Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/0030(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0082/2019

Texte depuse :

A8-0082/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/03/2019 - 11.3

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0167

Texte adoptate
PDF 164kWORD 55k
Miercuri, 13 martie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Continuarea activităților de mobilitate în scopul învățării aflate în curs de desfășurare în cadrul programului Erasmus+ în contextul retragerii Regatului Unit din UE ***I
P8_TA-PROV(2019)0167A8-0082/2019
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor pentru continuarea activităților de mobilitate în scopul învățării aflate în curs de desfășurare în cadrul programului Erasmus+ în contextul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord („Regatul Unit”) din Uniunea Europeană (COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0065),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 165 articolul (4) și articolul 166 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0040/2019),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 20 februarie 2019(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 20 februarie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație (A8-0082/2019),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor pentru continuarea activităților de mobilitate în scopul învățării aflate în curs de desfășurare în cadrul programului Erasmus+ stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 1288/2013, în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune
P8_TC1-COD(2019)0030

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 165 alineatul (4) și articolul 166 alineatul (4),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(2),

întrucât:

(1)  La 29 martie 2017, Regatul Unit a transmis notificarea intenției sale de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). Tratatele vor înceta să se aplice Regatului Unit începând cu data intrării în vigoare a unui acord de retragere sau, în lipsa unui astfel de acord, la doi ani după respectiva notificare, și anume începând cu data de 30 martie 2019, cu excepția cazului în care Consiliul European, în acord cu Regatul Unit, decide în unanimitate să prelungească această perioadă.

(2)  Retragerea are loc în perioada de programare 2014-2020 a programului Erasmus+, la care Regatul Unit participă.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(3) stabilește și reglementează programul Erasmus+. Prezentul regulament ar trebui să stabilească norme pentru a permite continuarea angajamentelor juridice asumate deja, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1288/2013, în ceea ce privește activitățile de mobilitate în scopul învățării aflate în curs de desfășurare care implică Regatul Unit, după retragerea sa din Uniune.

(4)  Începând cu data la care tratatele încetează să se aplice Regatului Unit, Regatul Unit va înceta să fie o țară din program în sensul articolului 24 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1288/2013. Pentru a evita ca actualii participanți la Erasmus+ să fie nevoiți să-și întrerupă activitățile de mobilitate în scopul învățării aflate în curs de desfășurare, ar trebui adaptate normele privind eligibilitatea activităților de mobilitate în scopul învățării aflate în curs de desfășurare în cadrul programului Erasmus+.

(5)  În scopul continuării finanțării de la bugetul Uniunii a activităților de mobilitate în scopul învățării aflate în curs de desfășurare, Comisia și Regatul Unit ar trebui să convină cu privire la permiterea exercitării controalelor și a auditurilor vizând activitățile respective. În cazul în care controalele și auditurile necesare nu pot fi efectuate, acest lucru ar trebui considerat drept o deficiență gravă în sistemul de gestiune și control.

(6)  Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume acela de a permite continuarea activităților de mobilitate în scopul învățării aflate în curs de desfășurare care implică Regatul Unit și care au început cel târziu la data la care tratatele încetează să se aplice Regatului Unit, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea sau efectele acțiunii, acestea pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv.

(7)  Având în vedere faptul că, în absența unui acord de retragere sau a unei prelungiri a perioadei de doi ani de la notificarea Regatului Unit, tratatele vor înceta să se aplice Regatului Unit de la data de 30 martie 2019 și având în vedere necesitatea de a asigura, înaintea datei ieșirii Regatului Unit din Uniune, a continuării activităților de mobilitate în scopul învățării din cadrul programului Erasmus+, aflate în curs de desfășurare, s-a considerat adecvată acordarea unei derogări de la termenul de opt săptămâni menționat la articolul 4 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat TUE, Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.

(8)  Prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în regim de urgență în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și să se aplice începând cu ziua următoare datei la care tratatele încetează să se mai aplice Regatului Unit, cu excepția cazului în care un acord de retragere încheiat cu Regatul Unit a intrat în vigoare până la acea dată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Prezentul regulament prevede dispozițiile pentru continuarea activităților de mobilitate în scopul învățării menționate la articolele 7 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 1288/2013, care se desfășoară în Regatul Unit sau care implică entități sau participanți din Regatul Unit și care au început cel târziu la data la care tratatele încetează să se mai aplice Regatului Unit.

Articolul 2

Eligibilitate

(1)  Activitățile de mobilitate în scopul învățării menționate la articolul 1 continuă a fi eligibile pentru finanțare.

(2)  În scopul aplicării oricăror dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 și ale actelor de punere în aplicare a regulamentului respectiv care sunt necesare pentru aplicarea alineatului (1), Regatul Unit este tratat ca un stat membru, care face obiectul prezentului regulament.

Cu toate acestea, reprezentanții Regatului Unit nu fac parte din comitetul menționat la articolul 36 din Regulamentul (UE) nr. 1288/2013.

Articolul 3

Controale și audituri

Aplicarea normelor referitoare la controalele și la auditurile activităților de mobilitate în scopul învățării menționate la articolul 1 se stabilește de comun acord de către Comisie și autoritățile din Regatul Unit. Controalele și auditurile vizează întreaga perioadă de desfășurare a activităților de mobilitate în scop educațional, precum și a activităților de monitorizare aferente.

În cazul în care controalele și auditurile necesare ale programului Erasmus+ nu pot fi efectuate în Regatul Unit, acest lucru constituie o deficiență gravă în respectarea obligațiilor principale privind punerea în aplicare a angajamentului juridic între Comisie și agenția națională din Regatul Unit.

Articolul 4

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Acesta se aplică de la ziua următoare celei în care tratatele încetează să se mai aplice Regatului Unit în temeiul articolului 50 alineatul (3) din TUE.

Cu toate acestea, prezentul regulament nu se aplică dacă, până la data menționată la paragraful al doilea din prezentul articol, intră în vigoare un acord de retragere încheiat cu Regatul Unit în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din TUE.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

(1)Avizul din 20 februarie 2019 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
(2) Poziția Parlamentului European din 13 martie 2019.
(3)Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii „Erasmus +”: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 50).

Ultima actualizare: 14 martie 2019Notă juridică