Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/0030(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0082/2019

Pateikti tekstai :

A8-0082/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/03/2019 - 11.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0167

Priimti tekstai
PDF 174kWORD 49k
Trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
Judumo mokymosi tikslais veiklos pagal programą „Erasmus+“ tolesnis vykdymas Jungtinei Karalystei išstojus iš ES ***I
P8_TA-PROV(2019)0167A8-0082/2019
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2019 m. kovo 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos nuostatos dėl judumo mokymosi tikslais veiklos pagal programą „Erasmus+“ tolesnio vykdymo Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei (toliau – Jungtinė Karalystė) išstojus iš Europos Sąjungos (COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2019)0065),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 165 straipsnio 4 dalį ir 166 straipsnio 4 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0040/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. vasario 20 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. vasario 20 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą (A8-0082/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. kovo 13 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/…, kuriuo nustatomos nuostatos dėl judumo mokymosi tikslais veiklos pagal Reglamentu (ES) Nr. 1288/2013 sukurtą programą „Erasmus+“ tolesnio vykdymo Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos
P8_TC1-COD(2019)0030

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 165 straipsnio 4 dalį ir 166 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(2),

kadangi:

(1)  2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 50 straipsnį. Sutartys Jungtinei Karalystei nebebus taikomos nuo Susitarimo dėl išstojimo įsigaliojimo dienos arba, jei tokio susitarimo nebus, praėjus dvejiems metams po to pranešimo gavimo, t. y. nuo 2019 m. kovo 30 d., nebent Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Jungtine Karalyste, vieningai nuspręstų tą terminą pratęsti;

(2)  išstojimas numatytas programos „Erasmus+“, kurioje dalyvauja ir Jungtinė Karalystė, 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu;

(3)  programa „Erasmus+“ sukuriama ir reglamentuojama Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1288/2013(3). Šiame reglamente turėtų būti nustatytos taisyklės, kurios leistų toliau vykdyti pagal Reglamentą (ES) Nr. 1288/2013 jau prisiimtus teisinius įsipareigojimus, susijusius su vykdoma judumo mokymosi tikslais veikla, kurioje dalyvauja ir Jungtinė Karalystė, šiai išstojus iš Sąjungos;

(4)  nuo tos dienos, kurią Sutartys nebebus taikomos Jungtinei Karalystei, Jungtinė Karalystė nebebus programos šalis, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1288/2013 24 straipsnio 1 dalyje. Siekiant išvengti dabartinių „Erasmus+“ dalyvių judumo mokymosi tikslais veiklos pertrūkių, reikėtų pakeisti pagal programą „Erasmus+“ vykdomos judumo mokymosi tikslais veiklos atitikties reikalavimams taisykles;

(5)  kad dabartinė judumo mokymosi tikslais veikla toliau būtų finansuojama iš Sąjungos biudžeto, Komisija ir Jungtinė Karalystė turėtų susitarti dėl tos veiklos kontrolės ir audito. Jeigu reikiamos kontrolės ir audito atlikti neįmanoma, tai turėtų būti laikoma rimtu valdymo ir kontrolės sistemos pažeidimu;

(6)  kadangi šio reglamento tikslo, t. y. leisti tęsti vykdomą judumo mokymosi tikslais veiklą, kurioje dalyvauja Jungtinė Karalystė, prasidėjusią ne vėliau nei tą dieną, kurią Sutartys nustoja būti taikomos Jungtinei Karalystei, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl jo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali patvirtinti priemones laikydamasi ES sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(7)  kadangi, nesudarius susitarimo dėl išstojimo ir nepratęsus dvejų metų laikotarpio po Jungtinės Karalystės pranešimo dėl išstojimo iš Sąjungos, Sutartys nustos būti taikomos Jungtinei Karalystei ir kadangi prieš Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos datą būtina užtikrinti pagal programą „Erasmus+“ vykdomos judumo mokymosi tikslais veiklos tęstinumą, būtina taikyti išimtį prie ES sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje nustatytam aštuonių savaičių laikotarpiui;

(8)   reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir turėtų būti taikomas nuo tos dienos, kurią Sutartys nustoja būti taikomos Jungtinei Karalystei, nebent su Jungtine Karalyste sudarytas Susitarimas dėl išstojimo įsigaliotų iki tos datos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiame reglamente išdėstomos nuostatos dėl judumo mokymosi tikslais veiklos, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1288/2013 7 ir 13 straipsniuose, kuri yra vykdoma Jungtinėje Karalystėje arba kurioje dalyvauja subjektai ar dalyviai iš Jungtinės Karalystės ir kuri prasidėjo ne vėliau nei tą dieną, kurią Sutartys nustoja būti taikomos Jungtinei Karalystei, tolesnio vykdymo.

2 straipsnis

Atitiktis reikalavimams

1.  1 straipsnyje nurodyta judumo mokymosi tikslais veikla toliau bus laikoma atitinkanti finansavimo reikalavimus.

2.  Reglamento (ES) Nr. 1288/2013 nuostatų taikymo tikslais ir jo įgyvendinimo aktų, kurių reikia, kad būtų galima įgyvendinti 1 dalį, Jungtinė Karalystė laikoma valstybe nare pagal šį reglamentą.

Tačiau Jungtinės Karalystės atstovai nedalyvauja Reglamento (ES) Nr. 1288/2013 36 straipsnyje nurodyto komiteto veikloje.

3 straipsnis

Kontrolė ir auditas

Komisija ir Jungtinės Karalystės valdžios institucijos susitaria dėl 1 straipsnyje nurodytos judumo mokymosi tikslais veiklos kontrolės ir audito taisyklių taikymo. Kontrolė ir auditas turi apimti visą judumo mokymosi tikslais veiklos ir susijusių tolesnių veiksmų laikotarpį.

Jeigu negalima atlikti programos „Erasmus+“ reikiamos kontrolės ir audito Jungtinėje Karalystėje, tai laikoma rimtu svarbiausių pareigų įgyvendinant teisinius Komisijos ir Jungtinės Karalystės nacionalinės agentūros įsipareigojimus pažeidimu.

4 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo dienos, einančios po dienos, kurią pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį Sutartys nustoja galioti Jungtinei Karalystei.

Tačiau šis reglamentas netaikomas, jeigu iki šio straipsnio antrojoje pastraipoje numatytos dienos bus įsigaliojęs pagal ES sutarties 50 straipsnio 2 dalį su Jungtine Karalyste sudarytas susitarimas dėl išstojimo.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1)2019 m. vasario 20 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).
(2) 2019 m. kovo 13 d. Europos Parlamento pozicija.
(3)2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 50).

Atnaujinta: 2019 m. kovo 14 d.Teisinis pranešimas