Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0434(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0061/2019

Predkladané texty :

A8-0061/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/02/2019 - 16.5
CRE 13/02/2019 - 16.5
PV 13/03/2019 - 11.4

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0107
P8_TA(2019)0168

Prijaté texty
PDF 189kWORD 51k
Streda, 13. marca 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Bezpečnosť letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
P8_TA-PROV(2019)0168A8-0061/2019
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch bezpečnosti letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie (COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0894),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 100 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0514/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 20. februára 2019(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 22. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0061/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. marca 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o určitých aspektoch bezpečnosti letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie
P8_TC1-COD(2018)0434

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(2),

keďže:

(1)  Spojené kráľovstvo predložilo 29. marca 2017 oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. Zmluvy sa prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení alebo v prípade, ak sa tak nestane, dva roky po uvedenom oznámení, a to od 30. marca 2019, pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty.

(2)  Hlavným cieľom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139(3) je dosiahnuť a udržať vysokú a jednotnú úroveň bezpečnosti letectva v Únii. Na tento účel bol vytvorený systém osvedčení pre rôzne letecké činnosti s cieľom dosiahnuť požadovanú úroveň bezpečnosti a umožniť potrebné overenia a vzájomné uznávanie vydaných osvedčení.

(3)  Mnohé zainteresované strany majú možnosť v oblasti bezpečnosti letectva prostredníctvom rôznych opatrení zmierniť vplyv vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie na osvedčenia a schválenia. Uvedené opatrenia zahŕňajú prechod pod orgán civilného letectva jedného zo zostávajúcich 27 členských štátov alebo podanie žiadosti o vydanie osvedčenia Agentúrou Európskej únie pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“) pred dátumom vystúpenia, pričom osvedčenie nadobudneplatnosť od tohto dátumu a je teda podmienené tým, že Spojené kráľovstvo sa stane treťou krajinou.

(4)  Na rozdiel od iných oblastí práva Únie však existuje niekoľko konkrétnych prípadov, keď nie je možné získať osvedčenie od iného členského štátu alebo agentúry, pretože Spojené kráľovstvo bude od dátumu vystúpenia vo svojej jurisdikcii plniť úlohu „štátu projektu“ podľa Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve. Spojené kráľovstvo zase môže vydávať osvedčenia v tejto novej úlohe len v prípade, že túto novú úlohu prijalo, a to po tom, čo sa právo Únie prestane vzťahovať na Spojené kráľovstvo po jeho vystúpení z Únie.

(5)  Je preto potrebné stanoviť dočasný mechanizmus na predĺženie platnosti určitých osvedčení v oblasti bezpečnosti letectva, aby sa dotknutým prevádzkovateľom a agentúre poskytol dostatočný čas na vydanie potrebných osvedčení podľa článku 68 nariadenia (EÚ) 2018/1139 s cieľom zohľadniť štatút Spojeného kráľovstva ako tretej krajiny.

(6)  Trvanie takéhoto predĺženia platnosti osvedčení by malo byť obmedzené na dobu nevyhnutne potrebnú na riešenie odchodu Spojeného kráľovstva zo systému bezpečnosti letectva Únie.

(7)  S cieľom poskytnúť v prípade potreby dodatočný čas na vydanie osvedčení pre príslušných prevádzkovateľov podľa článku 68 nariadenia (EÚ) 2018/1139 by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o predĺženie obdobia platnosti osvedčení uvedených v oddiele I prílohy k tomuto nariadeniu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva(4). Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(8)  Na rozdiel od mnohých iných oblastí práva Únie týkajúcich sa tovaru, neplatnosť osvedčení navyše nemá vplyv na uvedenie na trh, ale na skutočné používanie leteckých výrobkov, súčastí a zariadení v rámci Únie, napríklad keď sa súčasti a zariadenia inštalujú do lietadla Únie prevádzkovaného v rámci Únie. Vystúpenie Spojeného kráľovstva by nemalo ovplyvniť takéto používanie leteckých výrobkov v Únii.

(9)  Výcvik pilotov a mechanikov v oblasti systému bezpečnosti letectva Únie je prísne regulovaný a moduly výcviku sú harmonizované. Osoby, ktoré sa zúčastňujú na module výcviku v jednom členskom štáte, nemôžu počas uvedeného výcviku vždy prejsť do iného členského štátu. Táto osobitná situácia by sa mala zohľadniť v rámci krízových opatrení Únie.

(10)  Ustanovenia tohto nariadenia by mali z dôvodu naliehavosti nadobudnúť účinnosť čo najskôr a mali by sa v zásade uplatňovať odo dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému sa zmluvy prestanú na Spojené kráľovstvo vzťahovať s výnimkou prípadu, keď do uvedeného dátumu nadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom. V záujme čo najskoršieho vykonania potrebných administratívnych postupov by sa však určité ustanovenia mali uplatňovať od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  V tomto nariadení sa stanovujú osobitné ustanovenia vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) z Európskej únie týkajúce sa určitých osvedčení o bezpečnosti letectva vydaných podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008(5) alebo nariadenia (EÚ) 2018/1139 fyzickým a právnickým osobám, ktoré majú hlavné miesto podnikania v Spojenom kráľovstve, a týkajúce sa určitých situácii, pokiaľ ide o leteckú odbornú prípravu.

2.  Toto nariadenie sa uplatňuje na osvedčenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu, ktoré sú platné v deň predchádzajúci dňu, kedy sa toto nariadenie začne uplatňovať, a ktoré vydala:

a)  Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“) fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú hlavné miesto podnikania v Spojenom kráľovstve, ako sa uvádza v oddiele 1 prílohy, alebo

b)  fyzické alebo právnické osoby, ktoré boli osvedčené príslušnými orgánmi Spojeného kráľovstva, ako sa uvádza v oddiele 2 prílohy.

3.  Okrem osvedčení uvedených v odseku 2 sa toto nariadenie uplatňuje na moduly ▌výcviku uvedené v článku 5.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú zodpovedajúce vymedzenia pojmov nariadenia (EÚ) 2018/1139 a delegovaných a vykonávacích aktov prijatých podľa uvedeného nariadenia a podľa nariadenia (ES) č. 216/2008.

Článok 3

Osvedčenia uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a)

Osvedčenia uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a) zostávajú platné počas obdobia deviatich mesiacov od dátumu začiatku uplatňovania tohto nariadenia.

Ak je potrebný dodatočný čas na vydanie osvedčení uvedených v článku 68 nariadenia (EÚ) 2018/1139 pre príslušných prevádzkovateľov, Komisia môže delegovanými aktmi predĺžiť obdobie platnosti uvedené v prvom odseku tohto článku.

Pred prijatím delegovaného aktu sa Komisia poradí s odborníkmi, ktorých určili jednotlivé členské štáty v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 4

Osvedčenia uvedené v článku 1 ods. 2 písm. b)

Osvedčenia uvedené v článku 1 ods. 2 písm. b) týkajúce sa používania výrobkov, súčastí a zariadení zostávajú platné ▌.

Článok 5

Prenos modulov ▌výcviku

Odchylne od nariadení Komisie (EÚ) č. 1178/2011(6) a (EÚ) č. 1321/2014(7) príslušné orgány členských štátov alebo vo vhodnom prípade agentúra zohľadnia preskúšania vykonávané výcvikovými organizáciami, ktoré podliehajú dohľadu príslušného orgánu Spojeného kráľovstva, ale ktoré doposiaľ neviedli k vydaniu preukazu spôsobilosti pred dátumom začiatku uplatňovania uvedeným v článku 10 ods. 2 druhom pododseku tohto nariadenia, ako keby boli vykonané výcvikovou organizáciou, ktorá podlieha dohľadu príslušného orgánu členského štátu.

Článok 6

Pravidlá a povinnosti týkajúce sa osvedčení, na ktoré sa vzťahuje článok 3 alebo 4

1.  Osvedčenia, na ktoré sa vzťahujú články 3 alebo 4 tohto nariadenia, podliehajú pravidlám, ktoré sa na ne uplatňujú v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1139 a v súlade s vykonávacími a delegovanými aktmi prijatými na jeho základe alebo na základe nariadenia (ES) č. 216/2008. Agentúra má právomoci stanovené v nariadení (EÚ) 2018/1139 a vo vykonávacích a delegovaných aktoch prijatých podľa uvedeného nariadenia a podľa nariadenia (ES) č. 216/2008, pokiaľ ide o subjekty, ktoré majú hlavné miesto podnikania v tretej krajine.

2.  Držitelia osvedčení uvedených v článku 3 a osoby, ktoré vydali osvedčenia uvedené v článku 4, poskytnú na žiadosť agentúry kópie všetkých audítorských správ, zistení a plánov nápravných opatrení týkajúcich sa osvedčení, ktoré boli vydané počas obdobia troch rokov pred podaním žiadosti. Ak tieto dokumenty neboli doručené v lehotách stanovených agentúrou v jej žiadosti, agentúra môže v prípade potreby zrušiť výhodu získanú podľa článku 3 alebo 4.

3.  Držitelia osvedčení uvedených v článku 3 a osoby, ktoré vydali osvedčenia uvedené v článku 4 tohto nariadenia, bezodkladne informujú agentúru o akýchkoľvek opatreniach orgánov Spojeného kráľovstva, ktoré by mohli byť v rozpore s ich povinnosťami podľa tohto nariadenia alebo nariadenia (EÚ) 2018/1139.

Článok 7

Príslušný orgán

Na účely tohto nariadenia a na účely dohľadu nad držiteľmi osvedčení uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia a osobami, ktoré vydali tieto osvedčenia, koná agentúra ako príslušný orgán pre subjekty tretích krajín podľa nariadenia (EÚ) 2018/1139 a vykonávacích a delegovaných aktov prijatých podľa uvedeného nariadenia alebo podľa nariadenia (ES) č. 216/2008.

Článok 8

Uplatňovanie nariadenia Komisie (EÚ) č. 319/2014

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 319/2014(8) sa uplatňuje na fyzické a právnické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčení uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia alebo osobami, ktoré vydali tieto osvedčenia, a to za rovnakých podmienok, aké platia pre držiteľov zodpovedajúcich osvedčení vydaných fyzickým alebo právnickým osobám tretích krajín.

Článok 9

Prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu a poradenský materiál

Agentúra môže v súlade s článkom 76 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/1139 vydať prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu a poradenský materiál pre uplatňovanie tohto nariadenia.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.  Uplatňuje sa odo dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému sa podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii prestanú na Spojené kráľovstvo vzťahovať zmluvy.

Článok 5 sa však uplatňuje odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

3.  Toto nariadenie sa neuplatňuje, ak do dátumu uvedeného v prvom pododseku odseku 2 nadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA

Zoznam osvedčení uvedených v článku 1

Oddiel 1: Osvedčenia vydané Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“) fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú hlavné miesto podnikania v Spojenom kráľovstve, a pre lietadlá, uvedené v:

1.1.  nariadení Komisie (EÚ) č. 748/2012(9), prílohe I, časti 21, oddiele A, podčasti B (typové osvedčenia a obmedzené typové osvedčenia);

1.2.  nariadení (EÚ) č. 748/2012, prílohe I, časti 21, oddiele A, podčasti D (zmeny typových osvedčení a obmedzených typových osvedčení);

1.3.  nariadení (EÚ) č. 748/2012, prílohe I, časti 21, oddiele A, podčasti E (doplnkové typové osvedčenia);

1.4.  nariadení (EÚ) č. 748/2012, prílohe I, časti 21, oddiele A, podčasti M (opravy);

1.5.  nariadení (EÚ) č. 748/2012, prílohe I, časti 21, oddiele A, podčasti O (európske technické štandardné schválenia);

1.6.  nariadení (EÚ) č. 748/2012, prílohe I, časti 21, oddiele A, podčasti J (povolenie organizácie na projektovanie).

Oddiel 2: Osvedčenia pre výrobky, súčasti alebo zariadenia vydané fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré boli osvedčené príslušnými orgánmi Spojeného kráľovstva, uvedené v:

2.1.  nariadení (EÚ) č. 748/2012, prílohe I, oddiele A, podčasti G, bode 21.A.163 písm. c) (úradné uvoľňovacie osvedčenia v prípade výrobkov, častí a zariadení);

2.2.  nariadení (EÚ) č. 1321/2014, prílohe II, časti 145, bode 145.A.75 písm. e) (osvedčenia o uvoľnení do prevádzky po dokončení údržby);

2.3.  nariadení (EÚ) č. 1321/2014, prílohe II, časti 145, bode 145.A.75 písm. f) (osvedčenia o overení letovej spôsobilosti v prípade lietadla ELA 1);

2.4.  nariadení (EÚ) č. 1321/2014, prílohe I, časti M, oddiele A, podčasti F, bode M.A.615 písm. d) (osvedčenia o uvoľnení do prevádzky po dokončení údržby);

2.5.  nariadení (EÚ) č. 1321/2014, prílohe I, časť M, oddiele A, podčasti F, bode M.A.615 písm. e) (osvedčenia o overení letovej spôsobilosti v prípade lietadla ELA 1);

2.6.  nariadení (EÚ) č. 1321/2014, prílohe I, časti M, oddiele A, podčasti G, bode M.A.711 písm. a) bode 4 alebo písm. b) bode 1 (osvedčenia o overení letovej spôsobilosti a predĺženie ich platnosti);

2.7.  nariadení (EÚ) č. 1321/2014, prílohe I, časti M, oddiele A, podčasti H, bode M.A.801 písm. b) bodoch 2 a 3 a písm. c) (osvedčenia o uvoľnení do prevádzky v súvislosti s dokončením údržby).

(1)Stanovisko z 20. februára 2019 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).
(2) Pozícia Európskeho parlamentu z 13. marca 2019.
(3)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a ktorým sa zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. EÚ L 212, 22.8.2018, s. 1).
(4) Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
(5)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1).
(6)Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 311, 25.11.2011, s. 1).
(7)Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (Ú. v. EÚ L 362, 17.12.2014, s. 1).
(8)Nariadenie Komisie (EÚ) č. 319/2014 z 27. marca 2014 o poplatkoch a platbách vyberaných Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva a zrušení nariadenia (ES) č. 593/2007 (Ú. v. EÚ L 95, 28.3.2014, s. 58).
(9)Nariadenie Komisie (EÚ) č. 748/2012 z 3. augusta 2012 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií (Ú. v. EÚ L 224, 21.8.2012, s. 1).

Posledná úprava: 14. marca 2019Právne oznámenie