Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/0030(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0082/2019

Predkladané texty :

A8-0082/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/03/2019 - 11.3

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0167

Prijaté texty
PDF 174kWORD 48k
Streda, 13. marca 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Pokračovanie v prebiehajúcich činnostiach vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+ v kontexte vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie ***I
P8_TA-PROV(2019)0167A8-0082/2019
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú ustanovenia týkajúce sa pokračovania v prebiehajúcich činnostiach vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+ v kontexte vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska („Spojené kráľovstvo“) z Európskej únie (COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2019)0065),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 165 ods. 4 a článok 166 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0040/2019),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 29. februára 2019(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 20. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A8-0082/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. marca 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa stanovujú ustanovenia týkajúce sa pokračovania v prebiehajúcich činnostiach vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+ zriadeného nariadením (EÚ) č. 1288/2013 v kontexte vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie
P8_TC1-COD(2019)0030

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 165 ods. 4 a článok 166 ods. 4,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(2),

keďže:

(1)  Spojené kráľovstvo predložilo 29. marca 2017 oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). Zmluvy sa prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení, alebo prípadne, ak sa tak nestane, dva roky po uvedenom oznámení, a to od 30. marca 2019, pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty.

(2)  K vystúpeniu dôjde počas programového obdobia programu Erasmus+ na roky 2014 – 2020, na ktorom sa Spojené kráľovstvo zúčastňuje.

(3)  Program Erasmus+ sa zriadil a sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013(3). V tomto nariadení by sa mali stanoviť pravidlá, ktoré umožnia pokračovanie právnych záväzkov, ktoré sa už prijali v súlade s nariadením (EÚ) č. 1288/2013, v súvislosti s prebiehajúcimi činnosťami vzdelávacej mobility, na ktorých sa zúčastňuje Spojené kráľovstvo, po jeho vystúpení z Únie.

(4)  Spojené kráľovstvo od dátumu, ku ktorému sa naň prestanú vzťahovať zmluvy, prestane byť krajinou účastniacou sa programu v zmysle článku 24 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1288/2013. Mali by sa upraviť pravidlá týkajúce sa oprávnenosti prebiehajúcich činností vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+, aby sa zabránilo tomu, že by súčasní účastníci programu Erasmus+ museli prerušiť svoje prebiehajúce činnosti vzdelávacej mobility.

(5)  Na účely pokračovania vo financovaní prebiehajúcich činností vzdelávacej mobility z rozpočtu Únie by sa Komisia a Spojené kráľovstvo mali dohodnúť, že umožnia vykonávanie kontrol a auditov uvedených činností. Ak nie je možné vykonať potrebné kontroly a audity, malo by sa to považovať za závažný nedostatok v systéme riadenia a kontroly.

(6)  Keďže cieľ tohto nariadenia, a to umožnenie pokračovania prebiehajúcich činností vzdelávacej mobility, na ktorých sa zúčastňuje Spojené kráľovstvo a ktoré sa začali realizovať najneskôr k dátumu, ku ktorému sa prestali vzťahovať na Spojené kráľovstvo zmluvy, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(7)  Vzhľadom na skutočnosť, že pri absencii dohody o vystúpení alebo predĺženia dvojročnej lehoty po oznámení Spojeného kráľovstva sa zmluvy prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo od 30. marca 2019, a vzhľadom na potrebu zabezpečiť pokračovanie prebiehajúcich činností vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+ pred dátumom vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie sa považovalo za vhodné stanoviť výnimku z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

(8)  Toto nariadenie by malo z dôvodu naliehavosti nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a malo by sa uplatňovať odo dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému sa prestanú na Spojené kráľovstvo vzťahovať zmluvy s výnimkou prípadu, keď do uvedeného dátumu nadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovujú ustanovenia týkajúce sa pokračovania v činnostiach vzdelávacej mobility uvedených v článkoch 7 a 13 nariadenia (EÚ) č. 1288/2013, ktoré sa uskutočňujú v Spojenom kráľovstve alebo do ktorých sú zapojené subjekty alebo účastníci zo Spojeného kráľovstva a ktoré sa začali realizovať najneskôr k dátumu, ku ktorému sa prestali na Spojené kráľovstvo vzťahovať zmluvy.

Článok 2

Oprávnenosť

1.  Činnosti vzdelávacej mobility uvedené v článku 1 sú naďalej oprávnené na financovanie.

2.  Na účely uplatňovania akýchkoľvek ustanovení nariadenia (EÚ) č. 1288/2013 a aktov, ktorými sa vykonáva uvedené nariadenie a ktoré sú potrebné na zabezpečenie účinnosti odseku 1, sa Spojené kráľovstvo považuje za členský štát v súlade s týmto nariadením.

Zástupcovia Spojeného kráľovstva sa však nezúčastňujú na činnostiach výboru uvedeného v článku 36 nariadenia (EÚ) č. 1288/2013.

Článok 3

Kontroly a audity

Uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa kontrol a auditov činností vzdelávacej mobility uvedených v článku 1 sa dohodne medzi Komisiou a orgánmi Spojeného kráľovstva. Kontroly a audity sa vzťahujú na celé obdobie činností vzdelávacej mobility a na súvisiace následné opatrenia.

Ak sa potrebné kontroly a audity programu Erasmus+ v Spojenom kráľovstve nemôžu vykonať, predstavuje to závažný nedostatok v dodržiavaní hlavných povinností vykonávania právneho záväzku medzi Komisiou a vnútroštátnou agentúrou Spojeného kráľovstva.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa odo dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému sa podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ prestanú na Spojené kráľovstvo vzťahovať zmluvy.

Toto nariadenie sa však neuplatňuje, ak do dátumu uvedeného v druhom odseku tohto článku nadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o EÚ.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1)Stanovisko z 20. februára 2019 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).
(2)Pozícia Európskeho parlamentu z 13. marca 2019.
(3)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50).

Posledná úprava: 14. marca 2019Právne oznámenie