Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0434(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0061/2019

Indgivne tekster :

A8-0061/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/02/2019 - 16.5
CRE 13/02/2019 - 16.5
PV 13/03/2019 - 11.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0107
P8_TA(2019)0168

Vedtagne tekster
PDF 188kWORD 58k
Onsdag den 13. marts 2019 - Strasbourg Foreløbig udgave
Luftfartssikkerhed for at tage højde for Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I
P8_TA-PROV(2019)0168A8-0061/2019
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse aspekter af luftfartssikkerhed for at tage højde for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen (COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0894),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 100, stk. 2 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0514/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 20. februar 2019 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 22. februar 2019 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0061/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om visse aspekter af luftfartssikkerhed for at tage højde for Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen
P8_TC1-COD(2018)0434

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 100, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin hensigt om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra datoen for udtrædelsesaftalens ikrafttræden eller, hvis en sådan aftale ikke indgås, to år efter meddelelsen, nemlig fra den 30. marts 2019, medmindre Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige beslutter at forlænge denne frist.

(2)  Hovedformålet med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139(3) er at fastlægge og opretholde et højt og ensartet sikkerhedsniveau for luftfart i Unionen. Med henblik herpå er der etableret en ordning med certifikater for en række luftfartsaktiviteter, der tager sigte på at nå de krævede sikkerhedsniveauer og muliggøre den nødvendige kontrol og gensidige accept af udstedte certifikater.

(3)  På luftfartssikkerhedsområdet kan konsekvenserne af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen for certifikater og godkendelser imødegås af mange af de berørte parter, ved at de træffer en række forskellige foranstaltninger. Disse foranstaltninger omfatter overførsel til en civil luftfartsmyndighed i én af de tilbageværende 27 medlemsstater eller anmodning inden udtrædelsesdatoen om et certifikat, der udstedes af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur ("agenturet"), og som først får virkning fra nævnte dato og dermed er betinget af, at Det Forenede Kongerige er blevet et tredjeland.

(4)  I modsætning til andre områder af EU-retten er der dog nogle særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt at fremskaffe et certifikat fra en anden medlemsstat eller fra agenturet, eftersom Det Forenede Kongerige med virkning fra udtrædelsesdatoen for områder under dets jurisdiktion kommer til at varetage rollen som "konstruktionsstat" i henhold til konventionen angående international civil luftfart. Det Forenede Kongerige kan på sin side først udstede certifikater i kraft af sin nye rolle, når det har påtaget sig denne, nemlig når EU-retten ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige efter dettes udtræden af Unionen

(5)  Det er derfor nødvendigt at oprette en midlertidig mekanisme med det formål at forlænge gyldigheden af visse luftfartssikkerhedscertifikater, således at de berørte operatører og agenturet har tilstrækkelig tid til at udstede de nødvendige certifikater i henhold til artikel 68 i forordning (EU) 2018/1139, idet der tages højde for Det Forenede Kongeriges status som et tredjeland.

(6)  Varigheden af en sådan forlængelse af certifikaternes gyldighed bør begrænses til, hvad der er strengt nødvendigt for at tage hensyn til Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionens luftfartssikkerhedssystem.

(7)  For om nødvendigt at give ekstra tid til, at der kan udstedes certifikater i henhold til artikel 68 i forordning (EU) 2018/1139 til de berørte operatører, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår yderligere forlængelse af gyldighedsperioden for de certifikater, der er omhandlet i afdeling I i bilaget til nærværende forordning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning(4). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(8)  I modsætning til situationen på de fleste andre områder af EU-retten om varer har ugyldigheden af certifikater ikke konsekvenser for markedsføringen, men for den faktiske anvendelse i Unionen af luftfartsmateriel, -dele og -apparatur, for eksempel når der monteres dele og apparatur på et EU-luftfartøj, der opererer i Unionen. En sådan anvendelse af luftfartøjsmateriel i Unionen bør ikke berøres af Det Forenede Kongeriges udtræden.

(9)  I Unionens luftfartssikkerhedssystem er uddannelse af piloter og mekanikere strengt reguleret og uddannelsesmodulerne harmoniseret. Personer, der deltager i et uddannelsesmodul i én medlemsstat, kan ikke altid skifte, inden for rammerne af denne uddannelse, til en anden medlemsstat. Denne særlige situation bør der tages højde for i Unionens beredskabsforanstaltninger.

(10)  Bestemmelserne i nærværende forordning bør træde i kraft så hurtigt som muligt og bør i princippet finde anvendelse med virkning fra dagen efter den dag, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige, medmindre en udtrædelsesaftale indgået med Det Forenede Kongerige er trådt i kraft senest på nævnte dato. For at give mulighed for, at de nødvendige administrative procedurer kan gennemføres hurtigst muligt, bør visse bestemmelser imidlertid finde anvendelse fra denne forordnings ikrafttræden —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.  Ved denne forordning fastsættes der med henblik på Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands (herefter "Det Forenede Kongerige") udtræden af Den Europæiske Union særlige bestemmelser for visse luftfartssikkerhedscertifikater, der er udstedt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008(5) eller forordning (EU) 2018/1139 til fysiske og juridiske personer med hjemsted i Det Forenede Kongerige, og for visse situationer i forbindelse med uddannelse inden for luftfart.

2.  Denne forordning finder anvendelse på de certifikater, der er anført i bilaget til denne forordning, og som er gyldige på dagen før datoen for denne forordnings anvendelse og udstedt af:

(a)  Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur ("agenturet") til fysiske eller juridiske personer, der har deres hjemsted i Det Forenede Kongerige, jf. bilagets afdeling 1, eller

(b)  fysiske eller juridiske personer, der er certificeret af Det Forenede Kongeriges kompetente myndigheder, jf. bilagets afdeling 2.

3.  Foruden de certifikater, der er anført i stk. 2, finder denne forordning anvendelse på de ▌ uddannelsesmoduler, der er omhandlet i artikel 5.

Artikel 2

Definitioner

Med henblik på anvendelsen af denne forordning finder de relevante definitioner i forordning (EU) 2018/1139 og i de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold til nævnte forordning og i henhold til forordning (EF) nr. 216/2008, anvendelse.

Artikel 3

Certifikater omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a)

De certifikater, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a), forbliver gyldige i en periode på ni måneder fra datoen for denne forordnings anvendelse.

Hvis der er behov for ekstra tid til at udstede de certifikater, der er omhandlet i artikel 68 i forordning (EU) 2018/1139 til de berørte operatører, kan Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter forlænge den gyldighedsperiode, der er omhandlet i denne artikels stk. 1.

Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

Artikel 4

Certifikater omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b)

De certifikater, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b), vedrørende anvendelsen af materiel, dele og apparatur, forbliver gyldige ▌.

Artikel 5

Overførsel af ▌ uddannelsesmoduler

Uanset Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011(6) og (EU) nr. 1321/2014(7) tager de kompetente myndigheder i medlemsstaterne eller agenturet, alt efter hvad der er relevant, hensyn til de eksaminer, der er taget i uddannelsesorganisationer underlagt Det Forenede Kongeriges kompetente myndigheds tilsyn, men som endnu ikke har ført til udstedelsen af licensen, inden den anvendelsesdato, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 10, stk. 2, andet afsnit, som om de var taget i en uddannelsesorganisation, der er underlagt en medlemsstats kompetente myndigheds tilsyn.

Artikel 6

Regler og forpligtelser vedrørende certifikater omfattet af artikel 3 eller 4

1.  De certifikater, der er omfattet af denne forordnings artikel 3 eller 4, er underlagt de regler, der gælder for dem i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1139 og de gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold dertil eller i henhold til forordning (EF) nr. 216/2008. Agenturet har de beføjelser, der er fastlagt i forordning (EU) 2018/1139 og i de gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold til nævnte forordning, eller i henhold til forordning (EF) nr. 216/2008, for så vidt angår enheder, der har deres hjemsted i et tredjeland.

2.  Indehavere af de i artikel 3 omhandlede certifikater og udstedere af de i artikel 4 omhandlede certifikater forelægger på agentures anmodning kopier af alle auditrapporter, anmærkninger og korrigerende handlingsplaner, der er relevante for certifikaterne, og som er udstedt i de tre år, der går forud for anmodningen. Hvis sådanne dokumenter ikke forelægges inden for de frister, som agenturet har fastlagt i sin anmodning, kan agenturet inddrage de fordele, der er opnået i medfør af artikel 3 eller artikel 4, alt efter hvad der er relevant.

3.  Indehavere af de i denne forordnings artikel 3 omhandlede certifikater og udstedere af de i denne forordnings artikel 4 omhandlede certifikater, underretter straks agenturet herom, hvis myndighederne i Det Forenede Kongerige træffer foranstaltninger, som kan være i strid med deres forpligtelser i henhold til denne forordning eller forordning (EU) 2018/1139.

Artikel 7

Den kompetente myndighed

Med henblik på denne forordning og på tilsynet med indehavere og udstedere af de certifikater, der er omhandlet i denne forordnings artikel 1, stk. 2, fungerer agenturet som kompetent myndighed for tredjelandes enheder, jf. forordning (EU) 2018/1139 og de gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold til nævnte forordning eller i henhold til forordning (EF) nr. 216/2008.

