Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0434(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0061/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0061/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/02/2019 - 16.5
CRE 13/02/2019 - 16.5
PV 13/03/2019 - 11.4

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0107
P8_TA(2019)0168

Usvojeni tekstovi
PDF 198kWORD 52k
Srijeda, 13. ožujka 2019. - Strasbourg Privremeno izdanje
Sigurnost zračnog prometa s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije ***I
P8_TA-PROV(2019)0168A8-0061/2019
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 13. ožujka 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima sigurnosti zračnog prometa s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije (COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0894),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 100. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0514/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 20. veljače 2019. (1),

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 22. veljače 2019. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam (A8-0061/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) Još nije objavljeno u Službenom listu.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 13. ožujka 2019. radi donošenja Uredbe (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o o određenim aspektima sigurnosti zračnog prometa s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije
P8_TC1-COD(2018)0434

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 100. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(2),

budući da:

(1)  Ujedinjena Kraljevina dostavila je 29. ožujka 2017. obavijest o svojoj namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji. Ugovori će se prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od dana stupanja na snagu sporazuma o povlačenju ili, ako do toga ne dođe, dvije godine od te obavijesti, odnosno od 30. ožujka 2019., osim ako Europsko vijeće, u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom, jednoglasno odluči produljiti to razdoblje.

(2)  Glavni cilj Uredbe (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća(3) je uspostaviti i održavati visoku i ujednačenu razinu sigurnosti zračnog prometa u Uniji. U tu je svrhu uspostavljen sustav certifikata za razne aktivnosti u zrakoplovstvu kako bi se postigle potrebne razine sigurnosti i omogućile potrebne provjere i uzajamno priznavanje izdanih certifikata.

(3)  U području sigurnosti zračnog prometa učinak povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije na certifikate i odobrenja mogu otkloniti brojni dionici poduzimanjem različitih mjera. Te mjere uključuju prijenos ovlasti na tijela nadležna za civilno zrakoplovstvo jedne od preostalih 27 država članica ili podnošenje zahtjeva za izdavanje certifikata koji izdaje Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa („Agencija”) prije datuma povlačenja koji proizvodi učinke tek od tog datuma te je stoga uvjetovan time da Ujedinjena Kraljevina postane treća zemlja.

(4)  Međutim, za razliku od drugih područja prava Unije, postoje određeni slučajevi u kojima nije moguće dobiti certifikat od druge države članice ili od Agencije jer će, od datuma povlačenja, Ujedinjena Kraljevina preuzeti, s obzirom na svoju nadležnost, ulogu „države projektiranja” u skladu s Konvencijom o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu. S druge strane, Ujedinjena Kraljevina može izdavati certifikate u svojoj novoj ulozi tek kada ju preuzme, odnosno nakon što se nakon njezina povlačenja iz Unije na nju prestane primjenjivati pravo Unije.

(5)  Stoga je potrebno uspostaviti privremeni mehanizam za produljenje valjanosti određenih certifikata o zrakoplovnoj sigurnosti, kako bi se dotičnim operatorima i Agenciji omogućilo dovoljno vremena za izdavanje potrebnih certifikata u skladu s člankom 68. Uredbe (EU) 2018/1139, uzimajući u obzir status Ujedinjene Kraljevine kao treće zemlje.

(6)  Trajanje takvog produljenja valjanosti certifikata trebalo bi ograničiti na ono što je krajnje nužno kako bi se riješilo pitanje izlaska Ujedinjene Kraljevine iz sustava Unije za sigurnost zračnog prometa.

