Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2019/0030(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0082/2019

Predložena besedila :

A8-0082/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 11.3

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0167

Sprejeta besedila
PDF 163kWORD 52k
Sreda, 13. marec 2019 - Strasbourg Začasna izdaja
Nadaljevanje tekočih dejavnosti učne mobilnosti znotraj programa Erasmus+ ob izstopu Združenega kraljestva iz EU ***I
P8_TA-PROV(2019)0167A8-0082/2019
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določbah za nadaljevanje tekočih dejavnosti učne mobilnosti znotraj programa Erasmus+ v okviru izstopa Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska (Združeno kraljestvo) iz Evropske unije (COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2019)0065),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in členov 165(4) in 166(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0040/2019),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 20. februarja 2019(1),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 20. februarja 2019, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za kulturo in izobraževanje (A8-0082/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. marca 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o določbah za nadaljevanje tekočih dejavnosti učne mobilnosti v okviru programa Erasmus+, uvedenega z Uredbo (EU) št. 1288/2013, ob izstopu Združenega kraljestva iz Unije
P8_TC1-COD(2019)0030

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 165(4) in člena 166(4) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 na podlagi člena 50 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije. Pogodbi se bosta za Združeno kraljestvo prenehali uporabljati z dnem začetka veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa dve leti po navedenem uradnem obvestilu, in sicer 30. marca 2019, razen če Evropski svet po dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno ne sklene, da se to obdobje podaljša.

(2)  Do izstopa bo prišlo v programskem obdobju 2014–2020 programa Erasmus+, v katerem sodeluje tudi Združeno kraljestvo.

(3)  Program Erasmus+ uvaja in ureja Uredba (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta(3). Ta uredba bi morala določiti pravila, da se omogoči nadaljevanje že sprejetih pravnih obveznosti v skladu z Uredbo (EU) št. 1288/2013 v zvezi s tekočimi dejavnostmi učne mobilnosti, v katerih sodeluje Združeno kraljestvo, po njegovem izstopu iz Unije.

(4)  Združeno kraljestvo od dne, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo, ne bo več država Programa v smislu člena 24(1) Uredbe (EU) št. 1288/2013. Da bi se izognili temu, da bi sedanji udeleženci programa Erasmus+ morali prekiniti tekoče dejavnosti učne mobilnosti, bi bilo treba prilagoditi pravila o upravičenosti tekočih dejavnosti učne mobilnosti v okviru programa Erasmus+.

(5)  Za namene nadaljevanja financiranja tekočih dejavnosti učne mobilnosti iz proračuna Unije bi se morala Komisija in Združeno kraljestvo dogovoriti, da bosta dovolila izvajanje nadzora in revizij teh dejavnosti. Če potrebnega nadzora in revizij ni mogoče izvesti, bi bilo to treba obravnavati kot resno pomanjkljivost v sistemu upravljanja in nadzora.

(6)  Ker cilja te uredbe, in sicer nadaljevanja tekočih dejavnosti učne mobilnosti, v katerih sodeluje Združeno kraljestvo in ki so se začele izvajati najpozneje na dan, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi njegovega obsega in učinkov lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 PEU. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(7)  Glede na to, da če ne bo sporazuma o izstopu ali podaljšanja dvoletnega obdobja po uradnem obvestilu Združenega kraljestva o nameri o izstopu, se bosta Pogodbi za Združeno kraljestvo prenehali uporabljati 30. marca 2019 in ker je treba pred datumom izstopa Združenega kraljestva iz Unije zagotoviti nadaljevanje tekočih dejavnosti učne mobilnosti v okviru programa Erasmus+, je bilo primerno določiti izjemo od roka osmih tednov iz člena 4 Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, priloženega PEU, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo.

(8)  Ta uredba bi morala nujno začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije in bi se morala uporabljati od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo, razen če do tega dne nezačne veljati sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

Ta uredba vsebuje določbe za nadaljevanje dejavnosti učne mobilnosti iz členov 7 in 13 Uredbe (EU) št. 1288/2013, ki potekajo v Združenem kraljestvu ali v katerih sodelujejo subjekti ali udeleženci iz Združenega kraljestva in so se začele izvajati najpozneje na dan, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo.

Člen 2

Upravičenost

1.  Dejavnosti učne mobilnosti iz člena 1 so še naprej upravičene do financiranja.

2.  Za namene uporabe katerih koli določb Uredbe (EU) št. 1288/2013 in aktov za izvajanje navedene uredbe, ki so potrebni za uveljavitev odstavka 1, se Združeno kraljestvo obravnava kot država članica, ob upoštevanju te uredbe.

Vendar pa predstavniki Združenega kraljestva ne sodelujejo v odboru iz člena 36 Uredbe (EU) št. 1288/2013.

Člen 3

Nadzor in revizije

Komisija in organi Združenega kraljestva se dogovorijo o uporabi pravil v zvezi z nadzorom in revizijami dejavnosti učne mobilnosti iz člena 1. Nadzor in revizije zajemajo celotno obdobje dejavnosti učne mobilnosti in s tem povezano nadaljnje spremljanje.

Če potrebnega nadzora in revizij programa Erasmus+ v Združenem kraljestvu ni mogoče izvesti, to pomeni resno pomanjkljivost pri izpolnjevanju glavnih obveznosti v zvezi z izvajanjem pravne obveznosti med Komisijo in nacionalno agencijo Združenega kraljestva.

Člen 4

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo na podlagi člena 50(3) PEU.

Vendar pa se ta uredba ne uporablja, če sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom v skladu s členom 50(2) PEU, začne veljati do dne iz drugega odstavka tega člena.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1)Mnenje z dne 20. februarja 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu).
(2) Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019.
(3)Uredba (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa „Erasmus+“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi sklepov št. 1719/2006/ES, 1720/2006/ES in 1298/2008/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 50).

Zadnja posodobitev: 14. marec 2019Pravno obvestilo