Artikel 8

Anvendelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 319/2014

Kommissionens forordning (EU) nr. 319/2014(8) finder anvendelse på fysiske og juridiske personer, der er indehavere eller udstedere af certifikater omhandlet i nærværende forordnings artikel 1, stk. 2, på samme betingelser som dem, der gælder for indehavere af tilsvarende certifikater, der er udstedt til fysiske eller juridiske personer i et tredjeland.

Artikel 9

Acceptable fremgangsmåder til at opfylde kravene og vejledende materiale

Agenturet kan udstede acceptable fremgangsmåder til at opfylde kravene og vejledende materiale med henblik på anvendelsen af denne forordning, jf. artikel 76, stk. 3, i forordning (EU) 2018/1139.

Artikel 10

Ikrafttræden og anvendelse

1.  Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.  Den finder anvendelse fra dagen efter den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union.

Artikel 5 finder dog anvendelse fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

3.  Denne forordning finder ikke anvendelse, hvis en udtrædelsesaftale indgået med Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 50, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union er trådt i kraft senest på den dato, der er omhandlet i stk. 2, første afsnit.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ..., den […].

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

BILAG

Liste over certifikater omhandlet i artikel 1

Afdeling 1: Certifikater, som Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur ("agenturet") har udstedt til fysiske eller juridiske personer med hjemsted i Det Forende Kongerige og for luftfartøjer, og som omhandlet i:

1.1.  Kommisionens forordning (EU) nr. 748/2012(9), bilag I, del 21, sektion A, subpart B (typecertifikater og begrænsede typecertifikater)

1.2.  Forordning (EU) nr. 748/2012, bilag I, del 21, sektion A, subpart D (ændringer af typecertifikater og begrænsede typecertifikater)

1.3.  Forordning (EU) nr. 748/2012, bilag I, del 21, sektion A, subpart E (supplerende typecertifikater)

1.4.  Forordning (EU) nr. 748/2012, bilag I, del 21, sektion A, subpart M (reparationer)

1.5.  Forordning (EU) nr. 748/2012, bilag I, del 21, sektion A, subpart O (European Technical Standard Order godkendelser)

1.6.  Forordning (EU) nr. 748/2012, bilag I, del 21, sektion A, subpart J (konstruktionsorganisationsgodkendelse)

Afdeling 2: Certifikater for materiel, dele eller apparatur, som juridiske eller fysiske personer certificeret af Det Forenede Kongeriges kompetente myndigheder har udstedt, og som omhandlet i:

2.1.  Forordning (EU) nr. 748/2012, bilag I, sektion A, subpart G, punkt 21.A.163, litra c) (autoriserede frigivelsesbeviser for materiel, dele og apparatur)

2.2.  Forordning (EU) nr. 1321/2014, bilag II, part-145, punkt 145.A.75, litra e) (certifikater om frigivelse til tjeneste for vidt angår vedligeholdelsesarbejdets afslutning)

2.3.  Forordning (EU) nr. 1321/2014, bilag II, part-145, punkt 145.A.75, litra f) (luftdygtighedseftersynsbevis for ELA1-luftfartøjer)

2.4.  Forordning (EU) nr. 1321/2014, bilag I, del-M, sektion A, subpart F, punkt M.A.615, litra d) (certifikater om frigivelse til tjeneste efter afsluttet vedligeholdelse)

2.5.  Forordning (EU) nr. 1321/2014, bilag I, del-M, sektion A, subpart F, punkt M.A.615, litra e) (luftdygtighedseftersynsbevis for ELA1-luftfartøjer)

2.6  Forordning (EU) nr. 1321/2014, bilag I, del-M, sektion A, subpart G, punkt M.A.711, litra a), nr. 4, eller litra b), nr. 1 (luftdygtighedseftersynsbevis og forlængelse heraf).

2.7  Forordning (EU) nr. 1321/2014, bilag I, del-M, sektion A, subpart H, punkt M.A.801, litra b), nr. 2 og 3, og litra c) (certifikater om frigivelse til tjeneste efter afsluttet vedligeholdelse).

(1)Udtalelse af 20.2.2019.
(2) Europa-Parlamentets holdning af 13.3.2019.
(3)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1).
(4) EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
(5)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1).
(6)Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 af 3. november 2011 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyvebesætninger i civil luftfart i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 311 af 25.11.2011, s. 1).
(7)Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014 af 26. november 2014 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver (EUT L 362 af 17.12.2014, s. 1).
(8)Kommissionens forordning (EU) nr. 319/2014 af 27. marts 2014 om Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs gebyrer og afgifter og om ophævelse af forordning (EF) nr. 593/2007 (EUT L 95 af 28.3.2014, s. 58).
(9) Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 af 3. august 2012 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer EØS-relevant tekst (EUT L 224 af 21.8.2012, s. 1)

Seneste opdatering: 14. marts 2019Juridisk meddelelse