Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0152(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0078/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0078/2019

Keskustelut :

PV 12/03/2019 - 25
CRE 12/03/2019 - 25

Äänestykset :

PV 13/03/2019 - 11.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0174

Hyväksytyt tekstit
PDF 429kWORD 135k
Keskiviikko 13. maaliskuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
Viisumitietojärjestelmä ***I
P8_TA-PROV(2019)0174A8-0078/2019

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 767/2008, asetuksen (EY) N:o 810/2009, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen 2018/XX [yhteentoimivuudesta annettu asetus] ja päätöksen 2004/512/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 2008/633/YOS kumoamisesta (COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0302),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 294 artiklan 2 kohdan, 16 artiklan 2 kohdan, 77 artiklan 2 kohdan a, b, d ja e alakohdan, 78 artiklan 2 kohdan d, e ja g alakohdan, 79 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdan, 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 88 artiklan 2 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0185/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan lausunnon (A8-0078/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Otsikko
Ehdotus
Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS
asetuksen (EY) N:o 767/2008, asetuksen (EY) N:o 810/2009, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen 2018/XX [yhteentoimivuudesta annettu asetus] ja päätöksen 2004/512/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 2008/633/YOS kumoamisesta
viisumitietojärjestelmän uudistamisesta muuttamalla asetusta (EY) N:o 767/2008, asetusta (EY) N:o 810/2009, asetusta (EU) 2017/2226, asetusta (EU) 2016/399, asetusta 2018/XX [yhteentoimivuudesta annettu asetus] ja kumoamalla päätös 2004/512/EY ja neuvoston päätös 2008/633/YOS
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Viisumitietojärjestelmä (VIS) perustettiin neuvoston päätöksellä 2004/512/EY41 tekniseksi ratkaisuksi, jolla helpotetaan viisumitietojen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 767/200842 määriteltiin viisumitietojärjestelmän tarkoitus, toiminnot ja siihen liittyvät vastuualueet sekä luotiin tarvittavat edellytykset ja menettelyt lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeita koskevien tietojen vaihtamiseksi jäsenvaltioiden välillä, jotta voidaan helpottaa lyhytaikaista viisumia koskevien hakemusten käsittelyä ja niihin liittyvää päätöksentekoa. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 810/200943 vahvistettiin säännöt biometristen tunnisteiden rekisteröimisestä viisumitietojärjestelmään. Neuvoston päätöksessä 2008/633/YOS44 vahvistettiin edellytykset, joiden täyttyessä nimetyt jäsenvaltioiden viranomaiset ja Europol voivat tehdä hakuja viisumitietojärjestelmästä ja näin ehkäistä, havaita ja tutkia terrorismirikoksia ja muita vakavia rikoksia.
(1)  Viisumitietojärjestelmä (VIS) perustettiin neuvoston päätöksellä 2004/512/EY41 tekniseksi ratkaisuksi, jolla helpotetaan viisumitietojen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 767/200842 määriteltiin viisumitietojärjestelmän tarkoitus, toiminnot ja siihen liittyvät vastuualueet sekä luotiin tarvittavat edellytykset ja menettelyt lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeita koskevien tietojen vaihtamiseksi jäsenvaltioiden välillä, jotta voidaan helpottaa lyhytaikaista viisumia koskevien hakemusten käsittelyä ja niihin liittyvää päätöksentekoa. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 810/200943 vahvistettiin säännöt biometristen tunnisteiden rekisteröimisestä viisumitietojärjestelmään. Neuvoston päätöksessä 2008/633/YOS44 vahvistettiin edellytykset, joiden täyttyessä nimetyt jäsenvaltioiden viranomaiset ja Europol voivat tehdä hakuja viisumitietojärjestelmästä ja näin ehkäistä, havaita ja tutkia terrorismirikoksia ja muita vakavia rikoksia. VIS-järjestelmä otettiin käyttöön 11 päivänä lokakuuta 201144 a ja sen jälkeen vaiheittain kaikissa jäsenvaltioiden konsulaateissa kaikkialla maailmassa lokakuun 2011 ja helmikuun 2016 välisenä aikana.
__________________
__________________
41 Neuvoston päätös 2004/512/EY, tehty 8 päivänä kesäkuuta 2004, viisumitietojärjestelmän (VIS) perustamisesta (EUVL L 213, 15.6.2004, s. 5).
41 Neuvoston päätös 2004/512/EY, tehty 8 päivänä kesäkuuta 2004, viisumitietojärjestelmän (VIS) perustamisesta (EUVL L 213, 15.6.2004, s. 5).
42 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta (VIS-asetus) (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 60).
42 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta (VIS-asetus) (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 60).
43 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 810/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta (viisumisäännöstö) (EUVL L 243, 15.9.2009, s. 1).
43 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 810/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta (viisumisäännöstö) (EUVL L 243, 15.9.2009, s. 1).
44 Neuvoston päätös 2008/633/YOS, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008, jäsenvaltioiden nimeämien viranomaisten ja Europolin pääsystä tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä (VIS) terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 129).
44 Neuvoston päätös 2008/633/YOS, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008, jäsenvaltioiden nimeämien viranomaisten ja Europolin pääsystä tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä (VIS) terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 129).
44 a   Komission täytäntöönpanopäätös 2011/636/EU, tehty 21 päivänä syyskuuta 2011, viisumitietojärjestelmän (VIS) käyttöönottopäivän määrittämiseksi ensimmäisellä alueella (EUVL L 249, 27.9.2011, s. 18).
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Komissio esitti 6 päivänä huhtikuuta 2016 antamassaan tiedonannossa Vahvemmat ja älykkäämmät tietojärjestelmät rajaturvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden tueksi46, että EU:n on tarpeen parantaa rajaturvallisuuteen, lainvalvontaan ja terrorismin torjuntaan liittyviä tietojärjestelmiään, tietoarkkitehtuuriaan ja tietojenvaihtoa, ja painotti tarvetta parantaa tietojärjestelmien yhteentoimivuutta. Tiedonannossa todettiin myös tarve korjata tietovajeet, myös niiden kolmansien maiden kansalaisten osalta, joilla on pitkäaikaista oleskelua varten myönnetty viisumi.
(3)  Komissio esitti 6 päivänä huhtikuuta 2016 antamassaan tiedonannossa Vahvemmat ja älykkäämmät tietojärjestelmät rajaturvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden tueksi46, että EU:n on tarpeen parantaa rajaturvallisuuteen, lainvalvontaan ja terrorismin torjuntaan liittyviä tietojärjestelmiään, tietoarkkitehtuuriaan ja tietojenvaihtoa, ja painotti tarvetta parantaa tietojärjestelmien yhteentoimivuutta. Tiedonannossa todettiin myös tarve korjata tietovajeet, myös niiden kolmansien maiden kansalaisten osalta, joilla on pitkäaikaista oleskelua varten myönnetty viisumi, kun otetaan huomioon, että Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 21 artiklassa määrätään sopimuspuolten myöntämien oleskelulupien ja pitkäaikaisten viisumien vastavuoroiseen tunnustamiseen perustuvasta oikeudesta liikkua vapaasti muiden sopimuspuolten alueella enintään 90 päivää minkä tahansa 180 päivän jakson aikana. Tämän perusteella komissio teki kaksi tutkimusta: ensimmäisessä toteutettavuustutkimuksessa46 a todettiin, että rekisterin perustaminen olisi teknisesti toteutettavissa ja että viisumitietojärjestelmän rakenteen käyttäminen olisi paras tekninen vaihtoehto, kun taas toisessa tutkimuksessa46 b analysoitiin tarpeellisuutta ja oikeasuhteisuutta ja tultiin siihen johtopäätökseen, että olisi tarpeen ja oikeasuhteista laajentaa viisumitietojärjestelmän soveltamisalaa siten, että se kattaa myös edellä mainitut asiakirjat.
__________________
__________________
46 COM(2016)0205 final.
46 COM(2016)0205.
46 a   ''Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits'' (2017).
46 b   ''Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents'' (2018).
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Neuvosto vahvisti 10 päivänä kesäkuuta 2016 etenemissuunnitelman47 tietojenvaihdon ja tiedonhallinnan tehostamiseksi. Kolmansien maiden kansalaisille myönnettyihin asiakirjoihin tällä hetkellä liittyvän tietovajeen korjaamiseksi neuvosto kehotti komissiota arvioimaan sellaisen jäsenvaltioiden myöntämien oleskelulupien ja pitkäaikaisten viisumien keskustietoarkiston perustamista, johon talletettaisiin tietoja näistä asiakirjoista, mukaan lukien niiden päättymispäivistä ja mahdollisesta peruuttamisesta. Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 21 artiklassa määrätään sopimuspuolten myöntämien oleskelulupien ja pitkäaikaisten viisumien vastavuoroiseen tunnustamiseen perustuvasta oikeudesta liikkua vapaasti muiden sopimuspuolten alueella enintään 90 päivää minkä tahansa 180 päivän jakson aikana.
Poistetaan.
__________________
47 Etenemissuunnitelma oikeus- ja sisäasioiden alan tietojenvaihdon ja tiedonhallinnan tehostamiseksi yhteentoimivuusratkaisut mukaan lukien (9368/1/16 REV 1).
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Neuvosto totesi 9 päivänä kesäkuuta 2017 antamissaan päätelmissä toimista tietojenvaihdon parantamiseksi ja EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuuden takaamiseksi48, että saatetaan tarvita uusia toimenpiteitä, jotta nykyiset pitkäaikaisten viisumien ja oleskelulupien haltijoiden rajanylityksiin liittyvät tietovajeet voidaan täyttää rajaturvallisuuden ja lainvalvonnan varmistamiseksi. Neuvosto pyysi komissiota tekemään ensisijaisena asiana toteutettavuustutkimuksen sellaisen EU:n keskitetyn rekisterin perustamisesta, joka sisältää tiedot pitkäaikaisista viisumeista ja oleskeluluvista. Tämän perusteella komissio teki kaksi tutkimusta: ensimmäisessä toteutettavuustutkimuksessa49 todettiin, että rekisterin perustaminen olisi teknisesti toteutettavissa ja että viisumitietojärjestelmän rakenteen käyttäminen olisi paras tekninen vaihtoehto, kun taas toisessa tutkimuksessa50 analysoitiin tarpeellisuutta ja oikeasuhteisuutta ja pääteltiin, että olisi tarpeen ja oikeasuhteista laajentaa viisumitietojärjestelmän soveltamisalaa siten, että se kattaa myös edellä mainitut asiakirjat.
Poistetaan.
__________________
48 Neuvoston päätelmät toimista tietojenvaihdon parantamiseksi ja EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuuden takaamiseksi (10151/17).
49 Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits (2017).
50 Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents (2018).
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Asetusta (EY) N:o 810/2009 hyväksyttäessä todettiin, että alle 12-vuotiaiden lasten sormenjälkien luotettavuutta tunnistamis- ja toteamistarkoituksiin ja erityisesti sormenjälkien kehittymistä iän myötä olisi käsiteltävä myöhemmässä vaiheessa komission teettämän tutkimuksen tulosten perusteella. Yhteisen tutkimuskeskuksen vuonna 2013 toteuttamassa tutkimuksessa53 todettiin, että 6–12-vuotiaiden lasten sormenjälkien tunnistaminen voidaan suorittaa tyydyttävällä tarkkuudella tietyin edellytyksin. Tämä tulos vahvistettiin joulukuussa 2017 toisessa tutkimuksessa54, jossa saatiin lisätietoa ikääntymisen vaikutuksesta sormenjälkien laatuun. Tällä perusteella komissio toteutti vuonna 2017 uuden tutkimuksen, jossa tarkasteltiin, olisiko tarpeen ja oikeasuhteista alentaa lasten sormenjälkien ottamista koskeva ikäraja viisumimenettelyssä kuuteen vuoteen. Kyseisessä tutkimuksessa55 havaittiin, että ikärajan alentaminen voisi osaltaan parantaa viisumitietojärjestelmän tavoitteiden saavuttamista erityisesti silloin, kun tavoitteena on helpottaa henkilöllisyyspetosten torjuntaa ja ulkorajojen ylityspaikoilla tehtäviä tarkastuksia, sekä synnyttää lisähyötyä lujittamalla lapsen oikeuksien loukkausten ehkäisyä ja torjuntaa erityisesti mahdollistamalla sellaisten kolmansista maista lähtöisin olevien lasten henkilöllisyyden selvittäminen/todentaminen, jotka löydetään Schengenin alueelta tilanteessa, jossa heidän oikeuksiaan on tai on saatettu loukata (esim. ihmiskaupan lapsiuhrit, kadonneet lapset ja ilman huoltajaa olevat alaikäiset, jotka hakevat turvapaikkaa).
(8)  Asetusta (EY) N:o 810/2009 hyväksyttäessä todettiin, että alle 12-vuotiaiden lasten sormenjälkien luotettavuutta tunnistamis- ja toteamistarkoituksiin ja erityisesti sormenjälkien kehittymistä iän myötä olisi käsiteltävä myöhemmässä vaiheessa komission teettämän tutkimuksen tulosten perusteella. Yhteisen tutkimuskeskuksen vuonna 2013 toteuttamassa tutkimuksessa53 todettiin, että 6–12-vuotiaiden lasten sormenjälkien tunnistaminen voidaan suorittaa tyydyttävällä tarkkuudella tietyin edellytyksin. Tämä tulos vahvistettiin joulukuussa 2017 toisessa tutkimuksessa54, jossa saatiin lisätietoa ikääntymisen vaikutuksesta sormenjälkien laatuun. Tällä perusteella komissio toteutti vuonna 2017 uuden tutkimuksen, jossa tarkasteltiin, olisiko tarpeen ja oikeasuhteista alentaa lasten sormenjälkien ottamista koskeva ikäraja viisumimenettelyssä kuuteen vuoteen. Kyseisessä tutkimuksessa55 havaittiin, että ikärajan alentaminen voisi osaltaan parantaa viisumitietojärjestelmän tavoitteiden saavuttamista erityisesti silloin, kun tavoitteena on helpottaa henkilöllisyyspetosten torjuntaa ja ulkorajojen ylityspaikoilla tehtäviä tarkastuksia, sekä synnyttää lisähyötyä lujittamalla lapsen oikeuksien loukkausten ehkäisyä ja torjuntaa erityisesti mahdollistamalla sellaisten kolmansista maista lähtöisin olevien lasten henkilöllisyyden selvittäminen/todentaminen, jotka löydetään Schengenin alueelta tilanteessa, jossa heidän oikeuksiaan on tai on saatettu loukata (esim. ihmiskaupan lapsiuhrit, kadonneet lapset ja ilman huoltajaa olevat alaikäiset, jotka hakevat turvapaikkaa). Lapset ovat samalla erityisen haavoittuva ryhmä, ja kerättäessä heiltä erityisiin tietoryhmiin kuuluvia tietoja, kuten sormenjälkiä, olisi sovellettava tiukempia suojatoimia, myös rajoittamalla tietojen säilyttämisaikaa, ja tarkoitusperät, joita varten kyseisiä tietoja voidaan käyttää, olisi rajoitettava tilanteisiin, joissa se on lapsen edun mukaista. Toisessa tutkimuksessa havaittiin myös, että 70 vuotta täyttäneiden henkilöiden sormenjäljet olivat heikkolaatuisia ja tarkkuudeltaan keskinkertaisia. Komission ja jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi ja puutteiden korjaamiseksi.
__________________
__________________
53 Fingerprint Recognition for Children (2013 - EUR 26193).
53 Fingerprint Recognition for Children (2013 - EUR 26193).
54 "Automatic fingerprint recognition: from children to elderly (2018 – JRC).
54 "Automatic fingerprint recognition: from children to elderly (2018 – JRC).
55 Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS) (2018).
55 Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS) (2018).
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Viisumitietojärjestelmässä olisi käsiteltävä lyhytaikaista viisumia hakevan henkilön tietoja sen arvioimiseksi, muodostaako hakijan saapuminen unioniin uhkan yleiselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle unionissa, sekä hakijaan liittyvän laittoman maahanmuuton riskin arvioimiseksi. Sellaisten kolmansien maiden kansalaisten osalta, joille on myönnetty pitkäaikainen viisumi tai oleskelulupa, näiden tarkastusten olisi liityttävä ainoastaan asiakirjan haltijan henkilöllisyyden todentamiseen, pitkäaikaisen viisumin tai oleskeluluvan aitouden arvioimiseen ja sen voimassaolon selvittämiseen sekä sen arvioimiseen, voiko kolmannen maan kansalaisen saapuminen unioniin aiheuttaa uhkan yleiselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle unionissa. Niillä ei pitäisi puuttua pitkäaikaisia viisumeja tai oleskelulupia koskeviin päätöksiin.
(10)  Viisumitietojärjestelmässä olisi käsiteltävä lyhytaikaista viisumia hakevan henkilön tietoja sen arvioimiseksi, muodostaako hakijan saapuminen unioniin uhkan yleiselle turvallisuudelle unionissa, sekä hakijaan liittyvän laittoman maahanmuuton riskin arvioimiseksi. Sellaisten kolmansien maiden kansalaisten osalta, joille on myönnetty pitkäaikainen viisumi tai oleskelulupa, näiden tarkastusten olisi liityttävä ainoastaan asiakirjan haltijan henkilöllisyyden todentamiseen, pitkäaikaisen viisumin tai oleskeluluvan aitouden arvioimiseen ja sen voimassaolon selvittämiseen sekä sen arvioimiseen, voiko kolmannen maan kansalaisen saapuminen unioniin aiheuttaa uhkan yleiselle turvallisuudelle unionissa. Niillä ei pitäisi puuttua pitkäaikaisia viisumeja tai oleskelulupia koskeviin päätöksiin.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Tällaisia riskejä ei voida arvioida käsittelemättä henkilötietoja, jotka liittyvät hakijan henkilöllisyyteen, matkustusasiakirjaan ja mahdolliseen ylläpitäjään tai, jos hakija on alaikäinen, hänessä vastuussa olevan henkilön henkilöllisyyteen. Kutakin hakemuksessa olevaa henkilötietoa olisi verrattava tietojärjestelmässä (Schengenin tietojärjestelmässä (SIS), viisumitietojärjestelmässä (VIS), Europolin tiedoissa, Interpolin varastettujen ja kadonneiden matkustusasiakirjojen tietokannassa (SLTD-tietokanta), rajanylitystietojärjestelmässä (EES), Eurodacissa, ECRIS-TCN-järjestelmässä terrorismirikoksiin tai muihin vakaviin rikoksiin liittyvien tuomioiden osalta ja/tai Interpolin TDWAN-tietokannassa) olevaan tietueeseen, tiedostoon tai kuulutukseen taikka seurantalistoihin tai erityisiin riski-indikaattoreihin. Vertailussa olisi käytettävä ainoastaan hakujen kohteena olevissa tietojärjestelmissä, seurantalistoissa tai erityisissä riski-indikaattoreissa olevia henkilötietojen luokkia.
(11)  Tällaisia riskejä ei voida arvioida käsittelemättä henkilötietoja, jotka liittyvät hakijan henkilöllisyyteen, matkustusasiakirjaan ja mahdolliseen ylläpitäjään tai, jos hakija on alaikäinen, hänessä vastuussa olevan henkilön henkilöllisyyteen. Kutakin hakemuksessa olevaa henkilötietoa olisi verrattava tietojärjestelmässä (Schengenin tietojärjestelmässä (SIS), viisumitietojärjestelmässä (VIS), Europolin tiedoissa, Interpolin varastettujen ja kadonneiden matkustusasiakirjojen tietokannassa (SLTD-tietokanta), rajanylitystietojärjestelmässä (EES), Eurodacissa tai ETIAS-seurantalistassa olevaan tietueeseen, tiedostoon tai kuulutukseen tai erityisiin riski-indikaattoreihin. Vertailussa olisi käytettävä ainoastaan hakujen kohteena olevissa tietojärjestelmissä, seurantalistoissa tai erityisissä riski-indikaattoreissa olevia henkilötietojen luokkia.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta säädetään [yhteentoimivuudesta annetulla asetuksella (EU) XX ], jotta nämä EU:n tietojärjestelmät ja niiden tiedot täydentäisivät toisiaan, kun tavoitteena on ulkorajojen valvonnan parantaminen, laittoman muuttoliikkeen ehkäisemisen ja torjumisen edistäminen ja korkean turvallisuustason varmistaminen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella, mukaan lukien yleisen järjestyksen ylläpitäminen ja turvallisuuden takaaminen jäsenvaltioiden alueella.
(12)  EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta säädetään [yhteentoimivuudesta (rajaturvallisuus ja viisumiasiat) annetulla asetuksella (EU) XX ], jonka tavoitteena on ulkorajojen valvonnan parantaminen, laittoman muuttoliikkeen ehkäisemisen ja torjumisen edistäminen ja korkean turvallisuustason varmistaminen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella, mukaan lukien yleisen järjestyksen ylläpitäminen ja turvallisuuden takaaminen jäsenvaltioiden alueella.
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus mahdollistaa sen, että järjestelmät täydentävät toisiaan. Näin voitaisiin helpottaa henkilöiden virheetöntä tunnistamista, edistää henkilöllisyyspetoksien torjuntaa, parantaa ja yhdenmukaistaa kyseisten EU:n tietojärjestelmien tietojen laatua koskevia vaatimuksia, tehdä EU:n nykyisten ja tulevien tietojärjestelmien teknisestä ja operatiivisesta toteutuksesta jäsenvaltioille helpompaa, vahvistaa ja yksinkertaistaa kyseisiä EU:n tietojärjestelmiä ohjaavia tietoturva- ja tietosuojatakeita, virtaviivaistaa lainvalvontaviranomaisten pääsyä EES-, VIS-, [ETIAS-] ja Eurodac-järjestelmiin ja tukea EES-, VIS-, [ETIAS-], Eurodac-, SIS- ja [ECRIS-TCN]-järjestelmien päämääriä.
(13)  EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus mahdollistaa sen, että järjestelmät helpottavat henkilöiden virheetöntä tunnistamista, edistävät henkilöllisyyspetoksien torjuntaa, parantavat ja yhdenmukaistavat kyseisten EU:n tietojärjestelmien tietojen laatua koskevia vaatimuksia, tekevät EU:n nykyisten ja tulevien tietojärjestelmien teknisestä ja operatiivisesta toteutuksesta jäsenvaltioille helpompaa, vahvistavat, yhdenmukaistavat ja yksinkertaistavat kyseisiä EU:n tietojärjestelmiä ohjaavia tietoturva- ja tietosuojatakeita, virtaviivaistavat lainvalvontaviranomaisten valvottua pääsyä EES-, VIS-, [ETIAS-] ja Eurodac-järjestelmiin ja tukevat EES-, VIS-, [ETIAS-], Eurodac-, SIS- ja [ECRIS-TCN]-järjestelmien päämääriä.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Yhteentoimivuuden komponentit kattavat EES-, VIS-, [ETIAS-,] Eurodac-, SIS- ja [ECRIS-TCN-]järjestelmät ja Europolin tiedot, jotta niistä voidaan tehdä hakuja samanaikaisesti näiden EU:n tietojärjestelmien kanssa, ja näin ollen on asianmukaista käyttää näitä komponentteja automaattisten tarkastusten tekemiseen ja käytettäessä viisumitietojärjestelmää lainvalvontatarkoituksessa. Tähän tarkoitukseen olisi käytettävä eurooppalaista hakuportaalia (ESP), jotta voidaan varmistaa käyttöoikeuksien puitteissa nopea, saumaton, tehokas, järjestelmällinen ja valvottu pääsy EU:n tietojärjestelmiin, Europolin tietoihin ja Interpolin tietokantoihin, joita tarvitaan tehtävien suorittamiseksi, ja jotta voidaan tukea viisumitietojärjestelmän tavoitteita.
(14)  Yhteentoimivuuden komponentit kattavat EES-, VIS-, ETIAS-, Eurodac-, SIS- ja ECRIS-TCN-järjestelmät ja Europolin tiedot, jotta niistä voidaan tehdä hakuja samanaikaisesti näiden EU:n tietojärjestelmien kanssa, ja näin ollen on asianmukaista käyttää näitä komponentteja automaattisten tarkastusten tekemiseen ja käytettäessä viisumitietojärjestelmää lainvalvontatarkoituksessa. Tähän tarkoitukseen olisi käytettävä eurooppalaista hakuportaalia (ESP), jotta voidaan varmistaa käyttöoikeuksien puitteissa nopea, saumaton, tehokas, järjestelmällinen ja valvottu pääsy EU:n tietojärjestelmiin, Europolin tietoihin ja Interpolin tietokantoihin, joita tarvitaan tehtävien suorittamiseksi, ja jotta voidaan tukea viisumitietojärjestelmän tavoitteita.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
(15)  Vertailu muihin tietokantoihin olisi automatisoitava. Kun vertailussa tulee esiin vastaavuus (”osuma”) hakemuksessa olevien henkilötietojen tai niiden yhdistelmän ja edellä mainituissa tietojärjestelmissä olevassa tietueessa, tiedostossa tai kuulutuksessa olevien henkilötietojen tai niiden yhdistelmän tai seurantalistojen henkilötietojen välillä, vastuuviranomaisen virkailijan olisi käsiteltävä hakemus manuaalisesti. Vastuuviranomaisen tekemän arvioinnin perusteella olisi päätettävä, myönnetäänkö lyhytaikainen viisumi vai ei.
(15)  Vertailu muihin tietokantoihin olisi automatisoitava. Kun vertailussa tulee esiin vastaavuus (”osuma”) hakemuksessa olevien henkilötietojen tai niiden yhdistelmän ja edellä mainituissa tietojärjestelmissä olevassa tietueessa, tiedostossa tai kuulutuksessa olevien henkilötietojen tai niiden yhdistelmän tai seurantalistojen henkilötietojen välillä ja VIS-järjestelmä ei vahvista automaattisesti osumaa, vastuuviranomaisen virkailijan olisi käsiteltävä hakemus manuaalisesti. Osuman tuottaneiden tietojen tyypistä riippuen osuma olisi arvioitava joko konsulaateissa tai kansallisessa keskitetyssä asiointipisteessä viimeksi mainitun ollessa vastuussa erityisesti lainvalvontatietokantojen tai -järjestelmien tuottamien osumien arvioimisesta. Vastuuviranomaisen tekemän arvioinnin perusteella olisi päätettävä, myönnetäänkö lyhytaikainen viisumi vai ei.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale
(18)  Lyhytaikaista viisumia koskevan hakemuksen analysoinnissa olisi käytettävä erityisiä riski-indikaattoreita, jotka vastaavat aiemmin määritettyä turvallisuusriskiä, laittoman maahanmuuton riskiä tai kansanterveyttä koskevaa riskiä. Erityisten riski-indikaattorien määrittelyssä käytetyt kriteerit eivät saisi missään olosuhteissa perustua yksinomaan henkilön sukupuoleen tai ikään. Ne eivät myöskään saa missään olosuhteissa perustua tietoihin, jotka ilmaisevat henkilön rodun, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisiä ominaisuuksia, kielen, poliittisia tai muita mielipiteitä, uskonnon tai filosofisen vakaumuksen, ammattiliiton jäsenyyden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden tai sukupuolisen suuntautumisen.
(18)  Lyhytaikaista viisumia koskevan hakemuksen analysoinnissa olisi käytettävä erityisiä riski-indikaattoreita, jotka vastaavat aiemmin määritettyä turvallisuusriskiä, laittoman maahanmuuton riskiä tai suurta epidemiariskiä. Erityisten riski-indikaattorien määrittelyssä käytetyt kriteerit eivät saisi missään olosuhteissa perustua yksinomaan henkilön sukupuoleen tai ikään. Ne eivät myöskään saa missään olosuhteissa perustua tietoihin, jotka ilmaisevat henkilön rodun, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisiä ominaisuuksia, kielen, poliittisia tai muita mielipiteitä, uskonnon tai filosofisen vakaumuksen, ammattiliiton jäsenyyden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden tai sukupuolisen suuntautumisen.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
(19)  Esiin tulee jatkuvasti turvallisuuteen sekä laittomaan muuttoliikkeeseen ja kansanterveyteen liittyvien uhkien uusia muotoja, mikä edellyttää tehokkaita toimia ja torjuntaa nykyaikaisin keinoin. Koska näihin keinoihin liittyy runsaasti henkilötietojen käsittelyä, olisi otettava käyttöön asianmukaiset suojakeinot, joiden avulla varmistetaan, että yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamista ja henkilötietojen suojaa koskeviin oikeuksiin puututaan vain sen verran kuin on tarpeen demokraattisessa yhteiskunnassa.
(19)  Esiin tulee jatkuvasti turvallisuuteen sekä laittomaan muuttoliikkeeseen liittyvien riskien ja suurten epidemiariskien uusia muotoja, mikä edellyttää tehokkaita toimia ja torjuntaa nykyaikaisin keinoin. Koska näihin keinoihin liittyy runsaasti henkilötietojen käsittelyä, olisi otettava käyttöön asianmukaiset suojakeinot, joiden avulla varmistetaan, että yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamista ja henkilötietojen suojaa koskeviin oikeuksiin puututaan vain sen verran kuin on tarpeen ja oikeasuhteista demokraattisessa yhteiskunnassa.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale
(21)  Noudattaakseen Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen mukaisia velvoitteitaan kansainvälisten liikenteenharjoittajien olisi voitava tarkistaa, onko kolmannen maan kansalaisella, jolla on lyhytaikainen viisumi, pitkäaikainen viisumi tai oleskelulupa, vaaditut voimassa olevat matkustusasiakirjat. Tarkistaminen olisi mahdollistettava viisumitietojärjestelmästä päivittäin erilliseen, ainoastaan luettavissa olevaan tietokantaan tehtävällä sisältöhaulla, jonka ansiosta tietojen pienimmästä tarpeellisesta osajoukosta voidaan tehdä haku, johon saadaan vastaus muodossa ok / not ok.
(21)  Noudattaakseen Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen mukaisia velvoitteitaan kansainvälisten liikenteenharjoittajien olisi tarkistettava lähettämällä kysely VIS-järjestelmään, onko kolmannen maan kansalaisella, jolla on lyhytaikainen viisumi, pitkäaikainen viisumi tai oleskelulupa, vaaditut voimassa olevat matkustusasiakirjat. Tarkistaminen olisi mahdollistettava viisumitietojärjestelmästä päivittäin erilliseen, ainoastaan luettavissa olevaan tietokantaan tehtävällä sisältöhaulla, jonka ansiosta tietojen pienimmästä tarpeellisesta osajoukosta voidaan tehdä haku, johon saadaan vastaus muodossa ok / not ok. Liikenteenharjoittajilla ei tulisi olla pääsyä varsinaiseen hakemukseen. Liikenteenharjoittajien yhteyskeskuksen kautta tapahtuvaa viisumitietojärjestelmään pääsyä koskevilla teknisillä eritelmillä olisi rajoitettava mahdollisimman tarkoin vaikutusta matkustajaliikenteeseen ja liikenteenharjoittajiin. Tätä varten olisi harkittava asianmukaista integrointia EES- ja ETIAS-järjestelmiin.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)
(21 a)  Jotta rajoitettaisiin vaikutuksia, joita tässä asetuksessa vahvistetuista vaatimuksista aiheutuisi ryhmiä linja-autoilla maanteitse kuljettaville kansainvälisille liikenteenharjoittajille, olisi asetettava saataville käyttäjäystävällisiä mobiiliratkaisuja.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)
(21 b)  Komission olisi kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen soveltamispäivästä arvioitava tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 26 artiklassa tarkoitettujen määräysten asianmukaisuutta, yhteensopivuutta ja johdonmukaisuutta VIS-säännösten soveltamiseksi maanteitse harjoitettavaan linja-autoliikenteeseen. Viimeaikainen kehitys, joka koskee ryhmien kuljettamista linja-autoilla maanteitse, olisi otettava huomioon. Olisi tarkasteltava tarvetta muuttaa ryhmien kuljettamista linja-autoilla maanteitse koskevia mainitun yleissopimuksen 26 artiklassa tarkoitettuja määräyksiä tai sitä koskevia tässä asetuksessa tarkoitettuja säännöksiä.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)
(23 a)  Biometriset tiedot, joihin tässä asetuksessa sisältyvät sormenjäljet ja kasvokuvat, ovat ainutlaatuisia ja siksi paljon luotettavampia henkilön tunnistamisessa kuin aakkosnumeeriset tiedot. Biometriset tiedot ovat kuitenkin arkaluonteisia henkilötietoja. Siten tässä asetuksessa säädetään perusta ja suojatoimet tällaisten tietojen käsittelylle henkilöiden yksiselitteistä tunnistamista varten.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale
(28)  [Yhteentoimivuudesta annetussa asetuksessa 2018/XX] säädetään, että jäsenvaltion poliisiviranomainen saa tunnistaa henkilön biometrisillä tiedoilla, jotka on saatu henkilöllisyyden selvittämisen yhteydessä, jos sille on annettu kansallisella säädöksellä tähän valtuudet. Sellaisia erityisolosuhteita voi kuitenkin esiintyä, joissa henkilön tunnistaminen on tarpeellista kyseisen henkilön etujen vuoksi. Tällaisia ovat esimerkiksi tilanteet, joissa on löydetty henkilö, joka oli kadonnut, kaapattu tai todettu ihmiskaupan uhriksi. Tällaisia tilanteita varten olisi säädettävä lainvalvontaviranomaisten nopeasta pääsystä viisumitietojärjestelmän tietoihin, jotta ne voivat tunnistaa henkilön nopeasti ja luotettavasti ilman, että niiden täytyy täyttää kaikki lainvalvontaviranomaisten pääsyä koskevat ennakkoedellytykset ja lisätakeet.