(7)  Kako bi se, prema potrebi, dotičnim operatorima omogućilo dodatno vrijeme za izdavanje certifikata u skladu s člankom 68. Uredbe (EU) 2018/1139, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji kako bi se dodatno produljilo razdoblje valjanosti certifikata navedenih u odjeljku I. Priloga ovoj Uredbi. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva(4) od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(8)  Nadalje, za razliku od većine drugih područja prava Unije o robi, prestanak valjanosti certifikata ne utječe na stavljanje na tržište, već na stvarnu uporabu zrakoplovnih proizvoda, dijelova i uređaja u Uniji, primjerice, pri ugradnji dijelova i uređaja u zrakoplove Unije koji prometuju u Uniji. Povlačenje Ujedinjene Kraljevine ne bi trebalo utjecati na takvu upotrebu zrakoplovnih proizvoda u Uniji.

(9)  U sustavu Unije za sigurnost zračnog prometa osposobljavanje pilota i mehaničara strogo je regulirano i moduli osposobljavanja su usklađeni. Osobe koje pohađaju modul za osposobljavanja u jednoj državi članici ne mogu uvijek osposobljavanje koje je već u tijeku nastaviti u drugoj državi članici. Ta posebna situacija trebala bi se uzeti u obzir pri donošenju izvanrednih mjera Unije.

(10)  Odredbe ove Uredbe trebale bi hitno stupiti na snagu i, u načelu, početi se primjenjivati od sljedećeg dana nakon dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu, osim ako do tog datuma stupi na snagu sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom. Međutim, kako bi se omogućilo da se potrebni administrativni postupci provedu što prije, određene odredbe trebale bi se primjenjivati od stupanja na snagu ove Uredbe,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.  Ovom se Uredbom utvrđuju posebne odredbe, s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske („Ujedinjena Kraljevina“) iz Europske unije za određene certifikate o zrakoplovnoj sigurnosti koji se izdaju na temelju Uredbe (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća(5) ili Uredbe (EU) 2018/1139 fizičkim i pravnim osobama koje imaju glavno sjedište u Ujedinjenoj Kraljevini i za određene situacije u vezi s osposobljavanjem u području zrakoplovstva.

2.  Ova se Uredba primjenjuje na certifikate navedene u Prilogu ovoj Uredbi, koji su valjani na dan koji prethodi datumu početka primjene ove Uredbe i koje su izdali:

(a)  Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa („Agencija”) fizičkim ili pravnim osobama koje imaju glavno sjedište u Ujedinjenoj Kraljevini kako je navedeno u odjeljku 1. Priloga; ili

(b)  fizičke ili pravne osobe koje su certificirala nadležna tijela Ujedinjene Kraljevine kako je navedeno u odjeljku 2. Priloga.

3.  Uz certifikate navedene u stavku 2., ova se Uredba primjenjuje na module teorijskog osposobljavanja iz članka 5.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se odgovarajuće definicije iz Uredbe (EU) 2018/1139 i delegiranih i provedbenih akata donesenih na temelju te uredbe i Uredbe (EC) br. 216/2008.

Članak 3.

Certifikati iz članka 1. stavka 2. točke (a)

Certifikati iz članka 1. stavka 2. točke (a) ostaju valjani devet mjeseci od datuma početka primjene ove Uredbe.

Ako je za izdavanje certifikata iz članka 68. Uredbe (EU) 2018/1139 dotičnim operatorima potrebno dodatno vrijeme, Komisija može delegiranim aktima produljiti razdoblje valjanosti iz prvog stavka ovog članka.

Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu od 13. travnja 2016. o boljoj izradi zakonodavstva.

Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

Članak 4.

Certifikati iz članka 1. stavka 2. točke (b)

Certifikati iz članka 1. stavka 2. točke (b) koji se odnose na uporabu proizvoda, dijelova i uređaja ostaju valjani ▌.

Članak 5.

Prijenos modula teorijskog osposobljavanja

Odstupajući od uredaba Komisije (EU) br. 1178/2011(6) i (EU) br. 1321/2014(7), nadležna tijela država članica ili Agencija, ovisno o slučaju, uzimaju u obzir ispite koji su polagani u organizacijama za osposobljavanje koje podliježu nadzoru nadležnog tijela Ujedinjene Kraljevine ali koji još nisu doveli do izdavanja licencije prije datuma podnošenja zahtjeva iz članka 10. stavka 2. drugog podstavka ove Uredbe, kao da su polagani u organizaciji za osposobljavanje koja podliježe nadzoru nadležnog tijela države članice.

Članak 6.

Pravila i obveze u pogledu certifikata na koje se primjenjuju članci 3. ili 4.

1.  Certifikati na koje se primjenjuje članak 3. ili 4. ove Uredbe podliježu pravilima koja se na njih primjenjuju u skladu s Uredbom (EU) 2018/1139 i provedbenim i delegiranim aktima donesenima na temelju nje ili Uredbe (EZ) br. 216/2008. Agencija ima ovlasti utvrđene Uredbom (EU) 2018/1139 i provedbenim i delegiranim aktima donesenima na temelju te Uredbe i Uredbe (EZ) br. 216/2008 u odnosu na subjekte koji imaju glavno sjedište u trećoj zemlji.

2.  Na zahtjev Agencije, imatelji certifikata iz članka 3. i izdavatelji certifikata iz članka 4. dostavljaju preslike svih revizijskih izvješća i nalaza te planova korektivnih mjera koji se odnose na certifikate, koji su izdani tijekom tri godine prije podnošenja zahtjeva. Ako takvi dokumenti ne budu dostavljeni u rokovima koje je Agencija navela u svojem zahtjevu, Agencija može ukinuti povlasticu stečenu na temelju članka 3. ili 4. ovisno o slučaju.

3.  Imatelji certifikata iz članka 3. i izdavatelji certifikata iz članka 4. ove Uredbe odmah obavješćuju Agenciju o svim postupcima tijela Ujedinjene Kraljevine koji bi mogli biti u suprotnosti s njihovim obvezama koje proizlaze iz ove Uredbe ili Uredbe (EU) 2018/1139.

Članak 7.

Nadležno tijelo

Za potrebe ove Uredbe i za potrebe nadzora imatelja i izdavatelja certifikata iz članka 1. stavka 2. ove Uredbe, Agencija djeluje kao nadležno tijelo za subjekte iz trećih zemalja u skladu s Uredbom (EU) 2018/1139 i provedbenim i delegiranim aktima donesenima na temelju nje ili u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008.

Članak 8.

Primjena Uredbe Komisije (EU) br. 319/2014

Uredba Komisije (EU) br. 319/2014(8) primjenjuje se na pravne i fizičke osobe koje imaju ili izdaju certifikate iz članka 1. stavka 2. ove Uredbe pod istim uvjetima kao i na imatelje odgovarajućih certifikata izdanih pravnim ili fizičkim osobama iz trećih zemalja.

Članak 9.

Prihvatljivi načini usklađivanja i smjernice

Agencija može izdati prihvatljive načine usklađivanja i smjernice za primjenu ove Uredbe, u skladu s člankom 76. stavkom 3. Uredbe (EU) 2018/1139.

Članak 10.

Stupanje na snagu i primjena

1.  Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.  Primjenjuje se od sljedećeg dana od dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu u skladu s člankom 50. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji.

Međutim, članak 5. primjenjuje se od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

3.  Ova se Uredba ne primjenjuje ako je sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom u skladu s člankom 50. stavkom 2. Ugovora o Europskoj uniji stupio na snagu do datuma iz stavka 2. prvog podstavka.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u ,

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

PRILOG

Popis certifikata iz članka 1.

Odjeljak 1. Certifikati koje Europska agencija za sigurnost zračnog prometa („Agencija”) izdaje fizičkim i pravnim osobama s glavnim sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini i za zrakoplove iz:

1.1.  Uredbe Komisije (EU) br. 748/2012(9), Priloga I. dijela 21. odjeljka A pododjeljka B (Certifikati tipa i ograničeni certifikati tipa)

1.2.  Uredbe (EU) br. 748/2012, Priloga I. dijela 21. odjeljka A pododjeljka D (Izmjene certifikata tipa i ograničenih certifikata tipa)

1.3.  Uredbe (EU) br. 748/2012, Priloga I. dijela 21. odjeljka A pododjeljka E (Dodatni certifikati tipa)

1.4.  Uredbe (EU) br. 748/2012, Priloga I. dijela 21. odjeljka A pododjeljka M (Popravci)

1.5.  Uredbe (EU) br. 748/2012, Priloga I. dijela 21. odjeljka A pododjeljka O (Ovlaštenja prema Naredbi o europskim tehničkim standardima)

1.6.  Uredbe (EU) br. 748/2012, Priloga I. dijela 21. odjeljka A pododjeljka J (Odobrenja projektne organizacije)

Odjeljak 2. Certifikati koje izdaju pravne ili fizičke osobe koje su certificirala nadležna tijela u Ujedinjenoj Kraljeviniiz:

2.1.  Uredbe (EU) br. 748/2012, Priloga I. odjeljka A pododjeljka G točke 21.A.163 podtočke (c) (potvrde o ovlaštenom vraćanju u uporabu za proizvode, dijelove i uređaje)

2.2.  Uredbe (EU) br. 1321/2014, Priloga II. dijela 145. točke 145.A.75.(e) (potvrde o otpuštanju u uporabu nakon obavljenog održavanja)

2.3.  Uredbe (EU) br. 1321/2014, Priloga II. dijela 145. točke 145.A.75.(f) (potvrde o provjeri plovidbenosti za zrakoplove ELA1)

2.4.  Uredbe (EU) br. 1321/2014, Priloga I. dijela M odjeljka A pododjeljka F točke M.A.615.(e) (potvrde o otpuštanju u uporabu nakon obavljenog održavanja)

2.5.  Uredbe (EU) br. 1321/2014, Priloga I. dijela M odjeljka A pododjeljka F točke M.A.615.(e) (potvrde o provjeri plovidbenosti za zrakoplove ELA1)

2.6.  Uredbe (EU) br. 1321/2014, Priloga I. dijela M odjeljka A pododjeljka G točke M.A.711.(a)(4) ili M.A.711.(b)(1) (potvrde o provjeri plovidbenosti i njihovo produljenje)

2.7.  Uredbe (EU) br. 1321/2014, Priloga I. dijela M odjeljka A pododjeljka H točke M.A.801.(b)(2) i (3) te (c) (potvrde o otpuštanju u uporabu nakon obavljenog održavanja).

(1)Mišljenje od 20. veljače 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu).
(2) Stajalište Europskog parlamenta od 13. ožujka 2019.
(3)Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i direktiva 2014/30/EU i 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91 (SL L 212, 22.8.2018., str. 1.).
(4) SL L 123, 12.5.2016., str.1.
(5)Uredba (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ. (SL L 79, 19.3.2008., str. 1.).
(6)Uredba Komisije (EU) br. 1178/2011 od 3. studenoga 2011. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća. (SL L 311, 25.11.2011., str. 1.).
(7)Uredba Komisije (EU) br. 1321/2014 od 26. studenoga 2014. godine o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove. (SL L 362, 17.12.2014., str. 1.).
(8)Uredba Komisije (EU) br. 319/2014 od 27. ožujka 2014. o pristojbama i naknadama koje ubire Europska agencija za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 593/2007. (SL L 93, 28.3.2014., str. 58.).
(9) Uredba Komisije (EU) br. 748/2012 od 3. kolovoza 2012. o utvrđivanju provedbenih pravila za certifikaciju plovidbenosti i ekološku certifikaciju zrakoplova i s njima povezanih proizvoda, dijelova i uređaja te za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija (SL L 224, 21.8.2012., str. 1)

Posljednje ažuriranje: 14. ožujka 2019.Pravna napomena