Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2019/0030(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0082/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0082/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 13/03/2019 - 11.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0167

Elfogadott szövegek
PDF 175kWORD 48k
2019. március 13., Szerda - Strasbourg Ideiglenes kiadás
Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésére tekintettel az Erasmus+ program keretében folyamatban lévő tanulási célú mobilitási tevékenységek folytatása ***I
P8_TA-PROV(2019)0167A8-0082/2019
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2019. március 13-i jogalkotási állásfoglalása a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának (Egyesült Királyság) az Európai Unióból való kilépésére tekintettel az Erasmus+ program keretében folyamatban lévő tanulási célú mobilitási tevékenységek folytatására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2019)0065),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 165. cikke (4) bekezdésére és 166. cikke (4) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0040/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal 2019. február 20-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2019. február 21-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére (A8-0082/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 13-án került elfogadásra az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére tekintettel az 1288/2013/EU rendelettel létrehozott Erasmus+ program keretében folyamatban lévő tanulási célú mobilitási tevékenységek folytatására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2019)0030

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 165. cikke (4) bekezdésére és 166. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében(2),

mivel:

(1)  2017. március 29-én az Egyesült Királyság az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. A kilépésről rendelkező megállapodás hatálybalépésének időpontjától, illetve ennek hiányában a kilépés bejelentésétől számított két év elteltével, azaz 2019. március 30-tól a Szerződések az Egyesült Királyságra többé már nem alkalmazhatók, kivéve, ha az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben ennek a határidőnek a meghosszabbításáról egyhangúlag határoz.

(2)  A kilépésre az Erasmus+ program 2014–2020-as programozási időszaka alatt kerül sor, amely programban az Egyesült Királyság részt vesz.

(3)  Az Erasmus+ programot az 1288/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(3) hozza létre és szabályozza. E rendeletnek az 1288/2013/EU rendelettel összhangban szabályokat kell megállapítania annak érdekében, hogy az Egyesült Királyságot érintő, folyamatban lévő tanulási célú mobilitási tevékenységek tekintetében tett jogi kötelezettségvállalások folytatódhassanak az Egyesült Királyság Unióból való kilépését követően.

(4)  Attól a naptól, amelytől a Szerződések az Egyesült Királyságra többé már nem alkalmazhatók, az Egyesült Királyság többé nem tekinthető programban részt vevő országnak az 1288/2013/EU rendelet 24. cikkének (1) bekezdése értelmében. Ahhoz, hogy az Erasmus+ program jelenlegi résztvevőinek ne kelljen félbeszakítaniuk folyamatban lévő tanulási célú mobilitási tevékenységeiket, ki kell igazítani az Erasmus+ program keretében folyamatban lévő tanulási célú mobilitási tevékenységek támogathatóságának szabályait.

(5)  A folyamatban lévő tanulási célú mobilitási tevékenységek uniós költségvetésből való finanszírozásának folytatása céljából a Bizottságnak és az Egyesült Királyságnak meg kell állapodniuk az említett tevékenységekre vonatkozó ellenőrzések és auditok elvégzésének lehetővé tételéről. Ha a szükséges ellenőrzések és auditok nem végezhetők el, az az irányítási és ellenőrző rendszer súlyos hiányosságának tekintendő.

(6)  Mivel e rendelet célját, nevezetesen azon, az Egyesült Királyságot érintő, folyamatban lévő tanulási célú mobilitási tevékenységek folytatásának lehetővé tételét, amelyek legkésőbb azon a napon kezdődtek, amelytől a Szerződések az Egyesült Királyságra többé már nem alkalmazhatók, a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban annak terjedelme és hatása miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az EUSZ 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(7)  Tekintettel arra, hogy a kilépésről rendelkező megállapodás vagy a kilépés Egyesült Királyság általi bejelentésétől számított kétéves időszak meghosszabbítása hiányában 2019. március 30-tól a Szerződések az Egyesült Királyságra többé már nem alkalmazhatók, valamint tekintettel annak szükségességére, hogy az Erasmus+ program keretében folyamatban lévő tanulási célú mobilitási tevékenységek folytatását az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésének napját megelőzően biztosítsák, helyénvalónak tűnt kivételt biztosítani a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló, az EUSZ-hez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt 1. jegyzőkönyv 4. cikkében említett nyolchetes időszak alól.

(8)  E rendeletnek sürgősen hatályba kell lépnie az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, és azt az azon napot követő naptól kell alkalmazni, amelytől fogva a Szerződések az Egyesült Királyságra többé már nem alkalmazhatók, kivéve, ha addig az időpontig hatályba lép az Egyesült Királysággal megkötött kilépésről rendelkező megállapodás,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet rendelkezéseket állapít meg az 1288/2013/EU rendelet 7. és 13. cikkében említett olyan tanulási célú mobilitási tevékenységek folytatására vonatkozóan, amelyeket az Egyesült Királyságban végeznek, vagy amelyek az Egyesült Királyságból származó jogalanyokat vagy résztvevőket érintenek, és amelyek legkésőbb azon a napon kezdődtek, amelytől fogva a Szerződések az Egyesült Királyságra többé már nem alkalmazhatók.

2. cikk

Támogathatóság

(1)  Az 1. cikkben említett tanulási célú mobilitási tevékenységek továbbra is támogathatók.

(2)  Az 1288/2013/EU rendelet bármely olyan rendelkezésének és az említett rendeletet végrehajtó olyan jogi aktusoknak az alkalmazásában, amelyek szükségesek az (1) bekezdés érvényesüléséhez, az Egyesült Királyság e rendeletre figyelemmel tagállamnak tekintendő.

Az Egyesült Királyság képviselői ugyanakkor nem vehetnek részt az 1288/2013/EU rendelet 36. cikkében említett bizottságban.

3. cikk

Ellenőrzések és auditok

Az 1. cikkben említett tanulási célú mobilitási tevékenységek ellenőrzésére és auditjára vonatkozó szabályok alkalmazásáról a Bizottságnak és az Egyesült Királyság hatóságainak kell megállapodniuk. Az ellenőrzéseknek és az auditoknak ki kell terjedniük a tanulási célú mobilitási tevékenységek teljes időtartamára és a kapcsolódó nyomon követésre.

A Bizottság és az Egyesült Királyság nemzeti irodája közötti jogi kötelezettségvállalás végrehajtása során a főbb kötelezettségek teljesítését illetően súlyos hiányosságnak tekintendő, ha az Egyesült Királyságban nem lehet végrehajtani az Erasmus+ program szükséges ellenőrzéseit és auditjait.

4. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet az azon napot követő naptól kell alkalmazni, amelytől fogva az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése értelmében a Szerződések az Egyesült Királyságra többé már nem alkalmazhatók.

E rendeletet ugyanakkor nem kell alkalmazni akkor, ha az e cikk második bekezdésében említett napig hatályba lép az EUSZ 50. cikkének (2) bekezdésével összhangban az Egyesült Királysággal megkötött, kilépésről rendelkező megállapodás.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ..., -án/-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

(1)2019. február 20-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
(2)Az Európai Parlament 2019. március 13-i álláspontja.
(3)Az Európai Parlament és a Tanács 1288/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az „Erasmus+” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK, az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 50. o.).

Utolsó frissítés: 2019. március 14.Jogi nyilatkozat