(28)  [Yhteentoimivuudesta (rajaturvallisuus ja viisumiasiat) annetussa asetuksessa 2018/XX] säädetään, että jäsenvaltion poliisiviranomainen saa tunnistaa henkilön biometrisillä tiedoilla, jotka on saatu henkilöllisyyden selvittämisen yhteydessä, jos sille on annettu kansallisella säädöksellä tähän valtuudet. Sellaisia erityisolosuhteita voi kuitenkin esiintyä, joissa henkilön tunnistaminen on tarpeellista kyseisen henkilön etujen vuoksi. Tällaisia ovat esimerkiksi tilanteet, joissa on löydetty henkilö, joka oli kadonnut, kaapattu tai todettu ihmiskaupan uhriksi. Yksistään tällaisia tilanteita varten olisi säädettävä lainvalvontaviranomaisten nopeasta pääsystä viisumitietojärjestelmän tietoihin, jotta ne voivat tunnistaa henkilön nopeasti ja luotettavasti ilman, että niiden täytyy täyttää kaikki lainvalvontaviranomaisten pääsyä koskevat ennakkoedellytykset ja lisätakeet.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale
(29)  Poliisiyhteistyön kannalta on keskeistä, että voidaan vertailla tietoja sellaisten latenttien sormenjälkien perusteella, joita voidaan löytää rikospaikalta sormenjälkitutkimuksessa. Kun tapauksissa, joissa on perusteltua syytä uskoa, että rikokseen syyllistynyt henkilö tai rikoksen uhri on saatettu rekisteröidä viisumitietojärjestelmään, voidaan verrata latenttia sormenjälkeä viisumitietojärjestelmään tallennettuihin sormenjälkitietoihin, tämän mahdollisuuden pitäisi antaa jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisille erittäin arvokas työkalu niiden pyrkiessä torjumaan, havaitsemaan tai tutkimaan terrorismirikoksia tai muita vakavia rikoksia esimerkiksi silloin, kun latentit sormenjäljet ovat ainoita rikospaikalta löytyneitä todisteita.
(29)  Poliisiyhteistyön kannalta on keskeistä, että voidaan vertailla tietoja sellaisten latenttien sormenjälkien perusteella, joita voidaan löytää rikospaikalta sormenjälkitutkimuksessa. Kun tapauksissa, joissa on perusteltua syytä uskoa, että rikokseen syyllistynyt henkilö tai rikoksen uhri on saatettu rekisteröidä viisumitietojärjestelmään, voidaan verrata latenttia sormenjälkeä viisumitietojärjestelmään tallennettuihin sormenjälkitietoihin, ja sen jälkeen, kun on ensin tehty haku neuvoston päätöksen 2008/615/YOS mukaisesti1 a tämän mahdollisuuden pitäisi antaa jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisille erittäin arvokas työkalu niiden pyrkiessä torjumaan, havaitsemaan tai tutkimaan terrorismirikoksia tai muita vakavia rikoksia esimerkiksi silloin, kun latentit sormenjäljet ovat ainoita rikospaikalta löytyneitä todisteita.
__________________
1 a  Neuvoston päätös 2008/615/YOS, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi (EUVL L 210, 6.8.2008, s. 1).
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale
(32)  Jotta henkilötiedot voitaisiin suojata ja jotta voitaisiin estää lainvalvontaviranomaisten suorittamat tietojen järjestelmälliset haut, viisumitietojärjestelmän tietoja olisi käsiteltävä ainoastaan yksittäistapauksissa ja kun se on tarpeen terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi tai tutkimiseksi. Nimettyjen viranomaisten ja Europolin olisi pyydettävä pääsyä viisumitietojärjestelmään ainoastaan, jos niillä on perustellut syyt uskoa, että pääsyn avulla saadaan tietoja, joilla edistetään merkittävästi terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumista, havaitsemista tai tutkimista.
(32)  Jotta henkilötiedot voitaisiin suojata ja jotta voitaisiin estää lainvalvontaviranomaisten suorittamat tietojen järjestelmälliset haut, viisumitietojärjestelmän tietoja olisi käsiteltävä ainoastaan yksittäistapauksissa ja kun se on tarpeen terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi tai tutkimiseksi. Nimettyjen viranomaisten ja Europolin olisi pyydettävä pääsyä viisumitietojärjestelmään ainoastaan, jos niillä on perustellut syyt uskoa, että pääsyn avulla saadaan tietoja, joilla edistetään merkittävästi terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumista, havaitsemista tai tutkimista, ja sen jälkeen, kun on ensin tehty haku päätöksen 2008/615/YOS mukaisesti.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)
(32 a)  Yleisenä käytäntönä on, että jäsenvaltioiden loppukäyttäjät tekevät hakuja asiaan liittyvissä kansallisissa tietokannoissa, ennen kuin tai samalla kun ne tekevät hakuja EU:n tietokannoista.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale
(33)  Viisumitietojärjestelmään tallennettuja sellaisten henkilöiden henkilötietoja, joilla on pitkäaikaiseen oleskeluun oikeuttava asiakirja, olisi säilytettävä vain niin kauan kuin on tarpeen viisumitietojärjestelmän käyttötarkoituksia varten. On asianmukaista, että kolmansien maiden kansalaisiin liittyvät tiedot säilytetään viiden vuoden ajan, jotta tiedot voidaan ottaa huomioon lyhytaikaista viisumia koskevien hakemusten käsittelyssä, jotta voidaan havaita sallitun oleskeluajan ylitys viisumin voimassaoloajan päätyttyä ja jotta voidaan tehdä turvallisuusriskien arviointeja kolmansien maiden kansalaisista, joille on myönnetty viisumi. Asiakirjan aiempaa käyttöä koskevat tiedot voisivat helpottaa tulevien lyhytaikaisten viisumien myöntämistä. Tietojen lyhyempi säilytysaika ei olisi riittävä mainittuja tarkoituksia varten. Tiedot olisi poistettava viiden vuoden jälkeen, paitsi jos on olemassa perusteet poistaa ne jo aiemmin.
(33)  Viisumitietojärjestelmään tallennettuja sellaisten henkilöiden henkilötietoja, joilla on pitkäaikaiseen oleskeluun oikeuttava viisumi, olisi säilytettävä vain niin kauan kuin on tarpeen viisumitietojärjestelmän käyttötarkoituksia varten. On asianmukaista, että kolmansien maiden kansalaisiin liittyvät tiedot säilytetään viiden vuoden ajan, jotta tiedot voidaan ottaa huomioon lyhytaikaista viisumia koskevien hakemusten käsittelyssä, jotta voidaan havaita sallitun oleskeluajan ylitys viisumin voimassaoloajan päätyttyä ja jotta voidaan tehdä turvallisuusriskien arviointeja kolmansien maiden kansalaisista, joille on myönnetty viisumi. Asiakirjan aiempaa käyttöä koskevat tiedot voisivat helpottaa tulevien lyhytaikaisten viisumien myöntämistä. Tietojen lyhyempi säilytysaika ei olisi riittävä mainittuja tarkoituksia varten. Tiedot olisi poistettava viiden vuoden jälkeen, paitsi jos on olemassa perusteet poistaa ne jo aiemmin.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale
(35)  Euroopan raja- ja merivartioryhmien jäsenet tai Euroopan raja- ja merivartioviraston palveluksessa olevien, palauttamiseen liittyviin tehtäviin osallistuvan henkilöstön ryhmien jäsenet valtuutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/1624 käyttämään vastaanottavan jäsenvaltion alaisuudessa eurooppalaisia tietokantoja, joiden käyttö on tarpeen rajatarkastuksia, rajojen valvontaa ja henkilöiden palauttamista koskevassa toteutussuunnitelmassa määriteltyjen operatiivisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kyseisen käytön helpottamiseksi ja jotta ryhmillä olisi tosiasiallinen pääsy viisumitietojärjestelmään syötettyihin tietoihin, Euroopan raja- ja merivartiovirastolla olisi oltava pääsy viisumitietojärjestelmään. Tässä pääsyssä olisi noudatettava edellytyksiä ja rajoituksia, joita sovelletaan jäsenvaltioiden toimivaltaisiin viranomaisiin kunkin sellaisen erityistarkoituksen osalta, jota varten viisumitietojärjestelmän tietoja voidaan katsoa.
(35)  Euroopan raja- ja merivartioryhmien jäsenet valtuutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/1624 käyttämään vastaanottavan jäsenvaltion alaisuudessa eurooppalaisia tietokantoja, joiden käyttö on tarpeen rajatarkastuksia, rajojen valvontaa ja henkilöiden palauttamista koskevassa toteutussuunnitelmassa määriteltyjen operatiivisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä pääsyssä olisi noudatettava edellytyksiä ja rajoituksia, joita sovelletaan jäsenvaltioiden toimivaltaisiin viranomaisiin kunkin sellaisen erityistarkoituksen osalta, jota varten viisumitietojärjestelmän tietoja voidaan katsoa.
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale
(37)  Kolmansiin maihin, joihin henkilöitä palautetaan, ei usein sovelleta riittävyyttä koskevia päätöksiä, jotka komissio on hyväksynyt asetuksen (EU) 2016/679 45 artiklan nojalla tai direktiivin (EU) 2016/680 36 artiklan täytäntöönpanemiseksi annettujen kansallisten säädösten nojalla. Lisäksi unionin laajoilla pyrkimyksillä tehdä yhteistyötä laittomasti oleskelevien ja palaamaan velvoitettujen kolmansien maiden kansalaisten tärkeimpien lähtömaiden kanssa ei ole pystytty varmistamaan, että kyseiset kolmannet maat täyttävät järjestelmällisesti kansainvälisen oikeuden mukaiset velvoitteensa ottaa takaisin omat kansalaisensa. Unionin tai jäsenvaltioiden tekemät tai neuvottelemat takaisinottosopimukset, joissa säädetään asianmukaisista suojatoimista siirrettäessä tietoja kolmansiin maihin asetuksen (EU) 2016/679 46 artiklan nojalla tai direktiivin (EU) 2016/680 37 artiklan täytäntöönpanemiseksi annettujen kansallisten säädösten nojalla, kattavat rajoitetun määrän tällaisia kolmansia maita, ja uusien sopimusten tekeminen on edelleen epävarmaa. Tällaisissa tilanteissa henkilötietoja voitaisiin käsitellä tämän asetuksen nojalla kolmansien maiden viranomaisten kanssa unionin palauttamispolitiikan täytäntöönpanemiseksi edellyttäen, että asetuksen (EU) 2016/679 49 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tai direktiivin (EU) 2016/680 38 tai 39 artiklan täytäntöönpanemiseksi annetuissa kansallisissa säännöksissä säädetyt edellytykset täyttyvät.
(37)  Henkilötietoja, jotka jäsenvaltiot ovat saaneet haltuunsa tämän asetuksen nojalla, ei tulisi siirtää kolmannelle maalle, kansainväliselle järjestölle eikä unioniin tai sen ulkopuolelle sijoittautuneelle yksityiselle yhteisölle, eikä tällaisia henkilötietoja saisi asettaa kyseisten tahojen saataville. Tästä säännöstä poiketen olisi kuitenkin oltava mahdollista siirtää tällaisia henkilötietoja kolmannelle valtiolle tai kansainväliselle järjestölle, kun tällaiseen siirtoon sovelletaan tiukkoja ehtoja ja se on yksittäistapauksissa tarpeellista, koska tällä tavoin helpotetaan kolmansien maiden kansalaisen henkilöllisyyden selvittämistä hänen palauttamistaan koskevassa asiassa. Jos ei ole olemassa asetuksen (EU) 2016/679 mukaista riittävyyttä koskevaa päätöstä täytäntöönpanosäädöksen muodossa tai saman asetuksen mukaisia asianmukaisia suojatoimia, joita sovellettaisiin siirtoihin, viisumitietojärjestelmän tietoja olisi voitava poikkeuksellisesti siirtää kolmannelle maalle tai kansainväliselle järjestölle palauttamistarkoituksia varten ainoastaan, jos se on välttämätöntä kyseisessä asetuksessa tarkoitettujen tärkeää yleistä etua koskevien syiden vuoksi.
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale
(38)  Jäsenvaltioiden olisi asetettava sovellettavien tietosuojasääntöjen mukaisesti ja silloin, kun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) …/…60 [uudelleensijoittamiskehystä koskeva asetus] mukaisten tehtävien toteuttaminen sitä yksittäisissä tapauksissa edellyttää, [Euroopan unionin turvapaikkaviraston] ja asiaankuuluvien kansainvälisten elinten, kuten YK:n pakolaisvaltuutetun, Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön ja pakolaiskysymyksiä ja uudelleensijoittamistoimia käsittelevän Punaisen Ristin kansainvälisen komitean saataville viisumitietojärjestelmässä käsitellyt henkilötiedot, jotka koskevat kolmansien maiden kansalaisia tai kansalaisuudettomia henkilöitä, jotka ne ovat osoittaneet jäsenvaltioille asetuksen (EU) …/… [uudelleensijoittamiskehystä koskeva asetus] täytäntöönpanon yhteydessä.
Poistetaan.
__________________
60 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) .../..., annettu …, [täydellinen nimi] (EUVL L ..., s. ...).
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale
(39)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/200161 sovelletaan unionin toimielinten ja elinten toimintaan niiden vastatessa VIS:n operatiiviseen hallinnointiin liittyvistä tehtävistä.
(39)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/172561 sovelletaan unionin toimielinten ja elinten toimintaan niiden vastatessa VIS:n operatiiviseen hallinnointiin liittyvistä tehtävistä.
__________________
__________________
61 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL 8, 12.1.2001, s. 1).
61 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL 295, 21.11.2018, s. 39).
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale
(40)  Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu asetuksen (EY) N:o 45/2001 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausunnon ...
(40)  Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu asetuksen (EY) N:o 45/2001 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausunnon 12 päivänä joulukuuta 2018.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale
(43)  Eu-LISAlle olisi annettava vastuu tietojen laadun parantamisesta siten, että se ottaa käyttöön keskitetyn tietojen laadun seurantavälineen ja laatii jäsenvaltioille kertomuksia säännöllisin väliajoin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden vastuuta viisumitietojärjestelmään tallennettujen tietojen paikkansapitävyydestä.
(43)  Eu-LISAlle olisi annettava vastuu tietojen laadun parantamisesta siten, että se ottaa käyttöön keskitetyn tietojen laadun seurantavälineen, ylläpitää ja jatkuvasti kehittää sitä ja laatii jäsenvaltioille kertomuksia säännöllisin väliajoin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden vastuuta viisumitietojärjestelmään tallennettujen tietojen paikkansapitävyydestä.
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale
(44)  Jotta viisumitietojärjestelmän käyttöä voitaisiin seurata tehokkaammin muuttopaineita ja rajaturvallisuutta koskevien suuntausten analysoimiseksi, eu-LISAn olisi voitava kehittää valmiudet jäsenvaltioille, komissiolle ja Euroopan raja- ja merivartiovirastolle suoritettavaa tilastollista raportointia varten tietojen eheyden vaarantumatta. Sen vuoksi olisi perustettava tilastotietojen keskusrekisteri. Tuotettuihin tilastoihin ei saisi sisältyä henkilötietoja.
(44)  Jotta viisumitietojärjestelmän käyttöä voitaisiin seurata tehokkaammin muuttopaineita ja rajaturvallisuutta koskevien suuntausten analysoimiseksi, eu-LISAn olisi voitava kehittää valmiudet jäsenvaltioille, komissiolle ja Euroopan raja- ja merivartiovirastolle suoritettavaa tilastollista raportointia varten tietojen eheyden vaarantumatta. Sen vuoksi eu-LISAn olisi tallennettava tiettyjä tilastotietoja keskusrekisteriin raporttien ja tilastojen laatimista varten [yhteenkuuluvuudesta (rajaturvallisuus ja viisumiasiat) annettu asetus 2018/XX] mukaisesti. Tuotettuihin tilastoihin ei saisi sisältyä henkilötietoja.
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 a kappale (uusi)
(47 a)  Tämä asetus ei vaikuta velvoitteisiin, jotka perustuvat pakolaisten oikeusasemaa koskevaan 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehtyyn Geneven yleissopimukseen, sellaisena kuin se on täydennettynä 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyllä New Yorkin pöytäkirjalla, eikä unionin ja sen jäsenvaltioiden tekemiin kansainvälisiin sitoumuksiin.
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 767/2008
Otsikko
-1)  Korvataan otsikko seuraavasti:
”Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta (VIS-asetus)”
”Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja, pitkäaikaisia viisumeja ja oleskelulupia koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta (VIS-asetus)”;
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
2 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Viisumitietojärjestelmän tarkoituksena on parantaa yhteisen viisumipolitiikan täytäntöönpanoa, konsuliyhteistyötä ja keskusviisumiviranomaisten keskinäistä kuulemista helpottamalla jäsenvaltioiden välistä viisumihakemuksia ja niihin liittyviä päätöksiä koskevaa tietojenvaihtoa, jotta voidaan:
1.  Viisumitietojärjestelmän tarkoituksena on parantaa lyhytaikaisia viisumeja koskevan yhteisen viisumipolitiikan täytäntöönpanoa, konsuliyhteistyötä ja keskusviisumiviranomaisten keskinäistä kuulemista helpottamalla jäsenvaltioiden välistä viisumihakemuksia ja niihin liittyviä päätöksiä koskevaa tietojenvaihtoa, jotta voidaan:
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  helpottaa viisumihakemusmenettelyä;
a)  helpottaa ja nopeuttaa viisumihakemusmenettelyä;
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
2 artikla – 1 kohta – f alakohta
f)  auttaa tunnistamaan kadonneita henkilöitä;
f)  auttaa tunnistamaan tämän asetuksen 22 o artiklassa tarkoitettuja kadonneita henkilöitä;
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
2 artikla – 1 kohta – h alakohta
h)  edistää terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumista, havaitsemista ja tutkimista;
h)  edistää minkä tahansa jäsenvaltion sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvien uhkien ehkäisyä, erityisesti torjumalla, havaitsemalla ja tutkimalla terrorismirikoksia tai muita vakavia rikoksia asianmukaisissa ja tiukasti määritellyissä olosuhteissa;
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
2 artikla – 1 kohta – i alakohta
i)  ehkäistä jäsenvaltioiden sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvia uhkia;
Poistetaan.
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
2 artikla – 2 kohta – a alakohta
a)  tukea turvallisuuden korkeaa tasoa myötävaikuttamalla siihen, että ennen hakijan saapumista ulkorajojen ylityspaikoille arvioidaan, muodostaako hakija uhkan yleiselle järjestykselle, sisäiselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle;
a)  tukea turvallisuuden korkeaa tasoa kaikissa jäsenvaltioissa myötävaikuttamalla siihen, että arvioidaan, muodostaako hakija tai asiakirjan haltija uhkan yleiselle järjestykselle tai sisäiselle turvallisuudelle;
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
2 artikla – 2 kohta – b alakohta
b)  parantaa rajatarkastusten ja alueen sisällä tehtävien tarkastusten tuloksellisuutta;
b)  helpottaa ulkorajojen ylityspaikoissa tehtäviä tarkastuksia ja parantaa jäsenvaltioiden alueella tehtävien tarkastusten tuloksellisuutta;
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
2 artikla – 2 kohta – c alakohta
c)  edistää terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumista, havaitsemista ja tutkimista;
c)  edistää minkä tahansa jäsenvaltion sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvien uhkien ehkäisyä, erityisesti torjumalla, havaitsemalla ja tutkimalla terrorismirikoksia tai muita vakavia rikoksia asianmukaisissa ja tiukasti määritellyissä olosuhteissa;
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
2 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)
d a)  auttaa tunnistamaan tämän asetuksen 22 o artiklassa tarkoitettuja kadonneita henkilöitä;
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 767/2008
2 aartikla (uusi)
2 a)  Lisätään artikla seuraavasti:
”2 a artikla
Arkkitehtuuri
1.  Viisumitietojärjestelmä perustuu keskitettyyn arkkitehtuuriin ja muodostuu seuraavista:
a)  [yhteentoimivuudesta (rajaturvallisuus ja viisumiasiat) annetun asetuksen 2018/XX 17 artiklan 2 kohdan a alakohdan] mukaisesti perustettu yhteinen henkilötietorekisteri;
b)  keskusjärjestelmä (jäljempänä ’VIS-keskusjärjestelmä’);
c)  kussakin jäsenvaltiossa käytössä oleva rajapinta (’kansallinen rajapinta’ eli ’NI-VIS’), jolla muodostetaan yhteys jäsenvaltion asianomaiseen keskusviranomaiseen, tai kussakin jäsenvaltiossa oleva yhdenmukainen kansallinen rajapinta (NUI), joka perustuu yhteisiin teknisiin eritelmiin, on samanlainen kaikissa jäsenvaltioissa ja mahdollistaa VIS-keskusjärjestelmän yhteyden jäsenvaltioiden kansallisiin infrastruktuureihin;
d)  viestintäinfrastruktuuri VIS-keskusjärjestelmän ja kansallisten rajapintojen välillä;
e)  suojattu viestintäkanava VIS-keskusjärjestelmän ja EES:n keskusjärjestelmän välillä;
f)  suojattu viestintäinfrastruktuuri VIS-keskusjärjestelmän ja [yhteentoimivuudesta (rajaturvallisuus ja viisumiasiat) annetun asetuksen 2018/XX 6 artiklalla] perustetun eurooppalaisen hakuportaalin, [yhteentoimivuudesta (rajaturvallisuus ja viisumiasiat) annetun asetuksen 2018/XX 12 artiklalla] perustetun yhteisen biometrisen tunnistuspalvelun, [yhteentoimivuudesta (rajaturvallisuus ja viisumiasiat) annetun asetuksen 2018/XX 17 artiklalla] perustetun yhteisen henkilötietorekisterin ja [yhteentoimivuudesta (rajaturvallisuus ja viisumiasiat) annetun asetuksen 2018/XX 25 artiklalla] perustetun rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistimen keskusinfrastruktuurien välillä;
g)  mekanismi keskusviisumiviranomaisten välistä viisumihakemuksia koskevaa kuulemista ja tietojenvaihtoa varten (’VISMail’);
h)  liikenteenharjoittajien yhteyskeskus;
i)  suojattu verkkopalvelu, joka mahdollistaa viestinnän yhtäältä VIS-keskusjärjestelmän ja toisaalta liikenteenharjoittajien yhteyskeskuksen ja kansainvälisten järjestelmien välillä;
j)  raportoinnin ja tilastoinnin tietoarkisto;
k)  väline, jonka avulla hakijat voivat antaa tai peruuttaa suostumuksensa sille, että heidän hakemustiedostonsa säilyttämisaikaa jatketaan;
VIS-keskusjärjestelmä, yhdenmukaiset kansalliset rajapinnat, verkkopalvelu, liikenteenharjoittajien yhteyskeskus ja VIS-viestintäinfrastruktuuri jakavat ja käyttävät uudelleen niin pitkälti kuin se on teknisesti mahdollista EES:n keskusjärjestelmän, EES:n yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen, ETIAS-järjestelmän liikenteenharjoittajien yhteyskeskuksen, EES-verkkopalvelun ja EES-viestintäinfrastruktruurin laitteisto- ja ohjelmistokomponentteja.
2.  NI-VIS koostuu seuraavista:
a)  kussakin jäsenvaltiossa on yksi kansallinen paikallisliittymä (LNI), jonka kautta jäsenvaltio on fyysisesti yhteydessä suojattuun tietoliikenneverkkoon ja joka sisältää viisumitietojärjestelmän edellyttämät salausvälineet. LNI sijaitsee jäsenvaltion tiloissa;
b)  LNI:n varajärjestelmä (BLNI), jolla on sama sisältö ja tehtävä kuin LNI:llä.
3.  LNI:tä ja BLNI:tä käytetään yksinomaan viisumitietojärjestelmään sovellettavassa unionin lainsäädännössä määriteltyihin tarkoituksiin.
4.  Keskitetyt palvelut sijoitetaan kahteen eri paikkaan eli Strasbourgiin (Ranska), jossa sijaitsevat keskusviisumitietojärjestelmän pääkeskus ja keskusyksikkö, ja Sankt Johann im Pongauhun (Itävalta), jossa sijaitsevat keskusviisumitietojärjestelmän varakeskus ja varakeskuksen keskusyksikkö. Keskusviisumitietojärjestelmän pääkeskuksen ja keskusviisumitietojärjestelmän varakeskuksen välinen yhteys mahdollistaa jatkuvan synkronoinnin keskusyksikön ja varakeskuksen keskusyksikön välillä. Viestintäinfrastruktuurilla tuetaan ja edistetään VIS-järjestelmän keskeytymätöntä käytettävyyttä. Siihen sisältyy varmennettuja ja toisistaan eroteltuja polkuja keskusviisumitietojärjestelmän pääkeskuksen ja keskusviisumitietojärjestelmän varakeskuksen välisiä yhteyksiä varten samoin kuin varmennettuja ja toisistaan eroteltuja polkuja jokaisen kansallisen rajapinnan ja keskusviisumitietojärjestelmän pääkeskuksen ja keskusviisumitietojärjestelmän varakeskuksen välisiä yhteyksiä varten. Tietoliikenneinfrastruktuuri tarjoaa salatun, virtuaalisen, yksityisen verkon, joka on tarkoitettu viisumitietojärjestelmän tietoja varten, jäsenvaltioiden välistä tietoliikennettä varten ja jäsenvaltioiden ja VIS:n operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan viranomaisen välistä tietoliikennettä varten.”
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
4 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
3 a)  ’keskusviranomaisella’ tarkoitetaan jäsenvaltion asetuksen (EY) N:o 810/2009 soveltamiseksi perustamaa viranomaista;
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
4 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
15)  ’kasvokuvalla’ tarkoitetaan digitaalista kasvokuvaa;
15)  ’kasvokuvalla’ tarkoitetaan digitaalista kasvokuvaa, jossa kuvan resoluutio ja laatu ovat riittävät käytettäviksi automaattisessa biometrisessa tunnistuksessa;
Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
4 artikla – 1 kohta – 19 alakohta
19)  ’kansallisella valvontaviranomaisella’ tarkoitetaan lainvalvontatarkoitusten osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/680*** 41 artiklan mukaisesti perustettua valvontaviranomaista;
19)  ’valvontaviranomaisilla’ tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679** 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja valvontaviranomaisia ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/680*** 41 artiklassa tarkoitettuja valvontaviranomaisia;
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
4 artikla – 1 kohta – 19 a alakohta (uusi)
19 a)  ’osumalla’ tarkoitetaan vastaavuutta, joka tulee esiin vertaamalla VIS-järjestelmässä olevaan hakemustiedostoon tallennettuja asiaan liittyviä tietoja asiaan liittyviin tietoihin, jotka on tallennettu VIS-järjestelmän, Schengenin tietojärjestelmän, EES- ja ETIAS-järjestelmien, Eurodac-järjestelmän, Europolin tietojen tai Interpolin SLTD-tietokantojen tietueisiin, tiedostoihin tai kuulutuksiin;
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
4 artikla – 1 kohta – 20 alakohta
20)  ’lainvalvonnalla’ tarkoitetaan terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumista, havaitsemista tai tutkimista;
20)  ’lainvalvonnalla’ tarkoitetaan terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumista, havaitsemista tai tutkimista tarkasti määritetyssä kehyksessä;
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
4 artikla – 1 kohta – 21 alakohta
21)  ’terrorismirikoksilla’ tarkoitetaan rikoksia, jotka kansallisessa lainsäädännössä määritellään rikoksiksi ja jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/541**** tarkoitettuja tai niitä vastaavia rikoksia;
21)  ’terrorismirikoksilla’ tarkoitetaan rikoksia, jotka kansallisessa lainsäädännössä määritellään rikoksiksi ja joita tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/541**** 3–14 artiklassa, tai jos kyseinen direktiivi ei sido jäsenvaltiota, rikosta, joka on jokin niitä vastaava rikos;
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
4 artikla – 2 alaviite (uusi)
** Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
5 artikla – 1 kohta – c alakohta
c)  9 artiklan 6 alakohdassa ja 22 c artiklan 2 alakohdan g alakohdassa tarkoitetut sormenjälkitiedot;
c)  9 artiklan 6 alakohdassa, 22 c artiklan 2 alakohdan g alakohdassa ja 22 d artiklan g alakohdassa tarkoitetut sormenjälkitiedot;
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
5 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
c a)  jäljempänä 9 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut skannatut jäljennökset matkustusasiakirjan henkilötietosivusta;
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
5 artikla – 3 kohta
3.  CIR sisältää 9 artiklan 4 alakohdan a–cc alakohdassa, 9 artiklan 5 ja 6 alakohdassa, 22 c artiklan 2 alakohdan a–cc, f ja g alakohdassa sekä 22 d artiklan a–cc, f ja g alakohdassa tarkoitetut tiedot. Muut viisumitietojärjestelmän tiedot tallennetaan VIS-keskusjärjestelmään.”
3.  CIR sisältää 9 artiklan 4 alakohdan a–cc alakohdassa, 9 artiklan 5 ja 6 alakohdassa, 22 c artiklan 2 alakohdan a–cc, f ja g alakohdassa sekä 22 d artiklan a–c, f ja g alakohdassa tarkoitetut tiedot. Muut viisumitietojärjestelmän tiedot tallennetaan VIS-keskusjärjestelmään.”
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
5 aartikla – 1 kohta
1)   Viisumitietojärjestelmään sisällytetään Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä 1105/2011/EU* vahvistettu luettelo ulkorajojen ylittämiseen oikeuttavista matkustusasiakirjoista, joihin voidaan liittää viisumi.
1.   Viisumitietojärjestelmään sisällytetään Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä 1105/2011/EU* vahvistettu luettelo ulkorajojen ylittämiseen oikeuttavista matkustusasiakirjoista, joihin voidaan liittää viisumi.
Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
5 aartikla – 2 kohta
2)   Viisumitietojärjestelmä tarjoaa toiminnon hyväksyttyjen matkustusasiakirjojen luettelon sekä päätöksen N:o 1105/2011/EU 4 artiklan mukaisten matkustusasiakirjojen tunnustamista tai tunnustamatta jättämistä koskevien ilmoitusten keskitettyä hallinnointia varten.
2.   Viisumitietojärjestelmä tarjoaa toiminnon hyväksyttyjen matkustusasiakirjojen luettelon sekä päätöksen N:o 1105/2011/EU 4 artiklan mukaisten matkustusasiakirjojen tunnustamista tai tunnustamatta jättämistä koskevien ilmoitusten keskitettyä hallinnointia varten.
