Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/0030(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0082/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0082/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/03/2019 - 11.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0167

Hyväksytyt tekstit
PDF 155kWORD 43k
Keskiviikko 13. maaliskuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
Erasmus+ -ohjelman käynnissä olevien oppimiseen liittyvien liikkuvuustoimien jatkaminen Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista ***I
P8_TA-PROV(2019)0167A8-0082/2019
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Erasmus+ -ohjelman käynnissä olevien oppimiseen liittyvien liikkuvuustoimien jatkamista koskevista säännöksistä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan (Yhdistyneen kuningaskunnan) erotessa Euroopan unionista (COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2019)0065),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 165 artiklan 4 kohdan sekä 166 artiklan 4 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0040/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 20. helmikuuta 2019 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 20. helmikuuta 2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön (A8-0082/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi asetuksella (EU) N:o 1288/2013 perustetun Erasmus+ -ohjelman käynnissä olevien oppimiseen liittyvien liikkuvuustoimien jatkamista koskevista säännöksistä Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa unionista
P8_TC1-COD(2019)0030

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 165 artiklan 4 kohdan ja 166 artiklan 4 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

ovat kuulleet alueiden komitea,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan nojalla. Perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan siitä päivästä, jona erosopimus tulee voimaan, tai, jollei sopimusta ole, kahden vuoden kuluttua mainitusta ilmoituksesta eli 30 päivästä maaliskuuta 2019 alkaen, jollei Eurooppa-neuvosto yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa päätä yksimielisesti pidentää tätä määräaikaa.

(2)  Eroaminen unionista tapahtuu Erasmus+ -ohjelman ohjelmakaudella 2014–2020, johon Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu.

(3)  Erasmus+ -ohjelma on perustettu ja sitä säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1288/2013(3). Tässä asetuksessa olisi annettava säännöt, jotta mahdollistetaan asetuksen (EU) N:o 1288/2013 mukaisia käynnissä olevia oppimiseen liittyviä liikkuvuustoimia, joissa Yhdistynyt kuningaskunta on mukana, koskevien jo tehtyjen oikeudellisten sitoumusten jatkuminen sen jälkeen, kun Yhdistynyt kuningaskunta on eronnut unionista.

(4)  Siitä päivästä alkaen, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Yhdistynyt kuningaskunta lakkaa olemasta asetuksen (EU) N:o 1288/2013 24 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu ohjelmamaa. Jotta Erasmus+ -ohjelman tämänhetkisten osallistujien ei tarvitsisi keskeyttää käynnissä olevia oppimiseen liittyviä liikkuvuustoimiaan, Erasmus+ -ohjelman käynnissä olevia liikkuvuustoimia koskevia kelpoisuussääntöjä olisi muutettava.

(5)  Käynnissä olevien oppimiseen liittyvien liikkuvuustoimien rahoituksen jatkamiseksi unionin talousarviosta komission ja Yhdistyneen kuningaskunnan olisi sovittava kyseisten toimien valvonnan ja tarkastusten sallimisesta. Jos tarvittavaa valvontaa ja tarkastuksia ei voida suorittaa, tätä olisi pidettävä hallinto- ja valvontajärjestelmän vakavana puutteena.

(6)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli sellaisten oppimiseen liittyvien liikkuvuustoimien jatkamista, jotka ovat käynnistyneet viimeistään sinä päivänä, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, vaan se voidaan sen laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä SEU 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(7)  Ottaen huomioon, että jos erosopimusta ei ole tai jos kahden vuoden ajanjaksoa Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoituksesta ei pidennetä, perussopimusten soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lakkaa 30 päivästä maaliskuuta 2019 alkaen, sekä ottaen huomioon tarve varmistaa Erasmus+ -ohjelman mukaisten oppimiseen liittyvien liikkuvuustoimien jatkuminen ennen Yhdistyneen kuningaskunnan eroamista unionista, on tarkoituksenmukaista poiketa Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyn, kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa tehdyn pöytäkirjan N:o 1 4 artiklassa tarkoitetusta kahdeksan viikon määräajasta.

(8)  Tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja sitä olisi sovellettava sitä päivää seuraavasta päivästä, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, paitsi jos Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehty erosopimus on tullut voimaan kyseiseen päivään mennessä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännökset asetuksen (EY) N:o 1288/2013 7 ja 13 artiklassa tarkoitettujen sellaisten oppimiseen liittyvien liikkuvuustoimien jatkamisesta, jotka toteutetaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai joissa on mukana yhteisöjä tai osallistujia Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja jotka ovat käynnistyneet viimeistään sinä päivänä, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

2 artikla

Tukikelpoisuus

1.  Edellä 1 artiklassa tarkoitetut oppimiseen liittyvät liikkuvuustoimet ovat edelleen tukikelpoisia.

2.  Sovellettaessa asetuksen (EU) N:o 1288/2013 mitä tahansa säännöksiä ja kyseisen asetuksen täytäntöönpanoa koskevia säädöksiä, jotka ovat tarpeen 1 kohdan täytäntöön panemiseksi, Yhdistynyttä kuningaskuntaa on pidettävä jäsenvaltiona, jollei tästä asetuksesta muuta johdu.

Yhdistyneen kuningaskunnan edustajat eivät saa kuitenkaan osallistua asetuksen (EU) N:o 1288/2013 36 artiklassa tarkoitetun komitean toimintaan.

3 artikla

Valvonta ja tarkastukset

Komissio ja Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset sopivat 1 artiklassa tarkoitettujen oppimiseen liittyvien liikkuvuustoimien valvontaa ja tarkastuksia koskevien sääntöjen soveltamisesta. Valvonnan ja tarkastusten on katettava koko oppimiseen liittyvän liikkuvuustoimen kausi ja siihen liittyvä seuranta.

Jos tarvittavaa Erasmus+ ‑ohjelman valvontaa ja tarkastuksia ei voida suorittaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa, tätä on pidettävä vakavana puutteena komission ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisen viranomaisen välisen oikeudellisen sitoumuksen täytäntöönpanoon liittyvien keskeisten velvoitteiden täyttämisessä.

4 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta, jos Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 2 kohdan mukainen erosopimus on tullut voimaan tämän artiklan toisessa alakohdassa mainittuun päivään mennessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty ...ssa/ssä,

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1)Lausunto annettu 20. helmikuuta 2019 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
(2)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 13. maaliskuuta 2019.
(3)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1288/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta ja päätösten N:o 1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja 1298/2008/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 50).

Päivitetty viimeksi: 14. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus