Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0278(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0188/2017

Predkladané texty :

A8-0188/2017

Rozpravy :

PV 13/09/2017 - 16
CRE 13/09/2017 - 16
PV 12/03/2019 - 23
CRE 12/03/2019 - 23

Hlasovanie :

PV 14/09/2017 - 8.1
CRE 14/09/2017 - 8.1
Vysvetlenie hlasovaní
PV 13/03/2019 - 11.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0347
P8_TA(2019)0173

Prijaté texty
PDF 411kWORD 130k
Streda, 13. marca 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb ***I
P8_TA-PROV(2019)0173A8-0188/2017
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0615),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0387/2015),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 25. mája 2016(1),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 19. decembra 2018, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 59 a 39 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre kultúru a vzdelávanie, Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a Výboru pre petície (A8-0188/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(2);

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 303, 19.8.2016, s. 103.
(2) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 14. septembra 2017 (Prijaté texty, P8_TA(2017)0347).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. marca 2019 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb
P8_TC1-COD(2015)0278

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(2),

keďže:

(1)  Účelom tejto smernice je prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu aproximáciou zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť určitých výrobkov a služieb, najmä odstraňovaním prekážok voľného pohybu určitých prístupných výrobkov a služieb a predchádzaním týmto prekážkam vyplývajúcim z nesúrodých požiadaviek na prístupnosť, ktoré existujú v členských štátoch. Tým by sa zvýšila dostupnosť prístupných výrobkov a služieb na vnútornom trhu a zlepšila prístupnosť príslušných informácií.

(2)  Dopyt po prístupných výrobkoch a službách je vysoký a počet osôb so zdravotným postihnutím sa podľa očakávaní výrazne zvýši ▌. Prostredie, v ktorom sú výrobky a služby prístupnejšie, umožňuje vytvárať inkluzívnejšiu spoločnosť a uľahčuje nezávislý život osobám so zdravotným postihnutím. V tejto súvislosti treba mať na pamäti, že zdravotné postihnutia sú v Únii rozšírenejšie medzi ženami než medzi mužmi.

(3)  V tejto smernici sa vymedzujú osoby so zdravotným postihnutím v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím prijatým 13. decembra 2006 (ďalej len „dohovor UN CRPD“), ktorého zmluvnou stranou je od 21. januára 2011 aj Únia a ktorý ratifikovali všetky členské štáty. V dohovore UN CRPD sa uvádza, že osoby so zdravotným postihnutím „zahŕňajú osoby s dlhodobými telesnými, mentálnymi, intelektuálnymi alebo zmyslovými postihnutiami, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môže brániť ich plnému a účinnému zapojeniu do života spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými“. Touto smernicou sa podporuje úplná a skutočná rovnaká účasť prostredníctvom zlepšenia prístupu k bežným výrobkom a službám, ktoré vďaka svojmu pôvodnému dizajnu alebo následnej adaptácii riešia osobitné potreby osôb so zdravotným postihnutím.

(4)  Z tejto smernice by mali prospech aj ďalšie osoby s funkčnými obmedzeniami, napríklad staršie osoby, tehotné ženy alebo cestujúci s batožinou. Pojem „osoby s funkčnými obmedzeniami“ uvádzaný v tejto smernici označuje osoby, ktoré majú trvalé alebo dočasné telesné, mentálne, intelektuálne alebo zmyslové postihnutia, postihnutia súvisiace s vekom alebo iné trvalé či dočasné poškodenie súvisiace s výkonnosťou ľudského tela, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môže obmedzovať ich prístup k výrobkom a službám, čo vedie k situácii, keď je potrebné prispôsobiť takéto výrobky a služby ich osobitným potrebám.

(5)  Rozdiely medzi zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami ▌členských štátov týkajúcimi sa prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so ▌zdravotným postihnutím vytvárajú prekážky voľného pohybu výrobkov a služieb ▌a narúšajú účinnú hospodársku súťaž na vnútornom trhu. Pokiaľ ide o niektoré výrobky a služby, po nadobudnutí platnosti dohovoru UN CRPD sa tieto rozdiely v Únii pravdepodobne prehĺbia. Uvedenými prekážkami sú obzvlášť zasiahnuté hospodárske subjekty, predovšetkým malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“).

(6)  Rozdiely vo vnútroštátnych požiadavkách na prístupnosť odrádzajú najmä jednotlivých odborníkov, MSP a mikropodniky od podnikania mimo vlastných národných trhov. Vnútroštátne alebo dokonca regionálne či miestne požiadavky na prístupnosť, ktoré členské štáty zaviedli, sa v súčasnosti líšia nielen pokiaľ ide o rozsah, ale aj v miere podrobnosti. Tieto rozdiely majú nepriaznivý vplyv na konkurencieschopnosť a rast, a to z dôvodu dodatočných nákladov na vývoj a propagáciu prístupných výrobkov a služieb na trh v jednotlivých krajinách.

(7)  Spotrebitelia prístupných výrobkov a služieb, ako aj asistenčných technológií čelia vysokým cenám v dôsledku obmedzenej hospodárskej súťaže medzi dodávateľmi. Rozdrobenosť spôsobená rozdielmi medzi vnútroštátnymi predpismi má za následok zníženie potenciálnych prínosov, ktoré by prinieslo spoločné využívanie skúseností na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni v reakcii na spoločenský a technologický vývoj.

(8)  V záujme riadneho fungovania vnútorného trhu je preto nevyhnutná aproximácia vnútroštátnych opatrení na úrovni Únie, ktorej cieľom je odstrániť fragmentáciu trhu s prístupnými výrobkami a službami, vytvoriť úspory z rozsahu, uľahčiť cezhraničný obchod a mobilitu a pomôcť hospodárskym subjektom sústrediť zdroje na inovácie namiesto toho, aby sa tieto zdroje vynakladali na pokrytie výdavkov vyplývajúcich z rozdrobených právnych predpisov v rámci Únie.

(9)  Prínosy harmonizácie požiadaviek na prístupnosť pre vnútorný trh sa preukázali pri uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/33/EÚ(3) o výťahoch a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009(4) týkajúceho sa oblasti dopravy.

(10)  Vo vyhlásení č. 22 týkajúcom sa osôb so zdravotným postihnutím a pripojenom k Amsterdamskej zmluve sa konferencia zástupcov vlád členských štátov dohodla na tom, že inštitúcie Únie majú pri vypracovávaní opatrení podľa článku 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) zohľadňovať potreby osôb so zdravotným postihnutím.

(11)  Hlavným cieľom oznámenia Komisie zo 6. mája 2015 s názvom Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe je zabezpečiť udržateľné hospodárske a sociálne prínosy plynúce z prepojeného jednotného digitálneho trhu, čím sa uľahčí obchodná výmena a posilní zamestnanosť v rámci Únie. Spotrebitelia v Únii ešte stále nemajú v plnej miere úžitok z cien a výberu, ktoré môže ponúknuť jednotný trh, pretože cezhraničné online transakcie sú stále veľmi obmedzené. Fragmentácia trhu takisto obmedzuje dopyt po cezhraničných transakciách elektronického obchodu. Potrebné sú aj koordinované opatrenia na zaistenie toho, aby bol ▌elektronický obsah, elektronické komunikačné služby a prístup k audiovizuálnym mediálnym službám ▌v celom rozsahu dostupný osobám so zdravotným postihnutím. Preto je potrebné harmonizovať požiadavky na prístupnosť na jednotnom digitálnom trhu a zabezpečiť, aby jeho výhody mohli využívať všetci občania Únie bez ohľadu na schopnosti.

(12)  Odkedy sa Únia stala zmluvnou stranou dohovoru UN CRPD, sa ustanovenia tohto dohovoru stali neoddeliteľnou súčasťou právneho poriadku Únie a záväznými pre inštitúcie Únie a jej členské štáty.

(13)  V dohovore UN CRPD sa vyžaduje, aby jeho zmluvné strany prijali príslušné opatrenia, ktoré zabezpečia osobám so zdravotným postihnutím na rovnakom základe s ostatnými prístup k fyzickému prostrediu, k doprave, k informáciám a komunikácii vrátane informačných a komunikačných technológií a systémov, ako aj k ďalším prostriedkom a službám dostupným alebo poskytovaným verejnosti, a to tak v mestských, ako aj vo vidieckych oblastiach. Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím identifikoval potrebu vytvoriť legislatívny rámec s konkrétnymi, vynútiteľnými a časovo viazanými ukazovateľmi, ktoré umožňujú sledovať postupné zavádzanie prístupnosti.

(14)  V dohovore UN CRPD sa jeho zmluvné strany vyzývajú, aby vykonávali alebo podporovali výskum, vývoj, dostupnosť a využívanie nových technológií vrátane informačných a komunikačných technológií, mobilných pomôcok, zariadení a asistenčných technológií vhodných pre osoby so zdravotným postihnutím. Dohovor UN CRPD takisto vyzýva, aby sa uprednostňovali cenovo dostupné technológie.

(15)  Vzhľadom na nadobudnutie platnosti dohovoru UN CRPD v rámci právnych poriadkov členských štátov vzniká potreba prijať ďalšie vnútroštátne predpisy v oblasti prístupnosti výrobkov a služieb. Bez opatrení na úrovni Únie by tieto predpisy viedli k ďalšiemu prehĺbeniu rozdielov medzi zákonmi, predpismi a správnymi opatreniami členských štátov.

(16)  Preto je nevyhnutné uľahčiť implementáciu dohovoru UN CRPD v Únii stanovením spoločných pravidiel Únie. Touto smernicou sa zároveň členské štáty podporujú v úsilí o harmonizované splnenie svojich vnútroštátnych záväzkov, ako aj svojich povinností podľa dohovoru UN CRPD, pokiaľ ide o prístupnosť.

(17)  Oznámenie Komisie z 15. novembra 2010 s názvom Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020: obnovený záväzok vybudovať Európu bez bariér ▌ identifikuje prístupnosť v súlade s dohovorom UN CRPD ako jednu z ôsmich oblastí, v ktorých je potrebné prijať opatrenia, označuje ju za základný predpoklad účasti na spoločnosti, a zameriava sa na zabezpečenie prístupnosti výrobkov a služieb.

(18)  Určenie výrobkov a služieb, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, vychádza z prieskumu, ktorý bol vykonaný počas prípravy posúdenia vplyvu, v rámci ktorého sa identifikovali ▌výrobky a služby relevantné pre ľudí ▌so zdravotným postihnutím, ▌v súvislosti s ktorými členské štáty prijali alebo pravdepodobne prijmú odlišné vnútroštátne požiadavky na prístupnosť, ktoré narúšajú fungovanie vnútorného trhu.

(19)  S cieľom zabezpečiť prístupnosť služieb, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, by uplatniteľné požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici mali spĺňať aj výrobky, ktoré sa používajú pri poskytovaní týchto služieb a s ktorými prichádza spotrebiteľ do styku.

(20)  Aj v prípade, keď je služba alebo časť služby zadaná tretej strane formou subdodávky, by prístupnosť tejto služby nemala byť ohrozená a poskytovatelia služby by mali dodržiavať povinnosti stanovené v tejto smernici. Poskytovatelia služby by mali tiež zabezpečiť riadnu a priebežnú odbornú prípravu svojich zamestnancov, aby zaistili, že majú poznatky o tom, ako používať prístupné výrobky a služby. Táto odborná príprava by mala zahŕňať oblasti týkajúce sa poskytovania informácií, poradenstva a propagácie.

(21)  Požiadavky na prístupnosť by sa mali zaviesť čo najmenej zaťažujúcim spôsobom ▌pre hospodárske subjekty a členské štáty ▌.

(22)  Je ▌ potrebné špecifikovať požiadavky na prístupnosť pre uvádzanie na trh týkajúce sa výrobkov a služieb, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, aby sa zabezpečil ich voľný pohyb na vnútornom trhu.

(23)  Touto smernicou by sa mala zaviesť povinnosť uplatňovať funkčné požiadavky na prístupnosť a mali by byť sformulované ako všeobecné ciele. Uvedené požiadavky by mali byť dostatočne presné na to, aby zakladali právne záväzné povinnosti, a dostatočne podrobné na to, aby umožnili posúdenie zhody s cieľom zabezpečiť dobré fungovanie vnútorného trhu v prípade výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, pričom by zároveň mali ponechať určitý stupeň flexibility umožňujúci inováciu.

(24)  Táto smernica obsahuje viacero kritérií funkčnej výkonnosti týkajúcich sa prevádzkových režimov výrobkov a služieb. Zámerom nie je, aby uvedené kritériá boli všeobecnou alternatívou k požiadavkám na prístupnosť stanoveným v tejto smernici, ale mali by sa uplatňovať len za veľmi špecifických okolností. Uvedené kritériá by sa mali vzťahovať na špecifické funkcie alebo vlastnosti výrobkov alebo služieb, aby boli prístupnými, ak požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici neriešia jednu či viaceré uvedené špecifické funkcie alebo vlastnosti.

Okrem toho, ak by požiadavka na prístupnosť obsahovala špecifické technické požiadavky a vo výrobku alebo v službe by sa poskytovalo alternatívne technické riešenie pre tieto technické požiadavky, toto alternatívne technické riešenie by malo stále spĺňať súvisiace požiadavky na prístupnosť a jeho výsledkom by mala byť rovnaká alebo zvýšená prístupnosť na základe uplatnenia relevantných kritérií funkčnej výkonnosti.

(25)  Táto smernica by sa mala vzťahovať na počítačové hardvérové systémy na všeobecné účely určené pre spotrebiteľov. Aby uvedené systémy fungovali prístupným spôsobom, mali by byť prístupné aj ich operačné systémy. Takéto počítačové hardvérové systémy sa vyznačujú viacúčelovým charakterom a schopnosťou vykonávať pomocou príslušného softvéru najbežnejšie výpočtové úlohy, ktoré spotrebitelia požadujú, a sú určené na používanie zo strany spotrebiteľov. Príkladmi takýchto počítačových hardvérových systémov sú osobné počítače vrátane stolových počítačov, notebookov, inteligentných telefónov a tabletov. Špecializované počítače zabudované v spotrebnej elektronike nepredstavujú počítačové hardvérové systémy na všeobecné účely určené pre spotrebiteľov. Táto smernica by sa na individuálnom základe nemala vzťahovať na jednotlivé komponenty s osobitnými funkciami, ako je napríklad základná doska alebo pamäťový čip, ktoré sa v takýchto systémoch používajú alebo by sa mohli použiť.

(26)  Táto smernica by sa mala vzťahovať aj na platobné terminály vrátane ich hardvéru a softvéru, a určité interaktívne samoobslužné terminály vrátane ich hardvéru a softvéru určené na poskytovanie služieb, na ktoré sa vzťahuje táto smernica: napríklad bankomaty, automaty na predaj fyzických lístkov umožňujúcich prístup k službám, ako napríklad automaty na vydávanie cestovných lístkov; stroje na vydávanie poradových lístkov v pobočkách bánk; odbavovacie zariadenia a interaktívne samoobslužné terminály poskytujúce informácie vrátane interaktívnych informačných obrazoviek.

(27)  Určité interaktívne samoobslužné terminály poskytujúce informácie inštalované ako integrované súčasti vozidiel, lietadiel, lodí alebo železničných koľajových vozidiel by sa však mali vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tejto smernice, pretože tvoria súčasť týchto vozidiel, lietadiel, lodí alebo železničných koľajových vozidiel, na ktoré sa táto smernica nevzťahuje.

(28)  Táto smernica by sa tiež mala vzťahovať na elektronické komunikačné služby vrátane tiesňovej komunikácie, ako sa vymedzuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972(5). V súčasnosti sú opatrenia členských štátov zamerané na poskytovanie prístupu osobám so zdravotným postihnutím rozdielne a v rámci celého vnútorného trhu nie sú harmonizované. Zabezpečenie toho, aby sa v celej Únii uplatňovali rovnaké požiadavky na prístupnosť, povedie k úsporám z rozsahu pre hospodárske subjekty, ktoré pôsobia vo viac ako jednom členskom štáte, a uľahčí efektívny prístup osôb so zdravotným postihnutím, tak v ich vlastných členských štátoch ako aj pri cestovaní medzi členskými štátmi. V záujme prístupnosti elektronických komunikačných služieb vrátane tiesňovej komunikácie by poskytovatelia služby mali okrem hlasu poskytnúť text v reálnom čase a úplné konverzačné služby, ak poskytujú video, pričom sa zabezpečí synchronizácia všetkých týchto komunikačných prostriedkov. Členské štáty by popri požiadavkách tejto smernice v súlade so smernicou (EÚ) 2018/1972 mali mať možnosť určiť poskytovateľa konverznej služby, ktorú by mohli používať osoby so zdravotným postihnutím.

(29)  Touto smernicou sa harmonizujú požiadavky na prístupnosť pre elektronické komunikačné služby a súvisiace výrobky a dopĺňa sa ňou smernica (EÚ) 2018/1972, ktorou sa stanovujú požiadavky na rovnaký prístup a výber pre koncových používateľov so zdravotným postihnutím. V smernici (EÚ) 2018/1972 sa zároveň na základe povinností univerzálnej služby stanovujú požiadavky týkajúce sa cenovej dostupnosti internetového prístupu a hlasovej komunikácie, ako aj cenovej dostupnosti a dostupnosti súvisiaceho koncového zariadenia, špecifického zariadenia a služieb pre spotrebiteľov so zdravotným postihnutím.

(30)  Táto smernica by sa mala vzťahovať aj na spotrebiteľské koncové zariadenia s interaktívnou výpočtovou schopnosťou, ktoré sú primárne určené na pristupovanie k elektronickým komunikačným službám. Na účely tejto smernice by mali uvedené zariadenia zahŕňať zariadenia používané ako súčasť zostavy pri prístupe k elektronickým komunikačným službám, ako je smerovač alebo modem.

(31)  Na účely tejto smernice by mal prístup k audiovizuálnym mediálnym službám znamenať, že prístup k audiovizuálnemu obsahu je prístupný, rovnako ako aj mechanizmy, ktoré umožňujú používateľom so zdravotným postihnutím používať ich asistenčné technológie. Služby poskytujúce prístup k audiovizuálnym mediálnym službám by mohli zahŕňať webové sídla, online aplikácie, aplikácie založené na set-top boxe, sťahovateľné aplikácie, služby poskytované prostredníctvom mobilných zariadení vrátane mobilných aplikácií a súvisiacich mediálnych prehrávačov, ako aj služby hybridnej televízie. Prístupnosť audiovizuálnych mediálnych služieb upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ(6) s výnimkou prístupnosti elektronických programových sprievodcov (electronic programe guides - EPG), ktorí sú zahrnutí vo vymedzení pojmu služieb poskytujúcich prístup k audiovizuálnym mediálnym službám, na ktoré sa vzťahuje táto smernica.

(32)  V rámci služieb leteckej, autobusovej, železničnej a vodnej osobnej dopravy by sa táto smernica mala vzťahovať okrem iného na poskytovanie dopravných informácií vrátane cestovných informácií v reálnom čase prostredníctvom webových sídiel, služieb poskytovaných prostredníctvom mobilných zariadení, interaktívnych informačných obrazoviek a interaktívnych samoobslužných terminálov, ktoré cestujúci so zdravotným postihnutím potrebujú na to, aby mohli cestovať. Mohlo by to zahŕňať informácie o produktoch a službách poskytovateľa služby v oblasti osobnej dopravy, informácie pred cestou, počas cesty a informácie v prípade zrušenia spoja alebo jeho meškania. Ďalšie informácie by mohli zahŕňať aj informácie o cenách a reklamných akciách.

(33)  Táto smernica by sa mala vzťahovať aj na služby poskytované prostredníctvom webových sídiel, mobilných zariadení vrátane mobilných aplikácií, ktoré vyvinuli alebo sprístupnili prevádzkovatelia služieb osobnej dopravy v rámci rozsahu pôsobnosti tejto smernice, alebo ktoré boli vyvinuté alebo sprístupnené v ich mene, služby elektronického predaja cestovných lístkov, elektronické cestovné lístky a interaktívne samoobslužné terminály.

(34)  Pri stanovení rozsahu pôsobnosti tejto smernice, pokiaľ ide o služby leteckej, autobusovej, železničnej a vodnej osobnej dopravy, by sa malo vychádzať z existujúcich odvetvových právnych predpisov týkajúcich sa práv cestujúcich. V prípade, že sa táto smernica neuplatňuje na niektoré druhy dopravných služieb, členské štáty by mali podnecovať poskytovateľov služby, aby uplatňovali príslušné požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici.

(35)  Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102(7) sa už stanovujú povinnosti subjektov verejného sektora poskytujúcich dopravné služby vrátane služieb mestskej a prímestskej dopravy a služieb regionálnej dopravy, aby sa dosiahla dostupnosť ich webových sídiel. Táto smernica obsahuje výnimky pre mikropodniky poskytujúce služby vrátane služieb mestskej a prímestskej dopravy a služieb regionálnej dopravy. Okrem toho táto smernica obsahuje povinnosti na zabezpečenie prístupnosti webových sídiel elektronického obchodu. Vzhľadom na to, že táto smernica obsahuje povinnosti pre veľkú väčšinu súkromných poskytovateľov dopravných služieb, aby zaistili dostupnosť ich webových sídiel pri predaji lístkov online, nie je potrebné zavádzať v tejto smernici ďalšie požiadavky na webové sídla poskytovateľov služieb mestskej a prímestskej dopravy a poskytovateľov služieb regionálnej dopravy.

(36)  Niektoré prvky požiadaviek na prístupnosť, najmä vo vzťahu k poskytovaniu informácií, ako sa stanovujú v tejto smernici, sú už obsiahnuté v existujúcich právnych predpisoch Únie v oblasti osobnej dopravy. Patria medzi ne prvky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004(8), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006(9), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007(10), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010(11) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011(12). Rovnako medzi ne patria príslušné akty prijaté na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES(13). S cieľom zabezpečiť regulačný súlad by sa požiadavky na prístupnosť stanovené v uvedených nariadeniach a uvedených aktoch mali naďalej uplatňovať tak, ako doteraz. Dodatočnými požiadavkami stanovenými v tejto smernici by sa však doplnili už existujúce požiadavky, čím by sa zlepšilo fungovanie vnútorného trhu v oblasti dopravy a vznikli prínosy pre osoby so zdravotným postihnutím.

(37)  Táto smernica by sa nemala vzťahovať na určité prvky dopravných služieb, ak sa poskytujú mimo územia členských štátov, a to aj v prípade, že služba bola určená na trh Únie. Pokiaľ ide o tieto prvky, prevádzkovateľ služby osobnej dopravy by mal byť povinný zabezpečiť splnenie požiadaviek tejto smernice len v súvislosti s časťou služieb ponúkanou na území Únie. Avšak v prípade leteckej dopravy by leteckí dopravcovia Únie mali zabezpečiť, aby sa uplatniteľné požiadavky tejto smernice splnili aj pri letoch z letiska v tretej krajine na letisko, ktoré sa nachádza na území členského štátu. Okrem toho by všetci leteckí dopravcovia vrátane tých, ktorí nemajú licenciu v Únii, mali zabezpečiť, aby sa uplatniteľné požiadavky tejto smernice plnili v prípade letov s odletom z územia Únie na územie tretej krajiny.

(38)  Mestské orgány by sa mali nabádať k tomu, aby začleňovali bezbariérovú prístupnosť k službám mestskej dopravy do plánov udržateľnej mestskej mobility, a tiež k tomu, aby pravidelne uverejňovali zoznamy osvedčených postupov týkajúcich sa bezbariérovej prístupnosti k verejnej mestskej doprave a mobilite.

(39)  Právo Únie týkajúce sa bankových a finančných služieb sa zameriavajú na ochranu spotrebiteľov týchto služieb a na ich informovanie v celej Únii, ale nezahŕňajú požiadavky na prístupnosť. S cieľom umožniť osobám so zdravotným postihnutím využívať tieto služby v celej Únii vrátane prípadov, keď sú poskytované prostredníctvom webových sídiel a služieb poskytovaných prostredníctvom mobilných zariadení vrátane mobilných aplikácií, prijímať rozhodnutia založené na dobrej informovanosti a dodať im istotu, že sú primerane chránení na rovnakom základe ako ostatní spotrebitelia, ako aj zabezpečiť rovnaké podmienky pre poskytovateľov služby, by sa touto smernicou mali stanoviť spoločné požiadavky na prístupnosť pre určité bankové a finančné služby poskytované spotrebiteľom.

(40)  Príslušné požiadavky na prístupnosť by sa mali uplatňovať aj na spôsoby identifikácie, elektronický podpis a platobné služby, pretože sú potrebné na realizáciu transakcií v rámci bankových služieb pre spotrebiteľov.

(41)  Súbory elektronických kníh sú založené na elektronickom počítačovom kódovaní, ktoré umožňuje šírenie a čítanie duševného diela vo zväčša textovej alebo grafickej podobe. Stupeň presnosti tohto kódovania určuje prístupnosť súborov elektronických kníh, najmä pokiaľ ide o kvalifikáciu rôznych konštitutívnych prvkov diela a normalizovaný opis jeho štruktúry. Interoperabilitou z hľadiska prístupnosti by sa mala optimalizovať kompatibilita týchto súborov s používateľskými agentmi a so súčasnými a s budúcimi asistenčnými technológiami. Špecifické vlastnosti zvláštnych publikácií, ako sú komiksy, detské knihy a umelecké knižné publikácie, by sa mali zohľadniť v súvislosti so všetkými požiadavkami na prístupnosť. Nesúrodé požiadavky na prístupnosť v členských štátoch by vydavateľom a iným hospodárskym subjektom sťažovali využívanie výhod vnútorného trhu, mohli by spôsobovať problémy s interoperabilitou elektronických čítačiek a obmedzovali by prístup pre spotrebiteľov so zdravotným postihnutím. V kontexte elektronických kníh by pojem poskytovateľ služby mohol zahŕňať vydavateľov a iné hospodárske subjekty, ktoré sa podieľajú na ich distribúcii. Vie sa, že osoby so zdravotným postihnutím naďalej čelia prekážkam v prístupe k obsahu, ktorý je chránený autorskými právami a súvisiacimi právami, a že na riešenie tejto situácie sa už prijali určité opatrenia, napríklad prostredníctvom prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1564(14) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1563(15), a že v budúcnosti by sa v tejto oblasti mohli prijať ďalšie opatrenia Únie.

(42)  V tejto smernici sa vymedzujú služby elektronického obchodu ako služby poskytované na diaľku, prostredníctvom webových sídiel a služieb poskytovaných prostredníctvom mobilných zariadení elektronickými prostriedkami a na základe individuálnej žiadosti spotrebiteľa s cieľom uzavrieť spotrebiteľskú zmluvu. Na účely tohto vymedzenia „na diaľku“ znamená, že služba sa poskytuje bez toho, aby pri tom boli obe strany súčasne prítomné; „elektronickými prostriedkami“ znamená, že služba sa najprv odošle a na mieste jej určenia sa prijme prostredníctvom elektronického zariadenia na spracovávanie (vrátane digitálnej kompresie) a ukladanie údajov a ako celok sa vysiela, prenáša a prijíma po drôte, rádiovými vlnami, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami; „na základe individuálnej žiadosti spotrebiteľa“ znamená, že služba sa poskytuje na individuálnu žiadosť. Vzhľadom na zvýšený význam služieb elektronického obchodu a ich vysoko technologickú povahu je dôležité mať harmonizované požiadavky na ich prístupnosť.

(43)  Povinnosti v oblasti prístupnosti služieb elektronického obchodu stanovené v tejto smernici by sa mali uplatňovať na online predaj akéhokoľvek výrobku alebo služby, a preto by sa mali uplatňovať aj na predaj výrobku alebo služby, ktoré sú osobitne upravené touto smernicou.

(44)  Opatrenia týkajúce sa prístupnosti odpovedania na tiesňovú komunikáciu by sa mali prijať bez toho, aby bola dotknutá a ovplyvnená organizácia záchranných služieb, ktorá zostáva vo výlučnej právomoci členských štátov.

(45)  V súlade so smernicou (EÚ) 2018/1972 členské štáty majú zabezpečiť, aby mali koncoví používatelia so zdravotným postihnutím rovnaký prístup k záchranným službám dostupným prostredníctvom tiesňovej komunikácie, aký majú ostatní koncoví používatelia v súlade s právom Únie, ktorým sa harmonizujú požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb. Komisia a národné regulačné orgány alebo iné príslušné orgány majú prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby mali koncoví používatelia so zdravotným postihnutím prístup k záchranným službám za rovnakých podmienok ako ostatní koncoví používatelia aj počas cestovania v inom členskom štáte, ak je to uskutočniteľné, bez akejkoľvek predregistrácie. Cieľom uvedených opatrení je zabezpečenie interoperability medzi členskými štátmi a majú vychádzať v čo najväčšej možnej miere z európskych noriem alebo špecifikácií stanovených v súlade s článkom 39 smernice (EÚ) 2018/1972. Takéto opatrenia nebránia členským štátom v prijímaní ďalších požiadaviek s cieľom plniť ciele stanovené v uvedenej smernici.

Ako alternatívu k splneniu požiadaviek na prístupnosť, pokiaľ ide o odpovedanie na tiesňové komunikácie pre používateľov so zdravotným postihnutím stanovené v tejto smernici, členské štáty by mali mať možnosť určiť poskytovateľa konverznej služby, ktorý je treťou stranou, ktorého majú používať osoby so zdravotným postihnutím na komunikáciu so strediskom tiesňového volania, kým tieto strediská nebudú môcť využívať elektronické komunikačné služby cez internetové protokoly na zabezpečenie prístupnosti odpovedania na tiesňovú komunikáciu.

V žiadnom prípade by sa povinnosti stanovené v tejto smernici nemali chápať ako obmedzenie alebo oslabenie akýchkoľvek povinností v prospech koncových používateľov so zdravotným postihnutím, vrátane rovnakého prístupu k elektronickým komunikačným službám a záchranným službám, ako aj povinností v oblasti prístupnosti, ako je stanovené v smernici (EÚ) 2018/1972.

(46)  V smernici (EÚ) 2016/2102 sa vymedzujú požiadavky na prístupnosť webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora a iné súvisiace aspekty, najmä požiadavky týkajúce sa súladu príslušných webových sídel a mobilných aplikácií. Uvedená smernica však obsahuje osobitný zoznam výnimiek. Podobné výnimky sa vzťahujú aj na túto smernicu. Niektoré činnosti, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora, ako napríklad služby osobnej dopravy alebo služby elektronického obchodu, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, by mali byť navyše v súlade s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť stanovenými v tejto smernici s cieľom zabezpečiť, aby bol online predaj výrobkov a služieb prístupný pre osoby so zdravotným postihnutím bez ohľadu na to, či je predávajúcim verejný alebo súkromný hospodársky subjekt. Požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici by sa mali zosúladiť s požiadavkami smernice (EÚ) 2016/2102, napriek rozdielom napríklad v oblasti monitorovania, podávania správ a presadzovania.

(47)  Štyri zásady prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií, ako sa používajú v smernici (EÚ) 2016/2102, sú: vnímateľnosť, ktorá znamená, že informácie a súčasti používateľského rozhrania sa musia dať prezentovať používateľovi v takej podobe, ktorú dokáže vnímať; ovládateľnosť, ktorá znamená, že súčasti používateľského rozhrania a navigácia sa musia dať ovládať; zrozumiteľnosť, ktorá znamená, že informácie a ovládanie používateľského rozhrania musia byť zrozumiteľné, a robustnosť, ktorá znamená, že obsah musí byť dostatočne robustný pre spoľahlivú interpretáciu širokým spektrom používateľských agentov vrátane podporných technológií. Uvedené zásady sú takisto relevantné pre túto smernicu.

(48)  Členské štáty by mali prijať všetky vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby voľný pohyb výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahuje táto smernica a ktoré spĺňajú uplatniteľné požiadavky na prístupnosť, nebol v rámci Únie sťažený z dôvodov súvisiacich s požiadavkami na prístupnosť.

(49)  V niektorých situáciách by spoločné požiadavky na prístupnosť zastavaného prostredia uľahčili voľný pohyb príslušných služieb a osôb so zdravotným postihnutím. Táto smernica by preto mala umožniť členským štátom, aby zahrnuli zastavané prostredie, ktoré sa používa pri poskytovaní príslušných služieb, do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, čim sa zabezpečí dodržiavanie požiadaviek na prístupnosť stanovených v prílohe III.

(50)  Prístupnosť by sa mala dosiahnuť systematickým odstraňovaním prekážok a predchádzaním ich vzniku, a to pokiaľ možno prostredníctvom koncepcie univerzálneho dizajnu alebo „dizajnu pre všetkých“, ktorá prispieva k zabezpečeniu rovnakého prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím ako pre ostatných. Podľa dohovoru UN CRPD tento prístup „znamená navrhovanie výrobkov, zariadení, programov a služieb tak, aby ich mohli využívať v najväčšej možnej miere všetci ľudia bez nutnosti úprav alebo špeciálneho dizajnu“. V súlade s dohovorom UN CRPD „univerzálny dizajn“ nevylučuje asistenčné zariadenia pre určité skupiny osôb so zdravotným postihnutím, ak je to potrebné. Okrem toho by prístupnosť nemala vylučovať poskytovanie primeraných úprav, ak sa to vyžaduje v práve Únie alebo vo vnútroštátnom práve. Prístupnosť a univerzálny dizajn by sa mali vykladať v súlade so všeobecnou pripomienkou č. 2 (2014) k článku 9: Prístupnosť v znení, ktoré vypracoval Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím.

(51)  Výrobky a služby patriace do rozsahu pôsobnosti tejto smernice automaticky nepatria do rozsahu pôsobnosti smernice Rady 93/42/EHS(16). Niektoré asistenčné technológie, ktoré sú zdravotníckymi pomôckami, by však mohli patriť do rozsahu pôsobnosti uvedenej smernice.

(52)  Väčšinu pracovných miest v Únii poskytujú MSP a mikropodniky. Tieto podniky majú kľúčový význam pre budúci rast, ale veľmi často narážajú na prekážky a problémy pri rozvíjaní svojich výrobkov alebo služieb, a to najmä v cezhraničnom kontexte. Preto je potrebné uľahčiť činnosť MSP a mikropodnikov prostredníctvom harmonizácie vnútroštátnych ustanovení týkajúcich sa prístupnosti, avšak pri zachovaní potrebných záruk.

(53)  Aby mohli mikropodniky a MSP využívať výhody plynúce z tejto smernice, musia skutočne spĺňať požiadavky odporúčania Komisie 2003/361/ES(17) a príslušnej judikatúry, ktorej cieľom je zamedziť obchádzaniu jeho pravidiel.

(54)  S cieľom zabezpečiť konzistentnosť práva Únie by táto smernica mala vychádzať z rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES(18), pretože sa týka výrobkov, ktoré už patria do rozsahu pôsobnosti iných aktov Únie, pričom by sa mali uznať osobitné črty požiadaviek na prístupnosť stanovených v tejto smernici.

(55)  Všetky hospodárske subjekty, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice a ktoré sú zapojené do dodávateľského a distribučného reťazca, by mali zabezpečiť, aby sa na trhu sprístupňovali iba výrobky, ktoré sú v zhode s ▌touto smernicou. To isté by malo platiť pre hospodárske subjekty, ktoré poskytujú služby. Je potrebné stanoviť jasné a primerané rozdelenie povinností, ktoré by zodpovedalo úlohe každého hospodárskeho subjektu v dodávateľskom a distribučnom procese.

(56)  Hospodárske subjekty by mali niesť zodpovednosť za súlad výrobkov a služieb s právnymi predpismi v súvislosti s úlohou, ktorú zohrávajú v dodávateľskom reťazci, aby sa dosiahla vysoká úroveň ochrany prístupnosti a zabezpečila sa spravodlivá hospodárska súťaž na trhu Únie.

(57)  Povinnosti stanovené v tejto smernici by sa mali rovnako uplatňovať na hospodárske subjekty vo verejnom a súkromnom sektore.

(58)  Výrobca dokáže vďaka svojim podrobným znalostiam o procese projektovania a výroby výrobku najlepšie vykonať úplné posúdenie zhody. Hoci zodpovednosť za zhodu výrobkov nesie výrobca, orgány dohľadu nad trhom by mali zohrávať kľúčovú úlohu pri kontrole toho, či výrobky sprístupnené v Únii sú vyrobené v súlade s právom Únie.

(59)  Dovozcovia a distribútori by mali byť zapojení do úloh spojených s dohľadom nad trhom, ktoré vykonávajú vnútroštátne orgány, a mali by sa aktívne zapájať a príslušným orgánom poskytovať všetky potrebné informácie týkajúce sa príslušného výrobku.

(60)  Dovozcovia by mali zabezpečiť, aby výrobky z tretích krajín, ktoré vstupujú na trh Únie, boli v ▌súlade s touto smernicou, a najmä aby výrobcovia uvedené výrobky podrobili náležitým postupom posúdenia zhody.

(61)  Pri uvádzaní výrobku na trh by mali dovozcovia uviesť na výrobku svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú obchodnú známku a adresu, na ktorej ich možno kontaktovať.

(62)  Distribútori by mali zabezpečiť, aby pri nakladaní s výrobkom negatívne neovplyvnili súlad výrobku s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v tejto smernici.

(63)  Každý hospodársky subjekt, ktorý buď uvedie výrobok na trh pod vlastným menom alebo ochrannou známkou, alebo upraví výrobok, ktorý už bol uvedený na trh, takým spôsobom, že by to mohlo mať vplyv na súlad s uplatniteľnými požiadavkami, by sa mal považovať za výrobcu a prevziať záväzky výrobcu.

(64)  Požiadavky na prístupnosť by sa z dôvodu proporcionality mali uplatňovať len do tej miery, pokiaľ pre hospodársky subjekt nepredstavujú neprimeranú záťaž alebo do tej miery, pokiaľ si nevyžadujú významnú zmenu výrobkov a služieb, ktorá by na základe tejto smernice viedla k ich zásadnej zmene. Napriek tomu by sa však mali zaviesť kontrolné mechanizmy s cieľom overiť nárok na výnimky z uplatňovania požiadaviek na prístupnosť.

(65)  Táto smernica by mala vychádzať zo zásady „najskôr myslieť na MSP“ a zohľadňovať administratívnu záťaž, ktorej MSP čelia. Namiesto stanovenia všeobecných výnimiek a odchýlok pre uvedené podniky by sa v nej skôr mali stanoviť menej prísne pravidlá, pokiaľ ide o posudzovanie zhody, a mali by sa v nej zaviesť ochranné doložky pre hospodárske subjekty. V dôsledku toho by sa pri stanovovaní pravidiel pre výber a vykonávanie najvhodnejších postupov posudzovania zhody mala zohľadňovať situácia MSP a povinnosti posudzovať zhodu s požiadavkami na prístupnosť by sa mali obmedziť tak, aby pre MSP nepredstavovali neprimeranú záťaž. Orgány dohľadu nad trhom by okrem toho mali svoju činnosť vykonávať proporčne k veľkosti podnikov a podľa toho, či ide o výrobky vyrábané v malých sériách alebo o nesériovú výrobu, nemali by pre MSP vytvárať neprimerané prekážky a nemali by narúšať ochranu verejných záujmov.

(66)  Vo výnimočných prípadoch, keď by súlad s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v tejto smernici predstavoval pre hospodárske subjekty neprimeranú záťaž, malo by sa od hospodárskych subjektov vyžadovať dodržiavanie týchto požiadaviek v rozsahu, v akom im nespôsobujú neprimeranú záťaž. V takýchto náležite odôvodnených prípadoch by nebolo pre hospodársky subjekt reálne možné, aby v plnej miere uplatňoval jednu alebo viacero požiadaviek na prístupnosť stanovených v tejto smernici. Hospodársky subjekt by však mal službu alebo výrobok, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, čo najviac sprístupniť uplatňovaním uvedených požiadaviek do rozsahu, do akého nespôsobujú neprimeranú záťaž. Požiadavky na prístupnosť, ktoré hospodársky subjekt nepovažuje za neprimeranú záťaž, by sa mali uplatňovať v plnom rozsahu. Výnimky z povinnosti dodržiavať jednu alebo viacero požiadaviek na prístupnosť v dôsledku neprimeranej záťaže, ktorú spôsobujú, by nemali prekračovať rámec toho, čo je nevyhnutne potrebné na obmedzenie uvedenej záťaže v súvislosti s konkrétnym výrobkom alebo službou v každom jednotlivom prípade. Opatrenia, ktoré by predstavovali neprimeranú záťaž, by sa mali chápať ako opatrenia, ktoré by znamenali dodatočnú nadmernú organizačnú alebo finančnú záťaž pre hospodársky subjekt, a to pri zohľadnení pravdepodobného výsledného prínosu pre osoby so zdravotným postihnutím v súlade s kritériami stanovenými v tejto smernici. Mali by sa vymedziť kritériá založené na týchto faktoroch, aby mohli hospodárske subjekty aj príslušné orgány porovnať rôzne situácie a systematickým spôsobom posúdiť prípadnú existenciu neprimeranej záťaže. Pri každom posudzovaní miery, do akej nie je možné splniť požiadavky na prístupnosť, pretože by spôsobovali neprimeranú záťaž, by sa mali zohľadňovať iba legitímne dôvody. Nedostatočná priorita, nedostatok času alebo znalostí by sa nemali považovať za legitímne dôvody.

(67)  Celkové posúdenie neprimeranej záťaže by sa malo vykonať pomocou kritérií stanovených v prílohe VI. Posúdenie neprimeranej záťaže by mal hospodársky subjekt zdokumentovať s prihliadnutím na príslušné kritériá. Poskytovatelia služieb by mali obnoviť ich posúdenie neprimeranej záťaže minimálne každých päť rokov.

(68)  Hospodársky subjekt by mal informovať príslušné orgány o tom, že sa odvoláva na ustanovenia tejto smernice týkajúce sa zásadnej zmeny a/alebo neprimeranej záťaže. Hospodársky subjekt by mal predložiť kópiu posúdenia vysvetľujúceho, prečo jeho výrobok alebo služba nie je v plnej miere prístupná, spolu s dôkazmi o neprimeranej záťaži alebo zásadnej zmene prípadne oboch iba na základe žiadosti príslušných orgánov.

(69)  Ak na základe požadovaného posúdenia dospeje poskytovateľ služieb k záveru, že vyžadovať, aby všetky samoobslužné terminály, ktoré sa používajú na poskytovanie služieb, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, spĺňali požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici, by predstavovalo neprimeranú záťaž, poskytovateľ služby by mal napriek tomu uplatňovať tieto požiadavky v rozsahu, v akom mu nespôsobujú takúto neprimeranú záťaž. Preto by mali poskytovatelia služieb posúdiť rozsah, v ktorom by im obmedzená úroveň prístupnosti vo všetkých samoobslužných termináloch alebo obmedzený počet plne prístupných samoobslužných terminálov umožnila vyhnúť sa neprimeranej záťaži, ktorá by im inak bola spôsobená, a malo by sa od nich požadovať, aby dodržiavali požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici len v tomto rozsahu.

(70)  Mikropodniky sa odlišujú od všetkých ostatných podnikov svojimi obmedzenými ľudskými zdrojmi, ročným obratom alebo ročnou súvahou. Záťaž vyplývajúca z dodržiavania požiadaviek na prístupnosť si v prípade mikropodnikov preto vo všeobecnosti vyžaduje väčší podiel ich finančných a ľudských zdrojov než v prípade iných podnikov a s väčšou pravdepodobnosťou bude predstavovať neprimeraný podiel na nákladoch. Značná časť nákladov mikropodnikov vyplýva z vypĺňania a archivovania dokladov a záznamov na preukázanie súladu s rôznymi požiadavkami stanovenými v práve Únie. Hoci všetky hospodárske subjekty, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, by mali byť schopné posúdiť primeranosť dodržiavania požiadaviek na prístupnosť stanovených v tejto smernici a mali by ich dodržiavať len v tom rozsahu, v akom nie sú neprimerané, požadovať takéto posúdenie od mikropodnikov poskytujúcich služby by samo osebe predstavovalo neprimeranú záťaž. Požiadavky a povinnosti stanovené v tejto smernici by sa preto nemali vzťahovať na mikropodniky, ktoré poskytujú služby v rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

(71)  Na mikropodniky, ktoré pracujú s výrobkami patriacimi do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, by sa mali uplatňovať miernejšie požiadavky a povinnosti stanovené v tejto smernice s cieľom znížiť administratívnu záťaže.

(72)  I keď sú niektoré mikropodniky oslobodené od povinností stanovených v tejto smernici, všetky mikropodniky treba podnecovať k tomu, aby vyrábali, dovážali alebo distribuovali výrobky a poskytovali služby, ktoré spĺňajú požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici, v záujme zvýšenia ich konkurencieschopnosti, ako ich aj potenciálu rastu na vnútornom trhu. Členské štáty by preto mali mikropodnikom poskytnúť usmernenia a nástroje s cieľom uľahčiť uplatňovanie vnútroštátnych opatrení na transpozíciu tejto smernice.

(73)  Všetky hospodárske subjekty by mali pri uvádzaní výrobkov na trh alebo sprístupňovaní výrobkov na trhu konať zodpovedne a v plnom súlade s uplatniteľnými zákonnými požiadavkami.

(74)  S cieľom uľahčiť posúdenie zhody s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť je potrebné stanoviť predpoklad zhody výrobkov a služieb, ktoré spĺňajú dobrovoľné harmonizované normy prijaté v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012(19)▌, na účely vypracovania podrobných technických špecifikácií týchto požiadaviek. Komisia už európskym organizáciám pre normalizáciu podala niekoľko žiadostí o normalizáciu v oblasti prístupnosti, napríklad mandáty na vypracovanie noriem M/376, M/473 a M/420, ktoré by boli relevantné pre vypracovanie harmonizovaných noriem.

(75)  V nariadení (EÚ) č. 1025/2012 sa stanovuje postup týkajúci sa formálnych námietok proti harmonizovaným normám, o ktorých sa usudzuje, že nespĺňajú požiadavky stanovené v tejto smernici.

(76)  Európske normy by mali byť trhovo orientované, zohľadňovať verejný záujem, ako aj politické ciele jasne uvedené v žiadosti Komisie jednej alebo viacerým európskym normalizačným organizáciám o navrhnutie harmonizovaných noriem a založené na konsenze. V prípade, že neexistujú harmonizované normy, Komisia by mala mať, ak je to potrebné na účely harmonizácie vnútorného trhu, možnosť prijať v určitých prípadoch vykonávacie akty, ktorými by sa ustanovili ▌technické špecifikácie požiadaviek na prístupnosť stanovených v tejto smernici. Použitie technických špecifikácií by sa malo obmedziť na takéto prípady. Komisia by mala mať možnosť prijať technické špecifikácie napríklad v prípade, ak je proces normalizácie zablokovaný pre nedostatočný konsenzus medzi zainteresovanými stranami alebo kvôli zbytočným prieťahom pri stanovení harmonizovanej normy, napríklad z dôvodu nedosiahnutej požadovanej kvality. Komisia by mala ponechať dostatočný čas medzi prijatím žiadosti na jednu alebo viaceré európske normalizačné organizácie o vypracovanie návrhov harmonizovaných noriem a prijatím technických špecifikácií týkajúcich sa tej istej požiadavky na prístupnosť. Komisia by nemala mať možnosť prijať technickú špecifikáciu, ak sa predtým nesnažila riešiť danú požiadavku na prístupnosť cez európsky systém normalizácie, s výnimkou prípadu, keď môže preukázať, že technické špecifikácie spĺňajú požiadavky stanovené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1025/2012.

(77)  S cieľom vytvorenia harmonizovaných noriem a technických špecifikácií, ktoré spĺňajú požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb stanovené v tejto smernici, najefektívnejším spôsobom, by Komisia v možných prípadoch mala do tohto procesu zapojiť európske organizácie zastrešujúce osoby so zdravotným postihnutím a všetky ostatné významné zainteresované strany.

(78)  S cieľom zabezpečiť účinný prístup k informáciám na účely dohľadu nad trhom by sa informácie požadované na preukázanie súladu so všetkými uplatniteľnými aktmi Únie mali dať k dispozícii v jedinom EÚ vyhlásení o zhode. Hospodárske subjekty by v záujme zníženia svojho administratívneho zaťaženia mali mať možnosť začleniť všetky jednotlivé príslušné vyhlásenia o zhode do jediného EÚ vyhlásenia o zhode.

(79)  Pokiaľ ide o posudzovanie zhody výrobkov, v rámci tejto smernice by sa mal uplatňovať „modul A“, t. j. vnútorná kontrola výroby, ktorá je stanovená v prílohe II k rozhodnutiu č. 768/2008/ES, pretože umožňuje hospodárskym subjektom preukázať a príslušným orgánom zaistiť, že výrobky sprístupňované na trhu spĺňajú požiadavky na prístupnosť, ale nepredstavujú nepatričnú záťaž.

(80)  Orgány by pri vykonávaní dohľadu nad trhom s výrobkami a kontroly súladu v prípade služieb mali tiež overiť posudzovania zhody vrátane toho, či sa riadne vykonalo relevantné posudzovanie zásadnej zmeny alebo neprimeranej záťaže. Tieto orgány by pri vykonávaní svojich povinností mali konať tiež v spolupráci s osobami so zdravotným postihnutím a s organizáciami, ktoré tieto osoby a ich záujmy zastupujú.

(81)  V prípade služieb by informácie potrebné na posúdenie ▌zhody s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v tejto smernici mali byť uvedené vo všeobecných podmienkach alebo v rovnocennom dokumente bez toho, aby tým bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ(20).

(82)  Označenie CE, ktoré preukazuje zhodu výrobku s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v tejto smernici, je viditeľným výsledkom celého procesu, ktorého súčasťou je posudzovanie zhody v širšom zmysle. Táto smernica by mala byť koncipovaná v súlade so všeobecnými zásadami, ktorými sa riadi označenie CE a ktoré sú uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008(21) ▌, ktorým sa stanovujú požiadavky na akreditáciu a dohľad nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh. Okrem vypracovania EÚ vyhlásenia o zhode by výrobca mal nákladovo efektívnym spôsobom informovať spotrebiteľov o prístupnosti svojich výrobkov.

(83)  V súlade s nariadením (ES) č. 765/2008 výrobca umiestnením označenia CE na výrobku vyhlasuje, že výrobok je v zhode so všetkými uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť a že výrobca za to nesie plnú zodpovednosť.

(84)  V súlade s rozhodnutím č. 768/2008/ES sú členské štáty zodpovedné za zabezpečenie dôrazného a účinného dohľadu nad trhom s výrobkami na svojom území a svojim orgánom dohľadu nad trhom by mali prideliť dostatočné právomoci a zdroje.

(85)  Členské štáty by mali kontrolovať súlad služieb s povinnosťami stanovenými v tejto smernici a mali by sledovať sťažnosti alebo správy týkajúce sa nesúladu s cieľom zabezpečiť, aby sa prijali nápravné opatrenia.

(86)  V prípade potreby by Komisia mohla po konzultácii so zainteresovanými stranami prijať nezáväzné usmernenia, ktorými sa podporí koordinácia medzi orgánmi dohľadu nad trhom a orgánmi zodpovednými za kontrolu súladu služieb. Komisia a členské štáty by mali mať možnosť vytvárať iniciatívy na účely spoločného využívania zdrojov a odborných znalostí orgánov.

(87)  Členské štáty by mali zabezpečiť, aby orgány dohľadu nad trhom a orgány zodpovedné za kontrolu súladu služieb kontrolovali, či hospodárske subjekty spĺňajú kritériá stanovené v prílohe VI, v súlade s kapitolami VIII a IX. Členské štáty by mali mať možnosť v zmysle tejto smernice určiť osobitný orgán na vykonávanie povinností orgánov dohľadu nad trhom alebo orgánov zodpovedných za kontrolu súladu služieb. Členské štáty by mali mať možnosť rozhodnúť, že právomoci takého osobitného orgánu by sa mali obmedziť na rozsah pôsobnosti tejto smernice alebo niektorých jej častí bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov podľa nariadenia (ES) č. 765/2008.

(88)  Mal by sa zaviesť ochranný postup, ktorý by sa uplatňoval iba v prípade rozporu medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o opatrenia prijaté členským štátom, na základe ktorého by sa zainteresované strany informovali o zamýšľaných opatreniach, pokiaľ ide o výrobky, ktoré nespĺňajú požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici. Ochranný postup by mal orgánom dohľadu nad trhom umožniť, aby v spolupráci s príslušnými hospodárskymi subjektmi začali v súvislosti s týmito výrobkami konať skôr.

(89)  Ak sa členské štáty a Komisia zhodujú v tom, že opatrenie prijaté členským štátom je oprávnené, nemal by byť potrebný ďalší zásah Komisie, okrem prípadu, keď nesúlad s právnymi predpismi vyplýva z nedostatkov v harmonizovaných normách alebo technických špecifikáciách.

(90)  V smerniciach Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ(22) a 2014/25/EÚ(23) o verejnom obstarávaní, v ktorých sa vymedzujú postupy obstarávania verejných zákaziek a súťaží návrhov na dodávku niektorých tovarov (výrobkov), služieb a prác, sa stanovuje, že v prípade každého obstarávania, ktoré je určené na použitie fyzickými osobami, či už ide o širokú verejnosť alebo zamestnancov verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, sa technické špecifikácie s výnimkou náležite odôvodnených prípadov majú vypracovať so zohľadnením kritérií prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím alebo dizajnu vhodného pre všetkých používateľov. Ďalej sa v uvedených smerniciach vyžaduje, aby v prípade, že sa právnym aktom Únie prijali záväzné požiadavky na prístupnosť, technické špecifikácie vzťahujúce sa na kritériá prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím alebo dizajn vhodný pre všetkých používateľov sa vymedzia odkazom na daný akt. V tejto smernici by sa mali stanoviť povinné požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahuje. V prípade výrobkov a služieb, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici nie sú záväzné. Využitie týchto požiadaviek na prístupnosť na splnenie príslušných povinností stanovených v aktoch Únie iných ako táto smernica by však uľahčilo implementáciu prístupnosti a prispelo k právnej istote a zbližovaniu požiadaviek na prístupnosť v celej Únii. Orgánom by sa nemalo brániť v stanovení požiadaviek na prístupnosť prekračujúcich rámec požiadaviek na prístupnosť stanovených v prílohe I k tejto smernici.

(91)  Touto smernicou by sa nemal zmeniť povinný alebo dobrovoľný charakter ustanovení týkajúcich sa prístupnosti v ďalších právnych aktoch Únie.

(92)  Táto smernica by sa mala vzťahovať len na postupy obstarávania, pri ktorých sa výzva na súťaž už zaslala alebo v prípade, ak výzva na súťaž nie je plánovaná, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ začal postup obstarávania po dátume začiatku uplatňovania tejto smernice.

(93)  S cieľom zabezpečiť riadne uplatňovanie tejto smernice by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o: bližšie špecifikovanie požiadaviek na prístupnosť, ktoré svojou povahou nemôžu priniesť zamýšľaný účinok, pokiaľ sa podrobnejšie nešpecifikujú v záväzných právnych aktoch Únie; zmenu obdobia, počas ktorého musia byť hospodárske subjekty schopné identifikovať každý iný hospodársky subjekt, ktorý im dodal výrobok, alebo ktorému oni dodali výrobok; ďalšie špecifikácie príslušných kritérií, ktoré má hospodársky subjekt zohľadniť pri posúdení, či by dodržiavanie požiadaviek na prístupnosť predstavovalo neprimeranú záťaž. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby sa tieto konzultácie vykonávali v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva(24). Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(94)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania ▌tejto smernice by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o technické špecifikácie. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(25).

(95)  Členské štáty by mali zabezpečiť, aby existovali primerané a účinné prostriedky na zabezpečenie súladu s touto smernicou, a preto by mali vytvoriť vhodné kontrolné mechanizmy, ako napríklad následnú kontrolu zo strany orgánov dohľadu nad trhom s cieľom overiť, či je žiadosť o výnimku z uplatňovania požiadaviek odôvodnená. Pri riešení sťažností súvisiacich s prístupnosťou by členské štáty mali dodržiavať všeobecné zásady dobrej správy, a najmä povinnosť úradníkov zabezpečiť, aby sa rozhodnutie o každej sťažnosti prijalo v primeranej časovej lehote.

(96)  S cieľom uľahčiť jednotné vykonávanie tejto smernice by Komisia mala vytvoriť z príslušných orgánov a zainteresovaných strán pracovnú skupinu, aby sa uľahčila výmena informácií a najlepších postupov a poskytlo poradenstvo. Mala by sa podporovať spolupráca medzi orgánmi a príslušnými zainteresovanými stranami vrátane osôb so zdravotným postihnutím a organizácií, ktoré ich zastupujú, okrem iného preto, aby sa súdržnejšie uplatňovali ustanovenia tejto smernice týkajúce sa požiadaviek na prístupnosť a monitorovania vykonávania jej ustanovení o zásadnej zmene a neprimeranej záťaži.

(97)  Vzhľadom na existujúci právny rámec týkajúci sa nápravných opatrení v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú smernice 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ, by sa však ustanovenia tejto smernice týkajúce sa presadzovania právnych predpisov a sankcií nemali uplatňovať pri postupoch verejného obstarávania, na ktoré sa vzťahujú povinnosti uložené touto smernicou. Takýmto vylúčením nie sú dotknuté povinnosti členských štátov vyplývajúce zo zmlúv prijať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie uplatňovania a účinnosti práva Únie.

(98)  Sankcie by mali byť primerané povahe porušení a okolnostiam, aby neslúžili hospodárskemu subjektu ako alternatíva k splneniu povinnosti sprístupniť výrobky alebo služby.

(99)  Členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli v súlade s platnými právnymi predpismi Únie zavedené alternatívne mechanizmy riešenia sporov, ktoré umožnia riešenie akéhokoľvek údajného nesúladu s touto smernicou pred tým, ako sa vec predloží súdu alebo príslušnému správnemu orgánu.

(100)  V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 o vysvetľujúcich dokumentoch(26) sa členské štáty zaviazali, že v odôvodnených prípadoch k svojim oznámeniam o transpozičných opatreniach pripoja jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi prvkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov. V súvislosti s touto smernicou sa zákonodarca domnieva, že zasielanie takýchto dokumentov je odôvodnené.

(101)  S cieľom poskytnúť poskytovateľom služieb dostatok času na prispôsobenie sa požiadavkám stanoveným v tejto smernici je potrebné poskytnúť prechodné obdobie piatich rokov od dátumu uplatňovania tejto smernice, počas ktorého výrobky používané na poskytovanie služby, ktoré boli uvedené na trh pred týmto dátumom, nemusia spĺňať požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici, pokiaľ ich poskytovatelia služieb počas prechodného obdobia nenahradia. Vzhľadom na náklady a dlhý životný cyklus samoobslužných terminálov je vhodné stanoviť, že v prípade, že sa tieto terminály používajú pri poskytovaní služieb, môžu sa používať do konca ich úžitkovej životnosti, pokiaľ sa počas tohto obdobia nenahradia, nie však dlhšie ako 20 rokov.

(102)  Požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici by sa mali vzťahovať na výrobky uvádzané na trh a služby poskytované po dátume začiatku uplatňovania vnútroštátnych opatrení na transpozíciu tejto smernice vrátane použitých výrobkov a výrobkov z druhej ruky dovážaných z tretích krajín a uvádzaných na trh po tomto dátume.

(103)  Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady, ktoré uznáva najmä Charta základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“). Cieľom tejto smernice je najmä zabezpečiť plné rešpektovanie práv osôb so zdravotným postihnutím využívať opatrenia, ktoré sú určené na zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie v zamestnaní a účasti na spoločenskom živote, a podporiť uplatňovanie článkov 21, 25 a 26 charty.

(104)  Keďže cieľ tejto smernice, a to odstránenie prekážok voľného pohybu určitých prístupných výrobkov a služieb s cieľom prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, pretože si vyžaduje harmonizáciu rôznych predpisov, ktoré v súčasnosti existujú v ich právnych systémoch, ale možno ho ▌ vymedzením spoločných požiadaviek na prístupnosť a pravidlá fungovania vnútorného trhu lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica nepresahuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Účelom tejto smernice je prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu aproximáciou zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť určitých výrobkov a služieb, najmä odstraňovaním prekážok pre voľný pohyb výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, vyplývajúcim z nesúrodých požiadaviek na prístupnosť v členských štátoch, a predchádzaním týmto prekážkam.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.  Táto smernica sa uplatňuje na tieto výrobky uvádzané na trh po ... [šesť rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice]

a)  počítačové hardvérové systémy a operačné systémy pre tieto hardvérové systémy na všeobecné účely určené pre spotrebiteľov;

b)  tieto samoobslužné terminály:

i)   platobné terminály;

ii)  tieto samoobslužné terminály vyhradené na poskytovanie služieb, na ktoré sa vzťahuje táto smernica:

–   bankomaty;

–  automaty na predaj lístkov;

–  odbavovacie zariadenia;

–  interaktívne samoobslužné terminály poskytujúce informácie s výnimkou terminálov inštalovaných ako integrovaná súčasť vozidiel, lietadiel, lodí alebo železničných koľajových vozidiel;

c)  koncové zariadenia s interaktívnou výpočtovou schopnosťou určené pre spotrebiteľov, používané na elektronické komunikačné služby;

d)  koncové zariadenia s interaktívnou výpočtovou schopnosťou určené pre spotrebiteľov, používané na prístup k audiovizuálnym mediálnym službám, a

e)  elektronické čítačky.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 32, táto smernica sa uplatňuje na tieto služby poskytované spotrebiteľom po ... [šesť rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice]:

a)  elektronické komunikačné služby s výnimkou prenosových služieb používaných na poskytovanie služieb stroj – stroj;

b)  služby poskytujúce prístup k audiovizuálnym mediálnym službám ▌;

c)  tieto prvky služieb leteckej, autobusovej, železničnej a vodnej osobnej dopravy s výnimkou služieb mestskej, prímestskej a regionálnej dopravy, pri ktorých ide len o prvky uvedené v bode v):

i)  webové sídla;

ii)  služby poskytované prostredníctvom mobilných zariadení vrátane mobilných aplikácií;

iii)  elektronické lístky a služby elektronického predaja lístkov;

iv)  poskytovanie informácií o dopravných službách vrátane cestovných informácií v reálnom čase; pokiaľ ide o informačné obrazovky, obmedzí sa na interaktívne obrazovky umiestnené na území Únie, a

v)  interaktívne samoobslužné terminály umiestnené na území Únie s výnimkou tých, ktoré sú inštalované ako integrované súčasti vozidiel, lietadiel, lodí a železničných koľajových vozidiel používaných pri poskytovaní akejkoľvek časti takýchto služieb osobnej dopravy;

d)  bankové služby pre spotrebiteľov;

e)  elektronické knihy a špecializovaný softvér a

f)  služby elektronického obchodu.

3.  Táto smernica sa uplatňuje na odpovedanie na tiesňovú komunikáciu smerovanú na jednotné európske číslo tiesňového volania „112“.

4.  Táto smernica sa neuplatňuje na tento obsah webových sídiel a mobilných aplikácií:

a)  vopred zaznamenané médiá založené na čase uverejnené pred ... [šesť rokov po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice];

b)  formáty kancelárskych súborov uverejnené pred ... [ šesť rokov po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice];

c)  online mapy a služby mapovania, pokiaľ sa kľúčové informácie poskytujú prístupným digitálnym spôsobom pre mapy určené na navigáciu;

d)  obsah tretích strán, ktorý nefinancoval ani nevytvoril dotknutý hospodársky subjekt, a ani sa nenachádza pod jeho kontrolou;

e)  obsah webových sídel a mobilných aplikácií, ktoré sa považujú za archívy v tom zmysle, že obsahujú len obsah, ktorý nie je aktualizovaný ani editovaný po ... [šesť rokov po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

5.  Touto smernicou nie je dotknutá smernica (EÚ) 2017/1564 ani nariadenie (EÚ) 2017/1563.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.  „osoby so zdravotným postihnutím“ osoby s dlhodobým telesným, mentálnym, intelektuálnym alebo zmyslovým postihnutím, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môže brániť ich plnému a účinnému zapojeniu do života spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými;

2.  „výrobok“ je látka, prípravok alebo tovar vyrobený vo výrobnom procese okrem potravín, krmív, živých rastlín a zvierat, produktov ľudského pôvodu a produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu, ktoré priamo súvisia s ich budúcim rozmnožovaním;

3.  „služba“ je služba v zmysle vymedzenia v článku 4 bode 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES(27);

4.  „poskytovateľ služby“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje službu na trhu Únie, alebo ponúka poskytovanie takejto služby spotrebiteľom v Únii;

5.  „audiovizuálne mediálne služby“ sú služby v zmysle vymedzenia v článku 1 ods. 1 písm. a) smernice 2010/13/EÚ;

6.  „služby poskytujúce prístup k audiovizuálnym mediálnym službám“ sú služby prenášané elektronickými komunikačnými sieťami, ktoré sa používajú na identifikáciu a výber audiovizuálnych mediálnych služieb, prijímanie informácií o nich a ich sledovanie a všetky poskytované prvky, napríklad titulky pre nepočujúce a sluchovo postihnuté osoby, zvukové opisy, hovorené titulky a tlmočenie do posunkovej reči, ktoré sú výsledkom vykonávania opatrení zameraných na zabezpečenie prístupnosti služieb, ako sa uvádza v článku 7 smernice 2010/13/EÚ a zahŕňajú elektronických programových sprievodcov (EPG);

7.  „koncové zariadenie s interaktívnou výpočtovou schopnosťou určené pre spotrebiteľov, používané na prístup k audiovizuálnym mediálnym službám“ je každé zariadenie, ktorého hlavným účelom je poskytovať prístup k audiovizuálnym mediálnym službám;

8.  „elektronická komunikačná služba“ je elektronická komunikačná služba v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 4 smernice (EÚ) 2018/1972;

9.  „úplná konverzačná služba“ je úplná konverzačná služba v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 35 smernice (EÚ) 2018/1972;

10.  „stredisko tiesňového volania“ alebo „PSAP“ je stredisko tiesňového volania alebo PSAP v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 36 smernice (EÚ) 2018/1972;

11.  „najvhodnejšie PSAP“ je najvhodnejšie PSAP v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 37 smernice (EÚ) 2018/1972;

12.  „tiesňová komunikácia“ je tiesňová komunikácia v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 38 smernice (EÚ) 2018/1972;

13.  „záchranná služba“ je záchranná služba v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 39 smernice (EÚ) 2018/1972;

14.  „text v reálnom čase“ je forma textovej konverzácie medzi dvoma alebo viacerými bodmi, keď sa zadávaný text prenáša tak, že používateľ vníma komunikáciu ako nepretržitú znak za znakom;

15.  sprístupnenie na trhu je dodanie výrobku na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trhu Únie v rámci obchodnej činnosti, či už za úhradu alebo bezplatne;

16.  uvedenie na trh je prvé sprístupnenie výrobku na trhu Únie;

17.  výrobca je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába výrobok alebo si výrobok nechá navrhnúť alebo vyrobiť a uvádza takýto výrobok na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou;

18.  splnomocnený zástupca je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá dostala písomné splnomocnenie od výrobcu konať v jeho mene v súvislosti s konkrétnymi úlohami;

19.  dovozca je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá uvádza na trh Únie výrobok z tretej krajiny;

20.  distribútor je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje výrobok na trhu;

21.  hospodársky subjekt je výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca, distribútor alebo poskytovateľ služby;

22.  spotrebiteľ je akákoľvek fyzická osoba, ktorá nakupuje príslušný výrobok alebo je príjemcom príslušnej služby na účely, ktoré nesúvisia s jej obchodnou, podnikateľskou, remeselnou alebo profesijnou činnosťou;

23.  mikropodnik je podnik, ktorý zamestnáva menej než 10 osôb, a ktorý má ročný obrat, ktorý nepresahuje 2 milióny EUR, alebo celkovú ročnú súvahu, ktorá nepresahuje 2 milióny EUR;

24.  „malé a stredné podniky“ alebo „MSP“ sú podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR, ale ktoré nezahŕňajú mikropodniky;

25.  „harmonizovaná norma je harmonizovaná norma v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012;

26.   ▌technická špecifikácia je technická špecifikácia v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 4 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012, ktorá predstavuje prostriedok na dosiahnutie súladu s požiadavkami na prístupnosť uplatniteľnými na výrobok alebo službu;

27.  stiahnutie z trhu je akékoľvek opatrenie, ktorého cieľom je zabrániť tomu, aby výrobok, ktorý je v dodávateľskom reťazci, bol sprístupnený na trhu;

28.  „bankové služby pre spotrebiteľov“ je poskytovanie týchto bankových a finančných služieb spotrebiteľom:

a)  zmluvy o úveroch, na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES(28) alebo smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ(29);

b)  služby vymedzené v bodoch 1, 2, 4 a 5 v oddiele A v bodoch 1, 2, 4 a 5 v oddiele B prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ(30);

c)  platobné služby vymedzené v článku 4 bode 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366(31);

d)  služby viazané na platobné účty vymedzené v článku 2 bode 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ(32), a 

e)  elektronické peniaze vymedzené v článku 2 bode 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES(33);

29.  „platobný terminál“ je zariadenie, ktorého hlavným účelom je umožniť vykonávať platby prostredníctvom platobných nástrojov v zmysle vymedzenia v článku 4 bode 14 smernice (EÚ) 2015/2366, na fyzickom predajnom mieste, nie však vo virtuálnom prostredí;

30.  „služby elektronického obchodu“ sú služby poskytované na diaľku prostredníctvom webových sídiel a služieb poskytovaných prostredníctvom mobilných zariadení elektronickými prostriedkami a na základe individuálnej žiadosti spotrebiteľa s cieľom uzavrieť spotrebiteľskú zmluvu;

31.  „služby leteckej osobnej dopravy“ sú komerčné služby leteckej osobnej dopravy v zmysle vymedzenia v článku 2 písm. l) nariadenia (ES) č. 1107/2006, s odletom a príletom na letisko, ktoré sa nachádza na území členského štátu, alebo s tranzitom cezeň, vrátane letov z letiska nachádzajúceho sa v tretej krajine na letisko nachádzajúce sa na území členského štátu, ak služby poskytujú leteckí dopravcovia z Únie;

32.  „služby autobusovej osobnej dopravy“ sú služby, na ktoré sa vzťahuje článok 2 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 181/2011,

33.  „služby železničnej osobnej dopravy“ sú všetky služby železničnej osobnej dopravy podľa článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1371/2007 s výnimkou služieb uvedených v jeho článku 2 ods. 2;

34.  „služby vodnej osobnej dopravy“ sú služby osobnej dopravy, na ktoré sa vzťahuje článok 2 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1177/2010 s výnimkou služieb uvedených v článku 2 ods. 2 uvedeného nariadenia;

35.  „služby mestskej a prímestskej dopravy“ sú služby mestskej a prímestskej dopravy v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ(34); avšak na účely tejto smernice zahŕňajú iba tieto druhy dopravy: doprava železnicou, autobusom a autokarom, metrom, električkou a trolejbusom;

36.  „služby regionálnej dopravy“ sú služby regionálnej dopravy v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 7 smernice 2012/34/EÚ; avšak na účely tejto smernice zahŕňajú iba tieto druhy dopravy: doprava železnicou, autobusom a autokarom, metrom, električkou a trolejbusom;

37.  „asistenčná technológia“ je akákoľvek položka, zariadenie, služba alebo produktový systém vrátane softvéru, ktoré sa používajú na zvýšenie, zachovanie, nahradenie alebo zlepšenie funkčných schopností osôb so zdravotným postihnutím alebo na zmiernenie a kompenzovanie postihnutia, obmedzenia činností alebo obmedzenia účasti;

38.  „operačný systém“ je softvér, ktorý okrem iného slúži ako rozhranie s periférnym hardvérom, časovo plánuje úlohy, prideľuje priestor na ukladanie dát a zobrazuje štandardné rozhranie pre používateľa v prípade, keď nebeží žiadna aplikácia vrátane grafického používateľského rozhrania, bez ohľadu na to, či už je takýto softvér neoddeliteľnou súčasťou počítačového hardvéru na všeobecné účely určeného pre spotrebiteľov alebo pozostáva zo samostatného softvéru určeného na chod na počítačovom hardvéri na všeobecné účely určenom pre spotrebiteľov s výnimkou zavádzača operačného systému, základného systému na vstup/výstup alebo iného firmvéru potrebného v čase spustenia hardvéru alebo pri inštalácii operačného systému;

39.  „počítačový hardvérový systém na všeobecné účely určený pre spotrebiteľov“ je kombináciou hardvéru, ktorý predstavuje úplný počítač a vyznačuje sa svojím multifunkčným charakterom a schopnosťou vykonávať pomocou príslušného softvéru najbežnejšie výpočtové úlohy, ktoré požadujú spotrebitelia, a je určený na používanie zo strany spotrebiteľov, vrátane osobných počítačov, najmä stolových počítačov, notebookov, inteligentných telefónov a tabletov;

40.  „interaktívna výpočtová schopnosť“ je funkcia, ktorou sa podporuje interakcia človek – zariadenie a ktorá umožňuje spracovanie a prenos údajov, hlasu alebo videa alebo akúkoľvek ich kombináciu;

41.  „elektronická kniha a špecializovaný softvér“ je služba spočívajúca v poskytnutí digitálnych súborov, ktoré predstavujú elektronickú verziu knihy, ku ktorým možno pristupovať, v ktorých je možné pohybovať sa, čítať a používať ich, a špecializovaný softvér vrátane služieb poskytovaných prostredníctvom mobilných zariadení vrátane mobilných aplikácií určených na prístup k takýmto digitálnym súborom, pohybovanie sa v nich a ich čítanie a používanie s výnimkou softvéru, na ktorý sa vzťahuje vymedzenie pojmu v bode 42;

42.  „elektronická čítačka“ je špecializované zariadenie vrátane hardvéru a softvéru, ktoré sa používa na prístup k súborom elektronických kníh, pohybovanie sa v nich a ich čítanie a používanie;

43.  „elektronické lístky“ je akýkoľvek systém, v ktorom sa nárok cestovať, vo forme jedného alebo viacerých cestovných lístkov, predplatného alebo cestovného kreditu, ukladá elektronicky na fyzický cestovný preukaz alebo iné zariadenie namiesto toho, aby boli tieto informácie vytlačené na papierový lístok;

44.  „služby elektronického predaja lístkov“ je akýkoľvek systém, v ktorom sa predávajú lístky na osobnú dopravu, a to aj online prostredníctvom interaktívnej výpočtovej schopnosti, a kupujúcemu sa dodávajú v elektronickej podobe, aby mohli byť vytlačené v papierovej forme alebo zobrazené pri cestovaní pomocou mobilného zariadenia s interaktívnou výpočtovou kapacitou.

KAPITOLA II

POŽIADAVKY NA PRÍSTUPNOSŤ A VOĽNÝ POHYB

Článok 4

Požiadavky na prístupnosť

1.  Členské štáty zabezpečia, aby v súlade s odsekmi 2, 3 a 5 tohto článku a s výhradou článku 14 hospodárske subjekty uvádzali na trh len výrobky a poskytovali len služby, ktoré spĺňajú požiadavky na prístupnosť stanovené v prílohe I.

2.  Všetky výrobky musia spĺňať požiadavky na prístupnosť stanovené v oddiele I prílohy I.

Všetky výrobky s výnimkou samoobslužných terminálov musia spĺňať požiadavky na prístupnosť stanovené v oddiele II prílohy I.

3.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 5 tohto článku, všetky služby s výnimkou služieb mestskej a prímestskej dopravy a služieb regionálnej dopravy musia spĺňať požiadavky na prístupnosť stanovené v oddiele III prílohy I.

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 5 tohto článku, všetky služby musia spĺňať požiadavky na prístupnosť stanovené v oddiele IV prílohy I.

4.  Členské štáty môžu vzhľadom na vnútroštátne podmienky rozhodnúť, že zastavané prostredie, ktoré využívajú používatelia služieb, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, musia spĺňať požiadavky na prístupnosť stanovené v prílohe III, aby osobám so ▌zdravotným postihnutím umožnili v čo najväčšej miere využívať tieto služby.

5.  Mikropodniky, ktoré poskytujú služby, sú oslobodené od dodržiavania požiadaviek na prístupnosť uvedených v odseku 3 tohto článku a akejkoľvek povinnosti týkajúcej sa súladu s týmito požiadavkami.

6.  Členské štáty poskytnú mikropodnikom usmernenia a nástroje s cieľom uľahčiť uplatňovanie vnútroštátnych opatrení na transpozíciu tejto smernice. Členské štáty vypracujú takéto nástroje po porade s príslušnými zainteresovanými stranami.

7.  Členské štáty môžu poskytnúť hospodárskym subjektom orientačné príklady uvedené v prílohe II týkajúce sa možných riešení, ktoré prispievajú k splneniu požiadaviek na prístupnosť uvedených v prílohe I.

8.  Členské štáty zabezpečia, aby odpovedanie na tiesňovú komunikáciu, smerovanú na jednotné európske číslo tiesňového volania „112“, zo strany najvhodnejšieho PSAP bolo v súlade s konkrétnymi požiadavkami na prístupnosť stanovenými v oddiele ▌V prílohy I, a to spôsobom, ktorý je najvhodnejší z hľadiska vnútroštátnej organizácie záchranných systémov.

9.  Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 26 s cieľom doplniť prílohu I tým, že sa ďalej spresnia požiadavky na prístupnosť, ktorých očakávaný účinok sa z dôvodu ich povahy nemôže prejaviť bez toho, aby sa ďalej nespresnili v záväzných právnych aktoch Únie, ako je tomu napríklad v prípade požiadaviek týkajúcich sa interoperability.

Článok 5

Platné právne predpisy Únie v oblasti osobnej dopravy

Služby, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa poskytovania prístupných informácií a informácií o prístupnosti stanovené v nariadeniach (ES) č. 261/2004, (ES) č. 1107/2006, (ES) č. 1371/2007, (EÚ) č. 1177/2010 a (EÚ) č. 181/2011 a v príslušných aktoch prijatých na základe smernice 2008/57/ES, sa považujú za spĺňajúce zodpovedajúce požiadavky stanovené v tejto smernici. Ak táto smernica stanovuje dodatočné požiadavky k tým, ktoré sú stanovené v uvedených nariadeniach a uvedených aktoch, tieto dodatočné požiadavky sa uplatňujú v plnom rozsahu.

Článok 6

Voľný pohyb

Členské štáty nesmú brániť z dôvodov týkajúcich sa požiadaviek na prístupnosť tomu, aby boli na ich území sprístupnené na trhu výrobky alebo aby boli na ich území poskytované služby, ktoré sú v súlade s touto smernicou.

KAPITOLA III

POVINNOSTI HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV, KTORÉ SA ZAOBERAJÚ VÝROBKAMI

Článok 7

Povinnosti výrobcov

1.  Výrobcovia musia pri uvádzaní svojich výrobkov na trh zabezpečiť, aby boli tieto výrobky navrhnuté a vyrobené v súlade so všetkými uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť stanovenými v tejto smernici.

2.  Výrobcovia vypracujú technickú dokumentáciu v súlade s prílohou IV a vykonajú alebo nechajú vykonať postup posúdenia zhody, ako sa uvádza v uvedenej prílohe.

Ak sa postupom posúdenia zhody preukáže, že výrobok spĺňa uplatniteľné požiadavky na prístupnosť, výrobcovia vystavia EÚ vyhlásenie o zhode a na výrobok umiestnia označenie CE.

3.  Výrobcovia uchovávajú technickú dokumentáciu a EÚ vyhlásenie o zhode päť rokov od uvedenia výrobku na trh.

4.  Výrobcovia zabezpečia, aby sa zaviedli postupy na zachovanie zhody sériovej výroby s touto smernicou. Zmeny dizajnu alebo vlastností výrobku a zmeny harmonizovaných noriem alebo ▌technických špecifikácií, ▌na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda výrobku, sa náležite zohľadnia.

5.  Výrobcovia zabezpečia, aby bolo na ich výrobkoch umiestnené typové číslo, číslo šarže alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok, ktorý umožňuje identifikáciu výrobku, alebo ak to rozmer či povaha výrobku neumožňujú, aby sa požadované informácie uviedli na obale alebo v sprievodnej dokumentácii výrobku.

6.  Výrobcovia uvedú na výrobku, alebo, ak to nie je možné, na jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii výrobku svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. V údaji o adrese musí byť uvedené jedno konkrétne miesto, na ktorom možno výrobcu kontaktovať. Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre koncových používateľov a orgány dohľadu nad trhom.

7.  Výrobcovia zabezpečia, aby bol k výrobkom dodaný návod na použitie a bezpečnostné pokyny v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný spotrebiteľom a iným koncovým používateľom a ktorý určí dotknutý členský štát. Takéto návody na použitie a pokyny, ako i každé označenie musia byť jasné, zrozumiteľné a ľahko pochopiteľné.

8.  Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že výrobok, ktorý uviedli na trh, nie je v zhode s touto smernicou, bezodkladne prijmú nápravné opatrenia potrebné na dosiahnutie zhody tohto výrobku s príslušnými požiadavkami ▌alebo ▌v prípade potreby jeho stiahnutie z trhu. Okrem toho v prípade, že výrobok nie je v súlade s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v tejto smernici, výrobcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých výrobok sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobnosti, najmä dôvody, na základe ktorých výrobok nie je v súlade, a prijaté nápravné opatrenia. V takýchto prípadoch výrobcovia vedú register výrobkov, ktoré nie sú v súlade s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť, a súvisiacich sťažností.

9.  Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu mu výrobcovia poskytnú všetky informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody výrobku v jazyku, ktorému môže tento orgán ľahko porozumieť. Na žiadosť tohto orgánu s ním výrobcovia spolupracujú pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť nesúlad s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť v prípade výrobkov, ktoré uviedli na trh, a to najmä zosúladením výrobkov s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť ▌.

Článok 8

Splnomocnení zástupcovia

1.  Výrobca môže písomným splnomocnením určiť splnomocneného zástupcu.

Povinnosti stanovené v článku 7 ods. 1 a vypracovanie technickej dokumentácie nie sú súčasťou splnomocnenia splnomocneného zástupcu.

2.  Splnomocnený zástupca vykonáva úlohy uvedené v splnomocnení od výrobcu. Splnomocnenie umožňuje splnomocnenému zástupcovi aspoň:

a)  uchovávať EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu pre orgány dohľadu nad trhom päť rokov;

b)  poskytnúť príslušnému vnútroštátnemu orgánu na základe odôvodnenej žiadosti všetky informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody výrobku,

c)  spolupracovať s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na ich žiadosť pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť nesúlad s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť v prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahuje jeho splnomocnenie.

Článok 9

Povinnosti dovozcov

1.  Dovozcovia môžu na trh uvádzať iba výrobky, ktoré sú v súlade s príslušnými požiadavkami.

2.  Pred uvedením výrobku na trh dovozcovia zabezpečia, aby výrobca vykonal postup posúdenia zhody uvedený v prílohe IV. Zabezpečia, aby výrobca vypracoval technickú dokumentáciu vyžadovanú podľa uvedenej prílohy, aby bolo na výrobku umiestnené označenie CE a bola k nemu priložená požadovaná dokumentácia, a aby výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 7 ods. 5 a 6.

3.  Ak sa dovozca domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že výrobok nie je v zhode s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť stanovenými v tejto smernici ▌, neuvedie výrobok na trh, pokým sa nedosiahne zhoda výrobku s príslušnými požiadavkami. Okrem toho v prípade, že výrobok nie je v súlade s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť, dovozca o tom informuje výrobcu a orgány dohľadu nad trhom.

4.  Dovozcovia uvedú na výrobku, alebo ak to nie je možné, na jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii výrobku svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre koncových používateľov a orgány dohľadu nad trhom.

5.  Dovozcovia zabezpečia, aby bol k výrobku dodaný návod na použitie a bezpečnostné pokyny v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný spotrebiteľom a iným koncovým používateľom a ktorý určí dotknutý členský štát.

6.  Dovozcovia zabezpečia, aby v čase, keď sú za výrobok zodpovední, podmienky jeho uskladnenia alebo prepravy neohrozovali súlad tohto výrobku s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť.

7.  Dovozcovia uchovávajú pre orgány dohľadu nad trhom päť rokov kópiu EÚ vyhlásenia o zhode a zabezpečia, aby mohla byť týmto orgánom na ich žiadosť sprístupnená technická dokumentácia.

8.  Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že výrobok, ktorý uviedli na trh, nie je v zhode s touto smernicou, bezodkladne prijmú nápravné opatrenia potrebné na dosiahnutie zhody tohto výrobku s príslušnými požiadavkami alebo v prípade potreby na jeho stiahnutie z trhu ▌. Okrem toho v prípade, že výrobok nie je v súlade s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť, dovozcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých výrobok sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobnosti, najmä dôvody, na základe ktorých výrobok nie je v súlade, a prijaté nápravné opatrenia. V takýchto prípadoch dovozcovia vedú register výrobkov, ktoré nie sú v súlade s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť, a súvisiacich sťažností.

9.  Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu dovozcovia poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody výrobku v jazyku, ktorý je pre tento orgán ľahko zrozumiteľný. Na žiadosť tohto orgánu s ním dovozcovia spolupracujú pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť nesúlad výrobkov, ktoré uviedli na trh, s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť.

Článok 10

Povinnosti distribútorov

1.  Pri sprístupňovaní výrobku na trhu distribútori náležite zohľadňujú požiadavky stanovené v tejto smernici.

2.  Pred sprístupnením výrobku na trhu distribútori overia, či je na ňom umiestnené označenie CE, či je spolu s ním dodaná požadovaná dokumentácia a návod na použitie a bezpečnostné informácie v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre spotrebiteľov a iných koncových používateľov v členskom štáte, v ktorom sa výrobok má sprístupniť na trhu, a či výrobca a dovozca splnili požiadavky stanovené v článku 7 ods. 5 a 6 a v príslušnom prípade v článku 9 ods. 4.

3.  Ak sa distribútor domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že výrobok nie je v zhode s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v tejto smernici, distribútor výrobok nesprístupní na trhu, kým sa nezaručí požadovaná zhoda. Okrem toho ak výrobok nie je v súlade s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť, distribútor o tom informuje výrobcu alebo dovozcu a orgány dohľadu nad trhom.

4.  Distribútori zabezpečia, aby v čase, keď sú za výrobok zodpovední, podmienky jeho uskladnenia alebo prepravy neohrozovali súlad tohto výrobku s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť ▌.

5.  Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že výrobok, ktorý sprístupnili na trhu, nie je v zhode s touto smernicou, zabezpečia, aby sa prijali nápravné opatrenia potrebné na dosiahnutie zhody tohto výrobku s príslušnými požiadavkami ▌alebo ▌v prípade potreby na jeho stiahnutie z trhu. Okrem toho v prípade, že výrobok nie je v súlade s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť, distribútori o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých výrobok sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobné údaje týkajúce sa nesúladu výrobku a prijatých nápravných opatrení.

6.  Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu distribútori poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody výrobku. Na žiadosť tohto orgánu s ním distribútori spolupracujú pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť nesúlad výrobkov, ktoré sprístupnili na trhu, s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť.

Článok 11

Prípady, v ktorých sa povinnosti výrobcov vzťahujú na dovozcov a distribútorov

Dovozca alebo distribútor sa na účely tejto smernice považuje za výrobcu a vzťahujú sa na neho povinnosti výrobcu podľa článku 7, ak uvedie výrobok na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou alebo ak zmení výrobok, ktorý už bol uvedený na trh, takým spôsobom, že to môže mať vplyv na súlad výrobku s požiadavkami stanovenými v tejto smernici.

Článok 12

Identifikácia hospodárskych subjektov, ktoré sa zaoberajú výrobkami

1.  Hospodárske subjekty uvedené v článkoch 7 až 10 na požiadanie orgánov dohľadu nad trhom identifikujú ▌:

a)  každý iný hospodársky subjekt, ktorý im dodal výrobok;

b)  každý iný hospodársky subjekt, ktorému výrobok dodali.

2.  Hospodárske subjekty uvedené v článkoch 7 až 10 musia byť schopné predložiť informácie uvedené v odseku 1 tohto článku počas obdobia piatich rokov po tom, ako im bol výrobok dodaný, a počas obdobia piatich rokov po tom, ako výrobok dodali.

3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 26 na doplnenie tejto smernice s cieľom zmeniť pre konkrétne výrobky obdobie uvedené v odseku 2 tohto článku. Toto zmenené obdobie nesmie byť dlhšie ako päť rokov a musí byť primerané ekonomickej životnosti daného výrobku.

KAPITOLA IV

POVINNOSTI POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB

Článok 13

Povinnosti poskytovateľov služieb

1.  Poskytovatelia služieb zabezpečujú, aby boli pri navrhovaní a poskytovaní služieb splnené požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici.

2.  Poskytovatelia služieb pripravia potrebné informácie v súlade s prílohou V a vysvetlia, ako služby spĺňajú uplatniteľné požiadavky na prístupnosť ▌. Tieto informácie sa verejnosti sprístupnia v písomnej a ústnej forme, a to aj spôsobom, ktorý je prístupný ▌ pre osoby so zdravotným postihnutím. Poskytovatelia služieb uchovávajú tieto informácie po celý čas poskytovania služieb.

3.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 32, poskytovatelia služieb zabezpečia, aby boli zavedené postupy, vďaka ktorým zostane ▌ poskytovanie služieb aj naďalej v zhode s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť ▌. Poskytovatelia služieb primerane zohľadnia zmeny v povahe poskytovania služieb, zmeny uplatniteľných požiadaviek na prístupnosť a zmeny v harmonizovaných normách alebo technických špecifikáciách, na základe ktorých sa vyhlasuje, že služba spĺňa požiadavky na prístupnosť ▌.

4.  V prípade, že služby nie sú v zhode s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť, poskytovatelia služieb prijmú potrebné nápravné opatrenia na zabezpečenie zhody služby s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť ▌. Okrem toho v prípade, že služba nie je v súlade s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť, poskytovatelia služieb o tom okamžite informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých službu poskytujú, pričom uvedú podrobné údaje, najmä dôvody nesúladu výrobku a prijaté nápravné opatrenia.

5.  Poskytovatelia služieb na základe odôvodnenej žiadosti príslušného orgánu poskytnú tomuto orgánu všetky informácie potrebné na preukázanie zhody služby s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť ▌. Na žiadosť tohto orgánu s ním spolupracujú pri každom prijatom opatrení s cieľom zaručiť súlad služby s uvedenými požiadavkami.

KAPITOLA V

ZÁSADNÁ ZMENA VÝROBKOV ALEBO SLUŽIEB A NEPRIMERANÁ ZÁŤAŽ PRE HOSPODÁRSKE SUBJEKTY

Článok 14

Zásadná zmena a neprimeraná záťaž

1.  Požiadavky na prístupnosť uvedené v článku 4 sa uplatňujú len do tej miery, pokiaľ ▌:

a)  si súlad nevyžaduje významnú zmenu výrobku alebo služby, ktorá by mala za následok zásadnú zmenu ich základnej povahy, a

b)  súlad nepredstavuje neprimeranú záťaž pre dotknuté hospodárske subjekty.

2.  Hospodárske subjekty vykonajú posúdenie na zistenie toho, či by súlad s požiadavkami na prístupnosť uvedenými v článku 4 neviedol k zásadnej zmene alebo či by na základe relevantných kritérií stanovených v prílohe VI nepredstavoval neprimeranú záťaž, ako sa uvádza v odseku 1 tohto článku.

3.  Hospodárske subjekty zdokumentujú posúdenie uvedené v odseku 2. Hospodárske subjekty uchovávajú všetky relevantné výsledky počas obdobia piatich rokov, ktoré sa podľa toho, čo je uplatniteľné, majú počítať od posledného sprístupnenia výrobku na trh alebo od posledného poskytnutia služby. Na žiadosť orgánov dohľadu nad trhom alebo prípadne orgánov zodpovedných za kontrolu súladu služieb poskytnú hospodárske subjekty týmto orgánom kópiu posúdenia uvedeného v odseku 2.

4.  Odchylne od odseku 3 sa na mikropodniky, ktoré sa zaoberajú výrobkami, nevzťahuje požiadavka na dokumentáciu ich posúdenia. Na žiadosť orgánu dohľadu nad trhom však mikropodniky, ktoré sa zaoberajú výrobkami a ktoré sa rozhodli, že sa budú odvolávať na odsek 1, poskytnú orgánu informácie relevantné na účely posúdenia uvedeného v odseku 2.

5.  Poskytovatelia služieb odvolávajúci sa na odsek 1 písm. b) obnovia so zreteľom na každú kategóriu alebo typ služby svoje posúdenie toho, či je záťaž neprimeraná:

a)  keď sa ponúkaná služba zmení alebo

b)  keď o to požiadajú orgány zodpovedné za kontrolu súladu služieb a

c)  v každom prípade aspoň každých päť rokov.

6.  Ak hospodárske subjekty dostávajú finančné prostriedky z iných verejných alebo súkromných zdrojov, ktoré nie sú ich vlastnými zdrojmi a ktoré sa poskytujú na účely zlepšenia prístupnosti, nie sú oprávnené odvolávať sa na odsek 1 písm. b).

7.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 26 na doplnenie prílohy VI spresnením príslušných kritérií, ktoré majú hospodárske subjekty zohľadňovať pri posúdení uvedenom v odseku 2 tohto článku. Komisia pri spresnení uvedených kritérií zohľadní nielen prípadné prínosy pre osoby so zdravotným postihnutím, ale aj prínosy pre osoby s funkčnými obmedzeniami.

V prípade potreby prijme Komisia prvý takýto delegovaný akt do ... [jeden rok od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. Takýto akt sa začne uplatňovať najskôr ... [šesť rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

8.  Ak sa ▌ hospodárske subjekty v prípade konkrétneho výrobku alebo služby odvolávajú na odsek 1, zašlú informácie o tejto skutočnosti príslušným orgánom dohľadu nad trhom alebo orgánom zodpovedným za kontrolu súladu služieb členského štátu ▌, v ktorom sa konkrétny výrobok uvádza na trh alebo sa konkrétna služba poskytuje.

Prvý pododsek sa nevzťahuje na mikropodniky.

KAPITOLA VI

HARMONIZOVANÉ NORMY A TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKOV A SLUŽIEB

Článok 15

Predpoklad zhody

1.  Platí predpoklad, že výrobky a služby, ktoré sú v zhode s harmonizovanými normami alebo ich časťami, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, sú v zhode s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v tejto smernici, pokiaľ sa tieto normy alebo ich časti vzťahujú na tieto požiadavky.

2.  Komisia v súlade s článkom 10 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 požiada jednu alebo viaceré európske normalizačné organizácie, aby vypracovali harmonizované normy, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov stanovené v prílohe I. Komisia predloží prvý takýto návrh žiadosti príslušnému výboru do ... [dva roky od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

3.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými stanoví technické špecifikácie, ktoré spĺňajú požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici, ak sú splnené tieto podmienky:

a)  v Úradnom vestníku Európskej únie nebol v súlade s nariadením (EÚ) č. 1025/2012 uverejnený žiaden odkaz na harmonizované normy a

b)  buď:

i)  Komisia požiadala jednu alebo viaceré európske normalizačné organizácie, aby vypracovali návrh harmonizovanej normy, a v postupe normalizácie došlo k zbytočnému meškaniu alebo žiadna európska normalizačná organizácia žiadosť neakceptovala,

alebo

ii)  Komisia môže preukázať, že technická špecifikácia spĺňa požiadavky stanovené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1025/2012 s výnimkou požiadavky, aby technické špecifikácie vypracovala nezisková organizácia.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 27 ods. 2 ▌.

4.  Platí predpoklad, že výrobky a služby, ktoré sú v zhode s technickými špecifikáciami alebo ich časťami, sú v zhode s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v tejto smernici, pokiaľ sa tieto technické špecifikácie alebo ich časti vzťahujú na tieto požiadavky.

KAPITOLA VII

ZHODA VÝROBKOV A OZNAČENIE CE

Článok 16

EÚ vyhlásenie o zhode v prípade výrobkov

1.  V EÚ vyhlásení o zhode sa uvedie, že bolo preukázané splnenie uplatniteľných požiadaviek na prístupnosť. Ak sa výnimočne uplatnil článok 14, v EÚ vyhlásení o zhode sa uvedie, na ktoré požiadavky na prístupnosť sa táto výnimka vzťahuje.

2.  EÚ vyhlásenie o zhode sa vypracúva v súlade so vzorom stanoveným v prílohe III k rozhodnutiu č. 768/2008/ES. Obsahuje prvky uvedené v prílohe IV k tejto smernici a priebežne sa aktualizuje. Požiadavky týkajúce sa technickej dokumentácie nesmú predstavovať nepatričnú záťaž pre mikropodniky a MSP. EÚ vyhlásenie o zhode sa preloží do jazyka alebo jazykov požadovaných členským štátom, v ktorom sa výrobok uvádza na trh alebo sa sprístupňuje na trhu.

3.  Ak sa na výrobok vzťahuje viac ako jeden právny akt Únie, v ktorom sa vyžaduje EÚ vyhlásenie o zhode, vypracuje sa pre všetky tieto akty Únie jediné EÚ vyhlásenie o zhode. Uvedené vyhlásenie obsahuje identifikáciu príslušných aktov vrátane odkazov na uverejnenie.

4.  Vydaním EÚ vyhlásenia o zhode výrobca preberá zodpovednosť za súlad výrobku s požiadavkami stanovenými v tejto smernici.

Článok 17

Všeobecné zásady označenia CE v prípade výrobkov

Označenie CE sa riadi všeobecnými zásadami stanovenými v článku 30 nariadenia (ES) č. 765/2008.

Článok 18

Pravidlá a podmienky umiestňovania označenia CE

1.  Označenie CE sa na výrobok alebo jeho štítok umiestni viditeľne, čitateľne a nezmazateľne. Ak to povaha výrobku neumožňuje alebo neopodstatňuje, toto označenie sa umiestni na obal a do sprievodnej dokumentácie.

2.  Označenie CE sa umiestni pred uvedením výrobku na trh.

3.  Členské štáty pri zabezpečovaní správneho uplatňovania režimu, ktorým sa riadi používanie označenia CE, vychádzajú z existujúcich mechanizmov a v prípade neoprávneného použitia tohto označenia prijmú primerané opatrenia.

KAPITOLA VIII

DOHĽAD NAD TRHOM S VÝROBKAMI A OCHRANNÝ POSTUP ÚNIE

Článok 19

Dohľad nad trhom s výrobkami

1.  Na výrobky sa vzťahuje článok 15 ods. 3, články 16 až 19, článok 21, články 23 až 28 a článok 29 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 765/2008.

2.  Ak sa hospodársky subjekt odvoláva na článok 14 tejto smernice, príslušné orgány dohľadu nad trhom pri vykonávaní dohľadu nad trhom s výrobkami:

a)  skontrolujú, či hospodársky subjekt vykonal posúdenie uvedené v článku 14;

b)  preskúmajú toto posúdenie a jeho výsledky vrátane správneho použitia kritérií stanovených v prílohe VI a

c)  skontrolujú súlad s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa informácie, ktoré majú k dispozícii orgány dohľadu nad trhom a ktoré sa týkajú súladu s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť stanovenými v tejto smernici zo strany hospodárskych subjektov a posúdenia ▌stanoveného v článku 14 boli na vyžiadanie sprístupnené v prístupnom formáte spotrebiteľom okrem prípadov, keď tieto informácie nie je možné poskytnúť z dôvodov dôvernosti, ako sa stanovuje v článku 19 ods. 5 nariadenia (ES) č. 765/2008.

Článok 20

Postup na vnútroštátnej úrovni týkajúci sa zaobchádzania s výrobkami, ktoré nie sú v súlade s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť

1.  Ak orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu ▌ majú dostatočný dôvod domnievať sa, že výrobok, na ktorý sa vzťahuje táto smernica, nie je v súlade s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť, vykonajú hodnotenie predmetného výrobku, v ktorom posúdia všetky požiadavky stanovené v tejto smernici. Príslušné hospodárske subjekty na tento účel v plnej miere spolupracujú s orgánmi dohľadu nad trhom.

Ak v priebehu hodnotenia uvedeného v prvom pododseku orgány dohľadu nad trhom zistia, že výrobok nespĺňa požiadavky stanovené v tejto smernici, bezodkladne požiadajú príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na uvedenie tohto výrobku do súladu s týmito požiadavkami ▌ v primeranej lehote, ktorá zodpovedá povahe nesúladuktorú môžu konkrétne stanoviť.

Orgány dohľadu nad trhom požiadajú príslušný hospodársky subjekt, aby v dodatočnej primeranej lehote výrobok stiahol z trhu len v prípade, ak príslušný hospodársky subjekt neprijal primerané nápravné opatrenia počas lehoty uvedenej v druhom pododseku.

Článok 21 nariadenia (ES) č. 765/2008 sa uplatňuje na opatrenia uvedené v druhom a treťom pododseku tohto odseku.

2.  Ak sa orgány dohľadu nad trhom domnievajú, že sa nesúlad s požiadavkami netýka len ich územia, informujú Komisiu a ostatné členské štáty o výsledkoch hodnotenia a opatreniach, ktorých prijatie od hospodárskeho subjektu požadujú.

3.  Hospodársky subjekt zabezpečí prijatie všetkých primeraných nápravných opatrení v súvislosti so všetkými dotknutými výrobkami, ktoré sprístupnil na trhu v celej Únii.

4.  Ak príslušný hospodársky subjekt v rámci lehoty uvedenej v treťom pododseku odseku 1 neprijme primerané nápravné opatrenia, orgány dohľadu nad trhom prijmú všetky primerané predbežné opatrenia s cieľom zakázať alebo obmedziť sprístupňovanie výrobkov na svojich vnútroštátnych trhoch alebo stiahnuť výrobok zo svojich trhov ▌.

Orgány dohľadu nad trhom o týchto opatreniach bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty.

5.  Informácie uvedené v odseku 4 druhom pododseku zahŕňajú všetky dostupné podrobnosti, najmä údaje potrebné na identifikáciu výrobku, ktorý nie je v súlade s požiadavkami, údaje o pôvode výrobku, charaktere údajného nesúladu a požiadavky na prístupnosť, ktoré výrobok nespĺňa, údaje o charaktere a trvaní prijatých vnútroštátnych opatrení a zdôvodnení, ktoré predložil príslušný hospodársky subjekt. Orgány dohľadu nad trhom predovšetkým uvedú, či je nesúlad spôsobený tým, že:

a)  výrobok nespĺňa uplatniteľné požiadavky na prístupnosť, alebo

b)  existujú nedostatky v harmonizovaných normách alebo v technických špecifikáciách uvedených v článku 15, na základe ktorých platí predpoklad zhody.

6.  Iné členské štáty ako členský štát, ktorý začal postup podľa tohto článku, bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých prijatých opatreniach a o akýchkoľvek dodatočných informáciách týkajúcich sa nesúladu príslušného výrobku, ktoré majú k dispozícii, a o ich námietkach v prípade nesúhlasu s oznámeným vnútroštátnym opatrením.

7.  Ak členské štáty alebo Komisia počas troch mesiacov od prijatia informácií uvedených v odseku 4 druhom pododseku nevznesú námietku proti predbežnému opatreniu prijatému členským štátom, opatrenie sa považuje za opodstatnené.

8.  Členské štáty zabezpečia bezodkladné prijatie vhodných reštriktívnych opatrení vo vzťahu k dotknutému výrobku, napríklad stiahnutie tohto výrobku z ich trhu.

Článok 21

Ochranný postup Únie

1.  Ak sú po ukončení postupu stanoveného v článku 20 ods. 3 a 4 vznesené námietky voči opatreniu prijatému členským štátom alebo ak má Komisia primeraný dôvod domnievať sa, že vnútroštátne opatrenie je v rozpore s právom Únie, Komisia začne bezodkladne konzultácie s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom či subjektmi a zhodnotí toto vnútroštátne opatrenie. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia rozhodne, či vnútroštátne opatrenie je alebo nie je opodstatnené.

Rozhodnutie Komisie je určené všetkým členským štátom a Komisia im ho okamžite oznámi, ako aj príslušnému hospodárskemu subjektu či subjektom.

2.  Ak sa vnútroštátne opatrenie uvedené v odseku 1 považuje za opodstatnené, všetky členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie stiahnutia výrobku, ktorý nie je v súlade, zo svojich trhov a informujú o tom Komisiu. Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za neopodstatnené, dotknutý členský štát toto opatrenie stiahne.

3.  Ak sa vnútroštátne opatrenie uvedené v odseku 1 tohto článku považuje za opodstatnené a nesúlad výrobku sa pripisuje nedostatkom v harmonizovaných normách uvedených v článku 20 ods. 5 písm. b), Komisia uplatní postup stanovený v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012.

4.  Ak sa vnútroštátne opatrenie uvedené v odseku 1 tohto článku považuje za opodstatnené a nesúlad výrobku sa pripisuje nedostatkom v technických špecifikáciách uvedených v článku 20 ods. 5 písm. b), Komisia bezodkladne prijme vykonávacie akty, ktorými zmení alebo zruší dotknutú technickú špecifikáciu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 27 ods. 2.

Článok 22

Formálny nesúlad

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 20, ak členský štát dospeje k jednému z týchto zistení, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby daný nesúlad odstránil:

a)  označenie CE bolo umiestnené v rozpore s článkom 30 nariadenia (ES) č. 765/2008 alebo článkom 18 tejto smernice;

b)  označenie CE nebolo umiestnené;

c)  EÚ vyhlásenie o zhode nebolo vypracované;

d)  EÚ vyhlásenie o zhode nebolo vypracované správne;

e)  technická dokumentácia buď nie je k dispozícii, alebo nie je úplná;

f)  informácie uvedené v článku 7 ods. 6 alebo v článku 9 ods. 4 chýbajú, sú nesprávne alebo neúplné;

g)  nie je splnená ktorákoľvek iná administratívna požiadavka uvedená v článku 7 alebo 9.

2.  Ak nesúlad uvedený v odseku 1 pretrváva, dotknutý členský štát prijme všetky primerané opatrenia na obmedzenie alebo zákaz sprístupnenia výrobku na trhu alebo zabezpečí jeho stiahnutie z trhu.

KAPITOLA IX

SÚLAD SLUŽIEB

Článok 23

Súlad služieb

1.  Členské štáty stanovia, implementujú a pravidelne aktualizujú primerané postupy s cieľom:

a)  kontrolovať súlad služieb s požiadavkami stanovenými v tejto smernici vrátane posúdenia uvedeného v článku 14, na ktoré sa primerane uplatňuje článok 19 ods. 2;

b)  nadväzovať na sťažnosti alebo správy o otázkach týkajúcich sa nesúladu služieb s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v tejto smernici;

c)  overiť, či hospodársky subjekt prijal potrebné nápravné opatrenia.

2.  Členské štáty určia v súvislosti so súladom služieb orgány zodpovedné za vykonávanie postupov uvedených v odseku 1.

Členské štáty zabezpečia, aby verejnosť bola informovaná o existencii, povinnostiach, identite, činnosti a rozhodnutiach orgánov uvedených v prvom pododseku. Uvedené orgány sprístupnia tieto informácie na vyžiadanie v prístupných formátoch.

KAPITOLA X

POŽIADAVKY NA PRÍSTUPNOSŤ V INÝCH PRÁVNYCH AKTOCH ÚNIE

Článok 24

Prístupnosť v iných aktoch Únie

1.  Pokiaľ ide o výrobky a služby uvedené v článku 2 tejto smernice, požiadavky na prístupnosť stanovené v prílohe I tejto smernice predstavujú záväzné požiadavky na prístupnosť v zmysle článku 42 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ a článku 60 ods. 1 smernice 2014/25/EÚ.

2.  Všetky výrobky alebo služby, ktorých vlastnosti, prvky alebo funkcie spĺňajú požiadavky na prístupnosť stanovené v prílohe I tejto smernice v súlade s oddielom VI jej prílohy I, sa, pokiaľ ide o prístupnosť, považujú pre tieto vlastnosti, prvky alebo funkcie za spĺňajúce príslušné povinnosti stanovené v iných aktoch Únie než je táto smernica, pokiaľ sa v týchto iných aktoch nestanovuje inak.

Článok 25

Harmonizované normy a technické špecifikácie pre iné akty Únie

Zhoda s harmonizovanými normami a technickými špecifikáciami alebo ich časťami, ktoré sú prijaté v súlade s článkom 15, predstavuje predpoklad súladu s článkom 24, pokiaľ tieto normy a technické špecifikácie alebo ich časti spĺňajú požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici.

KAPITOLA XI

DELEGOVANÉ AKTY, VYKONÁVACIE PRÁVOMOCI A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 26

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 9 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 12 ods. 3 a článku 14 ods. 7 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 4 ods. 9, článku 12 ods. 3 a článku 14 ods. 7 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi, ktorých určia jednotlivé členské štáty v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 9, článku 12 ods. 3 a článku 14 ods. 7 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevznesú námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informujú Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 27

Postup výboru

1.  Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 28

Pracovná skupina

Komisia zriadi pracovnú skupinu pozostávajúcu zo zástupcov orgánov dohľadu nad trhom, orgánov zodpovedných za kontrolu súladu služieb a relevantných zainteresovaných strán vrátane zástupcov organizácií osôb so zdravotným postihnutím.

Pracovná skupina:

a)  uľahčuje výmenu informácií a najlepších postupov medzi orgánmi a relevantnými zainteresovanými stranami;

b)  uľahčuje spoluprácu medzi orgánmi a relevantnými zainteresovanými stranami v záležitostiach súvisiacich s vykonávaním tejto smernice s cieľom zlepšiť súdržnosť uplatňovania požiadaviek na prístupnosť stanovených v tejto smernici a podrobne monitorovať vykonávanie článku 14 a

c)  poskytuje poradenstvo najmä Komisii, predovšetkým pokiaľ ide o vykonávanie článku 4 a článku 14.

Článok 29

Presadzovanie

1.  Členské štáty zabezpečia, aby existovali primerané a účinné prostriedky na zabezpečenie súladu s touto smernicou.

2.  Prostriedky uvedené v odseku 1 zahŕňajú:

a)  ustanovenia, na základe ktorých môže spotrebiteľ v súlade s vnútroštátnym právom začať konanie na súdoch alebo príslušných správnych orgánoch s cieľom zabezpečiť súlad s vnútroštátnymi ustanoveniami prijatými na účely transpozície tejto smernice,

b)  ustanovenia, podľa ktorých verejné orgány alebo súkromné združenia, organizácie alebo iné právne subjekty, ktoré majú legitímny záujem na zabezpečení súladu s touto smernicou, môžu buďmene navrhovateľa, alebo na jeho podporu a s jeho súhlasomsúlade s vnútroštátnym právom na súdoch alebo príslušných správnych orgánoch začať akékoľvek súdne alebo správne konanie stanovené na účely presadzovania plnenia povinností podľa tejto smernice.

3.  Tento článok sa nevzťahuje na postupy obstarávania, ktoré podliehajú smernici 2014/24/EÚ alebo smernici 2014/25/EÚ.

Článok 30

Sankcie

1.  Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných na porušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých na základe tejto smernice a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania.

2.  Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. V prípade porušenia zo strany hospodárskeho subjektu musia byť tieto sankcie sprevádzané účinnými nápravnými opatreniami.

3.  Členské štáty bezodkladne oznamujú tieto pravidlá a opatrenia Komisii a bezodkladne ju informujú aj o všetkých následných zmenách takýchto pravidiel a opatrení.

4.  Pri stanovovaní sankcií sa zohľadňuje rozsah porušenia vrátane jeho závažnosti a počtu jednotiek dotknutých výrobkov alebo služieb, ktoré nie sú v súlade, ako aj počet dotknutých osôb.

5.  Tento článok sa nevzťahuje na postupy obstarávania, ktoré podliehajú smernici 2014/24/EÚ alebo smernici 2014/25/EÚ.

Článok 31

Transpozícia

1.  Členské štáty prijmú a uverejnia do ... [tri roky od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] ▌zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne oznámia ▌Komisii znenie týchto ustanovení.

2.  Tieto opatrenia uplatňujú od ... [šesť rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

3.  Odchylne od odseku 2 tohto článku sa členské štáty môžu rozhodnúť uplatňovať opatrenia týkajúce sa povinností stanovených v článku 4 ods. 8 najneskôr od ... [osem rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

4.  Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

5.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných opatrení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

6.  Členské štáty, ktoré využívajú možnosť stanovenú v článku 4 ods. 4, oznámia Komisii znenie hlavných opatrení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú na tento účel, a predložia Komisii správu o pokroku pri ich vykonávaní.

Článok 32

Prechodné opatrenia

1.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 tohto článku, členské štáty stanovia prechodné obdobie, ktoré sa skončí ... [11 rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice], počas ktorého môžu poskytovatelia služieb naďalej poskytovať svoje služby pomocou výrobkov, ktoré pred týmto dátumom zákonne používali na poskytovanie podobných služieb.

Zmluvy o poskytovaní služieb dohodnuté pred ... [šesť rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] môžu v nezmenenej forme pokračovať až do skončenia ich doby platnosti, nie však dlhšie ako päť rokov od tohto dátumu.

2.  Členské štáty môžu stanoviť, že samoobslužné terminály, ktoré poskytovatelia služieb zákonne používali na poskytovanie služieb pred ... [šesť rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice], sa môžu naďalej používať na poskytovanie podobných služieb až do skončenia ich ekonomickej životnosti, nie však dlhšie ako 20 rokov po začatí ich používania.

Článok 33

Podávanie správ a revízia

1.  Do ... [11 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice] a potom každých päť rokov predloží Komisia Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov správu o uplatňovaní tejto smernice.

2.   Správy sa budú vzhľadom na sociálny, hospodársky a technologický vývoj okrem iného zameriavať na trendy v oblasti prístupnosti výrobkov a služieb, možné zablokovanie technologického pokroku alebo prekážky inovácie a vplyv tejto smernice na hospodárske subjekty a na osoby so zdravotným postihnutím ▌. V správach sa tiež posúdi, či uplatňovanie článku 4 ods. 4 prispelo k aproximácii odlišných požiadaviek na prístupnosť zastavaných priestorov v službách osobnej dopravy, bankových službách pre spotrebiteľov a ústrediach zákazníckych služieb prevádzok poskytovateľov elektronických komunikačných služieb, ak je to vhodné, a to s cieľom umožniť ich postupné zosúladenie s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v prílohe III.

V správach sa takisto posúdi, či uplatňovanie tejto smernice, najmä jej nezáväzných ustanovení, prispelo k aproximácii požiadaviek na prístupnosť zastavaných priestorov, ktoré predstavujú práce, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ(35), smernice 2014/24/EÚ a smernice 2014/25/EÚ.

Správy sa budú zaoberať aj účinkami uplatňovania článku 14 tejto smernice na fungovanie vnútorného trhu, prípadne aj na základe informácií získaných v súlade s článkom 14 ods. 8, ako aj výnimkami pre mikropodniky. V závere správ sa posúdi, či sa dosiahli ciele tejto smernice a či by bolo vhodné, aby sa táto smernica vzťahovala aj na nové výrobky a služby alebo aby sa niektoré výrobky alebo služby vylúčili z rozsahu jej pôsobnosti, pričom sa v správach podľa možností určia oblasti, v ktorých je potrebné znížiť záťaž ▌ so zreteľom na možnú revíziu tejto smernice.

Komisia podľa potreby navrhne vhodné opatrenia, ktoré by mohli zahŕňať legislatívne opatrenia.

3.  Členské štáty oznámia Komisii dostatočne včas všetky informácie, ktoré Komisia potrebuje na vypracovanie takýchto správ.

4.  V správach Komisie sa zohľadnia stanoviská zainteresovaných hospodárskych aktérov a príslušných mimovládnych organizácií vrátane organizácií zastupujúcich osoby so zdravotným postihnutím ▌.

Článok 34

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 35

Táto smernica je určená členským štátom.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

_____________________

PRÍLOHA I

POŽIADAVKY NA PRÍSTUPNOSŤ PRE VÝROBKY A SLUŽBY

ODDIEL I: VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA PRÍSTUPNOSŤ TÝKAJÚCE SA VŠETKÝCH VÝROBKOV, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE TÁTO SMERNICA PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 1

Výrobky musia byť navrhnuté a vyrobené tak, aby sa maximalizovalo ich predpokladané používanie osobami so zdravotným postihnutím, a sú sprevádzané podľa možnosti vo výrobku alebo na ňom prístupnými informáciami o ich fungovaní a o ich prvkoch prístupnosti.

1.  Požiadavky na poskytovanie informácií:

a)  informácie o používaní výrobku uvedené na samotnom výrobku (označenie, pokyny a upozornenie) musia byť:

i)  sprístupnené prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála;

ii)  prezentované zrozumiteľným spôsobom;

iii)  prezentované spôsobmi, ktoré používatelia dokážu vnímať;

iv)   prezentované písmom primeranej veľkosti a vhodného typu s prihliadnutím na predvídateľné podmienky použitia a s použitím dostatočného kontrastu, ako aj nastaviteľných medzier medzi písmenami, riadkami a odsekmi;

b)  návod na použitie výrobku, ktorý sa neuvádza na samotnom výrobku, ale je sprístupnený jeho používaním alebo inými spôsobmi, napríklad na webovom sídle, vrátane funkcií prístupnosti výrobku, ako ich aktivovať a ich interoperability s asistenčnými riešeniami, musí byť verejne prístupný pri uvedení výrobku na trh, pričom musí:

i)  byť sprístupnený prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála;

ii)  byť prezentovaný zrozumiteľným spôsobom;

iii)  byť prezentovaný používateľovi spôsobmi, ktoré dokáže vnímať;

iv)  byť prezentovaný písmom primeranej veľkosti a vhodného typu s prihliadnutím na predvídateľné podmienky použitia a s použitím dostatočného kontrastu, ako aj nastaviteľných medzier medzi písmenami, riadkami a odsekmi;

v)  pokiaľ ide o obsah, byť sprístupnený v textových formátoch, ktoré možno použiť na vytvorenie alternatívnych asistenčných formátov prezentovateľných rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála;

vi)  byť sprevádzaný alternatívnou prezentáciou akéhokoľvek netextového obsahu;

vii)  obsahovať opis používateľského rozhrania výrobku (manipulácia, kontrola a spätná väzba, vstupy a výstupy), ktoré sa poskytuje v súlade s bodom 2; v opise sa pri každom bode bodu 2 uvedie, či výrobok poskytuje uvedené prvky;

viii)  obsahovať opis funkčnosti výrobku, ktorá sa zabezpečuje pomocou funkcií zameraných na riešenie potrieb osôb so zdravotným postihnutím v súlade s bodom 2; v opise sa pri každom bode bodu 2 uvedie, či výrobok poskytuje uvedené prvky;

ix)  obsahovať opis softvérového a hardvérového prepojenia výrobku s asistenčnými zariadeniami; opis obsahuje zoznam tých asistenčných zariadení, ktoré boli testované spolu s výrobkom.

2.  Dizajn používateľského rozhrania a funkčnosti:

Výrobok vrátane jeho používateľského rozhrania musí mať vlastnosti, prvky a funkcie, ktoré osobám so zdravotným postihnutím umožňujú prístup k výrobku, jeho vnímanie, používanie, pochopenie a ovládanie tým, že sa zabezpečí, aby:

a)  ak výrobok umožňuje komunikáciu, vrátane komunikácie medzi osobami, používanie, informovanie, ovládanie a orientáciu, tieto činnosti vykonával prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála; zároveň sa poskytnú alternatívy pre zrakové, sluchové, rečové a hmatové prvky;

b)  ak výrobok používa rečový prejav, poskytoval alternatívy k reči a hlasovému vstupu na účely komunikácie, používania, ovládania a orientácie;

c)  ak výrobok používa vizuálne prvky, poskytoval variabilné nastavenie veľkosti, jasu a kontrastu pre komunikáciu, informovanie a používanie, ako aj poskytoval interoperabilitu s programami a asistenčnými zariadeniami na navigáciu v rozhraní;

d)  ak výrobok na informovanie, označenie činnosti, žiadosť o reakciu alebo určenie prvkov používa farbu, poskytoval alternatívu k farbe;

e)  ak výrobok na informovanie, označenie činnosti, žiadosť o reakciu alebo určenie prvkov používa počuteľné signály, poskytoval alternatívu k počuteľným signálom;

f)  ak výrobok používa vizuálne prvky, poskytoval flexibilné spôsoby zlepšenia ich jasnosti;

g)  ak výrobok používa zvuk, poskytoval používateľovi možnosť ovládať hlasitosť a rýchlosť a poskytoval zlepšené zvukové funkcie vrátane zníženia rušivých zvukových signálov z okolitých výrobkov a jasnosti zvuku;

h)  ak si výrobok vyžaduje ručné používanie a ovládanie, umožňoval sekvenčné ovládanie a alternatívy k ovládaniu jemnou motorikou, vďaka čomu nevznikne potreba simultánneho ovládania pri manipulácii, a obsahoval dotykom rozpoznateľné časti;

i)  sa výrobok vyhol prevádzkovým režimom, ktoré si vyžadujú veľký dosah a veľkú silu;

j)  výrobok nespúšťal fotosenzitívne záchvaty;

k)  výrobok chránil súkromie používateľa, keď používa prvky prístupnosti;

l)  výrobok poskytoval alternatívu k biometrickej identifikácii a biometrickému ovládaniu;

m)  výrobok zabezpečoval konzistentnosť funkčnosti a poskytoval dostatočný a flexibilný čas na interakciu;

n)  výrobok poskytoval softvér a hardvér pre interakciu s asistenčnými technológiami;

o)  výrobok spĺňal tieto sektorovo špecifické požiadavky:

i)  samoobslužné terminály:

–  sú vybavené technológiou konverzie textu na reč;

–  umožňujú používanie osobných slúchadiel s mikrofónom,

–  ak sa vyžaduje reakcia v časovom limite, upozornia používateľa prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála;

–  poskytujú možnosť predĺžiť daný časový limit;

–  ak majú k dispozícii klávesy a ovládače, musia byť rozpoznateľné na základe primeraného kontrastu a dotykom;

–  na to, aby používateľ mohol zapnúť prvok prístupnosti, nebude treba tento prvok najprv aktivovať;

–  ak výrobok využíva zvukové alebo počuteľné signály, musí byť kompatibilný s asistenčnými zariadeniami a technológiami, ktoré sú dostupné na úrovni Únie, vrátane načúvacích technológií, ako sú načúvacie prístroje, telecievky, kochleárne implantáty a asistenčné načúvacie zariadenia;

ii)  elektronické čítačky boli vybavené technológiou konverzie textu na reč;

iii)  koncové zariadenia s interaktívnou výpočtovou schopnosťou určené pre spotrebiteľov používané na poskytovanie elektronických komunikačných služieb:

–  ak majú okrem hlasovej aj textovú spôsobilosť, dokážu spracovať text v reálnom čase a podporujú vysoké rozlíšenie zvuku;

–  ak majú okrem textovej a hlasovej spôsobilosti aj video spôsobilosť alebo kombináciu týchto spôsobilostí, dokážu spracovať úplné konverzácie vrátane synchronizovaného hlasu, textu v reálnom čase a videa s rozlíšením umožňujúcim komunikáciu v posunkovej reči;

–  zabezpečujú účinné bezdrôtové prepojenie s načúvacími technológiami;

–  zabraňujú interferencii s asistenčnými zariadeniami;

iv)  koncové zariadenia s interaktívnou výpočtovou schopnosťou určené pre spotrebiteľov používané na prístup k audiovizuálnym mediálnym službám zabezpečia pre osoby so zdravotným postihnutím prvky prístupnosti, ktoré poskytuje poskytovateľ audiovizuálnych mediálnych služieb, na účely prístupu používateľov, výberu, ovládania, personalizácie a prenosu do asistenčných zariadení.

3.  Podporné služby:

Ak sú dostupné podporné služby (helpdesk, telefonické informačné strediská, technická podpora, konverzné služby a služby odbornej prípravy), poskytujú informácie o prístupnosti výrobku a jeho kompatibilite s asistenčnými technológiami, a to prístupnými spôsobmi komunikácie.

ODDIEL II: POŽIADAVKY NA PRÍSTUPNOSŤ TÝKAJÚCE SA VÝROBKOV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 2 ODS. 1, S VÝNIMKOU SAMOOBSLUŽNÝCH TERMINÁLOV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. b)

Okrem požiadaviek uvedených v oddiele I je potrebné, aby sa v prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento oddiel, sprístupnili ich obaly a návody, s cieľom v čo najväčšej miere umožniť ich predpokladané používanie osobami so zdravotným postihnutím. To znamená, že:

a)  sa musí sprístupniť obal výrobku vrátane informácií, ktoré sú na ňom uvedené (týkajúcich sa napríklad otvárania, zatvárania, používania, likvidácie), prípadne vrátane informácií o vlastnostiach výrobku týkajúcich sa prístupnosti; a ak je to možné tieto informácie o prístupnosti sa uvedú na obale;

b)  návod na inštaláciu a údržbu, skladovanie a likvidáciu výrobku, ktorý nie je uvedený na samotnom výrobku, ale je sprístupnený iným spôsobom, napríklad na webovom sídle, musí byť verejne prístupný pri uvedení výrobku na trh a musí spĺňať tieto požiadavky:

i)   byť dostupný prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála;

ii)  byť prezentovaný zrozumiteľným spôsobom;

iii)  byť prezentovaný používateľovi spôsobmi, ktoré dokáže vnímať;

iv)  byť prezentovaný písmom primeranej veľkosti a vhodného typu s prihliadnutím na predvídateľné podmienky použitia a s použitím dostatočného kontrastu, ako aj nastaviteľných medzier medzi písmenami, riadkami a odsekmi;

v)   obsah návodu sa musí sprístupniť v textových formátoch, ktoré možno použiť na vytvorenie alternatívnych asistenčných formátov prezentovateľných rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála, a

vi)  návod, ktorý obsahuje akýkoľvek netextový obsah, musí sprevádzať alternatívna prezentácia tohto obsahu.

ODDIEL III: VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA PRÍSTUPNOSŤ TÝKAJÚCE SA VŠETKÝCH SLUŽIEB, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE TÁTO SMERNICA PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 2

▌S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predpokladané využívanie služieb ▌ osobami so zdravotným postihnutím sa služby poskytujú tak, aby:

a)   sa zabezpečila prístupnosť výrobkov, ktoré sa používajú pri poskytovaní služby, v súlade s oddielom I tejto prílohy a prípadne s oddielom II tejto prílohy;

b)  poskytovaním informácií o fungovaní služby a v prípade, že sa výrobky používajú pri poskytovaní služby, o jej prepojení na tieto výrobky, ako aj informácie o ich vlastnostiach, ktoré sa týkajú prístupnosti, a interoperabilite s asistenčnými zariadeniami a prístrojmi, pričom sa ▌:

i)  sprístupnia informácie prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála;

ii)  prezentujú informácie zrozumiteľným spôsobom;

iii)  prezentujú informácie používateľom spôsobmi, ktoré dokážu vnímať;

iv)  sprístupní informačný obsah ▌dostupný v textových formátoch, ktoré sa môžu použiť na vytvorenie alternatívnych asistenčných formátov prezentovateľných používateľom rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála;

v)  prezentujú písmom primeranej veľkosti a vhodného typu s prihliadnutím na predvídateľné podmienky použitia a s použitím dostatočného kontrastu, ako aj nastaviteľných medzier medzi písmenami, riadkami a odsekmi;

vi)  doplní akýkoľvek netextový obsah alternatívnou prezentáciou tohto obsahu a

vii)   poskytnú elektronické informácie ▌, ktoré sú potrebné na poskytovanie služby jednotným a primeraným spôsobom tak, aby bola vnímateľná, ovládateľná, zrozumiteľná a spoľahlivá;

c)  sa webové sídla vrátane súvisiacich online aplikácií a služieb poskytovaných prostredníctvom mobilných zariadení vrátane mobilných aplikácií sprístupnili jednotným a primeraným spôsobom tak, že budú vnímateľné, ovládateľné, zrozumiteľné a spoľahlivé;

d)  ak sú dostupné, podporné služby (helpdesk, telefonické informačné strediská, technická podpora, konverzné služby a služby odbornej prípravy) poskytovali informácie o prístupnosti služby a jej kompatibilite s asistenčnými technológiami, a to prístupnými spôsobmi komunikácie.

ODDIEL IV: DODATOČNÉ POŽIADAVKY NA PRÍSTUPNOSŤ TÝKAJÚCE SA KONKRÉTNYCH SLUŽIEB

Poskytovanie služieb s cieľom v čo najväčšej miere umožniť ich predpokladané využívanie osobami so zdravotným postihnutím sa dosahuje tak, že sa zabezpečí, aby súčasťou prevádzkovania služby boli funkcie, praktiky, stratégie a postupy a úpravy, ktorých cieľom je riešiť potreby osôb so zdravotným postihnutím a zabezpečiť interoperabilitu s asistenčnými technológiami:

a)  Elektronické komunikačné služby vrátane tiesňovej komunikácie uvedenej v článku 109 ods. 2 smernice (EÚ) 2018/1972:

i)  zabezpečenie aj textu v reálnom čase popri hlasovej komunikácii;

ii)  zabezpečenie úplnej konverzácie v prípade, že je okrem hlasovej komunikácie k dispozícii aj video;

iii)  zabezpečenie toho, aby bola tiesňová komunikácia prostredníctvom hlasu, textu (vrátane textu v reálnom čase) synchronizovaná a ak je k dispozícii aj video, taktiež synchronizovaná ako úplná konverzácia, ktorú poskytovatelia elektronickej komunikačnej služby prenášajú do najvhodnejšieho PSAP.

b)  Služby poskytujúce prístup k audiovizuálnym mediálnym službám:

i)  zabezpečenie elektronických programových sprievodcov (EPG), ktorí sú vnímateľní, ovládateľní, zrozumiteľní, spoľahliví a poskytujú informácie o dostupnosti a prístupnosti;

ii)  zabezpečenie toho, aby sa prvky prístupnosti (prístupové služby) audiovizuálnych mediálnych služieb, ako sú titulky pre nepočujúce a sluchovo postihnuté osoby, zvukový opis, hovorené titulky a tlmočenie do posunkovej reči v plnej miere prenášali v primeranej kvalite na účely presného zobrazenia dobre synchronizovaného so zvukom a videom, pričom sa umožní používateľovi ovládať ich zobrazovanie a používanie.

c)  Služby leteckej, autobusovej, železničnej a vodnej osobnej dopravy okrem mestských a prímestských dopravných služieb a regionálnych dopravných služieb:

i)  zabezpečenie poskytovania informácií o prístupnosti vozidiel, okolitej infraštruktúre a zastavanom prostredí, ako aj o pomoci pre osoby so zdravotným postihnutím;

ii)  zabezpečenie poskytovania informácií o inteligentnom predaji cestovných lístkov (elektronické objednávanie, rezervácia cestovných lístkov atď.), cestovných informácií v reálnom čase (cestovné poriadky, informácie o narušeniach premávky, prípojoch, ďalšom cestovaní inými druhmi dopravy atď.), ako aj dodatočných informácií o službách (napr. personálne obsadenie staníc, výťahy mimo prevádzky alebo služby, ktoré sú dočasne nedostupné).

d)  Služby mestskej a prímestskej dopravy a služby regionálnej dopravy: zabezpečenie prístupnosti samoobslužných terminálov, ktoré sa používajú pri poskytovaní služby v súlade s oddielom I tejto prílohy.

e)  Bankové služby pre spotrebiteľov:

i)  poskytnutie metód identifikácie, elektronických podpisov, bezpečnosti a platobných systémov, ktoré sú vnímateľné, ovládateľné, zrozumiteľné a spoľahlivé;

ii)  zabezpečenie toho, aby boli informácie zrozumiteľné, a to bez toho, aby bola presiahnutá úroveň komplexnosti B2 (stredne pokročilá) spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy pre jazyky.

f)  Elektronické knihy:

i)  zabezpečenie toho, aby v prípade, že elektronická kniha obsahuje okrem textu aj zvuk, poskytovala aj synchronizovaný text a zvuk;

ii)  zabezpečenie toho, aby digitálne súbory elektronických kníh nebránili asistenčným technológiám v riadnom fungovaní;

iii)  zabezpečenie prístupu k obsahu, navigácii v obsahu súborov a grafickej úprave vrátane dynamickej grafickej úpravy, zabezpečenia štruktúry, flexibility a voľby pri prezentácii obsahu;

iv)  umožnenie alternatívneho podania obsahu a jeho interoperability s rôznymi asistenčnými technológiami spôsobom, ktorý je vnímateľný, zrozumiteľný, ovládateľný a spoľahlivý;

v)  zabezpečenie toho, aby ich bolo možné nájsť, a to tak, že prostredníctvom metaúdajov sa poskytnú informácie o ich prvkoch prístupnosti;

vi)  zabezpečenie toho, aby opatrenia správy digitálnych práv neblokovali prvky prístupnosti.

g)  Služby elektronického obchodu:

i)  poskytovanie informácií o prístupnosti predávaných výrobkov a služieb, ak tieto informácie poskytuje zodpovedný hospodársky subjekt;

ii)  zabezpečenie prístupnosti funkcií na účely identifikácie, bezpečnosti a platby, ak sú súčasťou služby namiesto výrobku, a to tak, aby boli vnímateľné, ovládateľné, zrozumiteľné a spoľahlivé;

iii)  poskytnutie metód identifikácie, elektronických podpisov a platobných systémov, ktoré sú vnímateľné, ovládateľné, zrozumiteľné a spoľahlivé.

ODDIEL V: OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PRÍSTUPNOSŤ SÚVISIACE S ODPOVEDANÍM NA TIESŇOVÚ KOMUNIKÁCIU NA JEDNOTNÉ EURÓPSKE ČÍSLO TIESŇOVÉHO VOLANIA „112” PROSTREDNÍCTVOM NAJVHODNEJŠIEHO PSAP

Odpovedanie na tiesňovú komunikáciu na jednotné európske číslo tiesňového volania „112” prostredníctvom najvhodnejšieho PSAP sa so zámerom v čo najväčšej miere umožniť jej predpokladané využívanie osobami so zdravotným postihnutím realizuje tak, že sa zabezpečí, aby jeho súčasťou boli funkcie, praktiky, stratégie a postupy a úpravy ▌, ktorých cieľom je riešiť potreby osôb so zdravotným postihnutím.

Na tiesňovú komunikáciu na jednotné európske číslo tiesňového volania „112” sa musí náležite odpovedať spôsobom, ktorý je z hľadiska vnútroštátnej organizácie záchranných systémov najvhodnejší, prostredníctvom najvhodnejšieho PSAP pri použití rovnakých komunikačných prostriedkov, cez ktoré sa komunikácia prijala, konkrétne použitím synchronizovanej hlasovej, textovej komunikácie (vrátane textu v reálnom čase) alebo, ak sa poskytuje video, použitím synchronizovanej hlasovej, textovej komunikácie (vrátane textu v reálnom čase) a videa v podobe úplnej konverzácie.

ODDIEL VI: POŽIADAVKY NA PRÍSTUPNOSŤ PRE VLASTNOSTI, PRVKY ALEBO FUNKCIE VÝROBKOV A SLUŽIEB V SÚLADE S ČLÁNKOM 24 ODS. 2

Predpoklad splnenia náležitých povinností stanovených v iných aktoch Únie týkajúcich sa vlastností, prvkov alebo funkcií výrobkov a služieb si vyžaduje nasledovné:

1.  Výrobky

a)  prístupnosť informácií o funkčných a prístupových vlastnostiach súvisiacich s výrobkami je v súlade s príslušnými prvkami stanovenými v oddiele I bode 1 tejto prílohy, konkrétne informácií o používaní výrobku, ktoré sa uvádzajú na samotnom výrobku, a návodu na použitie výrobku, ktoré sa neuvádzajú na samotnom výrobku, ale sú sprístupnené jeho používaním alebo inými spôsobmi, napríklad na webovom sídle;

b)  prístupnosť vlastností, prvkov a funkcií používateľského rozhrania a funkčného dizajnu výrobkov je v súlade s príslušnými požiadavkami na prístupnosť pre takéto používateľské rozhranie alebo funkčný dizajn stanovené v oddiele I bode 2 tejto prílohy;

c)  prístupnosť obalu vrátane informácií, ktoré sa na ňom uvádzajú a návod na inštaláciu a údržbu, skladovanie a likvidáciu výrobku, ktorý nie je uvedený na samotnom výrobku, ale je sprístupnený iným spôsobom, napríklad na webovom sídle, s výnimkou samoobslužných terminálov, je v súlade s príslušnými požiadavkami na prístupnosť stanovenými v oddiele II tejto prílohy.

2.  Služby:

Prístupnosť vlastností, prvkov a funkcií služieb je v súlade s príslušnými požiadavkami na prístupnosť pre vlastnosti, prvky a funkcie stanovenými v oddieloch týkajúcich sa služieb v tejto prílohe.

ODDIEL VII: KRITÉRIÁ FUNKČNEJ VÝKONNOSTI

Ak požiadavky na prístupnosť stanovené v oddieloch I až VI tejto prílohy nezahŕňajú jednu alebo viaceré funkcie vyplývajúce z dizajnu a výroby výrobkov alebo z poskytovania služieb, tieto funkcie alebo prostriedky musia byť so zámerom v čo najväčšej miere umožniť ich predpokladané využívanie osobami so zdravotným postihnutím prístupné na základe dodržiavania príslušných kritérií funkčnej výkonnosti.

Uvedené kritériá funkčnej výkonnosti možno použiť ako alternatívu iba jednej alebo viacerých konkrétnych technických požiadaviek, ak sa na ne odkazuje v požiadavkách na prístupnosť, a to výlučne vtedy, ak je uplatňovanie príslušných kritérií funkčnej výkonnosti v súlade s požiadavkami na prístupnosť a v rámci neho sa stanovuje, že výsledkom dizajnu a výroby výrobkov a poskytovania služieb je rovnaká alebo zvýšená prístupnosť predvídateľného používania osobami so zdravotným postihnutím.

a)  Používanie bez zraku

Ak výrobok alebo služba poskytujú zrakové spôsoby používania, musí umožňovať aspoň jeden spôsob používania, ktorý si nevyžaduje zrak.

b)  Používanie v prípade obmedzeného zraku

Ak výrobok alebo služba poskytujú zrakové spôsoby používania, musí poskytovať aspoň jeden spôsob používania, ktorý umožňuje používateľom s obmedzeným zrakom používať výrobok.

c)  Používanie bez vnímania farieb

Ak výrobok alebo služba poskytuje zrakové spôsoby používania, musí umožňovať aspoň jeden spôsob používania, pri ktorom sa od používateľa nevyžaduje vnímanie farieb.

d)  Používanie bez sluchu

Ak výrobok alebo služba poskytuje zvukové spôsoby používania, musí umožňovať aspoň jeden spôsob používania, ktorý si nevyžaduje sluch.

e)  Používanie v prípade obmedzeného sluchu

Ak výrobok alebo služba poskytuje zvukové spôsoby používania, musí umožňovať aspoň jeden spôsob používania s rozšírenými zvukovými funkciami, ktoré umožňujú používateľom s obmedzeným sluchom používať výrobok.

f)  Používanie bez hlasových schopností

Ak výrobok alebo služba vyžaduje od používateľov hlasové pokyny, musí umožňovať aspoň jeden spôsob používania, ktorý si nevyžaduje hlasové pokyny. Hlasový pokyn zahŕňa akékoľvek zvuky vytvorené ústne, ako je reč, pískanie alebo tľoskanie jazykom.

g)  Používanie v prípade obmedzenej motoriky alebo sily

Ak si výrobok alebo služba vyžaduje manuálne úkony, musí poskytovať aspoň jeden spôsob používania, ktorý umožňuje používateľom využívať ho alternatívnymi spôsobmi, na ktoré nie je nevyhnutná jemná motorika a manipulácia, sila rúk ani použitie viac ako jedného ovládacieho prvku súčasne.

h)  Používanie s obmedzeným dosahom

Ovládacie prvky výrobkov musia byť v dosahu všetkých používateľov. Ak výrobok alebo služba poskytuje manuálny spôsob používania, musí poskytovať aspoň jeden spôsob používania, ktorý funguje aj v prípade obmedzeného dosahu a obmedzenej sily.

i)  Minimalizovanie rizika vyvolania fotosenzitívnych záchvatov

Ak výrobok poskytuje zrakové spôsoby používania, musí sa vyhýbať spôsobom používania, ktoré spúšťajú fotosenzitívne záchvaty.

j)  Používanie v prípade obmedzených kognitívnych schopností

Výrobok alebo služba musia poskytovať aspoň jeden spôsob používania s prvkami, ktoré obsahujú vlastnosti zjednodušujúce a uľahčujúce jeho používanie.

k)  Súkromie

Ak výrobok alebo služba zahŕňa prvky, ktoré sa poskytujú v záujme prístupnosti, musí poskytovať aspoň jeden spôsob používania, pri ktorom sa zachová súkromie v prípade používania tých prvkov, ktoré sa poskytujú v záujme prístupnosti.

___________________

PRÍLOHA II

INDIKATÍVNE NEZÁVÄZNÉ PRÍKLADY MOŽNÝCH RIEŠENÍ, KTORÉ PRISPIEVAJÚ K SPLNENIU POŽIADAVIEK NA PRÍSTUPNOSŤ UVEDENÝCH V PRÍLOHE I

ODDIEL I:

PRÍKLADY TÝKAJÚCE SA VŠEOBECNÝCH POŽIADAVIEK NA PRÍSTUPNOSŤ PRE VŠETKY VÝROBKY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE TÁTO SMERNICA V SÚLADE S ČLÁNKOM 2 ODS. 1

POŽIADAVKY V ODDIELE I PRÍLOHY I

PRÍKLADY

1.  Poskytovanie informácií

a)  

i)

poskytovanie vizuálnych a hmatových informácií alebo vizuálnych a sluchových informácií s uvedením miesta, kam sa vkladá karta do samoobslužného terminálu, aby terminál mohli použiť nevidiace osoby a nepočujúce osoby

ii)  

používanie rovnakých slov jednotným spôsobom alebo v jasnej a logickej štruktúre, aby ich osoby s mentálnym postihnutím mohli lepšie pochopiť

iii)  

zabezpečenie hmatového reliéfu alebo zvuku popri textovej výstrahe, aby ju mohli vnímať aj nevidiace osoby

iv)  

zabezpečenie toho, aby si text mohli prečítať osoby so zrakovým postihnutím

b)  

i)  

zabezpečenie elektronických súborov, ktoré možno prečítať počítačom za použitia čítačiek obrazoviek, aby tieto informácie mohli využívať aj nevidiace osoby

ii)  

používanie rovnakých slov jednotným spôsobom alebo v jasnej a logickej štruktúre, aby ich osoby s mentálnym postihnutím mohli lepšie pochopiť

iii)  

zabezpečenie titulkov, pokiaľ je k dispozícií video s pokynmi

iv)  

umožnenie toho, aby si text mohli prečítať osoby so zrakovým postihnutím

v)  

popisky v Braillovom písme, aby ich mohli využiť nevidiace osoby

vi)  

poskytnutie sprievodného znázornenia s textovým opisom, ktorým sa identifikujú hlavné prvky alebo opisujú kľúčové činnosti

vii)  

bez príkladu

viii)  

bez príkladu

ix)  

začlenenie zásuvky a softvéru do bankomatov, vďaka čomu bude možné pripojiť slúchadlá, cez ktoré bude možné prijímať text na obrazovke transponovaný do zvukovej podoby

2.  Dizajn používateľského rozhrania a funkčnosti

a)  

poskytnutie návodu v hlasovej a textovej forme alebo pridaním hmatových znakov na klávesnicu, aby výrobok mohli používať nevidiace alebo sluchovo postihnuté osoby

b)  

v rámci samoobslužného terminálu popri hlasových pokynoch ponúknutie pokynov napríklad aj vo forme textu alebo obrázkov, aby požadované úkony mohli vykonať aj nepočujúce osoby

c)  

umožnenie používateľom zväčšiť text, priblížiť určitý piktogram alebo zvýšiť kontrast, aby informácie mohli vnímať aj zrakovo postihnuté osoby

d)  

okrem možnosti uskutočniť výber stlačením zeleného alebo červeného tlačidla uvedenie na tlačidlách v písomnej forme, o aké možnosti ide, aby výber mohli uskutočniť aj farboslepé osoby

e)  

keď počítač ohlási chybu, zobrazenie aj textu alebo obrázka, ktorými sa chyba signalizuje, aby nepočujúce osoby mohli pochopiť, že nastala chyba

f)  

umožnenie nastavenia vyššieho kontrastu obrázkov v popredí, aby ich videli slabozraké osoby

g)  

umožnenie používateľovi telefónu nastaviť si hlasitosť zvuku a znížiť interferenciu s načúvacími pomôckami, aby telefón mohli používať sluchovo postihnuté osoby

h)  

zväčšenie tlačidiel na dotykovej obrazovke a ich vzájomné zreteľné oddelenie, aby ich mohli stláčať osoby trpiace tremorom

i)

zabezpečenie toho, aby si stlačenie tlačidiel nevyžadovalo príliš veľkú silu, aby ich mohli používať aj osoby s narušenou motorikou

j)  

zabránenie zobrazovaniu blikajúcich obrazov, aby neboli ohrozené osoby, ktoré trpia epilepsiou

k)  

umožnenie používania slúchadiel, keď bankomaty poskytujú hlasové informácie

l)  

ako alternatíva k rozpoznávaniu odtlačkov prstov, umožnenie používateľom, ktorí nemôžu používať ruky, zvoliť si na zablokovanie alebo odblokovanie telefónu heslo

m)  

zabezpečenie toho, aby softvér reagoval predvídateľným spôsobom pri konkrétnej činnosti a poskytoval dosť času na zadanie hesla, aby ho mohli ľahko používať aj osoby s mentálnym postihnutím

n)  

ponúknuť prepojenie s obnoviteľným displejom v Braillovom písme, aby počítač mohli využívať nevidiace osoby

o)  

Príklady sektorovo špecifických požiadaviek:

i)  

bez príkladu

ii)

bez príkladu

iii)  prvá zarážka

zabezpečenie toho, aby mobilný telefón dokázal spracovať textové konverzácie v reálnom čase, aby si sluchovo postihnuté osoby mohli vymieňať informácie interaktívnym spôsobom

iii)  štvrtá zarážka

zabezpečenie súčasného použitia videa na zobrazenie posunkovej reči a textu na napísanie správy, aby dvaja nepočujúci ľudia mohli komunikovať medzi sebou alebo s počujúcou osobou

iv)

zabezpečenie prenosu titulkov prostredníctvom dekodéru, aby ich mohli používať nepočujúce osoby

3.  Podporné služby: bez príkladu

ODDIEL II:

PRÍKLADY TÝKAJÚCE SA POŽIADAVIEK NA PRÍSTUPNOSŤ PRE VÝROBKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 2 ODS. 1, S VÝNIMKOU SAMOOBSLUŽNÝCH TERMINÁLOV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. b)

POŽIADAVKY V ODDIELE II

PRÍLOHY I

PRÍKLADY

Obal výrobkov a návody na ich používanie

a)  

uvedenie na obale, že telefón obsahuje prvky prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím

b)

i)  

zabezpečenie elektronických súborov, ktoré možno prečítať počítačom za použitia čítačiek obrazoviek, aby tieto informácie mohli využívať aj nevidiace osoby

ii)  

použitie rovnakých slov jednotným spôsobom alebo v jasnej a logickej štruktúre, aby ich osoby s mentálnym postihnutím mohli lepšie pochopiť

iii)  

zabezpečenie hmatateľného reliéfu alebo zvuku popri textovej výstrahe, aby ju mohli vnímať aj nevidiace osoby

iv)  

zabezpečenie toho, aby si text mohli prečítať osoby so zrakovým postihnutím

v)  

popisky v Braillovom písme, aby ich dokázali prečítať nevidiace osoby

vi)  

poskytnutie sprievodného znázornenia s textovým opisom, ktorým sa identifikujú hlavné prvky alebo opisujú kľúčové činnosti

ODDIEL III:

PRÍKLADY TÝKAJÚCE SA VŠEOBECNÝCH POŽIADAVIEK NA PRÍSTUPNOSŤ PRE VŠETKY SLUŽBY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE TÁTO SMERNICA V SÚLADE S ČLÁNKOM 2 ODS. 2

POŽIADAVKY V ODDIELE III

PRÍLOHY I

PRÍKLADY

Poskytovanie služieb

a)  

bez príkladu

b)  

i)  

zabezpečenie elektronických súborov, ktoré možno prečítať počítačom za použitia čítačiek obrazoviek, aby tieto informácie mohli využívať aj nevidiace osoby

ii)  

použitie rovnakých slov jednotným spôsobom alebo v jasnej a logickej štruktúre, aby ich osoby s mentálnym postihnutím mohli lepšie pochopiť

iii)  

zabezpečenie titulkov, pokiaľ je k dispozícií videoinštruktáž

iv)  

zabezpečenie toho, aby súbor mohla použiť nevidiaca osoba jeho vytlačením v Braillovom písme

v)  

zabezpečenie toho, aby si text mohli prečítať osoby so zrakovým postihnutím

vi)  

poskytnutie sprievodného znázornenia s textovým opisom, ktorým sa identifikujú hlavné prvky alebo opisujú kľúčové činnosti

vii)  

ak poskytovateľ služby ponúka USB kľúč obsahujúci informácie o danej službe, tieto informácie musia byť prístupné

c)  

zabezpečenie textového opisu obrázkov, aby všetky funkcie boli k dispozícii cez klávesnicu, aby mali používatelia dostatok času na čítanie, zobrazovanie a fungovanie obsahu predvídateľným spôsobom a zabezpečenie kompatibility s asistenčnými technológiami tak, aby mohli čítať a pracovať s webovým sídlom osoby s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia

d)  

bez príkladu

ODDIEL IV:

PRÍKLADY TÝKAJÚCE SA DODATOČNÝCH POŽIADAVIEK NA PRÍSTUPNOSŤ PRE OSOBITNÉ SLUŽBY

POŽIADAVKY V ODDIELE IV

PRÍLOHY I

PRÍKLADY

Osobitné služby

a)  

i)  

zabezpečenie toho, aby sluchovo postihnuté osoby mohli písať a dostávať textové správy interaktívnym spôsobom a v reálnom čase

ii)  

zabezpečenie toho, aby nepočujúce osoby mohli komunikovať medzi sebou posunkovou rečou

iii)  

zabezpečenie toho, aby osoba s poruchami reči a sluchu, ktorá si zvolí používanie kombinácie textu, hlasu a videa, vedela, že sa komunikácia prostredníctvom siete prenáša záchrannej službe

b)  

i)  

zabezpečenie toho, aby si nevidiace osoby mohli vyberať programy v televízii

ii)  

podpora možnosti výberu, personalizácie a zobrazenia prístupových služieb, ako sú titulky pre nepočujúce alebo sluchovo postihnuté osoby, zvukový opis, hovorené titulky a tlmočenie do posunkovej reči, zabezpečením prostriedkov účinného bezdrôtového prepojenia s načúvacími technológiami alebo poskytnutím používateľských ovládačov na aktiváciu prístupových služieb v prípade audiovizuálnych mediálnych služieb na rovnakej úrovni význačnosti, akú majú hlavné mediálne ovládače

c)  

i)

bez príkladu

ii)  

bez príkladu

d)  bez príkladu

e)

 

i)  

zabezpečenie čitateľnosti dialógov slúžiacich na identifikáciu na obrazovke čítačkami obrazoviek, aby ich mohli používať nevidiace osoby

ii)  

bez príkladu

f)

i)  

zabezpečenie, aby osoby trpiace dyslexiou mohli čítať text a zároveň ho počuť

ii)  

poskytnutie synchronizovaného textového a zvukového výstupu alebo obnoviteľného prepisu v Braillovom písme

iii)  

zabezpečenie toho, aby nevidiace osoby mali prístup k obsahu alebo mohli prejsť na inú kapitolu

iv)

bez príkladu

v)  

zabezpečenie, aby informácie o prvkoch prístupnosti boli k dispozícii v elektronickom súbore, aby o nich mohli byť informované osoby so zdravotným postihnutím

vi)  

Zabezpečenie, aby nebolo žiadne blokovanie, napríklad, aby technické ochranné opatrenia, informácie týkajúce sa správy práv alebo otázky týkajúce sa interoperability nebránili čítaniu textu nahlas za pomoci asistenčných zariadení, aby tak mohli knihu čítať nevidiace osoby

g)  

i)  

zabezpečenie toho, aby sa dostupné informácie o prvkoch prístupnosti výrobku nevymazali

ii)  

zabezpečenie hlasového používateľského rozhrania pre platobnú službu, aby nevidiace osoby mohli nezávisle nakupovať online

iii)  

zabezpečenie čitateľnosti dialógov na obrazovke prostredníctvom čítačiek obrazoviek, aby ich mohli používať nevidiace osoby

_______________________

PRÍLOHA III

POŽIADAVKY NA PRÍSTUPNOSŤ NA ÚČELY ČLÁNKU 4 ODS. 4 TÝKAJÚCE SA ZASTAVANÉHO PROSTREDIA, V KTOROM SA POSKYTUJÚ SLUŽBY PATRIACE DO ROZSAHU PÔSOBNOSTI TEJTO SMERNICE

So zámerom v čo najväčšej miere umožniť predpokladané využívanie zastavaného prostredia, v ktorom sa poskytuje služba a za ktoré je zodpovedný poskytovateľ služby v zmysle článku 4 ods. 4, nezávislým spôsobom osobami ▌so zdravotným postihnutím, prístupnosť priestorov určených pre prístup verejnosti musí zahŕňať tieto aspekty:

a)  využívanie príslušných vonkajších priestorov a zariadení;

b)  prístup do budov;

c)  používanie vstupov;

d)  používanie trás vo vodorovnom smere;

e)  používanie trás vo zvislom smere,

f)  používanie miestností verejnosťou,

g)  používanie zariadení a vybavenia používaných pri poskytovaní služby,

h)  používanie toaliet a hygienických zariadení,

i)  používanie východov, evakuačných trás a koncepcie núdzového plánovania,

j)  komunikácia a orientácia prostredníctvom viacerých zmyslových kanálov,

k)  používanie zariadení a budov na ich predpokladaný účel;

l)  ochrana pred nebezpečenstvami vo vnútorných aj vonkajších priestoroch.

_____________________

PRÍLOHA IV

POSTUP POSUDZOVANIA ZHODY – VÝROBKY

1.  Vnútorná kontrola výroby

▌Vnútorná kontrola výroby je postupom posudzovania zhody, ktorým si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2, 3 a 4 tejto prílohy a zaručuje a na svoju výlučnú zodpovednosť vyhlasuje, že príslušný výrobok spĺňa príslušné požiadavky stanovené v tejto smernici.

2.   Technická dokumentácia

Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu. Technická dokumentácia umožňuje posúdiť zhodu výrobku s príslušnými požiadavkami na prístupnosť uvedenými v článku 4, a v prípade, že sa výrobca odvolal na článok 14, umožňuje preukázať, že príslušné požiadavky na prístupnosť by priniesli zásadnú zmenu alebo by predstavovali neprimeranú záťaž. V technickej dokumentácii sa špecifikujú len uplatniteľné požiadavky a táto dokumentácia sa vzťahuje na dizajn, výrobu a používanie výrobku v takej miere, v akej je to relevantné na účely posúdenia.

Technická dokumentácia obsahuje vždy, ak je to uplatniteľné, minimálne tieto prvky:

a)  všeobecný opis výrobku;

b)  zoznam harmonizovaných noriem a technických špecifikácií, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sa uplatňujú v plnom rozsahu alebo čiastočne, a opisy riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek na prístupnosť uvedených v článku 4, v prípade, že sa tieto harmonizované normy alebo technické špecifikácie neuplatnili; v prípade, že sa harmonizované normy alebo technické špecifikácie uplatnili čiastočne, v technickej dokumentácii sa uvedú tie časti, ktoré boli uplatnené.

3.   Výroba

Výrobca prijme všetky opatrenia nevyhnutné na to, aby výrobný proces a jeho monitorovanie zaručovali súlad výrobkov s technickou dokumentáciou uvedenou v bode 2 tejto prílohy a s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v tejto smernici.

4.   Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

4.1.   Výrobca umiestňuje označenie CE uvedené v tejto smernici na každý jednotlivý výrobok, ktorý spĺňa uplatniteľné požiadavky stanovené v tejto smernici.

4.2.   Výrobca vystaví pre daný model výrobku písomné EÚ vyhlásenie o zhode. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza výrobok, pre ktorý bolo vydané.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupní príslušným orgánom.

5.   Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bode 4 môžu byť v jeho mene a na jeho zodpovednosť splnené jeho splnomocneným zástupcom, pokiaľ sa to uvádza v splnomocnení.

____________________

PRÍLOHA V

INFORMÁCIE O SLUŽBÁCH SPĹŇAJÚCICH POŽIADAVKY NA PRÍSTUPNOSŤ

1.   Poskytovateľ služby zahrnie do všeobecných podmienok alebo obdobného dokumentu informácie slúžiace na posúdenie toho, akým spôsobom služba spĺňa požiadavky na prístupnosť uvedené v článku 4. Tieto informácie obsahujú opis uplatniteľných požiadaviek a vzťahujú sa na dizajn a používanie výrobku v takej miere, v akej je to relevantné na účely posúdenia. Okrem požiadaviek na poskytovanie informácií spotrebiteľom podľa smernice 2011/83/EÚ zahŕňajú informácie vždy, keď je to uplatniteľné, minimálne tieto prvky:

a)  všeobecný opis služby v prístupných formátoch;

b)  opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie toho, ako služba funguje;

c)  opis spôsobu, akým služba spĺňa uplatniteľné požiadavky na prístupnosť stanovené v prílohe I.

2.   Na dosiahnutie súladu s bodom 1 tejto prílohy môže poskytovateľ služby v plnom rozsahu alebo čiastočne uplatňovať harmonizované normy a technické špecifikácie, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie.

3.   Poskytovateľ služby poskytuje informácie, ktoré preukazujú, že proces poskytovania služby a jeho kontrola zabezpečujú súlad služby s bodom 1 tejto prílohy a s uplatniteľnými požiadavkami stanovenými v tejto smernici.

_________________________

PRÍLOHA VI

KRITÉRIÁ POSÚDENIA NEPRIMERANEJ ZÁŤAŽE

Kritériá na vykonávanie a zdokumentovanie posúdenia:

1.  Pomer medzi čistými nákladmi na dosiahnutie súladu s požiadavkami na prístupnosť vo vzťahu k celkovým nákladom (prevádzkové a kapitálové výdavky) na výrobu, distribúciu alebo dovoz výrobku alebo poskytovanie služby pre hospodárske subjekty.

Prvky na posúdenie čistých nákladov na dosiahnutie súladu s požiadavkami na prístupnosť:

a)  kritériá týkajúce sa jednorazových organizačných nákladov, ktoré sa majú zohľadniť pri posudzovaní:

i)  náklady na dodatočné ľudské zdroje s odbornými znalosťami v oblasti prístupnosti;

ii)  náklady na odbornú prípravu ľudských zdrojov a získanie schopností v oblasti prístupnosti;

iii)  náklady na vývoj nového procesu na začlenenie prístupnosti do vývoja výrobku alebo poskytovania služby;

iv)  náklady na vypracovanie usmernení o prístupnosti;

v)  jednorazové náklady na pochopenie právnych predpisov o prístupnosti;

b)  kritériá týkajúce sa priebežných výrobných a vývojových nákladov, ktoré sa majú zohľadniť pri posudzovaní:

i)  náklady súvisiace s navrhovaním prvkov prístupnosti výrobku alebo služby;

ii)  náklady, ktoré vzniknú pri výrobných procesoch;

iii)   náklady súvisiace s testovaním prístupnosti výrobku alebo služby;

iv)   náklady týkajúce sa vypracovania dokumentácie.

2.  Odhadované náklady a prínosy pre hospodárske subjekty vrátane výrobných procesov a investícií vo vzťahu k odhadovanému prínosu pre osoby so zdravotným postihnutím, pričom sa zohľadňuje množstvo a frekvenciu využívania konkrétnych výrobkov alebo služieb.

3.  Pomer medzi čistými nákladmi na dosiahnutie súladu s požiadavkami na prístupnosť vo vzťahu k čistému obratu hospodárskeho subjektu.

Prvky na posúdenie čistých nákladov na dosiahnutie súladu s požiadavkami na prístupnosť:

a)  kritériá týkajúce sa jednorazových organizačných nákladov, ktoré sa majú zohľadniť pri posudzovaní:

i)  náklady na dodatočné ľudské zdroje s odbornými znalosťami v oblasti prístupnosti;

ii)  náklady na odbornú prípravu ľudských zdrojov a získanie schopností v oblasti prístupnosti;

iii)  náklady na vývoj nového procesu na začlenenie prístupnosti do vývoja výrobku alebo poskytovania služby;

iv)  náklady na vypracovanie usmernení o prístupnosti;

v)  jednorazové náklady na pochopenie právnych predpisov o prístupnosti;

b)  kritériá týkajúce sa priebežných výrobných a vývojových nákladov, ktoré sa majú zohľadniť pri posudzovaní:

i)  náklady súvisiace s navrhovaním prvkov prístupnosti výrobku alebo služby;

ii)  náklady, ktoré vzniknú pri výrobných procesoch;

iii)   náklady súvisiace s testovaním prístupnosti výrobku alebo služby;

iv)   náklady týkajúce sa vypracovania dokumentácie.

__________________

(1)Ú. v. EÚ C 303, 19.8.2016, s. 103.
(2)Pozícia Európskeho parlamentu z 13. marca 2019.
(3)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/33/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výťahov a bezpečnostných komponentov do výťahov (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 251).
(4)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1).
(5)Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronických komunikácií (Ú. v. EÚ L 321, 17.12.2018, s. 36).
(6)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).
(7)Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (Ú. v. EÚ L 327, 2.12.2016, s. 1).
(8)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 17.2.2004, s. 1).
(9)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave (Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 1).
(10)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 14).
(11)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 1).
(12)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011. s. 1).
(13)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 191, 18.7.2008, s. 1).
(14)Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1564 z 13. septembra 2017 o určitých povolených spôsoboch použitia určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, a o zmene smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 242, 20.9.2017, s. 6).
(15)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1563 z 13. septembra 2017 o cezhraničnej výmene rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prístupných formátoch v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, medzi Úniou a tretími krajinami (Ú. v. EÚ L 242, 20.9.2017, s. 1).
(16)Smernica Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach (Ú. v. ES L 169, 12.7.1993, s. 1).
(17)Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení pojmov mikropodniky, malé a stredné podniky (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).
(18)Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia Rady 93/465/EHS (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82).
(19)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12).
(20)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64).
(21)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30).
(22)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).
(23)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).
(24)Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
(25)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(26) Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2011, s. 14.
(27)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36).
(28)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS (Ú. v. EÚ L 133, 22.5.2008, s. 66).
(29)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 34).
(30)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).
(31)Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 35).
(32)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ z 23. júla 2014 o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 214).
(33)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES (Ú. v. EÚ L 267, 10.10.2009, s. 7).
(34)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 32).
(35)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udelení koncesných zmlúv (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1).

Posledná úprava: 14. marca 2019Právne oznámenie