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
5 aartikla – 3 kohta
3)   Edellä 2 kohdassa tarkoitetun toiminnon hoitamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan täytäntöönpanosäädöksissä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetun toiminnon hoitamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan täytäntöönpanosäädöksissä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – -a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 767/2008
6 artikla – 1 kohta
-a)  Korvataan 1 kohta seuraavasti:
1.  Pääsy viisumitietojärjestelmään 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen tallentamista, muuttamista tai poistamista varten on varattu ainoastaan viisumiviranomaisten asianmukaisesti valtuutetulle henkilöstölle.
1. Pääsy viisumitietojärjestelmään 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen tallentamista, muuttamista tai poistamista varten on varattu ainoastaan viisumiviranomaisten asianmukaisesti valtuutetulle henkilöstölle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 22 a artiklan soveltamista. Asianmukaisesti valtuutetun henkilöstön määrä rajataan ehdottomasti siihen, mikä on tarpeen heidän tehtävänsä hoitamiseksi.”
Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
6 artikla – 2 kohta
2.  Pääsy viisumitietojärjestelmään tietojen hakemista varten on varattu yksinomaan kunkin jäsenvaltion niiden viranomaisten ja niiden EU:n elinten asianmukaisesti valtuutetulle henkilöstölle, joilla on toimivalta 15–22 artiklassa, 22 c–22 f artiklassa ja 22 g–22 j artiklassa säädettyjä tarkoituksia varten sekä [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 2018/XX] 20 ja 21 artiklassa säädettyjä tarkoituksia varten.
2.  Pääsy viisumitietojärjestelmään tietojen hakemista varten on varattu yksinomaan kunkin jäsenvaltion niiden viranomaisten ja niiden EU:n elinten asianmukaisesti valtuutetulle henkilöstölle, joilla on toimivalta 15–22 artiklassa ja 22 g–22 l artiklassa säädettyjä tarkoituksia varten sekä [yhteentoimivuudesta (rajaturvallisuus ja viisumiasiat) annetun asetuksen 2018/XX] 20 ja 21 artiklassa säädettyjä tarkoituksia varten.
Viranomaiset, joilla on valtuudet päästä viisumitietojärjestelmään tai tehdä hakuja siitä terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi, nimetään III b luvun mukaisesti.
Pääsy on annettava ainoastaan siinä laajuudessa kuin tietoja tarvitaan kyseisten tarkoitusten mukaisten tehtävien suorittamiseen, ja sen on oltava oikeassa suhteessa tavoitteisiin nähden.”
Pääsy on annettava ainoastaan siinä laajuudessa kuin tietoja tarvitaan kyseisten tarkoitusten mukaisten tehtävien suorittamiseen, ja sen on oltava oikeassa suhteessa tavoitteisiin nähden.”
Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 767/2008
6 artikla – 3 kohta
a a)  Korvataan 3 kohta seuraavasti:
3.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä toimivaltaiset viranomaiset, joiden asianmukaisesti valtuutetulla henkilöstöllä on pääsy viisumitietojärjestelmään tietojen tallentamista, muuttamista, poistamista tai hakemista varten. Kunkin jäsenvaltion on viipymättä toimitettava komissiolle luettelo näistä viranomaisista, myös 41 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista, ja kaikista luetteloon tehtävistä muutoksista. Luettelossa on täsmennettävä, missä tarkoituksessa kukin viranomainen saa käsitellä viisumitietojärjestelmän sisältämiä tietoja.
3. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä toimivaltaiset viranomaiset, joiden asianmukaisesti valtuutetulla henkilöstöllä on pääsy viisumitietojärjestelmään tietojen tallentamista, muuttamista, poistamista tai hakemista varten. Kunkin jäsenvaltion on viipymättä toimitettava eu-LISAlle luettelo näistä viranomaisista, myös 29 artiklan 3 a kohdassa tarkoitetuista, ja kaikista luetteloon tehtävistä muutoksista. Kunkin viranomaisen osalta täsmennetään, mitä tietoja se voi hakea ja mihin tarkoituksiin.
Komissio julkaisee kootun luettelon Euroopan unionin virallisessa lehdessä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun viisumitietojärjestelmä on otettu käyttöön 48 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Jos luetteloon tehdään muutoksia, komissio julkaisee päivitetyn luettelon kerran vuodessa.
Eu-LISA varmistaa, että luettelo sekä 22 k artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen nimettyjen viranomaisten ja 22 k artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen keskusyhteyspisteiden luettelot julkaistaan vuosittain Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Eu-LISA ylläpitää verkkosivullaan jatkuvasti päivitettyä luetteloa, joka sisältää jäsenvaltioiden vuosittaisten julkaisujen välillä lähettämät muutokset.”
Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
6 artikla – 5 kohta
5.  Yksityiskohtaiset säännöt 3 kohdassa tarkoitetun luettelon keskitettyä hallinnointia varten luodun toiminnon hoitamisesta vahvistetaan täytäntöönpanosäädöksissä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
5.  Komissio antaa 48 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt 3 kohdassa tarkoitetun luettelon keskitettyä hallinnointia varten luodun toiminnon hoitamista varten.
Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 767/2008
7 artikla – 2 kohta
7 a)  Korvataan 7 artiklan 2 kohta seuraavasti:
2.  Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että se ei viisumitietojärjestelmää käyttäessään syrji hakijoita eikä viisumin haltijoita sukupuolen, rodun tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, vamman, iän tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella ja että se kunnioittaa täysimääräisesti hakijoiden ja viisumin haltijoiden ihmisarvoa ja koskemattomuutta.
2. Minkään toimivaltaisen viranomaisen toteuttama henkilötietojen käsittely viisumitietojärjestelmässä ei saa johtaa hakijoihin, viisumin haltijoihin tai pitkäaikaisten viisumien tai oleskelulupien hakijoihin tai haltijoihin kohdistuvaan syrjintään sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai muiden mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vamman, iän tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella. Kyseisessä käsittelyssä on kunnioitettava täysimääräisesti ihmisarvoa ja koskemattomuutta ja noudatettava Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita sekä perusoikeuksia, myös oikeutta yksityiselämän kunnioittamiseen ja henkilötietojen suojaamiseen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä lapsiin, vanhuksiin ja vammaisiin sekä kansainvälisen suojelun tarpeessa oleviin henkilöihin. Lapsen etu on asetettava etusijalle.
Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
7 artikla – 3 kohta
3.  Jäsenvaltioiden on kaikkien tässä asetuksessa säädettyjen menettelyjen soveltamisessa otettava ensisijaisesti huomioon lapsen etu. Lapsen hyvinvointi ja turvallisuus, erityisesti silloin, kun on olemassa riski, että lapsi on ihmiskaupan uhri, ja lapsen näkemykset on otettava huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti.”
3.  Jäsenvaltioiden on kaikkien tässä asetuksessa säädettyjen menettelyjen soveltamisessa otettava huomioon kaikkien muiden näkökohtien edelle menevä lapsen etu kunnioittaen kaikilta osin kansainvälistä yleissopimusta lasten oikeuksista. Lapsen hyvinvointi ja turvallisuus, erityisesti silloin, kun on olemassa riski, että lapsi on ihmiskaupan uhri, ja lapsen näkemykset on otettava huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti.”
Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 767/2008
7 artikla – 3 a kohta (uusi)
8 a)  Lisätään 7 artiklaan kohta seuraavasti:
”3 a. Jäsenvaltiot panevat asetuksen täytäntöön noudattaen kaikilta osin Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita ja ottaen huomioon erityisesti oikeuden ihmisarvoon, oikeuden vapauteen ja turvallisuuteen, yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamisen, henkilötietojen suojan, oikeuden turvapaikkaan ja palauttamiskiellon periaatteen kunnioittamisen ja suojan palauttamis-, karkottamis- ja luovuttamistapauksissa, oikeuden syrjimättömyyteen, lapsen oikeudet ja oikeuden tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin.”
Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 767/2008
7 aartikla (uusi)
8 b)  Lisätään artikla seuraavasti:
”7 a artikla
Lasten sormenjälkitiedot
1.  Poiketen siitä, mitä 22 c artiklan 2 kohdan g alakohdassa säädetään, alle 6-vuotiaiden lasten sormenjälkiä ei saa tallentaa VIS-järjestelmään.
2.  Vähintään kuuden vuoden ikäisten alaikäisten biometriset tiedot ottavan henkilön on oltava virkailija, joka on koulutettu ottamaan erityisesti alaikäisen biometriset tiedot lapsiystävällisellä ja lapsen huomioon ottavalla tavalla ja noudattaen täysimääräisesti lapsen etua ja lapsen oikeuksista tehdyssä Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksessa vahvistettuja suojatoimia.
Biometrisia tietoja otettaessa alaikäisen seurassa on oltava aikuinen perheenjäsen, jos tällainen henkilö on saatavilla. Biometrisia tietoja otettaessa ilman huoltajaa olevan alaikäisen seurassa on oltava holhooja tai edunvalvoja, tai jos edunvalvojaa ei ole nimitetty, henkilö, joka on koulutettu suojelemaan lapsen etua ja yleistä hyvinvointia. Tällainen koulutettu henkilö ei saa olla biometristen tietojen ottamisesta vastaava henkilö, hänen on toimittava riippumattomasti ja hän ei saa olla biometristen tietojen ottamisesta vastaavan henkilön tai yksikön määräysvallassa. Minkäänlaista voimaa ei saa käyttää alaikäisiä kohtaan sen varmistamiseksi, että velvollisuus antaa biometriset tiedot täytetään.
3.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) 810/2009 13 artiklan 2 kohdassa säädetään, konsulaatit eivät saa vaatia, että 6–12-vuotiaiden lasten on käytävä henkilökohtaisesti konsulaatissa biometristen tunnisteiden keräämistä varten, jos se aiheuttaisi kohtuuttoman rasitteen ja kohtuuttomasti kustannuksia perheille. Tällöin biometriset tunnisteet on otettava ulkorajoilla kiinnittäen erityistä huomiota lapsikaupan välttämiseen.
4.  Poiketen siitä, mitä luvussa II, II, III a ja III b olevissa säännöksissä säädetään tietojen käytöstä, lasten sormijälkitietoja voidaan käyttää vain seuraavissa tarkoituksissa:
a)  lapsen henkilöllisyyden todentaminen viisumihakemusmenettelyn yhteydessä 15 artiklan mukaisesti ja ulkorajoilla 18 ja 22 g artiklan mukaisesti ja
b)  lapsen oikeuksien väärinkäytön ehkäisemisen ja torjumisen edistämiseksi luvun III b mukaisesti edellyttäen, että kaikki seuraavat ehdot täytetään:
i)  kyseisen käytön on oltava tarpeen lapsikaupan torjuntaa, havaitsemista tai tutkintaa varten;
ii)  käyttö on tarpeen tietyssä yksittäistapauksessa;
iii)  henkilöllisyyden todentaminen on lapsen edun mukaista.”
Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
II luku – otsikko
”LYHYTAIKAISIA VIISUMEJA KOSKEVIEN TIETOJEN TALLENTAMINEN JA KÄYTTÖ VIISUMIVIRANOMAISTEN TOIMESTA”
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
9 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
5.  hakijan kasvokuva asetuksen (EY) N:o 810/2009 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti;”.
5.  hakijan kasvokuva asetuksen (EY) N:o 810/2009 13 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 767/2008
9 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
b a)  Korvataan 6 alakohta seuraavasti:
6.  hakijan sormenjäljet yhteisen konsuliohjeiston asiaa koskevien määräysten mukaisesti.
6. hakijan sormenjäljet asetuksen (EY) N:o 810/2009 13 artiklan mukaisesti.”;
Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – d alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
9 artikla – 1 a kohta
8.  Ensimmäisen kohdan 5 alakohdassa tarkoitetun kolmansien maiden kansalaisten kasvokuvan resoluution ja laadun on oltava riittävät automaattiseen biometriseen tunnistukseen.
Ensimmäisen kohdan 5 alakohdassa tarkoitetun kolmansien maiden kansalaisten kasvokuvan resoluution ja laadun on oltava riittävät automaattiseen biometriseen tunnistukseen. Jos laatu ei ole riittävä, kasvokuvaa ei käytetä automaattiseen tunnistukseen.
Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – d alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
9 artikla – 1 b kohta
Poiketen siitä, mitä toisessa kohdassa säädetään, jos laatu- ja resoluutiovaatimukset reaaliaikaisen kasvokuvan käyttämiseksi viisumitietojärjestelmässä eivät poikkeuksellisesti täyty, kasvokuva voidaan poimia sähköisesti koneluettavan matkustusasiakirjan (eMRTD) sirusta. Tässä tapauksessa kasvokuva voidaan lisätä henkilökohtaiseen tiedostoon vasta kun on todennettu sähköisesti, että koneluettavan matkustusasiakirjan siruun tallennettu kasvokuva vastaa asianomaisen kolmannen maan kansalaisen reaaliaikaista kasvokuvaa.
Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä kohdassa säädetään, jos laatu- ja resoluutiovaatimukset reaaliaikaisen kasvokuvan käyttämiseksi viisumitietojärjestelmässä eivät poikkeuksellisesti täyty, kasvokuva voidaan poimia sähköisesti koneluettavan matkustusasiakirjan (eMRTD) sirusta. Tässä tapauksessa kasvokuva voidaan lisätä henkilökohtaiseen tiedostoon vasta kun on todennettu sähköisesti, että koneluettavan matkustusasiakirjan siruun tallennettu kasvokuva vastaa asianomaisen kolmannen maan kansalaisen reaaliaikaista kasvokuvaa.
Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
9 aartikla – 2 kohta
2.  Viisumitietojärjestelmä tarkastaa hakemuksen luomisen tai viisumin myöntämisen yhteydessä, onko hakemukseen liittyvä matkustusasiakirja tunnustettu päätöksen N:o 1105/2011/EU mukaisesti, suorittamalla automaattisen haun 5 a artiklassa tarkoitetusta hyväksyttyjen matkustusasiakirjojen luettelosta, ja näyttää tuloksen.
2.  Viisumitietojärjestelmä tarkastaa hakemuksen luomisen yhteydessä, onko hakemukseen liittyvä matkustusasiakirja tunnustettu päätöksen N:o 1105/2011/EU mukaisesti, suorittamalla automaattisen haun 5 a artiklassa tarkoitetusta hyväksyttyjen matkustusasiakirjojen luettelosta, ja näyttää tuloksen.
Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
9a artikla – 3 kohta
3.  Asetuksen (EY) N:o 810/2009 21 artiklan 1 kohdassa ja 21 artiklan 3 kohdan a, c ja d alakohdassa säädettyjen tarkistusten tekemiseksi viisumitietojärjestelmä käynnistää haun käyttämällä [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen] 6 artiklan 1 kohdassa määriteltyä eurooppalaista hakuportaalia verratakseen tämän asetuksen 9 artiklan 4 alakohdassa tarkoitettuja tietoja tietoihin, jotka sisältyvät viisumitietojärjestelmässä, Schengenin tietojärjestelmässä (SIS), rajanylitystietojärjestelmässä (EES), EU:n matkustustieto- ja lupajärjestelmässä (ETIAS), mukaan lukien EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän perustamisesta annetun asetuksen (EU) 2018/XX 29 artiklassa tarkoitettu seurantalista, Eurodacissa, [ECRIS-TCN-järjestelmässä terrorismirikoksiin ja muihin vakaviin rikoksiin liittyvien tuomioiden osalta], Europolin tiedoissa, varastettuja ja kadonneita matkustusasiakirjoja koskevassa Interpolin tietokannassa (SLTD) ja Interpolin TDAWN-tietokannassa (Travel Documents Associated with Notices) olevaan tietueeseen, tiedostoon tai kuulutukseen.
3.  Asetuksen (EY) N:o 810/2009 21 artiklan 1 kohdassa ja 21 artiklan 3 kohdan a ja alakohdassa säädettyjen tarkistusten tekemiseksi viisumitietojärjestelmä käynnistää haun käyttämällä [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen] 6 artiklan 1 kohdassa määriteltyä eurooppalaista hakuportaalia verratakseen tämän asetuksen 9 artiklan 4, 5 ja 6 kohdassa tarkoitettuja tietoja. Viisumitietojärjestelmä tarkistaa,
a)  vastaako hakemusta varten käytetty matkustusasiakirja SIS:ssä kadonneeksi, varastetuksi tai kavalletuksi ilmoitettua tai mitätöityä matkustusasiakirjaa
b)  vastaako hakemusta varten käytetty matkustusasiakirja SLTD-tietokannassa kadonneeksi tai varastetuksi ilmoitettua tai mitätöityä matkustusasiakirjaa
c)  onko hakijasta annettu SIS:iin maahantulo- ja oleskelukieltoa koskeva kuulutus
d)  onko hakijasta annettu SIS:iin tallennettu kuulutus, joka koskee kiinniottoa ja eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella tapahtuvaa luovuttamista varten tai kiinniottoa ja luovutussopimuksen perusteella tapahtuvaa luovuttamista varten etsittäviä henkilöitä
e)  onko ETIAS-keskusjärjestelmässä hakijaa ja matkustusasiakirjaa ja sen haltijaa koskeva evätty, kumottu tai mitätöity matkustuslupa
f)  ovatko hakija ja matkustusasiakirja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1240* 34 artiklassa tarkoitetulla seurantalistalla
g)  onko hakijaa koskevat tiedot jo tallennettu viisumitietojärjestelmään
h)  vastaavatko hakemuksessa annetut matkustusasiakirjaa koskevat tiedot toista viisumihakemusta, jossa on eri henkilötiedot
i)  koskeeko hakijaa ilmoitus, jonka mukaan hän on sallitun oleskeluajan ylittänyt henkilö, tai onko hänet aikaisemmin ilmoitettu tällaiseksi henkilöksi EES:ssä
j)  onko hakija rekisteröity henkilöksi, jolta on evätty maahanpääsy
k)  onko hakija sellaisen VIS:iin tallennetun päätöksen kohteena, jolla on evätty, mitätöity tai kumottu lyhytaikainen viisumi
l)  onko hakija sellaisen VIS:iin tallennetun päätöksen kohteena, jolla on evätty, mitätöity tai kumottu pitkäaikainen viisumi tai oleskelulupa
m)  onko hakijan henkilöllisyyden yksilöiviä tietoja tallennettu Europolin tietoihin
n)  onko lyhytaikaisen viisumin hakija rekisteröity Eurodac-järjestelmään
o)  kun on kyse alaikäisestä hakijasta, onko
i)  hakijan huoltajasta tai laillisesta holhoojasta annettu SIS-järjestelmään tallennettu kuulutus, joka koskee kiinniottoa ja eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella tapahtuvaa luovuttamista varten tai kiinniottoa ja luovutussopimuksen perusteella tapahtuvaa luovuttamista varten etsittäviä henkilöitä
ii)  hakijan huoltajasta tai laillisesta holhoojasta annettu SIS-järjestelmään tallennettu maahantulo- ja oleskelukieltoa koskeva kuulutus
iii)  hakijan huoltajalla tai laillisella holhoojalla matkustusasiakirja asetuksen (EU) 2018/1240 34 artiklassa tarkoitetulla seurantalistalla.
________________________
* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1240, annettu 12 päivänä syyskuuta 2018, EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 1077/2011, (EU) N:o 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 ja (EU) 2017/2226 muuttamisesta (EUVL L 236, 19.9.2018, s. 1).
Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
9 aartikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Kun tehdään haku SLTD-tietokantaan, tietoja, joita ESP:n käyttäjä käyttää haun käynnistämiseen, ei jaeta Interpolin tietojen omistajien kanssa.
Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
9a artikla – 4 kohta
4.  Viisumitietojärjestelmä lisää hakemustiedostoon viitteen 3 kohtaa sovellettaessa saatuihin osumiin. Lisäksi viisumitietojärjestelmä tapauksen mukaan määrittää osuman aikaansaaneiden tietojen tallentajaksi tai toimittajaksi yhden tai useamman jäsenvaltion tai Europolin ja kirjaa tämän tiedon hakemustiedostoon.
4.  Viisumitietojärjestelmä lisää hakemustiedostoon viitteen 3 kohtaa sovellettaessa saatuihin osumiin. Lisäksi viisumitietojärjestelmä tapauksen mukaan määrittää osuman aikaansaaneiden tietojen tallentajaksi tai toimittajaksi yhden tai useamman jäsenvaltion tai Europolin ja kirjaa tämän tiedon hakemustiedostoon. Muita tietoja kuin viittausta mahdolliseen osumaan sekä tiedon luovuttajaa ei tallenneta.
Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
9 aartikla – 5 kohta – d alakohta
d)  kuulutus henkilöistä ja esineistä salaista tarkkailua tai erityistarkastuksia varten.
d)  kuulutus henkilöistä ja esineistä salaista tarkkailua, erityistarkastuksia tai tiedustelutarkastuksia varten.
Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
9 aartikla – 5 a kohta (uusi)
5 a.  Viisumihakemuksen vastaanottaneen konsulaatin on arvioitava, tarvittaessa keskusviranomaisen 9 c artiklan mukaisesti suorittaman tarkistuksen jälkeen, kaikki 9 a artiklan 3 kohdan a, b, c, e, g, h, i, j, k, l ja n alakohdan mukaisten hakujen tuloksena saadut osumat.
Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
9 aartikla – 5 b kohta (uusi)
5 b.  Niiden jäsenvaltioiden keskitettyjen yhteyspisteiden, jotka tallensivat tai toimittivat tiedot, jotka tuottivat osuman, on tarvittaessa tarkistettava ja arvioitava kaikki 9 a artiklan 3 kohdan d, f, m ja o alakohdan mukaisten hakujen tuloksena saadut osumat 9 c a artiklan mukaisesti.
Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
9 aartikla – 5 c kohta (uusi)
5 c.  Kaikki SIS-järjestelmän antamat osumat ilmoitetaan myös automaattisesti sen jäsenvaltion Sirene-toimistolle, joka teki osuman tuottaneen kuulutuksen.
Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
9 aartikla – 5 d kohta (uusi)
5 d.  Kuulutuksen tehneen jäsenvaltion Sirene-toimistolle tai keskitetylle yhteyspisteelle lähetettävässä ilmoituksessa on annettava seuraavat tiedot:
a)  sukunimi tai -nimet, etunimi tai -nimet ja mahdolliset lisänimet
b)  syntymäaika ja -paikka
c)  sukupuoli
d)  kansalaisuus ja mahdolliset muut kansalaisuudet
e)  jäsenvaltio, jossa hakijan on tarkoitus oleskella ensimmäiseksi ja suunnitellun ensimmäinen oleskelupaikan osoite, jos se on saatavissa
f)  hakijan kotiosoite tai, jos sellaista ei ole saatavissa, hänen asuinkaupunkinsa ja asuinmaansa
g)  viittaus saatuihin osumiin sekä osuman päivämäärä ja kellonaika.
Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
9 aartikla – 5 e kohta (uusi)
5 e.  Tällä artiklalla ei saa estää turvapaikkahakemuksen jättämistä sen perusteluista riippumatta. Siinä tapauksessa, että viisumihakemuksen jättänyt henkilö on perheväkivallan tai ihmiskaupan kaltaisen väkivaltaisen rikollisuuden uhri, johon tukija on syyllistynyt, viisumitietojärjestelmään rekisteröidyt tiedot on erotettava tukijan tiedoista uhrin suojelemiseksi uusilta riskeiltä.
Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
9 bartikla – 1 kohta
1.  Kun on kyse kolmansien maiden kansalaisista, jotka ovat direktiivin 2004/38/EY soveltamisalaan kuuluvia unionin kansalaisen perheenjäseniä tai sellaisia kolmannen maan kansalaisen perheenjäseniä, joilla on unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä kolmannen maan välisen sopimuksen nojalla vastaava oikeus vapaaseen liikkuvuuteen kuin unionin kansalaisilla, 9 a artiklan 3 kohdassa tarkoitetut automaattiset tarkistukset on suoritettava ainoastaan sen varmistamiseksi, että ei ole tosiseikkoihin perustuvaa näyttöä tai tosiseikkoihin perustuvia perusteltuja syitä, joiden perusteella voitaisiin päätellä, että henkilön oleskelusta jäsenvaltioiden alueella aiheutuu direktiivissä 2004/38/EY tarkoitettu turvallisuusriski tai suuri epidemiariski.
1.  Kun on kyse kolmansien maiden kansalaisista, jotka ovat direktiivin 2004/38/EY soveltamisalaan kuuluvia unionin kansalaisen perheenjäseniä tai sellaisia kolmannen maan kansalaisen perheenjäseniä, joilla on unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä kolmannen maan välisen sopimuksen nojalla vastaava oikeus vapaaseen liikkuvuuteen kuin unionin kansalaisilla, 9 a artiklan 3 kohdassa tarkoitetut automaattiset tarkistukset on suoritettava ainoastaan sen varmistamiseksi, että ei ole tosiseikkoihin perustuvaa näyttöä tai tosiseikkoihin perustuvia perusteltuja syitä, joiden perusteella voitaisiin päätellä, että henkilön oleskelusta jäsenvaltioiden alueella aiheutuu direktiivissä 2004/38/EY tarkoitettu turvallisuusriski.
Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
9 bartikla – 3 kohta
3.  Jos 9 a artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa hakemuksen automatisoidussa käsittelyssä on saatu osuma asetuksen (EY1987/2006 24 artiklassa tarkoitettua maahantulo- ja oleskelukieltoa koskevaan kuulutukseen, viisumiviranomaisen on tarkistettava sen päätöksen perusteet, jonka perusteella tämä kuulutus tehtiin SIS-järjestelmään. Jos nämä perusteet liittyvät laittoman maahanmuuton riskiin, kuulutusta ei saa ottaa huomioon hakemuksen arvioinnissa. Viisumiviranomaisen on edettävä SIS II -asetuksen 25 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
3.  Jos 9 a artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa hakemuksen automatisoidussa käsittelyssä on saatu osuma asetuksen (EU2018/1861 24 artiklassa tarkoitettua maahantulo- ja oleskelukieltoa koskevaan kuulutukseen, viisumiviranomaisen on tarkistettava sen päätöksen perusteet, jonka perusteella tämä kuulutus tehtiin SIS-järjestelmään. Jos nämä perusteet liittyvät laittoman maahanmuuton riskiin, kuulutusta ei saa ottaa huomioon hakemuksen arvioinnissa. Viisumiviranomaisen on edettävä asetuksen (EU) 2018/1861 26 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
9 cartikla – otsikko
Keskusviranomaisten suorittamat tarkistukset
Keskusviranomaisten ja kansallisen keskitetyn asiointipisteen suorittamat tarkistukset
Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
9 cartikla – 1 kohta
1.  Hakemuksen käsittelystä vastaavan jäsenvaltion keskusviranomaisen on manuaalisesti tarkistettava 9 a artiklan 3 kohdan mukaisten hakujen tuloksena saadut osumat.
1.  Keskitetyn yhteyspisteen on 9 c a artiklan mukaisesti manuaalisesti tarkistettava sellaiset 9 a artiklan 3 kohdan mukaisten hakujen tuloksena saadut 9 a artiklan 5 b kohdassa tarkoitetut osumat, joita VIS-järjestelmä ei automaattisesti vahvista. Hakemuksen käsittelystä vastaavan jäsenvaltion keskusviranomaiselle ilmoitetaan asiasta.
Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
9 cartikla – 2 kohta
2.  Tarkistaessaan manuaalisesti osumia keskusviranomaisella on pääsy hakemustiedostoon ja siihen mahdollisesti linkitettyihin hakemustiedostoihin sekä kaikkiin 9 a artiklan 3 kohdan mukaisessa automatisoidussa käsittelyssä löytyneisiin osumiin.
2.  Keskusviranomaisen on manuaalisesti tarkistettava sellaiset 9 a artiklan 3 kohdan mukaisten hakujen tuloksena saadut 9 a artiklan 5 b kohdassa tarkoitetut osumat, joita VIS-järjestelmä ei automaattisesti vahvista. Tarkistaessaan manuaalisesti osumia keskusviranomaisella on pääsy hakemustiedostoon ja siihen mahdollisesti linkitettyihin hakemustiedostoihin sekä kaikkiin 9 a artiklan 5 a kohdan mukaisessa automatisoidussa käsittelyssä löytyneisiin osumiin.
Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
9 cartikla – 5 kohta
5.  Jos tiedot vastaavat toisiaan tai jos hakijan henkilöllisyydestä on edelleen epäilyjä, hakemusta käsittelevän keskusviisumiviranomaisen on ilmoitettava asiasta niiden muiden jäsenvaltioiden keskusviranomaisille, joiden todetaan tallentaneen tai toimittaneen tiedot, jotka tuottivat osuman 9 a artiklan 3 kohdan mukaisessa haussa. Jos yhden tai useamman jäsenvaltion todetaan tallentaneen tai toimittaneen tietoja, jotka tuottivat tällaisen osuman, keskusviranomaisen on kuultava kyseisten muiden jäsenvaltioiden keskusviranomaisia 16 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.
5.  Jos tiedot vastaavat toisiaan tai jos hakijan henkilöllisyydestä on edelleen epäilyjä, hakemusta käsittelevän keskusviisumiviranomaisen on ilmoitettava asiasta perustelluissa tapauksissa niiden muiden jäsenvaltioiden keskusviranomaisille, joiden todetaan tallentaneen tai toimittaneen tiedot, jotka tuottivat osuman 9 a artiklan 3 kohdan mukaisessa haussa. Jos yhden tai useamman jäsenvaltion todetaan tallentaneen tai toimittaneen tietoja, jotka tuottivat tällaisen osuman, keskusviranomaisen on kuultava kyseisten muiden jäsenvaltioiden keskusviranomaisia 16 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen. Epäilyttävissä tapauksissa epäilys on katsottava hakijan eduksi.
Tarkistus 85
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
9 cartikla – 7 kohta
7.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jos 9 a artiklan 5 kohdassa tarkoitettu vertailu tuottaa yhden tai useamman osuman, viisumitietojärjestelmä lähettää haun käynnistäneen jäsenvaltion keskusviranomaiselle automaattisen ilmoituksen, jotta se toteuttaisi asianmukaiset jatkotoimet.
Poistetaan.
Tarkistus 86
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
9 cartikla – 8 kohta
8.  Jos Europolin todetaan toimittaneen tiedot, jotka ovat tuottaneet osuman 9 a artiklan 3 kohdan mukaisessa haussa, vastuussa olevan jäsenvaltion keskusviranomaisen on kuultava jatkotoimista Europolin kansallista yksikköä asetuksen (EU) 2016/794 ja erityisesti sen IV luvun mukaisesti.
Poistetaan.
Tarkistus 87
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
9 ca artikla (uusi)
9 c  a artikla
Kansallisen keskitetyn yhteyspisteen suorittama tarkistus ja arviointi
1.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa toimiva kansallinen viranomainen, joka varmistaa osumien asiaan liittyvän manuaalisen tarkistamisen ja arvioinnin suorittamisen tämän asetuksen soveltamista varten (jäljempänä ’keskitetty yhteyspiste’). Keskitetty yhteyspiste koostuu Sirene-toimistojen, Interpolin kansallisten keskustoimistojen, Europolin kansallisten keskuspisteiden, ETIAS-järjestelmän kansallisten yksiköiden ja kaikkien asiaan liittyvien kansallisten lainvalvontaviranomaisten yhteyshenkilöistä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että keskitetyssä yhteyspisteessä on riittävästi henkilöstöä, jotta se voi tarkistaa sille tämän asetuksen mukaisesti ilmoitetut osumat noudattaen asetuksen (EY) N:o 810/2009 23 artiklassa vahvistettuja määräaikoja.
2.  Keskitetty yhteyspiste tarkistaa manuaalisesti sille käsiteltäväksi annetut osumat. Tällöin noudatetaan 9 c artiklan 2–6 kohdassa säädettyjä menettelyjä.
3.  Jos tämän artiklan 2 kohdan mukaisen arvioinnin perusteella tiedot vastaavat toisiaan ja osuma vahvistetaan, keskitetty yhteyspiste ottaa tarvittaessa yhteyttä asiasta vastaaviin viranomaisiin, kuten Europoliin, jotka toimittivat osuman tuottaneet tiedot. Tämän jälkeen se arvioi osuman. Keskitetyn yhteyspisteen on annettava perusteltu lausunto hakemusta koskevasta asetuksen (EY) N:o 810/2009 23 artiklan mukaisesta päätöksestä. Perusteltu lausunto liitetään hakemustiedostoon.
