Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0434(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0061/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0061/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 13/02/2019 - 16.5
CRE 13/02/2019 - 16.5
PV 13/03/2019 - 11.4

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0107
P8_TA(2019)0168

Elfogadott szövegek
PDF 189kWORD 51k
2019. március 13., Szerda - Strasbourg Ideiglenes kiadás
Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben a légi közlekedés biztonsága ***I
P8_TA-PROV(2019)0168A8-0061/2019
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2019. március 13-i jogalkotási állásfoglalása a légi közlekedés biztonságának egyes, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0894),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 100. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0514/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2019. február 20-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2019. február 22-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A8-0061/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 13-án került elfogadásra a légi közlekedés biztonságának egyes, az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásairól szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2018)0434

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 100. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében(2),

mivel:

(1)  2017. március 29-én az Egyesült Királyság az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. A kilépési megállapodás hatálybalépésének időpontjától, illetve ennek hiányában a kilépés bejelentéstől számított két év elteltével, azaz 2019. március 30-tól a Szerződések az Egyesült Királyságra többé már nem alkalmazhatók, kivéve, ha az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben ennek a határidőnek a meghosszabbításáról egyhangúlag határoz.

(2)  Az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet(3) elsődleges célja a légi közlekedés biztonsága magas és egységes szintjének az Unióban történő kialakítása és fenntartása. Ebből a célból az előírtbiztonsági szintek elérése, valamint a kiállított bizonyítványok szükséges ellenőrzéseinek és kölcsönös elfogadásának lehetővé tétele érdekében bizonyítványok rendszerét alakították ki különböző légi közlekedési tevékenységek vonatkozásában.

(3)  A légi közlekedés biztonsága területén az Egyesült Királyság Unióból való kilépésének a bizonyítványokra, és a jóváhagyásokra gyakorolt hatását számos érdekelt fél képes különböző intézkedésekkel orvosolni. Ezen intézkedések közé tartozik az Unióban maradó 27 tagállam valamelyikének egy polgári légi közlekedési hatóságához történő átállása, vagy az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (a továbbiakban: az Ügynökség) által kiállított bizonyítványok kilépés időpontját megelőzően történő kérelmezése, amely esetben a bizonyítvány, illetve tanúsítvány csak az említett időponttól és feltételtől függően – az Egyesült Királyság harmadik országgá válása esetén – lép hatályba.

(4)  Ugyanakkor az uniós jog más területeivel ellentétben a légi közlekedés biztonsága esetében van néhány olyan konkrét eset, amikor nincs lehetőség egy másik tagállam vagy az Ügynökség által kiállított bizonyítvány megszerzésére, mivel az Egyesült Királyság a saját joghatóságán belül a kilépés időpontjától kezdődően ismét átveszi a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény értelmében vett „tervező államˮ szerepét. Az Egyesült Királyság pedig kizárólag akkor állíthat ki bizonyítványokat ebben az új szerepben, ha ténylegesen átvette azt, nevezetesen attól kezdődően, hogy az Egyesült Királyságra – annak az Unióból való kilépését követően – már nem alkalmazandó az uniós jog.

(5)  Ezért egy ideiglenes, bizonyos légiközlekedés-biztonsági bizonyítványok érvényességének meghosszabbítására irányuló mechanizmust kell létrehozni annak érdekében, hogy az érintett gazdasági szereplőknek és az Ügynökségnek elegendő idő álljon rendelkezésükre az (EU) 2018/1139 rendelet 68. cikke szerinti szükséges tanúsítványok kiállításához, figyelembe veendő az Egyesült Királyság harmadik országgá válását.

(6)  A bizonyítványok érvényessége e meghosszabbításának időtartamát az Egyesült Királyság uniós légiközlekedés-biztonsági rendszerből való kilépésének kezeléséhez feltétlenül szükséges időre kell korlátozni.

(7)  Annak érdekében, hogy szükség esetén több idő álljon rendelkezésre az (EU) 2018/1139 rendelet 68. cikke szerinti tanúsítványoknak az érintett gazdasági szereplők részére történő kiállításához, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az e rendelet mellékletének 1. szakaszában említett bizonyítványok érvényességének további meghosszabbítására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy előkészítő munkája során a Bizottság megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak(4) megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(8)  Ezenkívül az árukra vonatkozó uniós jog legtöbb területével ellentétben a bizonyítványok és tanúsítványok érvénytelensége a repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések esetében nem azok Unión belüli forgalomba hozatalát, hanem azok Unión belüli tényleges használatát érinti, például az alkatrészeknek és berendezéseknek az Unió területén üzemeltetett uniós légi járművekbe történő beépítése esetében. A repüléstechnikai termékek ilyen jellegű, Unión belüli használatát az Egyesült Királyság kilépésének nem szabad befolyásolnia.

(9)  Az uniós légiközlekedés-biztonsági rendszerben a pilóták és a szerelők képzése szigorúan szabályozott módon, harmonizált képzési modulok keretében történik. Azok a személyek, akik valamely tagállamban részt vesznek egy képzési modulban, nem minden esetben válthatnak a képzés folyamán egy másik tagállambeli képzésre. Ezt a sajátos helyzetet figyelembe kell venni az uniós rendkívüli intézkedések kapcsán.

(10)  E rendelet rendelkezéseinek sürgősen hatályba kell lépnie, és azokat elvileg az azon időpontot követő naptól kell alkalmazni, amelytől fogva a Szerződések többé nem alkalmazhatók az Egyesült Királyságra, kivéve, ha addig az időpontig hatályba lép az Egyesült Királysággal megkötött, a kilépésről rendelkező megállapodás. Ugyanakkor annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb lefolytathatók legyenek a szükséges adminisztratív eljárások, bizonyos rendelkezéseket már e rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdődően alkalmazni kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)  Ez a rendelet Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának (a továbbiakban: az Egyesült Királyság) az Európai Unióból való kilépésére tekintettel különös rendelkezéseket állapít meg bizonyos, a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(5) vagy az (EU) 2018/1139 rendelet alapján olyan természetes és jogi személyek részére kiállított légiközlekedés-biztonsági bizonyítványok tekintetében, akik vagy amelyek székhelye az Egyesült Királyságban található, továbbá bizonyos, a légi közlekedési képzéssel kapcsolatos helyzetek vonatkozásában.

(2)  Ezt a rendeletet az annak mellékletében felsorolt, az e rendelet hatálybalépésének időpontját megelőző napon érvényes bizonyítványokra kell alkalmazni:

a)  az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (a továbbiakban: az Ügynökség) által azon természetes vagy jogi személyek részére kiállított bizonyítványok, akik vagy amelyek székhelye az Egyesült Királyságban található, a melléklet 1. szakaszának megfelelően; vagy

b)  az Egyesült Királyság illetékes hatóságai által tanúsított természetes vagy jogi személyek által kiállított bizonyítványok, a melléklet 2. szakaszának megfelelően.

(3)  Ez a rendelet a (2) bekezdésben felsorolt bizonyítványokon kívül az 5. cikkben említett ▌képzési modulokra is alkalmazandó.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában az 2018/1139/EK rendelet, valamint az említett rendelet és a 216/2008/EK rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok megfelelő fogalommeghatározásai alkalmazandók.

3. cikk

Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett bizonyítványok

Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett bizonyítványok az e rendelet hatálybalépésének időpontjától számított kilenc hónapig érvényesek maradnak.

Amennyiben az (EU) 2018/1139 rendelet 68. cikkében említett bizonyítványok érintett gazdasági szereplők részére történő kiállításához több időre van szükség, a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján meghosszabbíthatja az e cikk első bekezdésében említett érvényességi időt.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

4. cikk

Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett bizonyítványok

Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett, termékek, alkatrészek és berendezések használatára vonatkozó bizonyítványok érvényesek maradnak ▌.

5. cikk

▌Képzési modulok átvitele

Az 1178/2011/EU(6) és az 1321/2014/EU bizottsági rendelettől(7) eltérve az illetékes tagállami hatóságok vagy adott esetben az Ügynökség úgy veszik figyelembe az Egyesült Királyság illetékes hatóságának felügyelete alá tartozó képzési szervezetek előtt az e rendelet 10. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében említett hatálybalépési időpontot megelőzően tett, az engedély kiadását azonban még nem eredményező vizsgákat, mintha azokat egy valamely tagállam illetékes hatóságának felügyelete alá tartozó képzési szervezet előtt tették volna.

6. cikk

A 3. és a 4. cikk hatálya alá tartozó bizonyítványokkal kapcsolatos szabályok és kötelezettségek

(1)  Az e rendelet 3. vagy 4. cikkének hatálya alá tartozó bizonyítványokra az azokra az (EU) 2018/1139 rendelettel, valamint az említett rendelet és a 216/2008/EK rendelet alapján elfogadott végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal összhangban alkalmazandó szabályok vonatkoznak. Az Ügynökség azon jogalanyok tekintetében, akik vagy amelyek székhelye harmadik országban található, az (EU) 2018/1139 rendeletben, valamint az említett rendelet és a 216/2008/EK rendelet alapján elfogadott végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban megállapított hatáskörökkel rendelkezik.

(2)  Az Ügynökség kérésére a 3. cikkben említett bizonyítványok birtokosai és a bizonyítványok 4. cikkben említett kibocsátói másolatot készítenek a bizonyítványok szempontjából releváns összes, a kérést megelőző három év során kiadott ellenőrzési jelentésről, megállapításról és korrekciós intézkedési tervről. Amennyiben e dokumentumokat az Ügynökség kérésében meghatározott határidőn belül nem nyújtják be, az Ügynökség adott esetben visszavonhatja a 3. vagy a 4. cikk alapján biztosított előnyt.

(3)  Az e rendelet 3. ▌cikkében említett bizonyítványok birtokosai, valamint a bizonyítványok 4. cikkben említett kibocsátói haladéktalanul tájékoztatják az Ügynökséget az Egyesült Királyság hatóságai által végrehajtott bármely olyan intézkedésről, amely ellentétes lehet az e rendelet vagy az (EU) 2018/1139 rendelet szerinti kötelezettségeikkel.

7. cikk

Illetékes hatóság

E rendelet alkalmazásában, valamint az e rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett bizonyítványok birtokosainak és kibocsátóinak felügyelete céljából az Ügynökség az (EU) 2018/1139 rendelet értelmében, valamint az említett rendelet és a 216/2008/EK rendelet alapján elfogadott végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok értelmében vett illetékes hatóságként jár el a harmadik országbeli jogalanyok tekintetében.

8. cikk

A 319/2014/EU bizottsági rendelet alkalmazása

A 319/2014/EU bizottsági rendelet(8) ugyanazon feltételek mellett alkalmazandó az e rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett bizonyítványokkal, rendelkező, valamint a bizonyítványokat kibocsátó jogi és természetes személyekre, mint a harmadik országbeli jogi vagy természetes személyek részére kiállított megfelelő bizonyítványok, birtokosaira.

9. cikk

A megfelelés elfogadható módjai és útmutató dokumentumok

Az Ügynökség az (EU) 2018/1139 rendelet 76. cikke (3) bekezdésének megfelelően meghatározhatja a megfelelés elfogadható módjait, továbbá útmutató dokumentumokat adhat ki e rendelet alkalmazására vonatkozóan.

10. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

(1)  Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)  Ezt a rendeletet az azon dátumot követő naptól kell alkalmazni, amelytől fogva a Szerződések az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének (3) bekezdése alapján többé nem alkalmazhatókaz Egyesült Királyságra.

Az 5. cikket azonban a rendelet hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.

(3)  Ez a rendelet nem alkalmazandó, ha az Egyesült Királysággal az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke (2) bekezdésének megfelelően megkötött, a kilépésről rendelkező megállapodás a (2) bekezdés első albekezdésében említett időpontig hatályba lép.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ..., -án/-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett bizonyítványok felsorolása

1.  szakasz: Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) által légi járművek tekintetében, valamint azon természetes vagy jogi személyek részére kiállított bizonyítványok, akik vagy amelyek székhelye az Egyesült Királyságban található, a következőkben említettek szerint:

1.1.  748/2012/EU bizottsági rendelet(9), I. melléklet, 21. rész, A. szakasz, B. alrész (típusalkalmassági bizonyítványok és korlátozott típusalkalmassági bizonyítványok)

1.2.  748/2012/EU rendelet, I. melléklet, 21. rész, A. szakasz, D. alrész (típusalkalmassági bizonyítványok és korlátozott típusalkalmassági bizonyítványok módosításai)

1.3.  748/2012/EU rendelet, I. melléklet, 21. rész, A. szakasz, E. alrész (kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványok)

1.4.  748/2012/EU rendelet, I. melléklet, 21. rész, A. szakasz, M. alrész (javítások)

1.5.  748/2012/EU rendelet, I. melléklet, 21. rész, A. szakasz, O. alrész (az európai műszaki szabványrendelet szerinti engedélyek)

1.6.  748/2012/EU rendelet, I. melléklet, 21. rész, A. szakasz, J. alrész (a tervező szervezet jóváhagyása)

2.  szakasz: Az Egyesült Királyság illetékes hatóságai által tanúsított jogi vagy természetes személyek által termékek, alkatrészek és berendezések tekintetében kiállított bizonyítványok a következőkben említettek szerint:

2.1.  748/2012/EU rendelet, I. melléklet, A. rész, G. alrész, 21.A.163. c) pont (termékek, alkatrészek és berendezések tekintetében kibocsátott forgalombahozatali bizonyítványok);

2.2.  1321/2014/EU rendelet, II. melléklet, 145. rész, 145.A.75. e) pont (a karbantartás befejezése után kibocsátott üzembehelyezési bizonyítványok);

2.3.  1321/2014/EU rendelet, II. melléklet, 145. rész, 145.A.75. f) pont (ELA1 légi járművek tekintetében kibocsátott légialkalmasság-felülvizsgálati bizonyítványok);

2.4.  1321/2014/EU rendelet, I. melléklet, M. rész, A. szakasz, F. alrész, M.A.615. d) pont (a karbantartás befejeztével kibocsátott üzembehelyezési bizonyítványok);

2.5.  1321/2014/EU rendelet, I. melléklet, M. rész, A. szakasz, F. alrész, M.A.615. e) pont (ELA1 légi járművek tekintetében kibocsátott légialkalmasság-felülvizsgálati bizonyítványok);

2.6.  1321/2014/EU rendelet, I. melléklet, M. rész, A. szakasz, G. alrész, M.A.711. a) 4. vagy b) 1. pont (légialkalmasság-felülvizsgálati bizonyítványok, valamint azok érvényességének meghosszabbítása).

2.7.  1321/2014/EU rendelet, I. melléklet, M. rész, A. szakasz, H. alrész, M.A.801. b) 2. és 3. és c) pont (a karbantartás befejezése után kibocsátott üzembehelyezési bizonyítványok).

(1)2019. február 20-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
(2) Az Európai Parlament 2019. március 13-i álláspontja.
(3)Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1139 rendelete (2018. július 4.) a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 212., 2018.8.22., 1. o.).
(4) HL L 123., 2016.5.12., 1. o.
(5)Az Európai Parlament és a Tanács 216/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 79., 2008.3.19., 1. o.).
(6)A Bizottság 1178/2011/EU rendelete (2011. november 3.) a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről (HL L 311., 2011.11.25., 1. o.).
(7)A Bizottság 1321/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról (HL L 362., 2014.12.17., 1. o.).
(8)A Bizottság 319/2014/EU rendelete (2014. március 27.) az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által felszámított tanúsítási és szolgáltatási díjakról, és az 593/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 93., 2014.3.28., 58. o.).
(9) A Bizottság 748/2012/EU rendelete (2012. augusztus 3.) a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról (HL L 224., 2012.8.21., 1. o.).

Utolsó frissítés: 2019. március 14.Jogi nyilatkozat