Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/0030(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0082/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0082/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 11.3

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0167

Usvojeni tekstovi
PDF 170kWORD 47k
Srijeda, 13. ožujka 2019. - Strasbourg Privremeno izdanje
Nastavak tekućih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja u okviru programa Erasmus+ u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a ***I
P8_TA-PROV(2019)0167A8-0082/2019
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 13. ožujka 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju odredbi za nastavak tekućih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja u okviru programa Erasmus+ u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske („Ujedinjena Kraljevina”) iz Europske unije (COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2019)0065),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članke 165. stavak 4. i 166. stavak 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0040/2019),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 20. veljače 2019.(1),

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 20. veljače 2019. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za kulturu i obrazovanje (A8-0082/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) Još nije objavljeno u Službenom listu.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 13. ožujka 2019. radi donošenja Uredbe (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju odredbi za nastavak tekućih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja u okviru programa Erasmus+ uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1288/2013, u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije
P8_TC1-COD(2019)0030

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 165. stavak 4. i članak 166. stavak 4.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(2),

budući da:

(1)  Ujedinjena Kraljevina dostavila je 29. ožujka 2017. obavijest o namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji (UEU). Ugovori će se prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od dana stupanja na snagu sporazuma o povlačenju ili, ako do toga ne dođe, dvije godine od te obavijesti odnosno od 30. ožujka 2019., osim ako Europsko vijeće, u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom, jednoglasno odluči produljiti to razdoblje.

(2)  Povlačenje se odvija tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020. programa Erasmus+ u kojem sudjeluje Ujedinjena Kraljevina.

(3)  Program Erasmus+ uspostavljen je i uređen Uredbom (EU) br. 1288/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća(3). Ovom Uredbom trebala bi se utvrditi pravila kojima bi se omogućio nastavak važenja već preuzetih pravnih obveza, u skladu s Uredbom (EU) br. 1288/2013, s obzirom na tekuće aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja u kojima sudjeluje Ujedinjena Kraljevina, nakon njezina povlačenja iz Unije.

(4)  Od datuma prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu, Ujedinjena Kraljevina prestat će biti zemljom sudionicom Programa u smislu članka 24. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1288/2013. Kako trenutačni sudionici programa Erasmus+ ne bi morali prekinuti svoje tekuće aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja, trebalo bi prilagoditi pravila o prihvatljivosti tekućih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja u okviru programa Erasmus+.

(5)  Radi nastavka financiranja tekućih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja iz proračuna Unije Komisija i Ujedinjena Kraljevina trebale bi se sporazumjeti o dopuštanju provedbe kontrola i revizija tih aktivnosti. Ako se potrebne kontrole i revizije ne mogu provesti, to bi se trebalo smatrati ozbiljnim nedostatkom u sustavu upravljanja i kontrole.

(6)  S obzirom na to da cilj ove Uredbe, odnosno dopuštanje nastavka tekućih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja u kojima sudjeluje Ujedinjena Kraljevina, a koje su počele najkasnije na dan prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se on zbog opsega ili učinka djelovanja na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. UEU-a. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(7)  S obzirom na to da će se u slučaju izostanka sporazuma o povlačenju ili produljenja dvogodišnjeg razdoblja nakon obavijesti Ujedinjene Kraljevine Ugovori prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od 30. ožujka 2019. i uzimajući u obzir potrebu za osiguranjem, prije datuma povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije, nastavka tekućih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja u okviru programa Erasmus+, smatralo se primjerenim predvidjeti iznimku od roka od osam tjedana iz članka 4. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, priloženog UEU-u, Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju.

(8)  Ova Uredba trebala bi hitno stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije te bi se trebala početi primjenjivati od dana koji slijedi nakon dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu, osim ako do tog datuma stupi na snagu sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ovom Uredbom utvrđuju se odredbe za nastavak aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja iz članaka 7. i 13. Uredbe (EU) br. 1288/2013, koje se provode u Ujedinjenoj Kraljevini ili u kojima sudjeluju subjekti ili sudionici iz Ujedinjene Kraljevine te koje su počele najkasnije na dan prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu.

Članak 2.

Prihvatljivost

1.  Aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja iz članka 1. i dalje su prihvatljive za financiranje.

2.  Za potrebe primjene odredaba Uredbe (EU) br. 1288/2013 i akata kojima se provodi ta uredba koji su potrebni za provedbu stavka 1., s Ujedinjenom Kraljevinom postupa se kao s državom članicom, podložno ovoj Uredbi.

Međutim, predstavnici Ujedinjene Kraljevine ne sudjeluju u odboru iz članka 36. Uredbe (EU) br. 1288/2013.

Članak 3.

Kontrole i revizije

Komisija i tijela Ujedinjene Kraljevine postižu dogovor o primjeni pravila o kontrolama i revizijama aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja iz članka 1. Kontrole i revizije obuhvaćaju cjelokupno razdoblje aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja i povezano praćenje.

Ako se potrebne kontrole i revizije programa Erasmus+ ne mogu provesti u Ujedinjenoj Kraljevini, to predstavlja ozbiljan nedostatak u ispunjavanju glavnih obveza u okviru provedbe pravne obveze između Komisije i nacionalne agencije Ujedinjene Kraljevine.

Članak 4.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od dana koji slijedi nakon dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu u skladu s člankom 50. stavkom 3. UEU-a.

Međutim, ova se Uredba ne primjenjuje ako sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kralevinom u skladu s člankom 50. stavkom 2. UEU-a stupi na snagu do datuma iz drugog stavka ovog članka.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u ...

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

(1)Mišljenje od 20. veljače 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu).
(2)Stajalište Europskog parlamenta od 13. ožujka 2019.
(3)Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+” : programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 50.).

Posljednje ažuriranje: 14. ožujka 2019.Pravna napomena