Tarkistus 88
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
9 cb artikla (uusi)
9 c  b artikla
Käsikirja
Komissio hyväksyy 48 a artiklan mukaisesti delegoidun säädöksen, joka koskee niiden tietojen, joita on verrattava 9 a artiklan 3 kohdan mukaisesti muihin järjestelmiin tehdyissä hauissa saatuihin tietoihin, sekä 9 a–9 c a artiklassa tarkoitettujen hakujen, tarkistusten ja arviointien yhteydessä noudatettavien menettelyjen ja sääntöjen kirjaamista käsikirjaan. Kyseiseen delegoituun säädökseen on sisällytettävä 9 a artiklan mukaisesti kuhunkin järjestelmään tehtäviä hakuja koskevien tietoluokkien yhdistelmä.
Tarkistus 89
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
13 artikla – 4 kohta
4.  Kun hakemustiedostoa päivitetään 1 ja 2 kohdan mukaisesti, viisumitietojärjestelmä lähettää viisumin myöntäneelle jäsenvaltiolle ilmoituksen kyseisen viisumin mitätöimistä tai peruuttamista koskevasta päätöksestä. Keskusjärjestelmä luo ilmoituksen automaattisesti ja lähettää sen 16 artiklassa säädetyn mekanismin kautta.
4.  Kun hakemustiedostoa päivitetään 1 ja 2 kohdan mukaisesti, viisumitietojärjestelmä lähettää viisumin myöntäneelle jäsenvaltiolle ilmoituksen kyseisen viisumin mitätöimistä tai peruuttamista koskevasta perustellusta päätöksestä. Keskusjärjestelmä luo ilmoituksen automaattisesti ja lähettää sen 16 artiklassa säädetyn mekanismin kautta.
Tarkistus 90
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
16 artikla – 2 kohta – 3 alakohta
Luettelo jäsenvaltioista, jotka vaativat asetuksen (EY) N:o 810/2009 22 artiklan nojalla, että muiden jäsenvaltioiden keskusviranomaisten on kuultava niiden keskusviranomaisia tutkittaessa tiettyjen kolmansien maiden kansalaisten tai tiettyihin ryhmiin kuuluvien kolmansien maiden kansalaisten jättämiä yhtenäistä viisumia koskevia hakemuksia, ja asianomaisista kolmansien maiden kansalaisista on sisällytettävä viisumitietojärjestelmään yksinomaan kuulemismenettelyn toteuttamista varten.
Luettelo jäsenvaltioista, jotka vaativat asetuksen (EY) N:o 810/2009 22 artiklan nojalla, että muiden jäsenvaltioiden keskusviranomaisten on kuultava niiden keskusviranomaisia tutkittaessa tiettyjen kolmansien maiden kansalaisten tai tiettyihin ryhmiin kuuluvien kolmansien maiden kansalaisten jättämiä yhtenäistä viisumia koskevia hakemuksia, on sisällytettävä viisumitietojärjestelmään yksinomaan kuulemismenettelyn toteuttamista varten.
Tarkistus 91
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
16 artikla – 3 kohta – a alakohta
a)  tietojen toimittaminen asetuksen (EY) N:o 810/2009 25 artiklan 4 kohdan nojalla alueellisesti rajoitettujen viisumien myöntämisestä , 24 artiklan 2 kohdan nojalla tietojen muuttamisesta ja 31 artiklan nojalla jälkikäteen annettavista ilmoituksista;
a)  tietojen toimittaminen asetuksen (EY) N:o 810/2009 25 artiklan 4 kohdan nojalla alueellisesti rajoitettujen viisumien myöntämisestä, 24 artiklan 2 kohdan nojalla tämän asetuksen mukaisesta tietojen muuttamisesta ja 31 artiklan nojalla jälkikäteen annettavista ilmoituksista;
Tarkistus 92
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
16 artikla – 3 kohta – b alakohta
b)  kaikki muut viestit, jotka liittyvät viisumitietojärjestelmään kirjattujen tai siihen liittyvien henkilötietojen toimittamista edellyttävään konsuliyhteistyöhön, toimivaltaisille viisumiviranomaisille osoitettuihin pyyntöihin toimittaa 9 artiklan 7 alakohdassa tarkoitettuja matkustusasiakirjojen jäljennöksiä ja muita hakemusta tukevia asiakirjoja ja kyseisten asiakirjojen sähköisten jäljennösten toimittamiseen sekä 9 c artiklan ja 38 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin pyyntöihin. Toimivaltaisten viisumiviranomaisten on vastattava kaikkiin tällaisiin pyyntöihin kahden työpäivän kuluessa.
b)  kaikki muut viestit, jotka liittyvät viisumitietojärjestelmään kirjattujen tai siihen liittyvien henkilötietojen toimittamista edellyttävään konsuliyhteistyöhön, toimivaltaisille viisumiviranomaisille osoitettuihin pyyntöihin toimittaa hakemusta tukevien asiakirjojen jäljennöksiä ja kyseisten asiakirjojen sähköisten jäljennösten toimittamiseen sekä 9 c artiklan ja 38 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin pyyntöihin. Toimivaltaisten viisumiviranomaisten on vastattava kaikkiin tällaisiin pyyntöihin kahden työpäivän kuluessa.
Tarkistus 93
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 18 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 767/2008
18 aartikla
18 a)  Korvataan 18 a artikla seuraavasti:
18 a  artikla
18 a artikla
Tietojen hakeminen viisumitietojärjestelmästä viisuminhaltijan maahantulo-/maastalähtötietueen tai pääsyn epäämistä koskevan tietueen luomiseksi tai päivittämiseksi rajanylitystietojärjestelmässä
Tietojen hakeminen viisumitietojärjestelmästä viisuminhaltijan maahantulo-/maastalähtötietueen tai pääsyn epäämistä koskevan tietueen luomiseksi tai päivittämiseksi rajanylitystietojärjestelmässä
Rajoilla, joilla käytetään rajanylitystietojärjestelmää, suoritettavista tarkastuksista vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle on annettava pääsy hakemaan viisumitietojärjestelmästä ja viemään viisumitietojärjestelmään tallennettuja ja asetuksen (EU) 2017/2226 16 artiklan 2 kohdan c–f alakohdassa lueteltuja tietoja rajanylitystietojärjestelmään yksinomaan viisuminhaltijan maahantulo-/maastalähtötietueen tai pääsyn epäämistä koskevan tietueen luomista tai päivittämistä rajanylitystietojärjestelmässä varten kyseisen asetuksen 14 artiklan 2 kohdan ja 16 ja 18 artiklan mukaisesti.
Rajoilla, joilla käytetään rajanylitystietojärjestelmää, suoritettavista tarkastuksista vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle on annettava pääsy hakemaan viisumitietojärjestelmästä ja viemään viisumitietojärjestelmään tallennettuja ja asetuksen (EU) 2017/2226 16 artiklan 1 kohdan d alakohdan ja 2 kohdan c–f alakohdassa lueteltuja tietoja rajanylitystietojärjestelmään yksinomaan viisuminhaltijan maahantulo-/maastalähtötietueen tai pääsyn epäämistä koskevan tietueen luomista tai päivittämistä rajanylitystietojärjestelmässä varten kyseisen asetuksen 14 artiklan 2 kohdan ja 16 ja 18 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 94
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
20 aartikla – otsikko
Viisumitietojärjestelmän tietojen käyttäminen SIS-kuulutusten tekemiseksi kadonneista henkilöistä ja näihin tietoihin pääsy
Viisumitietojärjestelmän tietojen käyttäminen SIS-kuulutusten tekemiseksi kadonneista henkilöistä tai haavoittuvassa asemassa olevista henkilöistä, joita on estettävä matkustamasta, ja näihin tietoihin pääsy
Tarkistus 95
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
20 aartikla – 1 kohta
1.  Viisumitietojärjestelmään tallennettuja sormenjälkitietoja voidaan käyttää kuulutuksen tekemiseksi kadonneista henkilöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)... * [asetus (EU) ... Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä] 32 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tällaisissa tapauksissa sormenjälkitiedot on toimitettava tiedot omistavan jäsenvaltion Sirene-toimistolle suojatulla tavalla.
1.  Viisumitietojärjestelmään tallennettuja sormenjälkitietoja ja kasvokuvia voidaan käyttää kuulutuksen tekemiseksi kadonneista henkilöistä, lapsista, jotka ovat vaarassa joutua kaapatuiksi, tai haavoittuvassa asemassa olevista henkilöistä, joita on estettävä matkustamasta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)... * [asetus (EU) ... Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä] 32 artiklan mukaisesti. Tällaisissa tapauksissa sormenjälkitiedot ja kasvokuvat on toimitettava tiedot omistavan jäsenvaltion Sirene-toimistolle suojatulla tavalla.
Tarkistus 96
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
20 aartikla – 2 kohta
2.  Jos 1 kohdassa tarkoitettu SIS-kuulutus antaa osuman, lastensuojeluviranomaiset ja kansalliset oikeusviranomaiset, mukaan lukien asetuksen (EU)... [COM(2016)0883 – SIS LE] 43 artiklassa tarkoitetut viranomaiset, jotka vastaavat syytteeseenpanosta rikosasioissa ja tutkinnasta ennen syytteeseenpanoa, sekä koordinointiviranomaiset, voivat pyytää tehtäviensä suorittamista varten pääsyä viisumitietojärjestelmään tallennettuihin tietoihin. Unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisia edellytyksiä on sovellettava.
2.  Jos 1 kohdassa tarkoitettu SIS-kuulutus antaa osuman viisumitietojärjestelmään tallennettujen sormenjälkitietojen ja kasvokuvien johdosta, lastensuojeluviranomaiset ja kansalliset oikeusviranomaiset, mukaan lukien asetuksen (EU)... [COM(2016)0883 – SIS (poliisiyhteistyö)] 44 artiklassa tarkoitetut viranomaiset, jotka vastaavat syytteeseenpanosta rikosasioissa ja tutkinnasta ennen syytteeseenpanoa, sekä koordinointiviranomaiset, voivat pyytää viranomaiselta, jolla on pääsy viisumitietojärjestelmään, tehtäviensä suorittamista varten pääsyä viisumitietojärjestelmään tallennettuihin tietoihin. Unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisia edellytyksiä on sovellettava. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tiedot siirretään suojattua yhteyttä käyttäen.
Tarkistus 97
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 19 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 767/2008
22 artikla – 1 kohta
19 a)   Korvataan 22 artiklan 1 kohta seuraavasti:
1.   Toimivaltaiset turvapaikkaviranomaiset saavat asetuksen (EY) N:o 343/2003 21 artiklan mukaisesti tehdä hakuja turvapaikanhakijan sormenjälkien perusteella, mutta ainoastaan turvapaikkahakemuksen käsittelyä varten.
1. Toimivaltaiset turvapaikkaviranomaiset saavat asetuksen (EY) N:o 343/2003 21 artiklan mukaisesti tehdä hakuja turvapaikanhakijan sormenjälkien perusteella, mutta ainoastaan turvapaikkahakemuksen käsittelyä varten. Jos turvapaikanhakijan sormenjälkiä ei voida käyttää tai sormenjälkien perusteella tehty haku epäonnistuu, haku tehdään 9 artiklan 4 kohdan a ja/tai b–cc alakohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella. Haussa voidaan käyttää lisäperusteina 9 artiklan 4 kohdan aa alakohdassa tarkoitettuja tietoja.
Jos turvapaikanhakijan sormenjälkiä ei voida käyttää tai sormenjälkien perusteella tehty haku epäonnistuu, haku tehdään 9 artiklan 4 kohdan a ja/tai c alakohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella. Haussa voidaan käyttää lisäperusteina 9 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja tietoja.
Tarkistus 98
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 20 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
22 artikla – 2 kohta – c alakohta
c)  valokuvat;
c)  kasvokuvat;
Tarkistus 99
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 20 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
22 artikla – 2 kohta – e alakohta
e)  9 artiklan 4 ja 5 alakohdassa tarkoitetut 8 artiklan 4 kohdan nojalla linkitettyjen hakemustiedostojen tiedot.
e)  9 artiklan 4 alakohdassa tarkoitetut 8 artiklan 4 kohdan nojalla linkitettyjen hakemustiedostojen tiedot.
Tarkistus 100
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
23 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Kukin tiedosto säilytetään viisumitietojärjestelmässä enintään viiden vuoden ajan, tämän kuitenkaan vaikuttamatta 24 ja 25 artiklassa tarkoitettuun tietojen poistamiseen tai 34 artiklassa tarkoitettuun tietojenkäsittelytapahtumien kirjaamiseen.
Kukin hakemustiedosto säilytetään viisumitietojärjestelmässä enintään viiden vuoden ajan, tämän kuitenkaan vaikuttamatta 24 ja 25 artiklassa tarkoitettuun tietojen poistamiseen tai 34 artiklassa tarkoitettuun tietojenkäsittelytapahtumien kirjaamiseen.
Tarkistus 101
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
23 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta
b)  viisumin, pitkäaikaisen viisumin tai oleskeluluvan voimassaolon uutena päättymispäivänä, jos viisumia, pitkäaikaista viisumia tai oleskelulupaa on pidennetty;
b)  viisumin tai pitkäaikaisen viisumin voimassaolon uutena päättymispäivänä, jos viisumia tai pitkäaikaista viisumia on pidennetty;
Tarkistus 102
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
23 artikla – 2 kohta
2.  Kun 1 kohdassa tarkoitettu ajanjakso päättyy, viisumitietojärjestelmä poistaa automaattisesti tiedoston ja siihen 8 artiklan 3 ja 4 kohdan sekä 22 a artiklan 3 ja 5 kohdan nojalla tehdyt linkit.
2.  Kun 1 kohdassa tarkoitettu ajanjakso päättyy, viisumitietojärjestelmä poistaa automaattisesti tiedoston ja siihen 8 artiklan 3 ja 4 kohdan sekä 22 a artiklan 3 kohdan nojalla tehdyt linkit.
Tarkistus 103
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
23 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Edellä 1 kohdasta poiketen:
a)   oleskelulupaan liittyvät hakemustiedostot on poistettava kymmenen vuoden enimmäisajan kuluttua;
b)   alle 12-vuotiaita lapsia koskevat hakemustiedostot on poistettava lapsen poistuessa Schengen-alueelta.
Tarkistus 104
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
23 artikla – 2 b kohta (uusi)
2 b.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, siinä tarkoitettua hakemustiedostoa voidaan säilyttää uuden hakemuksen laatimisen helpottamiseksi enintään kolmen vuoden ajan pitkäaikaista oleskelua varten myönnetyn viisumin tai oleskeluluvan voimassaoloajan päättymisen jälkeen ja ainoastaan, jos hakija suostumusta pyydettäessä vapaaehtoisesti ja nimenomaisesti antaa siihen suostumuksensa allekirjoittamalla vakuutuksen. Suostumuksen antamista koskevat pyynnöt on esitettävä selvästi erillään muista asioista helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa selkeällä ja yksinkertaisella kielellä asetuksen (EU) 2016/679 7 artiklan mukaisesti. Hakija voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa asetuksen (EU) 2016/679 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Jos hakija peruuttaa suostumuksensa, hakemustiedosto on automaattisesti poistettava viisumitietojärjestelmästä.
Eu-LISA kehittää välineen, jonka avulla hakijat voivat antaa ja peruuttaa suostumuksensa.
Komissio antaa delegoituja säädöksiä 48 a artiklan mukaisesti määritelläkseen tarkemmin välineen, jota hakijoiden on käytettävä suostumuksensa antamista ja peruuttamista varten.
Tarkistus 105
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 22 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 767/2008
24 artikla – 3 kohta
22 a)  Korvataan 24 artiklan 3 kohta seuraavasti:
3.  Vastuussa olevan jäsenvaltion on tarkistettava asianomaiset tiedot ja tarvittaessa oikaistava tai poistettava ne välittömästi.
3. Vastuussa olevan jäsenvaltion on mahdollisimman pian tarkistettava asianomaiset tiedot ja tarvittaessa oikaistava tai poistettava ne välittömästi.”;
Tarkistus 106
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 23 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
25 artikla – 1 kohta
1.  Jos hakija on saanut jonkin jäsenvaltion kansalaisuuden ennen 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ajanjakson päättymistä, jäsenvaltion, joka on luonut hakijaa koskevat hakemustiedostot, tiedostot ja 8 artiklan 3 ja 4 kohdassa sekä 22 a artiklan 3 kohdassa tarkoitetut linkit, on viipymättä poistettava ne viisumitietojärjestelmästä.”
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 107
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 23 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 767/2008
26 artikla – 1 kohta
23 a)  Korvataan 26 artiklan 1 kohta seuraavasti:
1.  Siirtymäkauden päätyttyä tietokantaa hallinnoiva viranomainen, jäljempänä ”tietokantaa hallinnoiva viranomainen”, joka rahoitetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta, vastaa keskusviisumitietojärjestelmän ja kansallisten rajapintojen operatiivisesta hallinnosta. Tietokantaa hallinnoivan viranomaisen on yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa varmistettava, että keskusviisumitietojärjestelmässä ja kansallisissa rajapinnoissa käytetään aina parasta saatavilla olevaa teknologiaa, siitä tehtävä kustannushyötyanalyysi huomioiden.
1. Eu-LISA vastaa viisumitietojärjestelmän ja sen 2 a artiklassa tarkoitettujen komponenttien operatiivisesta hallinnosta. Sen on yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa varmistettava, että näissä komponenteissa käytetään aina parasta saatavilla olevaa teknologiaa, siitä tehtävä kustannushyötyanalyysi huomioon ottaen.
Tarkistus 108
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 23 b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 767/2008
26 artikla – 2 kohta
23 b)  Korvataan 26 artiklan 2 kohta seuraavasti:
2.  Tietokantaa hallinnoiva viranomainen vastaa myös seuraavista keskusviisumitietojärjestelmän ja kansallisten rajapintojen väliseen tiedonsiirtoinfrastruktuuriin liittyvistä tehtävistä:
2. VIS:n operatiiviseen hallinnointiin kuuluvat kaikki tehtävät VIS:n pitämiseksi toiminnassa ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa tämän asetuksen mukaisesti sekä erityisesti järjestelmän ylläpito ja tarpeellinen tekninen kehittäminen, joilla varmistetaan, että VIS toimii operationaalisesti tyydyttävällä laadullisella tasolla, erityisesti kun on kyse konsulaattien ja rajaviranomaisten keskusviisumitietojärjestelmästä tekemien hakujen vasteajasta. Vasteaikojen on oltava mahdollisimman lyhyitä.”
a)  valvonta;
b)  turvallisuus;
c)  jäsenvaltioiden ja palveluntarjoajan välisten suhteiden koordinointi.
Tarkistus 109
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 23 c alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 767/2008
26 artikla – 3–8 kohta
23 c)  Kumotaan 26 artiklan 3–8 kohta.
Tarkistus 110
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 24 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
26 artikla – 8 a kohta
24)  Lisätään 26 artiklaan 8 a kohta seuraavasti:
Poistetaan.
”8 a. Eu-LISAn sallitaan käyttää VIS-tuotantojärjestelmän anonymisoituja todellisia henkilötietoja testaustarkoituksiin seuraavissa olosuhteissa:
a)  vianmääritys ja korjaaminen, kun keskusjärjestelmässä havaitaan vikoja;
b)  sellaisten uusien teknologioiden ja tekniikoiden testaaminen, jotka ovat merkityksellisiä keskusjärjestelmän suorituskyvyn tai tietojen siihen siirtämisen parantamiseksi.
Tällaisissa tapauksissa turvallisuustoimenpiteet, pääsynvalvonta ja lokitoiminnot ovat testausympäristössä samantasoiset kuin VIS-tuotantojärjestelmässä. Testaukseen valitut todelliset henkilötiedot on muutettava anonyymeiksi siten, että rekisteröity ei ole enää tunnistettavissa.”
Tarkistus 111
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 24 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 767/2008
26 artikla – 9 a kohta ja 9 b kohta (uusi)
24 a)  Lisätään 26 artiklaan kohdat seuraavasti:
”9 a. Jos eu-LISA tekee ulkopuolisten toimeksisaajien kanssa yhteistyötä jossakin VIS:ään liittyvässä tehtävässä, sen on seurattava tiiviisti toimeksisaajan toimia, jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen noudattaminen, erityisesti turvallisuuden, luottamuksellisuuden ja tietosuojan noudattaminen.
9 b.  VIS-keskusjärjestelmän operatiivista hallinnointia ei saa antaa yksityisten yritysten tai organisaatioiden tehtäväksi.”
Tarkistus 112
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 25 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
27 artikla – 2 kohta
Molempia keskuksia voidaan käyttää samanaikaisesti viisumitietojärjestelmän aktiivisessa toiminnassa edellyttäen, että varakeskuksella on edelleen valmiudet varmistaa toiminta järjestelmän häiriötilanteissa.
Eu-LISA panee täytäntöön teknisiä ratkaisuja, jotta varmistetaan viisumitietojärjestelmän keskeytymätön saatavuus joko keskusviisumitietojärjestelmän ja keskusviisumitietojärjestelmän varakeskuksen samanaikaisella toiminnalla, edellyttäen, että keskusviisumitietojärjestelmän varakeskuksella on edelleen valmiudet varmistaa viisumitietojärjestelmän toiminta keskusviisumitietojärjestelmän häiriötilanteissa, tai toisintamalla järjestelmä tai sen komponentit.
Tarkistus 113
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 26 alakohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 767/2008
29 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Jäsenvaltioiden on tässä tarkoituksessa varmistettava, että konsulaattien henkilöstölle ja kaikkien ulkoisten palveluntarjoajien henkilöstölle, joiden kanssa ne tekevät yhteistyötä asetuksen (EU) N:o 810/2009 43 artiklan mukaisesti, annetaan säännöllisesti koulutusta tietojen laadusta.
Tarkistus 114
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 26 alakohta – d alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
29 artikla – 2 a kohta – 1 alakohta
2 a.   Tietokantaa hallinnoiva viranomainen kehittää ja ylläpitää yhdessä komission kanssa tietojen automaattisia laadunvalvontamekanismeja ja -menettelyjä viisumitietojärjestelmän tietojen laadun tarkastamista varten ja raportoi säännöllisesti jäsenvaltioille. Tietokantaa hallinnoiva viranomainen raportoi jäsenvaltioille ja komissiolle säännöllisesti tietojen laadunvalvonnasta.
2 a. Eu-LISA kehittää, ylläpitää ja jatkuvasti päivittää yhdessä komission kanssa tietojen automaattisia laadunvalvontamekanismeja ja -menettelyjä viisumitietojärjestelmän tietojen laadun tarkastamista varten ja raportoi säännöllisesti jäsenvaltioille. Eu-LISAn on varmistettava, että ammatillisesti koulutettu henkilöstö pystyy panemaan täytäntöön tarvittavat tekniset innovaatiot ja parannukset, joita tietojen laadunvalvontamekanismien käyttö edellyttää. Eu-LISA raportoi jäsenvaltioille ja komissiolle säännöllisesti tietojen laadunvalvonnasta. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti kertomuksen tietojen laadussa havaitsemistaan ongelmista ja niiden ratkaisemisesta.
Tarkistus 115
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 26 alakohta – d a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 767/2008
29 artikla – 2 b kohta (uusi)
d a)  lisätään kohta seuraavasti:
”2 b. Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen sen tekniikan toteutettavuudesta, saatavuudesta, valmiudesta ja luotettavuudesta, jota tarvitaan, jotta kasvokuvia voidaan käyttää henkilöiden tunnistamiseksi.”;
Tarkistus 116
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 26 alakohta – d b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 767/2008
29 artikla – 3 a kohta (uusi)
d b)  Lisätään kohta seuraavasti:
”3 a. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä VIS:ssä tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä varten viranomainen, joka toimii asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 7 kohdassa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä ja jolle on keskitetty vastuu kyseisen jäsenvaltion tietojenkäsittelystä. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava nimeämisestä komissiolle.”;
Tarkistus 117
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
29 aartikla – 1 kohta – a alakohta
a)  9, 22 c ja 22 d artiklassa sekä 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut tiedot voidaan lähettää viisumitietojärjestelmään ainoastaan kansallisten vastuuviranomaisten suorittaman laaduntarkastuksen jälkeen;
a)  9, 22 c ja 22 d artiklassa sekä 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut tiedot voidaan tallentaa viisumitietojärjestelmään ainoastaan kansallisten vastuuviranomaisten suorittaman laaduntarkastuksen jälkeen;
Tarkistus 118
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
29 aartikla – 2 kohta – b alakohta
b)  viisumitietojärjestelmä voi käynnistää 9 a artiklan 3 kohdan ja 22 b artiklan 2 kohdassa tarkoitetut automaattiset menettelyt ainoastaan viisumitietojärjestelmän tämän artiklan mukaisesti suorittaman laaduntarkastuksen jälkeen; jos vahvistetut laatukriteerit eivät näissä tarkastuksissa täyty, viisumitietojärjestelmä ilmoittaa asiasta automaattisesti vastuuviranomaiselle tai vastuuviranomaisille;
b)  viisumitietojärjestelmä voi käynnistää 9 a artiklan 3 kohdan ja 22 b artiklan 2 kohdassa tarkoitetut automaattiset menettelyt ainoastaan viisumitietojärjestelmän tämän artiklan mukaisesti suorittaman laaduntarkastuksen jälkeen; jos vahvistetut laatukriteerit eivät näissä tarkastuksissa täyty, viisumitietojärjestelmä ilmoittaa asiasta automaattisesti vastuuviranomaiselle tai vastuuviranomaisille;
Tarkistus 119
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
29 aartikla – 2 kohta – c alakohta
c)  kasvokuvien ja sormenjälkitietojen laatu tarkastetaan luotaessa kolmansien maiden kansalaisten hakemustiedostoja viisumitietojärjestelmään, jotta voidaan varmistaa, että biometrisen tunnistamisen mahdollistavat tietojen vähimmäislaatuvaatimukset täyttyvät;
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 120
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
29 aartikla – 3 kohta
3.  Tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen tallentamiselle vahvistetaan laatuvaatimukset. Näiden laatuvaatimusten sisältö vahvistetaan täytäntöönpanosäädöksissä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 121
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 28 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
31 artikla – 1–2 kohta
28)  Korvataan 31 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:
Poistetaan.
”1. Edellä olevan 9 artiklan 4 alakohdan a, b, c, k ja m alakohdassa, 9 artiklan 6 alakohdassa ja 9 artiklan 7 alakohdassa tarkoitettuja tietoja voidaan siirtää kolmansiin maihin tai liitteessä mainituille kansainvälisille järjestöille tai saattaa niiden saataville, ainoastaan jos se on tarpeen yksittäisissä tapauksissa kolmansien maiden kansalaisten henkilöllisyyden toteamiseksi, ja yksinomaan direktiivin 2008/115/EY mukaista palauttamista varten tai asetuksen ... [asetus uudelleensijoittamiskehyksestä] mukaista uudelleensijoittamista varten, edellyttäen että tiedot viisumitietojärjestelmään tallentanut jäsenvaltio on antanut suostumuksensa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 2016/679 soveltamista.”
Tarkistus 122
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 28 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 767/2008
31 artikla – 2 kohta
28 a)  Korvataan 31 artiklan 2 kohta seuraavasti:
2.  Edellä olevan 9 artiklan 4 kohdan a, b, c, k ja m alakohdassa tarkoitettuja tietoja voidaan 1 kohdasta poiketen siirtää kolmansiin maihin tai liitteessä mainituille kansainvälisille järjestöille tai saattaa niiden saataville, jos se on tarpeen yksittäisissä tapauksissa kolmansien maiden kansalaisten henkilöllisyyden toteamiseksi, myös heidän palauttamistaan varten, mutta vain sillä edellytyksellä, että
2. Rajaviranomaiset tai maahanmuuttoviranomaiset voivat tämän artiklan 1 kohdasta poiketen siirtää 9 artiklan 4 kohdan a, a a, b, c c, k ja m alakohdassa ja 6 ja 7 kohdassa tarkoitettuja tietoja kolmansille maille tai tämän asetuksen liitteessä I mainituille kansainvälisille järjestöille yksittäistapauksissa, jos se on tarpeen kolmansien maiden kansalaisten henkilöllisyyden toteamiseksi yksinomaan heidän palauttamistaan varten, mutta vain sillä edellytyksellä, että
a)  komissio on tehnyt päätöksen henkilötietojen riittävästä suojasta kyseisessä kolmannessa maassa direktiivin 95/46/EY 25 artiklan 6 kohdan mukaisesti tai että yhteisön ja kyseisen kolmannen maan välillä on voimassa takaisinottosopimus tai että direktiivin 95/46/EY 26 artiklan 1 kohdan d alakohdan säännöksiä sovelletaan;
a)  komissio on tehnyt päätöksen henkilötietojen suojan riittävästä tasosta kyseisessä kolmannessa maassa asetuksen (EU) 2016/679 45 artiklan 3 kohdan mukaisesti;
b)  kolmas maa tai kansainvälinen järjestö lupaa käyttää tietoja vain siihen tarkoitukseen, johon ne on annettu;
b)  asetuksen (EU) 2016/679 46 artiklassa tarkoitetuista asianmukaisista suojatoimista on määrätty esimerkiksi takaisinottosopimuksessa, joka on voimassa unionin tai jonkin jäsenvaltion ja kyseisen kolmannen maan välillä; tai
c)  siirretyt tiedot siirretään tai saatetaan saataville asianomaisten yhteisön oikeuden säännösten ja erityisesti takaisinottosopimusten ja tiedot siirtäneen tai ne saataville saattaneen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön, tietosuojaa koskevat säännökset mukaan lukien, mukaisesti; ja
c)  sovelletaan asetuksen (EU) 2016/679 49 artiklan 1 kohdan d alakohtaa.
d)   tiedot viisumitietojärjestelmään tallentanut yksi tai useampi jäsenvaltio on antanut suostumuksensa.
Tarkistus 123
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 28 b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 767/2008
31 artikla – 3 kohta
28 b)  Korvataan 31 artiklan 3 kohta seuraavasti:
3.  Tällaiset henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille eivät vaikuta pakolaisten eivätkä kansainvälistä suojelua pyytävien henkilöiden oikeuksiin, erityisesti kun on kyse palauttamiskiellosta.
3. Tämän asetuksen 9 artiklan 4 kohdan a, b, c, k ja m alakohdassa ja 6 ja 7 kohdassa tarkoitettuja tietoja voidaan siirtää tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti ainoastaan kun kaikki seuraavista edellytyksistä täyttyvät:
a)   tiedot siirretään noudattaen asianomaisia unionin oikeuden säännöksiä, erityisesti tietosuojasäännöksiä, mukaan lukien asetuksen (EU) 2016/679 V luku, sekä takaisinottosopimuksia ja tietoja siirtävän jäsenvaltion kansallista oikeutta;
b)   tiedot viisumitietojärjestelmään tallentanut jäsenvaltio on antanut hyväksyntänsä;
c)   kolmas maa tai kansainvälinen järjestö on sitoutunut käsittelemään tietoja vain siinä tarkoituksessa, jota varten ne on annettu; sekä
d)   asianomaisesta kolmannen maan kansalaisesta on direktiivin 2008/115/EY nojalla tehty palauttamispäätös, edellyttäen että kyseisen palautuspäätöksen täytäntöönpanoa ei ole lykätty eikä siihen ole haettu muutosta tavalla, joka voisi johtaa sen täytäntöönpanon lykkäämiseen.”;
Tarkistus 124
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 28 c alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 767/2008
31 artikla – 3 a kohta ja 3 b kohta (uusi)
28 c)  Lisätään 31 artiklaan kohdat seuraavasti:
”3 a. Henkilötietojen siirrot kolmansille maille tai kansainvälisille järjestöille 2 kohdan mukaisesti eivät vaikuta kansainvälistä suojelua pyytävien tai saavien henkilöiden oikeuksiin erityisesti palauttamiskiellon osalta.
3 b.  Henkilötietoja, jotka jäsenvaltio tai Europol saa viisumitietojärjestelmästä lainvalvontatarkoituksia varten, ei saa siirtää kolmansille maille, kansainvälisille järjestöille tai unioniin tai sen ulkopuolelle sijoittautuneille yksityisille yhteisöille eikä asettaa niiden saataville. Tätä kieltoa sovelletaan myös, kun näitä tietoja käsitellään edelleen kansallisella tasolla tai jäsenvaltioiden välillä direktiivin (EU) 2016/680 nojalla.”;
Tarkistus 125
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 28 e alakohta (uusi) – a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 767/2008
32 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)
28 e)  Muutetaan 32 artiklan 2 kohta seuraavasti:
a)   lisätään alakohta seuraavasti:
”e a)estää asiattomia käyttämästä automaattisia tietojenkäsittelyjärjestelmiä tiedonsiirtolaitteiden avulla;”;
Tarkistus 126
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 28 e alakohta (uusi) – b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 767/2008
32 artikla – 2 kohta – j a–j b alakohta (uusi)
b)  Lisätään kohdat seuraavasti:
”j a)varmistetaan, että asennettujen järjestelmien normaali toiminta voidaan palauttaa keskeytystilanteessa;
j b)   taataan luotettavuus varmistamalla, että kaikista VIS:n toiminnassa ilmenevistä vioista ilmoitetaan asianmukaisesti ja että toteutetaan tarvittavat tekniset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että henkilötiedot voidaan palauttaa, jos VIS:n toimintahäiriö aiheuttaa tietojen turmeltumista;”;
Tarkistus 127
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 28 f alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 767/2008
32 aartikla (uusi)
28 f)  Lisätään artikla seuraavasti:
”32 a artikla
Turvallisuushäiriöt
1.   Kaikki tapahtumat, joilla on tai saattaa olla vaikutusta VIS-järjestelmän turvallisuuteen ja jotka voivat aiheuttaa järjestelmälle vahinkoa tai johtaa tietojen häviämiseen, katsotaan turvallisuushäiriöiksi, erityisesti jos tietoihin on mahdollisesti päästy lainvastaisesti käsiksi tai jos tietojen saatavuus, eheys tai luottamuksellisuus on vaarantunut tai saattanut vaarantua.
2.   Turvallisuushäiriöihin on vastattava nopeasti, tehokkaasti ja asianmukaisesti.
3.   Jäsenvaltioiden, Europolin ja Euroopan raja- ja merivartioviraston on ilmoitettava turvallisuushäiriöistä viipymättä komissiolle, eu-LISAlle, toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta henkilötietojen tietoturvaloukkauksen ilmoittamista ja siitä tiedottamista asetuksen (EU) N:o 2016/679 33 artiklan mukaisesti tai direktiivin (EU) 2016/680 30 artiklan mukaisesti. Eu-LISA ilmoittaa kaikista VIS-keskusjärjestelmään liittyvistä turvallisuushäiriöistä viipymättä komissiolle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle.
4.   Turvallisuushäiriöstä, jolla on tai saattaa olla vaikutusta VIS-järjestelmän toimintaan jäsenvaltiossa tai eu-LISAssa taikka muiden jäsenvaltioiden tallentamien tai toimittamien tietojen saatavuuteen, eheyteen tai luottamuksellisuuteen, ilmoitetaan kaikille jäsenvaltioille viipymättä ja raportoidaan eu-LISAn toimittaman turvallisuushäiriöiden hallintaa koskevan suunnitelman mukaisesti.
5.   Jäsenvaltiot ja eu-LISA tekevät yhteistyötä turvallisuushäiriön tapahtuessa.
6.   Komissio raportoi vakavista tietoturvaloukkauksista Euroopan parlamentille ja neuvostolle välittömästi. Nämä raportit on luokiteltava turvallisuusluokkaan EU RESTRICTED / RESTREINT UE sovellettavien turvallisuusmääräysten mukaisesti.
7.   Jos turvallisuushäiriö johtuu tietojen väärinkäytöstä, jäsenvaltioiden, Europolin ja Euroopan raja- ja merivartioviraston on varmistettava, että seuraamuksia määrätään 36 artiklan nojalla.”
Tarkistus 128
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 28 g alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 767/2008
33 artikla
28 g)  Korvataan 33 artikla seuraavasti:
33 artikla
33 artikla
Korvausvastuu
Korvausvastuu
1.  Henkilöllä tai jäsenvaltiolla, jolle on aiheutunut vahinkoa lainvastaisesta tietojenkäsittelystä tai jostain tämän asetuksen vastaisesta teosta, on oikeus saada vahingosta vastuussa olevalta jäsenvaltiolta korvaus aiheutuneesta vahingosta. Kyseinen jäsenvaltio vapautuu tästä vastuusta osittain tai kokonaan, jos se osoittaa, ettei se ole vastuussa vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta.
1.  Rajoittamatta oikeutta rekisterinpitäjältä tai tietojen käsittelijältä saatavaan korvaukseen ja rekisterinpitäjän tai tietojen käsittelijän vastuuta asetuksen (EU) 2016/679, direktiivin (EU) 2016/680 ja asetuksen (EU) 2018/1726 mukaisesti
a)   henkilöllä tai jäsenvaltiolla, jolle on aiheutunut aineellista vahinkoa lainvastaisesta henkilötietojen käsittelystä tai jostain muusta tämän asetuksen vastaisesta jäsenvaltion toteuttamasta teosta, on oikeus saada kyseiseltä jäsenvaltiolta korvaus aiheutuneesta vahingosta;
b)   henkilöllä tai jäsenvaltiolla, jolle on aiheutunut aineellista tai aineetonta vahinkoa Europolin, Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston tai eu-LISAn tämän asetuksen vastaisesta teosta, on oikeus saada korvausta kyseiseltä virastolta.
Kyseinen jäsenvaltio, Europol, Euroopan raja- ja merivartiovirasto tai eu-LISA vapautuu ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta vastuustaan osittain tai kokonaan, jos ne osoittavat, etteivät ne ole vastuussa vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta.
2.  Jos viisumitietojärjestelmälle aiheutuu vahinkoa siitä, ettei jokin jäsenvaltio ole noudattanut tämän asetuksen mukaisia velvoitteitaan, tämä jäsenvaltio on velvollinen korvaamaan tällaisen vahingon, paitsi jos ja siltä osin kuin tietokantaa hallinnoiva viranomainen tai toinen viisumitietojärjestelmään osallistuva jäsenvaltio on jättänyt toteuttamatta kohtuulliset toimenpiteet vahingon syntymisen ehkäisemiseksi tai sen vaikutusten rajoittamiseksi mahdollisimman vähiin.
2.  Jos VIS-keskusjärjestelmälle aiheutuu vahinkoa siitä, ettei jokin jäsenvaltio ole noudattanut tämän asetuksen mukaisia velvoitteitaan, tämä jäsenvaltio on velvollinen korvaamaan tällaisen vahingon, paitsi jos ja siltä osin kuin eu-LISA tai toinen VIS-keskusjärjestelmään osallistuva jäsenvaltio on jättänyt toteuttamatta kohtuulliset toimenpiteet vahingon syntymisen ehkäisemiseksi tai sen vaikutusten rajoittamiseksi mahdollisimman vähiin.
3.  Jäsenvaltiota vastaan esitettyihin korvausvaatimuksiin, jotka koskevat 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua vahinkoa, sovelletaan vastaajana olevan jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä.
3.  Jäsenvaltiota vastaan esitettyihin korvausvaatimuksiin, jotka koskevat 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua vahinkoa, sovelletaan kyseisen jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä. Valvontaviranomaista, Europolia, Euroopan raja- ja merivartiovirastoa tai eu-LISAa vastaan esitettyihin korvausvaatimuksiin, jotka koskevat 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua vahinkoa, sovelletaan perussopimuksissa säädettyjä edellytyksiä.”;
Tarkistus 129
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 29 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
34 artikla – 1 kohta
1.  Kunkin jäsenvaltion, Euroopan raja- ja merivartioviraston ja tietokantaa hallinnoivan viranomaisen on säilytettävä lokitiedot kaikista viisumitietojärjestelmässä toteutetuista tietojenkäsittelytapahtumista. Näissä lokitiedoissa on mainittava 6 artiklan 1 kohdassa, 20 a artiklan 1 kohdassa, 22 k artiklan 1 kohdassa sekä 15–22 artiklassa ja 22 g–22 j artiklassa tarkoitettu tietojen käyttötarkoitus, käsittelyn päivämäärä ja kellonaika, 9–14 artiklassa tarkoitettu siirrettyjen tietojen luonne, 15 artiklan 2 kohdassa, 18 artiklassa, 19 artiklan 1 kohdassa, 20 artiklan 1 kohdassa, 21 artiklan 1 kohdassa, 22 artiklan 1 kohdassa, 22 g artiklassa, 22 h artiklassa, 22 i artiklassa, 22 j artiklassa, 45 a artiklassa ja 45 d artiklassa tarkoitettu haussa käytettyjen tietojen luonne sekä tietoja tallentavan ja niitä hakevan viranomaisen nimi. Lisäksi kunkin jäsenvaltion on säilytettävä lokitiedot henkilöstöstä, jolla on asianmukaiset valtuudet tallentaa tai hakea tietoja.
1.  Kunkin jäsenvaltion, Euroopan raja- ja merivartioviraston ja eu-LISAn on säilytettävä lokitiedot kaikista viisumitietojärjestelmässä toteutetuista tietojenkäsittelytapahtumista. Näissä lokitiedoissa on mainittava 6 artiklan 1 kohdassa, 20 a artiklan 1 kohdassa, 22 k artiklan 1 kohdassa sekä 15–22 artiklassa ja 22 g–22 j artiklassa tarkoitettu tietojen käyttötarkoitus, käsittelyn päivämäärä ja kellonaika, 9–14 artiklassa ja 22 c–22 f artiklassa tarkoitettu siirrettyjen tietojen luonne, 15 artiklan 2 kohdassa, 18 artiklassa, 19 artiklan 1 kohdassa, 20 artiklan 1 kohdassa, 21 artiklan 1 kohdassa, 22 artiklan 1 kohdassa, 22 g artiklassa, 22 h artiklassa, 22 i artiklassa, 22 j artiklassa, 45 a artiklassa ja 45 d artiklassa tarkoitettu haussa käytettyjen tietojen luonne sekä tietoja tallentavan ja niitä hakevan viranomaisen nimi. Lisäksi kunkin jäsenvaltion on säilytettävä lokitiedot henkilöstöstä, jolla on asianmukaiset valtuudet tallentaa tai hakea tietoja.
Tarkistus 130
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 29 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
34 artikla – 2 kohta
2.  Jäljempänä 45 b artiklassa lueteltujen tapahtumien osalta jokaisesta viisumitietojärjestelmässä ja rajanylitystietojärjestelmässä toteutetusta tietojenkäsittelytapahtumasta on säilytettävä lokitiedot tämän artiklan ja rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta annetun asetuksen (EU) 2226/2017 41 artiklan mukaisesti.
2.  Jäljempänä 45 b artiklassa lueteltujen tapahtumien osalta jokaisesta viisumitietojärjestelmässä ja rajanylitystietojärjestelmässä toteutetusta tietojenkäsittelytapahtumasta on säilytettävä lokitiedot kyseisen artiklan ja rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta annetun asetuksen (EU) 2226/2017 46 artiklan mukaisesti. Edellä 17 a artiklassa lueteltujen tapahtumien osalta jokaisesta viisumitietojärjestelmässä ja rajanylitystietojärjestelmässä toteutetusta tietojenkäsittelytapahtumasta on pidettävä kirjaa tämän artiklan sekä asetuksen (EU) 2017/2226 46 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 131
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 29 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 767/2008
35 artikla
29 a)  Korvataan 35 artikla seuraavasti:
35 artikla
35 artikla
Sisäinen valvonta
Sisäinen valvonta
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jokainen viranomainen, jolla on oikeus käyttää viisumitietojärjestelmän tietoja, toteuttaa tämän asetuksen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet ja tekee tarvittaessa yhteistyötä kansallisen valvontaviranomaisen kanssa.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jokainen viranomainen, jolla on oikeus käyttää viisumitietojärjestelmän tietoja, toteuttaa tämän asetuksen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet ja tekee yhteistyötä kansallisen valvontaviranomaisen kanssa.”;
Tarkistus 132
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 29 b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 767/2008
36 artikla
29 b)  Korvataan 36 artikla seuraavasti:
36 artikla
36 artikla
Seuraamukset
Seuraamukset
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että viisumitietojärjestelmän tietojen väärinkäyttäminen on rangaistavaa seuraamuksin, kansallisen lainsäädännön mukaiset hallinnolliset ja/tai rikosoikeudelliset seuraamukset mukaan lukien, ja että seuraamukset ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että viisumitietojärjestelmän tietojen väärinkäyttäminen tai käsittely tämän asetuksen vastaisesti on rangaistavaa seuraamuksin, kansallisen lainsäädännön mukaiset hallinnolliset ja/tai rikosoikeudelliset seuraamukset mukaan lukien, ja että seuraamukset ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.”;
Tarkistus 133
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 30 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
37 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Vastuussa olevan jäsenvaltion on ilmoitettava hakijoille ja 9 artiklan 4 kohdan f alakohdassa tarkoitetuille henkilöille seuraavat tiedot:
1.  Sanotun rajoittamatta oikeutta saada asetuksen (EU) 2018/1725 15 ja 16 artiklassa, asetuksen (EU) N:o 2016/679 13 ja 14 artiklassa ja direktiivin 2016/680 13 artiklassa tarkoitettuja tietoja, vastuussa olevan jäsenvaltion on ilmoitettava kolmansien maiden kansalaisille ja 9 artiklan 4 alakohdan f alakohdassa, 22 c artiklan 2 kohdan e alakohdassa tai 22 d artiklan e kohdassa tarkoitetuille henkilöille seuraavat tiedot:
Tarkistus 134
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 30 alakohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 767/2008
37 artikla – 1 kohta – f alakohta
a a)   korvataan 1 kohdan f alakohta seuraavasti:
f)  hakijan oikeus tutustua itseään koskeviin tietoihin ja oikeus pyytää, että heitä koskevat virheelliset tiedot oikaistaan tai että heitä koskevat lainvastaisesti käsitellyt tiedot poistetaan, mukaan lukien oikeus saada tietoa edellä mainittujen oikeuksien käyttöä koskevista menettelyistä ja niiden 41 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kansallisten valvontaviranomaisten yhteystiedot, jotka käsittelevät henkilötietosuojaa koskevia vaatimuksia.
”f) hakijan oikeus tutustua itseään koskeviin tietoihin ja oikeus pyytää, että heitä koskevat virheelliset tiedot oikaistaan tai että heitä koskevat lainvastaisesti käsitellyt tiedot poistetaan, mukaan lukien oikeus saada tietoa edellä mainittujen oikeuksien käyttöä koskevista menettelyistä ja niiden 41 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen Euroopan tietosuojavaltuutetun ja tietojen keruusta vastaavan jäsenvaltion kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot, jotka käsittelevät henkilötietosuojaa koskevia vaatimuksia.
Tarkistus 135
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 30 alakohta – a b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 767/2008
37 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)
a b)   lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:
”f a)tieto siitä, että jäsenvaltioilla ja Europolilla voi olla pääsy viisumitietojärjestelmään lainvalvontatarkoituksissa.”;
Tarkistus 136
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 30 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
37 artikla – 2 kohta
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on ilmoitettava kirjallisesti, ja tarvittaessa suullisesti, kolmannen maan kansalaiselle, kun 9 artiklan 4, 5 ja 6 alakohdassa, 22 c artiklan 2 alakohdassa ja 22 d artiklan a–g alakohdassa tarkoitetut tiedot, valokuva ja sormenjäljet kerätään, sellaisella kielellä ja tavalla, jota rekisteröity ymmärtää tai jota hänen voidaan kohtuudella olettaa ymmärtävän. Lapsille tiedot on annettava ikätasolle sopivalla tavalla käyttäen lehtisiä ja/tai infografiikkaa ja/tai esittelyjä, joiden nimenomaisena tarkoituksena on selittää sormenjälkien ottamismenettelyä.
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on ilmoitettava selvästi, tiiviisti ja täsmällisesti kirjallisesti, ja tarvittaessa suullisesti, kolmannen maan kansalaiselle, kun 9 artiklan 4, 5 ja 6 alakohdassa, 22 c artiklan 2 alakohdassa ja 22 d artiklan a–g alakohdassa tarkoitetut tiedot, kasvokuva ja sormenjäljet kerätään. Lapsille tiedot on annettava ikätasolle sopivalla tavalla käyttäen lehtisiä ja/tai infografiikkaa ja/tai esittelyjä, joiden nimenomaisena tarkoituksena on selittää sormenjälkien ottamismenettelyä.
Tarkistus 137
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 31 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
38 artikla – 3 kohta
31)  Korvataan 38 artiklan 3 kohta seuraavasti:
Poistetaan.
"3. Jos 2 kohdassa säädetty pyyntö esitetään muulle kuin vastuussa olevalle jäsenvaltiolle, on sen jäsenvaltion viranomaisten, jolle pyyntö on esitetty, otettava yhteyttä vastuussa olevan jäsenvaltion viranomaisiin seitsemän päivän kuluessa. Vastuussa olevan jäsenvaltion on kuukauden kuluessa tarkistettava tietojen oikeellisuus ja se, onko niiden käsittely viisumitietojärjestelmässä tapahtunut lainmukaisesti.”
Tarkistus 138
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 31 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 767/2008
38 artikla
31 a)  Korvataan 38 artikla seuraavasti:
38 artikla
38 artikla
Oikeus tutustua tietoihin sekä oikaista ja poistaa ne
Oikeus saada pääsy henkilötietoihin, oikaista ne, täydentää niitä ja poistaa ne sekä oikeus rajoittaa niiden käsittelyä
1.  Kenellä tahansa on oikeus saada tietoonsa viisumitietojärjestelmään tallennetut itseään koskevat tiedot ja tiedot viisumitietojärjestelmään siirtänyt jäsenvaltio, tämän rajoittamatta velvollisuutta ilmoittaa muita tietoja direktiivin 95/46/EY 12 artiklan a kohdan mukaisesti. Ainoastaan jäsenvaltio voi antaa luvan tutustua tietoihin. Kunkin jäsenvaltion on kirjattava tällaista lupaa koskevat pyynnöt.
1.  Pitkäaikaisten viisumien tai oleskelulupien hakijoille tai haltijoille, joiden tiedot tallennetaan VIS-keskusjärjestelmään, on ilmoitettava kyseisten tietojen keruuajankohtana menettelyistä, joiden mukaisesti he voivat käyttää asetuksen (EU) 2018/1725 17–20 artiklan ja asetuksen (EU) 2016/679 15–18 artiklan mukaisia oikeuksiaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 2018/1725 15 ja 16 artiklan mukaista tiedonsaantioikeutta. Heille on myös samalla annettava Euroopan tietosuojavaltuutetun yhteystiedot.
2.   Kuka tahansa voi pyytää, että häntä koskevat virheelliset tiedot oikaistaan ja että lainvastaisesti tallennetut tiedot poistetaan. Vastuussa olevan jäsenvaltion on omien lakiensa, asetustensa ja menettelyjensä mukaisesti mahdollisimman pian oikaistava tiedot tai poistettava ne.
2.   Jotta 1 kohdassa tarkoitetut henkilöt voivat käyttää asetuksen (EU) N:o 2018/1725 17–20 artiklan ja asetuksen (EU) 2016/679 15–18 artiklan mukaisia oikeuksiaan, heillä on oltava oikeus kääntyä sen jäsenvaltion puoleen, joka tallensi heidän tietonsa VIS-järjestelmään. Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion on tutkittava pyyntö ja vastattava siihen mahdollisimman pian ja viimeistään 30 päivän kuluttua. Jos pyyntöön vastatessa havaitaan, että VIS-järjestelmään tallennetut tiedot ovat virheellisiä tai ne on kirjattu laittomasti, vastuussa olevan jäsenvaltion on asetuksen (EU) 2016/679 12 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti korjattava tiedot tai poistettava ne VIS-järjestelmästä viipymättä tai viimeistään 30 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jos pyyntö esitetään muulle kuin vastuussa olevalle jäsenvaltiolle, on sen jäsenvaltion viranomaisten, jolle pyyntö on esitetty, otettava yhteyttä vastuussa olevan jäsenvaltion viranomaisiin seitsemän päivän kuluessa. Vastuussa olevan jäsenvaltion on kuukauden kuluessa tarkistettava tietojen oikeellisuus ja se, onko niiden käsittely viisumitietojärjestelmässä tapahtunut lainmukaisesti. Vastuussa olevan jäsenvaltion viranomaisiin yhteyttä ottaneen jäsenvaltion on ilmoitettava asianomaisille henkilöille heidän pyyntönsä välittämistä koskevasta jatkomenettelystä.
3.   Jos 2 kohdassa säädetty pyyntö esitetään muulle kuin vastuussa olevalle jäsenvaltiolle, on sen jäsenvaltion viranomaisten, jolle pyyntö on esitetty, otettava yhteyttä vastuussa olevan jäsenvaltion viranomaisiin 14 päivän kuluessa. Vastuussa olevan jäsenvaltion on kuukauden kuluessa tarkistettava tietojen oikeellisuus ja se, onko niiden käsittely viisumitietojärjestelmässä tapahtunut lainmukaisesti.
3.   Jos vastuussa oleva jäsenvaltio ei ole samaa mieltä väitteestä, jonka mukaan viisumitietojärjestelmään tallennetut tiedot ovat virheellisiä tai että ne on tallennettu lainvastaisesti, sen on viipymättä tehtävä hallintopäätös, jossa annetaan asianomaiselle henkilölle kirjallinen selvitys siitä, miksi se ei aio oikaista tai poistaa häntä koskevia tietoja.
4.   Jos viisumitietojärjestelmässä olevat tiedot osoittautuvat virheellisiksi tai jos ne on tallennettu lainvastaisesti, vastuussa olevan jäsenvaltion on oikaistava tiedot tai poistettava ne 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Vastuussa olevan jäsenvaltion on ilmoitettava viipymättä asianomaiselle henkilölle kirjallisesti häntä koskevien tietojen oikaisusta tai niiden poistamisesta.
4.   Kyseisessä päätöksessä on lisäksi annettava asianomaiselle henkilölle tiedot tämän mahdollisuudesta riitauttaa 2 kohdassa tarkoitettua pyyntöä koskeva päätös sekä tarvittaessa tiedot siitä, miten asianomainen henkilö voi tarvittaessa panna vireille kanteen tuomioistuimessa tai tehdä kantelun toimivaltaisille viranomaisille, sekä avusta, jota hän voi saada muun muassa toimivaltaisilta kansallisilta valvontaviranomaisilta.
5.  Jos vastuussa oleva jäsenvaltio ei ole samaa mieltä siitä, että viisumitietojärjestelmään tallennetut tiedot ovat virheellisiä tai että ne on tallennettu lainvastaisesti, sen on annettava asianomaiselle henkilölle viipymättä kirjallinen selvitys siitä, miksi se ei aio oikaista tai poistaa häntä koskevia tietoja.
5.   Edellä 2 kohdan nojalla tehtyyn pyyntöön on sisällytettävä asianomaisen henkilön tunnistamiseksi tarvittavat tiedot. Näitä tietoja voidaan käyttää yksinomaan 2 kohdassa tarkoitettujen oikeuksien toteuttamiseksi.
6.  Vastuussa olevan jäsenvaltion on ilmoitettava asianomaiselle henkilölle myös siitä, mitä toimenpiteitä hän voi toteuttaa, jollei hän hyväksy saamaansa selvitystä. Ilmoitukseen on sisällytettävä tiedot siitä, miten voi panna vireille kanteen tai tehdä kantelun kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille tai tuomioistuimille, sekä avusta, jota on saatavilla muun muassa 41 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilta kansallisilta valvontaviranomaisilta kyseisen jäsenvaltion lakien, asetusten ja menettelyjen mukaisesti.
6.  Vastuussa olevan jäsenvaltion on pidettävä kirjaa tapahtumasta kirjallisen asiakirjan muodossa, josta ilmenee, että 2 kohdassa tarkoitettu pyyntö on tehty ja miten sitä on käsitelty. Sen on asetettava tämä asiakirja tietosuojasta vastaavien toimivaltaisten kansallisten valvontaviranomaisten saataville viipymättä ja viimeistään seitsemän päivän kuluttua 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetusta tietojen oikaisemista tai poistamista koskevasta päätöksestä tai vastaavasti 3 kohdassa tarkoitetusta päätöksestä.”;
Tarkistus 139
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 31 b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 767/2008
39 artikla
31 b)  Korvataan 39 artikla seuraavasti:
39 artikla
39 artikla
Tietosuojaa koskevien oikeuksien varmistamista koskeva yhteistyö
Tietosuojaa koskevien oikeuksien varmistamista koskeva yhteistyö
1.  Jäsenvaltioiden on tehtävä aktiivisesti yhteistyötä 38 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa säädettyjen oikeuksien toteuttamiseksi.
1.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä aktiivisesti yhteistyötä 38 artiklassa säädettyjen oikeuksien toteuttamiseksi.
2.  Kansallisen valvontaviranomaisen on kussakin jäsenvaltiossa pyynnöstä autettava ja neuvottava asianomaista henkilöä hänen käyttäessään oikeuttaan oikaista tai poistaa itseään koskevia tietoja direktiivin 95/46/EY 28 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
2.  Asetuksen (EU) 2016/679 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun valvontaviranomaisen on kussakin jäsenvaltiossa pyynnöstä autettava ja neuvottava rekisteröityä hänen käyttäessään oikeuttaan oikaista, täydentää tai poistaa itseään koskevia henkilötietoja tai rajoittaa tällaisten tietojen käsittelyä asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti.
3.  Tiedot siirtäneen jäsenvaltion kansallisen valvontaviranomaisen ja niiden jäsenvaltioiden, jolle pyyntö on tehty, kansallisten valvontaviranomaisten on tehtävä tätä varten yhteistyötä.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tiedot siirtäneen vastuussa olevan jäsenvaltion valvontaviranomaisen ja sen jäsenvaltion valvontaviranomaisen, jolle pyyntö on esitetty, on tehtävä keskenään yhteistyötä.
Tarkistus 140
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 31 c alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 767/2008
40 artikla
31 c)  Korvataan 40 artikla seuraavasti:
40 artikla
40 artikla
Oikeussuojakeinot
Oikeussuojakeinot
1.  Kenellä tahansa on oltava kussakin jäsenvaltiossa oikeus panna vireille kanne tai tehdä kantelu sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille tai toimivaltaiselle tuomioistuimelle, joka on evännyt häneltä 38 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyn oikeuden tutustua itseään koskeviin tietoihin tai oikaista niitä tai poistaa ne.
1.   Kenellä tahansa on oltava kussakin jäsenvaltiossa oikeus panna vireille kanne tai tehdä kantelu sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille tai toimivaltaiselle tuomioistuimelle, joka on evännyt häneltä 38 artiklassa säädetyn oikeuden tutustua itseään koskeviin tietoihin tai oikaista niitä, täydentää niitä tai poistaa ne, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 2016/679 77 ja 79 artiklan soveltamista. Oikeus panna vireille kanne tai tehdä kantelu koskee myös tapauksia, joissa rekisterinpitäjä ei vastannut tietoihinpääsy-, oikaisu-, täydentämis- tai poistamispyyntöön 38 artiklan mukaisessa määräajassa tai ei koskaan käsitellyt pyyntöä.
2.  Edellä 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen kansallisten valvontaviranomaisten on avustettava asianomaista henkilöä asian koko käsittelyn ajan.
2.  Asetuksen (EU) 2016/679 51 artiklan kohdassa tarkoitetun valvontaviranomaisen on avustettava asianomaista henkilöä asian koko käsittelyn ajan.
Tarkistus 141
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 31 d alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 767/2008
41 artikla
31 d)  Korvataan 41 artikla seuraavasti:
41 artikla
41 artikla
Kansallisen valvontaviranomaisen harjoittama valvonta
Kansallisen valvontaviranomaisen harjoittama valvonta
1.  Kussakin jäsenvaltiossa nimetyn yhden tai useamman viranomaisen, jolla on direktiivin 95/46/EY 28 artiklassa tarkoitetut valtuudet, on valvottava riippumattomasti 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta asianomaisessa jäsenvaltiossa, mukaan luettuna näiden tietojen siirtäminen viisumitietojärjestelmään ja siitä pois.
1.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että asetuksen (EU) 2016/679 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valvontaviranomainen valvoo itsenäisesti kyseisen jäsenvaltion tämän asetuksen nojalla suorittaman henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta.
2.  Kansallisen valvontaviranomaisen on varmistettava, että kansallisessa järjestelmässä tapahtunut tietojenkäsittely tarkastetaan vähintään joka neljäs vuosi asiaankuuluvien kansainvälisten tarkastuskäytäntöjen mukaisesti.
2.   Asetuksen (EU) 2016/679 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun valvontaviranomaisen tai valvontaviranomaisten on varmistettava, että kansallisten vastuuviranomaisten suorittama tietojenkäsittely tarkastetaan vähintään joka kolmas vuosi asiaankuuluvien kansainvälisten tarkastuskäytäntöjen mukaisesti. Tarkastuksen tulokset voidaan ottaa huomioon neuvoston asetuksella (EU) N:o 1053/2013 perustetun mekanismin avulla suoritetuissa arvioinneissa. Asetuksen (EU) 2016/679 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun valvontaviranomaisen on vuosittain julkaistava tietojen oikaisemista, täydentämistä tai poistamista taikka tietojen käsittelyn rajoittamista koskevien pyyntöjen lukumäärä, niiden seurauksena toteutetut toimet ja kyseisten henkilöiden pyynnöstä toteutettujen oikaisujen, täydennysten, poistojen ja käsittelyn rajoitusten lukumäärä.
3.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että kansallisella valvontaviranomaisella on riittävät voimavarat sille tämän asetuksen nojalla annettujen tehtävien hoitamiseksi.
3.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että valvontaviranomaisella on riittävät voimavarat sille tämän asetuksen nojalla annettujen tehtävien hoitamiseksi sekä mahdollisuus saada neuvoja henkilöiltä, joilla on riittävä asiantuntemus biometrisistä tiedoista.
4.   Kunkin jäsenvaltion on nimettävä viisumitietojärjestelmässä tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä varten viranomainen, joka toimii direktiivin 95/46/EY 2 artiklan d alakohdassa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä ja jolle on keskitetty vastuu kyseisen jäsenvaltion tietojen käsittelystä. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava tätä viranomaista koskevat tiedot komissiolle.
5.   Kunkin jäsenvaltion on toimitettava kansallisille valvontaviranomaisille näiden pyytämät tiedot ja erityisesti ilmoitettava niille 28 artiklan ja 29 artiklan 1 kohdan mukaisista toimista sekä annettava niille pääsy 28 artiklan 4 kohdan c alakohdassa mainittuihin luetteloihin ja 34 artiklan mukaisesti kirjattuihin tietoihin ja pääsy milloin tahansa kaikkiin toimitiloihinsa.
5.  Jäsenvaltioiden on toimitettava asetuksen (EU) 2016/679 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle valvontaviranomaiselle kaikki sen pyytämät tiedot ja erityisesti ilmoitettava sille toimista, joita ne ovat toteuttaneet tässä asetuksessa säädettyjen tehtäviensä hoitamiseksi. Jäsenvaltioiden on annettava asetuksen (EU) 2016/679 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle valvontaviranomaiselle pääsy lokitietoihinsa sekä pääsy milloin tahansa kaikkiin yhteentoimivuuteen liittyviin toimitiloihinsa.”;
Tarkistus 142
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 31 e alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 767/2008
42 artikla
31 e)  Korvataan 42 artikla seuraavasti:
42 artikla
42 artikla
Euroopan tietosuojavaltuutetun harjoittama valvonta
Euroopan tietosuojavaltuutetun harjoittama valvonta
1.  Euroopan tietosuojavaltuutettu valvoo, että tietokantaa hallinnoiva viranomainen käsittelee henkilötietoja tämän asetuksen mukaisesti. Asetuksen (EY) N:o 45/2001 46 ja 47 artiklassa tarkoitettuja tehtäviä ja toimivaltaa sovelletaan vastaavasti.
