Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0434(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0061/2019

Esitatud tekstid :

A8-0061/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/02/2019 - 16.5
CRE 13/02/2019 - 16.5
PV 13/03/2019 - 11.4

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0107
P8_TA(2019)0168

Vastuvõetud tekstid
PDF 176kWORD 56k
Kolmapäev, 13. märts 2019 - Strasbourg Ajutine väljaanne
Lennundusohutus seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust ***I
P8_TA-PROV(2019)0168A8-0061/2019
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 13. märtsi 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lennundusohutuse teatavate aspektide kohta seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega (COM(2018)0894 – C8‑0514/2018 – 2018/0434(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0894),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 100 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0514/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 20. veebruari 2019. aasta arvamust(1),

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 22. veebruari 2019. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A8‑0061/2019),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 13. märtsil 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/… lennundusohutuse teatavate aspektide kohta seoses Suurbritannia ja Põhja‑Iiri Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust
P8_TC1-COD(2018)0434

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 100 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(1),

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt(2)

ning arvestades järgmist:

(1)  29. märtsil 2017 esitas Ühendkuningriik Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohase teate oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. Aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes lõpeb alates väljaastumislepingu jõustumise kuupäevast või väljaastumislepingu puudumise korral kahe aasta möödumisel kõnealusest teatest, st alates 30. märtsist 2019, kui Euroopa Ülemkogu kokkuleppel Ühendkuningriigiga ei otsusta ühehäälselt kõnealust tähtaega pikendada.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1139(3) põhieesmärk on luua ja säilitada liidus lennundusohutuse ühtlaselt kõrge tase. Selleks on kehtestatud lennutegevuse sertifikaatide süsteem, et saavutada nõutavad ohutustasemed ning võimaldada vajalike kontrollide tegemist ja väljastatud sertifikaatide vastastikust aktsepteerimist.

(3)  Lennundusohutuse valdkonnas saavad paljud sidusrühmad Ühendkuningriigi liidust väljaastumise mõju sertifikaatidele ja heakskiitudele erinevate meetmete abil leevendada. Need meetmed hõlmavad sertifikaadi taotlemist mõnelt ülejäänud 27 liikmesriigi tsiviillennundusametilt või enne väljaastumise kuupäeva Euroopa Liidu Lennundusohutusameti (edaspidi „amet“) poolt välja antava sertifikaadi taotlemist, mis jõustub üksnes väljaastumise kuupäeval ja sõltub seega Ühendkuningriigi muutumisest kolmandaks riigiks.

(4)  Erinevalt liidu õiguse muudest valdkondadest on aga mõned konkreetsed juhtumid, kus ei ole võimalik muult liikmesriigilt ega ametilt sertifikaati saada, sest alates väljaastumise kuupäevast saab Ühendkuningriik oma jurisdiktsioonis rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni kohaselt projekteerimisriigi rolli. Ühendkuningriik omakorda võib selles uues rollis sertifikaate välja anda üksnes pärast seda, kui ta on selle rolli saanud, nimelt pärast seda, kui liidu õigust pärast Ühendkuningriigi liidust väljaastumist tema suhtes enam ei kohaldata.

(5)  Seepärast on vaja luua ajutine mehhanism teatavate lennundusohutussertifikaatide kehtivuse pikendamiseks, et jätta asjaomastele ettevõtjatele ja ametile piisavalt aega vajalike sertifikaatide väljaandmiseks määruse (EL) nr 2018/1139 artikli 68 alusel, võttes arvesse Ühendkuningriigi staatust kolmanda riigina.

(6)  Sertifikaatide kehtivuse pikendamise kestus peaks piirduma üksnes sellega, mis on tingimata vajalik, et tulla toime Ühendkuningriigi lahkumisega liidu lennundusohutussüsteemist.

(7)  Selleks et vajaduse korral saaks anda lisaaega määruse (EL) 2018/1139 artikli 68 kohaselt sertifikaatide väljaandmiseks asjaomastele ettevõtjatele, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et pikendada käesoleva määruse lisa I jaos osutatud sertifikaatide kehtivust. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes(4) sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

(8)  Peale selle, erinevalt enamikust kaupu käsitlevatest liidu õigusaktidest ei avalda sertifikaatide kehtetus mõju mitte turule laskmisele, vaid lennundustoodete, osade ja seadmete tegelikule kasutamisele liidus, näiteks osade ja seadmete paigaldamisele liidus käitatavale liidu õhusõidukile. Ühendkuningriigi väljaastumine liidust ei tohiks sellist lennundustoodete kasutamist liidus mõjutada.

(9)  Liidu lennundusohutussüsteemis on pilootide ja mehaanikute koolitus rangelt reguleeritud ning koolitusmoodulid on ühtlustatud. Ühes liikmesriigis koolitusmoodulis osalevad isikud ei saa kõnealuse koolituse käigus alati teise liikmesriiki üle minna. Seda konkreetset olukorda tuleks liidu eriolukorra meetmete puhul arvesse võtta.

(10)  Käesoleva määruse sätted peaksid jõustuma võimalikult kiiresti ja üldiselt tuleks neid kohaldada alates järgmisest päevast, kui lõpetatakse aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes, välja arvatud juhul, kui Ühendkuningriigiga sõlmitud väljaastumisleping on selleks kuupäevaks jõustunud. Selleks et vajalikke haldusmenetlusi oleks võimalik läbi viia võimalikult varakult, tuleks teatavaid sätteid kohaldada alates käesoleva määruse jõustumisest,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala

1.  Pidades silmas Suurbritannia ja Põhja‑Iiri Ühendkuningriigi (edaspidi „Ühendkuningriik“) väljaastumist Euroopa Liidust, kehtestatakse käesoleva määrusega erisätted teatavate lennundusohutussertifikaatide kohta, mis on välja antud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008(5) või määruse (EL) 2018/1139 alusel füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle peamine tegevuskoht on Ühendkuningriigis, ning teatavad lennunduskoolitust käsitlevad sätted.

2.  Käesolevat määrust kohaldatakse selle lisas loetletud sertifikaatide suhtes, mis kehtivad käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäevale eelneval päeval ja mille on välja andnud:

a)  Euroopa Liidu Lennundusohutusamet (edaspidi „amet“) füüsilistele või juriidilistele isikutele, kelle peamine tegevuskoht on Ühendkuningriigis, nagu on sätestatud lisa 1. jaos; või

b)  füüsilised või juriidilised isikud, kelle on sertifitseerinud Ühendkuningriigi pädevad asutused, nagu on sätestatud lisa 2. jaos.

3.  Lisaks lõikes 2 loetletud sertifikaatidele kohaldatakse käesolevat määrust artiklis 5 osutatud ▌ koolituse moodulite suhtes.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse määruses (EL) nr 2018/1139 ning kõnealuse määruse ja määruse (EÜ) nr 216/2008 alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktides ja rakendusaktides sätestatud mõisteid.

Artikkel 3

Artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud sertifikaadid

Artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud sertifikaadid kehtivad üheksa kuud alates käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäevast.

Kui määruse (EL) 2018/1139 artiklis 68 osutatud sertifikaatide väljaandmiseks asjaomastele ettevõtjatele on vaja lisaaega, võib komisjon käesoleva artikli esimeses lõigus osutatud sertifikaatide kehtivust delegeeritud õigusaktidega pikendada.

Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Artikkel 4

Artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud sertifikaadid

Artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud sertifikaadid toodete, osade ja seadmete kasutamise kohta jäävad kehtima ▌.

Artikkel 5

▌ Koolituse moodulite ülekandmine

Erandina komisjoni määrustest (EL) nr 1178/2011(6) ja (EL) nr 1321/2014(7) võtavad vastavalt kas liikmesriikide pädevad asutused või amet arvesse selliseid eksameid, mis on tehtud koolitusorganisatsioonides, mille üle teeb järelevalvet Ühendkuningriigi pädev asutus, kuid mille alusel ei ole veel luba välja antud, enne käesoleva määruse artikli 10 lõike 2 teises lõigus osutatud kohaldamise alguskuupäeva, nii nagu need eksamid oleks tehtud liikmesriigi pädeva asutuse järelevalve all olevas koolitusorganisatsioonis.

Artikkel 6

Artikliga 3 või 4 reguleeritud sertifikaatidega seotud normid ja kohustused

1.  Käesoleva määruse artikliga 3 või 4 reguleeritud sertifikaatide suhtes kehtivad normid, mida kohaldatakse nende suhtes vastavalt määrusele (EL) 2018/1139 ning kõnealuse määruse või määruse (EÜ) nr 216/2008 alusel vastu võetud rakendusaktidele ja delegeeritud õigusaktidele. Ametil on määrusega (EL) 2018/1139 ning kõnealuse määruse või määruse (EÜ) nr 216/2008 alusel vastu võetud rakendusaktide ja delegeeritud õigusaktidega antud volitused üksuste suhtes, mille peamine tegevuskoht on kolmandas riigis.

2.  Ameti taotlusel esitavad artiklis 3 osutatud sertifikaatide omanikud ja artiklis 4 osutatud sertifikaatide väljaandjad koopiad kõikidest auditiaruannetest, järeldustest ja korrigeerivate meetmete kavadest, mis on seotud sertifikaatidega, mis on välja antud taotlusele eelnenud kolme aasta jooksul. Kui selliseid dokumente ei ole ameti taotluses märgitud tähtajaks esitatud, võib amet vastavalt kas artikli 3 või artikli 4 kohaselt saadud soodustuse kehtetuks tunnistada.

3.  Käesoleva määruse artiklis 3 osutatud sertifikaatide omanikud ja artiklis 4 osutatud sertifikaatide väljaandjad teavitavad ametit viivitamata kõigist Ühendkuningriigi ametiasutuste tegevustest, mis võivad olla vastuolus nende käesoleva määruse või määruse (EL) 2018/1139 kohaste kohustustega.

Artikkel 7

Pädev asutus

Käesoleva määruse kohaldamisel ja järelevalve tegemiseks käesoleva määruse artikli 1 lõikes 2 osutatud sertifikaatide omanike ja väljaandjate üle tegutseb amet määruse (EL) 2018/1139 alusel ning kõnealuse määruse või määruse (EÜ) nr 216/2008 alusel vastu võetud rakendusaktide ja delegeeritud õigusaktide alusel kolmanda riigi üksuste jaoks pädeva asutusena.

Artikkel 8

Komisjoni määruse (EL) nr 319/2014 kohaldamine

Komisjoni määrust (EL) nr 319/2014(8) kohaldatakse käesoleva määruse artikli 1 lõikes 2 osutatud juriidilisest ja füüsilisest isikust sertifikaatide omanike ja väljaandjate suhtes samadel tingimustel nagu kolmandate riikide juriidilistele või füüsilistele isikutele välja antud vastavate sertifikaatide omanike suhtes.

Artikkel 9

Nõuete täitmise aktsepteeritud meetodid ja juhendmaterjal

Amet võib käesoleva määruse kohaldamiseks välja anda nõuete täitmise aktsepteeritud meetodid ja juhendmaterjali vastavalt määruse (EL) 2018/1139 artikli 76 lõikele 3.

Artikkel 10

Jõustumine ja kohaldamine

1.  Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2.  Seda kohaldatakse alates järgmisest päevast pärast seda, kui vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikele 3 lõpetatakse aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes.

Artiklit 5 kohaldatakse siiski alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

3.  Käesolevat määrust ei kohaldata juhul, kui Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõike 2 kohaselt Ühendkuningriigiga sõlmitud väljaastumisleping on käesoleva artikli lõike 2 esimeses lõigus osutatud kuupäevaks jõustunud.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

…,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

LISA

Artiklis 1 osutatud sertifikaatide loetelu

1. jagu Euroopa Lennundusohutusameti („amet“) poolt välja antud sertifikaadid füüsilistele või juriidilistele isikutele, kelle peamine tegevuskoht on Ühendkuningriigis, ja õhusõidukite kohta, millele on osutatud järgmistes sätetes:

1.1.  Komisjoni määrus (EL) nr 748/2012(9), I lisa, osa 21, jagu A, alajagu B (Tüübisertifikaadid ja piiratud tüübisertifikaadid)

1.2.  Määrus (EL) nr 748/2012, I lisa, osa 21, jagu A, alajagu D (Muudatused tüübisertifikaatides ja piiratud tüübisertifikaatides)

1.3.  Määrus (EL) nr 748/2012, I lisa, osa 21, jagu A, alajagu E (Täiendavad tüübisertifikaadid)

1.4.  Määrus (EL) nr 748/2012, I lisa, osa 21, jagu A, alajagu M (Remonditööd)

1.5.  Määrus (EL) nr 748/2012, I lisa, osa 21, jagu A, alajagu O (Euroopa tehnilistele normatiividele vastavad load)

1.6.  Määrus (EL) nr 748/2012, I lisa, osa 21, jagu A, alajagu J (Projekteerimisorganisatsiooni sertifikaat)

2. jagu Ühendkuningriigi pädevate asutuste poolt sertifitseeritud füüsiliste või juriidiliste isikute välja antud sertifikaadid toodete, osade ja seadmete kohta, millele on osutatud järgmistes sätetes:

2.1.  Määrus (EL) nr 748/2012, I lisa, jagu A, alajagu G, punkt 21.A.163, alapunkt c (toodete, osade ja seadmete käitamissertifikaadid)

2.2.  Määrus (EL) nr 1321/2014, II lisa, osa 145, punkt 145.A.75, alapunkt e (hooldustõendid hooldustööde lõpetamise kohta)

2.3.  Määrus (EL) nr 1321/2014, II lisa, osa 145, punkt 145.A.75, alapunkt f (ELA 1 õhusõiduki lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaadid)

2.4.  Määrus (EL) nr 1321/2014, I lisa, osa M, A jagu, F alajagu, punkt M.A.615, alapunkt d (hooldustõendid hooldustööde lõpetamise kohta)

2.5.  Määrus (EL) nr 1321/2014, I lisa, osa M, A jagu, F alajagu, punkt M.A.615, alapunkt e (ELA 1 õhusõiduki lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaadid)

2.6.  Määrus (EL) nr 1321/2014, I lisa, osa M, A jagu, G alajagu, punkt M.A.711 alapunkt a, alapunkt 4 või alapunkt b, alapunkt 1 (lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaadid ja nende pikendamine)

2.7.  Määrus (EL) nr 1321/2014, I lisa, osa M, A jagu, H alajagu, punkt M.A.801 alapunkt b alapunktid 2 ja 3 ning alapunkt c (hooldustõendid hooldustööde lõpetamise kohta)

(1)20. veebruari 2019. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
(2)Euroopa Parlamendi 13. märtsi 2019. aasta seisukoht.
(3)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2018. aasta määrus (EL) 2018/1139, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühisnorme ja millega luuakse Euroopa Liidu Lennundusohutusamet ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 2111/2005, (EÜ) nr 1008/2008, (EL) nr 996/2010, (EL) nr 376/2014 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2014/30/EL ning 2014/53/EL ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 552/2004 ja (EÜ) nr 216/2008 ning nõukogu määrus (EMÜ) nr 3922/91 (ELT L 212, 22.8.2018, lk 1).
(4)ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.
(5)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008. aasta määrus (EÜ) nr 216/2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ (ELT L 79, 19.3.2008, lk 1).
(6)Komisjoni 3. novembri 2011. aasta määrus (EL) nr 1178/2011, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (ELT L 311, 25.11.2011, lk 1).
(7)Komisjoni 26. novembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1321/2014 õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta (ELT L 362, 17.12.2014, lk 1).
(8)Komisjoni 27. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 319/2014, milles käsitletakse Euroopa lennundusohutusametile makstavaid lõive ja tasusid ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 593/2007 (ELT L 95, 28.3.2014, lk 58).
(9) Komisjoni 3. augusti 2012. aasta määrus (EL) nr 748/2012, millega nähakse ette õhusõidukite ja nendega seotud toodete, osade ja seadmete lennukõlblikkuse ja keskkonnaohutuse sertifitseerimise ning projekteerimis- ja tootjaorganisatsioonide sertifitseerimise rakenduseeskirjad (ELT L 224, 21.8.2012, lk 1).

Viimane päevakajastamine: 14. märts 2019Õigusalane teave