Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0434(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0061/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0061/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/02/2019 - 16.5
CRE 13/02/2019 - 16.5
PV 13/03/2019 - 11.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0107
P8_TA(2019)0168

Hyväksytyt tekstit
PDF 179kWORD 47k
Keskiviikko 13. maaliskuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvät lentoturvallisuusnäkökohdat ***I
P8_TA-PROV(2019)0168A8-0061/2019
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvistä lentoturvallisuusnäkökohdista (COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0894),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 100 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0514/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 20. helmikuuta 2019 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 22. helmikuuta 2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A8-0061/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi tietyistä Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvistä lentoturvallisuusnäkökohdista
P8_TC1-COD(2018)0434

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan nojalla. Perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sinä päivänä, jona erosopimus tulee voimaan tai, jollei sopimusta ole, kahden vuoden kuluttua ilmoituksesta eli 30 päivänä maaliskuuta 2019, jollei Eurooppa-neuvosto yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa päätä pidentää tätä määräaikaa.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139(3) päätavoitteena on yhtenäisen ja korkean siviili-ilmailun turvallisuustason luominen ja ylläpitäminen unionissa. Tätä varten on perustettu ilmailutoiminnan sertifiointijärjestelmä, jotta voidaan saavuttaa vaaditut turvallisuustasot ja mahdollistaa tarvittavat tarkastukset sekä myönnettyjen todistusten vastavuoroinen hyväksyntä.

(3)  Lentoturvallisuuden alalla Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vaikutusta todistuksiin ja hyväksyntöihin voidaan lieventää useilla eri sidosryhmien toteuttamilla toimenpiteillä. Näihin toimenpiteisiin sisältyvät siirtyminen jonkin 27 jäljelle jäävän jäsenvaltion siviili-ilmailuviranomaisen valvontaan tai todistuksen hakeminen Euroopan unionin lentoturvallisuusvirastolta, jäljempänä ’lentoturvallisuusvirasto’, ennen eroamispäivää niin, että todistus tulee voimaan vasta kyseisenä päivänä ja siten sillä ehdolla, että Yhdistyneestä kuningaskunnasta on tullut kolmas maa.

(4)  Toisin kuin muilla unionin oikeuden aloilla, on olemassa tiettyjä erityistapauksia, joissa ei ole mahdollista saada todistusta toiselta jäsenvaltiolta tai lentoturvallisuusvirastolta, koska Yhdistynyt kuningaskunta palaa eroamispäivästä alkaen toimivaltansa osalta suunnitteluvaltion asemaan kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen mukaisesti. Yhdistynyt kuningaskunta puolestaan voi uuden asemansa puitteissa myöntää todistuksia vasta sen jälkeen, kun se on tässä uudessa asemassa eli kun unionin lainsäädännön soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lakkaa Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen seurauksena.

(5)  Sen vuoksi on tarpeen perustaa väliaikainen mekanismi, jolla pidennetään tiettyjen lentoturvallisuustodistusten voimassaoloa sen varmistamiseksi, että asianosaisilla toimijoilla ja lentoturvallisuusvirastolla on riittävästi aikaa myöntää asetuksen (EU) 2018/1139 68 artiklan mukaiset todistukset Yhdistyneen kuningaskunnan aseman kolmantena maana huomioon ottamiseksi.

(6)  Todistusten voimassaoloa olisi jatkettava vain siksi ajaksi, joka on välttämätön Yhdistyneen kuningaskunnan unionin lentoturvallisuusjärjestelmästä poistumiseen järjestämiseksi.

(7)  Jotta voidaan tarpeen mukaan antaa lisäaikaa asetuksen (EU) 2018/1139 68 artiklan mukaisten todistusten myöntämiseksi asianosaisille toimijoille, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti tämän asetuksen liitteessä olevassa I osassa tarkoitettujen todistusten voimassaoloajan jatkamiseksi edelleen. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa(4) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(8)  Toisin kuin useimmilla muilla unionin tavaralainsäädännön aloilla se, että todistukset eivät ole voimassa, vaikuttaa lisäksi markkinoille saattamisen sijasta ilmailualan tuotteiden, osien ja laitteiden käyttöön unionissa esimerkiksi silloin, kun osia ja laitteita asennetaan unionissa toimintaa harjoittavaan unionin ilma-alukseen. Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroaminen ei saisi vaikuttaa tällaiseen ilmailualan tuotteiden käyttöön unionissa.

(9)  Unionin lentoturvallisuusjärjestelmässä lentäjien ja mekaanikkojen koulutusjärjestelmä on tiukasti säännelty ja koulutusmoduulit ovat yhdenmukaistettuja. Henkilöt, jotka osallistuvat tiettyyn koulutusmoduuliin yhdessä jäsenvaltiossa, eivät välttämättä voi koulutuksen aikana vaihtaa koulutuspaikkaa toiseen jäsenvaltioon. Tämä erityistilanne olisi otettava huomioon unionin varotoimenpiteissä.

(10)  Tämän asetuksen säännösten olisi tultava voimaan kiireellisesti, ja niitä olisi lähtökohtaisesti sovellettava sitä päivää seuraavasta päivästä, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, paitsi jos Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehty erosopimus on tullut voimaan kyseiseen päivään mennessä. Tiettyjä säännöksiä olisi kuitenkin sovellettava tämän asetuksen voimaantulosta alkaen, jotta tarvittavat hallinnolliset menettelyt voidaan ottaa käyttöön mahdollisimman pian,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan, jäljempänä, ’Yhdistynyt kuningaskunta’, Euroopan unionista eroamiseen liittyvät erityissäännökset, jotka koskevat tiettyjä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008(5) tai asetuksen (EU) 2018/1139 nojalla sellaisille luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille myönnettyjä lentoturvallisuustodistuksia, joiden päätoimipaikka sijaitsee Yhdistyneessä kuningaskunnassa, sekä tiettyjä ilmailualan koulutusta koskevia tilanteita.

2.  Tätä asetusta sovelletaan tämän asetuksen liitteessä lueteltuihin todistuksiin, jotka ovat voimassa tämän asetuksen soveltamispäivää edeltävänä päivänä ja jotka on myöntänyt

a)  Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto, jäljempänä ’lentoturvallisuusvirasto’, luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, joiden päätoimipaikka sijaitsee Yhdistyneessä kuningaskunnassa, siten kuin liitteessä olevassa 1 osassa määritetään; tai

b)  Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisten viranomaisten sertifioima luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, siten kuin liitteessä olevassa 2 osassa määritetään.

3.  Edellä 2 kohdassa lueteltujen todistusten lisäksi tätä asetusta sovelletaan 5 artiklassa tarkoitettuihin ▌koulutusmoduuleihin.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksen (EU) 2018/1139 määritelmiä sekä mainitun asetuksen ja asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla hyväksyttyjen delegoitujen ja täytäntöönpanosäädösten vastaavia määritelmiä.

3 artikla

1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut todistukset

Edellä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut todistukset pysyvät voimassa yhdeksän kuukauden ajan tämän asetuksen soveltamispäivästä.

Komissio voi pidentää tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua voimassaoloaikaa delegoiduilla säädöksillä, jos lisäaika on tarpeen asetuksen (EU) 2018/1139 68 artiklan mukaisten todistusten myöntämiseksi asianosaisille toimijoille.

Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

4 artikla

1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut todistukset

Edellä 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tuotteiden, osien ja laitteiden käyttöä koskevat todistukset pysyvät voimassa ▌.

5 artikla

▌ Koulutusmoduulien hyväksilukeminen

Komission asetuksista (EU) N:o 1178/2011(6) ja (EU) N:o 1321/2014(7) poiketen jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tai tapauksen mukaan lentoturvallisuusviraston on otettava huomioon kokeet, jotka on tehty Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisen viranomaisen valvomassa koulutusorganisaatiossa, mutta jotka eivät vielä ole johtaneet luvan myöntämiseen ennen tämän asetuksen 10 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua soveltamispäivää, ikään kuin ne olisi suoritettu jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen valvomassa koulutusorganisaatiossa.

6 artikla

3 tai 4 artiklalla säänneltyjä todistuksia koskevat säännöt ja velvoitteet

1.  Tämän asetuksen 3 ja 4 artiklalla säänneltyihin todistuksiin sovelletaan sääntöjä, joita niihin sovelletaan asetuksen (EU) 2018/1139 mukaisesti ja mainitun asetuksen tai asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla hyväksyttyjen delegoitujen ja täytäntöönpanosäädösten mukaisesti. Lentoturvallisuusvirastolla on asetuksessa (EU) 2018/1139 ja mainitun asetuksen tai asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla hyväksytyissä delegoiduissa ja täytäntöönpanosäädöksissä vahvistetut valtuudet kolmannessa maassa päätoimipaikkaansa pitäviin tahoihin nähden.

2.  Lentoturvallisuusviraston pyynnöstä 3 ▌ artiklassa tarkoitettujen todistusten haltijoiden ja 4 artiklassa tarkoitettujen todistusten myöntäjien on toimitettava jäljennökset kaikista kyseisten todistusten kannalta merkityksellisistä tarkastuskertomuksista, havainnoista ja korjaavia toimia koskevista suunnitelmista, jotka on tehty pyyntöä edeltäneiden kolmen vuoden aikana. Jos tällaisia asiakirjoja ei toimiteta lentoturvallisuusviraston pyynnössään asettamassa määräajassa, lentoturvallisuusvirasto voi peruuttaa tapauksen mukaan 3 tai 4 artiklan nojalla myönnetyn edun.

3.  Tämän asetuksen 3 ▌artiklassa tarkoitettujen todistusten haltijoiden ja 4 artiklassa tarkoitettujen todistusten myöntäjien on ilmoitettava viipymättä lentoturvallisuusvirastolle kaikista Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten toimista, jotka voivat olla ristiriidassa niiden tästä asetuksesta tai asetuksesta (EU) 2018/1139 johtuvien velvoitteiden kanssa.

7 artikla

Toimivaltainen viranomainen

Lentoturvallisuusvirasto toimii tämän asetuksen soveltamisen ja tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen todistusten haltijoiden ja myöntäjien valvonnan osalta asetuksen (EU) 2018/1139 sekä mainitun asetuksen tai asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla hyväksyttyjen delegoitujen ja täytäntöönpanosäädösten mukaisena toimivaltaisena viranomaisena kolmansiin maihin nähden.

8 artikla

Komission asetuksen (EU) N:o 319/2014 soveltaminen

Komission asetusta (EU) N:o 319/2014(8) sovelletaan luonnollisiin henkilöihin ja oikeushenkilöihin, jotka ovat tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen todistusten haltijoita tai myöntäjiä, samoin edellytyksin kuin kolmansien maiden luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille myönnettyjen vastaavien todistusten haltijoihin.

9 artikla

Hyväksyttävät vaatimusten täyttämisen menetelmät ja ohjeaineisto

Lentoturvallisuusvirasto voi asetuksen (EU) 2018/1139 76 artiklan 3 kohdan mukaisesti julkaista hyväksyttäviä vaatimusten täyttämisen menetelmiä ja ohjeaineistoa tämän asetuksen soveltamista varten.

10 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.  Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.  Sitä sovelletaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Edellä olevaa 5 artiklaa sovelletaan kuitenkin tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

3.  Tätä asetusta ei sovelleta, jos Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehty erosopimus on tullut voimaan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuun päivään mennessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty ...

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

LIITE

Luettelo 1 artiklassa tarkoitetuista todistuksista

1 osa: Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston, jäljempänä ’lentoturvallisuusvirasto’, sellaisille luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille, joiden päätoimipaikka sijaitsee Yhdistyneessä kuningaskunnassa, sekä ilma-aluksille myöntämät todistukset, joita tarkoitetaan seuraavissa säännöksissä:

1.1.  Komission asetus (EU) N:o 748/2012(9), liite I, 21 osa, luku A, B alaluku (tyyppihyväksyntätodistukset ja rajoitetut tyyppihyväksyntätodistukset)

1.2.  Asetus (EU) N:o 748/2012, liite I, 21 osa, luku A, D alaluku (tyyppihyväksyntätodistuksiin ja rajoitettuihin tyyppihyväksyntätodistuksiin tehtävät muutokset)

1.3.  Asetus (EU) N:o 748/2012, liite I, 21 osa, luku A, E alaluku (lisätyyppihyväksyntätodistukset)

1.4.  Asetus (EU) N:o 748/2012, liite I, 21 osa, luku A, M alaluku (korjaukset)

1.5.  Asetus (EU) N:o 748/2012, liite I, 21 osa, luku A, O alaluku (European Technical Standard Order (ETSO) -valtuutukset)

1.6.  Asetus (EU) N:o 748/2012, liite I, 21 osa, luku A, J alaluku (suunnitteluorganisaation hyväksyntä)

2 osa: Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisten viranomaisten sertifioimien luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden myöntämät tuotteita, osia tai laitteita koskevat todistukset, joita tarkoitetaan seuraavissa säännöksissä:

2.1.  Asetus (EU) N:o 748/2012, liite I, luku A, G alaluku, 21.A.163(c) kohta (tuotteiden, osien ja laitteiden valmistustodistukset)

2.2.  Asetus (EU) N:o 1321/2014, liite II, 145 osa, 145.A.75(e) kohta (huoltotodisteet huollon valmistuttua)

2.3.  Asetus (EU) N:o 1321/2014, liite II, 145 osa, 145.A.75(f) kohta (ELA1-ilma-alusten lentokelpoisuuden tarkastustodistukset)

2.4.  Asetus (EU) N:o 1321/2014, liite I, M osa, luku A, F alaluku, M.A.615(d) kohta (huoltotodisteet huollon valmistuttua)

2.5.  Asetus (EU) N:o 1321/2014, liite I, M osa, luku A, F alaluku, M.A.615(e) kohta (ELA1-ilma-alusten lentokelpoisuuden tarkastustodistukset)

2.6.  Asetus (EU) N:o 1321/2014, liite I, M osa, luku A, G alaluku, M.A.711(a)(4) kohta tai M.A.711(b)(1) kohta (lentokelpoisuuden tarkastustodistukset ja niiden voimassaolon jatkaminen)

2.7.  Asetus (EU) N:o 1321/2014, liite I, M osa, luku A, H alaluku, M.A.801 (b) (2), (3) ja (c) kohdat (huoltotodisteet huollon valmistuttua)

(1)Lausunto annettu 20. helmikuuta 2019 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
(2)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 13. maaliskuuta 2019.
(3)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1139, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2018, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o 996/2010, (EU) N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 kumoamisesta (EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1).
(4)EUVL L 123, 12.5.2016, s.1.
(5)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 216/2008, annettu 20 päivänä helmikuuta 2008, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta (EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1).
(6)Komission asetus (EU) N:o 1178/2011, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla (EUVL L 311, 25.11.2011, s. 1).
(7)Komission asetus (EU) N:o 1321/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, ilma-alusten sekä ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpidosta ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä (EUVL L 362, 17.12.2014, s. 1).
(8)Komission asetus (EU) N:o 319/2014, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan lentoturvallisuusviraston perimistä maksuista ja palkkioista sekä asetuksen (EY) N:o 593/2007 kumoamisesta (EUVL L 95, 28.3.2014, s. 58).
(9)Komission asetus (EU) N:o 748/2012, annettu 3 päivänä elokuuta 2012, ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristösertifiointia sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden sertifiointia koskevista täytäntöönpanosäännöistä (EUVL L 224, 21.8.2012, s. 1).

Päivitetty viimeksi: 14. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus