Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2019/0030(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0082/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0082/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 13/03/2019 - 11.3

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0167

Pieņemtie teksti
PDF 170kWORD 53k
Trešdiena, 2019. gada 13. marts - Strasbūra Pagaidu redakcija
Uzsākto mācību mobilitātes pasākumu turpināšana programmā “Erasmus+” saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES ***I
P8_TA-PROV(2019)0167A8-0082/2019
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2019. gada 13. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes (“Apvienotā Karaliste”) izstāšanos no Eiropas Savienības nosaka noteikumus par uzsākto mācību mobilitātes pasākumu turpināšanu programmā “Erasmus+” (COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2019)0065),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 165. panta 4. punktu un 166. panta 4. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0040/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2019. gada 20. februāra atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā 2019. gada 20. februāra vēstulē Padomes pārstāvja pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas ziņojumu (A8-0082/2019),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 13. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/..., ar ko saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes (“Apvienotā Karaliste”) izstāšanos no Eiropas Savienības nosaka noteikumus par uzsākto mācību mobilitātes pasākumu turpināšanu programmā “Erasmus+”, kas izveidota ar Regulu (ES) 1288/2013
P8_TC1-COD(2019)0030

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 165. panta 4. punktu un 166. panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(2),

tā kā:

(1)  Apvienotā Karaliste 2017. gada 29. martā iesniedza paziņojumu par savu nodomu izstāties no Savienības saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 50. pantu. No izstāšanās līguma spēkā stāšanās dienas vai – gadījumā, ja tāds netiks noslēgts, – divus gadus pēc minētā paziņojuma, proti, no 2019. gada 30. marta, Līgumi Apvienotajai Karalistei vairs nebūs piemērojami, ja vien Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, vienprātīgi nenolems minēto periodu pagarināt.

(2)  Izstāšanās notiek programmas “Erasmus+” 2014. –2020. gada plānošanas periodā, kurā piedalās Apvienotā Karaliste.

(3)  Programmu “Erasmus+” izveido un reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1288/2013(3). Šajā regulā būtu jāparedz noteikumi, kuru mērķis ir turpināt jau saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1288/2013 uzņemtās juridiskās saistības attiecībā uz esošajiem mācību mobilitātes pasākumiem, kuros iesaistīta Apvienotā Karaliste, pēc tās izstāšanās no Savienības.

(4)  No dienas, kad Līgumi vairs nav piemērojami Apvienotajai Karalistei, Apvienotā Karaliste vairs nebūs programmas valsts Regulas (ES) Nr. 1288/2013 24. panta 1. punkta a) apakšpunkta nozīmē. Lai pašreizējiem “Erasmus+” dalībniekiem nebūtu jāpieprasa pārtraukt esošie mācību mobilitātes pasākumi, būtu jāpielāgo noteikumi par esošo mācību mobilitātes pasākumu turpināšanu programmas “Erasmus+” ietvaros.

(5)  Lai esošos mācību mobilitātes pasākumus turpinātu finansēt no Savienības budžeta, Komisijai un Apvienotajai Karalistei būtu jāpiekrīt ļaut veikt minēto pasākumu kontroli un revīziju. Ja nepieciešamo kontroli un revīziju nevar veikt, tas ir uzskatāms par būtisku pārvaldības un kontroles sistēmas nepilnību.

(6)  Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, ļaut turpināt mācību mobilitātes pasākumus, kuros iesaistīta Apvienotā Karaliste, kas sākti vēlākais dienā, kad Līgumi vairs nav piemērojami Apvienotajai Karalistei, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet tā rīcības mēroga un iedarbības dēļ to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar LES 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķu sasniegšanai.

(7)  Ņemot vērā to, ka gadījumā, ja izstāšanās līguma nebūs vai ja netiks pagarināts divu gadu termiņš pēc Lielbritānijas paziņojuma, Līgumi sākot ar 2019. gada 30. martu vairs nebūs piemērojami Lielbritānijas Karalistei, un ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt pirms dienas, kad Apvienotās Karaliste izstājas no Savienības, esošo mācību mobilitātes pasākumu turpināšanu programmas “Erasmus+” ietvaros, ir lietderīgi paredzēt izņēmumu attiecībā uz astoņu nedēļu laikposmu, kas minēts 4. pantā Protokolā Nr. 1 par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā, kas pievienots LES, Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam.

(8)  Šai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tā būtu jāpiemēro no nākamās dienas pēc tam, kad Līgumi vairs nav piemērojami Apvienotajai Karalistei, ja vien līdz minētajai dienai nav stājies spēkā izstāšanās līgums, kas noslēgts ar Apvienoto Karalisti,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šī regula paredz noteikumus par to Regulas (ES) Nr. 1288/2013 7. un 13. pantā minēto mācību mobilitātes pasākumu turpināšanu, kas notiek Apvienotajā Karalistē vai kuros ir iesaistītas vienības vai dalībnieki no Apvienotās Karalistes un kas sākti vēlākais dienā, kad Līgumi vairs nav piemērojami Apvienotajai Karalistei.

2. pants

Atbilstība

1.  Regulas 1. pantā minētie mācību mobilitātes pasākumi, joprojām ir atbilstīgi saņemt finansējumu.

2.  Lai piemērotu jebkurus Regulas (ES) Nr. 1288/2013 noteikumus un aktus, ar ko īsteno minēto regulu un kas vajadzīgi, lai īstenotu 1. punktu, Apvienotā Karaliste tiek uzskatīta par dalībvalsti, ievērojot šo regulu.

Tomēr Apvienotās Karalistes pārstāvji nepiedalās Regulas (ES) Nr. 1288/2013 36. pantā minētajā komitejā.

3. pants

Kontrole un revīzija

Komisija un Apvienotās Karalistes iestādes vienojas par noteikumu piemērošanu attiecībā uz 1. pantā minēto mācību mobilitātes pasākumu kontroli un revīziju. Kontroles un revīzijas aptver visu mācību mobilitātes pasākumu periodu un ar to saistītos turpmākos pasākumus.

Ja nepieciešamo programmas “Erasmus+” kontroli un revīziju Apvienotajā Karalistē nevar veikt, tas uzskatāms par būtisku trūkumu saistībā ar galveno pienākumu pildīšanu, īstenojot juridiskās saistības starp Komisiju un Apvienotās Karalistes valsts aģentūru.

4. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no nākamās dienas pēc tam, kad saskaņā ar LES 50. panta 3. punktu Līgumi vairs nav piemērojami Apvienotajai Karalistei.

Šo regulu tomēr nepiemēro, ja līdz šā panta otrajā daļā minētajam datumam stājies spēkā izstāšanās līgums, kas saskaņā ar LES 50. panta 2. punktu noslēgts ar Apvienoto Karalisti.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā –

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(1)2018. gada 14. februāra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).
(2) Eiropas Parlamenta 2019. gada 13. marta nostāja.
(3)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1288/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus+” un atceļ Lēmumus Nr. 1719/2006/EK, Nr. 1720/2006/EK un Nr. 1298/2008/EK (OV L 347, 20.12.2013., 50.lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 14. martsJuridisks paziņojums