Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0434(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0061/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0061/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2019 - 16.5
CRE 13/02/2019 - 16.5
PV 13/03/2019 - 11.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0107
P8_TA(2019)0168

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 182kWORD 59k
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Ασφάλεια της αεροπορίας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I
P8_TA-PROV(2019)0168A8-0061/2019
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά ορισμένες πτυχές ασφάλειας της αεροπορίας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση (COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0894),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 100 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0514/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2019(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 22ας Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0061/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες πτυχές ασφάλειας της αεροπορίας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
P8_TC1-COD(2018)0434

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 100 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2)

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει συμφωνίας, δύο έτη μετά την εν λόγω γνωστοποίηση, ήτοι από τις 30 Μαρτίου 2019, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφασίσει ομόφωνα να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία.

(2)  Ο κύριος στόχος του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3) είναι η καθιέρωση και η διατήρηση υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου ασφάλειας της αεροπορίας στην Ένωση. Για τον σκοπό αυτό, έχει θεσπιστεί ένα σύστημα πιστοποιητικών για διάφορες αεροπορικές δραστηριότητες, προκειμένου να επιτευχθούν τα απαιτούμενα επίπεδα ασφάλειας και να καταστούν δυνατές οι αναγκαίες επαληθεύσεις και η αμοιβαία αποδοχή των πιστοποιητικών που εκδίδονται.

(3)  Στον τομέα της ασφάλειας της αεροπορίας, οι επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση σε πιστοποιητικά και εγκρίσεις είναι δυνατόν να αποκατασταθούν από πολλά ενδιαφερόμενα μέρη μέσω διαφόρων μέτρων. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τη μεταφορά σε αρχή πολιτικής αεροπορίας ενός από τα λοιπά 27 κράτη μέλη ή την υποβολή, πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, αίτησης για πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Οργανισμό Αεροπορικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Οργανισμός»), με ισχύ μόνο από την ημερομηνία αυτή και, ως εκ τούτου, υπό τον όρο ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει καταστεί τρίτη χώρα.

(4)  Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλους τομείς του δικαίου της Ένωσης, υπάρχουν ορισμένες ειδικές περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατόν να ληφθεί πιστοποιητικό από άλλο κράτος μέλος ή από τον Οργανισμό, καθόσον, από την ημερομηνία αποχώρησης, το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναλάβει εκ νέου, για την περιοχή δικαιοδοσίας του, τον ρόλο του «κράτους σχεδιασμού» σύμφωνα με τη σύμβαση για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία. Το Ηνωμένο Βασίλειο, με τη σειρά του, μπορεί να εκδίδει πιστοποιητικά στο πλαίσιο αυτού του νέου ρόλου, μόνον αφότου αναλάβει αυτόν τον ρόλο, δηλαδή αφότου το δίκαιο της Ένωσης παύσει να εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποχώρησή του από την Ένωση.

(5)  Είναι, συνεπώς, αναγκαίο, να δημιουργηθεί ένας προσωρινός μηχανισμός με σκοπό να παραταθεί η εγκυρότητα ορισμένων πιστοποιητικών ασφάλειας της αεροπορίας, ώστε να δοθεί στους ενδιαφερόμενους φορείς εκμετάλλευσης και στον Οργανισμό επαρκές χρονικό περιθώριο για να εκδώσουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά σύμφωνα με το άρθρο 68 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139, λαμβάνοντας υπόψη το καθεστώς του Ηνωμένου Βασιλείου ως τρίτης χώρας.

(6)  Η διάρκεια αυτής της παράτασης της εγκυρότητας των πιστοποιητικών θα πρέπει να περιοριστεί σε ό,τι είναι απολύτως αναγκαίο για να αντιμετωπιστεί η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από το σύστημα ασφάλειας της αεροπορίας της Ένωσης.