1.  Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävänä on valvoa eu-LISAn, Europolin ja Euroopan raja- ja merivartioviraston suorittamia tämän asetuksen mukaisia henkilötietojen käsittelytoimia ja varmistaa, että tällaiset toimet suoritetaan asetuksen (EU) 2018/1725 ja tämän asetuksen mukaisesti.
2.  Euroopan tietosuojavaltuutettu varmistaa, että tietokantaa hallinnoivan viranomaisen suorittama henkilötietojen käsittely tarkastetaan vähintään joka neljäs vuosi asiaankuuluvien kansainvälisten tarkastuskäytäntöjen mukaisesti. Tarkastusta koskeva selvitys toimitetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle, tietokantaa hallinnoivalle viranomaiselle, komissiolle ja kansallisille valvontaviranomaisille. Tietokantaa hallinnoivalle viranomaiselle on annettava tilaisuus esittää huomautuksia ennen selvityksen hyväksymistä.
2.  Euroopan tietosuojavaltuutettu varmistaa, että eu-LISAn suorittamat henkilötietojen käsittelytoimet tarkastetaan vähintään joka kolmas vuosi asiaankuuluvien kansainvälisten tarkastusstandardien mukaisesti. Tarkastuskertomus toimitetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle, eu-LISAlle, komissiolle ja jäsenvaltioille. Eu-LISAlle annetaan tilaisuus esittää huomautuksia ennen kertomusten hyväksymistä.
3.   Tietokantaa hallinnoivan viranomaisen on toimitettava Euroopan tietosuojavaltuutetun pyytämät tiedot ja myönnettävä hänelle oikeus tutustua kaikkiin 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin asiakirjoihin ja kirjaustietoihin sekä annettava hänelle milloin tahansa pääsy kaikkiin toimitiloihinsa.
3.   Eu-LISAn on toimitettava Euroopan tietosuojavaltuutetun pyytämät tiedot ja myönnettävä Euroopan tietosuojavaltuutetulle oikeus tutustua kaikkiin asiakirjoihin ja 22 r, 34 ja 45 b artiklassa tarkoitettuihin lokitietoihinsa sekä annettava Euroopan tietosuojavaltuutetulle milloin tahansa pääsy kaikkiin toimitiloihinsa.”;
Tarkistus 143
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 32 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
43 artikla – 1–2 kohta
32)  Korvataan 43 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:
Poistetaan.
1.  Euroopan tietosuojavaltuutettu toimii tiiviissä yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa sellaisten erityiskysymysten yhteydessä, jotka edellyttävät jäsenvaltioiden toimia, erityisesti jos Euroopan tietosuojavaltuutettu tai kansallinen valvontaviranomainen havaitsee jäsenvaltioiden käytänteiden välillä suuria eroja tai mahdollisesti lainvastaisia tiedonsiirtoja yhteentoimivuuden komponenttien viestintäkanavia pitkin, tai yhden tai useamman kansallisen valvontaviranomaisen esittämien, tämän asetuksen täytäntöönpanoa ja tulkintaa koskevien kysymysten yhteydessä.
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa koordinoitu valvonta varmistetaan asetuksen (EU) XXXX/2018 [tarkistettu asetus 45/2001] 62 artiklan mukaisesti.”
Tarkistus 144
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 32 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 767/2008
43 artikla
32 a)  Korvataan 43 artikla seuraavasti:
43 artikla
43 artikla
Kansallisten valvontaviranomaisten ja Euroopan tietosuojavaltuutetun yhteistyö
Kansallisten valvontaviranomaisten ja Euroopan tietosuojavaltuutetun yhteistyö
1.  Kansallisten valvontaviranomaisten ja Euroopan tietosuojavaltuutetun on toimivaltansa puitteissa tehtävä aktiivisesti yhteistyötä hoitaessaan tehtäviään ja varmistettava viisumitietojärjestelmän ja kansallisten järjestelmien yhteensovitettu valvonta.
1.   Valvontaviranomaiset ja Euroopan tietosuojavaltuutettu tekevät kukin toimivaltansa puitteissa aktiivisesti yhteistyötä hoitaessaan tehtäviään, jotta varmistetaan yhteentoimivuuden komponenttien ja tämän asetuksen muiden säännösten soveltamisen koordinoitu valvonta.
2.  Niiden on tarpeen mukaan toimivaltansa rajoissa vaihdettava asiaankuuluvia tietoja, avustettava toisiaan tarkastusten ja tutkimusten suorittamisessa, tarkasteltava tämän asetuksen tulkintaan tai soveltamiseen liittyviä vaikeuksia, tutkittava riippumattomaan valvontaan tai rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyviä ongelmia, laadittava yhdenmukaisia ehdotuksia ongelmien yhdessä ratkaisemiseksi sekä edistettävä tietoisuutta tietosuojaoikeuksista.
2.   Euroopan tietosuojavaltuutettu ja valvontaviranomaiset vaihtavat tarpeen mukaan asiaankuuluvia tietoja, avustavat toisiaan tarkastusten ja tutkimusten suorittamisessa, tarkastelevat tämän asetuksen tulkintaan ja soveltamiseen mahdollisesti liittyviä vaikeuksia, arvioivat riippumattomaan valvontaan tai rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyviä ongelmia, laativat yhdenmukaisia ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi yhdessä sekä edistävät tietoisuutta tietosuojaoikeuksista.
3.  Kansalliset valvontaviranomaiset ja Euroopan tietosuojavaltuutettu kokoontuvat tätä tarkoitusta varten vähintään kaksi kertaa vuodessa. Euroopan tietosuojavaltuutettu vastaa näiden kokousten kustannuksista ja järjestelyistä. Ensimmäisessä kokouksessa hyväksytään työjärjestys. Uusia työmenetelmiä kehitetään tarvittaessa yhteisesti.
3.   Edellä olevan 2 kohdan tarkoitusta varten valvontaviranomaiset ja Euroopan tietosuojavaltuutettu kokoontuvat vähintään kaksi kertaa vuodessa Euroopan tietosuojaneuvoston puitteissa. Näiden kokousten kustannuksista ja järjestelyistä vastaa Euroopan tietosuojaneuvosto. Ensimmäisessä kokouksessa hyväksytään työjärjestys. Uusia työmenetelmiä kehitetään tarvittaessa yhteisesti.
4.  Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tietokantaa hallinnoivalle viranomaiselle toimitetaan joka toinen vuosi yhteinen toimintakertomus. Kertomukseen sisällytetään kunkin jäsenvaltion kansallisen valvontaviranomaisen laatima kyseistä jäsenvaltiota koskeva luku.
4.   Euroopan tietosuojaneuvosto toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, Europolille, Euroopan raja- ja merivartiovirastolle ja eu-LISAlle joka toinen vuosi yhteisen toimintakertomuksen. Kertomukseen on sisällytettävä kunkin jäsenvaltion valvontaviranomaisen laatima kyseistä jäsenvaltiota koskeva luku.”;
Tarkistus 145
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 32 b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 767/2008
44 artikla
32 b)  Poistetaan 44 artikla.
44 artikla
Tietosuoja siirtymäkauden aikana
Jos komissio siirtymäkauden aikana siirtää tehtävänsä tämän asetuksen 26 artiklan 4 kohdan mukaisesti yhdelle tai useammalle muulle elimelle, se varmistaa, että Euroopan tietosuojavaltuutetulla on oikeus ja mahdollisuus suorittaa tehtävänsä täysipainoisesti ja että tietosuojavaltuutettu voi myös tehdä tarkastuksia paikan päällä ja käyttää kaikkia muita asetuksen (EY) N:o 45/2001 47 artiklan nojalla Euroopan tietosuojavaltuutetulle annettuja valtuuksia.
Tarkistus 146
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 32 c alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 767/2008
45 artikla – 2 a kohta (uusi)
32 c)  Lisätään 45 artiklaan kohta seuraavasti:
”2 a. VIS-keskusjärjestelmän, kunkin jäsenvaltion kansallisen rajapinnan sekä VIS-keskusjärjestelmän ja kansallisten rajapintojen välisen tiedonsiirtoinfrastruktuurin kehittämiseksi tarvittavista, seuraavia asioita koskevista toimenpiteistä päätetään 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen:
a)   järjestelmän fyysisen arkkitehtuurin suunnittelu, sen tietoliikenneverkko mukaan luettuna
b)   tekniset näkökohdat, jotka liittyvät henkilötietojen suojeluun
c)   tekniset näkökohdat, joilla on huomattavaa taloudellista vaikutusta jäsenvaltioiden talousarvioon tai joilla on huomattavia teknisiä vaikutuksia jäsenvaltioiden kansallisiin järjestelmiin
d)   turvavaatimusten, myös biometristen näkökohtien kehittäminen.”
Tarkistus 147
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 34 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
45 aartikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, komission, eu-LISAn ja asetuksella (EU) 2016/1624 perustetun Euroopan raja- ja merivartioviraston asianmukaisesti valtuutettu henkilöstö saa käyttää seuraavia tietoja, mutta ainoastaan raporttien ja tilastojen laatimista varten ja ilman, että yksittäiset henkilöt voidaan tunnistaa:
Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, komission, eu-LISAn ja asetuksella (EU) 2016/1624 perustetun Euroopan raja- ja merivartioviraston asianmukaisesti valtuutettu henkilöstö saa käyttää seuraavia tietoja, mutta ainoastaan raporttien ja tilastojen laatimista varten ja tietojen täydellisen anonymisoinnin avulla ilman, että yksittäiset henkilöt voidaan tunnistaa:
Tarkistus 148
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 34 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
45 aartikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta
c)  hakijan sukupuoli, syntymäaika ja nykyinen kansalaisuus;
c)  hakijan sukupuoli, syntymävuosi ja nykyinen kansalaisuus;
Tarkistus 149
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 34 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
45 aartikla – 1 kohta – 1 alakohta – h alakohta
h)  ainoastaan lyhytaikaisten viisumien osalta asiakirjaa tai hakemusta koskevan päätöksen perustelut; pitkäaikaisten viisumien ja oleskelulupien osalta hakemusta koskeva päätös (myönnetäänkö vai evätäänkö hakemus ja millä perustein);
h)  lyhytaikaisten viisumien epäämistä koskevan päätöksen perustelut, mukaan lukien viittaus kaikkiin osumiin hakujen kohteena olleista unionin tietojärjestelmistä, Europolin tai Interpolin tiedoista, asetuksen (EU) 2018/1240 29 artiklassa tarkoitetusta seurantalistasta tai erityisistä riski-indikaattoreista;
Tarkistus 150
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 34 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
45 aartikla – 1 kohta – 1 alakohta – h a alakohta (uusi)
h a)  asiakirjojen epäämistä koskevan päätöksen perustelut, mukaan lukien viittaus kaikkiin osumiin hakujen kohteena olleista unionin tietojärjestelmistä, Europolin tai Interpolin tiedoista, asetuksen (EU) 2018/1240 34 artiklassa tarkoitetusta seurantalistasta tai erityisistä riski-indikaattoreista;
Tarkistus 151
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 34 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
45 aartikla – 1 kohta – 1 alakohta – k alakohta
k)  lyhytaikaisen viisumin osalta matkan päätarkoitus tai -tarkoitukset; pitkäaikaisten viisumien ja oleskelulupien osalta hakemuksen tarkoitus;
k)  lyhytaikaisen viisumin osalta matkan päätarkoitus tai -tarkoitukset;
Tarkistus 152
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 34 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
45 aartikla – 1 kohta – 1 alakohta – l alakohta
l)  minkä tahansa asiakirjan peruuttamisen, mitätöinnin, kumoamisen tai voimassaolon jatkamisen yhteydessä tallennetut tiedot;
l)  minkä tahansa viisumiasiakirjan peruuttamisen, mitätöinnin, kumoamisen tai voimassaolon jatkamisen yhteydessä tallennetut tiedot;
Tarkistus 153
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 34 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
45 aartikla – 6 kohta
6.  Kunkin vuoden lopussa laaditaan tilasto, johon on koottu kyseisen vuoden aikana neljännesvuosittain tehdyt tilastot. Tilastoissa esitetään tiedot kunkin jäsenvaltion osalta erikseen.
6.  Kunkin vuoden lopussa laaditaan vuotuinen kertomus, johon on koottu kyseisen vuoden aikana tehdyt tilastot. Tilastoissa esitetään tiedot kunkin jäsenvaltion osalta erikseen. Kertomus julkaistaan ja toimitetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, Euroopan raja- ja merivartiovirastolle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja kansallisille valvontaviranomaisille.
Tarkistus 154
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
45 bartikla – 1 kohta
1.  Noudattaakseen Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 26 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisia velvoitteitaan lentoliikenteen harjoittajien, meriliikenteen harjoittajien ja ryhmiä linja-autoilla maanteitse kuljettavien kansainvälisten liikenteenharjoittajien on lähetettävä kysely viisumitietojärjestelmään sen tarkistamiseksi, onko kolmannen maan kansalaisella, jolla on lyhytaikainen viisumi, pitkäaikainen viisumi tai oleskelulupa, voimassa oleva lyhytaikainen viisumi, pitkäaikainen viisumi tai oleskelulupa. Tätä tarkoitusta varten liikenteenharjoittajien on toimitettava lyhytaikaisten viisumien osalta tämän asetuksen 9 artiklan 4 alakohdan a, b ja c alakohdassa tai 22 c artiklan a, b ja c alakohdassa luetellut tiedot tapauksen mukaan.
1.  Noudattaakseen Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 26 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisia velvoitteitaan lentoliikenteen harjoittajien, meriliikenteen harjoittajien ja ryhmiä linja-autoilla maanteitse kuljettavien kansainvälisten liikenteenharjoittajien on lähetettävä kysely viisumitietojärjestelmään sen tarkistamiseksi, onko kolmannen maan kansalaisella, jolla on lyhytaikainen viisumi, pitkäaikainen viisumi tai oleskelulupa, voimassa oleva lyhytaikainen viisumi, pitkäaikainen viisumi tai oleskelulupa. Tapauksissa, joissa matkustajilta evätään pääsy liikennevälineeseen VIS-järjestelmästä tehdyn haun perusteella, liikenteenharjoittajien on ilmoitettava matkustajille asiasta ja siitä, miten he voivat käyttää oikeuksiaan tutustua VIS-järjestelmään tallennettuihin henkilötietoihin ja oikaista ja poistaa niitä.
Tarkistus 155
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
45 bartikla – 3 kohta
3.  Suojattu pääsy päätöksen 2004/512/EY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, 1 artiklan kohdanalakohdassa tarkoitettuun liikenteenharjoittajien yhteyskeskukseen mahdollistaa sen, että liikenteenharjoittajat voivat tehdä 1 kohdassa tarkoitetun kyselyn ennen kuin matkustaja nousee liikennevälineeseen. Tätä tarkoitusta varten liikenteenharjoittajan on lähetettävä kysely voidakseen tehdä viisumitietojärjestelmästä haun käyttäen matkustusasiakirjan koneellisesti luettavaan kenttään sisältyviä tietoja.
3.  Suojattu pääsy, myös mobiiliteknisiä ratkaisuja hyödyntäen, 2 a artiklankohdassa tarkoitettuun liikenteenharjoittajien yhteyskeskukseen mahdollistaa sen, että liikenteenharjoittajat voivat tehdä 1 kohdassa tarkoitetun kyselyn ennen kuin matkustaja nousee liikennevälineeseen. Liikenteenharjoittajan on annettava matkustusasiakirjan koneluettavan alueen sisältämät tiedot ja ilmoitettava maahantulojäsenvaltio. Lentoaseman kauttakulun tapauksessa liikenteenharjoittajaa ei poikkeuksellisesti velvoiteta tarkistamaan, onko kolmannen maan kansalaisella tapauksen mukaan voimassa oleva lyhytaikainen viisumi, pitkäaikainen viisumi tai oleskelulupa.
Tarkistus 156
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
45 bartikla – 4 kohta
4.  Viisumitietojärjestelmä vastaa ilmoittamalla, onko henkilöllä voimassa oleva viisumi vai ei, antamalla liikenteenharjoittajille vastauksen muodossa OK / NOT OK.
4.  Viisumitietojärjestelmä vastaa ilmoittamalla, onko henkilöllä tapauksen mukaan voimassa oleva lyhytaikainen viisumi, pitkäaikainen viisumi tai oleskelulupa vai ei, antamalla liikenteenharjoittajille vastauksen muodossa OK / NOT OK. Jos on myönnetty asetuksen (EY) N:o 810/2009 25 artiklan mukaisesti alueellisesti rajoitettu lyhytaikainen viisumi, VIS-järjestelmän antamassa vastauksessa otetaan huomioon jäsenvaltio tai jäsenvaltiot, joiden osalta lupa on voimassa sekä liikenteenharjoittajan ilmoittama maahantulojäsenvaltio. Liikenteenharjoittajat voivat tallentaa lähetetyt tiedot ja saadun vastauksen sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Muodossa OK/NOT OK olevaa vastausta ei voida pitää päätöksenä sallia tai evätä maahantulo asetuksen (EU) 2016/399 mukaisesti. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä yksityiskohtaiset säännöt liikenteenharjoittajien yhdyskäytävän toimintaedellytyksistä ja sovellettavat tietosuoja- ja tietoturvallisuussäännöt. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
Tarkistus 157
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
45 bartikla – 5 kohta
5.  Perustetaan yksinomaan liikenteenharjoittajille tarkoitettu todentamisjärjestelmä, jotta liikenteenharjoittajien asianmukaisesti valtuutetulla henkilöstöllä olisi 2 kohdan soveltamiseksi pääsy liikenteenharjoittajien yhteyskeskukseen. Komissio hyväksyy todentamisjärjestelmän täytäntöönpanosäädöksillä, jotka annetaan noudattaen 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä.
5.  Perustetaan yksinomaan liikenteenharjoittajille tarkoitettu todentamisjärjestelmä, jotta liikenteenharjoittajien asianmukaisesti valtuutetulla henkilöstöllä olisi 2 kohdan soveltamiseksi pääsy liikenteenharjoittajien yhteyskeskukseen. Todentamisjärjestelmää perustettaessa on otettava huomioon tietoturvallisuusriskien hallinta sekä sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatteet. Komissio hyväksyy todentamisjärjestelmän täytäntöönpanosäädöksillä, jotka annetaan noudattaen 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä.
Tarkistus 158
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
45 bartikla – 5 a kohta (uusi)
5 a.  Liikenteenharjoittajien yhdyskäytävässä käytetään erillistä, ainoastaan luettavissa olevaa tietokantaa, jota päivitetään päivittäin yksisuuntaisella sisältöhaulla pienimmästä tarpeellisesta osajoukosta viisumitietojärjestelmään talletettuja tietoja. Liikenteenharjoittajien yhdyskäytävän turvallisuudesta, sen sisältämien henkilötietojen suojasta sekä prosessista, jossa henkilötietoja haetaan ja siirretään erilliseen, ainoastaan luettavissa olevaan tietokantaan, vastaa eu-LISA.
Tarkistus 159
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
45 bartikla – 5 b kohta (uusi)
5 b.  Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin liikenteenharjoittajiin kohdistetaan tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen, jäljempänä ’Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehty yleissopimus’, 26 artiklan 2 kohdan ja neuvoston direktiivin 2001/51/EY 4 artiklan mukaisia seuraamuksia, jos he kuljettavat sellaisia kolmansien maiden kansalaisia, joilta vaaditaan viisumi ja joilla ei ole voimassa olevaa viisumia.
Tarkistus 160
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
45 bartikla – 5 c kohta (uusi)
5 c.  Jos kolmansien maiden kansalaisilta evätään maahanpääsy, liikenteenharjoittaja, joka toi heidät ulkorajalle lento-, meri- tai maateitse, on velvoitettava ottamaan heidät välittömästi uudestaan vastuulleen. Rajaviranomaisten pyynnöstä liikenteenharjoittajat on velvoitettava palauttamaan kolmansien maiden kansalaiset joko kolmanteen maahan, josta heidät kuljetettiin, tai kolmanteen maahan, joka myönsi matkustusasiakirjan, jonka perusteella he matkustivat, tai mihin tahansa kolmanteen maahan, joka ottaa heidät varmasti vastaan.
Tarkistus 161
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
45 bartikla – 5 d kohta (uusi)
5 d.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, 1 kohdassa tarkoitettu tarkistaminen on tämän asetuksen soveltamispäivää seuraavien ensimmäisten kolmen vuoden ajan ryhmiä linja-autoilla maanteitse kuljettavien kansainvälisten liikenteenharjoittajien osalta valinnaista, eikä niihin sovelleta 5 b kohdassa tarkoitettuja säännöksiä.
Tarkistus 162
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
45 cartikla – 1 kohta
1.  Jos 45 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kyselyn tekeminen on teknisistä syistä mahdotonta viisumitietotietojärjestelmän jonkin osan toimintahäiriön vuoksi tai muista liikenteenharjoittajien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä, liikenteenharjoittajat vapautetaan velvollisuudesta varmistaa liikenteenharjoittajien yhteyskeskuksen kautta, että matkustajalla on hallussaan voimassa oleva viisumi tai matkustusasiakirja. Jos tietokantaa hallinnoiva viranomainen havaitsee tällaisen toimintahäiriön, se ilmoittaa asiasta liikenteenharjoittajille. Se ilmoittaa liikenteenharjoittajille myös siitä, että häiriö on korjattu. Jos liikenteenharjoittajat havaitsevat tällaisen toimintahäiriön, ne voivat ilmoittaa asiasta tietokantaa hallinnoivalla viranomaiselle.
1.  Jos 45 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kyselyn tekeminen on teknisistä syistä mahdotonta viisumitietotietojärjestelmän jonkin osan toimintahäiriön vuoksi, liikenteenharjoittajat vapautetaan velvollisuudesta varmistaa liikenteenharjoittajien yhteyskeskuksen kautta, että matkustajalla on hallussaan voimassa oleva viisumi tai matkustusasiakirja. Jos eu-LISA havaitsee tällaisen toimintahäiriön, se ilmoittaa asiasta liikenteenharjoittajille. Se ilmoittaa liikenteenharjoittajille myös siitä, että häiriö on korjattu. Jos liikenteenharjoittajat havaitsevat tällaisen toimintahäiriön, ne voivat ilmoittaa asiasta eu-LISAlle.
Tarkistus 163
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
45 cartikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Edellä 45 b artiklan 5 b kohdassa tarkoitettuja seuraamuksia ei määrätä liikenteenharjoittajille tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.
Tarkistus 164
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
45 cartikla – 1 b kohta (uusi)
1 b.  Jos 45 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kyselyn tekeminen on liikenteenharjoittajalle teknisistä syistä mahdotonta muun syyn takia kuin viisumitietotietojärjestelmän jonkin osan toimintahäiriön vuoksi, kyseisen liikenteenharjoittajan on ilmoitettava asiasta eu-LISAlle.
Tarkistus 165
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
45 dartikla – 1 kohta
1.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1624* 40 artiklan 8 kohdassa säädetyn pääsyn lisäksi Euroopan raja- ja merivartioryhmien jäsenillä sekä palauttamiseen liittyviin tehtäviin osallistuvan henkilöstön ryhmillä on toimeksiantonsa rajoissa oltava pääsy viisumitietojärjestelmään tallennettuihin tietoihin ja oikeus tehdä niihin hakuja hoitaessaan mainitun asetuksen 40 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tehtäviään ja käyttäessään siinä tarkoitettuja valtuuksiaan.
1.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1624* mukaisesti Euroopan raja- ja merivartioryhmien jäsenillä on toimeksiantonsa rajoissa oltava pääsy viisumitietojärjestelmään tallennettuihin tietoihin ja oikeus tehdä niihin hakuja hoitaessaan mainitun asetuksen 40 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tehtäviään ja käyttäessään siinä tarkoitettuja valtuuksiaan.
Tarkistus 166
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
45 dartikla – 1 kohta
1.  Euroopan raja- ja rannikkovartioryhmä voi 45 d artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tietoihin pääsyn osalta pyytää 45 d artiklan 2 kohdassa tarkoitetulta eurooppalaisen raja- ja merivartioston keskusyhteyspisteeltä pääsyä kaikkiin viisumitietojärjestelmään tallennettuihin tietoihin tai tiettyihin tietoihin. Pyynnössä on viitattava kyseisen jäsenvaltion rajatarkastuksia, rajojen valvontaa ja/tai henkilöiden palauttamista koskevaan toteutussuunnitelmaan, johon pyyntö perustuu. Saatuaan tietoihin pääsyä koskevan pyynnön eurooppalaisen raja- ja merivartioston keskusyhteyspiste tarkistaa, täyttyvätkö 2 kohdassa tarkoitetut edellytykset. Jos kaikki edellytykset täyttyvät, keskusyhteyspisteen asianmukaisesti valtuutettu henkilöstö käsittelee pyynnöt. Viisumitietojärjestelmästä haetut tiedot on välitettävä ryhmälle siten, että tietoturvaa ei vaaranneta.
1.  Euroopan raja- ja rannikkovartioryhmä voi 45 d artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tietoihin pääsyn osalta pyytää 45 d artiklan 2 kohdassa tarkoitetulta eurooppalaisen raja- ja merivartioston keskusyhteyspisteeltä pääsyä kaikkiin viisumitietojärjestelmään tallennettuihin tietoihin tai tiettyihin tietoihin. Pyynnössä on viitattava kyseisen jäsenvaltion rajatarkastuksia ja rajojen valvontaa koskevaan toteutussuunnitelmaan, johon pyyntö perustuu. Saatuaan tietoihin pääsyä koskevan pyynnön eurooppalaisen raja- ja merivartioston keskusyhteyspiste tarkistaa, täyttyvätkö 2 kohdassa tarkoitetut edellytykset. Jos kaikki edellytykset täyttyvät, keskusyhteyspisteen asianmukaisesti valtuutettu henkilöstö käsittelee pyynnöt. Viisumitietojärjestelmästä haetut tiedot on välitettävä ryhmälle siten, että tietoturvaa ei vaaranneta.
Tarkistus 167
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
45 eartikla – 2 kohta – a alakohta
a)  vastaanottava jäsenvaltio valtuuttaa ryhmän jäsenet tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä rajatarkastuksia, rajojen valvontaa ja henkilöiden palauttamista koskevassa toteutussuunnitelmassa määriteltyjen operatiivisten tavoitteiden saavuttamiseksi; ja
a)  vastaanottava jäsenvaltio valtuuttaa ryhmän jäsenet tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä rajatarkastuksia ja rajojen valvontaa koskevassa toteutussuunnitelmassa määriteltyjen operatiivisten tavoitteiden saavuttamiseksi; ja
Tarkistus 168
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
45 eartikla – 3 kohta
3.  Ryhmien jäsenet ja palauttamiseen liittyviin tehtäviin osallistuvan henkilöstön ryhmät saavat toimia viisumitietojärjestelmästä saatujen tietojen perusteella asetuksen (EU) 2016/1624 40 artiklan 3 kohdan mukaisesti ainoastaan toimintapaikkanaan olevan vastaanottavan jäsenvaltion rajavartijoiden tai palauttamiseen liittyviin tehtäviin osallistuvan henkilöstön ohjeiden mukaisesti ja pääsääntöisesti näiden läsnä ollessa. Vastaanottava jäsenvaltio voi valtuuttaa ryhmien jäseniä toimimaan puolestaan.
3.  Ryhmien jäsenet saavat toimia viisumitietojärjestelmästä saatujen tietojen perusteella asetuksen (EU) 2016/1624 40 artiklan 3 kohdan mukaisesti ainoastaan toimintapaikkanaan olevan vastaanottavan jäsenvaltion rajavartijoiden ohjeiden mukaisesti ja pääsääntöisesti näiden läsnä ollessa. Vastaanottava jäsenvaltio voi valtuuttaa ryhmien jäseniä toimimaan puolestaan.
Tarkistus 169
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
45 eartikla – 7 kohta
7.  Tietokantaa hallinnoiva viranomainen säilyttää lokitiedot Euroopan raja- ja merivartioryhmien jäsenten tai palauttamiseen liittyviin tehtäviin osallistuvan henkilöstön ryhmien viisumitietojärjestelmässä suorittamista tietojenkäsittelytapahtumista 34 artiklan säännösten mukaisesti.
7.  Tietokantaa hallinnoiva viranomainen säilyttää lokitiedot Euroopan raja- ja merivartioryhmien jäsenten viisumitietojärjestelmässä suorittamista tietojenkäsittelytapahtumista 34 artiklan säännösten mukaisesti.
Tarkistus 170
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
45 eartikla – 8 kohta
8.  Jokaisesta Euroopan raja- ja merivartioviraston suorittamasta tietojenkäsittelytapahtumasta ja hausta on tallennettava lokitiedot 34 artiklan säännösten mukaisesti, ja kaikki tapaukset, joissa on käytetty Euroopan raja- ja merivartioviraston saamia tietoja, on kirjattava.
8.  Jokaisesta Euroopan raja- ja merivartioviraston suorittamasta tietojenkäsittelytapahtumasta ja hausta on tallennettava lokitiedot 34 artiklan säännösten mukaisesti, ja kaikki tapaukset, joissa on käytetty Euroopan raja- ja merivartioviraston ryhmien saamia tietoja, on kirjattava.
Tarkistus 171
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 35 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
45 eartikla – 9 kohta
9.  Lukuun ottamatta tilanteita, joissa on suoritettava tehtäviä EU:n matkustustieto- ja lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta annetun asetuksen soveltamiseksi, mitään viisumitietojärjestelmän osaa ei saa yhdistää mihinkään Euroopan raja- ja merivartioviraston käyttämään tai virastossa käytettävään tietojen keräämiseen ja käsittelyyn tarkoitettuun tietokonejärjestelmään, eikä sellaisia viisumitietojärjestelmään sisältyviä tietoja, joihin Euroopan raja- ja merivartiovirastolla on pääsy, saa siirtää tällaiseen järjestelmään. Mitään viisumitietojärjestelmän osaa ei saa ladata verkon kautta. Lokitietojen tallentamista tietojenkäsittelytapahtumista ja hauista ei katsota viisumitietojärjestelmän tietojen laittomaksi lataamiseksi tai kopioinniksi.
9.  Mitään viisumitietojärjestelmän osaa ei saa yhdistää mihinkään Euroopan raja- ja merivartioviraston käyttämään tai virastossa käytettävään tietojen keräämiseen ja käsittelyyn tarkoitettuun tietokonejärjestelmään, eikä sellaisia viisumitietojärjestelmään sisältyviä tietoja, joihin Euroopan raja- ja merivartiovirastolla on pääsy, saa siirtää tällaiseen järjestelmään. Mitään viisumitietojärjestelmän osaa ei saa ladata verkon kautta. Lokitietojen tallentamista tietojenkäsittelytapahtumista ja hauista ei katsota viisumitietojärjestelmän tietojen laittomaksi lataamiseksi tai kopioinniksi.
Tarkistus 172
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 35 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 767/2008
46 artikla
35 a)  Poistetaan 46 artikla.
46 artikla
Schengenin konsultointiverkoston teknisten toimintojen integrointi
Kun kaikki tämän asetuksen voimaan tullessa Schengenin konsultointiverkostoa käyttävät jäsenvaltiot ovat Schengenin yleissopimuksen 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoittaneet toteuttaneensa oikeudelliset ja tekniset järjestelyt viisumitietojärjestelmän käyttämiseksi keskusviisumiviranomaisten välisiin viisumihakemuksia koskeviin tiedusteluihin, 16 artiklassa tarkoitettu kuulemisjärjestely korvaa Schengenin konsultointiverkoston ajankohtana, joka määrätään 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
Tarkistus 173
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 35 b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 767/2008
47 artikla
35 b)  Poistetaan 47 artikla.
47 artikla
Tietojensiirron aloittaminen
Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle, kun se on toteuttanut tarvittavat tekniset ja oikeudelliset järjestelyt 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen siirtämiseksi keskusviisumitietojärjestelmään kansallisen rajapinnan välityksellä.
Tarkistus 174
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 35 c alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 767/2008
48 artikla
35 c)  Poistetaan 48 artikla.
48 artikla
Käyttöönotto
1.  Komissio määrää päivän, jona viisumitietojärjestelmä otetaan käyttöön, kun
a)  45 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä on päätetty;
b)  komissio on ilmoittanut, että sen yhdessä jäsenvaltioiden kanssa suorittama viisumitietojärjestelmän kattava testaus on saatettu onnistuneesti päätökseen;
c)  jäsenvaltiot ovat teknisten järjestelyjen validoinnin jälkeen ilmoittaneet komissiolle toteuttaneensa tarvittavat tekniset ja oikeudelliset järjestelyt 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen keräämiseksi ja siirtämiseksi viisumitietojärjestelmään 4 kohdan mukaisesti määritellyn ensimmäisen alueen kaikkien hakemusten osalta, mukaan lukien järjestelyt tietojen keräämiseksi ja/tai siirtämiseksi toisen jäsenvaltion puolesta.
2.  Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille 1 kohdan b alakohdan mukaisesti suoritetun testauksen tulokset.
3.  Jokaisen muun alueen osalta komissio määrää päivän, jona 5 artiklan 1 kohdan mukaisten tietojen siirtäminen tulee pakolliseksi, kun jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet komissiolle toteuttaneensa tarvittavat tekniset ja oikeudelliset järjestelyt 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen keräämiseksi ja siirtämiseksi viisumitietojärjestelmään kyseisen alueen kaikkien hakemusten osalta, mukaan lukien järjestelyt tietojen keräämiseksi ja/tai siirtämiseksi toisen jäsenvaltion puolesta. Ennen tätä päivää kukin jäsenvaltio voi ottaa viisumitietojärjestelmän käyttöön näiden alueiden osalta heti kun se on ilmoittanut komissiolle toteuttaneensa tarvittavat tekniset ja oikeudelliset järjestelyt ainakin 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen tietojen keräämiseksi ja siirtämiseksi viisumitietojärjestelmään.
4.  Edellä 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut alueet määritellään 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Alueiden määrittelyssä käytettäviä perusteita ovat laittoman maahanmuuton todennäköisyys, jäsenvaltioiden sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvat uhat ja mahdollisuus kerätä biometrisiä tunnistetietoja alueen kaikilta paikkakunnilta.
5.  Komissio julkaisee kutakin aluetta koskevat käyttöönottopäivät Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
6.  Yksikään jäsenvaltio ei saa tutustua muiden jäsenvaltioiden viisumitietojärjestelmään toimittamiin tietoihin ennen kuin se tai sitä edustava jäsenvaltio on aloittanut tietojen tallentamisen 1 ja 3 kohdan mukaisesti.
Tarkistus 175
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 35 d alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 767/2008
48 aartikla (uusi)
35 d)  Lisätään artikla seuraavasti
”48 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1.   Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.
2.   Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … … …[tämän asetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 9 c b ja 23 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 9 c b ja 23 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.   Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
5.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
6.   Edellä olevien 9 c b ja 23 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”
Tarkistus 176
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 38 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
50 artikla – otsikko
Seuranta ja arviointi
Perusoikeuksiin kohdistuvien vaikutusten seuranta ja arviointi
Tarkistus 177
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 38 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
50 artikla – 1 kohta
1.  Tietokantaa hallinnoiva viranomainen varmistaa, että käytettävissä on menetelmiä, joiden avulla voidaan arvioida VIS-järjestelmän toimintaa suhteessa tuloksia, kustannustehokkuutta, tietoturvaa ja palvelujen laatua koskeviin tavoitteisiin.
1.  Eu-LISA varmistaa, että käytettävissä on menetelmiä, joiden avulla voidaan arvioida VIS-järjestelmän toimintaa suhteessa tuloksia, kustannustehokkuutta, tietoturvaa ja palvelujen laatua koskeviin tavoitteisiin, sekä arvioida, noudatetaanko perusoikeuksia, myös oikeutta henkilötietojen suojaan, oikeutta syrjimättömyyteen, lapsen oikeuksia ja oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin.
Tarkistus 178
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 38 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
50 artikla – 2 kohta
2.  Tietokantaa hallinnoivalla viranomaisella on oltava teknistä ylläpitoa varten käytössään tarvittavat tiedot VIS-järjestelmässä suoritetusta tietojenkäsittelystä.
2.  Eu-LISAlla on oltava teknistä ylläpitoa varten käytössään tarvittavat tiedot VIS-järjestelmässä suoritetusta tietojenkäsittelystä.
Tarkistus 179
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 38 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
50 artikla – 3 kohta
3.  Eu-LISA antaa kahden vuoden välein Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle kertomuksen viisumitietojärjestelmän teknisestä toiminnasta ja sen turvallisuudesta.
3.  Eu-LISA antaa kahden vuoden välein Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle kertomuksen viisumitietojärjestelmän teknisestä toiminnasta ja sen turvallisuudesta ja kustannuksista. Kertomuksen on sisällettävä katsaus hankkeen senhetkiseen etenemiseen ja sen kustannusten kehitykseen, arvio rahoitusvaikutuksista sekä tietoja mahdollisista teknisistä ongelmista ja riskeistä, jotka voivat vaikuttaa järjestelmän kokonaiskustannuksiin.
Tarkistus 180
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 38 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
50 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Jos kehitysprosessi viivästyy, eu-LISAn on ilmoitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle mahdollisimman pian viivästyksen syistä sekä sen ajallisista ja rahoitukseen liittyvistä vaikutuksista.
Tarkistus 181
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 38 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
50 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta
a)  tietojen katsomisen täsmällinen tarkoitus, mukaan lukien terrorismirikoksen tai muun vakavan rikoksen nimike;
a)  tietojen katsomisen täsmällinen tarkoitus, mukaan lukien terrorismirikoksen tai muun vakavan rikoksen nimike, sekä alle 12-vuotiaita lapsia koskevien tietojen tutustumiskerrat;
Tarkistus 182
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 38 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
50 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)
c a)  niiden tapausten lukumäärä ja tyypit, joissa käytettiin 22 m artiklan 2 kohdassa olevia kiireellisiä tapauksia varten tarkoitettuja menettelyjä, mukaan lukien tapaukset, joissa keskusyhteyspiste on jälkikäteen tehtävän tarkistuksen seurauksena todennut, että kyse ei ollut kiireellisestä tapauksesta;
Tarkistus 183
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 38 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
50 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)
d a)  lapsikauppaa koskevat tilastot, henkilöiden tunnistamiseen johtaneiden tapausten lukumäärä mukaan luettuna.
Tarkistus 184
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 38 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
50 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
Jäsenvaltioiden ja Europolin vuosittaiset kertomukset on toimitettava komissiolle viimeistään seuraavan vuoden kesäkuun 30 päivänä.
Jäsenvaltioiden ja Europolin vuosittaiset kertomukset on toimitettava komissiolle viimeistään seuraavan vuoden kesäkuun 30 päivänä. Komission on koottava vuosittaiset kertomukset kattavaan kertomukseen, joka julkaistaan viimeistään saman vuoden joulukuun 30 päivänä.
Tarkistus 185
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 38 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
50 artikla – 5 kohta
5.  Komissio laatii joka neljäs vuosi yleisarvioinnin viisumitietojärjestelmästä. Yleisarvioinnissa tarkastellaan tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin sekä arvioidaan toiminnan perustana olevien periaatteiden pätevyyttä, tämän asetuksen soveltamista VIS-järjestelmään, VIS-järjestelmän toimintavarmuutta, 31 artiklassa tarkoitettujen säännösten käyttöä ja tulevan toiminnan edellytyksiä. Komissio toimittaa arvioinnin Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
5.  Komissio laatii joka toinen vuosi yleisarvioinnin viisumitietojärjestelmästä. Yleisarvioinnissa tarkastellaan tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja aiheutuneita kustannuksia sekä arvioidaan toiminnan perustana olevien periaatteiden pätevyyttä ja sen vaikutusta perusoikeuksiin, tämän asetuksen soveltamista VIS-järjestelmään, VIS-järjestelmän toimintavarmuutta, 31 artiklassa tarkoitettujen säännösten käyttöä ja tulevan toiminnan edellytyksiä. Komissio toimittaa arvioinnin Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
Tarkistus 186
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 39 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
Liite I – otsikko
39)  Korvataan liitteen 1 otsikko seuraavasti:
Poistetaan.
”Luettelo 31 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista kansainvälisistä järjestöistä”.
Tarkistus 187
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 40 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
III a luku – 22 a artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Viranomaisen, jolla on päätöksenteon edellyttämä toimivalta, on luotava henkilökohtainen tiedosto ennen päätöksen tekemistä.
Tarkistus 188
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 40 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
III a luuku – 22 a artikla – 3 kohta
3.  Jos hakemus on tehty ryhmän jäsenenä tai perheenjäsenen kanssa, viranomaisen on luotava henkilökohtainen tiedosto kustakin ryhmään kuuluvasta henkilöstä ja linkitettävä niiden henkilöiden tiedostot, jotka ovat tehneet hakemuksen yhdessä ja joille on myönnetty pitkäaikainen viisumi tai oleskelulupa.
3.  Jos hakemus on tehty ryhmän jäsenenä tai perheenjäsenen kanssa, viranomaisen on luotava henkilökohtainen tiedosto kustakin ryhmään kuuluvasta henkilöstä ja linkitettävä niiden henkilöiden tiedostot, jotka ovat tehneet hakemuksen yhdessä ja joille on myönnetty pitkäaikainen viisumi tai oleskelulupa. Vanhempien tai laillisten holhoojien ja lasten hakemuksia ei eroteta toisistaan.
Tarkistus 189
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 40 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
22 bartikla – 1 kohta
1.  Viisumitietojärjestelmä käsittelee tiedostot automaattisesti osumien löytämiseksi yksinomaan sen arvioimiseksi, voisiko henkilö muodostaa asetuksen (EU) 2016/399 6 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun uhkan jäsenvaltioiden yleiselle järjestykselle, sisäiselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle. Viisumitietojärjestelmä tutkii kunkin tiedoston erikseen.
1.  Viisumitietojärjestelmä käsittelee tiedostot automaattisesti osumien löytämiseksi yksinomaan sen arvioimiseksi, voisiko henkilö muodostaa asetuksen (EU) 2016/399 6 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun uhkan jäsenvaltioiden yleiselle järjestykselle tai sisäiselle turvallisuudelle. Viisumitietojärjestelmä tutkii kunkin tiedoston erikseen.
Tarkistus 190
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 40 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
22 bartikla – 2 kohta
2.  Joka kerta kun luodaan henkilökohtainen tiedosto pitkäaikaisen viisumin tai oleskeluluvan myöntämisen tai epäämisen jälkeen, viisumitietojärjestelmä käynnistää [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen] 6 artiklan 1 kohdassa määriteltyä Euroopan hakuportaalia käyttäen haun, jossa verrataan tämän asetuksen 22 c artiklan 2 alakohdan a, b, c, f ja g alakohdassa tarkoitettuja tietoja viisumitietojärjestelmässä, Schengenin tietojärjestelmässä (SIS), rajanylitystietojärjestelmässä (EES), EU:n matkustustieto- ja lupajärjestelmässä (ETIAS), mukaan lukien EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän perustamisesta annetun asetuksen (EU) 2018/XX 29 artiklassa tarkoitettu seurantalista, [ECRIS-TCN-järjestelmässä terrorismirikoksiin ja muihin vakaviin rikoksiin liittyvien tuomioiden osalta], Europolin tiedoissa, varastettuja ja kadonneita matkustusasiakirjoja koskevassa Interpolin tietokannassa (SLTD) ja Interpolin TDAWN-tietokannassa (Travel Documents Associated with Notices) oleviin tietoihin.
2.  Joka kerta kun pitkäaikaisesta viisumista tai oleskeluluvasta luodaan 22 c artiklan mukaisesti henkilökohtainen tiedosto, viisumitietojärjestelmä käynnistää [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen] 6 artiklan 1 kohdassa määriteltyä Euroopan hakuportaalia käyttäen haun, jossa verrataan tämän asetuksen 22 c artiklan 2 alakohdan a, b, c, f ja g alakohdassa tarkoitettuja tietoja. Viisumitietojärjestelmä tarkistaa,
a)   vastaako hakemusta varten käytetty matkustusasiakirja SIS:ssä kadonneeksi, varastetuksi tai kavalletuksi ilmoitettua tai mitätöityä matkustusasiakirjaa
b)   vastaako hakemusta varten käytetty matkustusasiakirja SLTD-tietokannassa kadonneeksi tai varastetuksi ilmoitettua tai mitätöityä matkustusasiakirjaa
c)   onko hakijasta annettu SIS:iin tallennettu maahantulo- ja oleskelukieltoa koskeva kuulutus
d)   onko hakijasta annettu SIS:iin tallennettu kuulutus, joka koskee kiinniottoa ja eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella tapahtuvaa luovuttamista varten tai kiinniottoa ja luovutussopimuksen perusteella tapahtuvaa luovuttamista varten etsittäviä henkilöitä
e)   onko ETIAS-keskusjärjestelmässä hakijaa ja matkustusasiakirjaa koskeva evätty, kumottu tai mitätöity matkustuslupa
f)   ovatko hakija ja matkustusasiakirja asetuksen (EU) 2018/1240 34 artiklassa tarkoitetulla seurantalistalla
g)   onko hakijaa koskevat tiedot jo kirjattu VIS-järjestelmään saman henkilön kohdalle
h)   vastaavatko hakemuksessa annetut matkustusasiakirjaa koskevat tiedot toista hakemusta, joka koskee pitkäaikaista viisumia tai oleskelulupaa ja jossa on eri henkilötiedot
i)   koskeeko hakijaa ilmoitus, jonka mukaan hän on sallitun oleskeluajan ylittänyt henkilö, tai onko hänet aikaisemmin ilmoitettu tällaiseksi henkilöksi EES:ssä
j)   onko hakija rekisteröity henkilöksi, jolta on evätty maahanpääsy EES:ssä
k)   onko hakija sellaisen VIS:iin tallennetun päätöksen kohteena, jolla on evätty, mitätöity tai kumottu lyhytaikainen viisumi
l)   onko hakija sellaisen VIS:iin tallennetun päätöksen kohteena, jolla on evätty, mitätöity tai kumottu pitkäaikainen viisumi tai oleskelulupa
m)   onko hakijan henkilöllisyyden yksilöiviä tietoja tallennettu Europolin tietoihin
n)   kun on kyse alaikäisestä hakijasta, onko
i)   hakijan huoltajasta tai laillisesta holhoojasta annettu SIS-järjestelmään tallennettu kuulutus, joka koskee kiinniottoa ja eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella tapahtuvaa luovuttamista varten tai kiinniottoa ja luovutussopimuksen perusteella tapahtuvaa luovuttamista varten etsittäviä henkilöitä
ii)   hakijan huoltajasta tai laillisesta holhoojasta annettu SIS-järjestelmään maahantulo- ja oleskelukieltoa koskeva kuulutus
iii)   hakijan huoltajalla tai laillisella holhoojalla matkustusasiakirja asetuksen (EU) 2018/1240 34 artiklassa tarkoitetulla seurantalistalla.
Tällä kohdalla ei saa estää turvapaikkahakemuksen jättämistä sen perusteluista riippumatta. Siinä tapauksessa, että viisumihakemuksen jättänyt henkilö on perheväkivallan tai ihmiskaupan kaltaisen väkivaltaisen rikollisuuden uhri, johon tukija on syyllistynyt, viisumitietojärjestelmään rekisteröidyt tiedot on erotettava tukijan tiedoista uhrin suojelemiseksi uusilta riskeiltä.
Virheellisten osumien riskin estämiseksi biometristen tietojen asiantuntijan on ehdottomasti tarkastettava manuaalisesti alle 14-vuotiaita tai yli 75-vuotiaita koskevat osumat, jotka on saatu yli viisi vuotta aiemmin otettujen biometristen tunnisteiden pohjalta ja jotka eivät vahvista kolmannen maan kansalaisen henkilöllisyyttä.
Tarkistus 191
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 40 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
22 bartikla – 3 kohta
3.  Viisumitietojärjestelmä lisää henkilökohtaiseen tiedostoon viitteen 2 ja 5 kohtaa sovellettaessa saatuihin osumiin. Lisäksi viisumitietojärjestelmä tapauksen mukaan määrittää osuman aikaansaaneiden tietojen tallentajaksi tai toimittajaksi yhden tai useamman jäsenvaltion tai Europolin, ja kirjaa tämän tiedon henkilökohtaiseen tiedostoon.
3.  Viisumitietojärjestelmä lisää henkilökohtaiseen tiedostoon viitteen 2 ja 5 kohtaa sovellettaessa saatuihin osumiin. Lisäksi viisumitietojärjestelmä tapauksen mukaan määrittää osuman aikaansaaneiden tietojen tallentajaksi tai toimittajaksi yhden tai useamman jäsenvaltion tai Europolin, ja kirjaa tämän tiedon henkilökohtaiseen tiedostoon. Muita tietoja kuin viittausta mahdolliseen osumaan sekä tiedon luovuttajaa ei tallenneta.
Tarkistus 192
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 40 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
22 bartikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Kun tehdään haku SLTD-tietokantaan, tietoja, joita ESP:n käyttäjä käyttää haun käynnistämiseen, ei jaeta Interpolin tietojen omistajien kanssa.
Tarkistus 193
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 40 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
22 bartikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
4.  Tämän artiklan 2 kohdan nojalla tehtävissä hauissa, jotka koskevat myönnettyjä tai pidennettyjä pitkäaikaisia viisumeja, on 2 artiklan 2 kohdan f alakohdan soveltamiseksi verrattava 22 c artiklan 2 alakohdassa tarkoitettuja tietoja SIS-järjestelmässä oleviin tietoihin, jotta voidaan määrittää, onko viisuminhaltijasta tehty jokin seuraavista kuulutuksista:
4.  (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 194
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 40 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
22 bartikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta
d)  kuulutus henkilöistä ja esineistä salaista tarkkailua tai erityistarkastuksia varten.
d)  kuulutus henkilöistä ja esineistä salaista tarkkailua, erityistarkastuksia tai tiedustelutarkastuksia varten.
Tarkistus 195
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 40 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
22 bartikla – 4 kohta – 2 alakohta
Jos tässä kohdassa tarkoitettu vertailu tuottaa yhden tai useamman osuman, viisumitietojärjestelmä lähettää haun käynnistäneen jäsenvaltion keskusviranomaiselle automaattisen ilmoituksen, jotta se toteuttaisi asianmukaiset jatkotoimet.
Edellä olevaa 9 a artiklan 5 a, 5 b, 5 c ja 5 d kohtaa sekä 9 c, 9 c a ja 9 c b artiklaa sovelletaan soveltuvin osin, jollei seuraavista erityissäännöksistä muuta johdu.
Tarkistus 196
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 40 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
22 bartikla – 6 kohta
6.  Jos jäsenvaltion konsuliviranomainen myöntää pitkäaikaisen viisumin tai oleskeluluvan tai pidentää sitä, sovelletaan 9 a artiklaa.
Poistetaan.
Tarkistus 197
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 40 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
22 bartikla – 7 kohta
7.  Jos jäsenvaltion alueella oleva viranomainen myöntää oleskeluluvan tai pidentää sitä tai jos se pidentää pitkäaikaista viisumia, sovelletaan seuraavaa:
Poistetaan.
a)  kyseisen viranomaisen on tarkistettava, vastaavatko henkilökohtaiseen tiedostoon tallennetut tiedot viisumitietojärjestelmässä olevia tietoja tai jossakin 2 kohdan nojalla haun kohteena olevassa EU:n tietojärjestelmässä tai tietokannassa olevia tietoja, Europolin tietoja tai Interpolin tietokannoissa olevia tietoja;
b)  jos 2 kohtaa sovellettaessa saatu osuma liittyy Europolin tietoihin, siitä ilmoitetaan Europolin kansalliselle yksikölle jatkotoimia varten;
c)  jos tiedot eivät vastaa toisiaan eikä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetussa automatisoidussa käsittelyssä ole löytynyt muita osumia, viranomaisen on poistettava virheellinen osuma hakemustiedostosta;
d)  jos tiedot vastaavat toisiaan tai jos on edelleen epäilyksiä hakijan henkilöllisyydestä, viranomaisen on ryhdyttävä toimiin EU:n ja kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen menettelyjen, edellytysten ja kriteerien mukaisesti niiden tietojen perusteella, jotka saivat aikaan 4 kohdassa tarkoitetun osuman.
Tarkistus 198
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 40 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
22 cartikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
a)  sukunimi; etunimi tai etunimet; syntymäaika; nykyinen kansalaisuus tai kansalaisuudet; sukupuoli; syntymäaika, -paikka ja -maa;
a)  sukunimi; etunimi tai etunimet; syntymävuosi; nykyinen kansalaisuus tai kansalaisuudet; sukupuoli; syntymäpaikka ja -maa;
Tarkistus 199
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 40 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
22 cartikla – 1 kohta – 2 alakohta – f alakohta
f)  haltijan kasvokuva, jos mahdollista, reaaliaikaisesti otettuna;
f)  haltijan kasvokuva reaaliaikaisesti otettuna;
Tarkistus 200
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 40 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
22 dartikla – 1 kohta – johdantokappale
Kun on tehty päätös pitkäaikaisen viisumin tai oleskeluluvan epäämisestä, koska hakijan katsotaan muodostavan uhkan yleiselle järjestykselle, sisäiselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle tai koska hakija on esittänyt vilpillisin keinoin hankittuja tai väärennettyjä tai muutettuja asiakirjoja, epäämispäätöksen tehneen viranomaisen on viipymättä luotava henkilökohtainen tiedosto, joka sisältää seuraavat tiedot:
Kun on tehty päätös pitkäaikaisen viisumin tai oleskeluluvan epäämisestä, koska hakijan katsotaan muodostavan uhkan yleiselle järjestykselle tai sisäiselle turvallisuudelle tai koska hakija on esittänyt vilpillisin keinoin hankittuja tai väärennettyjä tai muutettuja asiakirjoja, epäämispäätöksen tehneen viranomaisen on viipymättä luotava henkilökohtainen tiedosto, joka sisältää seuraavat tiedot:
Tarkistus 201
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 40 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
22 dartikla – 1 kohta – e alakohta
e.  sen luonnollisen henkilön sukunimi, etunimi ja osoite, johon hakemus perustuu;
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 202
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 40 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
22 dartikla – 1 kohta – f alakohta
f.  hakijan kasvokuva, jos mahdollista, reaaliaikaisena otettuna;
f.  hakijan kasvokuva reaaliaikaisesti otettuna;
Tarkistus 203
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 40 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
22 dartikla – 1 kohta – h alakohta
h.  tiedot, jotka osoittavat, että pitkäaikainen viisumi tai oleskelulupa on evätty, koska hakijan katsotaan muodostavan uhkan yleiselle järjestykselle, sisäiselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle, tai koska hakija on esittänyt vilpillisin keinoin hankittuja tai väärennettyjä tai muutettuja asiakirjoja;
h.  tiedot, jotka osoittavat, että pitkäaikainen viisumi tai oleskelulupa on evätty, koska hakijan katsotaan muodostavan uhkan yleiselle järjestykselle tai sisäiselle turvallisuudelle, tai koska hakija on esittänyt vilpillisin keinoin hankittuja tai väärennettyjä tai muutettuja asiakirjoja;
Tarkistus 204
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 40 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
22 gartikla – 1 kohta
1.  Ulkorajojen ylityspaikoilla asetuksen (EU) 2016/399 mukaisesti suoritettavista tarkastuksista vastaavilla toimivaltaisilla viranomaisilla on oikeus tehdä hakuja käyttämällä asiakirjan numeroa yhdessä yhden tai useamman tämän asetuksen 22 c artiklan 2 alakohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetun tiedon kanssa, mutta ainoastaan todentaakseen asiakirjan haltijan henkilöllisyyden ja/tai pitkäaikaisen viisumin tai oleskeluluvan aitouden ja voimassaolon sekä varmistaakseen, että henkilön ei katsota muodostavan asetuksen (EU) 2016/399 6 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettua uhkaa minkään jäsenvaltion yleiselle järjestykselle, sisäiselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle.
1.  Ulkorajojen ylityspaikoilla asetuksen (EU) 2016/399 mukaisesti suoritettavista tarkastuksista vastaavilla toimivaltaisilla viranomaisilla on oikeus tehdä hakuja käyttämällä asiakirjan numeroa yhdessä yhden tai useamman tämän asetuksen 22 c artiklan 2 alakohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetun tiedon kanssa, mutta ainoastaan todentaakseen asiakirjan haltijan henkilöllisyyden ja/tai pitkäaikaisen viisumin tai oleskeluluvan aitouden ja voimassaolon sekä varmistaakseen, että henkilön ei katsota muodostavan asetuksen (EU) 2016/399 6 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettua uhkaa minkään jäsenvaltion yleiselle järjestykselle tai sisäiselle turvallisuudelle.
Tarkistus 205
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 40 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
22 gartikla – 2 kohta – e alakohta
e)  22 c artiklan 2 alakohdan f alakohdassa tarkoitetut valokuvat.
e)  22 c artiklan 2 alakohdan f alakohdassa tarkoitetut kasvokuvat.
Tarkistus 206
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 40 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
22 hartikla – 1 kohta
1.  Viranomaisilla, joilla on toimivalta suorittaa jäsenvaltioiden alueella jäsenvaltioiden alueelle tuloa ja siellä oleskelua ja asumista koskevien edellytysten täyttymistä koskevia tarkastuksia, ja tapauksen mukaan myös poliisiviranomaisilla, on oikeus tehdä hakuja käyttämällä pitkäaikaisen viisumin tai oleskeluluvan numeroa yhdessä yhden tai useamman 22 c artiklan 2 alakohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetun tiedon kanssa, mutta ainoastaan todentaakseen asiakirjan haltijan henkilöllisyyden ja pitkäaikaisen viisumin tai oleskeluluvan aitouden ja voimassaolon sekä varmistaakseen, että henkilön ei katsota muodostavan uhkaa minkään jäsenvaltion yleiselle järjestykselle, sisäiselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle.
1.  Viranomaisilla, joilla on toimivalta suorittaa jäsenvaltioiden alueella jäsenvaltioiden alueelle tuloa ja siellä oleskelua ja asumista koskevien edellytysten täyttymistä koskevia tarkastuksia, on oikeus tehdä hakuja käyttämällä pitkäaikaisen viisumin tai oleskeluluvan numeroa yhdessä yhden tai useamman 22 c artiklan 2 alakohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetun tiedon kanssa, mutta ainoastaan todentaakseen asiakirjan haltijan henkilöllisyyden ja pitkäaikaisen viisumin tai oleskeluluvan aitouden ja voimassaolon.
Tarkistus 207
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 40 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
22 hartikla – 2 kohta – e alakohta
e)  22 c artiklan 2 alakohdan f alakohdassa tarkoitetut valokuvat.
e)  22 c artiklan 2 alakohdan f alakohdassa tarkoitetut kasvokuvat.
Tarkistus 208
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 40 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
22 kartikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on nimettävä viranomaiset, joilla on valtuudet katsoa viisumitietojärjestelmään tallennettuja tietoja terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi.
1.  Jäsenvaltioiden on nimettävä viranomaiset, joilla on valtuudet katsoa viisumitietojärjestelmään tallennettuja tietoja terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi 22 n artiklassa tarkoitetussa asianmukaisessa ja tarkasti määritetyssä kehyksessä. Kyseiset viranomaiset saavat katsoa alle 12-vuotiaiden lasten tietoja vain suojellakseen kadonneita lapsia sekä lapsia, jotka ovat vakavien rikosten uhreja.
Tarkistus 209
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 40 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
22 kartikla – 2 kohta
2.  Kunkin jäsenvaltion on pidettävä luetteloa nimetyistä viranomaisista. Kunkin jäsenvaltion on annettava eu-LISAlle ja komissiolle ilmoitus nimetyistä viranomaisistaan, ja kukin jäsenvaltio voi milloin tahansa muuttaa ilmoitustaan tai korvata sen toisella ilmoituksella.
2.  Kunkin jäsenvaltion on pidettävä tarkasti rajoitettua luetteloa nimetyistä viranomaisista. Kunkin jäsenvaltion on annettava eu-LISAlle ja komissiolle ilmoitus nimetyistä viranomaisistaan, ja kukin jäsenvaltio voi milloin tahansa muuttaa ilmoitustaan tai korvata sen toisella ilmoituksella.
Tarkistus 210
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 40 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
22 lartikla – 2 kohta – 2 alakohta
Keskusyhteyspisteen on toimittava riippumattomasti suorittaessaan tämän asetuksen mukaisia tehtäviään, eikä se saa ottaa 1 kohdassa tarkoitetulta Europolin nimeämältä viranomaiselta vastaan tarkistamisen tuloksia koskevia ohjeita.
Keskusyhteyspisteen on toimittava täysin riippumattomasti suorittaessaan tämän asetuksen mukaisia tehtäviään, eikä se saa ottaa 1 kohdassa tarkoitetulta Europolin nimeämältä viranomaiselta vastaan tarkistamisen tuloksia koskevia ohjeita.
Tarkistus 211
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 40 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
22 martikla – 3 kohta
3.  Jos jälkikäteen tehtävässä tarkistuksessa todetaan, että viisumitietojärjestelmän tietoihin pääsylle ei ollut perusteita, kaikkien näihin tietoihin pääsyn saaneiden viranomaisten on poistettava viisumitietojärjestelmästä saamansa tiedot ja ilmoitettava keskusyhteyspisteille niiden poistamisesta.
3.  Jos jälkikäteen tehtävässä tarkistuksessa todetaan, että viisumitietojärjestelmän tietoihin pääsylle ei ollut perusteita, kaikkien näihin tietoihin pääsyn saaneiden viranomaisten on poistettava viisumitietojärjestelmästä saamansa tiedot välittömästi ja ilmoitettava keskusyhteyspisteille niiden poistamisesta.
Tarkistus 212
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 40 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
22 nartikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Nimetyt viranomaiset voivat päästä viisumitietojärjestelmän tietoihin, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:
1.  Rajoittamatta [yhteentoimivuudesta annetun] asetuksen (EU) 2018/XX 22 artiklan soveltamista nimetyt viranomaiset voivat päästä viisumitietojärjestelmän tietoihin, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:
Tarkistus 213
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 40 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
22 nartikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
c a)  kun kyseessä on sormenjälkiä käyttäen tehtävä haku, ensin on käynnistetty haku muiden jäsenvaltioiden sormenjälkien automaattisessa tunnistamisjärjestelmässä päätöksen 2008/615/YOS mukaisesti, kun sormenjälkien vertailut ovat teknisesti käytettävissä, ja kyseinen haku on joko suoritettu täysin loppuun tai haku on käynnistetty mutta sitä ei ole suoritettu täysin loppuun 24 tunnin kuluttua sen käynnistämisestä.
Tarkistus 214
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 40 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
22 nartikla – 1 kohta – d alakohta
d)  jos haku CIR:stä on käynnistetty [yhteentoimivuudesta annetun] asetuksen 2018/XX 22 artiklan nojalla, kyseisen asetuksen 22 artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta vastauksesta käy ilmi, että tietoja on tallennettu viisumitietojärjestelmään.”
d)  jos haku CIR:stä on käynnistetty [yhteentoimivuudesta annetun] asetuksen 2018/XX 22 artiklan nojalla, [[yhteentoimivuudesta annetun] asetuksen 22 artiklan] 5 kohdassa tarkoitetusta vastauksesta käy ilmi, että tietoja on tallennettu viisumitietojärjestelmään.”
Tarkistus 215
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 40 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
22 nartikla – 4 kohta – johdantokappale
3.  Pääsy viisumitietojärjestelmään on rajoitettava koskemaan hakuja, jotka tehdään seuraavilla henkilökohtaisessa tiedostossa olevilla tiedoilla:
3.  Pääsy viisumitietojärjestelmään on rajoitettava koskemaan hakuja, jotka tehdään seuraavilla hakemustiedostossa tai henkilökohtaisessa tiedostossa olevilla tiedoilla:
Tarkistus 216
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 40 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
22 nartikla – 3 kohta – a alakohta
a)  sukunimi tai sukunimet, etunimi tai etunimet, syntymäaika, kansalaisuus tai kansalaisuudet ja/tai sukupuoli;
a)  sukunimi tai sukunimet, etunimi tai etunimet, syntymävuosi, kansalaisuus tai kansalaisuudet ja/tai sukupuoli;
Tarkistus 217
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 40 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
22 nartikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen sen tekniikan toteutettavuudesta, saatavuudesta, valmiudesta ja luotettavuudesta, jota tarvitaan, jotta kasvokuvia voidaan käyttää henkilöiden tunnistamiseksi.
Tarkistus 218
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 40 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
22 nartikla – 3 b kohta (uusi)
3 b.  Edellä 3 kohdan e alakohdassa tarkoitettu kasvokuva ei saa olla ainoa hakuehto.
Tarkistus 219
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 40 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
22 nartikla – 4 kohta
4.  Jos haku tuottaa osuman, pääsy viisumitietojärjestelmään koskee edellisessä kohdassa lueteltuja tietoja sekä muita henkilökohtaisen tiedoston tietoja, mukaan lukien minkä tahansa asiakirjan myöntämisestä, epäämisestä, mitätöimisestä, kumoamisesta tai pidentämisestä tallennetut tiedot. Pääsy 9 artiklan 4 alakohdan l alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, sellaisina kuin ne on tallennettu hakemustiedostoon, on annettava ainoastaan, jos perustellussa pyynnössä, joka on hyväksytty riippumattomassa tarkistuksessa, on nimenomaisesti pyydetty pääsyä kyseisiin tietoihin.
4.  Jos haku tuottaa osuman, pääsy viisumitietojärjestelmään koskee tämän artiklan 3 kohdassa lueteltuja tietoja sekä muita hakemustiedoston tai henkilökohtaisen tiedoston tietoja, mukaan lukien minkä tahansa asiakirjan myöntämisestä, epäämisestä, mitätöimisestä, kumoamisesta tai pidentämisestä tallennetut tiedot. Pääsy 9 artiklan 4 alakohdan l alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, sellaisina kuin ne on tallennettu hakemustiedostoon, on annettava ainoastaan, jos perustellussa pyynnössä, joka on hyväksytty riippumattomassa tarkistuksessa, on nimenomaisesti pyydetty pääsyä kyseisiin tietoihin.
Tarkistus 220
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 40 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
22 oartikla – 1 kohta
Poiketen siitä, mitä 22 n artiklan 1 kohdassa säädetään, nimettyjen viranomaisten ei tarvitse täyttää kyseisessä kohdassa säädettyjä viisumitietojärjestelmään pääsyn edellytyksiä, kun tarkoituksena on tunnistaa kadonneita, kaapattuja tai ihmiskaupan uhreiksi tunnistettuja henkilöitä, joiden osalta on perusteltu syy katsoa, että viisumitietojärjestelmän tietojen käyttö tukee heidän tunnistamistaan ja/tai edistää yksittäisten ihmiskauppatapausten tutkimista. Nimetyt viranomaiset voivat tällaisissa olosuhteissa tehdä hakuja viisumitietojärjestelmästä kyseisten henkilöiden sormenjäljillä.
Poiketen siitä, mitä 22 n artiklan 1 kohdassa säädetään, nimettyjen viranomaisten ei tarvitse täyttää kyseisessä kohdassa säädettyjä viisumitietojärjestelmään pääsyn edellytyksiä, kun tarkoituksena on tunnistaa kadonneita, kaapattuja tai ihmiskaupan uhreiksi tunnistettuja henkilöitä, erityisesti lapsia, joiden osalta on vakava syy katsoa, että viisumitietojärjestelmän tietojen käyttö tukee heidän tunnistamistaan ja edistää yksittäisten ihmiskauppatapausten tutkimista. Nimetyt viranomaiset voivat tällaisissa olosuhteissa tehdä hakuja viisumitietojärjestelmästä kyseisten henkilöiden sormenjäljillä.
Tarkistus 221
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 40 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
22 oartikla – 2 kohta
Jos kyseisten henkilöiden sormenjälkiä ei voida käyttää tai sormenjälkien perusteella tehty haku epäonnistuu, haku on tehtävä 9 artiklan 4 alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella.
Jos kyseisten henkilöiden sormenjälkiä ei voida käyttää tai sormenjälkien perusteella tehty haku epäonnistuu, haku on tehtävä 9 artiklan 4 alakohdan a ja b alakohdassa tai 22 c artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella.
Tarkistus 222
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 40 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
22 oartikla – 3 kohta
Jos haku tuottaa osuman, pääsy viisumitietojärjestelmään koskee kaikkia 9 artiklassa sekä 8 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja tietoja.
Jos haku tuottaa osuman, pääsy viisumitietojärjestelmään koskee kaikkia 9 artiklassa, 22 c artiklassa tai 22 d artiklassa sekä 8 artiklan 3 ja 4 kohdassa tai 22 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja tietoja.
Tarkistus 223
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 40 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
22 partikla – 3 kohta
3.  Europolin nimeämä viranomainen voi esittää 22 k artiklan 3 kohdassa tarkoitetulle Europolin keskusyhteyspisteelle perustellun sähköisen pyynnön päästä kaikkiin tai tiettyihin viisumitietojärjestelmään tallennettuihin tietoihin. Saatuaan tietoihin pääsyä koskevan pyynnön Europolin keskusyhteyspiste tarkistaa, täyttyvätkö 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut edellytykset järjestelmään pääsemiseksi. Jos kaikki edellytykset täyttyvät, keskusyhteyspisteen asianmukaisesti valtuutettu henkilöstö käsittelee pyynnöt. Viisumitietojärjestelmästä haetut tiedot on välitettävä 22 l artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille operatiivisille yksiköille siten, että tietoturvaa ei vaaranneta.
3.  Europolin nimeämä viranomainen voi esittää 22 l artiklan 2 kohdassa tarkoitetulle Europolin keskusyhteyspisteelle perustellun sähköisen pyynnön päästä kaikkiin tai tiettyihin viisumitietojärjestelmään tallennettuihin tietoihin. Saatuaan tietoihin pääsyä koskevan pyynnön Europolin keskusyhteyspiste tarkistaa, täyttyvätkö 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut edellytykset järjestelmään pääsemiseksi. Jos kaikki edellytykset täyttyvät, keskusyhteyspisteen asianmukaisesti valtuutettu henkilöstö käsittelee pyynnöt. Viisumitietojärjestelmästä haetut tiedot on välitettävä 22 l artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille operatiivisille yksiköille siten, että tietoturvaa ei vaaranneta.
Tarkistus 224
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 40 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
22 qartikla – 1 kohta
1.  Kunkin jäsenvaltion ja Europolin on varmistettava, että kaikista tietojenkäsittelytapahtumista, jotka aiheutuvat III c luvun mukaisista viisumitietojärjestelmän tietoihin pääsyä koskevista pyynnöistä, tallennetaan lokitiedot tai niistä laaditaan asiakirjat pyynnön hyväksyttävyyden tarkistamiseksi sekä tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden, tietojen eheyden ja tietoturvallisuuden valvomiseksi ja sisäisen valvonnan harjoittamiseksi.
1.  Kunkin jäsenvaltion ja Europolin on varmistettava, että kaikki tietojenkäsittelytapahtumat, jotka aiheutuvat III luvun mukaisista viisumitietojärjestelmän tietoihin pääsyä koskevista pyynnöistä, rekisteröidään tai dokumentoidaan pyynnön hyväksyttävyyden tarkistamiseksi, tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden, tietojen eheyden ja turvallisuuden sekä perusoikeuksiin kohdistuvien mahdollisten vaikutusten valvomiseksi ja sisäisen valvonnan harjoittamiseksi.
Tietueet ja asiakirjat suojataan asianmukaisin toimin luvattoman pääsyn estämiseksi, ja ne poistetaan kahden vuoden kuluttua niiden luomisesta, paitsi jos niitä tarvitaan jo aloitetuissa valvontamenettelyissä.
Tarkistus 225
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 40 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
22 qartikla – 2 kohta – g alakohta
g)  kansallisten sääntöjen tai asetuksen (EU) 2016/794 mukainen haun tehneen virkamiehen ja tietojen haun määränneen virkamiehen yksilöllinen käyttäjätunnus.
g)  kansallisten sääntöjen tai asetuksen (EU) 2016/794 tai tarvittaessa asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisen haun tehneen virkamiehen ja tietojen haun määränneen virkamiehen yksilöllinen käyttäjätunnus.
Tarkistus 226
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 40 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
22 qartikla – 3 kohta
3.  Lokitietoja ja asiakirjoja saa käyttää ainoastaan tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden valvontaan sekä tietojen eheyden ja tietoturvallisuuden varmistamiseen. Tämän asetuksen 50 artiklassa tarkoitettua seurantaa ja arviointia varten saa käyttää ainoastaan lokitietoja, jotka eivät sisällä henkilötietoja. Pyynnön hyväksyttävyyden tarkistamisesta sekä tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden, tietojen eheyden ja tietoturvallisuuden valvonnasta vastaavalla direktiivin (EU) 2016/680 41 artiklan 1 kohdan nojalla perustetulla valvontaviranomaisella on oltava pyynnöstä pääsy näihin lokitietoihin tehtäviensä hoitamista varten.
3.  Lokitietoja ja asiakirjoja saa käyttää ainoastaan tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden valvontaan, perusoikeuksiin kohdistuvan vaikutuksen seurantaan sekä tietojen eheyden ja tietoturvallisuuden varmistamiseen. Tämän asetuksen 50 artiklassa tarkoitettua seurantaa ja arviointia varten saa käyttää ainoastaan lokitietoja, jotka eivät sisällä henkilötietoja. Tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden, tietojen eheyden ja tietoturvallisuuden valvonnasta vastaavalla direktiivin (EU) 2016/680 41 artiklan 1 kohdan nojalla perustetulla valvontaviranomaisella on oltava pyynnöstä pääsy näihin lokitietoihin tehtäviensä hoitamista varten.
Tarkistus 227
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 40 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
22 ra artikla (uusi)
22 r  a artikla
Niiden henkilötietojen suoja, joihin on pääsy III b luvun mukaisesti
1.   Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että direktiivin (EU) 2016/680 nojalla annettuja kansallisia lakeja, asetuksia ja hallinnollisia säännöksiä sovelletaan myös sen kansallisten viranomaisten pääsyyn VIS-järjestelmään tämän luvun mukaisesti, myös liittyen niiden henkilöiden oikeuksiin, joiden tietoihin näin päästään.
2.   Direktiivin (EU) 2016/680 41 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valvontaviranomainen valvoo jäsenvaltioiden tämän luvun mukaisesti tapahtuvan henkilötietoihin pääsyn lainmukaisuutta, mukaan lukien henkilötietojen siirto VIS-järjestelmään ja VIS-järjestelmästä. Vastaavasti sovelletaan tämän asetuksen 41 artiklan 3 ja 4 kohtaa.
3.   Europolin on noudatettava tämän asetuksen nojalla suoritettavassa henkilötietojen käsittelyssä asetusta (EU) 2016/794, ja Euroopan tietosuojavaltuutetun on valvottava sitä.
4.   Henkilötietoja, joihin on pääsy VIS:ssä tämän luvun mukaisesti, voidaan käsitellä vain sen yksittäisen tapauksen torjumiseksi, havaitsemiseksi tai tutkimiseksi, jota varten jäsenvaltio tai Europol on tietoja pyytänyt.
5.   Eu-LISAn, nimettyjen viranomaisten, keskusyhteyspisteiden ja Europolin on säilytettävä 22 q artiklan mukaisesti hakuja koskevat lokitiedot, jotta direktiivin (EU) 2016/680 41 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valvontaviranomainen ja Euroopan tietosuojavaltuutettu voivat valvoa unionin ja kansallisten tietosuojasääntöjen noudattamista tietojen käsittelyssä. Tällaisiin tarkoituksiin säilytettäviä henkilötietoja lukuun ottamatta henkilötiedot sekä hakuja koskevat tietueet on poistettava kaikista kansallisista ja Europolin tiedostoista 30 päivän kuluttua, ellei näitä tietoja ja tietueita tarvita käynnissä olevassa yksittäisessä rikostutkinnassa, jota varten jäsenvaltio tai Europol on tietoja pyytänyt.
Tarkistus 228
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – otsikko
Päätöksen 2004/512/EY muuttaminen
Päätöksen 2004/512/EY kumoaminen
Tarkistus 229
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta
Päätös 2004/512/EY
1 artikla – 2 kohta
Korvataan päätöksen 2004/512/EY 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:
Kumotaan päätös 2004/512/EY. Viittauksia kyseiseen päätökseen pidetään viittauksina asetukseen (EY) N:o 767/2008, ja ne luetaan liitteessä 2 olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.
2.  Viisumitietojärjestelmä perustuu keskitettyyn arkkitehtuuriin ja muodostuu seuraavista:
a)  [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 2018/XX 17 artiklan 2 kohdan a alakohdassa] tarkoitettu yhteinen henkilötietorekisteri;
b)  keskusjärjestelmä, jäljempänä ’keskusviisumitietojärjestelmä’ (VIS);
c)  kussakin jäsenvaltiossa käytössä oleva rajapinta, jäljempänä ’kansallinen rajapinta’ (NI-VIS), jolla muodostetaan yhteys jäsenvaltion asianomaiseen keskusviranomaiseen, tai kussakin jäsenvaltiossa oleva yhdenmukainen kansallinen rajapinta (NUI), joka perustuu yhteisiin teknisiin eritelmiin, on samanlainen kaikissa jäsenvaltioissa ja mahdollistaa keskusjärjestelmän yhteyden jäsenvaltioiden kansallisiin infrastruktuureihin;
d)  VIS:n ja kansallisten rajapintojen välinen viestintäinfrastruktuuri;
e)  suojattu viestintäkanava VIS:n ja EES:n keskusjärjestelmän välillä;
f)  suojattu viestintäinfrastruktuuri VIS:n keskusjärjestelmän ja [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 2017/XX 6 artiklalla] perustetun eurooppalaisen hakuportaalin, [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 2017/XX 12 artiklalla] perustetun yhteisen biometrisen tunnistuspalvelun, [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 2017/XX 17 artiklalla] perustetun yhteisen henkilötietorekisterin ja [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 2017/XX 25 artiklalla] perustetun rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistimen keskusinfrastruktuurien välillä;
g)  mekanismi keskusviisumiviranomaisten välistä viisumihakemuksia koskevaa kuulemista ja tietojenvaihtoa varten (’VISMail’);
h)  liikenteenharjoittajien yhteyskeskus;
i)  suojattu verkkopalvelu, joka mahdollistaa viestinnän yhtäältä VIS:n ja toisaalta liikenteenharjoittajien yhteyskeskuksen ja kansainvälisten järjestelmien (Interpolin järjestelmät/tietokannat) välillä;
j)  raportoinnin ja tilastoinnin tietoarkisto.
VIS:n keskusjärjestelmä, yhdenmukaiset kansalliset rajapinnat, verkkopalvelu, liikenteenharjoittajien yhteyskeskus ja viestintäinfrastruktuuri jakavat ja käyttävät uudelleen niin pitkälti kuin se on teknisesti mahdollista EES:n keskusjärjestelmän, EES:n yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen, ETIAS-järjestelmän liikenteenharjoittajien yhteyskeskuksen, EES-verkkopalvelun ja EES-viestintäinfrastruktruurin laitteisto- ja ohjelmistokomponentteja.
Tarkistus 230
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 810/2009
10 artikla – 3 kohta – c alakohta
c)  esitettävä valokuva asetuksessa (EY) N:o 1683/95 säädettyjen vaatimusten mukaisesti, tai ensimmäistä hakemusta jättäessään ja sen jälkeen vähintään 59 kuukauden välein tämän asetuksen 13 artiklassa säädettyjä vaatimuksia noudattaen;
c)  sallittava kasvokuvan ottaminen reaaliaikaisesti ensimmäistä hakemusta jättäessään ja sen jälkeen vähintään 59 kuukauden välein tämän asetuksen 13 artiklassa säädettyjä vaatimuksia noudattaen;
Tarkistus 231
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 810/2009
13 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta
”– valokuva, joka otetaan reaaliaikaisesti ja tallennetaan digitaalisesti hakemusta esitettäessä;”.
”– kasvokuva, joka otetaan reaaliaikaisesti hakemusta esitettäessä;
Tarkistus 232
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 810/2009
13 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
Jos hakijalta aiempaa hakemusta varten otetut sormenjäljet ja reaaliaikaisesti otettu riittävän laatuinen valokuva on tallennettu viisumitietojärjestelmään alle 59 kuukautta ennen uuden hakemuksen päivämäärää, nämä [tiedot] voidaan jäljentää seuraavaan hakemukseen.
Jos hakijalta aiempaa hakemusta varten otetut sormenjäljet ja reaaliaikaisesti otettu riittävän laatuinen valokuva on tallennettu viisumitietojärjestelmään alle 59 kuukautta ennen uuden hakemuksen päivämäärää, nämä [tiedot] jäljennetään seuraavaan hakemukseen.
Tarkistus 253
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 810/2009
13 artikla – 7 kohta – a alakohta
a)  alle 6-vuotiaat lapset;”.
a)  alle 6-vuotiaat lapset ja yli 70-vuotiaat henkilöt;”.
Tarkistus 233
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 810/2009
21 artikla – 3 a kohta – a alakohta
a)  SIS ja varastettuja ja kadonneita matkustusasiakirjoja koskeva Interpolin tietokanta SLTD, joista tarkistetaan, vastaako hakemusta varten käytetty matkustusasiakirja kadonneeksi tai varastetuksi ilmoitettua tai mitätöityä matkustusasiakirjaa ja vastaako hakemusta varten käytetty matkustusasiakirja Interpolin TDAWN-tietokannassa (Travel Documents Associated with Notices) olevaan tietueeseen kirjattua matkustusasiakirjaa;
a)  SIS ja varastettuja ja kadonneita matkustusasiakirjoja koskeva Interpolin tietokanta SLTD, joista tarkistetaan, vastaako hakemusta varten käytetty matkustusasiakirja kadonneeksi tai varastetuksi ilmoitettua tai mitätöityä matkustusasiakirjaa;
Tarkistus 234
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 810/2009
21 artikla – 1 kohta – g alakohta
g)  ECRIS-TCN-järjestelmä, josta tarkistetaan, vastaako hakija henkilöä, jonka tiedot on tallennettu kyseiseen tietokantaan terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten vuoksi;
Poistetaan.
Tarkistus 235
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 810/2009
21 aartikla – -1 kohta
-1.  Erityisten riski-indikaattoreiden on oltava algoritmi, joka mahdollistaa asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun profiloinnin vertaamalla sellaiseen hakemustiedostoon tallennettuja tietoja, jossa on turvallisuusriskiin, laittoman maahanmuuton riskiin tai suureen epidemiariskiin viittaavia erityisiä riski-indikaattoreita. Erityiset riski-indikaattorit kirjataan VIS:ään.
Tarkistus 236
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 810/2009
21 aartikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Turvallisuusriskin, laittoman maahanmuuton riskin tai suuren epidemiariskin arvioinnin on perustuttava seuraaviin tietoihin:
1.  Komissio antaa delegoidun säädöksen 51 a artiklan mukaisesti turvallisuusriskin, laittoman maahanmuuton riskin tai suuren epidemiariskin määrittelemiseksi tarkemmin seuraavien tietojen perusteella:
Tarkistus 237
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 810/2009
21 aartikla – 1 kohta – b alakohta
b)  viisumitietojärjestelmästä 45 a artiklan mukaisesti tuotetut tilastot, jotka osoittavat, että laittoman maahanmuuton riskin, turvallisuusriskin tai kansanterveyteen liittyvän riskin perusteella evättyjen viisumiakemusten osuudet ovat tavanomaisesta poikkeavia tietyssä matkustajaryhmässä;
b)  viisumitietojärjestelmästä 45 a artiklan mukaisesti tuotetut tilastot, jotka osoittavat, että laittoman maahanmuuton riskin tai turvallisuusriskin perusteella tietyn henkilön kohdalla evättyjen viisumihakemusten osuudet ovat tavanomaisesta poikkeavia;
Tarkistus 238
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 810/2009
21 aartikla – 2 kohta
2.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen, joilla määritetään1 kohdassa tarkoitetut riskit. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 52 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
Poistetaan.
Tarkistus 239
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 810/2009
21 aartikla – 3 kohta – johdantokappale
3.  Edellä olevan 2 kohdan nojalla määritettyjen erityisriskien pohjalta vahvistetaan erityiset riski-indikaattorit, jotka muodostuvat tietojen yhdistelmästä, johon kuuluu yksi tai useampi seuraavista tiedoista:
3.  Tämän asetuksen ja 1 kohdassa tarkoitetun delegoidun säädöksen nojalla määritettyjen erityisriskien pohjalta vahvistetaan erityiset riski-indikaattorit, jotka muodostuvat tietojen yhdistelmästä, johon kuuluu yksi tai useampi seuraavista tiedoista:
Tarkistus 240
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 810/2009
21 aartikla – 6 kohta
6.  Viisumiviranomaisten on käytettävä erityisiä riski-indikaattoreita arvioidessaan 21 artiklan 1 kohdan nojalla, aiheutuuko hakijasta laittoman maahanmuuton riski, riski jäsenvaltioiden turvallisuudelle tai suuri epidemiariski.
6.  Viisumiviranomaisten on käytettävä erityisiä riski-indikaattoreita arvioidessaan 21 artiklan 1 kohdan nojalla, aiheutuuko hakijasta laittoman maahanmuuton riski tai riski jäsenvaltioiden turvallisuudelle.
Tarkistus 241
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 810/2009
21 aartikla – 7 kohta
7.  Komissio tarkastelee säännöllisesti erityisiä riskejä ja erityisiä riski-indikaattoreita.
7.  Komissio ja Euroopan unionin perusoikeusvirasto tarkastelevat säännöllisesti erityisiä riskejä ja erityisiä riski-indikaattoreita.
Tarkistus 242
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 810/2009
39 artikla
4 a)  Korvataan 39 artikla seuraavasti:
39 artikla
39 artikla
Henkilöstön käyttäytyminen
Henkilöstön käyttäytyminen ja perusoikeuksien kunnioittaminen
1.  Jäsenvaltioiden konsulaattien on varmistettava, että hakijat otetaan vastaan kohteliaasti.
1.  Jäsenvaltioiden konsulaattien on varmistettava, että hakijat otetaan vastaan kohteliaasti. Konsulaattihenkilöstön on tehtäviään suorittaessaan täysimääräisesti kunnioitettava ihmisarvoa.
2.  Konsulaattihenkilöstön on tehtäviään suorittaessaan täysimääräisesti kunnioitettava ihmisarvoa. Kaikkien toimenpiteiden on oltava oikeassa suhteessa niiden tavoitteeseen nähden.
2.  Konsulaattihenkilöstön on täysimääräisesti kunnioitettava perusoikeuksia ja noudatettava Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita tehtäviään suorittaessaan. Kaikkien toimenpiteiden on oltava oikeassa suhteessa niiden tavoitteeseen nähden.
3.  Konsulaattihenkilöstö ei tehtäviään suorittaessaan saa syrjiä ketään sukupuolen, rodun, etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, vammaisuuden, iän tai sukupuolisen suuntautumisen vuoksi.
3.  Konsulaattihenkilöstö ei tehtäviään suorittaessaan saa syrjiä ketään sukupuolen, rodun, etnisen alkuperän, ihonvärin, yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, poliittisten tai muiden mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, uskonnon tai vakaumuksen, vammaisuuden, iän tai sukupuolisen suuntautumisen vuoksi. Lapsen etu on asetettava etusijalle.”;
Tarkistus 243
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 4 b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 810/2009
39 aartikla (uusi)
4 b)  Lisätään artikla seuraavasti:
”39 a artikla
Perusoikeudet
Jäsenvaltioiden on tätä asetusta soveltaessaan toimittava noudattaen täysimääräisesti unionin asiaa koskevaa oikeutta, mukaan lukien Euroopan unionin perusoikeuskirja, asian kannalta merkityksellistä kansainvälistä oikeutta, mukaan lukien Genevessä 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehty pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus, kansainvälisen suojelun saatavuuteen liittyviä velvoitteita, erityisesti palauttamiskiellon periaatetta, ja perusoikeuksia. Unionin oikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti tämän asetuksen nojalla tehtävät päätökset on tehtävä tapauskohtaisin perustein. Lapsen etu on asetettava etusijalle.”;
Tarkistus 244
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 810/2009
51 aartikla (uusi)
5 a)  Lisätään artikla seuraavasti:
”51 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1.   Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.
2.   Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän asetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 21 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 21 a artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.   Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
5.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
6.   Edellä 21 a artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”
Tarkistus 245
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) 2017/2226
13 artikla – 3 kohta
3.  Noudattaakseen Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 26 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisia velvoitteitaan liikenteenharjoittajien on käytettävä verkkopalvelua sen tarkistamiseksi, onko lyhytaikainen viisumi voimassa, onko sallitut maahantulokerrat jo käytetty tai onko viisuminhaltija saavuttanut sallitun oleskelun enimmäiskeston taikka, tapauksen mukaan, onko viisumi voimassa kyseisen matkan määräsataman alueella. Liikenteenharjoittajan on annettava tämän asetuksen 16 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa luetellut tiedot. Tämän perusteella verkkopalvelu antaa liikenteenharjoittajille vastauksen muodossa OK / NOT OK. Liikenteenharjoittajat voivat tallentaa lähetetyt tiedot ja saadun vastauksen sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Liikenteenharjoittajien on perustettava todentamisjärjestelmä sen varmistamiseksi, että vain valtuutetulla henkilöstöllä on pääsy verkkopalveluun. Muodossa OK / NOT OK annettua vastausta ei voida pitää päätöksenä sallia tai evätä maahantulo asetuksen (EU) 2016/399 nojalla.
3.  Noudattaakseen Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 26 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisia velvoitteitaan liikenteenharjoittajien on käytettävä verkkopalvelua sen tarkistamiseksi, onko lyhytaikainen viisumi voimassa, onko sallitut maahantulokerrat jo käytetty tai onko viisuminhaltija saavuttanut sallitun oleskelun enimmäiskeston taikka, tapauksen mukaan, onko viisumi voimassa kyseisen matkan määräsataman alueella. Liikenteenharjoittajan on annettava tämän asetuksen 16 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa luetellut tiedot. Tämän perusteella verkkopalvelu antaa liikenteenharjoittajille vastauksen muodossa OK / NOT OK. Liikenteenharjoittajat voivat tallentaa lähetetyt tiedot ja saadun vastauksen sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Liikenteenharjoittajien on perustettava todentamisjärjestelmä sen varmistamiseksi, että vain valtuutetulla henkilöstöllä on pääsy verkkopalveluun. Muodossa OK / NOT OK annettua vastausta ei voida pitää päätöksenä sallia tai evätä maahantulo asetuksen (EU) 2016/399 nojalla. Tapauksissa, joissa matkustajilta evätään pääsy liikennevälineeseen VIS-järjestelmästä tehdyn haun perusteella, liikenteenharjoittajien on ilmoitettava matkustajille asiasta ja siitä, miten he voivat käyttää oikeuksiaan tutustua VIS-järjestelmään tallennettuihin henkilötietoihin ja oikaista ja poistaa niitä.
Tarkistus 246
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2017/2226
14 artikla – 3 kohta
2 a)  Korvataan 14 artiklan 3 kohta seuraavasti:
3.  Jos on tarpeen tallentaa tietoja viisuminhaltijan maahantulo-/maastalähtötietueeseen tai päivittää niitä, rajaviranomaiset voivat hakea VIS:stä ja tuoda EES:ään tämän asetuksen 16 artiklan 2 kohdan c–f alakohdassa tarkoitetut tiedot tämän asetuksen 8 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 767/2008 18 a artiklan mukaisesti.
3. Jos on tarpeen tallentaa tietoja viisuminhaltijan maahantulo-/maastalähtötietueeseen tai päivittää niitä, rajaviranomaiset voivat hakea VIS:stä ja tuoda EES:ään tämän asetuksen 16 artiklan 1 kohdan d alakohdan ja 2 kohdan c–f alakohdassa tarkoitetut tiedot tämän asetuksen 8 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 767/2008 18 a artiklan mukaisesti.”;
Tarkistus 247
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2017/2226
15 artikla – 1 kohta
2 b)  Korvataan 15 artiklan 1 kohta seuraavasti:
1.  Jos on tarpeen luoda henkilökohtainen tiedosto tai päivittää 16 artiklan 1 kohdan d alakohdassa ja 17 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu kasvokuva, kasvokuva on otettava reaaliaikaisena.
1. Jos on tarpeen luoda henkilökohtainen tiedosto tai päivittää 17 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu kasvokuva, kasvokuva on otettava reaaliaikaisena.”;
Tarkistus 248
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 c alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2017/2226
15 artikla – 1 a kohta (uusi)
2 c)  Lisätään 15 artiklaan kohta seuraavasti:
”1 a. Jäljempänä olevassa 16 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu kasvokuva haetaan VIS:stä ja tuodaan EES:ään.”;
Tarkistus 249
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 d alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2017/2226
15 artikla – 5 kohta
2 d)  Kumotaan 15 artiklan 5 kohta.
5.   Komissio laatii kahden vuoden kuluttua EES:n käyttöönotosta kertomuksen VIS:ään tallennettujen kasvokuvien laatuvaatimuksista ja siitä, ovatko kasvokuvat senlaatuisia, että ne mahdollistavat biometrisen tunnistuksen, jos VIS:ään tallennettuja kasvokuvia käytetään rajalla ja jäsenvaltioiden alueen sisällä sellaisten kolmansien maiden kansalaisten henkilöllisyyden todentamiseen, joilta vaaditaan viisumi, ilman että näitä kasvokuvia tallennettaisiin EES:ään. Komissio toimittaa kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Jos komissio katsoo sen aiheelliseksi, kyseiseen kertomukseen liitetään lainsäädäntöehdotuksia, myös ehdotuksia tämän asetuksen, asetuksen (EY) N:o 767/2008 tai molempien muuttamisesta, VIS:ään tallennettujen kolmansien maiden kansalaisten kasvokuvien käyttämiseksi tässä kohdassa mainittuihin tarkoituksiin.
Tarkistus 250
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Yhteentoimivuudesta annettu asetus 2018/XX
18 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  asetuksen (EY) N:o 767/2008 9 artiklan 4 alakohdan a, b ja c alakohdassa ja 9 artiklan 5 ja 6 alakohdassa, 22 c artiklan 2 alakohdan a–cc , f ja g alakohdassa sekä 22 d artiklan a, b, c, f ja g alakohdassa tarkoitetut tiedot;”.
b)  asetuksen (EY) N:o 767/2008 9 artiklan 4 alakohdan a–cc alakohdassa ja 9 artiklan 5 ja 6 alakohdassa, 22 c artiklan 2 alakohdan a–cc, f ja g alakohdassa sekä 22 d artiklan a, b, c, f ja g alakohdassa tarkoitetut tiedot;
Tarkistus 251
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan ... päivästä ...kuuta ... [kaksi vuotta voimaantulopäivästä] lukuun ottamatta 1 artiklan 6, 7, 26, 27, 33 ja 35 alakohdassa, 3 artiklan 4 alakohdassa ja 4 artiklan 1 alakohdassa annettuja täytäntöönpanosäädöksiä ja delegoituja säädöksiä koskevia säännöksiä, joita sovelletaan tämän asetuksen voimaantulopäivästä.
Komissio antaa ... päivänä ...kuuta ... [yksi vuosi tämän asetuksen voimaantulosta] Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täysimääräistä täytäntöönpanoa koskevien valmistelujen edistymisestä. Tässä kertomuksessa on oltava myös yksityiskohtaisia tietoja aiheutuneista kustannuksista sekä tietoja mahdollisista riskeistä, jotka voivat vaikuttaa kokonaiskustannuksiin.
Päivitetty viimeksi: 14. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus