Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0434(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0061/2019

Předložené texty :

A8-0061/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/02/2019 - 16.5
CRE 13/02/2019 - 16.5
PV 13/03/2019 - 11.4

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0107
P8_TA(2019)0168

Přijaté texty
PDF 189kWORD 53k
Středa, 13. března 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Bezpečnost letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I
P8_TA-PROV(2019)0168A8-0061/2019
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o určitých aspektech bezpečnosti letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie (COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0894),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 100 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0514/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 20. února 2019(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 22. února 2019 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0061/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. března 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o některých aspektech bezpečnosti letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie
P8_TC1-COD(2018)0434

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 této Smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem(2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). Dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo v případě, že nebude uzavřena, dva roky po uvedeném oznámení, totiž dnem 30. března 2019, přestávají být Smlouvy použitelné na Spojené království, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím o prodloužení této lhůty.

(2)  Hlavním cílem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139(3) je dosažení a udržení vysoké a jednotné úrovně bezpečnosti letectví v Unii. Za tímto účelem byl zřízen systém osvědčení pro různé činnosti v oblasti letectví, aby se dosáhlo požadovaných úrovní bezpečnosti a umožnila se nezbytná ověření a vzájemné uznávání vydávaných osvědčení.

(3)  V oblasti bezpečnosti letectví mohou mnohé zúčastněné strany zmírnit dopad vystoupení Spojeného království z Unie na osvědčení a schválení přijetím různých opatření. Tato opatření zahrnují přechod k úřadu pro civilní letectví některého z  27 zbývajících členských států,, nebo podání žádosti o osvědčení, přede dnem vystoupení, které Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) vydá s platností pouze ode dne vystoupení, a které je tedy podmíněno tím, že se Spojené království stane třetí zemí.

(4)  V této oblasti, na rozdíl od jiných oblastí práva Unie, však existují některé zvláštní případy, kdy nebude možné získat osvědčení od jiného členského státu nebo agentury, jelikož Spojené království ode dne vystoupení opět převezme ve své jurisdikci úlohu „státu projekce“ podle Úmluvy o mezinárodním civilním letectví. Spojené království však může vydávat osvědčení v této nové úloze teprve tehdy, až ji převezme, tedy až právo Unie přestane být pro Spojené království použitelné v důsledku jeho vystoupení z Unie.

(5)  Je proto třeba zřídit dočasný mechanismus za účelem prodloužení platnosti některých osvědčení vydaných v oblasti bezpečnosti letectví, aby měli dotčení provozovatelé i agentura dostatek času na vydání nezbytných osvědčení v souladu s článkem 68 nařízení (EU) 2018/1139 s cílem zohlednit status Spojeného království jako třetí země.

(6)  Doba trvání tohoto prodloužení platnosti osvědčení by měla být omezena na dobu nezbytně nutnou k vypořádání se s odchodem Spojeného království z unijního systému bezpečnosti letectví.

(7)  Za účelem umožnit v nezbytných případech prodloužení lhůty pro vydávání osvědčení podle článku 68 nařízení (EU) 2018/1139 dotčeným provozovatelům by měla být pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie přenesena na Komisi, pokud jde o další prodloužení doby platnosti osvědčení uvedených v části I přílohy tohoto nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů(4). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty ve stejnou dobu jako odborníci z členských států a jejich odborníci mají systematický přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(8)  Kromě toho, na rozdíl od většiny jiných oblastí práva Unie týkajících se zboží, nemá neplatnost osvědčení vliv na uvádění na trh, ale na samotné používání leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení v Unii, například při instalaci letadlových částí a zařízení na letadlo Unie provozované v Unii. Toto používání leteckých výrobků v Unii by vystoupením Spojeného království nemělo být ovlivněno.

(9)  V unijním systému bezpečnosti letectví podléhá výcvik pilotů a mechaniků přísným předpisům a výcvikové moduly jsou harmonizovány. Osoby, které se účastní výcvikového modulu v jednom členském státě, nemohou v době tohoto výcviku vždy přejít do jiného členského státu. Tato zvláštní situace by měla být vzata v úvahu v rámci alternativních opatření Unie.

(10)  Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost co nejdříve a mělo by se v zásadě použít ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou být použitelné pro Spojené království, nevstoupí-li do uvedeného dne v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím. Aby však nezbytné správní postupy mohly být co nejdříve provedeny, měla by se určitá ustanovení použít ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.  V souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) z Evropské unie stanoví toto nařízení zvláštní ustanovení pro některá osvědčení v oblasti bezpečnosti letectví vydaná podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008(5) nebo nařízení (EU) 2018/1139 fyzickým a právnickým osobám, které mají hlavní místo podnikání ve Spojeném království, a pro některé situace související s leteckým výcvikem.

2.  Toto nařízení se vztahuje na osvědčení uvedená v příloze tohoto nařízení, která jsou platná v den předcházející dni použitelnosti tohoto nařízení a která byla vydána:

a)  Agenturou Evropské unie pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) fyzickým nebo právnickým osobám, které mají hlavní místo podnikání ve Spojeném království, jak je uvedeno v části 1 přílohy, nebo

b)  fyzickými nebo právnickými osobami, jimž vydaly osvědčení příslušné orgány Spojeného království, jak je uvedeno v části 2 přílohy.

3.  Kromě osvědčení uvedených v odstavci 2 se toto nařízení použije na výcvikové moduly ▌ uvedené v článku 5.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí odpovídající definice obsažené v nařízení (EU) 2018/1139 a v aktech v přenesené pravomoci a prováděcích aktech přijatých na základě uvedeného nařízení a nařízení (ES) č. 216/2008.

Článek 3

Osvědčení uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a)

Osvědčení uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a) zůstávají v platnosti po dobu devíti měsíců ode dne použitelnosti tohoto nařízení.

Pokud je pro vydání osvědčení uvedených v článku 68 nařízení (EU) 2018/1139 dotčeným provozovatelům potřebná delší doba, může Komise prodloužit dobu platnosti uvedenou v prvním pododstavci tohoto článku prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

Článek 4

Osvědčení podle čl. 1 odst. 2 písm. b)

Osvědčení uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. b) týkající se používání výrobků, letadlových částí a zařízení zůstávají v platnosti▌.

Článek 5

Přenos výcvikových modulů ▌

Odchylně od nařízení Komise (EU) č. 1178/2011(6) a  (EU) č. 1321/2014(7) příslušné orgány členských států nebo případně agentura zohlední zkoušky, které byly složeny ve výcvikových organizacích, jež podléhají dozoru příslušného orgánu Spojeného království, ale které nevyústily ve vydání licence přede dnem použitelnosti tohoto nařízení uvedeným v čl. 10 odst. 2 druhém pododstavci tohoto nařízení, jako kdyby byly složeny ve výcvikové organizaci, která podléhá dozoru příslušného orgánu členského státu.

Článek 6

Pravidla a povinnosti týkající se osvědčení podle článku 3 nebo 4

1.  Na osvědčení podle článku 3 nebo 4 tohoto nařízení se vztahují pravidla, která se na ně použijí v souladu s nařízením (EU) 2018/1139 a prováděcími akty a akty v přenesené pravomoci přijatými na základě uvedeného nařízení nebo nařízení (ES) č. 216/2008. Pokud jde o subjekty, které mají hlavní místo podnikání ve třetí zemi, má agentura pravomoci stanovené v nařízení (EU) 2018/1139 a v prováděcích aktech a aktech v přenesené pravomoci přijatých na základě uvedeného nařízení a nařízení (ES) č. 216/2008.

2.  Na žádost agentury držitelé osvědčení uvedených v článku 3 a vydavatelé osvědčení uvedených v článku 4 poskytnou kopie všech zpráv o auditu, zjištění a plánů nápravných opatření týkajících se osvědčení, která byla vydána v průběhu tří let před touto žádostí. Pokud tyto dokumenty nebudou poskytnuty ve lhůtách stanovených agenturou v její žádosti, může agentura případně odejmout výsadu vyplývající z článku 3 nebo článku 4, podle okolností.

3.  Držitelé osvědčení uvedených v článku 3 a vydavatelé osvědčení uvedených v článku 4 tohoto nařízení neprodleně uvědomí agenturu o jakémkoli opatření orgánů Spojeného království, které by mohlo být v rozporu s jejich povinnostmi podle tohoto nařízení nebo podle nařízení (EU) 2018/1139.

Článek 7

Příslušný orgán

Pro účely tohoto nařízení a pro účely dozoru nad držiteli a vydavateli osvědčení uvedených v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení je agentura příslušným orgánem pro subjekty ze třetích zemí podle nařízení (EU) 2018/1139 a prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci přijatých na základě uvedeného nařízení nebo nařízení (ES) č. 216/2008.

Článek 8

Použití nařízení Komise (EU) č. 319/2014

Nařízení Komise (EU) č. 319/2014(8) se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které jsou držiteli nebo vydavateli osvědčení uvedených v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení, za stejných podmínek jako na držitele odpovídajících osvědčení vydaných právnickým nebo fyzickým osobám třetích zemí.

Článek 9

Přijatelné způsoby prokazování souladu a poradenský materiál

Agentura může v souladu s čl. 76 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1139 vydávat přijatelné způsoby prokazování souladu a poradenský materiál pro uplatňování tohoto nařízení.

Článek 10

Vstup v platnost a použitelnost

1.  Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.  Toto nařízení se použije ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii být použitelné pro Spojené království.

Článek 5 se však použije ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

3.  Toto nařízení se nepoužije v případě, jestliže do dne uvedeného v odst. 2 prvním pododstavci vstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím v souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

PŘÍLOHA

Seznam osvědčení uvedených v článku 1

Část 1: Osvědčení vydaná Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví fyzickým nebo právnickým osobám, které mají hlavní místo podnikání ve Spojeném království, a pro letadla, uvedená v:

1.1.  nařízení Komise (EU) č. 748/2012(9), příloha I, část 21, oddíl A, hlava B (typová osvědčení a typová osvědčení pro zvláštní účely),

1.2.  nařízení (EU) č. 748/2012, příloha I, část 21, oddíl A, hlava D (schválení změn typových osvědčení a typových osvědčení pro zvláštní účely),

1.3.  nařízení (EU) č. 748/2012, příloha I, část 21, oddíl A, hlava E (doplňková typová osvědčení),

1.4.  nařízení (EU) č. 748/2012, příloha I, část 21, oddíl A, hlava M (opravy),

1.5.  nařízení (EU) č. 748/2012, příloha I, část 21, oddíl A, hlava O (oprávnění ETSO),

1.6.  nařízení (EU) č. 748/2012, příloha I, část 21, oddíl A, hlava J (oprávnění organizace k projektování).

Část 2: Osvědčení pro výrobky, letadlové části a zařízení vydaná právnickými nebo fyzickými osobami, jimž vydaly osvědčení příslušné orgány Spojeného království, uvedená v:

2.1.  nařízení (EU) č. 748/2012, příloha I, oddíl A, hlava G, bod 21.A.163 písm. c) (osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou pro výrobky, letadlové části a zařízení),

2.2.  nařízení (EU) č. 1321/2014, příloha II, část 145, bod 145.A.75 písm. e) (osvědčení o uvolnění do provozu po dokončení údržby),

2.3.  nařízení (EU) č. 1321/2014, příloha II, část 145, bod 145.A.75 písm. f) (osvědčení kontroly letové způsobilosti pro letadla ELA 1),

2.4.  nařízení (EU) č. 1321/2014, příloha I, část M, oddíl A, hlava F, bod M.A.615 písm. d) (osvědčení o uvolnění do provozu po dokončení údržby),

2.5.  nařízení (EU) č. 1321/2014, příloha I, část M, oddíl A, hlava F, bod M.A.615 písm. e) (osvědčení kontroly letové způsobilosti pro letadla ELA 1),

2.6.  nařízení (EU) č. 1321/2014, příloha I, část M, oddíl A, hlava G, bod M.A.711 písm. a) odst. 4 nebo  písm. b) odst. 1 (osvědčení kontroly letové způsobilosti a jejich rozšíření)

2.7  nařízení (EU) č. 1321/2014, příloha I, část M, oddíl A, hlava H, bod M.A.801 písm. b) odst. 2 a 3 a písm. c) (osvědčení o uvolnění do provozu po dokončení údržby).

(1) Stanovisko ze dne 20. února 2019.
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019.
(3)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1).
(4) Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
(5)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1).
(6)Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 311, 25.11.2011, s. 1).
(7)Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (Úř. věst. L 362, 17.12.2014, s. 1).
(8)Nařízení Komise (EU) č. 319/2014 ze dne 27. března 2014 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví a o zrušení nařízení (ES) č. 593/2007 (Úř. věst. L 95, 28.3.2014, s. 58).
(9) Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (Úř. věst. L 224, 21.8.2012, s. 1).

Poslední aktualizace: 14. března 2019Právní upozornění