Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0152(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0078/2019

Předložené texty :

A8-0078/2019

Rozpravy :

PV 12/03/2019 - 25
CRE 12/03/2019 - 25

Hlasování :

PV 13/03/2019 - 11.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0174

Přijaté texty
PDF 508kWORD 181k
Středa, 13. března 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Vízový informační systém ***I
P8_TA-PROV(2019)0174A8-0078/2019

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (ES) č. 810/2009, nařízení (EU) 2017/2226, nařízení (EU) 2016/399, nařízení XX/2018 [nařízení o interoperabilitě] a rozhodnutí 2004/512/ES a kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 2008/633/SVV (COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0302),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 16 odst. 2, čl. 77 odst. 2 písm. a) a b), d) a e), čl. 78 odst. 2 písm. d), e) a g), čl. 79 odst. 2 písm. c) a d), čl. 87 odst. 2 písm. a) a čl. 88 odst. 2 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0185/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Rozpočtového výboru (A8-0078/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a také parlamentům členských států.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Název
Návrh
Návrh
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,
kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (ES) č. 810/2009, nařízení (EU) 2017/2226, nařízení (EU) 2016/399, nařízení XX/2018 [nařízení o interoperabilitě] a rozhodnutí 2004/512/ES a kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 2008/633/SVV
kterým se provádí reforma vízového informačního systému prostřednictvím změny nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (ES) č. 810/2009, nařízení (EU) 2017/2226, nařízení (EU) 2016/399, nařízení XX/2018 [nařízení o interoperabilitě] a rozhodnutí 2004/512/ES a kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 2008/633/SVV
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1
(1)  Vízový informační systém (VIS) byl zřízen rozhodnutím Rady 2004/512/ES41, aby sloužil jako technologické řešení pro výměnu údajů o vízech mezi členskými státy. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/200842 stanovilo účel, funkce a povinnosti VIS a rovněž podmínky a postupy pro výměnu údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy s cílem usnadnit posuzování žádostí o krátkodobá víza a přijímání souvisejících rozhodnutí. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/200943 stanovilo pravidla pro vkládání biometrických identifikátorů do VIS. Rozhodnutí Rady 2008/633/SVV44 stanovilo podmínky, za nichž mohou určené orgány členských států a Europol získat konzultační přístup do VIS za účelem prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů.
(1)  Vízový informační systém (VIS) byl zřízen rozhodnutím Rady 2004/512/ES41, aby sloužil jako technické řešení pro výměnu údajů o vízech mezi členskými státy. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/200842 stanovilo účel, funkce a povinnosti VIS a rovněž podmínky a postupy pro výměnu údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy s cílem usnadnit posuzování žádostí o krátkodobá víza a přijímání souvisejících rozhodnutí. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/200943 stanovilo pravidla pro vkládání biometrických identifikátorů do VIS. Rozhodnutí Rady 2008/633/SVV44 stanovilo podmínky, za nichž mohou určené orgány členských států a Europol získat konzultační přístup do VIS za účelem prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů. Systém VIS začal fungovat dne 11. října 201144a a v období od října 2011 do února 2016 byl postupně zaváděn na konzulátech všech členských států po celém světě.
__________________
__________________
41 Rozhodnutí Rady 2004/512/ES ze dne 8. června 2004 o zřízení Vízového informačního systému (VIS) (Úř. věst. L 213, 15.6.2004, s. 5).
41 Rozhodnutí Rady 2004/512/ES ze dne 8. června 2004 o zřízení Vízového informačního systému (VIS) (Úř. věst. L 213, 15.6.2004, s. 5).
42 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS) (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 60).
42 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS) (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 60).
43 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) (Úř. věst. L 243, 15.9.2009, s. 1).
43 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) (Úř. věst. L 243, 15.9.2009, s. 1).
44 Rozhodnutí Rady 2008/633/SVV ze dne 23. června 2008 o konzultačním přístupu určených orgánů členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) za účelem prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 129).
44 Rozhodnutí Rady 2008/633/SVV ze dne 23. června 2008 o konzultačním přístupu určených orgánů členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) za účelem prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 129).
44a Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/636/EU ze dne 21. září 2011, kterým se určuje datum zahájení provozu Vízového informačního systému (VIS) v prvním regionu (Úř. věst. L 249, 27.9.2011, s. 18).
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
(3)  Ve sdělení Komise ze dne 6. dubna 2016 nazvaném „Silnější a inteligentnější informační systémy pro ochranu hranic a bezpečnost“46 bylo uvedeno, že je zapotřebí, aby EU posílila a zlepšila své informační systémy, architekturu údajů a výměnu informací v oblasti řízení hranic, prosazování práva a boje proti terorismu, a zdůrazněna potřeba zlepšit interoperabilitu informačních systémů. Sdělení rovněž vymezilo potřebu řešit informační mezery, včetně mezer týkajících se státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou držiteli dlouhodobého víza.
(3)  Ve sdělení Komise ze dne 6. dubna 2016 nazvaném „Silnější a inteligentnější informační systémy pro ochranu hranic a bezpečnost“46 bylo uvedeno, že je zapotřebí, aby EU posílila a zlepšila své informační systémy, architekturu údajů a výměnu informací v oblasti řízení hranic, prosazování práva a boje proti terorismu, a zdůrazněna potřeba zlepšit interoperabilitu informačních systémů. Vzhledem k tomu, že v článku 21 Úmluvy k provedení Schengenské dohody je stanoveno právo na volný pohyb na území států, které jsou smluvními stranami dohody, na dobu nejvýše 90 dnů v průběhu kteréhokoli období 180 dnů, a to zavedením vzájemného uznávání povolení k pobytu a dlouhodobých víz, která tyto státy vydaly, je ve sdělení rovněž vymezena potřeba řešit informační mezery, včetně mezer týkajících se státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou držiteli dlouhodobého víza. Komise proto provedla dvě studie: v první studií proveditelnosti46a se dospělo k závěru, že vytvoření úložiště by bylo technicky proveditelné a že nejlepší technickou volbou by bylo opětovné použití struktury VIS, zatímco v rámci druhé studie byla provedena46b analýza nezbytnosti a přiměřenosti rozšíření oblasti působnosti systému VIS, přičemž se dospělo k závěru, že by bylo nezbytné a přiměřené rozšířit oblast působnosti systému VIS, aby obsahoval výše zmíněné dokumenty.
__________________
__________________
46 COM(2016) 205 final.
46 COM(2016) 205 final.
46a „Integrovaná správa hranic (Integrated Border Management – IBM) – Studie proveditelnosti pro zahrnutí dokumentů pro dlouhodobá víza, povolení k pobytu a povolení pro malý pohraniční styk do úložiště“ (Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits) (2017).
46b „Právní analýza nezbytnosti a přiměřenosti rozšíření oblasti působnosti vízového informačního systému (VIS), aby obsahoval údaje o dlouhodobých vízech a povoleních k pobytu“ (Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents) (2018).
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  Dne 10. června 2016 schválila Rada plán na posílení výměny informací a správy informací47. S cílem řešit stávající informační mezeru s ohledem na dokumenty vydávané státním příslušníkům třetích zemí Rada vyzvala Komisi, aby posoudila zřízení centrálního úložiště povolení k pobytu a dlouhodobých víz vydaných členskými státy, které by uchovávalo informace o těchto dokumentech, včetně konce platnosti a případného odebrání. Článek 21 Úmluvy k provedení Schengenské dohody stanoví právo na volný pohyb na území států, které jsou smluvními stranami dohody, na dobu nejvýše 90 dnů v průběhu jakéhokoliv období 180 dnů, a to zavedením vzájemného uznávání povolení k pobytu a dlouhodobých víz, která tyto státy vydaly.
vypouští se
__________________
47 Plán na posílení výměny informací a správy informací včetně řešení interoperability v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (9368/1/16 REV 1).
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  V závěrech Rady ze dne 9. června 2017 o dalším postupu s cílem zlepšit výměnu informací a zajistit interoperabilitu informačních systémů EU48 Rada uznala, že mohou být zapotřebí nová opatření s cílem odstranit stávající informační mezery v oblasti správy hranic a prosazování práva v souvislosti s překračováním hranic držiteli dlouhodobých víz a povolení k pobytu. Rada vyzvala Komisi, aby prioritně vypracovala studii proveditelnosti týkající se zřízení ústředního úložiště EU obsahujícího informace o dlouhodobých vízech, pobytových kartách a povoleních k pobytu. Na tomto základě Komise provedla dvě studie: první studie proveditelnosti49 dospěla k závěru, že vytvoření úložiště by bylo technicky proveditelné a že nejlepší technickou volbou by bylo opětovné použití struktury VIS, zatímco druhá studie50 provedla analýzu nezbytnosti a přiměřenosti a dospěla k závěru, že by bylo nezbytné a přiměřené rozšířit oblast působnosti VIS, aby obsahoval výše zmíněné dokumenty.
vypouští se
__________________
48 Závěry Rady o dalším postupu s cílem zlepšit výměnu informací a zajistit interoperabilitu informačních systémů EU (10151/17).
49„Integrovaná správa hranic (Integrated Border Management – IBM) – Studie proveditelnosti pro zahrnutí dokumentů pro dlouhodobá víza, povolení k pobytu a povolení pro malý pohraniční styk do úložiště“ (Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits) (2017).
50 „Právní analýza nezbytnosti a přiměřenosti rozšíření oblasti působnosti vízového informačního systému (VIS), aby obsahoval údaje o dlouhodobých vízech a povoleních k pobytu“ (Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents) (2018).
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
(8)  Při přijetí nařízení (ES) č. 810/2009 bylo uznáno, že otázka dostatečné spolehlivosti pro účely identifikace a ověřování otisků prstů dětí mladších 12 let, zejména toho, jak se otisky prstů s věkem mění, bude muset být řešena v pozdější fázi a řešení bude založeno na výsledcích studie provedené za odpovědnosti Komise. Studie53 provedená Společným výzkumným střediskem v roce 2013 dospěla k závěru, že za určitých podmínek lze dosáhnout s uspokojivou mírou přesnosti rozpoznávání otisků prstů dětí ve věku od 6 do 12 let. Druhá studie54 toto zjištění v prosinci 2017 potvrdila a poskytla další informace o účinku stárnutí na kvalitu otisků prstů. Na tomto základě Komise provedla v roce 2017 další studii, která zkoumala nezbytnost a přiměřenost snížení věkové hranice pro snímání otisků prstů u dětí při postupu udělování víz na 6 let věku. Tato studie55 zjistila, že snížení věkové hranice pro snímání otisků prstů by přispělo k lepšímu dosažení cílů VIS, zejména pokud jde o usnadnění boje proti podvodnému zneužívání totožnosti, usnadnění kontrol na hraničních přechodech na vnějších hranicích a mohlo by přinést další výhody prostřednictvím posílení prevence a boje proti zneužívání práv dětí, zejména tím, že umožní zjištění/ověření totožnosti dětských státních příslušníků třetí země, kteří se nacházejí na schengenském území v situaci, v níž by mohla být nebo byla porušena jejich práva (např. dětské oběti obchodování s lidmi, pohřešované děti a nezletilé osoby bez doprovodu, které žádají o azyl).
(8)  Při přijetí nařízení (ES) č. 810/2009 bylo uznáno, že otázka dostatečné spolehlivosti pro účely identifikace a ověřování otisků prstů dětí mladších 12 let, zejména toho, jak se otisky prstů s věkem mění, bude muset být řešena v pozdější fázi a řešení bude založeno na výsledcích studie provedené v rámci odpovědnosti Komise. Studie53 provedená Společným výzkumným střediskem v roce 2013 dospěla k závěru, že za určitých podmínek lze dosáhnout s uspokojivou mírou přesnosti rozpoznávání otisků prstů dětí ve věku od 6 do 12 let. Druhá studie54 toto zjištění v prosinci 2017 potvrdila a poskytla další informace o účinku stárnutí na kvalitu otisků prstů. Na tomto základě Komise provedla v roce 2017 další studii, která zkoumala nezbytnost a přiměřenost snížení věkové hranice pro snímání otisků prstů u dětí při postupu udělování víz na 6 let věku. Tato studie55 zjistila, že snížení věkové hranice pro snímání otisků prstů by přispělo k lepšímu dosažení cílů VIS, zejména pokud jde o usnadnění boje proti podvodnému zneužívání totožnosti, usnadnění kontrol na hraničních přechodech na vnějších hranicích, a mohlo by přinést další výhody prostřednictvím posílení prevence a boje proti zneužívání práv dětí, zejména tím, že umožní zjištění/ověření totožnosti dětských státních příslušníků třetí země, kteří se nacházejí na schengenském území v situaci, v níž by mohla být nebo byla porušena jejich práva (např. dětské oběti obchodování s lidmi, pohřešované děti a nezletilé osoby bez doprovodu, které žádají o azyl). Zároveň se v případě dětí jedná o velmi ohroženou skupinu, a proto by mělo shromažďování zvláštních kategorií údajů od nich, jako jsou otisky prstů, podléhat přísnějším ochranným opatřením, přičemž by měl být omezen účel, za kterým lze tyto údaje používat v situacích, kdy je to v nejlepším zájmu dítěte, mj. tím, že se omezí doba uchovávání těchto údajů. V rámci druhé studie bylo navíc zjištěno, že otisky prstů u osob nad 70 let mají nízkou kvalitu a pouze průměrnou přesnost. Komise a členské státy by měly spolupracovat při výměně osvědčených postupů a tyto nedostatky řešit.
__________________
__________________
53 Rozpoznávání otisků prstů u dětí (2013 – EUR 26193).
53 Rozpoznávání otisků prstů u dětí (2013 – EUR 26193).
54 „Automatické rozpoznávání otisků prstů: od dětí po starší osoby“ (Automatic fingerprint recognition: from children to elderly) (2018 – JRC).
54 „Automatické rozpoznávání otisků prstů: od dětí po starší osoby“ (Automatic fingerprint recognition: from children to elderly) (2018 – JRC).
55 „Proveditelnost a důsledky snížení věkové hranice pro snímání otisků prstů u dětí a uložení naskenované kopie cestovního dokladu žadatele o vízum do vízového informačního systému (VIS)“ (Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS)) (2018).
55 „Proveditelnost a důsledky snížení věkové hranice pro snímání otisků prstů u dětí a uložení naskenované kopie cestovního dokladu žadatele o vízum do vízového informačního systému (VIS)“ (Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS) (2018).
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
(10)  Osobní údaje poskytnuté žadatelem o krátkodobé vízum by měly být zpracovány VIS za účelem posouzení, zda by vstup žadatele do Unie mohl představovat hrozbu pro veřejnou bezpečnost nebo veřejné zdraví v Unii, a rovněž posouzení rizika nelegální migrace žadatele. Pokud jde o státní příslušníky třetích zemí, kteří získali dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu, měly by být tyto kontroly omezeny na přispění k posouzení totožnosti držitele dokumentu, pravosti a platnosti dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu a rovněž toho, zda by vstup státního příslušníka třetí země do Unie mohl ohrozit veřejnou bezpečnost nebo veřejné zdraví v Unii. Neměly by zasahovat do jakéhokoliv rozhodnutí o dlouhodobých vízech nebo povoleních k pobytu.
(10)  Osobní údaje poskytnuté žadatelem o krátkodobé vízum by měly být zpracovány systémem VIS za účelem posouzení, zda by vstup žadatele do Unie mohl představovat hrozbu pro veřejnou bezpečnost v Unii, a rovněž posouzení rizika nelegální migrace žadatele. Pokud jde o státní příslušníky třetích zemí, kteří získali dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu, měly by být tyto kontroly omezeny na přispění k posouzení totožnosti držitele dokumentu, pravosti a platnosti dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu a rovněž toho, zda by vstup státního příslušníka třetí země do Unie mohl ohrozit veřejnou bezpečnost nebo veřejné zdraví v Unii. Neměly by zasahovat do žádného rozhodnutí o dlouhodobých vízech nebo povoleních k pobytu.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
(11)  Posuzování takových rizik nelze provést bez zpracování osobních údajů týkajících se totožnosti osoby, cestovního dokladu a případně osoby přebírající finanční náklady, nebo, je-li žadatel nezletilý, totožnosti odpovědné osoby. Každá položka osobních údajů v žádostech by měla být porovnána s údaji v záznamu nebo souboru registrovaném v některém informačním systému (Schengenský informační systém (SIS), Vízový informační systém (VIS), údaje Europolu, databáze odcizených a ztracených cestovních dokladů Interpolu (SLTD), systém vstupu/výstupu (EES), Eurodac, Evropský informační systém rejstříků trestů státních příslušníků třetí země ECRIS-TCN, pokud jde o odsouzení týkající se teroristických trestných činů nebo jiných forem závažných trestných činů a/nebo databáze cestovních dokladů s údaji uvedenými v oběžnících (TDAWN), kterou spravuje Interpol), nebo se seznamem podezřelých nebo se zvláštními ukazateli rizik. Kategorie osobních údajů, jež by měly být použity pro srovnání, by měly být omezeny na kategorie údajů, které se nacházejí v informačních systémech, v nichž se vyhledává, na seznamu podezřelých nebo v souboru zvláštních ukazatelů rizik.
(11)  Posuzování takových rizik nelze provést bez zpracování osobních údajů týkajících se totožnosti osoby, cestovního dokladu a případně osoby přebírající finanční náklady, nebo, je-li žadatel nezletilý, totožnosti odpovědné osoby. Každá položka osobních údajů v žádostech by měla být porovnána s údaji v záznamu nebo souboru registrovaném v některém informačním systému (Schengenský informační systém (SIS), Vízový informační systém (VIS), údaje Europolu, databáze odcizených a ztracených cestovních dokladů Interpolu (SLTD), systém vstupu/výstupu (EES), Eurodac nebo se seznamem podezřelých v rámci seznamu podezřelých v systému ETIAS či se zvláštními ukazateli rizik. Kategorie osobních údajů, jež by měly být použity pro srovnání, by měly být omezeny na kategorie údajů, které se nacházejí v informačních systémech, v nichž se vyhledává, na seznamu podezřelých nebo v souboru zvláštních ukazatelů rizik.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
(12)  Interoperabilita mezi informačními systémy EU byla zavedena [nařízením (EU) XX o interoperabilitě] tak, aby se tyto informační systémy EU a jejich údaje vzájemně doplňovaly, s cílem zlepšit správu vnějších hranic, přispět k prevenci nelegální migrace a boji proti ní a zajistit vysokou úroveň bezpečnosti v prostoru svobody, bezpečnosti a práva Unie, včetně udržování veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku a ochrany bezpečnosti na území členských států.
(12)  Interoperabilita mezi informačními systémy EU byla zavedena [nařízením (EU) XX o interoperabilitě (hranice a víza)], s cílem zlepšit správu vnějších hranic, přispět k prevenci nelegální migrace a boji proti ní a zajistit vysokou úroveň bezpečnosti v prostoru svobody, bezpečnosti a práva Unie, včetně udržování veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku a ochrany bezpečnosti na území členských států.
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
(13)  Interoperabilita mezi informačními systémy EU umožňuje vzájemné doplňování systémů za účelem usnadnění správné identifikace osob, přispívá k boji proti podvodnému zneužívání totožnosti, zlepšuje a harmonizuje požadavky na kvalitu údajů příslušných informačních systémů EU, usnadňuje technickou a provozní implementaci stávajících a budoucích informačních systémů EU ze strany členských států, posiluje a zjednodušuje bezpečnost údajů a opatření na ochranu údajů, kterými se řídí příslušné informační systémy EU, zefektivňuje přístup donucovacích orgánů k EES, VIS, [ETIAS] a systému Eurodac a podporuje účely EES, VIS, [ETIAS], systému Eurodac, SIS a [systému ECRIS-TCN].
(13)  Interoperabilita mezi informačními systémy EU zajišťuje snadnější správnou identifikaci osob, přispívá k boji proti podvodnému zneužívání totožnosti, zlepšuje a harmonizuje požadavky na kvalitu údajů příslušných informačních systémů EU, usnadňuje technickou a provozní implementaci stávajících a budoucích informačních systémů EU ze strany členských států, posiluje, harmonizuje a zjednodušuje bezpečnost údajů a opatření na ochranu údajů, kterými se řídí příslušné informační systémy EU, zefektivňuje kontrolovaný přístup donucovacích orgánů k EES, VIS, ETIAS a systému Eurodac a podporuje účely EES, VIS, ETIAS, systému Eurodac, SIS a systému ECRIS-TCN.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
(14)  Prvky interoperability zahrnují EES, VIS, [ETIAS], systém Eurodac, SIS a [systém ECRIS-TCN] a údaje Europolu s cílem umožnit, aby v těchto údajích mohlo být současně vyhledáváno pomocí těchto informačních systémů EU, a proto je vhodné tyto prvky používat pro účely provádění automatizovaných kontrol a pro přístup k VIS pro účely prosazování práva. Pro tento účel by měl být využíván Evropský vyhledávací portál (ESP) s cílem umožnit rychlý, bezproblémový, účinný, systematický a kontrolovaný přístup k informačním systémům EU, údajům Europolu a databázím Interpolu potřebným k plnění jejich úkolů v souladu s jejich přístupovými právy a za účelem podpory cílů VIS.
(14)  Prvky interoperability zahrnují EES, VIS, ETIAS, systém Eurodac, SIS a systém ECRIS-TCN a údaje Europolu s cílem umožnit, aby v těchto údajích mohlo být současně vyhledáváno pomocí těchto informačních systémů EU, a proto je vhodné tyto prvky používat pro účely provádění automatizovaných kontrol a pro přístup k VIS pro účely prosazování práva. Pro tento účel by měl být využíván Evropský vyhledávací portál (ESP) s cílem umožnit rychlý, bezproblémový, účinný, systematický a kontrolovaný přístup k informačním systémům EU, údajům Europolu a databázím Interpolu potřebným k plnění jejich úkolů v souladu s jejich přístupovými právy a za účelem podpory cílů VIS.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
(15)  Porovnání s jinými databázemi by mělo být automatizováno. Kdykoliv toto srovnání odhalí existenci shody („pozitivní nález“) s jakýmkoliv osobním údajem v žádostech nebo jejich kombinací a záznamem nebo souborem ve výše uvedených informačních systémech nebo s osobními údaji v seznamu podezřelých, měla by být žádost zpracována ručně pracovníkem odpovědného orgánu. Posouzení provedené odpovědným orgánem by mělo vést k rozhodnutí o vydání či nevydání krátkodobého víza.
(15)  Porovnání s jinými databázemi by mělo být automatizováno. Kdykoliv toto srovnání odhalí existenci shody („pozitivní nález“) s jakýmkoliv osobním údajem v žádostech nebo jejich kombinací a záznamem nebo souborem ve výše uvedených informačních systémech nebo s osobními údaji v seznamu podezřelých, měla by být v případě, že pozitivní nález nemůže systém VIS automaticky potvrdit, žádost zpracována ručně pracovníkem odpovědného orgánu. V závislosti na druhu údajů, které vedly k pozitivnímu nálezu, by měly tento nález posoudit konzuláty nebo jediné kontaktní místo členského státu, přičemž toto kontaktní místo by odpovídalo za nálezy generované zejména databázemi nebo systémy v rámci prosazování práva. Posouzení provedené odpovědným orgánem by mělo vést k rozhodnutí o vydání či nevydání krátkodobého víza.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
(18)  Pro analýzu souboru žádosti o krátkodobé vízum by se měly použít zvláštní ukazatele rizik, které odpovídají dříve zjištěným rizikům v oblasti bezpečnosti, nelegální migrace nebo veřejného zdraví. Kritéria použitá pro vymezení zvláštních ukazatelů rizik by za žádných okolností neměla být založena pouze na pohlaví nebo věku dané osoby. Za žádných okolností nesmí být založeny na informacích odhalujících rasu, barvu pleti, etnický nebo sociální původ, genetické vlastností, jazyk, politické či jakékoli jiné názory, víru nebo filosofické přesvědčení, členství v odborových organizacích, příslušnost k národnostní menšině, majetek, původ, zdravotní postižení nebo sexuální orientaci osoby.
(18)  Pro analýzu souboru žádosti o krátkodobé vízum by se měly použít zvláštní ukazatele rizik, které odpovídají dříve zjištěným rizikům v oblasti bezpečnosti, nelegální migrace nebo vysokého rizika epidemie. Kritéria použitá vymezení zvláštních ukazatelů rizik by za žádných okolností neměla být založena pouze na pohlaví nebo věku dané osoby. Za žádných okolností nesmějí být založena na informacích odhalujících rasu, barvu pleti, etnický nebo sociální původ, genetické vlastnosti, jazyk, politické či jakékoli jiné názory, víru nebo filozofické přesvědčení, členství v odborových organizacích, příslušnost k národnostní menšině, majetek, původ, zdravotní postižení nebo sexuální orientaci dané osoby.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19
(19)  Neustále vznikající nové formy bezpečnostních hrozeb, nové formy nelegální migrace a hrozby pro veřejné zdraví vyžadují účinné reakce a je třeba proti nim bojovat pomocí moderních prostředků. Vzhledem k tomu, že tyto prostředky obnáší zpracovávání velkého množství osobních údajů, měla by být zavedena vhodná ochranná opatření k tomu, aby se zásahy do práv na respektování soukromého a rodinného života a práva na ochranu osobních údajů omezily na to, co je v demokratické společnosti nezbytné.
(19)  Neustále vznikající nové formy bezpečnostních rizik, nové formy nelegální migrace a vysokého rizika epidemie vyžadují účinné reakce a je třeba proti nim bojovat pomocí moderních prostředků. Vzhledem k tomu, že tyto prostředky obnášejí zpracovávání velkého množství osobních údajů, měla by být zavedena vhodná ochranná opatření k tomu, aby se zásahy do práv na respektování soukromého a rodinného života a práva na ochranu osobních údajů omezily na to, co je v demokratické společnosti nezbytné a přiměřené.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21
(21)  Mezinárodní dopravci by měli být za účelem splnění své povinnosti vyplývající z Úmluvy k provedení Schengenské dohody schopni ověřit, zda mají státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou držiteli krátkodobých víz, dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu požadované platné cestovní doklady. Toto ověření by mělo být umožněno prostřednictvím každodenního výpisu údajů z VIS do samostatné databáze určené pouze k nahlížení, která umožní získání minimálně nezbytné podmnožiny údajů pro umožnění vyhledávání, které povede k odpovědi ve formátu „ok/not ok“.
(21)  Mezinárodní dopravci by měli za účelem splnění své povinnosti vyplývající z Úmluvy k provedení Schengenské dohody ověřovat, zda mají státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou držiteli krátkodobých víz, dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu požadované platné cestovní doklady, tím, že do systému VIS zašlou žádost o vyhledání příslušných údajů. Toto ověření by mělo být umožněno prostřednictvím každodenního výpisu údajů z VIS do samostatné databáze určené pouze k nahlížení, která umožní získat minimálně nezbytnou podmnožinu údajů pro umožnění vyhledávání, které povede k odpovědi ve formátu „ok/not ok“. Dopravci by neměli mít přístup k samotnému souboru žádosti. Technické specifikace k zajištění přístupu do systému VIS prostřednictvím portálu pro dopravce by měly v maximální možné míře omezit dopad na cestující a dopravce. Za tímto účelem je třeba zvážit propojení systému ETIAS se systémem EES.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)
(21a)  V zájmu omezení dopadu povinností stanovených v tomto nařízení na mezinárodní dopravce přepravující skupiny osob na mezinárodních pravidelných autobusových linkách by měla být dostupná uživatelsky vstřícná mobilní řešení.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 b (nový)
(21b)  Komise by do dvou let od začátku uplatňování tohoto nařízení měla posoudit vhodnost, slučitelnost a ucelenost ustanovení uvedených v článku 26 Úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro účely ustanovení týkajících se systému VIS v oblasti přepravy skupiny osob na mezinárodních pravidelných autobusových linkách. Měl by být zohledněn nedávný vývoj v oblasti přepravy na mezinárodních pravidelných autobusových linkách. Měla by být zvážena potřeba upravit ustanovení týkající se přepravy na mezinárodních pravidelných autobusových linkách uvedená v článku 26 zmíněné úmluvy nebo v tomto nařízení.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)
(23a)  Biometrické údaje, které v kontextu tohoto nařízení vyžadují otisky prstů a zobrazení obličeje, jsou jedinečné, a proto jsou mnohem spolehlivější než alfanumerické údaje k identifikaci osoby. Biometrické údaje však představují citlivé osobní údaje. Toto nařízení tedy stanovuje základ a záruky pro zpracování takových údajů pro účely zjištění jediné totožnosti dotyčných osob.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28
(28)  [Nařízení 2018/XX o interoperabilitě] poskytuje policejnímu orgánu členského státu, který byl takto zmocněn vnitrostátními legislativními opatřeními, možnost zjistit totožnost osoby pomocí biometrických údajů této osoby převzatých během kontroly totožnosti. Mohou však existovat zvláštní okolnosti, v rámci nichž je zjištění totožnosti osoby nezbytné v zájmu této osoby. Tyto případy zahrnují situace, v jejichž rámci byla osoba nalezena poté, co byla pohřešována, byla unesena nebo byla identifikována jako oběť obchodování s lidmi. V těchto případech by měl být donucovacím orgánům poskytnut rychlý přístup k údajům VIS, aby bylo umožněno rychlé a spolehlivé zjištění totožnosti osoby, aniž by bylo nutné splňovat všechny podmínky a dodatečná ochranná opatření pro přístup pro účely vymáhání práva.
(28)  [Nařízení 2018/XX o interoperabilitě (hranice a víza)] poskytuje policejnímu orgánu členského státu, který byl takto zmocněn vnitrostátními legislativními opatřeními, možnost zjistit totožnost osoby pomocí biometrických údajů této osoby převzatých během kontroly totožnosti. Mohou však existovat zvláštní okolnosti, v rámci nichž je zjištění totožnosti osoby nezbytné v zájmu této osoby. Tyto případy zahrnují situace, v jejichž rámci byla osoba nalezena poté, co byla pohřešována, byla unesena nebo byla identifikována jako oběť obchodování s lidmi. Pouze v těchto případech by měl být donucovacím orgánům poskytnut rychlý přístup k údajům VIS, aby bylo umožněno rychlé a spolehlivé zjištění totožnosti osoby, aniž by bylo nutné splňovat všechny podmínky a dodatečná ochranná opatření pro přístup pro účely vymáhání práva.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29
(29)  Porovnávání údajů na základě latentního otisku prstu, který je daktyloskopickou stopou, jež může být nalezena na místě trestného činu, je v oblasti policejní spolupráce zásadní. V případech, kdy existuje důvodná domněnka, že pachatel nebo oběť mohou být zaregistrováni v systému VIS, by měla možnost porovnat latentní otisk prstu s údaji o otiscích prstů, které jsou uloženy v systému VIS, poskytnout donucovacím orgánům členských států velmi cenný nástroj při prevenci, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů, například když jsou latentní otisky prstů jediným důkazem na místě trestného činu.
(29)  Porovnávání údajů na základě latentního otisku prstu, který je daktyloskopickou stopou, jež může být nalezena na místě trestného činu, je v oblasti policejní spolupráce zásadní. V případech, kdy existuje důvodná domněnka, že pachatel nebo oběť mohou být zaregistrováni v systému VIS, a po předchozím vyhledání informací na základě rozhodnutí Rady 2008/615/SVV1a by měla možnost porovnat latentní otisk prstu s údaji o otiscích prstů, které jsou uloženy v systému VIS, poskytnout donucovacím orgánům členských států velmi cenný nástroj při prevenci, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů, například když jsou latentní otisky prstů jediným důkazem na místě trestného činu.
__________________
1a Rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 1).
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32
(32)  V zájmu ochrany osobních údajů a vyloučení systematického vyhledávání ze strany donucovacích orgánů by měly být údaje VIS zpracovávány pouze ve specifických případech a tehdy, je-li to nezbytné pro účely prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů. Určené orgány a Europol by měly žádat o přístup k údajům systému VIS pouze tehdy, mají-li dostatečné důvody se domnívat, že takový přístup poskytne informace, které jim významně pomohou při prevenci, odhalování nebo vyšetřování teroristického či jiného závažného trestného činu.
(32)  V zájmu ochrany osobních údajů a vyloučení systematického vyhledávání ze strany donucovacích orgánů by měly být údaje VIS zpracovávány pouze ve specifických případech a tehdy, je-li to nezbytné pro účely prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů. Určené orgány a Europol by měly žádat o přístup k údajům systému VIS pouze tehdy, mají-li dostatečné důvody se domnívat, že takový přístup poskytne informace, které jim významně pomohou při prevenci, odhalování nebo vyšetřování teroristického či jiného závažného trestného činu, a po předchozím vyhledání informací na základě rozhodnutí Rady 2008/615/SVV.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 a (nový)
(32a)  Koncoví uživatelé z členských států obecně před vyhledáváním v evropských databázích nebo současně s ním vyhledávají v příslušných vnitrostátních databázích.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33
(33)  Osobní údaje držitelů dokumentů k dlouhodobému pobytu uložené ve VIS by neměly být uchovávány déle, než je nezbytné pro účely VIS. Je vhodné uchovávat údaje týkající se státních příslušníků třetích zemí po dobu pěti let, aby bylo možné vzít tyto údaje v úvahu při posuzování žádostí o krátkodobá víza, aby bylo možné odhalit překročení délky oprávněného pobytu po uplynutí doby platnosti a za účelem provedení posouzení bezpečnosti státních příslušníků třetích zemí, kteří je získali. Údaje o předchozím použití dokumentu by mohly usnadnit vydávání budoucích krátkodobých víz. Kratší doba uložení by pro zajištění uvedených účelů nebylo dostatečné. Údaje by se měly po pěti letech vymazat, pokud důvody pro jejich vymazání nenastanou dříve.
(33)  Osobní údaje držitelů dlouhodobých víz uložené v systému VIS by neměly být uchovávány déle, než je nezbytné pro účely tohoto systému. Je vhodné uchovávat údaje týkající se státních příslušníků třetích zemí po dobu pěti let, aby bylo možné vzít tyto údaje v úvahu při posuzování žádostí o krátkodobá víza, aby bylo možné odhalit překročení délky oprávněného pobytu po uplynutí doby platnosti a za účelem provedení posouzení bezpečnosti státních příslušníků třetích zemí, kteří je získali. Údaje o předchozím použití dokumentu by mohly usnadnit vydávání budoucích krátkodobých víz. Kratší doba uložení by pro zajištění uvedených účelů nebylo dostatečné. Údaje by se měly po pěti letech vymazat, pokud důvody pro jejich vymazání nenastanou dříve.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35
(35)  Členové jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže (European Border and Coast Guard – EBCG) a rovněž jednotky pracovníků, kteří se podílejí na úkolech spojených s navracením, mají podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 nárok nahlížet do evropských databází, je-li to nezbytné pro plnění provozních úkolů uvedených v operačním plánu pro hraniční kontroly, ostrahu hranic a navracení pod vedením hostitelského členského státu. S cílem usnadnit toto nahlížení a umožnit jednotkám účinný přístup k údajům vloženým do VIS by měl být Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž (ECBGA) udělen přístup k systému VIS. Tento přístup by měl dodržovat podmínky a omezení přístupu, které se uplatňují u orgánů členských států příslušných pro každý konkrétní účel, pro který lze nahlížet do údajů VIS.
(35)  Členové jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže (European Border and Coast Guard – EBCG) mají podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 nárok nahlížet do evropských databází, je-li to nezbytné pro plnění provozních úkolů uvedených v operačním plánu pro hraniční kontroly, ostrahu hranic a navracení, pod vedením hostitelského členského státu. Tento přístup by měl dodržovat podmínky a omezení přístupu, které se uplatňují u orgánů členských států příslušných pro každý konkrétní účel, pro který lze nahlížet do údajů VIS.
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37
(37)  Třetí země návratu často nepodléhají rozhodnutím o odpovídající ochraně přijatým Komisí podle článku 45 nařízení (EU) 2016/679 nebo podle vnitrostátních předpisů přijatých k provedení článku 36 směrnice (EU) 2016/680. Kromě toho značné úsilí Unie o spolupráci s hlavními zeměmi původu neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, které podléhají povinnosti návratu, nebylo schopno zajistit systematické plnění závazku přijmout zpět své vlastní státní příslušníky těmito třetími zeměmi, který je stanovený mezinárodním právem. Dohody o zpětném přebírání osob uzavřené nebo projednávané Unií nebo členskými státy, které stanoví vhodné záruky pro předávání údajů třetím zemím podle článku 46 nařízení (EU) 2016/679 nebo vnitrostátních předpisů přijatých k provedení článku 37 směrnice (EU) 2016/680, zahrnují omezený počet těchto třetích zemí a uzavření jakékoliv nové dohody zůstává nejisté. V takových situacích mohou být osobní údaje zpracovány podle tohoto nařízení u orgánů třetích zemí za účelem provádění návratové politiky Unie, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 49 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2016/679 nebo ve vnitrostátních předpisech, kterými se provádí článek 38 nebo 39 směrnice (EU) 2016/680.
(37)  Osobní údaje získané členským státem podle tohoto nařízení by neměly být předávány nebo zpřístupňovány žádné třetí zemi, mezinárodní organizaci ani soukromému subjektu usazenému v Unii nebo mimo ni. Výjimečně by však mělo být možné předat tyto osobní údaje třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, pokud toto předání podléhá přísným podmínkám a je v konkrétním případě nezbytné k tomu, aby bylo možné zjistit totožnost státního příslušníka třetí země v souvislosti s jeho navracením. Jestliže neexistuje rozhodnutí o odpovídající ochraně prostřednictvím prováděcího aktu podle nařízení (EU) 2016/679, ani vhodné záruky, kterým podléhá předávání údajů podle uvedeného nařízení, mělo by být výjimečně možné předat pro účely navrácení dané osoby údaje ze systému VIS třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, a to pouze pokud je jejich předání nezbytné z důležitých důvodů veřejného zájmu, jak je uvedeno ve zmíněném nařízení.
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38
(38)  Členské státy by měly v souladu s platnými pravidly o ochraně údajů a případně v jednotlivých případech zpřístupňovat příslušné osobní údaje zpracovávané ve VIS pro účely provádění úkolů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) .../...60, [nařízení o rámci Unie pro znovuusídlování], [Agentuře Evropské unie pro azyl] a příslušným mezinárodním orgánům, jako jsou Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, Mezinárodní organizace pro migraci a operace pro uprchlíky a znovuusídlování Mezinárodního výboru Červeného kříže ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí nebo osobám bez státní příslušnosti, které tyto osoby předávají členským státům v rámci provádění nařízení (EU) .../... [nařízení o rámci Unie pro znovuusídlování].
vypouští se
__________________
60 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) …/… [úplný název] (Úř. věst. L …, …, s. …).
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39
(39)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/200161 se vztahuje na činnosti orgánů a institucí Unie při plnění jejich úkolů jako orgánů pověřených provozním řízením systému VIS.
(39)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/172561 se vztahuje na činnost orgánů a institucí Unie při plnění jejich úkolů jakožto orgánů pověřených provozním řízením systému VIS.
__________________
__________________
61 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
61 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40
(40)  V souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001 byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který své stanovisko předložil dne
(40)  V souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001 byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který své stanovisko předložil dne 12. prosince 2018.
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43
(43)  Aniž je dotčena odpovědnost členských států za správnost údajů vkládaných do VIS, měla by agentura eu-LISA nést odpovědnost za zlepšování kvality údajů zavedením centrálního nástroje pro sledování kvality údajů a za předkládání zpráv členským státům v pravidelných intervalech.
(43)  Aniž je dotčena odpovědnost členských států za správnost údajů vkládaných do VIS, měla by agentura eu-LISA nést odpovědnost za zlepšování kvality údajů zavedením, udržováním a průběžnou modernizací centrálního nástroje pro sledování kvality údajů a za předkládání zpráv členským státům v pravidelných intervalech.
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44
(44)  Aby bylo možno lépe sledovat využívání VIS s cílem analyzovat tendence, pokud jde o migrační tlak a správu hranic, měla by být agentura eu-LISA schopna vytvořit kapacitu pro statistické hlášení členským státům, Komisi a Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž, aniž by byla ohrožena integrita údajů. Mělo by být proto zřízeno centrální úložiště statistických údajů. Žádná z vytvořených statistik by neměla obsahovat osobní údaje.
(44)  Aby bylo možno lépe sledovat využívání VIS s cílem analyzovat tendence, pokud jde o migrační tlak a správu hranic, měla by být agentura eu-LISA schopna vytvořit kapacitu pro statistické hlášení členským státům, Komisi a Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž, aniž by byla ohrožena integrita údajů. Agentura eu-LISA by proto měla uchovávat určité statistické údaje v centrálním úložišti pro účely podávání zpráv a poskytování statistických údajů stanovených v [nařízení 2018/XX o interoperabilitě (hranice a víza)]. Žádná z vytvořených statistik by neměla obsahovat osobní údaje.
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47 a (nový)
(47a)  Tímto nařízením nejsou dotčeny závazky vyplývající ze Ženevské úmluvy ze dne 28. července 1951 o právním postavení uprchlíků ve znění Newyorského protokolu ze dne 31. ledna 1967 ani žádné mezinárodní závazky přijaté Unií a jejími členskými státy.
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (ES) č. 767/2008
Název
(-1)  nadpis se nahrazuje tímto:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně informací o krátkodobých vízech, dlouhodobých vízech a povoleních k pobytu mezi členskými státy (nařízení o VIS)“;
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 2 – odst. 1 – návětí
1.  Účelem VIS je zlepšovat provádění společné vízové politiky, konzulární spolupráce a konzultace mezi ústředními vízovými orgány usnadněním výměny údajů o žádostech a o souvisejících rozhodnutích mezi členskými státy s cílem:
1.  Účelem systému VIS je zlepšovat provádění společné vízové politiky v oblasti krátkodobých víz, konzulární spolupráci a konzultace mezi ústředními vízovými orgány usnadněním výměny údajů o žádostech a o souvisejících rozhodnutích mezi členskými státy s cílem:
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a
a)  usnadnit řízení o žádostech o vízum;
a)  usnadnit a urychlit řízení o žádostech o vízum;
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 2 – odst. 1 – písm. f
f)  pomáhat při zjišťování totožnosti osob, které jsou pohřešovány;
f)  pomáhat při zjišťování totožnosti osob uvedených v článku 22o, které jsou pohřešovány;
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 2 – odst. 1 – písm. h
h)  přispívat k prevenci, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů nebo jiných závažných trestných činů;
h)  přispívat k prevenci ohrožení vnitřní bezpečnosti některého z členských států, zejména prostřednictvím prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů nebo jiných závažných trestných činů za příslušných, přesně definovaných okolností;
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 2 – odst. 1 – písm. i
i)  přispívat k předcházení ohrožení vnitřní bezpečnosti členských států;
vypouští se
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a
a)  podpořit vysokou úroveň bezpečnosti tím, že přispívá k posouzení toho, zda je žadatel před svým příjezdem na hraniční přechody na vnějších hranicích považován za hrozbu pro veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost nebo veřejné zdraví;
a)  podpořit vysokou úroveň bezpečnosti ve všech členských státech tím, že přispívá k posouzení toho, zda je žadatel nebo držitel dokumentu považován za hrozbu pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost;
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b
b)  zvýšit účinnost hraničních kontrol a kontrol na daném území;
b)  usnadnit kontroly na hraničních přechodech na vnějších hranicích a zvýšit účinnost kontrol na území členských států;
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c
c)  přispívat k prevenci, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů nebo jiných závažných trestných činů;
c)  přispívat k prevenci ohrožení vnitřní bezpečnosti některého z členských států, zejména prostřednictvím prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů nebo jiných závažných trestných činů za příslušných, přesně definovaných okolností;
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d a (nové)
da)  pomáhat při zjišťování totožnosti osob uvedených v článku 22o, které jsou pohřešovány;
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (ES) č. 767/2008
Článek 2 a (nový)
(2a)  vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 2a
Struktura
1.  Systém VIS je založen na centralizované struktuře a skládá se:
a)  ze společného úložiště údajů o totožnosti uvedeného v [čl. 17 odst. 2 písm. a) nařízení 2018/XX o interoperabilitě (hranice a víza)];
b)  z ústředního informačního systému (dále jen „ústřední systém VIS“);
c)  z uživatelského rozhraní v každém členském státě (dále jen „národní uživatelské rozhraní“ nebo „NI-VIS“), které umožní připojení příslušného ústředního vnitrostátního orgánu daného členského státu, nebo z vnitrostátního jednotného rozhraní (NUI) v každém členském státě na základě obecných technických specifikací, které je ve všech členských státech stejné a které umožňuje propojení ústředního systému VIS s vnitrostátní infrastrukturou v členských státech;
d)  z komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem VIS a vnitrostátním rozhraním;
e)  ze zabezpečeného komunikačního kanálu mezi ústředním systémem VIS a ústředním systémem EES;
f)  z bezpečné komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem VIS a ústředními infrastrukturami Evropského vyhledávacího portálu zřízeného podle [článku 6 nařízení 2018/XX o interoperabilitě (hranice a víza)], sdílené služby pro porovnávání biometrických údajů zřízené podle [článku 12 nařízení 2018/XX o interoperabilitě (hranice a víza)], společného úložiště údajů o totožnosti zřízeného podle [článku 17 nařízení 2018/XX o interoperabilitě (hranice a víza)] a detektoru vícenásobné totožnosti zřízeného podle [článku 25 nařízení 2018/XX o interoperabilitě (hranice a víza)];
g)  z mechanismu konzultací o žádostech a výměně informací mezi ústředními vízovými orgány („VISMail“);
h)  z brány pro dopravce;
i)  ze zabezpečené internetové služby umožňující komunikaci mezi ústředním systémem VIS na jedné straně a bránou pro dopravce a mezinárodními systémy na straně druhé;
j)  z úložiště údajů pro účely podávání zpráv a poskytování statistických údajů;
k)  z nástroje umožňujícího žadatelům udělit nebo odvolat souhlas s prodloužením doby pro uchovávání souboru žádosti.
Ústřední systém VIS, vnitrostátní jednotná rozhraní, internetová služba, brána pro dopravce a komunikační infrastruktura systému VIS v nejvyšší technicky možné míře sdílí a opětovně využívá hardwarové a softwarové prvky ústředního systému EES, resp. vnitrostátních jednotných rozhraní EES, brány pro dopravce ETIAS, internetové služby EES, a komunikační infrastruktury EES.
2.  Národní uživatelské rozhraní (NI-VIS) se skládá z:
a)  jednoho lokálního vnitrostátního rozhraní (dále jen „rozhraní LNI“) pro každý členský stát, které fyzicky připojuje členský stát k zabezpečené komunikační síti a obsahuje šifrovací zařízení určené pro systém VIS. Rozhraní LNI je umístěno na území členského státu;
b)  jednoho záložního rozhraní LNI (BLNI), které má stejný obsah a funkci jako rozhraní LNI.
3.  Rozhraní LNI a BLNI se používají výlučně pro účely vymezené právními předpisy Unie, jež upravují systém VIS.
4.  Centralizované služby se zdvojují na dvou různých místech, konkrétně ve francouzském Štrasburku, kde je umístěn hlavní ústřední systém VIS, tj. ústřední jednotka (CU), a v rakouském městě St. Johann im Pongau, kde je umístěna záložní ústřední jednotka ústředního systému VIS (BCU). Propojení mezi hlavním ústředním systémem VIS a záložním ústředním systémem VIS musí umožňovat stálou synchronizaci mezi ústřední jednotkou a záložní ústřední jednotkou. Komunikační infrastruktura podporuje nepřetržitou dostupnost systému VIS a přispívá k jejímu zajištění. Zahrnuje redundantní oddělené cesty pro propojení mezi ústředním systémem VIS a záložním ústředním systémem VIS a rovněž redundantní oddělené cesty pro propojení mezi jednotlivými národními uživatelskými rozhraními a ústředním systémem VIS a záložním ústředním systémem VIS. Komunikační infrastruktura poskytuje šifrovanou virtuální soukromou síť určenou pro údaje ze systému VIS a komunikaci mezi členskými státy a mezi členskými státy a orgánem odpovědným za provozní řízení ústředního systému VIS.
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 4 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
(3a)  „ústředním orgánem“ orgán zřízený členským státem pro účely nařízení (ES) č. 810/2009;
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 4 – odst. 1 – bod 15
(15)  „zobrazením obličeje“ digitální zobrazení obličeje;
(15)  „zobrazením obličeje“ digitální zobrazení obličeje v dostatečném obrazovém rozlišení a kvalitě určené k použití při automatizovaném porovnávání biometrických prvků;
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 4 – odst. 1 – bod 19
(19)  „vnitrostátním dozorovým úřadem“, pokud jde o účely prosazování práva, dozorové úřady zřízené v souladu s článkem 41 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680***;
(19)  „dozorovými úřady“ dozorové úřady uvedené v čl. 51 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679** a dozorové úřady uvedené v článku 41 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680***;
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 4 – odst. 1 – bod 19 a (nový)
(19a)  „pozitivním nálezem“ existence odpovídajícího údaje zjištěná porovnáním příslušných údajů zaznamenaných v souboru žádosti v systému VIS s příslušnými údaji uloženými v záznamu nebo souboru registrovaném v systému VIS, Schengenském informačním systému, systému EES, ETIAS a Eurodac, v údajích Europolu nebo v databázích odcizených a ztracených cestovních dokladů (SLTD) spravovaných Interpolem;
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 4 – odst. 1 – bod 20
(20)  „prosazováním práva“ prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů;
(20)  „prosazováním práva“ prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů, a to v přesně vymezeném rámci;
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 4 – odst. 1 – bod 21
(21)  „teroristickými trestnými činy“ trestné činy podle vnitrostátního práva, které odpovídají nebo jsou rovnocenné trestným činům podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541****;
(21)  „teroristickými trestnými činy“ trestné činy podle vnitrostátního práva uvedené v článcích 3 až 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541**** nebo trestné činy rovnocenné jednomu z těchto trestných činů v případě členských států, které nejsou touto směrnicí vázány;
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 4 – poznámka pod čarou 2 (nový)
** Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c
c)  údaje o otiscích prstů uvedené v čl. 9 odst. 6 a čl. 22c odst. 2 písm. g);
c)  údaje o otiscích prstů uvedené v čl. 9 odst. 6 a čl. 22c odst. 2 písm. g) a čl. 22d písm. g);
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c a (nové)
ca)  naskenovaná kopie stránky cestovního dokladu s biografickými údaji uvedená v čl. 9 odst. 7;
Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 5 – odst. 3
3.  CIR musí obsahovat údaje uvedené v čl. 9 odst. 4 písm. a) až cc), čl. 9 odst. 5 a čl. 9 odst. 6, čl. 22c odst. 2 písm. a) až cc), f) a g) a čl. 22d písm. a) až cc), f) a g). Zbývající údaje VIS musí být ukládány do ústředního systému VIS.
3.  Úložiště CIR musí obsahovat údaje uvedené v čl. 9 odst. 4 písm. a) až cc), čl. 9 odst. 5 a čl. 9 odst. 6, čl. 22c odst. 2 písm. a) až cc), f) a g) a čl. 22d písm. a) až c), f) a g). Zbývající údaje VIS musí být ukládány do ústředního systému VIS.
Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 5 a – odst. 1
(1)   Do VIS musí být integrován seznam cestovních dokladů, které opravňují držitele k překročení vnějších hranic a které mohou být opatřeny vízem, jak je stanoveno rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1105/2011/EU*.
1.   Do VIS musí být integrován seznam cestovních dokladů, které opravňují držitele k překročení vnějších hranic a které mohou být opatřeny vízem, jak je stanoveno rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1105/2011/EU*.
Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 5 a – odst. 2
(2)   VIS musí poskytovat funkci pro centralizovanou správu seznamu uznávaných cestovních dokladů a oznamování uznání nebo neuznání cestovních dokladů uvedených v seznamu podle v článku 4 rozhodnutí č. 1105/2011/EU.
2.   VIS musí poskytovat funkci pro centralizovanou správu seznamu uznávaných cestovních dokladů a oznamování uznání nebo neuznání cestovních dokladů uvedených v seznamu podle v článku 4 rozhodnutí č. 1105/2011/EU.
Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 5 a – odst. 3
(3)   Podrobná pravidla pro správu funkce v odstavci 2 budou stanovena v prováděcích aktech. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 49 odst. 2.
3.   Podrobná pravidla pro správu funkce v odstavci 2 budou stanovena v prováděcích aktech. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 49 odst. 2.
Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – point -a (nový)
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 6 – odst. 1
-a)  odstavec 1 se nahrazuje tímto:
1.  Přístup do VIS pro vkládání, změny nebo vymazávání údajů podle čl. 5 odst. 1 v souladu s tímto nařízením je vyhrazen výhradně řádně zmocněným pracovníkům vízových orgánů.
1. Aniž je tím dotčen článek 22a, je přístup do systému VIS pro vkládání, změny nebo vymazávání údajů podle čl. 5 odst. 1 v souladu s tímto nařízením vyhrazen výhradně řádně zmocněným pracovníkům vízových orgánů. Počet těchto řádně zmocněných pracovníků je přísně omezen skutečnými potřebami jejich útvarů.“
Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. a
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 6 – odst. 2
2.  Přístup do VIS pro nahlížení do údajů je vyhrazen výhradně řádně zmocněným pracovníkům vnitrostátních orgánů členského státu a institucí EU, kteří jsou k tomu oprávněni pro účely stanovené v článcích 15 až 22, článcích 22c až 22f, článcích 22g až 22j, jakož i pro účely stanovené v článcích 20 a 21 [nařízení 2018/XX o interoperabilitě].
2.  Přístup do systému VIS pro nahlížení do údajů je vyhrazen výhradně řádně zmocněným pracovníkům vnitrostátních orgánů členského státu a institucí EU, kteří jsou k tomu oprávněni pro účely stanovené v článcích 15 až 22 a článcích 22g až 22l, jakož i pro účely stanovené v článcích 20 a 21 [nařízení 2018/XX o interoperabilitě] (hranice a víza)].
Orgány oprávněné nahlížet do systému VIS nebo mít k němu přístup za účelem prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů jsou určeny v souladu s kapitolou IIIb.
Tento přístup je omezen v rozsahu, v němž jsou údaje vyžadovány pro výkon jejich úkolů v souladu s těmito účely, a musí být přiměřený sledovaným cílům.
Tento přístup je omezen v rozsahu, v němž jsou údaje vyžadovány pro výkon jejich úkolů v souladu s těmito účely, a musí být přiměřený sledovaným cílům.
Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. a a (nové)
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 6 – odst. 3
aa)  odstavec 3 se nahrazuje tímto:
3.  Každý členský stát určí příslušné orgány, jejichž řádně zmocnění pracovníci mají přístup ke vkládání, změnám, vymazávání nebo prohlížení údajů ve VIS. Každý členský stát bezodkladně sdělí Komisi seznam těchto orgánů, včetně orgánů podle čl. 41 odst. 4, a jeho veškeré změny. V tomto seznamu je u každého orgánu uvedeno, za jakým účelem může zpracovávat údaje ve VIS.
3. Každý členský stát určí příslušné orgány, jejichž řádně zmocnění pracovníci mají přístup ke vkládání, změnám, vymazávání nebo prohlížení údajů ve VIS. Každý členský stát bezodkladně poskytne agentuře eu-LISA seznam těchto orgánů, včetně orgánů podle čl. 29 odst. 3a, a jeho veškeré změny. V tomto seznamu je u každého orgánu uvedeno, v jakých údajích může vyhledávat a za jakým účelem.
Do tří měsíců ode dne uvedení VIS do provozu podle čl. 48 odst. 1 zveřejní Komise souhrnný seznam v Úředním věstníku Evropské unie. Pokud dojde ke změnám, zveřejní Komise jednou ročně aktualizovaný souhrnný seznam.
Agentura eu-LISA zajišťuje každoroční zveřejnění seznamu určených orgánů uvedeného v čl. 22k odst. 2 a centrálních přístupových bodů uvedených v čl. 22k odst. 4 v Úředním věstníku Evropské unie. Agentura eu-LISA vede na svých internetových stránkách průběžně aktualizovaný seznam obsahující změny, které zaslaly členské státy v období mezi jeho každoročním zveřejněním.
Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. c
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 6 – odst. 5
5.  Podrobná pravidla pro správu funkce pro centralizovanou správu seznamu uvedeného v odstavci 3 budou stanovena v prováděcích aktech. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 49 odst. 2.
5.  Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 48a, pokud jde o podrobná pravidla pro správu funkce v rámci centralizované správy seznamu uvedeného v odstavci 3.
Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 a (nový)
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 7 – odst. 2
(7a)  V článku 7 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
2.  Každý příslušný orgán zajistí, aby při využívání VIS nebyli žadatelé o víza a držitelé víz diskriminováni na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženství nebo vyznání, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace a aby byla plně respektována lidská důstojnost a integrita žadatele o vízum nebo držitele víza.
2. Zpracování osobních údajů v rámci systému VIS kterýmkoli příslušným orgánem nesmí vést k diskriminaci vůči žadatelům – držitelům víz nebo žadatelům – držitelům dlouhodobých víz a povolení k pobytu na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických rysů, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických nebo jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Musí plně ctít lidskou důstojnost a integritu a základní práva a dodržovat zásady uznané v Listině základních práv Evropské unie, včetně práva na respektování soukromí a práva na ochranu osobních údajů. Zvláštní pozornost se musí věnovat dětem, starším osobám, osobám se zdravotním postižením a osobám, které potřebují mezinárodní ochranu. Na prvním místě musí vždy být nejlepší zájem dítěte.
Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 7 – odst. 3
3.  Během všech řízení podle tohoto nařízení musí členské státy především zohledňovat nejlepší zájem dítěte. Musí zohlednit blaho, bezpečnost a ochranu dítěte, zejména pokud existuje riziko, že se dítě stane obětí obchodování s lidmi, a názory dítěte, který musí být přikládán náležitý význam, a to s ohledem na jeho věk a zralost.
3.  Během všech řízení podle tohoto nařízení mají členské státy na mysli především nejlepší zájem dítěte, a to při plném respektování Mezinárodní úmluvy o právech dítěte. Musejí zohlednit blaho, bezpečnost a ochranu dítěte, zejména pokud existuje riziko, že se dítě stane obětí obchodování s lidmi, a názory dítěte, kterým musí být přikládán náležitý význam, a to s ohledem na jeho věk.
Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 a (nový)
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)
(8a)  V článku 7 se doplňuje nový odstavec, který zní:
„3a. Členské státy uplatňují toto nařízení plně v souladu s Listinou základních práv Evropské unie, zejména s právem na lidskou důstojnost, právem na svobodu a bezpečnost, respektováním soukromého a rodinného života, ochranou osobních údajů, právem na azyl a ochranou zásady nenavracení a ochranou v případě vystěhování, vyhoštění nebo vydání, právem na nediskriminaci, právy dítěte a právem na účinnou právní ochranu.“;
Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 b (nový)
Nařízení (ES) č. 767/2008
Článek 7 a (nový)
(8b)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 7a
Údaje o otiscích prstů v případě dětí
1.  Odchylně od čl. 22c odst. 2 písm. g) se do systému VIS nevkládají údaje o otiscích prstů dětí do 6 let.
2.  Biometrické údaje o nezletilých dětech od šesti let věku získávají úředníci, kteří byli konkrétně proškoleni k získávání biometrických údajů od nezletilých osob ohleduplným způsobem vstřícným k dětem, a to s neomezeným přihlédnutím k nejlepším zájmům dítěte a k dodržování záruk stanoveným v Úmluvě OSN o právech dítěte.
Nezletilé děti jsou při získávání biometrických údajů doprovázeny dospělým rodinným příslušníkem, pokud je přítomen. Nezletilé osoby bez doprovodu jsou při získávání biometrických údajů doprovázeny opatrovníkem, zástupcem a v případě, že zástupce nebyl stanoven, osobou proškolenou ve věci ochrany nejlepšího zájmu nezletilé osoby a jejího obecného blaha. Tato proškolená osoba, kterou nesmí být úředník odpovědný za získání biometrických údajů, jedná nezávisle a nepřijímá příkazy od úředníka ani od útvaru odpovědného za získání biometrických údajů. Při zajišťování toho, aby nezletilá osoba splnila uvedenou povinnost a poskytla své biometrické údaje, proti ní nelze použít sílu v žádné formě.
3.  Odchylně od čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) 810/2009 nepožadují konzuláty v případě, že by to pro rodiny dětí ve věku od 6 do 12 let znamenalo nadměrnou zátěž a nepřiměřené náklady, aby se tyto děti dostavily k odběru biometrických identifikátorů na konzulát osobně. V takových případech se biometrické identifikátory získávají na vnějších hranicích, kde se přihlíží zejména k tomu, aby se zabránilo obchodování s dětmi.
4.  Odchylně od ustanovení týkajících se používání údajů uvedených v kapitole II, III, IIIa a IIIb lze mít přístup k údajům o otiscích prstů dětí pouze za těmito účely:
a)  k ověření totožnosti dítěte v rámci řízení o žádostech o vízum v souladu s článkem 15 a na vnějších hranicích v souladu s článkem 18 a 22g a
b)  v rámci kapitoly IIIb k přispění k prevenci porušování práv dítěte a k boji proti němu, pokud jdou splněny všechny tyto podmínky:
(i)  tento přístup musí být nutný z důvodu prevence, odhalování nebo vyšetřování případů obchodování s dětmi;
(ii)  přístup je nutný v konkrétním případě;
(iii)  identifikace je v nejlepším zájmu dítěte.“
Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (ES) č. 767/2008
Kapitola II – název
VKLÁDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ O KRÁTKODOBÝCH VÍZECH VÍZOVÝMI ORGÁNY
(Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. b
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 9 – odst. 1 – bod 5
5.  zobrazení obličeje žadatele, v souladu s čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 810/2009.
5.  zobrazení obličeje žadatele, v souladu s článkem 13 nařízení (ES) č. 810/2009.
Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. b a (nové)
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 9 – odst. 1 – bod 6
ba)  bod 6 se nahrazuje tímto:
6.  otisky prstů žadatele, v souladu s příslušnými ustanoveními Společné konzulární instrukce.
6. otisky prstů žadatele, v souladu s článkem 13 nařízení (ES) č. 810/2009.“;
Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. d
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 9 – odst. 1 a
8.  Zobrazení obličeje státních příslušníků třetích zemí uvedené v bodě 5 prvního pododstavce musí být v dostatečném obrazovém rozlišení a kvalitě určené k použití při automatizovaném porovnávání biometrických údajů.
Zobrazení obličeje státních příslušníků třetích zemí uvedené v bodě 5 prvního pododstavce musí být v dostatečném obrazovém rozlišení a kvalitě určené k použití při automatizovaném porovnávání biometrických údajů. Pokud zobrazení obličeje postrádá dostatečnou kvalitu, nelze je použít k automatizovanému porovnávání.
Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. d
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 9 – odst. 1 b
Odchylně od druhého pododstavce, pokud ve výjimečných případech nelze splnit specifikace kvality a rozlišení stanovené pro zanesení zobrazení obličeje pořízeného na místě do systému VIS, je možné zobrazení obličeje získat elektronicky z čipu elektronického strojově čitelného cestovního dokladu. V takových případech se zobrazení obličeje vloží do individuálního souboru až poté, co je elektronicky ověřeno, že zobrazení obličeje zaznamenané na čipu elektronického strojově čitelného cestovního dokladu odpovídá zobrazení obličeje dotčeného státního příslušníka třetí země pořízenému na místě.
Odchylně od prvního pododstavce, pokud ve výjimečných případech nelze splnit specifikace kvality a rozlišení stanovené pro zanesení zobrazení obličeje pořízeného na místě do systému VIS, je možné zobrazení obličeje získat elektronicky z čipu elektronického strojově čitelného cestovního dokladu. V takových případech se zobrazení obličeje vloží do individuálního souboru až poté, co je elektronicky ověřeno, že zobrazení obličeje zaznamenané na čipu elektronického strojově čitelného cestovního dokladu odpovídá zobrazení obličeje dotyčného státního příslušníka třetí země pořízenému na místě.
Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 9 a – odst. 2
2.  Po vytvoření žádosti nebo při vydání víza VIS zkontroluje, zda je cestovní doklad související s touto žádostí uznán v souladu s rozhodnutím č. 1105/2011/EU, a to provedením automatického vyhledávání v seznamu uznávaných cestovních dokladů uvedených v článku 5a a zobrazí výsledek.
2.  Po vytvoření žádosti systém VIS zkontroluje, zda je cestovní doklad související s touto žádostí uznán v souladu s rozhodnutím č. 1105/2011/EU, a to provedením automatického vyhledávání v seznamu uznávaných cestovních dokladů uvedených v článku 5a, a zobrazí výsledek.
Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 9 a – odst. 3
3.  Pro účely ověření stanovených v čl. 21 odst. 1 a čl. 21 odst. 3 písm. a), c) a d) nařízení (ES) č. 810/2009 VIS zahájí vyhledávání pomocí Evropského vyhledávacího portálu vymezeného v čl. 6 odst. 1 [nařízení o interoperabilitě] za účelem porovnání příslušných údajů uvedených v čl. 9 bodě 4 tohoto nařízení s údaji v záznamu nebo souboru registrovaném ve VIS, v Schengenském informačním systému (SIS), systému vstupu/výstupu (EES), evropském systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS), včetně seznamu podezřelých, který je uveden v článku 29 nařízení (EU) 2018/XX pro účely zřízení evropského systému pro cestovní informace a povolení, systému Eurodac, [systému ECRIS-TCN, pokud jde o odsouzení týkající se teroristických trestných činů a jiných forem závažných trestných činů], údajích Europolu, databázi odcizených a ztracených cestovních dokladů Interpolu (SLTD) a databázi cestovních dokladů s údaji uvedenými v oběžnících (TDAWN), kterou spravuje Interpol.
3.  Pro účely ověřování stanoveného v čl. 21 odst. 1 a čl. 21 odst. 3 písm. a) a c) nařízení (ES) č. 810/2009 zahájí systém VIS vyhledávání pomocí Evropského vyhledávacího portálu vymezeného v čl. 6 odst. 1 [nařízení o interoperabilitě] za účelem porovnání příslušných údajů uvedených v čl. 9 bodě 4, 5 a 6 tohoto nařízení. Systém VIS ověří:
a)  zda cestovní doklad použitý v případě dané žádosti neodpovídá cestovnímu dokladu, který byl v systému SIS nahlášen jako ztracený, odcizený, neoprávněně užívaný nebo neplatný;
b)  zda cestovní doklad použitý v případě dané žádosti neodpovídá cestovnímu dokladu, který byl v databázi SLTD nahlášen jako ztracený, odcizený nebo neplatný;
c)  zda v souvislosti s žadatelem nebyl v systému SIS pořízen záznam o odepření vstupu a pobytu;
d)  zda ohledně žadatele nebyl v systému SIS pořízen záznam v souvislosti s osobami hledanými za účelem zatčení a předání na základě evropského zatýkacího rozkazu nebo za účelem zatčení a vydání;
e)  zda žadatel a cestovní doklad neodpovídají cestovnímu povolení v ústředním systému ETIAS, žádost o něž byla zamítnuta nebo které bylo zrušeno nebo prohlášeno za neplatné, nebo jeho držiteli;
f)  zda se žadatel a cestovní doklad nenacházejí na seznamu podezřelých, který je uveden v článku 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1240*;
g)  zda údaje o žadateli už nejsou zaznamenány v systému VIS;
h)  zda údaje poskytnuté v žádosti, které se týkají cestovního dokladu, neodpovídají jiné žádosti o vízum spojené s jinými údaji o totožnosti;
i)  zda žadatel není v současnosti, nebo nebyl v minulosti veden v systému EES jako osoba, která překročila délku oprávněného pobytu;
j)  zda není žadatel v systému EES veden jako osoba, jíž byl odepřen vstup;
k)  zda nebylo ve vztahu k žadateli vydáno rozhodnutí o zamítnutí žádosti o krátkodobé vízum nebo o prohlášení tohoto víza za neplatné či o jeho zrušení zaznamenané v systému VIS;
l)  zda nebylo ve vztahu k žadateli vydáno rozhodnutí o zamítnutí žádosti o dlouhodobé vízum, o prohlášení tohoto víza za neplatné nebo o jeho zrušení zaznamenané v systému VIS;
m)  zda nejsou v údajích Europolu zaznamenány údaje týkající se totožnosti žadatele;
n)  zda nebyl žadatel o krátkodobé vízum zaregistrován v systému Eurodac;
o)  je-li žadatelem nezletilá osoba, zda o osobě vykonávající rodičovskou odpovědnost nebo poručníkovi či opatrovníkovi žadatele:
i)  zda není v systému SIS veden záznam v souvislosti s osobami hledanými za účelem zatčení a předání na základě evropského zatýkacího rozkazu nebo za účelem zatčení a vydání;
ii)  zda není v systému SIS veden záznam o odepření vstupu a pobytu;
(iii)  zda tato osoba není držitelem cestovního dokladu uvedeného na seznamu podezřelých osob, který je uveden v článku 34 nařízení (EU) 2018/1240.
________________________
* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 ze dne 12. září 2018, kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 1077/2011, (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 a (EU) 2017/2226 (Úř. věst. L 236, 19.9.2018, s. 1).
Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 9 a – odst. 3 a (nový)
3a.  Při dotazování v databázi SLTD nejsou údaje používané uživatelem systému ESP k zahájení vyhledávání sdíleny s vlastníky údajů Interpolu.
Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 9 a – odst. 4
4.  VIS doplní do souboru žádosti odkaz ke každému pozitivnímu nálezu získanému podle odstavce 3. Dále VIS v příslušných případech identifikuje členský stát nebo státy, které zadaly nebo dodaly údaje, které vyvolaly pozitivní nález či nálezy nebo Europol, a tuto skutečnost zaznamená v souboru žádosti.
4.  VIS doplní do souboru žádosti odkaz ke každému pozitivnímu nálezu získanému podle odstavce 3. Dále VIS v příslušných případech identifikuje členský stát nebo státy, které zadaly nebo dodaly údaje, které vyvolaly pozitivní nález či nálezy nebo Europol, a tuto skutečnost zaznamená v souboru žádosti. Zaznamenávají se pouze informace o případném pozitivním nálezu a původci příslušných údajů.
Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 9 a – odst. 5 – písm. d
d)  záznam o osobách a věcech pořízený pro účely skrytých kontrol nebo zvláštních kontrol.
d)  záznam o osobách a věcech pořízený pro účely skrytých kontrol, zvláštních kontrol nebo kontrol prováděných v rámci vyšetřování.
Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 9 a – odst. 5 a (nový)
5a.  Jakýkoli pozitivní nález vyplývající z vyhledávání podle čl. 9a odst. 3 písm. a), b), c), e), g), h), i), j), k), l) a n) musí být případně po předchozím ověření ústředním orgánem v souladu s článkem 9c posouzen konzulátem, u něhož byla podána žádost o vízum.
Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 9 a – odst. 5 b (nový)
5b.  V souladu s článkem 9ca jakýkoli pozitivní nález vyplývající z vyhledávání podle čl. 9a odst. 3 písm. d), f), m) a o) ověří, případně posoudí jednotné kontaktní místo členských států, které zadaly nebo poskytly údaje, jež vedly k pozitivnímu nálezu.
Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 9 a – odst. 5 c (nový)
5c.  Jakýkoli pozitivní nález na základě systému SIS se rovněž automaticky oznámí do centrály SIRENE v členském státě, který vytvořil záznam, jenž vedl k pozitivnímu nálezu.
Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 9 a – odst. 5 d (nový)
5d.  Oznámení do centrály SIRENE v členském státě nebo do jednotného kontaktního místa, které záznam zadaly, obsahuje tyto údaje:
a)  příjmení, jméno (jména) a případnou přezdívku (přezdívky),
b)  místo a datum narození,
c)  pohlaví,
d)  státní příslušnost a případné další státní příslušnosti,
e)  členský stát prvního předpokládaného pobytu a případně adresu prvního předpokládaného pobytu,
f)  adresu bydliště žadatele, nebo není-li k dispozici, obec a zemi pobytu,
g)  odkaz na veškeré pozitivní nálezy, včetně data a času jejich vytvoření.
Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 9 a – odst. 5 e (nový)
5e.  Tento článek nevylučuje podání žádosti o azyl z jakéhokoli důvodu. V případě žádosti o vízum podané obětí násilného trestného činu, jako je domácí násilí nebo obchodování s lidmi spáchaného jejich živitelem, musí být složka uložená v systému VIS oddělena od složky živitele, aby byly oběti chráněny před dalším nebezpečím.
Pozměňovací návrh 79
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 9 b – odst. 1
1.  Pokud jde o státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou rodinnými příslušníky občana Unie, na něhož se vztahuje směrnice 2004/38/ES, nebo státního příslušníka třetí země, který požívá práva na volný pohyb rovnocenného s právem občanů Unie podle dohody mezi Unií a jejími členskými státy na jedné straně a třetí zemí na straně druhé, automatizované kontroly uvedené v čl. 9a odst. 3 se provádějí výhradně pro účely kontroly, zda neexistují nějaké konkrétní skutečnosti nebo důvodné podezření založené na konkrétních skutečnostech vedoucí k závěru, že přítomnost dané osoby na území členských států představuje riziko pro bezpečnost nebo vysoké epidemické riziko v souladu se směrnicí 2004/38/ES.
1.  Pokud jde o státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou rodinnými příslušníky občana Unie, na něhož se vztahuje směrnice 2004/38/ES, nebo státního příslušníka třetí země, který požívá práva na volný pohyb rovnocenného s právem občanů Unie podle dohody mezi Unií a jejími členskými státy na jedné straně a třetí zemí na straně druhé, automatizované kontroly uvedené v čl. 9a odst. 3 se provádějí výhradně pro účely kontroly, zda neexistují nějaké konkrétní skutečnosti nebo důvodné podezření založené na konkrétních skutečnostech vedoucí k závěru, že přítomnost dané osoby na území členských států představuje riziko pro bezpečnost v souladu se směrnicí 2004/38/ES.
Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 9 b – odst. 3
3.  Pokud automatizované zpracování žádosti podle čl. 9a odst. 3 nahlásilo pozitivní nález odpovídající záznamu o odepření vstupu a pobytu, jak je uvedeno v článku 24 nařízení (ES) č. 1987/2006, vízový orgán ověří důvod, na základě kterého byl tento záznam vložen do SIS. Pokud tento důvod souvisí s rizikem nedovoleného přistěhovalectví, záznam se při posuzování žádosti nezohlední. Vízový orgán postupuje podle čl. 25 odst. 2 nařízení SIS II.
3.  Pokud automatizované zpracování žádosti podle čl. 9a odst. 3 nahlásilo pozitivní nález odpovídající záznamu o odepření vstupu a pobytu, jak je uvedeno v článku 24 nařízení (EU) č. 2018/1861, vízový orgán ověří důvod, na základě kterého byl tento záznam vložen do SIS. Pokud tento důvod souvisí s rizikem nedovoleného přistěhovalectví, záznam se při posuzování žádosti nezohlední. Vízový orgán postupuje podle čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1861.
Pozměňovací návrh 81
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 9 c – název
Ověření ústředními orgány
Ověření ústředními orgány a vnitrostátním jednotným kontaktním místem
Pozměňovací návrh 82
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 9 c – odst. 1
1.  Jakýkoliv pozitivní nález vyplývající z vyhledávání podle čl. 9a odst. 3 musí být ručně ověřen ústředním orgánem členského státu zpracovávajícího žádost.
1.  Jakýkoliv pozitivní nález uvedený v čl. 9a odst. 5b vyplývající z vyhledávání podle čl. 9a odst. 3, který nemůže systém VIS automaticky potvrdit, musí být ručně ověřen vnitrostátním jednotným kontaktním místem v souladu s článkem 9ca. Oznámení se zašle ústřednímu orgánu členského státu zpracovávajícímu žádost.
Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 9 c – odst. 2
2.  Ústřední orgán musí mít při ověřování pozitivních nálezů přístup k souboru žádosti a k jakýmkoliv propojeným souborům a rovněž k veškerým pozitivním nálezům zjištěným během automatizovaného zpracování podle čl. 9a 3.
2.  Každý pozitivní nález uvedený v čl. 9a odst. 5a vyplývající z vyhledávání podle čl. 9a odst. 3, který nemůže systém VIS automaticky potvrdit, musí ručně ověřit ústřední orgán. Ústřední orgán musí mít při ověřování pozitivních nálezů přístup k souboru žádosti a k veškerým propojeným souborům a rovněž k veškerým pozitivním nálezům zjištěným během automatizovaného zpracování podle čl. 9a odst. 5a.
Pozměňovací návrh 84
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 9 c – odst. 5
5.  Pokud se údaje shodují nebo pokud trvají pochybnosti ohledně totožnosti žadatele, ústřední vízový orgán zpracovávající žádost informuje ústřední orgán jiného členského státu nebo členských států, jež zadaly nebo poskytly údaje, které vyvolaly pozitivní nález podle čl. 9a odst. 3. Pokud jeden nebo více členských států zadaly nebo poskytly údaje, které vyvolaly tento pozitivní nález, bude ústřední orgán tuto skutečnost konzultovat s ústředními orgány jiného členského státu nebo členských států pomocí postupu stanoveného v čl. 16 odst. 2.
5.  Pokud se údaje shodují nebo pokud trvají pochybnosti ohledně totožnosti žadatele, ústřední vízový orgán zpracovávající žádost informuje v odůvodněných případech ústřední orgán jiného členského státu nebo členských států, jež zadaly nebo poskytly údaje, které vyvolaly pozitivní nález podle čl. 9a odst. 3. Pokud jeden nebo více členských států zadaly nebo poskytly údaje, které vyvolaly tento pozitivní nález, bude ústřední orgán tuto skutečnost konzultovat s ústředními orgány jiného členského státu nebo členských států pomocí postupu stanoveného v čl. 16 odst. 2. V případě pochybností se postupuje ve prospěch žadatele.
Pozměňovací návrh 85
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 9 c – odst. 7
7.  Odchylně od odstavce 1, pokud srovnání uvedené v čl. 9a odst. 5 nahlašuje jeden nebo více pozitivních nálezů, VIS zašle automatizované oznámení ústřednímu orgánu členského státu, který zahájil vyhledávání, aby přijal veškerá vhodná následná opatření.
vypouští se
Pozměňovací návrh 86
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 9 c – odst. 8
8.  Pokud údaje, které vyvolaly pozitivní nález v souladu s čl. 9a odst. 3, poskytl Europol, ústřední orgán odpovědného členského státu konzultuje s národní jednotku Europolu následná opatření v souladu s nařízením (EU) 2016/794 a zejména jeho kapitolou IV.
vypouští se
Pozměňovací návrh 87
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 767/2008
Článek 9 c a (nový)
Článek 9ca
Ověřování a posuzování jednotným kontaktním místem členského státu
1.  Každý členský stát jmenuje vnitrostátní orgán, který bude fungovat 24 hodiny denně sedm dní v týdnu a který zajistí příslušné ruční ověřování a posuzování pozitivních nálezů pro účely tohoto nařízení (dále jen „jednotné kontaktní místo“). Jednotné kontaktní místo je tvořeno styčnými úředníky centrály SIRENE, národních ústředen Interpolu, národních ústředen Europolu, národní jednotky ETIAS a všech příslušných orgánů členských států zabývajících se prosazováním práva. Členské státy zajistí dostatečný počet zaměstnanců, který umožní jednotnému kontaktnímu místu ověřovat pozitivní nálezy, které mu byly v souladu s tímto nařízením oznámeny, přičemž zohlední lhůty stanovené v článku 23 nařízení (ES) č. 810/2009.
2.  Jednotné kontaktní místo ověřuje pozitivní nálezy, které mu byly oznámeny, ručně. Použijí se postupy stanovené v čl. 9c odst. 2 až 6.
3.  V případě, že se v rámci ověřování uvedeného v odstavci 2 tohoto článku zjistí, že se údaje shodují a pozitivní nález se potvrdí, jednotné kontaktní místo případně kontaktuje odpovědné orgány, včetně Europolu, které poskytly údaje, jež vedly k pozitivnímu nálezu. Ty pak pozitivní nález ověří. Jednotné kontaktní místo poskytne odůvodněné stanovisko, které poslouží k přijetí rozhodnutí o žádosti podle článku 23 nařízení (ES) č. 810/2009. Toto odůvodněné stanovisko se uvede v souboru žádosti.
Pozměňovací návrh 88
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 767/2008
Článek 9 c b (nový)
Článek 9cb
Příručka
Komise přijme v souladu s článkem 48a akt v přenesené pravomoci, kterým stanoví příručku s příslušnými údaji, které se porovnávají při vyhledávání v ostatních systémech podle čl. 9a odst. 3, a postupy a pravidla, jimiž je třeba se řídit při vyhledávání údajů a ověřování a posuzování jeho výsledků ve smyslu článků 9a až 9ca. Tento akt v přenesené pravomoci obsahuje kombinaci kategorií údajů pro vyhledávání v každém ze systému podle článku 9a.
Pozměňovací návrh 89
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 13 – odst. 4
4.  Při aktualizaci souboru žádosti podle odstavců 1 a 2 zašle VIS členskému státu, který vydal vízum, oznámení o rozhodnutí o prohlášení víza za neplatné od počátku nebo o jeho zrušení. Toto oznámení automaticky generuje ústřední systém a je přenášeno prostřednictvím mechanismu uvedeného v článku 16.
4.  Při aktualizaci souboru žádosti podle odstavců 1 a 2 zašle VIS členskému státu, který vydal vízum, oznámení o odůvodněném rozhodnutí o prohlášení víza za neplatné od počátku nebo o jeho zrušení. Toto oznámení automaticky generuje ústřední systém a je přenášeno prostřednictvím mechanismu uvedeného v článku 16.;
Pozměňovací návrh 90
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 15
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 3
Pouze za účelem provedení konzultace se do VIS začlení seznam členských států, které vyžadují, aby ústřední orgány jiných členských států při posuzování žádostí o jednotná víza podaných státními příslušníky určitých třetích zemí nebo určitou kategorií těchto státních příslušníků podle článku 22 nařízení (ES) č. 810/2009 a státních příslušníků dotčených třetích zemí provedly konzultace s jejich ústředními orgány.“
Pouze za účelem provedení konzultace se do VIS začlení seznam členských států, které vyžadují, aby ústřední orgány jiných členských států při posuzování žádostí o jednotná víza podaných státními příslušníky určitých třetích zemí nebo určitou kategorií těchto státních příslušníků podle článku 22 nařízení (ES) č. 810/2009 provedly konzultace s jejich ústředními orgány.“
Pozměňovací návrh 91
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 15
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 16 – odst. 3 – písm. a
a)  předávání informací podle čl. 25 odst. 4 o udělení víz s omezenou územní platností, podle čl. 24 odst. 2 o změnách údajů a článku 31 nařízení (ES) č. 810/2009 o oznámeních ex post;
a)  předávání informací podle čl. 25 odst. 4 o udělení víz s omezenou územní platností, podle čl. 24 odst. 2 o změnách údajů tohoto nařízení a článku 31 nařízení (ES) č. 810/2009 o oznámeních ex post;
Pozměňovací návrh 92
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 15
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 16 – odst. 3 – písm. b
b)  veškeré ostatní zprávy týkající se konzulární spolupráce, které zahrnují předávání osobních údajů zaznamenaných ve VIS nebo s nimi souvisejících, předávání žádostí příslušnému vízovému orgánu o poskytnutí kopií cestovních dokladů podle čl. 9 bodu 7 a ostatních dokumentů sloužících jako doklady k žádosti a předávání elektronických kopií těchto dokumentů, jakož i žádostí podle článku 9c a čl. 38 odst. 3. Příslušné vízové orgány na jakoukoli takovou žádost odpoví do dvou pracovních dnů.
b)  veškeré ostatní zprávy týkající se konzulární spolupráce, které zahrnují předávání osobních údajů zaznamenaných ve VIS nebo s nimi souvisejících, předávání žádostí příslušnému vízovému orgánu o poskytnutí kopií dokumentů sloužících jako doklady k žádosti a předávání elektronických kopií těchto dokumentů, jakož i žádostí podle článku 9c a čl. 38 odst. 3. Příslušné vízové orgány na jakoukoli takovou žádost odpoví do dvou pracovních dnů.
Pozměňovací návrh 93
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 a (nový)
Nařízení (ES) č. 767/2008
Článek 18 a
(18a)  Článek 18a se nahrazuje tímto:
Článek 18a
Článek 18a
Získávání údajů z VIS za účelem vytvoření či aktualizace záznamu o vstupu/výstupu nebo záznamu o odepření vstupu držitele víza v systému EES
Získávání údajů z VIS za účelem vytvoření či aktualizace záznamu o vstupu/výstupu nebo záznamu o odepření vstupu držitele víza v systému EES
Výhradně pro účely vytváření nebo aktualizace záznamu o vstupu/výstupu nebo záznamu o odepření vstupu držitele víza v systému EES podle čl. 14 odst. 2 a článků 16 a 18 nařízení (EU) 2017/2226 je orgánu příslušnému pro provádění kontrol na hranicích, na nichž se provozuje systém EES, umožněn přístup za účelem získávání údajů uložených ve VIS a uvedených v čl. 16 odst. 2 písm. c) až f) uvedeného nařízení a jejich importování do systému EES.“
Výhradně pro účely vytváření nebo aktualizace záznamu o vstupu/výstupu nebo záznamu o odepření vstupu držitele víza v systému EES podle čl. 14 odst. 2 a článků 16 a 18 nařízení (EU) 2017/2226 je orgánu příslušnému pro provádění kontrol na hranicích, na nichž se provozuje systém EES, umožněn přístup za účelem získávání údajů uložených ve VIS a uvedených v čl. 16 odst. 1 písm. d) a čl. 16 odst. 2 písm. c) až f) uvedeného nařízení a jejich importování do systému EES.“
Pozměňovací návrh 94
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 19
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 20 a – název
Použití údajů VIS pro zanesení záznamů o pohřešovaných osobách do SIS a následný přístup k těmto údajům
Použití údajů VIS pro zanesení záznamů o pohřešovaných osobách nebo zranitelných osobách, jimž je třeba zabránit v cestování, do SIS a následný přístup k těmto údajům
Pozměňovací návrh 95
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 19
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 20 a – odst. 1
1.  Údaje o otiscích prstů uložené ve VIS mohou být použity pro zanesení záznamů o pohřešovaných osobách v souladu s čl. 32 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) …* [nařízení (EU) o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech]. V takových případech se výměna údajů o otiscích prstů provádí prostřednictvím zabezpečených prostředků do centrály SIRENE členského státu, který údaje vlastní.
1.  Údaje o otiscích prstů a zobrazení obličeje uložené ve VIS mohou být použity pro zanesení záznamů o pohřešovaných osobách, dětech, kterým hrozí únos, nebo zranitelných osobách, jimž je třeba zabránit v cestování, v souladu s článkem 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) …* [nařízení (EU) o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech]. V takových případech se výměna údajů o otiscích prstů a zobrazení obličeje provádí prostřednictvím zabezpečených prostředků do centrály SIRENE členského státu, který údaje vlastní.
Pozměňovací návrh 96
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 19
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 20 a – odst. 2
2.  Pokud je zjištěn pozitivní nález na základě záznamu v SIS podle odstavce 1, mohou orgány ochrany dětí a vnitrostátní justiční orgány, včetně těch, které odpovídají za zahájení trestního stíhání a za vyšetřování před podáním obžaloby, a jejich koordinační orgány uvedené v článku 43 nařízení (EU) … [COM(2016) 883 final – SIS LE] při plnění svých úkolů požadovat přístup k údajům vloženým do SIS. Uplatní se podmínky stanovené v právních předpisech Unie a vnitrostátních právních předpisech.
2.  Pokud je na základě použití údajů o otiscích prstů a zobrazení obličeje uložených v systému VIS zjištěn pozitivní nález na základě záznamu v SIS podle odstavce 1, mohou orgány ochrany dětí a vnitrostátní justiční orgány, včetně orgánů, které odpovídají za zahájení trestního stíhání a za vyšetřování před podáním obžaloby, a jejich koordinační orgány uvedené v článku 44 nařízení (EU) … [COM(2016) 883 final – SIS (policejní spolupráce)] při plnění svých úkolů požadovat od orgánu s přístupem k systému VIS přístup k údajům vloženým do SIS. Uplatní se podmínky stanovené v právních předpisech Unie a vnitrostátních právních předpisech. Členské státy zajistí, aby předávání údajů probíhalo bezpečně.
Pozměňovací návrh 97
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 a (nový)
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 22 – odst. 1
(19a)   v článku 22 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
1.   Příslušné azylové orgány mají podle článku 21 nařízení (ES) č. 343/2003 přístup k vyhledávání pomocí otisků prstů žadatelů o azyl, a to pouze za účelem posouzení žádosti o azyl.
1. Příslušné azylové orgány mají podle článku 21 nařízení (ES) č. 343/2003 přístup k vyhledávání pomocí otisků prstů žadatelů o azyl, a to pouze za účelem posouzení žádosti o azyl. Nelze-li otisky prstů těchto osob použít nebo vyhledávání pomocí otisků prstů nevede k výsledku, provede se vyhledávání s údaji podle čl. 9 odst. 4 písm. a), příp. písm. b) až cc); toto vyhledávání může být provedeno v kombinaci s údaji podle čl. 9 odst. 4 písm. aa).
Nelze-li otisky prstů těchto osob použít nebo vyhledávání pomocí otisků prstů nevede k výsledku, provede se vyhledávání s údaji podle čl. 9 odst. 4 písm. a) nebo c); toto vyhledávání může být provedeno v kombinaci s údaji podle čl. 9 odst. 4 písm. b).
Pozměňovací návrh 98
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 22 – odst. 2 – písm. c
c)  fotografie;
c)  zobrazení obličeje;
Pozměňovací návrh 99
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 22 – odst. 2 – písm. e
e)  údaje uvedené v čl. 9 bodě 4 a 5 v propojených souborech žádosti podle čl. 8 odst. 4.
e)  údaje uvedené v čl. 9 bodě 4 v propojených souborech žádosti podle čl. 8 odst. 4.
Pozměňovací návrh 100
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 1
Každý soubor je ve VIS uložen po dobu nejvýše pěti let, aniž je dotčeno vymazání podle článků 24 a 25 a vedení záznamů podle článku 34.
Každý soubor žádosti je ve VIS uložen po dobu nejvýše pěti let, aniž je dotčeno vymazávání podle článků 24 a 25 a vedení záznamů podle článku 34.
Pozměňovací návrh 101
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b
b)  uplynutím prodloužené platnosti víza, dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu, pokud byla platnost víza, dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu prodloužena;
b)  uplynutím prodloužené platnosti víza nebo dlouhodobého víza, pokud byla platnost víza nebo dlouhodobého víza prodloužena;
Pozměňovací návrh 102
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 23 – odst. 2
2.  Po uplynutí doby uvedené v odstavci 1 VIS automaticky vymaže soubor a propojení s ním, jak je uvedeno v čl. 8 odst. 3 a 4 a čl. 22a odst. 3 a 5.
2.  Po uplynutí doby uvedené v odstavci 1 systém VIS automaticky vymaže soubor a propojení s ním, jak je uvedeno v čl. 8 odst. 3 a 4 a čl. 22a odst. 3.
Pozměňovací návrh 103
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 23 – odst. 2 a (nový)
2a.  Odchylně od odstavce 1:
a)   soubory žádostí týkající se povolení k pobytu se vymažou nejpozději po uplynutí doby 10 let;
b)   soubory žádostí týkající se dětí mladších 12 let se vymažou poté, co dítě opustí schengenský prostor.
Pozměňovací návrh 104
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 23 – odst. 2 b (nový)
2b.  Odchylně od odstavce 1 může být za účelem snadnějšího podání nové žádosti uvedený soubor žádosti uložen po další dobu nejvýše tří let od skončení platnosti dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu, a to pouze v případě, že s tím na požádání žadatel na základě podepsaného prohlášení svobodně vyjádří svůj souhlas. Žádosti o vyjádření souhlasu se v souladu s článkem 7 nařízení (EU) 2016/679 předkládají způsobem, který lze od jiných skutečností jasně odlišit a je srozumitelný a snadno přístupný za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků. Žadatel může v souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) 2016/679 svůj souhlas kdykoliv odvolat. V případě odvolání souhlasu se soubor žádosti ze systému VIS automaticky vymaže.
Agentura eu-LISA vypracuje nástroj umožňující žadatelům udělit a odvolat svůj souhlas.
Komise přijme v souladu s článkem 48a akty v přenesené pravomoci, v nichž podrobněji vymezí nástroj, pomocí něhož budou žadatelé udělovat a odvolávat svůj souhlas.
Pozměňovací návrh 105
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 a (nový)
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 24 – odst. 3
(22a)  V článku 24 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
3.  Příslušný členský stát dotčené údaje zkontroluje a v případě potřeby je neprodleně opraví nebo vymaže.
3. Příslušný členský stát dotyčné údaje co nejdříve zkontroluje a v případě potřeby je neprodleně opraví nebo vymaže.“;
Pozměňovací návrh 106
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 23 – písm. a
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 25 – odst. 1
1.  Soubory žádostí, soubory a propojení uvedené v čl. 8 odst. 3 a 4 a čl. 22a odst. 3 týkající se žadatele, který získal státní příslušnost členského státu před uplynutím lhůty stanovené v čl. 23 odst. 1, z VIS neprodleně vymaže členský stát, který tyto soubory a propojení vytvořil.
(Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 107
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 23 a (nový)
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 26 – odst. 1
(23a)  V článku 26 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
1.  Po uplynutí přechodného období je provozním řízením Ústředního VIS a národních rozhraní pověřen řídící orgán (dále jen „řídící orgán“), který je financován ze souhrnného rozpočtu Evropské unie. Řídící orgán zajišťuje ve spolupráci s členskými státy, aby se pro Ústřední VIS a národní rozhraní využívaly nejlepší dostupné technologie určené na základě analýzy nákladů a přínosů.
1. Provozním řízením VIS a jeho složek podle článku 2a je pověřena agentura eu-LISA. Zajišťuje ve spolupráci s členskými státy, aby se pro tyto složky využívaly nejlepší dostupné technologie určené na základě analýzy nákladů a přínosů.
Pozměňovací návrh 108
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 23 b (nový)
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 26 – odst. 2
(23b)  V článku 26 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
2.  Řídící orgán je rovněž pověřen těmito úkoly týkajícími se komunikační infrastruktury mezi Ústředním VIS a národními rozhraními:
2. Provozní řízení systému VIS sestává ze všech úkolů nezbytných k zachování jeho funkčnosti po dobu 24 hodin denně sedm dní v týdnu v souladu s tímto nařízením, zejména z údržby a technického rozvoje nezbytných k tomu, aby systém VIS fungoval na uspokojivé úrovni provozní kvality, zejména pokud jde o dobu odezvy na vyhledávání v ústředním systému VIS ze strany konzulárním úřadů a pohraničních orgánů. Doba této odezvy je co nejkratší.“
a)  dohled;
b)  zabezpečení;
c)  koordinace vztahů mezi členskými státy a poskytovatelem.
Pozměňovací návrh 109
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 23 c (nový)
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 26 – odst. 3 až 8
(23c)  V článku 26 se zrušují odstavce 3 až 8;
Pozměňovací návrh 110
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 24
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 26 – odst. 8 a
(24)  V článku 26 se vkládá nový odstavec 8a, který zní:
vypouští se
„8a. Agentura eu-LISA je pro účely testování oprávněna používat anonymizované skutečné osobní údaje ze systému VIS za těchto podmínek:
a)  pro diagnostiku a opravy při zjištění poruch ústředního systému;
b)  pro testování nových technologií a technik významných pro zvýšení výkonnosti ústředního systému nebo předávání údajů tomuto systému.
V takových případech musí být bezpečnostní opatření, řízení přístupu a vedení protokolů v prostředí testování shodné s těmi v systému VIS. Skutečné osobní údaje použité pro testování jsou anonymizovány takovým způsobem, aby subjekt údajů nebyl identifikovatelný.
Pozměňovací návrh 111
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 24 a (nový)
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 26 – odst. 9 a, 9 b (nové)
(24a)  V článku 26 se doplňují nové odstavce, které znějí:
„9a. Pokud agentura eu-LISA spolupracuje na kterémkoli úkolu souvisejícím se systémem VIS s externím dodavatelem, důkladně sleduje činnost dodavatelů, aby zajistila dodržování tohoto nařízení, zejména bezpečnosti, důvěrnosti a ochrany údajů.
9b.  Provozní řízení ústředního systému VIS nesmí být svěřeno soukromým společnostem nebo soukromým organizacím.“;
Pozměňovací návrh 112
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 25
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 27 – odst. 2
Obě sídla mohou současně aktivně provozovat VIS za předpokladu, že druhé sídlo zůstane schopné zajistit provoz v případě selhání systému.
Agentura eu-LISA zavede technické řešení k zajištění nepřetržité dostupnosti systému VIS buď prostřednictvím souběžného provozu ústředního systému VIS a záložního ústředního systému VIS, a to za předpokladu, že v případě selhání ústředního systému VIS bude záložní ústřední systém VIS i nadále schopen zajistit provoz ústředního systému VIS, nebo prostřednictvím zdvojení systému či jeho součástí.
Pozměňovací návrh 113
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 – písm. b a (nové)
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)
Za tímto účelem členské státy zajistí, aby konzulární pracovníci a zaměstnanci všech externích poskytovatelů služeb, s nimiž spolupracují, jak je uvedeno v článku 43 nařízení (EU) č. 810/2009, absolvovali pravidelná školení v oblasti kvality údajů.
Pozměňovací návrh 114
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 – písm. d
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 29 – odst. 2 a – pododstavec 1
2a.   Řídicí orgán spolu s Komisí vypracuje udržuje automatizované mechanismy kontroly kvality údajů a postupy pro provádění kontrol kvality údajů ve VIS a pravidelně předkládá zprávy členským státům. Řídicí orgán předkládá členským státům a Komisi pravidelnou zprávu o kontrole kvality údajů.
2a.  Agentura eu-LISA spolu s Komisí vypracuje, udržuje a průběžně modernizuje automatizované mechanismy kontroly kvality údajů a postupy pro provádění kontrol kvality údajů v systému VIS a pravidelně předkládá zprávy členským státům. Tato agentura zajistí odpovídající počet odborně vyškolených zaměstnanců, kteří budou provádět technické inovace a modernizaci potřebnou k provozu mechanismů kontroly kvality údajů. Agentura eu-LISA předkládá členským státům a Komisi pravidelnou zprávu o kontrole kvality údajů. Komise pravidelně podává Evropskému parlamentu a Radě zprávu o problémech, které se vyskytly ohledně kvality údajů, a o způsobu jejich řešení.
Pozměňovací návrh 115
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 – písm. d a (nové)
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 29 – odst. 2 b (nový)
da)  vkládá se nový odstavec, který zní:
„2b. Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o možnosti vytvoření potřebné technologie pro používání zobrazení obličeje pro identifikaci osob a její dostupnosti, připravenosti a spolehlivosti.“;
Pozměňovací návrh 116
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 – písm. d b (nové)
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 29 – odst. 3 a (nový)
db)   doplňuje se nový odstavec, který zní:
„3a. V souvislosti se zpracováním osobních údajů v systému VIS každý členský stát stanoví orgán, který vykonává funkci správce v souladu s čl. 4 bodem 7 nařízení (EU) 2016/679 a nese hlavní odpovědnost za zpracovávání údajů tímto členským státem. Každý členský stát informuje o tomto stanoveném orgánu Komisi.“;
Pozměňovací návrh 117
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 27
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 29 a – odst. 1 – písm. a
a)  údaje podle článků 9, 22c a 22d a čl. 6 odst. 4 mohou být odeslány do VIS pouze po provedení kontroly kvality příslušnými vnitrostátními orgány;
a)  údaje podle článků 9, 22c a 22d a čl. 6 odst. 4 mohou být vloženy do VIS pouze po provedení kontroly kvality příslušnými vnitrostátními orgány;
Pozměňovací návrh 118
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 27
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 29 a – odst. 2 – písm. b
b)  automatizované postupy podle čl. 9a odst. 3 a čl. 22b odst. 2 mohou být systémem VIS spuštěny pouze po kontrole kvality provedené VIS podle tohoto článku; pokud se těmito kontrolami zjistí, že stanovená kritéria kvality nebyla naplněna, VIS automaticky vyrozumí příslušný orgán či orgány;
(Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 119
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 27
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 29 a – odst. 2 – písm. c
c)  při tvorbě souborů žádostí státních příslušníků třetích zemí ve VIS se provádějí kontroly kvality zobrazení obličeje a daktylografických údajů s cílem ověřit naplnění minimálních norem pro kvalitu údajů umožňujících porovnání biometrických údajů;
(Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 120
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 27
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 29 a – odst. 3
3.  Pro uchovávání údajů uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku se stanoví normy kvality. Specifikace těchto norem je stanovena v prováděcích aktech. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 49 odst. 2.“
(Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 121
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 28
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 31 – odst. 1 a 2
(28)  V článku 31 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:
vypouští se
„1. Aniž je dotčeno nařízení (EU) 2016/679, údaje uvedené v čl. 9 odst. 4 písm. a), b), c), k) a m); čl. 9 odst. 6 a čl. 9 odst. 7 mohou být předány nebo zpřístupněny třetí zemi nebo mezinárodní organizaci uvedené v příloze, pouze je-li to v konkrétním případě nutné k prokázání totožnosti státních příslušníků třetích zemí a pouze pro účely navrácení v souladu se směrnicí 2008/115/ES nebo přesídlení v souladu s nařízením … [rámcové nařízení o přesídlení] a za předpokladu, že členský stát, který vložil údaje do VIS, dal k předání nebo ke zpřístupnění souhlas.“
Pozměňovací návrh 122
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 28 a (nový)
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 31 – odst. 2
(28a)  V článku 31 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
2.  Odchylně od odstavce 1 mohou být údaje uvedené v čl. 9 odst. 4 písm. a), b), c), k) a m) předány nebo zpřístupněny třetí zemi nebo mezinárodní organizaci uvedené v příloze, je-li to v konkrétním případě nutné k prokázání totožnosti státních příslušníků třetích zemí, včetně pro účely navrácení, a to pouze pokud jsou splněny tyto podmínky:
2. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku mohou být údaje uvedené v čl. 9 odst. 4 písm. a), aa), b), c), cc), k) a m) a odst. 6 a 7 předány pohraničními orgány nebo imigračními orgány třetí zemi nebo mezinárodní organizaci uvedené v příloze tohoto nařízení, je-li to v konkrétním případě nutné k prokázání totožnosti státních příslušníků třetích zemí výhradně za účelem navrácení, a to pouze pokud je splněna jedna z následujících podmínek:
a)  Komise přijala rozhodnutí o odpovídající ochraně osobních údajů v dané třetí zemi v souladu s čl. 25 odst. 6 směrnice 95/46/ES, nebo je v platnosti dohoda o zpětném přebírání osob mezi Společenstvím a touto třetí zemí, anebo se na tento případ vztahuje čl. 26 odst. 1 písm. d) směrnice 95/46/ES;
a)  Komise přijala rozhodnutí o odpovídající ochraně osobních údajů v dané třetí zemi v souladu s čl. 45 odst. 3 nařízení (EU) 2016/679;
b)  daná třetí země nebo mezinárodní organizace se zaváže, že použije údaje pouze pro účel, pro který jí byly poskytnuty;
b)  jsou poskytnuty vhodné záruky uvedené v článku 46 nařízení (EU) 2016/679, například prostřednictvím dohody o zpětném přebírání osob, jež je v platnosti mezi Unií nebo členským státem a dotyčnou třetí zemí, nebo
c)  tyto údaje jsou předány nebo zpřístupněny v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství, zejména s dohodami o zpětném přebírání osob, a s vnitrostátním právem členského státu, jenž tyto údaje předal nebo zpřístupnil, včetně právních předpisů týkajících se bezpečnosti údajů a ochrany údajů, a
c)  použije se čl. 49 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2016/679.
d)   členský stát nebo členské státy, které vložily údaje do VIS, daly k předání nebo ke zpřístupnění souhlas.
Pozměňovací návrh 123
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 28 b (nový)
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 31 – odst. 3
(28b)  V článku 31 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
3.  Tímto předáváním osobních údajů třetím zemím nebo mezinárodním organizacím nejsou dotčena práva uprchlíků a osob žádajících mezinárodní ochranu, zejména co se týče zásady nenavracení.
3. Údaje uvedené v čl. 9 odst. 4 písm. a), b), c), k) a m) a odst. 6 a 7 mohou být předány v souladu s odstavcem 2 tohoto článku, pouze pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:
a)   jejich předání se provede v souladu s příslušnými ustanoveními práva Unie, zejména ustanoveními o ochraně údajů, včetně kapitoly V nařízení (EU) 2016/679, a dohodami o zpětném přebírání osob a vnitrostátním právem členského státu, jenž tyto údaje předává;
b)   členský stát, který vložil údaje do systému VIS, dal k předání nebo ke zpřístupnění souhlas;
c)   třetí země nebo mezinárodní organizace souhlasila s tím, že zpracuje údaje pouze pro účely, pro které jí byly poskytnuty, a že
d)   v souvislosti s dotyčným státním příslušníkem třetí země bylo vydáno rozhodnutí o navrácení přijaté podle směrnice 2008/115/ES, přičemž výkon tohoto rozhodnutí o navrácení nebyl pozastaven ani nebyl podán opravný prostředek, který by mohl vést k pozastavení jeho výkonu.“;
Pozměňovací návrh 124
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 28 c (nový)
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 31 – odst. 3 a, 3 b (nové)
(28c)  V článku 31 se doplňují nové odstavce, které znějí:
„3a. Předáním osobních údajů třetím zemím nebo mezinárodním organizacím podle odstavce 2 nejsou dotčena práva žadatelů o mezinárodní ochranu a osob požívajících mezinárodní ochrany, zejména pokud jde o zásadu nenavracení.
3b.  Osobní údaje získané členským státem nebo Europolem ze systému VIS pro účely vymáhání práva nesmějí být předávány nebo zpřístupňovány žádné třetí zemi, mezinárodní organizaci ani soukromému subjektu usazenému v Unii nebo mimo ni. Tento zákaz se uplatní i v případě, že jsou tyto údaje dále zpracovávány na úrovni členských států nebo mezi členskými státy podle směrnice (EU) 2016/680.“;
Pozměňovací návrh 125
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 28 e – písm. a (nové)
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 32 – odst. 2 – písm. e a (nové)
(28e)  V článku 32 se odstavec 2 mění takto:
a)   vkládá se nové písmeno, které zní:
„ea) zabránit neoprávněným osobám využívajícím zařízení pro přenos údajů v použití automatizovaných systémů zpracování údajů;“;
Pozměňovací návrh 126
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 28 e – písm. b (nové)
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 32 – odst. 2 – písm. j a, j b (nová)
b)  vkládají se nové body, které znějí:
„ja) zajistil, aby v případě přerušení bylo možné obnovit běžný provoz nainstalovaných systémů;
jb)   zajistil spolehlivost tím, že zaručí, aby veškeré závady fungování VIS byly vždy řádně nahlášeny a byla přijata nezbytná technická opatření k tomu, aby v případě poruchy z důvodu nesprávného fungování VIS bylo možné obnovit osobní údaje;“
Pozměňovací návrh 127
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 28 f (nový)
Nařízení (ES) č. 767/2008
Článek 32 a (nový)
28f)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 32a
Bezpečnostní incidenty
1.   Každou událost, která má nebo může mít dopad na bezpečnost VIS a může způsobit poškození nebo ztrátů údajů VIS, je nutno považovat za bezpečnostní incident, zejména pokud mohlo dojít k nezákonnému přístupu k údajům nebo pokud byla či mohla být ohrožena dostupnost, neporušenost a důvěrnost údajů.
2.   Bezpečnostní incidenty musí být řešeny způsobem, který zajistí rychlou, účinnou a náležitou odezvu.
3.   Aniž je dotčeno oznamování a sdělování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle článku 33 nařízení (EU) 2016/679 nebo článku 30 směrnice (EU) 2016/680, členské státy, Europol a Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž neprodleně oznamují bezpečnostní incidenty Komisi, agentuře eu-LISA, příslušnému dozorovému úřadu a evropskému inspektorovi ochrany údajů. Agentura eu-LISA oznamuje neprodleně Komisi a evropskému inspektorovi ochrany údajů každý bezpečnostní incident týkající se ústředního systému VIS.
4.   Informace o bezpečnostním incidentu, který má nebo může mít dopad na provoz VIS v členském státě či v rámci agentury eu-LISA, nebo na dostupnost, neporušenost a důvěrnost údajů vložených či zaslaných jinými členskými státy, jsou neprodleně poskytnuty všem členským státům a nahlášeny v souladu s plánem pro řešení incidentů vypracovaným agenturou eu-LISA.
5.   V případě bezpečnostního incidentu členské státy a agentura eu-LISA spolupracují.
6.   O závažných incidentech podá Komise okamžitě zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Tyto zprávy jsou v souladu s příslušnými bezpečnostními pravidly označeny stupněm utajení EU RESTRICTED/RESTREINT UE.
7.   Pokud je bezpečnostní incident způsoben zneužitím údajů, členské státy, Europol a Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž zajistí uložení sankcí podle článku 36.“
Pozměňovací návrh 128
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 28 g (nový)
Nařízení (ES) č. 767/2008
Článek 33
28g)  Článek 33 se nahrazuje tímto:
Článek 33
„Článek 33
Odpovědnost
Odpovědnost
1.  Každá osoba nebo členský stát, kterému vznikla škoda v důsledku nezákonného zpracování nebo jiného činu neslučitelného s tímto nařízením, má nárok na náhradu vzniklé škody od členského státu, který je za ni odpovědný. Daný členský stát je zcela nebo zčásti zproštěn odpovědnosti, pokud se prokáže, že událost vedoucí ke vzniku škody nezavinil.
1.  Aniž je dotčeno právo na náhradu škody ze strany správce nebo zpracovatele a odpovědnost správce nebo zpracovatele podle nařízení (EU) 2016/679, směrnice (EU) 2016/680 a nařízení (EU) 2018/1726:
a)   každá osoba nebo členský stát, jimž vznikla majetková újma v důsledku nezákonného zpracování nebo jiného činu některého členského státu neslučitelného s tímto nařízením, má nárok na náhradu vzniklé újmy od tohoto členského státu;
b)   každá osoba nebo členský stát, jimž vznikla majetková či nemajetková újma v důsledku jakéhokoli jednání Europolu, Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž nebo agentury eu-LISA neslučitelného s tímto nařízením, má nárok na náhradu vzniklé újmy od dotčené agentury;
Dotčený členský stát, Europol, Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž nebo agentura eu-LISA jsou zcela nebo zčásti zproštěny odpovědnosti podle prvního pododstavce, pokud prokážou, že událost vedoucí ke vzniku škody nezavinily.
2.  Pokud jakékoli porušení povinnosti členského státu podle tohoto rozhodnutí způsobí VIS škodu, odpovídá za ni tento členský stát, pokud a nakolik řídící orgán nebo jiný členský stát neopomněl přijmout přiměřená opatření k zabránění vzniku škody nebo zmírnění jejích následků.
2.  Pokud jakékoli porušení povinnosti členského státu podle tohoto rozhodnutí způsobí ústřednímu systému VIS škodu, odpovídá za ni tento členský stát, pokud a nakolik agentura eu-LISA nebo jiný členský stát účastnící se ústředního systému VIS neopomněl přijmout přiměřená opatření k zabránění vzniku škody nebo zmírnění jejích následků.
3.  Uplatnění nároku na náhradu škody vůči členskému státu za škodu uvedenou v odstavcích 1 a 2 se řídí vnitrostátním právem žalovaného členského státu.
3.  Uplatnění nároku na náhradu škody vůči členskému státu za škodu uvedenou v odstavcích 1 a 2 se řídí vnitrostátním právem tohoto členského státu. Uplatnění nároku na náhradu škody vůči správci, Europolu, Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž nebo agentuře eu-LISA za újmu uvedenou v odstavcích 1 a 2 podléhá podmínkám stanoveným ve Smlouvách.“
Pozměňovací návrh 129
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 29
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 34 – odst. 1
1.  Každý členský stát, Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž a řídicí orgán vedou protokoly o všech operacích zpracování údajů ve VIS. Tyto protokoly uvádějí účel přístupu, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 1, čl. 20a odst. 1, čl. 22k odst. 1 a článcích 15 až 22 a 22g až 22j, datum a čas, druh přenesených údajů, jak je uvedeno v článcích 9 až 14, druh údajů použitých pro dotaz, jak je uvedeno v čl. 15 odst. 2, článku 18, čl. 19 odst. 1, čl. 20 odst. 1, čl. 21 odst. 1, čl. 22 odst. 1, článku 22g, článku 22h, článku 22i, článku 22j, článku 45a a článku 45d a název orgánu, který vkládá nebo získává údaje. Každý členský stát navíc vede protokoly o pracovnících řádně zmocněných k vkládání nebo získávání údajů.
1.  Každý členský stát, Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž a agentura eu-LISA vedou protokoly o všech operacích zpracování údajů ve VIS. Tyto protokoly uvádějí účel přístupu, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 1, čl. 20a odst. 1, čl. 22k odst. 1 a článcích 15 až 22 a 22g až 22j, datum a čas, druh přenesených údajů, jak je uvedeno v článcích 9 až 14 a 22c až 22f, druh údajů použitých pro dotaz, jak je uvedeno v čl. 15 odst. 2, článku 18, čl. 19 odst. 1, čl. 20 odst. 1, čl. 21 odst. 1, čl. 22 odst. 1, článku 22g, článku 22h, článku 22i, článku 22j, článku 45a a článku 45d a název orgánu, který vkládá nebo získává údaje. Každý členský stát navíc vede protokoly o pracovnících řádně zmocněných k vkládání nebo získávání údajů.
Pozměňovací návrh 130
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 29
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 34 – odst. 2
2.  U operací uvedených v článku 45b se v souladu s tímto článkem a s článkem 41 nařízení (EU) 2226/2017, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES), uchovávají protokoly o všech operacích zpracování údajů ve VIS a v systému EES.
2.  U operací uvedených v článku 45b se v souladu s uvedeným článkem a s článkem 46 nařízení (EU) 2226/2017, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES), uchovávají protokoly o všech operacích zpracování údajů ve VIS a v systému EES.). U operací uvedených v článku 17a se v souladu s tímto článkem a s článkem 46 nařízení (EU) 2017/2226 uchovávají záznamy o všech operacích zpracování údajů v systému VIS a v systému EES.
Pozměňovací návrh 131
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 29 a (nový)
Nařízení (ES) č. 767/2008
Článek 35
29)  Článek 35 se nahrazuje tímto:
Článek 35
Článek 35
Vlastní kontrola
Vlastní kontrola
Členské státy zajistí, aby veškeré orgány, které mají právo přístupu k údajům VIS, přijaly opatření nezbytná k zajištění dodržování tohoto nařízení a v případě potřeby spolupracovaly s vnitrostátním orgánem dozoru.
Členské státy zajistí, aby veškeré orgány, které mají právo přístupu k údajům VIS, přijaly opatření nezbytná k zajištění dodržování tohoto nařízení a spolupracovaly s vnitrostátním orgánem dozoru.“;
Pozměňovací návrh 132
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 29 b (nový)
Nařízení (ES) č. 767/2008
Článek 36
29b)  Článek 36 se nahrazuje tímto:
Článek 36
Článek 36
Sankce
Sankce
Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že za jakékoli zneužití údajů vložených do VIS lze uložit účinné, přiměřené a odrazující sankce v souladu s vnitrostátním právem, včetně správních sankcí nebo trestů.
Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že za jakékoli zneužití nebo zpracování údajů vložených do VIS v rozporu s tímto nařízením lze uložit účinné, přiměřené a odrazující sankce v souladu s vnitrostátním právem, včetně správních sankcí nebo trestů.”;
Pozměňovací návrh 133
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 30 – písm. a
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 37 – odst. 1 – návětí
1.  Příslušný členský stát vyrozumí žadatele a osoby uvedené v čl. 9 odst. 4 písm. f) o
1.  Aniž je dotčeno právo na informace uvedené v článcích 15 a 16 nařízení (ES) č. 2018/1725, článcích 13 a 14 nařízení (EU) 2016/679 a článku 13 směrnice 2016/680, vyrozumí příslušný členský stát státní příslušníky třetích zemí a osoby uvedené v čl. 9 odst. 4 písm. f) a čl. 22c odst. 2 písm. e) nebo čl. 22d písm. e) o:
Pozměňovací návrh 134
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 30 – písm. a a (nové)
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 37 – odst. 1 – písm. f
aa)   v odstavci 1 se písmeno f) nahrazuje tímto:
f)  existenci práva na přístup k údajům, které se jich týkají, a práva žádat opravu nesprávných údajů, které se jich týkají, nebo vymazání údajů, které byly zpracovány v rozporu se zákonem, včetně práva na informace o postupech při uplatnění těchto práv a o kontaktních údajích o vnitrostátních orgánech dozoru podle čl. 41 odst. 1, u kterých lze podat stížnost ohledně ochrany svých osobních údajů.
„f) existenci práva na přístup k údajům, které se jich týkají, a práva žádat opravu nesprávných údajů, které se jich týkají, nebo vymazání údajů, které byly zpracovány v rozporu se zákonem, včetně práva na informace o postupech při uplatnění těchto práv, a o kontaktních údajích evropského inspektora ochrany údajů a vnitrostátního orgánu dozoru členského státu odpovědného za shromažďování údajů podle čl. 41 odst. 1, u kterých lze podat stížnost ohledně ochrany svých osobních údajů.“;
Pozměňovací návrh 135
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 30 – písm. a b (nové)
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 37 – odst. 1 – písm. f a (nové)
ab)   v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:
„fa) skutečnosti, že členské státy a Europol mohou mít přístup do systému VIS pro účely vymáhání práva.“;
Pozměňovací návrh 136
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 30 – písm. b
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 37 – odst. 2
2.  Informace uvedené v odstavci 1 se státnímu příslušníkovi třetí země poskytnou písemně při shromáždění údajů, fotografie a otisků prstů podle čl. 9 bodu 4, 5 a 6, čl. 22c odst. 2 a čl. 22d písm. a) až g), v případě potřeby ústně, v jazyce a způsobem, kterému subjekt údajů rozumí, nebo lze důvodně předpokládat, že mu rozumí. Děti musí být informovány způsobem vhodným s přihlédnutím k jejich věku, s využitím letáků a/nebo infografik a/nebo ukázek navržených speciálně k vysvětlení postupu snímání otisků prstů.
2.  Informace uvedené v odstavci 1 se státnímu příslušníkovi třetí země poskytnou písemně jasnou, stručnou a přesnou formou při shromáždění údajů, zobrazení obličeje a otisků prstů podle čl. 9 odst. 4 bodu 4, 5 a 6, čl. 22c odst. 2 a čl. 22d písm. a) až g). Děti musí být informovány způsobem vhodným s přihlédnutím k jejich věku, s využitím letáků a/nebo infografik a/nebo ukázek navržených speciálně k vysvětlení postupu snímání otisků prstů.;
Pozměňovací návrh 137
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 38 – odst. 3
(31)  V článku 38 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
vypouští se
„3. Pokud je žádost podle odstavce 2 podána jinému než příslušnému členskému státu, obrátí se orgán členského státu, kterému byla žádost podána, na orgány příslušného členského státu ve lhůtě sedmi dnů. Příslušný členský stát zkontroluje správnost údajů a zákonnost jejich zpracování ve VIS ve lhůtě jednoho měsíce.“
Pozměňovací návrh 138
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 a (nový)
Nařízení (ES) č. 767/2008
Článek 38
31a)  Článek 38 se nahrazuje tímto:
Článek 38
Článek 38
Právo na přístup, opravu a vymazání
Právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu, doplnění a vymazání a na omezení jejich zpracování
1.  Aniž je dotčena povinnost poskytovat další informace v souladu s čl. 12 písm. a) směrnice 95/46/ES, má každý právo získat sdělení o údajích, které jsou o něm zaznamenány ve VIS, a informaci o členském státu, který tyto údaje do VIS předal. Tento přístup k údajům může poskytnout pouze členský stát. O veškerých žádostech o takový přístup pořizuje každý členský stát záznam.
1.  Aniž je dotčeno právo na informace podle článků 15 a 16 nařízení (EU) č. 2018/1725, musí být žadatelé nebo držitelé dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu, jejichž údaje jsou uloženy v systému VIS, v době, kdy se jejich údaje shromažďují, informováni o postupech pro výkon jejich práv podle článků 17 až 20 nového nařízení (EU) č. 2018/1725 a článků 15 až 18 nařízení (EU) 2016/679. Jsou jim poskytnuty kontaktní údaje na evropského inspektora ochrany údajů.
2.   Každý může požádat o opravu věcně nesprávných údajů, které se jej týkají, a o vymazání údajů, které byly zaznamenány v rozporu se zákonem. Opravu a vymazání neprodleně provede příslušný členský stát v souladu se svými právními předpisy a postupy.
2.   V rámci výkonu svých práv podle článků 17 až 20 nařízení (EU) č. 2018/1725 a článků 15 až 18 nařízení (EU) 2016/679 mají osoby uvedené v odstavci 1 právo obrátit se na členský stát, který vložil jejich údaje do VIS. Členský stát, který obdrží žádost, ji co nejdříve a v každém případě do 30 dnů přezkoumá a odpoví na ni. Pokud se v reakci na žádost zjistí, že údaje uložené ve VIS obsahují věcné chyby nebo byly zaznamenány v rozporu se zákonem, příslušný členský stát tyto údaje ve VIS neprodleně opraví nebo vymaže, nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti v souladu s čl. 12 odst. 3 a 4 nařízení (EU) 2016/679. Pokud je žádost podána jinému než příslušnému členskému státu, obrátí se orgán členského státu, kterému byla žádost podána, na orgány příslušného členského státu ve lhůtě sedmi dnů. Příslušný členský stát zkontroluje správnost údajů a zákonnost jejich zpracování ve VIS ve lhůtě jednoho měsíce. Dotyčné osoby jsou informovány členským státem, který kontaktoval orgán odpovědného členského státu, že jejich žádost byla předána k dalšímu zpracování a komu byla předána.
3.   Pokud je žádost podle odstavce 2 podána jinému než příslušnému členskému státu, obrátí se orgán členského státu, kterému byla žádost podána, na orgány příslušného členského státu ve lhůtě čtrnácti dnů. Příslušný členský stát zkontroluje správnost údajů a zákonnost jejich zpracování ve VIS ve lhůtě jednoho měsíce.
3.   Pokud odpovědný členský stát nesouhlasí s tvrzením, že údaje uložené ve VIS jsou věcně nesprávné nebo že byly zaznamenány v rozporu se zákonem, neprodleně přijme správní rozhodnutí a písemně vysvětlí dotčené osobě, proč není ochoten opravit nebo vymazat údaje, které se jí týkají.
4.   Pokud se ukáže, že údaje zaznamenané ve VIS jsou nesprávné nebo byly zaznamenány v rozporu se zákonem, příslušný členský stát je v souladu s čl. 24 odst. 3 opraví nebo vymaže. Příslušný členský stát žadatele neprodleně písemně vyrozumí, že údaje, které se jej týkají, byly opraveny nebo vymazány.
4.   V rozhodnutí se dotčené osobě poskytnou rovněž informace vysvětlující možnost napadnout rozhodnutí přijaté ve vztahu k žádosti uvedené v odstavci 2, a v příslušných případech informace o tom, jak podat žalobu nebo stížnost příslušným orgánům nebo soudům, a o veškeré pomoci jí dostupné, včetně pomoci příslušných vnitrostátních dozorových úřadů.
5.  Pokud se příslušný členský stát domnívá, že zaznamenané údaje nejsou věcně správné ani zaznamenané v rozporu se zákonem, neprodleně písemně vyrozumí žadatele, proč není ochoten opravit nebo vymazat údaje, které se jej týkají.
5.   Veškeré žádosti podané v souladu s odstavcem 2 musí obsahovat nezbytné informace pro zjištění totožnosti dotčené osoby. Uvedené informace se použijí výhradně k umožnění výkonu práv uvedených v odstavci 2.
6.  Příslušný členský stát také žadatele obeznámí s kroky, které může učinit, jestliže nesouhlasí s poskytnutým odůvodněním. Mimo jiné mu poskytne informaci o tom, jakým způsobem podat žalobu nebo stížnost příslušným orgánům nebo soudům daného členského státu a jaká pomoc, včetně pomoci od vnitrostátních orgánů dozoru uvedených v čl. 41 odst. 1, mu může být poskytnuta v souladu s právními předpisy a postupy daného členského státu.
6.  Příslušný členský stát uchovává písemný záznam o tom, že byla podána žádost uvedená v odstavci 2 a jakým způsobem byla řešena. Tento záznam zpřístupní neprodleně, a nejpozději sedm dnů ode dne rozhodnutí o opravě nebo vymazání údaje uvedeného v odst. 2 druhém pododstavci nebo ode dne rozhodnutí uvedeného v odstavci 3, příslušným vnitrostátním dozorovým úřadům pro ochranu údajů.“;
Pozměňovací návrh 139
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 b (nový)
Nařízení (ES) č. 767/2008
Článek 39
31b)  Článek 39 se nahrazuje tímto:
Článek 39
„Článek 39
Spolupráce k zajištění práva na ochranu údajů
Spolupráce k zajištění práva na ochranu údajů
1.  Členské státy aktivně spolupracují při prosazování práv stanovených v čl. 38 odst. 2, 3 a 4.
1.  Příslušné orgány členských států aktivně spolupracují při prosazování práv stanovených v článku 38.
2.  V každém členském státě vnitrostátní orgán dozoru pomáhá na požádání dotčené osobě a poskytuje poradenství ve věci uplatňování jejího práva na opravu nebo vymazání údajů, které se týkají, v souladu s čl. 28 odst. 4 směrnice 95/46/ES.
2.  V každém členském státě orgán dozoru v souladu s čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 pomáhá na požádání dotčenému subjektu údajů a poskytuje mu poradenství ve věci uplatňování jeho práva na opravu, doplnění nebo vymazání osobních údajů, které se ho týkají, nebo omezení zpracovávání těchto údajů v souladu s nařízením (EU) 2016/679.
3.  Vnitrostátní orgán dozoru příslušného členského státu, který předal údaje, a vnitrostátní orgány dozoru členských států, kterým byla žádost podána, za tímto účelem spolupracují.
Odpovědný dozorový úřad příslušného členského státu, který údaje předal, a dozorový úřad členského státu, kterému byla žádost podána, spolupracují za účelem dosažení cílů uvedených v prvním pododstavci.
Pozměňovací návrh 140
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 c (nový)
Nařízení (ES) č. 767/2008
Článek 40
(31c)  Článek 40 se nahrazuje tímto:
Článek 40
Článek 40
Prostředky nápravy
Prostředky nápravy
1.  V každém členském státě má každý právo podat žalobu nebo stížnost u příslušných orgánů nebo soudů daného členského státu, který mu odepřel právo na přístup nebo právo na opravu nebo vymazání údajů, které se jej týkají, podle čl. 38 odst. 1 a 2.
1.   Aniž jsou dotčeny články 77 a 79 nařízení (EU) 2016/679, v každém členském státě má každý právo podat žalobu nebo stížnost u příslušných orgánů nebo soudů daného členského státu, který mu odepřel právo na přístup k údajům, které se jej týkají, nebo právo na jejich opravu, doplnění nebo vymazání podle článku 38 tohoto nařízení. Právo podat takovou žalobu nebo stížnost platí také v případech, kdy žádosti o přístup, opravu, doplnění nebo vymazání nebyly ve lhůtách stanovených v článku 38 zodpovězeny nebo se jimi správce údajů nikdy nezabýval.
2.  Pomoc vnitrostátních orgánů dozoru podle čl. 39 odst. 2 zůstává dostupná během celého řízení.
2.  Pomoc dozorového úřadu podle čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 zůstává dostupná během celého řízení.“;
Pozměňovací návrh 141
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 d (nový)
Nařízení (ES) č. 767/2008
Článek 41
(31d)  Článek 41 se nahrazuje tímto:
Článek 41
„Článek 41
Dohled vnitrostátního orgánu dozoru
Dohled vnitrostátního orgánu dozoru
1.  Orgán nebo orgány určené v každém členském státě a vybavené pravomocemi podle článku 28 směrnice 95/46/ES (dále jen „vnitrostátní orgány dozoru“) dohlížejí nezávisle na zákonnost zpracování osobních údajů podle čl. 5 odst. 1 daným členským státem, včetně jejich přenosu do VIS a z něj.
1.  Každý členský stát zajistí, aby dozorový úřad uvedený v čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 prováděl nezávislý dohled nad zákonností zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení dotyčným členským státem.
2.  Vnitrostátní orgán dozoru zajišťuje, aby se nejméně jednou za čtyři roky konal podle příslušných mezinárodních auditorských standardů audit operací zpracování údajů ve vnitrostátním systému.
2.   Dozorový úřad nebo dozorové úřady uvedené v čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 zajistí, aby byl alespoň jednou za tři roky proveden audit operací zpracovávání údajů příslušnými vnitrostátními orgány podle příslušných mezinárodních auditorských standardů. Výsledky tohoto auditu mohou být zohledněny při hodnoceních provedených v rámci mechanismu vytvořeného nařízením Rady (EU) č. 1053/2013. Dozorový úřad uvedený v čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 každoročně zveřejní informace o počtu žádostí o opravu, doplnění či vymazání údajů nebo omezení jejich zpracovávání, následně přijatých krocích a o počtu oprav, doplnění či vymazání údajů nebo omezení jejich zpracovávání provedených v reakci na žádosti dotčených osob.
3.  Členské státy zajišťují, aby měl jejich vnitrostátní orgán dozoru dostatek prostředků k plnění úkolů, které mu toto nařízení ukládá.
3.  Členské státy zajišťují, aby měl jejich dozorový úřad dostatek prostředků k plnění úkolů, které mu toto nařízení ukládá, a aby měl přístup k poradenství poskytovanému osobami s dostatečnými znalostmi týkajícími se biometrických údajů.
4.   V souvislosti se zpracováním osobních údajů ve VIS určí každý členský stát orgán vykonávající funkci správce v souladu s čl. 2 písm. d) směrnice 95/46/ES a mající hlavní působnost v oblasti zpracovávání údajů tímto členským státem. Každý členský stát sdělí údaje o tomto orgánu Komisi.
5.   Každý členský stát poskytuje veškeré informace, které si vyžádají vnitrostátní orgány dozoru, a zejména informace o činnostech prováděných podle článku 28 a čl. 29 odst. 1, umožňuje jim přístup k seznamům podle čl. 28 odst. 4 písm. c) a ke svým záznamům podle článku 34 a nepřetržitě jim umožňuje přístup do všech svých prostor.
5.  Členské státy poskytnou veškeré informace, které si vyžádá dozorový úřad uvedený v čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679, a zejména informace o činnostech prováděných v souladu s povinnostmi členských států stanovenými v tomto nařízení. Členské státy umožní dozorovému úřadu uvedenému v čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 přístup ke svým protokolům a umožní mu kdykoliv přístup do všech svých prostor souvisejících s interoperabilitou.“;
Pozměňovací návrh 142
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 e (nový)
Nařízení (ES) č. 767/2008
Článek 42
(31e)  Článek 42 se nahrazuje tímto:
Článek 42
„Článek 42
Dohled evropského inspektora ochrany údajů
Dohled evropského inspektora ochrany údajů
1.  Evropský inspektor ochrany údajů dohlíží na to, aby byla činnost řídícího orgánu při zpracovávání osobních údajů vykonávána v souladu s tímto nařízením. Povinnosti a pravomoci podle článků 46 a 47 nařízení (ES) č. 45/2001 platí obdobně.
1.  Evropský inspektor ochrany údajů odpovídá za sledování činností agentury eu-LISA, Europolu a Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž podle tohoto nařízení a za zajištění toho, že jsou tyto činnosti prováděny v souladu s nařízením (EU) č. 2018/1725 a s tímto nařízením.
2.  Evropský inspektor ochrany údajů zajišťuje, aby byly operace zpracování osobních údajů řídícím orgánem nejméně jednou za čtyři roky podrobeny auditu podle příslušných mezinárodních auditorských standardů. Zpráva o tomto auditu se zasílá Evropskému parlamentu, Radě, řídícímu orgánu, Komisi a vnitrostátním orgánům dozoru. Řídícímu orgánu je dána možnost vyjádřit se ke zprávě před jejím přijetím.
2.  Evropský inspektor ochrany údajů zajišťuje, aby byly operace zpracování osobních údajů agenturou eu-LISA nejméně jednou za tři roky podrobeny auditu podle příslušných mezinárodních auditorských standardů. Zpráva o tomto auditu se zasílá Evropskému parlamentu, Radě, agentuře eu-LISA, Komisi a členským státům. Agentura eu-LISA má možnost se ke zprávám před jejich přijetím vyjádřit.
3.   Řídící orgán poskytuje evropskému inspektorovi ochrany údajů informace, o které požádá, poskytuje mu přístup ke všem dokumentům a ke svým záznamům pořízeným podle čl. 34 odst. 1 a po celou dobu mu umožňuje přístup do všech svých prostor.
3.   Agentura eu-LISA poskytuje evropskému inspektorovi ochrany údajů informace, o které požádá, poskytuje evropskému inspektorovi ochrany údajů přístup ke všem dokumentům a ke svým protokolům pořízeným podle článků 22r, 34 a 45b a po celou dobu evropskému inspektorovi ochrany údajů umožňuje přístup do všech svých prostor.
Pozměňovací návrh 143
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 43 –odst. 1 a 2
(32)  V článku 43 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:
vypouští se
1.  Ve zvláštních záležitostech vyžadujících zapojení jednotlivých států jedná evropský inspektor ochrany údajů v úzké spolupráci s vnitrostátními orgány dozoru, zejména pokud evropský inspektor ochrany údajů či vnitrostátní orgán dozoru zjistí velké rozpory v postupech členských států nebo možné protiprávní předávání informací prostřednictvím komunikačních kanálů složek interoperability, nebo v souvislosti s otázkami vznesenými jedním či více vnitrostátními dozorovými úřady ohledně provádění a výkladu tohoto nařízení.
2.  V případech uvedených v odstavci 1 se zajistí koordinovaný dozor v souladu s článkem 62 nařízení (EU) XXXX/2018 [revidované nařízení 45/2001].
Pozměňovací návrh 144
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32 a (nový)
Nařízení (ES) č. 767/2008
Článek 43
(32a)  Článek 43 se nahrazuje tímto:
Článek 43
„Článek 43
Spolupráce mezi vnitrostátními orgány dozoru a evropským inspektorem ochrany údajů
Spolupráce mezi vnitrostátními orgány dozoru a evropským inspektorem ochrany údajů
1.  Vnitrostátní orgány dozoru a evropský inspektor ochrany údajů, každý v rozsahu svých pravomocí, aktivně spolupracují v rámci svých povinností a zajišťují koordinovaný dohled nad VIS a vnitrostátními systémy.
1.   Dozorové úřady a evropský inspektor ochrany údajů, každý v rozsahu svých příslušných pravomocí, aktivně spolupracují v rámci svých příslušných odpovědností na zajištění koordinovaného dohledu nad složkami interoperability a dalšími ustanoveními tohoto nařízení.
2.  V rozsahu svých pravomocí si vyměňují důležité informace, vzájemně si pomáhají při provádění auditů a inspekcí, posuzují potíže vznikající při výkladu a uplatňování tohoto nařízení, zkoumají obtíže s výkonem nezávislého dohledu nebo při výkonu práv subjektů údajů, vypracovávají harmonizované návrhy společných řešení všech obtíží a podle potřeby prosazují informovanost o právech na ochranu údajů.
2.   Evropský inspektor ochrany údajů a dozorové úřady si vyměňují důležité informace, vzájemně si pomáhají při provádění auditů a inspekcí, posuzují potíže vznikající při výkladu nebo uplatňování tohoto nařízení, hodnotí obtíže s výkonem nezávislého dohledu nebo při výkonu práv subjektů údajů, vypracovávají harmonizované návrhy společných řešení všech obtíží a podle potřeby prosazují informovanost o právech na ochranu údajů.
3.  K tomuto účelu se vnitrostátní orgány dozoru a evropský inspektor ochrany údajů setkávají nejméně dvakrát ročně. Náklady na tato setkání nese a jejich organizaci zajišťuje evropský inspektor ochrany údajů. Na prvním setkání se přijme jednací řád. Podle potřeby budou společně vypracovány další pracovní metody.
3.   Pro účely odstavce 2 se dozorové úřady s evropským inspektorem ochrany údajů schází nejméně dvakrát ročně v rámci Evropského sboru pro ochranu údajů. Náklady těchto zasedání hradí a jejich organizaci zajišťuje Evropská rada pro ochranu údajů. Na prvním zasedání se přijme jednací řád. Podle potřeby se společně vypracovávají další pracovní metody.
4.  Společná zpráva o činnosti se zasílá Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a řídícímu orgánu každé dva roky. V této zprávě je každému členskému státu věnována kapitola, kterou připraví vnitrostátní orgán dozoru tohoto členského státu.
4.   Evropský sbor pro ochranu osobních údajů zasílá jednou za dva roky Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, Europolu, Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž a agentuře eu-LISA společnou zprávu o činnostech. V uvedené zprávě je každému členskému státu věnována jedna kapitola, kterou vypracuje dozorový úřad daného členského státu.
Pozměňovací návrh 145
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32 b (nový)
Nařízení (ES) č. 767/2008
Článek 44
(32b)  Článek 44 se zrušuje.
Článek 44
Ochrana údajů v přechodném období
Jestliže Komise pověří plněním svých povinností během přechodného období některý subjekt nebo subjekty podle čl. 26 odst. 4 tohoto nařízení, zajistí, aby měl evropský inspektor ochrany údajů právo a možnost plnit své úkoly v plném rozsahu, včetně možnosti provádět kontroly na místě nebo vykonávat veškeré další pravomoci, které mu přiznává článek 47 nařízení (ES) č. 45/2001.
Pozměňovací návrh 146
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32 c (nový)
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 45 – odst. 2 a (nový)
(32c)  V článku 45 se doplňuje nový odstavec, který zní:
„2a. Opatření potřebná pro vytvoření ústředního systému VIS, národního uživatelského rozhraní v každém členském státě a komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem VIS a národními uživatelskými rozhraními, která se týkají následujících oblastí, budou přijata postupem podle čl. 49 odst. 2:
a)   návrh systémové architektury systému, včetně jeho komunikační sítě,
b)   technická hlediska, která souvisejí s ochranou osobních údajů,
c)   technická hlediska, která mají vážný finanční dopad na rozpočty členských států nebo která mají vážný technický dopad na vnitrostátní systémy členských států,
d)   tvorba bezpečnostních požadavků, včetně biometrických aspektů.“
Pozměňovací návrh 147
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 34
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 45 a – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí
Výhradně pro účely hlášení a statistik, a aniž by bylo možné individuální zjištění totožnosti, jsou řádně zmocnění pracovníci příslušných orgánů členských států, Komise, agentury eu-LISA a Evropské agentura pro pohraniční a pobřežní stráž zřízené nařízením (EU) 2016/1624 oprávněni nahlížet do těchto údajů:
Výhradně pro účely hlášení a statistik, a aniž by bylo možné individuální zjištění totožnosti v důsledku plné anonymizace údajů, jsou řádně zmocnění pracovníci příslušných orgánů členských států, Komise, agentury eu-LISA a Evropské agentura pro pohraniční a pobřežní stráž zřízené nařízením (EU) 2016/1624 oprávněni nahlížet do těchto údajů:
Pozměňovací návrh 148
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 34
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 45 a – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c
c)  pohlaví, datum narození a současná státní příslušnost žadatele;
c)  pohlaví, rok narození a současná státní příslušnost žadatele;
Pozměňovací návrh 149
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 34
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 45 a – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. h
h)  důvody uvedené pro jakékoli rozhodnutí o dokumentu nebo žádosti, pouze pokud jde o krátkodobá víza; pokud jde o dlouhodobá víza a povolení k pobytu, rozhodnutí o žádosti (zda má být žádosti vyhověno nebo má být zamítnuta a na základě jakých důvodů);
h)  důvody uvedené pro jakékoli rozhodnutí o odmítnutí krátkodobých víz, včetně odkazu na případné pozitivní nálezy v konzultovaných informačních systémech Unie, v údajích Europolu nebo Interpolu, v seznamu podezřelých osob, který je uveden v článku 29 nařízení (EU) 2018/1240, nebo ve specifických rizikových ukazatelích;
Pozměňovací návrh 150
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 34
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 45 a – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. h a (nové)
ha)  důvody uvedené pro jakékoli rozhodnutí o odmítnutí dokumentu, včetně odkazu na případné pozitivní nálezy v konzultovaných informačních systémech Unie, v údajích Europolu nebo Interpolu, v seznamu podezřelých osob, který je uveden v článku 34 nařízení (EU) 2018/1240, nebo ve specifických rizikových ukazatelích;
Pozměňovací návrh 151
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 34
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 45 a – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. k
k)  pokud jde o krátkodobá víza, hlavní účel(y) cesty; pokud jde o dlouhodobá víza a povolení k pobytu, účel žádosti;
k)  pokud jde o krátkodobá víza, hlavní účel(y) cesty;
Pozměňovací návrh 152
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 34
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 45 a – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. l
l)  vložené údaje týkající se jakéhokoli dokladu, který byl odňat, prohlášen za neplatný od počátku, zrušen nebo jehož platnost byla prodloužena;
l)  vložené údaje týkající se jakéhokoli vízového dokladu, který byl odňat, prohlášen za neplatný od počátku, zrušen nebo jehož platnost byla prodloužena;
Pozměňovací návrh 153
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 34
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 45 a – odst. 6
6.  Na konci každého roku se statistické údaje shrnou ve formě čtvrtletních statistických přehledů za daný rok. Statistický přehled obsahuje rozpis údajů pro každý členský stát.
6.  Na konci každého roku se statistické údaje shrnou ve výroční zprávě za daný rok. Statistický přehled obsahuje rozpis údajů pro každý členský stát. Tato zpráva se zveřejní a předá Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž, evropskému inspektorovi ochrany údajů a vnitrostátním dozorovým úřadům.
Pozměňovací návrh 154
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 45 b – odst. 1
1.  Za účelem splnění povinnosti podle čl. 26 odst. 1 písm. b) Úmluvy k provedení Schengenské dohody zadají letečtí dopravci, námořní dopravci a mezinárodní dopravci přepravující skupiny cestujících po souši v dálkových autobusech dotaz do VIS, aby ověřili, zda mají státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou držiteli krátkodobého víza, dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu, platné krátkodobé vízum, dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu. Za tímto účelem, a pokud jde o krátkodobá víza, poskytnou dopravci údaje uvedené v čl. 9 bodě 4 písm. a), b) a c) tohoto nařízení nebo v příslušných případech v čl. 22c písm. a), b) a c).
1.  Za účelem splnění povinnosti podle čl. 26 odst. 1 písm. b) Úmluvy k provedení Schengenské dohody zadají letečtí dopravci, námořní dopravci a mezinárodní dopravci přepravující skupiny cestujících po souši v dálkových autobusech dotaz do VIS, aby ověřili, zda mají státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou držiteli krátkodobého víza, dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu, platné krátkodobé vízum, dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu. V případech, kdy cestujícím není umožněno nastoupit na palubu v důsledku dotazu ve VIS, poskytnou dopravci cestujícímu tyto informace a prostředky k výkonu práv na přístup, opravu a vymazání osobních údajů uložených ve VIS.
Pozměňovací návrh 155
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 45 b – odst. 3
3.  Bezpečný přístup do brány pro dopravce uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. h) rozhodnutí 2004/512/ES ve znění tohoto nařízení dopravcům umožní provést nahlížení uvedené v odstavci 1 před nástupem cestujícího. Za tímto účelem zašle dopravce žádost o umožnění nahlížení do VIS s použitím údajů uvedených ve strojově čitelné zóně cestovního dokladu.
3.  Zabezpečený přístup k bráně pro dopravce uvedené v čl. 2a písm. h), včetně možnosti použít mobilní technická řešení, dopravcům umožní provést dotaz podle odstavce 1 před nástupem cestujícího. Dopravce odešle údaje obsažené ve strojově čitelné zóně cestovního dokladu a uvede členský stát vstupu. Odchylně od tohoto ustanovení není dopravce v případě letištního průjezdu povinnen ověřovat, zda státní příslušních třetí země má platné krátodobé vízum, dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu.
Pozměňovací návrh 156
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 45 b – odst. 4
4.  Systém VIS odpoví uvedením, zda má osoba platné vízum, či nikoliv, a poskytne dopravci odpověď „OK/NOT OK“.
4.  Systém VIS odpoví uvedením, zda má osoba platné krátkodobé vízum, dlouhodobé vízum, povolení k pobytu nebo pobytovou kartu, a poskytne dopravci odpověď „OK/NOT OK“. Pokud bylo vydáno krátkodobé vízum s omezenou územní platností podle článku 25 nařízení (ES) č. 810/2009, berou odpověď VIS v potaz členské státy, pro něž je toto povolení platné, a členský stát vstupu uvedený dopravcem. Dopravci mohou zaslané informace a obdržené odpovědi uchovávat v souladu s platným právem. Odpověď „OK/NOT OK“ nelze považovat za rozhodnutí o povolení nebo odepření vstupu v souladu s nařízením (EU) 2016/399. Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů podrobná pravidla o podmínkách fungování brány pro dopravce a použitelná pravidla pro ochranu údajů a zabezpečení. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 49 odst. 2.
Pozměňovací návrh 157
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 45 b – odst. 5
5.  Zřídí se režim autentizace určený výhradně pro dopravce s cílem umožnit řádně zmocněným pracovníkům dopravců přístup k bráně pro dopravce pro účely odstavce 2. Uvedený režim autentizace přijme Komise prostřednictvím prováděcích aktů v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 49 odst. 2.
5.  Zřídí se režim autentizace určený výhradně pro dopravce s cílem umožnit řádně zmocněným pracovníkům dopravců přístup k bráně pro dopravce pro účely odstavce 2. Při jeho zavádění se zohlední řízení rizika pro bezpečnost informací a zásady záměrné a standardní ochrany osobních údajů. Uvedený režim autentizace přijme Komise prostřednictvím prováděcích aktů v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 49 odst. 2.
Pozměňovací návrh 158
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 45 b – odst. 5 a (nový)
5a.  Brána pro dopravce využívá samostatnou databázi určenou pouze k nahlížení, která je denně aktualizována pomocí jednosměrného získávání minimálně nezbytné podmnožiny údajů uchovávaných v VIS. Agentura eu-LISA odpovídá za zabezpečení brány pro dopravce a osobních údajů, které jsou v ní obsaženy, a za proces získávání osobních údajů pro samostatnou databázi určenou pouze k nahlížení.
Pozměňovací návrh 159
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 45 b – odst. 5 b (nový)
5b.  Dopravci uvedení v odstavci 1 tohoto článku podléhají sankcím stanoveným podle čl. 26 odst. 2 Úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích (dále jen „úmluva k provedení Schengenské dohody“) a článku 4 směrnice Rady 2001/51/ES, pokud přepravují státní příslušníky třetích zemí, kteří, ačkoli se na ně vztahuje vízová povinnost, držiteli platného víza nejsou.
Pozměňovací návrh 160
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 45 b – odst. 5 c (nový)
5c.  Pokud je státním příslušníkům třetích zemí odepřen vstup, musí za ně dopravce, který je leteckou, námořní nebo pozemní cestou dopravil na vnější hranice, neprodleně znovu převzít odpovědnost. Dopravci jsou na žádost pohraničních orgánů povinni vrátit státní příslušníky třetích zemí do třetí země, ze které byli přepraveni, nebo do třetí země, která vydala cestovní doklad, na který přicestovali, nebo do kterékoliv jiné třetí země, ve které je zaručeno jejich přijetí.
Pozměňovací návrh 161
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 45 b – odst. 5 d (nový)
5d.  Odchylně od odstavce 1 je pro dopravce přepravující skupiny osob na mezinárodních pravidelných autobusových linkách po dobu prvních tří let od nabytí účinnosti tohoto nařízení ověřování podle odstavce 1 nepovinné a ustanovení uvedená v odstavci 5b se pro ně nepoužijí.
Pozměňovací návrh 162
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 45 c – odst. 1
1.  V případech, kdy není technicky možné nahlížet do systému podle čl. 45b odst. 1 z důvodu selhání jakékoli části VIS nebo z jiných důvodů, které jsou mimo kontrolu dopravce, jsou dopravci od povinnosti ověřit držení platného víza nebo cestovního dokladu pomocí brány pro dopravce osvobozeni. Pokud řídicí orgán takové selhání zjistí, vyrozumí o tom dopravce. Dále dopravce vyrozumí o nápravě selhání. Pokud dopravci zjistí takové selhání, mohou o tom vyrozumět řídicí orgán.
1.  V případech, kdy není technicky možné nahlížet do systému podle čl. 45b odst. 1 z důvodu selhání jakékoli části VIS, jsou dopravci od povinnosti ověřit držení platného víza nebo cestovního dokladu pomocí brány pro dopravce osvobozeni. Pokud eu-LISA takové selhání zjistí, vyrozumí o tom dopravce. Dále dopravce vyrozumí o nápravě selhání. Pokud dopravci zjistí takové selhání, mohou o tom vyrozumět eu-LISA.
Pozměňovací návrh 163
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 45 c – odst. 1 a (nový)
1a.  V případech uvedených v odstavci 1 tohoto článku nejsou dopravcům uloženy sankce podle čl. 45b odst. 5b.
Pozměňovací návrh 164
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 45 c – odst. 1 b (nový)
1b.  Pokud je z jiných důvodů než z důvodu selhání některé části VIS po delší dobu technicky nemožné, aby dopravce provedl dotaz ve VIS podle čl. 45b odst. 1, uvědomí tento dopravce eu-LISA.
Pozměňovací návrh 165
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 45 d – odst. 1
1.  Při plnění úkolů a pravomocí podle čl. 40 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624* a dále pro přístup stanovený v čl. 40 odst. 8 uvedeného nařízení mají členové jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže, jakož i jednotky pracovníků, kteří se podílejí na operacích spojených s navracením, v rámci svého mandátu přístup k údajům zaznamenaným ve VIS a jejich vyhledávání.
1.  Při plnění úkolů a pravomocí podle čl. 40 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624* mají členové jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže, v rámci svého mandátu přístup k údajům zaznamenaným ve VIS a jejich vyhledávání.
Pozměňovací návrh 166
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 45 e – odst. 1
1.  S ohledem na přístup uvedený v čl. 45d odst. 1 může jednotka Evropské pohraniční a pobřežní stráže požádat ústřední přístupový bod Evropské pohraniční a pobřežní stráže, uvedený v čl. 45d odst. 2, o umožnění nahlížení do veškerých údajů nebo specifického souboru údajů uložených ve VIS. Tato žádost odkazuje na operační plán hraničních kontrol, ostrahy hranic a/nebo navracení toho členského státu, jehož se žádost týká. Ústřední přístupový bod Evropské pohraniční a pobřežní stráže po přijetí žádosti o přístup ověří, zda jsou splněny podmínky pro přístup uvedené v odstavci 2. Jsou-li splněny všechny podmínky pro přístup, řádně zmocnění pracovníci ústředního přístupového bodu žádost vyřídí. Zpřístupněné údaje z VIS se jednotce předávají takovým způsobem, aby nebyla narušena bezpečnost těchto údajů.
1.  S ohledem na přístup uvedený v čl. 45d odst. 1 může jednotka Evropské pohraniční a pobřežní stráže požádat ústřední přístupový bod Evropské pohraniční a pobřežní stráže, uvedený v čl. 45d odst. 2, o umožnění nahlížení do veškerých údajů nebo specifického souboru údajů uložených ve VIS. Tato žádost odkazuje na operační plán hraničních kontrol a ostrahy hranic toho členského státu, jehož se žádost týká. Ústřední přístupový bod Evropské pohraniční a pobřežní stráže po přijetí žádosti o přístup ověří, zda jsou splněny podmínky pro přístup uvedené v odstavci 2. Jsou-li splněny všechny podmínky pro přístup, řádně zmocnění pracovníci ústředního přístupového bodu žádost vyřídí. Zpřístupněné údaje z VIS se jednotce předávají takovým způsobem, aby nebyla narušena bezpečnost těchto údajů.
Pozměňovací návrh 167
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 45 e – odst. 2 – písm. a
a)  hostitelský členský stát zmocní členy jednotky k nahlížení do VIS za účelem plnění operačních cílů uvedených v operačním plánu hraničních kontrol, ostrahy hranic a/nebo navracení a
a)  hostitelský členský stát zmocní členy jednotky k nahlížení do VIS za účelem plnění operačních cílů uvedených v operačním plánu hraničních kontrol a ostrahy hranic a
Pozměňovací návrh 168
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 45 e – odst. 3
3.  V souladu s čl. 40 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1624 mohou členové jednotek a jednotky pracovníků, kteří se podílejí na úkolech spojených s navracením, jednat pouze na základě informací získaných z VIS pod velením a zpravidla za přítomnosti příslušníků pohraniční stráže nebo pracovníků hostitelského členského státu, kteří se podílejí na úkolech spojených s navracením, v němž působí. Hostitelský členský stát může příslušníky jednotek zmocnit k tomu, aby jednali jeho jménem.
3.  V souladu s čl. 40 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1624 mohou členové jednotek jednat pouze na základě informací získaných z VIS pod velením a zpravidla za přítomnosti příslušníků pohraniční stráže nebo pracovníků hostitelského členského státu, v němž působí. Hostitelský členský stát může příslušníky jednotek zmocnit k tomu, aby jednali jeho jménem.
Pozměňovací návrh 169
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 45 e – odst. 7
7.  Každý protokol o operacích zpracování údajů v rámci VIS provedených členem jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže nebo jednotek pracovníků, kteří se podílejí na úkolech spojených s navracením, je řídicím orgánem uchován v souladu s ustanovením článku 34.
7.  Každý protokol o operacích zpracování údajů v rámci VIS provedených členem jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže je řídicím orgánem uchován v souladu s ustanovením článku 34.
Pozměňovací návrh 170
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 45 e – odst. 8
8.  Každý přístup a každé vyhledávání provedené Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž se zaprotokoluje v souladu s článkem 34 a každé použití údajů, k nimž Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž získala přístup, se zaeviduje.
8.  Každý přístup a každé vyhledávání provedené Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž se zaprotokoluje v souladu s článkem 34 a každé použití údajů, k nimž jednotky Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž získala přístup, se zaeviduje.
Pozměňovací návrh 171
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 45 e – odst. 9
9.  S výjimkou případů, kdy je to nezbytné k plnění úkolů pro účely nařízení, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS), se žádné části VIS nepropojí s žádným počítačovým systémem pro sběr a zpracování údajů provozovaným Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž nebo na jejích pracovištích ani se údaje obsažené ve VIS, k nimž má Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž přístup, do takového systému nepřenesou. Žádná část VIS se nestáhne. Protokolování přístupu a vyhledávání není považováno za stahování nebo kopírování údajů VIS.
9.  Žádné části VIS se nepropojí s jakýmkoli počítačovým systémem pro sběr a zpracování údajů provozovaným Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž nebo na jejích pracovištích ani se do takového systému nepřenesou údaje v VIS obsažené, k nimž má Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž přístup. Žádná část VIS se nestáhne. Protokolování přístupu a vyhledávání není považováno za stahování nebo kopírování údajů VIS.
Pozměňovací návrh 172
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35 a (nový)
Nařízení (ES) č. 767/2008
Článek 46
(35a)  Článek 46 se zrušuje;
Článek 46
Začlenění technických funkcí schengenské konzultační sítě
Mechanismus konzultace uvedený v článku 16 nahradí schengenskou konzultační síť ode dne určeného postupem podle čl. 49 odst. 3, jakmile všechny členské státy, které ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost schengenskou konzultační síť používají, oznámí, že provedly nezbytné technické a právní úpravy pro používání VIS za účelem konzultací mezi ústředními vízovými orgány ohledně žádostí o víza podle čl. 17 odst. 2 Schengenské úmluvy.
Pozměňovací návrh 173
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35 b (nový)
Nařízení (ES) č. 767/2008
Článek 47
(35b)  Článek 47 se zrušuje;
Článek 47
Zahájení přenosu
Každý členský stát oznámí Komisi, že učinil nezbytné technické a právní úpravy k přenosu údajů uvedených v čl. 5 odst. 1 do Ústředního VIS prostřednictvím národního rozhraní.
Pozměňovací návrh 174
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35 c (nový)
Nařízení (ES) č. 767/2008
Článek 48
(35c)  Článek 48 se zrušuje;
Článek 48
Zahájení provozu
1.  Komise stanoví datum zahájení provozu VIS, jakmile
a)  budou přijata opatření uvedená v čl. 45 odst. 2;
b)  Komise oznámí úspěšné provedení souhrnného testu VIS, který provede spolu s členskými státy;
c)  členské státy po potvrzení technických úprav oznámí Komisi, že provedly nezbytné technické a právní úpravy ke shromažďování a přenosu údajů uvedených v čl. 5 odst. 1 do VIS pro všechny žádosti v prvním regionu určeném podle odstavce 4, včetně úprav pro shromažďování nebo přenos údajů jménem jiného členského státu.
2.  Komise sdělí Evropskému parlamentu výsledky testů provedených podle odst. 1 písm. b).
3.  Pro každý další region Komise stanoví datum, ke kterému se přenos údajů podle čl. 5 odst. 1 stane povinným, jakmile členské státy sdělí Komisi, že provedly nezbytné technické a právní úpravy ke shromažďování a přenosu údajů uvedených v čl. 5 odst. 1 do VIS pro všechny žádosti v daném regionu, včetně úprav ke shromažďování nebo přenosu údajů jménem jiného členského státu. Před tímto datem může každý členský stát zahájit provoz v každém z těchto regionů, jakmile sdělí Komisi, že provedl nezbytné technické a právní úpravy ke shromažďování a přenosu přinejmenším údajů uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) do VIS.
4.  Regiony uvedené v odstavcích 1 a 3 budou určeny postupem podle čl. 49 odst. 3. Kritérii pro stanovení těchto regionů bude nebezpečí nedovoleného přistěhovalectví, ohrožení vnitřní bezpečnosti členských států a proveditelnost shromažďování biometrických údajů ze všech míst v daném regionu.
5.  Komise zveřejní datum zahájení provozu v každém regionu v Úředním věstníku Evropské unie.
6.  Žádný členský stát nenahlíží do údajů předaných do VIS jiným členským státem, dokud sám nebo jiný členský stát, který ho zastupuje, nezačne v souladu s odstavci 1 a 3 vkládat údaje.
Pozměňovací návrh 175
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35 d (nový)
Nařízení (ES) č. 767/2008
Článek 48 a (nový)
(35d)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 48a
Výkon přenesené pravomoci
1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článcích 9cb a 23 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 9cb a 23 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.
5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 9cb a 23 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“;
Pozměňovací návrh 176
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 50 – název
Kontrola a hodnocení
Sledování a hodnocení dopadu na základní práva
Pozměňovací návrh 177
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 50 – odst. 1
1.  Řídicí orgán zajistí zavedení postupů, které budou kontrolovat fungování VIS, pokud jde o porovnání jeho výsledků, nákladové efektivnosti, bezpečnosti a kvality služeb se stanovenými cíli.
1.  eu-LISA zajistí zavedení postupů, které budou kontrolovat fungování VIS, pokud jde o porovnání jeho výsledků, nákladové efektivnosti, bezpečnosti a kvality služeb se stanovenými cíli, a sledovat, zda jsou zajištěny právo na ochranu osobních údajů, právo na nediskriminaci, práva dítěte a právo na účinnou nápravu.
Pozměňovací návrh 178
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 50 – odst. 2
2.  Pro účely technické údržby má řídicí orgán přístup k potřebným informacím, které se týkají operací zpracování údajů ve VIS.
2.  Pro účely technické údržby má agentura eu-LISA přístup k potřebným informacím, které se týkají operací zpracování údajů ve VIS.
Pozměňovací návrh 179
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 50 – odst. 3
3.  Každé dva roky předloží agentura eu-LISA Evropskému parlamentu, Radě a Komisi zprávu o technickém fungování systému VIS, včetně jeho zabezpečení.
3.  Každé dva roky předloží agentura eu-LISA Evropskému parlamentu, Radě a Komisi zprávu o technickém fungování systému VIS, včetně jeho zabezpečení a nákladů. Tato zpráva obsahuje přehled aktuálního pokroku ve vývoji projektu a souvisejících nákladů, posouzení finančního dopadu a informace o případných technických problémech a hrozbách, které by mohly ovlivnit celkové náklady na systém.
Pozměňovací návrh 180
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 50 – odst. 3 a (nový)
3a.  Pokud v procesu vývoje dojde ke zpoždění, informuje agentura eu-LISA Evropský parlament a Radu co nejdříve o důvodech zpoždění a o jeho časových a finančních dopadech.
Pozměňovací návrh 181
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 50 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a
a)  přesném účelu nahlížení do údajů, včetně typu teroristického nebo závažného trestného činu;
a)  přesném účelu nahlížení do údajů, včetně typu teroristického nebo závažného trestného činu, a přístupech k údajům o dětech mladších 12 let;
Pozměňovací návrh 182
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 50 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)
ca)  počtu a typu případů, v nichž byl použit postup pro naléhavé případy uvedený v čl. 22m odst. 2, včetně případů, kdy ústřední přístupový bod při následném ověření naléhavost neuznal;
Pozměňovací návrh 183
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 50 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)
da)  statistik
Pozměňovací návrh 184
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 50 – odst. 4 – pododstavec 2
Výroční zprávy členských států a Europolu se předají Komisi do 30. června následujícího roku.
Výroční zprávy členských států a Europolu se předají Komisi do 30. června následujícího roku. Komise sloučí výroční zprávy do jedné komplexní zprávy, která má být zveřejněna do 30. prosince daného roku.
Pozměňovací návrh 185
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 50 – odst. 5
5.  Každé čtyři roky vypracuje Komise celkové hodnocení VIS. Toto celkové hodnocení musí obsahovat posouzení dosažených výsledků ve vztahu ke stanoveným cílům, zhodnotí platnost výchozího principu, způsob, jakým se toto nařízení uplatňuje ve vztahu k VIS, zabezpečení VIS a využívání ustanovení uvedených v článku 31 a uvede důsledky dalšího fungování. Komise předá tato hodnocení Evropskému parlamentu a Radě.
5.  Každé dva roky vypracuje Komise celkové hodnocení VIS. Toto celkové hodnocení obsahuje posouzení dosažených výsledků a vzniklých nákladů ve vztahu ke stanoveným cílům, zhodnotí platnost výchozího principu a jeho dopad na základní práva, způsob, jakým se toto nařízení uplatňuje ve vztahu k VIS, zabezpečení VIS a využívání ustanovení uvedených v článku 31 a uvede důsledky dalšího fungování. Komise předá tato hodnocení Evropskému parlamentu a Radě.
Pozměňovací návrh 186
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 39
Nařízení (ES) č. 767/2008
Příloha 1 – název
(39)  Nadpis přílohy 1 se nahrazuje tímto:
vypouští se
Seznam mezinárodních organizací podle čl. 31 odst. 1.
Pozměňovací návrh 187
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40
Nařízení (ES) č. 767/2008
KAPITOLA IIIa – čl. 22 a – odst. 1 a (nový)
1a.  Orgán příslušný k vydání rozhodnutí vytvoří před jeho vydáním individuální soubor.
Pozměňovací návrh 188
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40
Nařízení (ES) č. 767/2008
KAPITOLA IIIa – čl. 22 a – odst. 3
3.  Pokud držitel podal žádost jako součást skupiny nebo spolu s rodinným příslušníkem, vytvoří orgán individuální soubor pro každou osobu ve skupině a propojí soubory osob, které podaly žádost společně a kterým bylo vydáno dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu.
3.  Pokud držitel podal žádost jako součást skupiny nebo spolu s rodinným příslušníkem, vytvoří orgán individuální soubor pro každou osobu ve skupině a propojí soubory osob, které podaly žádost společně a kterým bylo vydáno dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu. Žádosti rodičů nebo zákonných zástupců a dětí nejsou odděleny.
Pozměňovací návrh 189
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 22 b – odst. 1
1.  Pouze za účelem posouzení toho, zda může daná osoba představovat hrozbu pro veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost či veřejné zdraví v členských státech podle čl. 6 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) 2016/399, systém VIS automaticky zpracovává soubory, aby identifikoval pozitivní nález či nálezy. VIS prověří každý soubor jednotlivě.
1.  Pouze za účelem posouzení toho, zda může daná osoba představovat hrozbu pro veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost v členských státech podle čl. 6 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) 2016/399, systém VIS automaticky zpracovává soubory, aby identifikoval pozitivní nález či nálezy. VIS prověří každý soubor jednotlivě.
Pozměňovací návrh 190
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 22 b – odst. 2
2.  Vždy, když je při udělení nebo neudělení dlouhodobého víza či povolení k pobytu podle článku 22d vytvořen individuální soubor, zahájí VIS nahlížení prostřednictvím Evropského vyhledávacího portálu vymezeného v čl. 6 odst. 1 [nařízení o interoperabilitě] za účelem porovnání příslušných údajů uvedených v čl. 22c odst. 2 písm. a), b), c), f) a g) tohoto nařízení s příslušnými údaji ve VIS, Schengenském informačním systému (SIS), systému vstupu/výstupu (EES), evropském systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) včetně seznamu podezřelých osob uvedeného v článku 29 nařízení (EU) 2018/XX pro účely zřízení evropského systému pro cestovní informace a povolení [systém ECRIS-TCN, pokud jde o odsouzení týkající se teroristických trestných činů a jiných forem závažných trestných činů], s údaji Europolu, databází odcizených a ztracených cestovních dokladů Interpolu (SLTD) a databází Interpolu TDAWN.
2.  Vždy, když je podle článku 22c nebo 22d vytvořen individuální soubor v souvislosti s dlouhodobým vízem či povolením k pobytu, zahájí VIS nahlížení prostřednictvím Evropského vyhledávacího portálu vymezeného v čl. 6 odst. 1 [nařízení o interoperabilitě] za účelem porovnání údajů uvedených v čl. 22c odst. 2 písm. a), b), c), f) a g) tohoto nařízení. VIS ověří:
a)   zda cestovní doklad použitý pro danou žádost neodpovídá cestovnímu dokladu, který byl v systému SIS nahlášen jako ztracený, odcizený, neoprávněně užívaný nebo neplatný;
b)   zda cestovní doklad použitý pro danou žádost neodpovídá cestovnímu dokladu, který byl v databázi SLTD nahlášen jako ztracený, odcizený nebo neplatný;
c)   zda v souvislosti s žadatelem nebyl v SIS pořízen záznam o odepření vstupu a pobytu;
d)   zda ohledně žadatele nebyl v SIS pořízen záznam v souvislosti s osobami hledanými za účelem zatčení a předání na základě evropského zatýkacího rozkazu nebo za účelem zatčení a vydání;
e)   zda žadatel a cestovní doklad neodpovídají cestovnímu povolení v ústředním systému ETIAS, které bylo zamítnuto, zrušeno nebo prohlášeno za neplatné;
f)   zda se žadatel a cestovní doklad nenacházejí na seznamu podezřelých, který je uveden v článku 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1240;
g)   zda nejsou údaje žadatele již zaznamenány ve VIS u téže osoby;
h)   zda údaje poskytnuté v žádosti, které se týkají cestovního dokladu, neodpovídají jiné žádosti o dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu spojené s jinými údaji o totožnosti;
i)   zda žadatel není v současnosti, nebo nebyl v minulosti, veden v EES jako osoba překračující délku oprávněného pobytu;
j)   zda není žadatel v EES veden jako osoba, jíž byl odepřen vstup;
k)   zda nebylo ve vztahu k žadateli vydáno rozhodnutí o zamítnutí žádosti o krátkodobé vízum nebo prohlášení tohoto víza za neplatné nebo jeho zrušení zaznamenané ve VIS;
l)   zda nebylo ve vztahu k žadateli vydáno rozhodnutí o zamítnutí žádosti o dlouhodobé vízum, o prohlášení tohoto víza za neplatné nebo o jeho zrušení zaznamenané v systému VIS;
m)   zda nejsou v údajích Europolu zaznamenány údaje týkající se totožnosti žadatele;
n)   je-li žadatelem nezletilá osoba, zda o osobě vykonávající rodičovskou odpovědnost nebo poručníkovi či opatrovníkovi žadatele:
(i)   není v SIS veden záznam v souvislosti s osobami hledanými za účelem zatčení a předání na základě evropského zatýkacího rozkazu nebo za účelem zatčení a vydání;
(ii)   není v SIS veden záznam o odepření vstupu a pobytu;
(iii)   zda tato osoba není držitelem cestovního dokladu uvedeného na seznamu podezřelých osob, který je uveden v článku 34 nařízení (EU) 2018/1240.
Tento odstavec nevylučuje podání žádosti o azyl z jakéhokoli důvodu. V případě žádosti o vízum podané obětí násilného trestného činu, jako je domácí násilí nebo obchodování s lidmi spáchaného jejich živitelem, musí být složka uložená v systému VIS oddělena od složky živitele, aby byla oběť chráněny před dalším nebezpečím.
Aby se zabránilo riziku nesprávného nálezu, musí být každý dotaz týkající se dětí mladších 14 let a osob starších 75 let, který je prováděn na základě biometrických indikátorů odebraných více než pět let před nálezem a který nepotvrzuje totožnost státního příslušníka třetí země, podroben povinné manuální kontrole odborníkem na biometrické údaje.
Pozměňovací návrh 191
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 22 b – odst. 3
3.  VIS přidá do individuálního souboru odkaz na každý pozitivní nález zjištěný podle odstavců 2 a 5. Dále VIS případně určí členský stát nebo členské státy, které vložily či dodaly údaje, které vyvolaly pozitivní nález či nálezy, nebo Europol, a tuto skutečnost zaznamená do individuálního souboru.
3.  VIS přidá do individuálního souboru odkaz na každý pozitivní nález zjištěný podle odstavců 2 a 5. Dále VIS případně určí členský stát nebo členské státy, které vložily či dodaly údaje, které vyvolaly pozitivní nález či nálezy, nebo Europol, a tuto skutečnost zaznamená do individuálního souboru. Zaznamenávají se pouze informace o případném pozitivním nálezu a původci příslušných údajů.
Pozměňovací návrh 192
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 22 b – odst. 3 a (nový)
3a.  Při dotazování v databázi SLTD nejsou údaje používané uživatelem systému ESP k zahájení vyhledávání sdíleny s vlastníky údajů Interpolu.
Pozměňovací návrh 193
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 22 b – odst. 4 – pododstavec 1 – návětí
4.  Pro účely čl. 2 odst. 2 písm. f), pokud jde o udělené dlouhodobé vízum nebo dlouhodobé vízum s prodlouženou platností, porovnává nahlížení provedené podle čl. 22b odst. 2 tohoto článku příslušné údaje uvedené v čl. 22c odst. 2 s údaji zaznamenanými v SIS za účelem zjištění, zda se k držiteli vztahuje některý z těchto záznamů:
4.  Pro účely čl. 2 odst. 2 písm. f), pokud jde o udělené dlouhodobé vízum nebo dlouhodobé vízum s prodlouženou platností, porovnává nahlížení provedené podle odstavce 2 tohoto článku příslušné údaje uvedené v čl. 22c odst. 2 s údaji zaznamenanými v SIS za účelem zjištění, zda se k držiteli vztahuje některý z těchto záznamů:
Pozměňovací návrh 194
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 22 b – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. d
d)  záznam o osobách a věcech pořízený pro účely skrytých kontrol nebo zvláštních kontrol.
d)  záznam o osobách a věcech pořízený pro účely skrytých kontrol, zvláštních kontrol nebo vyšetřovacích kontrol.
Pozměňovací návrh 195
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 22 b – odst. 4 – pododstavec 2
Pokud je srovnáním uvedeným v tomto odstavci zjištěn jeden nebo více pozitivních nálezů, zašle VIS automatizované oznámení ústřednímu orgánu členského státu, který nahlížení zahájil a který přijme veškerá vhodná následná opatření.
Články 9a odst. 5a, 5b, 5c, 5d a články 9c, 9ca a 9cb se použijí obdobně s výhradou následujících zvláštních ustanovení.
Pozměňovací návrh 196
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 22 b – odst. 6
6.  Pokud je dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu uděleno nebo jeho platnost prodloužena konzulárním orgánem členského státu, použije se článek 9a.
vypouští se
Pozměňovací návrh 197
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 22 b – odst. 7
7.  Pokud je povolení k pobytu uděleno nebo jeho platnost prodloužena nebo pokud je platnost dlouhodobého víza prodloužena orgánem na území členského státu, platí následující:
vypouští se
a)  daný orgán ověří, zda údaje zaznamenané v individuálním souboru odpovídají údajům obsaženým ve VIS nebo jednom z konzultovaných informačních systémů/databází EU, údajům Europolu nebo v databázích Interpolu podle odstavce 2;
b)  pokud se pozitivní nález podle odstavce 2 vztahuje k údajům Europolu, je vyrozuměna národní jednotka Europolu, která přijme následná opatření;
c)  pokud údaje neodpovídají a během automatizovaného zpracování podle odstavců 2 a 3 nebyl zjištěn žádný jiný pozitivní nález, orgán tento falešně pozitivní nález vymaže ze souboru žádosti;
d)  pokud se údaje shodují s totožností žadatele nebo pokud existují pochybnosti o totožnosti žadatele, orgán přijme opatření týkající se údajů, které vyvolaly pozitivní nález podle odstavce 4, v souladu s postupy, podmínkami a kritérii stanovenými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy.
Pozměňovací návrh 198
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 22 c – odst. 1 – bod 2 – písm. a
a)  příjmení; jméno (jména); datum narození; současná státní příslušnost (příslušnosti); pohlaví; datum, místo a země narození;
a)  příjmení; jméno (jména); rok narození; současná státní příslušnost (příslušnosti); pohlaví; místo a země narození;
Pozměňovací návrh 199
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 22 c – odst. 1 – bod 2 – písm. f
f)  zobrazení obličeje držitele, pokud možno pořízené naživo;
f)  zobrazení obličeje držitele pořízené naživo;
Pozměňovací návrh 200
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 22 d – odst. 1 – návětí
Pokud bylo rozhodnuto o neudělení dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu, jelikož je žadatel považován za hrozbu pro veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost nebo veřejné zdraví, nebo žadatel předložil doklady, jež byly získány podvodně, byly padělány či pozměněny, orgán, který rozhodl o neudělení, bezodkladně vytvoří individuální soubor s těmito údaji:
Pokud bylo rozhodnuto o neudělení dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu, jelikož je žadatel považován za hrozbu pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost nebo žadatel předložil doklady, jež byly získány podvodně, byly padělány či pozměněny, orgán, který rozhodl o neudělení, bezodkladně vytvoří individuální soubor s těmito údaji:
Pozměňovací návrh 201
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 22 d – odst. 1 – písm. e
e)  příjmení, jméno a adresa fyzické osoby, ke které se žádost vztahuje;
(Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 202
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 22 d – odst. 1 – písm. f
f)  zobrazení obličeje žadatele, pokud možno pořízené naživo;
f)  zobrazení obličeje žadatele pořízené naživo;
Pozměňovací návrh 203
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 22 d – odst. 1 – písm. h
h)  informace uvádějící, že dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu nebylo uděleno z toho důvodu, že žadatel je považován za hrozbu pro veřejný pořádek, veřejnou bezpečnost nebo veřejné zdraví, nebo že žadatel předložil doklady, jež byly získány podvodně, byly padělány či pozměněny;
h)  informace uvádějící, že dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu nebylo uděleno z toho důvodu, že žadatel je považován za hrozbu pro veřejný pořádek, veřejnou bezpečnost nebo že žadatel předložil doklady, jež byly získány podvodně, byly padělány či pozměněny;
Pozměňovací návrh 204
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 22 g – odst. 1
1.  Orgány příslušné k provádění kontrol na hraničních přechodech na vnějších hranicích v souladu s nařízením (EU) 2016/399 mají přístup k vyhledávání pomocí čísla dokladu v kombinaci s jedním nebo několika údaji uvedenými v čl. 22c odst. 2 písm. a), b) a c) tohoto nařízení, a to výhradně za účelem ověření totožnosti držitele dokladu a/nebo ověření pravosti a platnosti dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu a skutečnosti, zda daná osoba není považována za hrozbu pro veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost, veřejné zdraví v kterémkoli členském státě ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. e) uvedeného nařízení.
1.  Orgány příslušné k provádění kontrol na hraničních přechodech na vnějších hranicích v souladu s nařízením (EU) 2016/399 mají přístup k vyhledávání pomocí čísla dokladu v kombinaci s jedním nebo několika údaji uvedenými v čl. 22c odst. 2 písm. a), b) a c) tohoto nařízení, a to výhradně za účelem ověření totožnosti držitele dokladu a/nebo ověření pravosti a platnosti dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu a skutečnosti, zda daná osoba není považována za hrozbu pro veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost v kterémkoli členském státě ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. e) uvedeného nařízení.
Pozměňovací návrh 205
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 22 g – odst. 2 – písm. e
e)  fotografie podle čl. 22c odst. 2 písm. f).
e)  zobrazení obličeje podle čl. 22c odst. 2 písm. f).
Pozměňovací návrh 206
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 22 h – odst. 1
1.  Orgány příslušné pro provádění kontrol na území členských států za účelem zjištění, zda jsou splněny podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území členských států, a popřípadě policejní orgány mají přístup k vyhledávání pomocí čísla dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu v kombinaci s jedním nebo několika údaji uvedenými v čl. 22c odst. 2 písm. a), b) a c), a to výhradně za účelem ověření totožnosti držitele a pravosti a platnosti dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu a skutečnosti, zda daná osoba není hrozbou pro veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost nebo veřejné zdraví v kterémkoli členském státě.
1.  Orgány příslušné pro provádění kontrol na území členských států za účelem zjištění, zda jsou splněny podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území členských států, mají přístup k vyhledávání pomocí čísla dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu v kombinaci s jedním nebo několika údaji uvedenými v čl. 22c odst. 2 písm. a), b) a c), a to výhradně za účelem ověření totožnosti držitele a pravosti a platnosti dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu.
Pozměňovací návrh 207
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 22 h – odst. 2 – písm. e
e)  fotografie podle čl. 22c odst. 2 písm. f).
e)  zobrazení obličeje podle čl. 22c odst. 2 písm. f).
Pozměňovací návrh 208
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 22 k – odst. 1
1.  Členské státy určí orgány, které jsou oprávněny nahlížet do údajů uložených v systému VIS za účelem prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů nebo jiných závažných trestných činů.
1.  Členské státy určí orgány, které jsou oprávněny nahlížet do údajů uložených v systému VIS za účelem prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů nebo jiných závažných trestných činů, a to ve vhodných a přesně vymezených případech uvedených v článku 22n. Tyto orgány jsou oprávněny nahlížet do údajů o dětech mladších 12 let pouze za účelem ochrany pohřešovaných dětí a dětí, které jsou oběťmi závažných trestných činů.
Pozměňovací návrh 209
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 22 k – odst. 2
2.  Každý členský stát vede seznam určených orgánů. Každý členský stát oznámí agentuře eu-LISA a Komisi své určené orgány a toto oznámení může kdykoli změnit nebo nahradit jiným.
2.  Každý členský stát vede přísně omezený seznam určených orgánů. Každý členský stát oznámí agentuře eu-LISA a Komisi své určené orgány a toto oznámení může kdykoli změnit nebo nahradit jiným.
Pozměňovací návrh 210
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 22 l – odst. 2 – pododstavec 2
Ústřední přístupový bod jedná při provádění svých úkolů podle tohoto nařízení nezávisle a nepřijímá od určeného orgánu Europolu uvedeného v odstavci 1 pokyny týkající se výsledku ověřování.
Ústřední přístupový bod jedná při provádění svých úkolů podle tohoto nařízení zcela nezávisle a nepřijímá od určeného orgánu Europolu uvedeného v odstavci 1 pokyny týkající se výsledku ověřování.
Pozměňovací návrh 211
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 22 m – odst. 3
3.  Zjistí-li se při následném ověření, že přístup k údajům v systému VIS nebyl odůvodněný, všechny orgány, které k těmto údajům měly přístup, informace zpřístupněné systémem VIS vymažou a informují o tomto vymazání ústřední přístupové body.
3.  Zjistí-li se při následném ověření, že přístup k údajům v systému VIS nebyl odůvodněný, všechny orgány, které k těmto údajům měly přístup, informace zpřístupněné systémem VIS okamžitě vymažou a informují o tomto vymazání ústřední přístupové body.
Pozměňovací návrh 212
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 22 n – odst. 1 – návětí
1.  Určené orgány mohou mít přístup za účelem nahlížení do systému VIS, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:
1.  Aniž je dotčen článek 22 nařízení 2018/XX [o interoperabilitě], určené orgány mohou mít přístup za účelem nahlížení do systému VIS, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:
Pozměňovací návrh 213
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 22 n – odst. 1 – písm. c a (nové)
ca)  v případě vyhledávání pomocí otisků prstů, je-li porovnání otisků prstů technicky dostupné, bylo spuštěno předchozí vyhledávání v systému automatizované identifikace otisků prstů ostatních členských států podle rozhodnutí 2008/615/SVV a toto vyhledávání buď bylo v plném rozsahu provedeno, nebo nebylo v plném rozsahu provedeno do 24 hodin po spuštění.
Pozměňovací návrh 214
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 22 n – odst. 1 – písm. d
d)  pokud bylo v souladu s článkem 22 nařízení 2018/XX [o interoperabilitě] zahájeno nahlížení do společného úložiště údajů o totožnosti, uvede obdržená odpověď, jak je stanovena v čl. 22 odst. 5 uvedeného nařízení, že údaje jsou uloženy ve VIS.
d)  pokud bylo v souladu s článkem 22 nařízení 2018/XX [o interoperabilitě] zahájeno nahlížení do společného úložiště údajů o totožnosti, uvede obdržená odpověď, jak je stanovena v čl. 22 odst. 5 [nařízení 2018/XX [o interoperabilitě]], že údaje jsou uloženy ve VIS.
Pozměňovací návrh 215
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 22 n – odst. 3 – návětí
3.  Nahlížení do systému VIS je omezeno na vyhledávání pomocí jakéhokoli z těchto údajů v individuálním souboru:
3.  Nahlížení do systému VIS je omezeno na vyhledávání pomocí jakéhokoli z těchto údajů v souboru žádosti nebo individuálním souboru:
Pozměňovací návrh 216
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 22 n – odst. 3 – písm. a
a)  příjmení, jméno nebo jména, datum narození, státní příslušnost nebo příslušnosti a/nebo pohlaví;
a)  příjmení, jméno nebo jména, rok narození, státní příslušnost nebo příslušnosti a/nebo pohlaví;
Pozměňovací návrh 217
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 22 n – odst. 3 a (nový)
3a.  Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o možnosti vytvoření, dostupnosti, připravenosti a spolehlivosti potřebné technologie pro používání zobrazení obličeje pro identifikaci osob.
Pozměňovací návrh 218
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 22 n – odst. 3 b (nový)
3b.  Zobrazení obličeje uvedené v odst. 3 písm. e) nesmí být jediným vyhledávacím kritériem.
Pozměňovací návrh 219
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 22 n – odst. 4
4.  Nahlížení do systému VIS v případě pozitivního nálezu umožní přístup k údajům uvedeným v tomto odstavci, jakož i k jakýmkoli jiným údajům z individuálního souboru, včetně údajů vložených v souvislosti s jakýmkoli uděleným či neuděleným dokladem, dokladem prohlášeným za neplatný od počátku, zrušeným nebo jehož platnost byla prodloužena. Přístup k údajům uvedeným v čl. 9 odst. 4 písm. l), jak jsou zaznamenány v souboru žádosti, je umožněn pouze tehdy, pokud bylo nahlížení do těchto údajů výslovně vyžádáno v odůvodněné žádosti a schváleno nezávislým ověřením.
4.  Nahlížení do systému VIS v případě pozitivního nálezu umožní přístup k údajům uvedeným v odstavci 3 tohoto článku, jakož i k jakýmkoli jiným údajům ze souboru žádosti nebo z individuálního souboru, včetně údajů vložených v souvislosti s jakýmkoli uděleným či neuděleným dokladem, dokladem prohlášeným za neplatný od počátku, zrušeným nebo jehož platnost byla prodloužena. Přístup k údajům uvedeným v čl. 9 odst. 4 písm. l), jak jsou zaznamenány v souboru žádosti, je umožněn pouze tehdy, pokud bylo nahlížení do těchto údajů výslovně vyžádáno v odůvodněné žádosti a schváleno nezávislým ověřením.
Pozměňovací návrh 220
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 22 o – odst. 1
Odchylně od čl. 22n odst. 1 nejsou určené orgány povinny splnit podmínky stanovené v uvedeném odstavci pro přístup k VIS pro účely zjištění totožnosti osob, které jsou nezvěstné, byly uneseny nebo identifikovány jako oběti obchodování s lidmi a u nichž existují pádné důvody se domnívat, že nahlédnutí do údajů VIS napomůže zjištění jejich totožnosti a/nebo přispěje k vyšetřování konkrétních případů obchodování s lidmi. Za takových okolností mohou určené orgány provádět vyhledávání ve VIS pomocí otisků prstů těchto osob.
Odchylně od čl. 22n odst. 1 nejsou určené orgány povinny splnit podmínky stanovené v uvedeném odstavci pro přístup k VIS pro účely zjištění totožnosti osob, zejména dětí, které jsou nezvěstné, byly uneseny nebo identifikovány jako oběti obchodování s lidmi a u nichž existují závažné důvody se domnívat, že nahlédnutí do údajů VIS napomůže zjištění jejich totožnosti a přispěje k vyšetřování konkrétních případů obchodování s lidmi. Za takových okolností mohou určené orgány provádět vyhledávání ve VIS pomocí otisků prstů těchto osob.
Pozměňovací návrh 221
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 22 o – odst. 2
Nelze-li otisky prstů těchto osob použít nebo nevedlo-li vyhledávání pomocí otisků prstů k výsledku, provede se vyhledávání pomocí údajů podle čl. 9 písm. a) a b).
Nelze-li otisky prstů těchto osob použít nebo nevedlo-li vyhledávání pomocí otisků prstů k výsledku, provede se vyhledávání pomocí údajů podle čl. 9 odst. 4 písm. a) a b) nebo čl. 22c odst. 2.
Pozměňovací návrh 222
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 22 o – odst. 3
Nahlížení do systému VIS v případě pozitivního nálezu umožní přístup k veškerým údajům uvedeným v článku 9, jakož i údajům v čl. 8 odst. 3 a 4.
Nahlížení do systému VIS v případě pozitivního nálezu umožní přístup k veškerým údajům uvedeným v článku 9, článku 22c nebo článku 22d, jakož i údajům v čl. 8 odst. 3 a 4 nebo čl. 22a odst. 3.
Pozměňovací návrh 223
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 22 p – odst. 3
3.  Určený orgán Europolu může ústřednímu přístupovému bodu Europolu uvedenému v čl. 22k odst. 3 předložit odůvodněnou elektronickou žádost o nahlédnutí do všech údajů nebo do určitého souboru údajů uložených v systému VIS. Ústřední přístupový bod Europolu po přijetí žádosti o přístup ověří, zda jsou splněny podmínky pro přístup uvedené v odstavcích 1 a 2. Jsou-li splněny všechny podmínky pro přístup, řádně zmocnění pracovníci ústředního přístupového bodu žádost vyřídí. Zpřístupněné údaje z VIS se předávají operativním složkám uvedeným v čl. 22l odst. 1 takovým způsobem, aby nebyla narušena bezpečnost těchto údajů.
3.  Určený orgán Europolu může ústřednímu přístupovému bodu Europolu uvedenému v čl. 22l odst. 2 předložit odůvodněnou elektronickou žádost o nahlédnutí do všech údajů nebo do určitého souboru údajů uložených v systému VIS. Ústřední přístupový bod Europolu po přijetí žádosti o přístup ověří, zda jsou splněny podmínky pro přístup uvedené v odstavcích 1 a 2. Jsou-li splněny všechny podmínky pro přístup, řádně zmocnění pracovníci ústředního přístupového bodu žádost vyřídí. Zpřístupněné údaje z VIS se předávají operativním složkám uvedeným v čl. 22l odst. 1 takovým způsobem, aby nebyla narušena bezpečnost těchto údajů.
Pozměňovací návrh 224
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 22 q – odst. 1
1.  Každý členský stát a Europol zajistí, aby všechny operace zpracovávání údajů plynoucí z žádostí o přístup k údajům systému VIS v souladu s kapitolou IIIc byly zaprotokolovány nebo zdokumentovány pro účely kontroly přípustnosti žádosti, sledování zákonnosti zpracování údajů a integrity a zabezpečení údajů a pro účely vlastní kontroly.
1.  Každý členský stát a Europol zajistí, aby všechny operace zpracovávání údajů plynoucí z žádostí o přístup k údajům systému VIS v souladu s kapitolou IIIb byly zaznamenány nebo zdokumentovány pro účely kontroly přípustnosti žádosti, sledování zákonnosti zpracování údajů a integrity údajů a zabezpečení a možných dopadů na základní práv a pro účely vlastní kontroly.
Tyto záznamy nebo dokumenty musí být chráněny vhodnými opatřeními proti neoprávněnému přístupu a vymazány po uplynutí dvou let od svého vytvoření, pokud nejsou nezbytné pro již zahájené kontrolní postupy.
Pozměňovací návrh 225
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 22 q – odst. 2 – písm. g
g)  v souladu s vnitrostátními pravidly nebo nařízením (EU) 2016/794 jedinečný identifikátor úředníka, který provedl vyhledání, a úředníka, který vyhledání nařídil.
g)  v souladu s vnitrostátními pravidly nebo nařízením (EU) 2016/794 nebo případně nařízením (ES) č. 2018/1725 jedinečný identifikátor úředníka, který provedl vyhledání, a úředníka, který vyhledání nařídil.
Pozměňovací návrh 226
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 22 q – odst. 3
3.  Protokoly a dokumentace se použijí pouze pro kontrolu zákonnosti zpracování údajů a pro zajištění integrity a zabezpečení údajů. Pro kontrolu a hodnocení uvedené v článku 50 tohoto nařízení mohou být použity pouze protokoly, které neobsahují osobní údaje. Dozorový úřad zřízený v souladu s čl. 41 odst. 1 směrnice (EU) 2016/680, který je odpovědný za kontrolu přípustnosti žádosti a sledování zákonnosti zpracování údajů a integrity a zabezpečení údajů má na požádání přístup k těmto protokolům za účelem plnění svých povinností.
3.  Protokoly a dokumentace se použijí pouze pro kontrolu zákonnosti zpracování údajů, pro sledování dopadů na lidská práva a pro zajištění integrity a zabezpečení údajů. Pro kontrolu a hodnocení uvedené v článku 50 tohoto nařízení mohou být použity pouze protokoly, které neobsahují osobní údaje. Dozorový úřad zřízený v souladu s čl. 41 odst. 1 směrnice (EU) 2016/680, který je odpovědný za sledování zákonnosti zpracování údajů a integrity a zabezpečení údajů má na požádání přístup k těmto protokolům za účelem plnění svých povinností.
Pozměňovací návrh 227
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40
Nařízení (ES) č. 767/2008
Článek 22 r a (nový)
Článek 22ra
Ochrana osobních údajů, k nimž byl umožněn přístup v souladu s kapitolou IIIb
1.   Každý členský stát zajistí, aby byly vnitrostátní právní a správní předpisy přijaté podle směrnice (EU) 2016/680 rovněž použitelné na přístup jeho vnitrostátních orgánů do VIS v souladu s touto kapitolou, a to i ve vztahu k právům osob, k jejichž údajům byl takto umožněn přístup.
2.   Dozorový úřad uvedený v čl. 41 odst. 1 směrnice (EU) 2016/680 monitoruje zákonnost přístupu k osobním údajům členskými státy v souladu s touto kapitolou, včetně jejich přenosu do VIS a z něj. Ustanovení čl. 41 odst. 3 a 4 tohoto nařízení se použijí přiměřeně.
3.   Zpracovávání osobních údajů Europolem podle tohoto nařízení probíhá v souladu s nařízením (EU) 2016/794 a dohlíží na ně evropský inspektor ochrany údajů.
4.   Osobní údaje, k nimž byl v souladu s touto kapitolou umožněn přístup v systému VIS, se zpracovávají pouze pro účely prevence, odhalování nebo vyšetřování konkrétního případu, pro něž o tyto údaje požádal členský stát nebo Europol.
5.   Agentura eu-LISA, určené orgány, ústřední přístupové body a Europol uchovávají protokoly o vyhledávání ve smyslu článku 22q, aby dozorový úřad podle čl. 41 odst. 1 nařízení (EU) 2016/680 a evropský inspektor ochrany údajů mohli sledovat soulad zpracování údajů s unijními a vnitrostátními pravidly pro ochranu údajů. Kromě údajů uchovávaných za tímto účelem se osobní údaje a záznamy o jejich vyhledávání vymažou ze všech vnitrostátních souborů a souborů Europolu po 30 dnech, jestliže tyto údaje a záznamy nejsou potřebné pro účely specifického probíhajícího vyšetřování trestné činnosti, jež bylo důvodem žádosti daného členského státu nebo Europolu o příslušné údaje.
Pozměňovací návrh 228
Návrh nařízení
Čl. 2 – název
Změny rozhodnutí 2004/512/ES
Zrušení rozhodnutí 2004/512/ES
Pozměňovací návrh 229
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1
Rozhodnutí 2004/512/ES
Čl. 1 – odst. 2
V článku 1 rozhodnutí 2004/512/ES se odstavec 2 nahrazuje tímto:
Rozhodnutí 2004/512/ES se zrušuje. Odkazy na toto rozhodnutí se považují za odkazy na nařízení (ES) č. 767/2008 v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze 2.
2.  Vízový informační systém je založen na centralizované architektuře a skládá se z:
a)  společného úložiště údajů o totožnosti uvedeného v [čl. 17 odst. 2 písm. a) nařízení 2018/XX o interoperabilitě];
b)  ústředního informačního systému nazývaného „Ústřední vízový informační systém“ (CS-VIS);
c)  z uživatelského rozhraní v každém členském státě, dále jen „národní uživatelské rozhraní“ (NI-VIS), které umožní připojení příslušného ústředního vnitrostátního orgánu daného členského státu, nebo z vnitrostátního jednotného rozhraní (NUI) v každém členském státě na základě obecných technických specifikací, které je ve všech členských státech stejné a které umožňuje propojení ústředního systému s vnitrostátními infrastrukturami v členských státech,
d)  komunikační infrastruktury mezi VIS a národními uživatelskými rozhraními;
e)  ze zabezpečeného komunikačního kanálu mezi VIS a ústředním systémem EES;
f)  bezpečné komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem VIS a ústředními infrastrukturami Evropského vyhledávacího portálu zřízeného podle [článku 6 nařízení 2017/XX o interoperabilitě], sdílené služby pro porovnávání biometrických údajů zřízené podle [článku 12 nařízení 2017/XX o interoperabilitě], společného úložiště údajů o totožnosti zřízeného podle [článku 17 nařízení 2017/XX o interoperabilitě] a detektoru vícenásobné totožnosti (MID) zřízeného podle [článku 25 nařízení 2017/XX o interoperabilitě];
g)  mechanismu konzultací o žádostech a výměně informací mezi ústředními vízovými orgány („VISMail“);
h)  brány pro dopravce;
i)  zabezpečené internetové služby umožňující komunikaci mezi VIS na jedné straně a bránou pro dopravce a mezinárodními systémy (systémy/databázemi Interpolu) na straně druhé;
j)  úložiště údajů pro účely podávání zpráv a statistik.
Ústřední systém, vnitrostátní jednotná rozhraní, internetová služba, brána pro dopravce a komunikační infrastruktura systému VIS musí v nejvyšší technicky možné míře sdílet a opětovně využívat hardwarové a softwarové prvky ústředního systému EES, vnitrostátních jednotných rozhraní EES, brány pro dopravce ETIAS, internetové služby EES, a komunikační infrastruktury EES).
Pozměňovací návrh 230
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 10 – odst. 3 – písm. c
c)  předloží fotografii v souladu s normami stanovenými v nařízení (ES) č. 1683/95 nebo, v případě první žádosti a následně nejméně každých 59 měsíců poté, v souladu s normami stanovenými v článku 13 tohoto nařízení.;
c)  umožní naživo pořídit zobrazení obličeje při první žádosti a následně nejméně každých 59 měsíců poté, v souladu s normami stanovenými v článku 13 tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 231
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2 – písm. a
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 13 – odst. 2 – odrážka 1
–  fotografie, pořízená naživo a digitálně při podání žádosti;
–  zobrazení obličeje, pořízené naživo při podání žádosti;
Pozměňovací návrh 232
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2 – písm. b
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 1
Pokud byly otisky prstů odebrané žadateli a fotografie dostatečné kvality pořízená naživo vloženy do VIS v souvislosti s žádostí podanou v době kratší než 59 měsíců před datem podání nové žádosti, tyto [údaje] se smí zkopírovat do následující žádosti.
Pokud byly otisky prstů odebrané žadateli a fotografie dostatečné kvality pořízená naživo vloženy do VIS v souvislosti s žádostí podanou v době kratší než 59 měsíců před datem podání nové žádosti, tyto se zkopírují do následující žádosti.
Pozměňovací návrh 253
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2 – písm. c
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 13 – odst. 7 – písm. a
a)  děti mladší 6 let;
a)  děti mladší 6 let, a osoby starší 70 let;
Pozměňovací návrh 233
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 3 – písm. b
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 21 – odst. 3 a – písm. a
a)  SIS a SLTD pro ověření, zda cestovní doklad použitý při podání žádosti odpovídá cestovnímu dokladu, který byl nahlášen jako ztracený, odcizený nebo zneplatněný, a zda cestovní doklad použitý při podání žádosti odpovídá cestovnímu dokladu zaznamenanému ve spisu databáze Interpolu TDAWN;
a)  SIS a SLTD pro ověření, zda cestovní doklad použitý při podání žádosti odpovídá cestovnímu dokladu, který byl nahlášen jako ztracený, odcizený nebo zneplatněný;
Pozměňovací návrh 234
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 3 – písm. b
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 21 – odst. 3 a – písm. g
g)  systému ECRIS-TCN pro ověření, zda žadatel odpovídá osobě, jejíž údaje jsou v této databázi zaznamenány v souvislosti s teroristickými trestnými činy nebo jinými závažnými trestnými činy;
vypouští se
Pozměňovací návrh 235
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 21 a – odst. -1
-1.  Specifické rizikové ukazatele jsou algoritmem, který umožňuje profilování ve smyslu definice čl. 4 bodu 4 nařízení (EU) 2016/679 prostřednictvím porovnání údajů zaznamenaných v souboru žádosti se specifickými rizikovými ukazateli upozorňujícími na bezpečnostní rizika, rizika nedovoleného přistěhovalectví nebo vysokého rizika epidemie. Zvláštní ukazatele rizika se zaznamenávají ve VIS.
Pozměňovací návrh 236
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 21 a– odst. 1 – návětí
1.  Posouzení bezpečnostních rizik, rizika nedovoleného přistěhovalectví nebo vysokého rizika epidemie vychází z:
1.  Komise přijme akt v přenesené pravomoci podle článku 51a, kterým blíže vymezí rizika související s bezpečností či nedovoleným přistěhovalectvím nebo vysoká rizika epidemie na základě:
Pozměňovací návrh 237
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 21 a – odst. 1 – písm. b
b)  statistik generovaných systémem VIS v souladu s článkem 45a, ze kterých vyplývají abnormální míry zamítnutí žádosti o vízum z důvodu rizik s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost nebo veřejné zdraví spojených s konkrétní skupinou cestujících;
b)  statistik generovaných systémem VIS v souladu s článkem 45a, ze kterých vyplývají abnormální míry zamítnutí žádosti o vízum z důvodu nelegální migrace nebo bezpečnostního rizika spojeného s žadatelem;
Pozměňovací návrh 238
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 21 a – odst. 2
2.  Komise přijme prováděcí akt, kterým specifikuje rizika uvedená v odstavci 1. Tento prováděcí akt se přijímá přezkumným postupem podle čl. 52 odst. 2.
vypouští se
Pozměňovací návrh 239
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 21 a – odst. 3 – návětí
3.  Na základě specifických rizik určených v souladu s odstavcem 2 se stanoví specifické rizikové ukazatele, které se skládají z kombinace údajů zahrnujících jeden nebo několik z těchto faktorů:
3.  Na základě specifických rizik určených v souladu s tímto nařízením a aktem v přenesené pravomoci uvedeným v odstavci 1 se stanoví specifické rizikové ukazatele, které se skládají z kombinace údajů zahrnujících jeden nebo několik z těchto faktorů:
Pozměňovací návrh 240
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 21 a – odst. 6
6.  Vízové orgány využívají specifické rizikové ukazatele při posuzování toho, zda žadatel představuje riziko nedovoleného přistěhovalectví, riziko pro bezpečnost členských států nebo vysoké riziko epidemie v souladu s čl. 21 odst. 1.
6.  Vízové orgány využívají specifické rizikové ukazatele při posuzování toho, zda žadatel představuje riziko nedovoleného přistěhovalectví, riziko pro bezpečnost členských států v souladu s čl. 21 odst. 1.
Pozměňovací návrh 241
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 810/2009
Čl. 21 a – odst. 7
7.  Komise specifická rizika a specifické rizikové ukazatele pravidelně přezkoumává.
7.  Komise a Agentura Evropské unie pro základní práva specifická rizika a specifické rizikové ukazatele pravidelně přezkoumávají.
Pozměňovací návrh 242
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 4 a (nový)
Nařízení (ES) č. 810/2009
Článek 39
(4a)  Článek 39 se nahrazuje tímto:
Článek 39
„Článek 39
Chování příslušných pracovníků
Chování příslušných pracovníků a dodržování základních práv
1.  Konzuláty členských států zajistí, aby se se žadateli jednalo zdvořile.
1.  Konzuláty členských států zajistí, aby se se žadateli jednalo zdvořile. Konzulární pracovníci při výkonu svých povinností plně respektují lidskou důstojnost.
2.  Konzulární pracovníci při výkonu svých povinností plně respektují lidskou důstojnost. Jakákoli přijatá opatření musí být přiměřená cílům, které tato opatření sledují.
2.  Konzulární pracovníci při plnění svých povinností plně respektují základní práva a zachovávají zásady uznané Listinou základních práv Evropské unie. Veškerá přijatá opatření musí být přiměřená cílům, které tato opatření sledují.
3.  Při plnění svých úkolů nesmějí konzulární pracovníci diskriminovat žádné osoby na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání či přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.
3.  Při plnění svých úkolů nesmějí konzulární pracovníci diskriminovat žádné osoby na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, barvy pleti, společenského původu, genetických rysů, jazyka, politického nebo jiného názoru, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, náboženského vyznání či přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Na prvním místě musí vždy být nejlepší zájem dítěte.“
Pozměňovací návrh 243
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 4 b (nový)
Nařízení (ES) č. 810/2009
Článek 39 a (nový)
(4b)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 39a
Základní práva
Při uplatňování tohoto nařízení jednají členské státy v plném souladu s příslušnými ustanoveními práva Unie včetně Listiny základních práv Evropské unie, příslušnými normami mezinárodního práva, jako je Úmluva o právním postavení uprchlíků podepsaná v Ženevě dne 28. července 1951, v plném souladu se závazky ohledně přístupu k mezinárodní ochraně, zejména zásadou nenavracení, a základními právy. V souladu s obecnými zásadami práva Unie se rozhodnutí podle tohoto nařízení přijímají na základě individuálního posouzení případu. Na prvním místě musí vždy být nejlepší zájem dítěte.“;
Pozměňovací návrh 244
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 5 a (nový)
Nařízení (ES) č. 810/2009
Článek 51 a (nový)
(5a)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 51a
Výkon přenesené pravomoci
1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 21a je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 21a kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.
5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 21a vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě [dvou měsíců] ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“;
Pozměňovací návrh 245
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) 2017/2226
Čl. 13 – odst. 3
3.  Aby splnili své povinnosti podle čl. 26 odst. 1 písm. b) Úmluvy k provedení Schengenské dohody, použijí dopravci internetovou službu k ověření, zda je krátkodobé vízum platné včetně toho, zda byl vyčerpán počet oprávněných vstupů nebo zda držitel víza vyčerpal maximální délku oprávněného pobytu nebo případně, zda je vízum platné pro území cílového přístavu dané cesty. Dopravci poskytnou údaje uvedené v čl. 16 odst. 1 písm. a), b) a c) tohoto nařízení. Na základě toho získají dopravci odpověď internetové služby ve formátu „OK/NOT OK“. Dopravci mohou zaslané informace a obdržené odpovědi uchovávat v souladu s platným právem. Dopravci zavedou systém ověřování, který zajistí, aby přístup k internetové službě měli pouze zmocnění pracovníci. Odpověď „OK/NOT OK“ není možné považovat za rozhodnutí o povolení nebo odepření vstupu v souladu s nařízením (EU) 2016/399.
3.  Aby splnili své povinnosti podle čl. 26 odst. 1 písm. b) Úmluvy k provedení Schengenské dohody, použijí dopravci internetovou službu k ověření, zda je krátkodobé vízum platné včetně toho, zda byl vyčerpán počet oprávněných vstupů nebo zda držitel víza vyčerpal maximální délku oprávněného pobytu nebo případně, zda je vízum platné pro území cílového přístavu dané cesty. Dopravci poskytnou údaje uvedené v čl. 16 odst. 1 písm. a), b) a c) tohoto nařízení. Na základě toho získají dopravci odpověď internetové služby ve formátu „OK/NOT OK“. Dopravci mohou zaslané informace a obdržené odpovědi uchovávat v souladu s platným právem. Dopravci zavedou systém ověřování, který zajistí, aby přístup k internetové službě měli pouze zmocnění pracovníci. Odpověď „OK/NOT OK“ nelze považovat za rozhodnutí o povolení nebo odepření vstupu v souladu s nařízením (EU) 2016/399. V případech, kdy cestujícím není umožněno nastoupit na palubu v důsledku dotazu ve VIS, poskytnou dopravci cestujícímu tyto informace a prostředky k výkonu práv na přístup, opravu a vymazání osobních údajů uložených ve VIS.
Pozměňovací návrh 246
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (EU) 2017/2226
Čl. 14 – odst. 3
(2a)  V článku 14 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
3.  Pokud je nezbytné vložit nebo aktualizovat záznam o vstupu/výstupu držitele víza, mohou pohraniční orgány získávat ze systému VIS a importovat do systému EES údaje uvedené v čl. 16 odst. 2 písm. c) až f) tohoto nařízení v souladu s článkem 8 tohoto nařízení a článkem 18a nařízení (ES) č. 767/2008.
„3. Pokud je nezbytné vložit nebo aktualizovat záznam o vstupu/výstupu držitele víza, mohou pohraniční orgány získávat ze systému VIS a importovat do systému EES údaje uvedené v čl. 16 odst. 1 písm. d) a čl. 16 odst. 2 písm. c) až f) tohoto nařízení v souladu s článkem 8 tohoto nařízení a článkem 18a nařízení (ES) č. 767/2008.“;
Pozměňovací návrh 247
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2 b (nový)
Nařízení (EU) 2017/2226
Čl. 15 – odst. 1
(2b)  V článku 15 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
1.  Pokud je nezbytné vytvořit individuální soubor nebo aktualizovat zobrazení obličeje uvedené v čl. 16 odst. 1 písm. d) a čl. 17 odst. 1 písm. b), zobrazení obličeje se pořídí na místě.
1. Pokud je nezbytné vytvořit individuální soubor nebo aktualizovat zobrazení obličeje uvedené v čl. 17 odst. 1 písm. b), zobrazení obličeje se pořídí na místě.“;
Pozměňovací návrh 248
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2 c (nový)
Nařízení (EU) 2017/2226
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)
(2c)  V článku 15 se vkládá nový odstavec, který zní:
„1a. Zobrazení obličeje uvedené v čl. 16 odst. 1 písm. d) se získají z VIS a naimportují se do systému EES.“;
Pozměňovací návrh 249
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2 d (nový)
Nařízení (EU) 2017/2226
Čl. 15 – odst. 5
(2d)  V článku 15 se zrušuje odstavec 5.
5.   Do dvou let od zprovoznění systému EES vypracuje Komise zprávu o normách pro kvalitu zobrazení obličeje uchovávaných v systému VIS, v níž uvede, zda jsou tyto normy nastaveny tak, aby umožňovaly porovnávání biometrických prvků, s cílem používat zobrazení obličeje uchovávaná v systému VIS na hranicích a na území členských států pro účely ověření totožnosti státních příslušníků třetích zemí, na něž se vztahuje vízová povinnost, bez nutnosti uchovávat tato zobrazení obličeje v systému EES. Komise předloží tuto zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Ke zprávě se případně připojí legislativní návrhy, včetně návrhů na změnu tohoto nařízení nebo nařízení (ES) č. 767/2008, nebo obou těchto nařízení, pokud jde o používání zobrazení obličeje státních příslušníků třetích zemí uchovávaných v systému VIS pro účely uvedené v tomto odstavci.
Pozměňovací návrh 250
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – bod 2
Nařízení 2018/XX o interoperabilitě
Čl. 18 – odst. 1 – písm. b
b)  údaje uvedené v čl. 9 odst. 4 písm. a), b) a c), čl. 9 odst. 5 a 6, čl. 22c odst. 2 písm. a) až cc), f) a g), čl. 22d písm. a), b), c), f) a g) nařízení (ES) č. 767/2008;
b)  údaje uvedené v čl. 9 odst. 4 písm. a) až cc), čl. 9 odst. 5 a 6, čl. 22c odst. 2 písm. a) až cc), f) a g), čl. 22d písm. a), b), c), f) a g) nařízení (ES) č. 767/2008;
Pozměňovací návrh 251
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se od … [dva roky po vstupu tohoto nařízení v platnost] s výjimkou ustanovení o prováděcích aktech a aktech v přenesené pravomoci stanovených v čl. 1 bodech 6, 7, 26, 27, 33 a 35, čl. 3 bodě 4 a čl. 4 bodě 1, které se použijí ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
Do ... [jeden rok po vstupu tohoto nařízení v platnost] předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o aktuálním stavu příprav úplného provedení tohoto nařízení. Tato zpráva obsahuje rovněž podrobné informace o vzniklých nákladech a informace o jakémkoli riziku, které může mít dopad na celkové náklady.
Poslední aktualizace: 14. března 2019Právní upozornění