(7)  Για να δοθεί περαιτέρω χρόνος, εφόσον απαιτείται, για να χορηγηθούν στους ενδιαφερόμενους φορείς εκμετάλλευσης τα πιστοποιητικά δυνάμει του άρθρου 68 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την περαιτέρω παράταση της περιόδου εγκυρότητας των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο τμήμα I του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(4). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

(8)  Εξάλλου, σε αντίθεση με τους περισσότερους άλλους τομείς του δικαίου της Ένωσης που αφορούν εμπορεύματα, η ακυρότητα των πιστοποιητικών έχει επιπτώσεις όχι στη διάθεση στην αγορά, αλλά στην πραγματική χρήση αεροπορικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού στην Ένωση, για παράδειγμα κατά την εγκατάσταση εξαρτημάτων και εξοπλισμού σε αεροσκάφος της Ένωσης που εκτελεί πτήσεις στην Ένωση. Η εν λόγω χρήση αεροπορικών προϊόντων στην Ένωση δεν θα πρέπει να επηρεαστεί από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

(9)  Στο ενωσιακό σύστημα ασφάλειας της αεροπορίας, η εκπαίδευση χειριστών και μηχανικών ρυθμίζεται αυστηρά και οι ενότητες εκπαίδευσης έχουν εναρμονιστεί. Τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε μια ενότητα εκπαίδευσης σε ένα κράτος μέλος δεν επιτρέπεται πάντοτε να μεταπηδούν, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης αυτής, σε άλλο κράτος μέλος. Αυτή η ιδιαίτερη κατάσταση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στα μέτρα έκτακτης ανάγκης της Ένωσης.

(10)  Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν επειγόντως και θα πρέπει να εφαρμόζονται, κατ’ αρχήν, από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην επικράτειά του, εκτός εάν μέχρι εκείνη την ημερομηνία έχει αρχίσει να ισχύει συναφθείσα με το Ηνωμένο Βασίλειο συμφωνία αποχώρησης. Ωστόσο, για να δοθεί η δυνατότητα να διεξαχθούν οι αναγκαίες διοικητικές διαδικασίες το συντομότερο δυνατόν, ορισμένες διατάξεις θα πρέπει να εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ειδικές διατάξεις, εν όψει της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας («Ηνωμένο Βασίλειο») από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για ορισμένα πιστοποιητικά ασφάλειας της αεροπορίας που έχουν χορηγηθεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5) ή του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν την κύρια εγκατάστασή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και για ορισμένες καταστάσεις που αφορούν την αεροπορική εκπαίδευση.

2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα πιστοποιητικά που απαριθμούνται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, τα οποία ισχύουν την προηγουμένη της ημερομηνίας εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και τα οποία έχουν εκδοθεί από:

α)  τον Οργανισμό Αεροπορικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Οργανισμός»), για φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την κύρια εγκατάστασή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως ορίζεται στο τμήμα 1 του παραρτήματος, ή

β)  φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν λάβει πιστοποίηση από τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως ορίζεται στο τμήμα 2 του παραρτήματος.

3.  Εκτός από τα πιστοποιητικά που απαριθμούνται στην παράγραφο 2, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις ▌ εκπαιδευτικές ενότητες που αναφέρονται στο άρθρο 5.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι αντίστοιχοι ορισμοί του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 και των κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί δυνάμει του εν λόγω κανονισμού και δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

Άρθρο 3

Πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) παραμένουν σε ισχύ για περίοδο εννέα μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Εάν απαιτείται περαιτέρω χρόνος για να χορηγηθούν στους ενδιαφερόμενους φορείς εκμετάλλευσης τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 68 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139, η Επιτροπή μπορεί να παρατείνει την περίοδο ισχύος που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Άρθρο 4

Πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β), σχετικά με τη χρήση προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού παραμένουν σε ισχύ ▌.

Άρθρο 5

Μεταφορά ▌ εκπαιδευτικών ενοτήτων

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1178/2011(6) και (ΕΕ) αριθ. 1321/2014(7) της Επιτροπής, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή ο Οργανισμός, κατά περίπτωση, λαμβάνουν υπόψη τις εξετάσεις που διοργανώθηκαν από φορείς εκπαίδευσης που υπόκεινται στην εποπτεία της αρμόδιας αρχής του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά οι οποίες δεν έχουν οδηγήσει ακόμη στην έκδοση της άδειας πριν από την ημερομηνία εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού, ως εάν είχαν διοργανωθεί από φορέα εκπαίδευσης που υπόκειται στην εποπτεία της αρμόδιας αρχής ενός κράτους μέλους.

Άρθρο 6

Κανόνες και υποχρεώσεις σχετικά με τα πιστοποιητικά που διέπονται από τα άρθρα 3 ή 4

1.  Τα πιστοποιητικά που διέπονται από τo άρθρo 3 ή 4 του παρόντος κανονισμού υπόκεινται στους κανόνες που εφαρμόζονται σε αυτά σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1139 και τις εκτελεστικές και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που έχουν εκδοθεί δυνάμει αυτού ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008. Ο Οργανισμός διαθέτει τις εξουσίες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1139 και στις εκτελεστικές και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που έχουν εκδοθεί δυνάμει του εν λόγω κανονισμού και δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, όσον αφορά τις οντότητες που έχουν την κύρια εγκατάστασή τους σε τρίτη χώρα.

2.  Κατόπιν αιτήσεως του Οργανισμού, οι κάτοχοι των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 3 και οι φορείς έκδοσης των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 4, διαβιβάζουν αντίγραφα όλων των σχετικών με τα πιστοποιητικά εκθέσεων ελέγχου, πορισμάτων και σχεδίων διορθωτικών μέτρων, που έχουν εκδοθεί κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν από την αίτηση. Εάν τα εν λόγω έγγραφα δεν έχουν διαβιβαστεί εντός των προθεσμιών που ορίζονται από τον Οργανισμό στην αίτησή του, ο Οργανισμός μπορεί να ανακαλέσει το ευεργέτημα που έχει αποκτηθεί δυνάμει του άρθρου 3 ή του άρθρου 4, κατά περίπτωση.

3.  Οι κάτοχοι των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 3 και οι φορείς έκδοσης των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση τον Οργανισμό για τυχόν ενέργειες των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες ενδέχεται να έρχονται σε σύγκρουση με τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139.

Άρθρο 7

Αρμόδια αρχή

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και για λόγους εποπτείας των κατόχων και των φορέων έκδοσης των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, ο Οργανισμός ενεργεί ως η αρμόδια αρχή που προβλέπεται για οντότητες τρίτων χωρών βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 και των εκτελεστικών και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που έχουν εκδοθεί δυνάμει του εν λόγω κανονισμού ή δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

Άρθρο 8

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 319/2014 της Επιτροπής

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 319/2014 της Επιτροπής(8) εφαρμόζεται στα νομικά και φυσικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν ή εκδίδουν πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους κατόχους αντίστοιχων πιστοποιητικών που έχουν χορηγηθεί σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα τρίτης χώρας.

Άρθρο 9

Αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης και καθοδηγητικό υλικό

Ο Οργανισμός μπορεί να εκδώσει αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης και καθοδηγητικό υλικό για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1.  Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Εφαρμόζεται από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην επικράτειά του, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, το άρθρο 5 εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

3.  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται εάν μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου έχει αρχίσει να ισχύει συμφωνία αποχώρησης συναφθείσα με το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 1

Τμήμα 1: Πιστοποιητικά που χορηγούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας («Οργανισμός») σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με κύρια εγκατάστασή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και για αεροσκάφη, αναφερόμενα στον:

1.1.  κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 748/2012 της Επιτροπής(9), παράρτημα I, μέρος 21, τμήμα Α, υποτμήμα Β (πιστοποιητικά τύπου και περιορισμένα πιστοποιητικά τύπου)

1.2.  κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 748/2012, παράρτημα I, μέρος 21, τμήμα Α, υποτμήμα Δ (τροποποιήσεις στα πιστοποιητικά τύπου και τα περιορισμένα πιστοποιητικά τύπου)

1.3.  κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 748/2012, παράρτημα I, μέρος 21, τμήμα Α, υποτμήμα Ε (συμπληρωματικά πιστοποιητικά τύπου)

1.4.  κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 748/2012, παράρτημα I, μέρος 21, τμήμα Α, υποτμήμα ΙΓ (επισκευές)

1.5.  κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 748/2012, παράρτημα I, μέρος 21, τμήμα Α, υποτμήμα ΙΕ (αδειοδοτήσεις βάσει ευρωπαϊκών οδηγιών τεχνικών προδιαγραφών)

1.6.  κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 748/2012, παράρτημα I, μέρος 21, τμήμα Α, υποτμήμα Ι (έγκριση του φορέα σχεδιασμού)

Τμήμα 2: Πιστοποιητικά για προϊόντα, εξαρτήματα ή εξοπλισμό που χορηγούνται από νομικά ή φυσικά πρόσωπα πιστοποιημένα από τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, αναφερόμενα στον:

2.1.  κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 748/2012, παράρτημα I, τμήμα Α, υποτμήμα Ζ, σημείο 21.A.163 στοιχείο γ) (πιστοποιητικά εγκεκριμένης διάθεσης σε υπηρεσία για προϊόντα, εξαρτήματα και εξοπλισμό)

2.2.  κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1321/2014, παράρτημα II, μέρος 145, σημείο 145.A.75 στοιχείο ε) (πιστοποιητικά διάθεσης σε υπηρεσία, αφού ολοκληρωθεί η συντήρηση)

2.3.  κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1321/2014, παράρτημα II, μέρος 145, σημείο 145.A.75 στοιχείο στ) (πιστοποιητικά επιθεώρησης της αξιοπλοΐας για αεροσκάφη ELA 1)

2.4.  κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1321/2014, παράρτημα I, μέρος Μ, τμήμα Α, υποτμήμα ΣΤ, σημείο M.A.615 στοιχείο δ) (πιστοποιητικά διάθεσης σε υπηρεσία, αφού ολοκληρωθεί η συντήρηση)

2.5.  κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1321/2014, παράρτημα I, μέρος Μ, τμήμα Α, υποτμήμα ΣΤ, σημείο M.A.615 στοιχείο ε) (πιστοποιητικά επιθεώρησης της αξιοπλοΐας για αεροσκάφη ELA 1)

2.6.  κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1321/2014, παράρτημα I, μέρος Μ, τμήμα Α, υποτμήμα ΣΤ, σημείο M.A.711 στοιχείο α) σημείο (4) ή στοιχείο β) σημείο (1) (πιστοποιητικά επιθεώρησης της αξιοπλοΐας και παρατάσεις τους)

2.7  κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1321/2014, παράρτημα I, μέρος -M, τμήμα A, υποτμήμα H, σημείο M.A.801 στοιχείο β) σημεία (2) και (3) και στοιχείο γ) (πιστοποιητικά διάθεσης σε υπηρεσία, αφού ολοκληρωθεί η συντήρηση).

(1)Γνώμη της 20ής Φεβρουαρίου 2019 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019.
(3)Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια, και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, (ΕΕ) αριθ. 996/2010, (ΕΕ) αριθ. 376/2014 και των οδηγιών 2014/30/ΕΕ και 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/2004 και (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου (ΕΕ L 212 της 22.8.2018, σ. 1).
(4) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(5)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1).
(6)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2011, για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά το ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 311 της 25.11.2011, σ. 1).
(7)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι αρμόδιοι για τα εν λόγω καθήκοντα (ΕΕ L 362 της 17.12.2014, σ. 1).
(8)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 319/2014 της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τα τέλη και τα δικαιώματα που εισπράττονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 593/2007 (ΕΕ L 95 της 28.3.2014, σ. 58).
(9) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 748/2012 της Επιτροπής, της 3ης Αυγούστου 2012, σχετικά με τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής (ΕΕ L 224 της 21.8.2012, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 14 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου