Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0248(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0106/2019

Teksty złożone :

A8-0106/2019

Debaty :

PV 12/03/2019 - 26
CRE 12/03/2019 - 26

Głosowanie :

PV 13/03/2019 - 11.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0175

Teksty przyjęte
PDF 441kWORD 126k
Środa, 13 marca 2019 r. - Strasburg Wersja tymczasowa
Ustanowienie Funduszu Azylu i Migracji ***I
P8_TA-PROV(2019)0175A8-0106/2019

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Azylu i Migracji (COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0471),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 78 ust. 2 i art. 79 ust. 2 i 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0271/2018),

–  uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 i 39 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinie Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowej (A8-0106/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł
Wniosek
Wniosek
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
ustanawiające Fundusz Azylu i Migracji
ustanawiające Fundusz Azylu, Migracji i Integracji
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 1
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 78 ust. 2 oraz art. 79 ust. 2 i 4,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 78 ust. 2, art. 79 ust. 2 i 4 oraz art. 80,
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1
(1)  W sytuacji zmieniających się wyzwań w obszarze migracji, którą charakteryzuje potrzeba wspierania silnych systemów przyjmowania, azylu, integracji i migracji w państwach członkowskich, zapobiegania presjom migracyjnym i adekwatnego reagowania na nie oraz zastępowania nieuregulowanych i niebezpiecznych dróg przybywania migrantów legalnymi i bezpiecznymi sposobami migracji, inwestowanie w skuteczne i skoordynowane zarządzanie migracjami w Unii ma decydujące znaczenie dla osiągnięcia unijnego celu stworzenia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości zgodnie z art. 67 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
(1)  W sytuacji zmieniających się wyzwań w obszarze migracji, którą charakteryzuje potrzeba wspierania silnych systemów przyjmowania, azylu, integracji i migracji w państwach członkowskich, zapobiegania presjom migracyjnym, jak również adekwatnego i solidarnego reagowania na nie oraz zastępowania nieuregulowanych i niebezpiecznych dróg przybywania migrantów legalnymi i bezpiecznymi sposobami migracji, inwestowanie w skuteczne i skoordynowane zarządzanie migracjami w Unii ma decydujące znaczenie dla osiągnięcia unijnego celu stworzenia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości zgodnie z art. 67 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
(2)  Znaczenie skoordynowanego podejścia Unii i państw członkowskich znalazło odzwierciedlenie w Europejskim programie w zakresie migracji z maja 2015 r., w którym podkreślono potrzebę prowadzenia spójnej i jasnej wspólnej polityki mającej na celu przywrócenie wiary w to, że Unia jest zdolna połączyć europejskie i krajowe wysiłki, aby radzić sobie z problemem migracji i skutecznie współpracować, zgodnie z zasadą solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności, oraz zostało potwierdzone w przeglądzie śródokresowym tego programu z września 2017 r. i sprawozdaniu z postępu prac z marca i maja 2018 r.
(2)  Znaczenie skoordynowanego podejścia Unii i państw członkowskich znalazło odzwierciedlenie w Europejskim programie w zakresie migracji z maja 2015 r., w którym podkreślono potrzebę prowadzenia spójnej i jasnej wspólnej polityki mającej na celu przywrócenie wiary w to, że Unia jest zdolna połączyć europejskie i krajowe wysiłki, aby radzić sobie z problemem migracji i skutecznie współpracować, zgodnie z zasadą solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi zapisaną w art. 80 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz zostało potwierdzone w przeglądzie śródokresowym tego programu z września 2017 r. i sprawozdaniu z postępu prac z marca i maja 2018 r.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3
(3)  W konkluzjach z dnia 19 października 2017 r. Rada Europejska potwierdziła potrzebę stosowania kompleksowego, pragmatycznego i zdecydowanego podejścia do zarządzania migracjami, którego celem jest przywrócenie kontroli na granicach zewnętrznych, ograniczenie nieuregulowanego napływu migrantów i liczby zgonów na morzu i które powinno się opierać na elastycznym i dobrze skoordynowanym wykorzystaniu wszystkich instrumentów dostępnych w Unii i państwach członkowskich. Rada Europejska wezwała też do zapewnienia znacznie większej liczby powrotów za pomocą podejmowanych na poziomie UE i państw członkowskich działań, w tym skutecznych umów i uzgodnień dotyczących readmisji.
(3)  W konkluzjach z dnia 19 października 2017 r. Rada Europejska potwierdziła potrzebę stosowania kompleksowego, pragmatycznego i zdecydowanego podejścia do zarządzania migracjami, którego celem jest przywrócenie kontroli na granicach zewnętrznych, ograniczenie nieuregulowanego napływu migrantów i liczby zgonów na morzu i które powinno się opierać na elastycznym i dobrze skoordynowanym wykorzystaniu wszystkich instrumentów dostępnych w Unii i państwach członkowskich. Rada Europejska wezwała też do zapewnienia znacznie większej liczby powrotów za pomocą podejmowanych na poziomie UE i państw członkowskich działań, w tym skutecznych umów i uzgodnień dotyczących readmisji. Rada Europejska wezwała ponadto do wprowadzenia i rozwijania programów dobrowolnych przesiedleń.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
(4)  Aby wspierać wysiłki zapewniające kompleksowe podejście do zarządzania migracjami, oparte na wzajemnym zaufaniu, solidarności i podziale odpowiedzialności między państwami członkowskimi i instytucjami Unii Europejskiej, w celu zapewnienia wspólnej zrównoważonej unijnej polityki azylowej i imigracyjnej, należy wspierać państwa członkowskie za pomocą odpowiednich zasobów finansowych w postaci Funduszu Azylu Migracji (zwanego dalej „Funduszem”).
(4)  Aby wspierać wysiłki zapewniające kompleksowe podejście do zarządzania migracjami, oparte na wzajemnym zaufaniu, solidarności i podziale odpowiedzialności między państwami członkowskimi i instytucjami Unii Europejskiej, w celu zapewnienia wspólnej zrównoważonej unijnej polityki azylowej i imigracyjnej, należy wspierać państwa członkowskie za pomocą odpowiednich zasobów finansowych w postaci Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (zwanego dalej „Funduszem”).
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)
(4a)   Fundusz powinien w pełni przestrzegać praw człowieka, być zgodny z Agendą 2030, zasadą spójności polityki na rzecz rozwoju, o której mowa w art. 208 TFUE, oraz ze zobowiązaniami na szczeblu międzynarodowym w odniesieniu do migracji i azylu, w szczególności z globalnym porozumieniem w sprawie uchodźców oraz globalnym porozumieniem w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 b (nowy)
(4b)   W zarządzaniu Funduszem z perspektywy rozwoju należy uwzględniać różne podstawowe przyczyny migracji, takie jak konflikty, ubóstwo, brak potencjału rolnego, edukację i nierówności.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
(5)  Fundusz należy wdrażać z pełnym poszanowaniem praw i zasad zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej oraz międzynarodowych zobowiązań Unii w zakresie praw podstawowych.
(5)  Działania wspierane w ramach Funduszu należy wdrażać z pełnym poszanowaniem praw i zasad zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w tym prawa do ochrony danych osobowych, międzynarodowych zobowiązań Unii i państw członkowskich w zakresie praw podstawowych, w tym Konwencji ONZ o prawach dziecka i Konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźców z dnia 28 lipca 1951 r., uzupełnionej protokołem z dnia 31 stycznia 1967 r.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)
(5a)  Przy wdrażaniu Funduszu należy przestrzegać zasad równości płci i niedyskryminacji, które należą do podstawowych wartości Unii, a także je propagować. Fundusz nie powinien wspierać żadnych działań przyczyniających się do jakichkolwiek form segregacji lub wykluczenia społecznego.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 b (nowy)
(5b)  Przy wdrażaniu Funduszu należy przyznać pierwszeństwo działaniom, które odnoszą się do sytuacji małoletnich bez opieki i małoletnich odłączonych od rodzin przez wczesną identyfikację i rejestrację, a także działaniom podejmowanym w najlepszym interesie dziecka.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7
(7)  Fundusz powinien wspierać skuteczne zarządzanie przepływami migracyjnymi, między innymi przez: promowanie wspólnych środków w obszarze azylu, w tym wysiłków państw członkowskich w zakresie przyjmowania osób wymagających ochrony międzynarodowej w drodze przesiedleń i transferu osób ubiegających się o ochronę międzynarodową lub osób korzystających z ochrony międzynarodowej między państwami członkowskimi; a także wspieranie strategii integracji i bardziej skutecznej polityki migracyjnej, aby zapewnić długoterminową konkurencyjność Unii i przyszłość jej modelu socjalnego oraz ograniczyć czynniki zachęcające do nieuregulowanej migracji, za pomocą zrównoważonej polityki w zakresie powrotów i readmisji. Fundusz powinien wspierać zacieśnianie współpracy z państwami trzecimi, aby wzmacniać zarządzanie przepływami osób ubiegających się o azyl lub inne formy ochrony międzynarodowej, zwiększać możliwości legalnej migracji oraz przeciwdziałać migracji nieuregulowanej i zapewniać zrównoważony charakter powrotów i skuteczną readmisję w państwach trzecich.
(7)  Fundusz powinien wspierać solidarność państw członkowskich oraz skuteczne zarządzanie przepływami migracyjnymi, między innymi przez: promowanie wspólnych środków w obszarze azylu, w tym wysiłków państw członkowskich w zakresie przyjmowania osób wymagających ochrony międzynarodowej w drodze przesiedleń, przyjmowania ze względów humanitarnych i transferu osób ubiegających się o ochronę międzynarodową lub osób korzystających z ochrony międzynarodowej między państwami członkowskimi; a także wzmocnienie ochrony tych osób ubiegających się o azyl, które wymagają szczególnego traktowania, takich jak dzieci, wspieranie strategii integracji i bardziej skutecznej polityki migracyjnej oraz tworzenie bezpiecznych i legalnych sposobów migracji do Unii, co powinno również pomóc w zapewnieniu długoterminowej konkurencyjności Unii i przyszłości jej modelu socjalnego oraz w ograniczeniu czynników zachęcających do nieuregulowanej migracji, za pomocą zrównoważonej polityki w zakresie powrotów i readmisji. Fundusz – jako instrument wewnętrznej polityki Unii i jedyny instrument finansowania azylu i migracji na szczeblu unijnym – powinien w pierwszej kolejności wspierać działania w zakresie azylu i migracji podejmowane w Unii. Fundusz powinien jednak wspierać zacieśnianie współpracy z państwami trzecimi w określonym zakresie i przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, aby wzmacniać zarządzanie przepływami osób ubiegających się o azyl lub inne formy ochrony międzynarodowej w celu ustanowienia możliwości legalnej migracji i przeciwdziałania migracji nieuregulowanej oraz sieciom przemytników i handlarzy ludźmi, a także zapewnienia zrównoważonego charakteru bezpiecznych i godnych powrotów do państw trzecich oraz readmisji w państwach trzecich.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
(8)  Kryzys migracyjny uwypuklił potrzebę zreformowania wspólnego europejskiego systemu azylowego w celu zapewnienia skutecznych procedur azylowych zapobiegających wtórnemu przemieszczaniu się i przewidujących jednolite standardy przyznawania ochrony międzynarodowej i odpowiednie prawa i świadczenia dla osób korzystających z ochrony międzynarodowej. Reforma była też potrzebna, aby stworzyć bardziej sprawiedliwy i skuteczny system ustalania odpowiedzialności państw członkowskich za osoby ubiegające sięudzielenie ochrony międzynarodowej oraz ustanowić unijne ramy działań państw członkowskich w zakresie przesiedleń. Fundusz powinien zatem zapewniać większe wsparcie na rzecz działań państw członkowskich mających na celu pełne i prawidłowe wdrożenie zreformowanego wspólnego europejskiego systemu azylowego.
(8)  Kryzys migracyjny oraz rosnąca liczba ofiar na Morzu Śródziemnym w ostatnich latach uwypukliły potrzebę zreformowania wspólnego europejskiego systemu azylowego oraz stworzenia bardziej sprawiedliwego i skutecznego systemu ustalania odpowiedzialności państw członkowskich za osoby ubiegające się o udzielenie ochrony międzynarodowej, a także ustanowienia ram działania państw członkowskich w zakresie przesiedleń i przyjmowania ze względów humanitarnych w celu zwiększenia ogólnej liczby dostępnych ośrodków przesiedleń na całym świecie. Jednocześnie konieczne jest przeprowadzenie reformy, aby zapewnić stosowanie i dostęp do skutecznych i opartych na prawach procedur azylowych oraz by zagwarantować jednolite i odpowiednie warunki przyjmowania wnioskówobjęcie ochroną międzynarodową, jednolite standardy przyznawania ochrony międzynarodowej i odpowiednie prawa i świadczenia dla osób korzystających z ochrony międzynarodowej, a także skuteczne i wydajne procedury powrotów migrantów o nieuregulowanym statusie. Fundusz powinien zatem zapewniać większe wsparcie na rzecz działań państw członkowskich mających na celu pełne i prawidłowe wdrożenie zreformowanego wspólnego europejskiego systemu azylowego.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
(9)  Fundusz powinien również uzupełniać i wzmacniać działania podejmowane przez Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu (AUEA) ustanowioną rozporządzeniem (UE) .../.... [Rozporządzenie AUEA]14 , mając na celu ułatwienie i poprawę funkcjonowania wspólnego europejskiego systemu azylowego przez: koordynowanie i wzmacnianie praktycznej współpracy i wymiany informacji między państwami członkowskimi; promowanie unijnych przepisów i standardów operacyjnych dotyczących azylu w celu zapewnienia wysokiego stopnia jednolitości (opartego na wysokim poziomie bezpieczeństwa) procedur ochrony międzynarodowej, warunków przyjmowania i oceny potrzeb w zakresie ochrony w całej Unii, a także umożliwianie zrównoważonego i sprawiedliwego rozdziału wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, ułatwianie konwergencji w ocenianiu wniosków o ochronę międzynarodową w całej Unii, wspieranie działań państw członkowskich w zakresie przesiedleń oraz zapewnianie wsparcia operacyjnego i technicznego państwom członkowskim w zarządzaniu systemem azylowym i systemem przyjmowania, zwłaszcza państwom członkowskim zmagającym się z nieproporcjonalną presją wywieraną na te systemy.
(9)  Fundusz powinien również uzupełniać i wzmacniać działania podejmowane przez Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu, mając na celu ułatwienie i poprawę funkcjonowania wspólnego europejskiego systemu azylowego przez: wzmacnianie praktycznej współpracy i koordynowanie wymiany między państwami członkowskimi informacji w dziedzinie azylu, przede wszystkim dotyczących dobrych praktyk; promowanie unijnych i międzynarodowych przepisów i przyczynianie się za pośrednictwem odpowiednich wytycznych, w tym standardów operacyjnych, do zapewnienia jednolitego wdrożenia unijnego prawa w dziedzinie azylu w oparciu o wysokie standardy bezpieczeństwa w odniesieniu do procedur ochrony międzynarodowej, warunków przyjmowania i oceny potrzeb w zakresie ochrony w całej Unii, a także umożliwianie zrównoważonego i sprawiedliwego rozdziału wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, ułatwianie konwergencji w ocenianiu wniosków o ochronę międzynarodową w całej Unii, wspieranie działań państw członkowskich w zakresie przesiedleń oraz zapewnianie wsparcia operacyjnego i technicznego państwom członkowskim w zarządzaniu systemem azylowym i systemem przyjmowania, zwłaszcza państwom członkowskim zmagającym się z nieproporcjonalną presją wywieraną na te systemy.
__________________
14 Rozporządzenie (UE) .../... Parlamentu Europejskiego i Rady [rozporządzenie w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds.  Azylu] (Dz.U. L […] z […], s. […]).
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)
(9a)  Fundusz powinien wspierać starania Unii i państw członkowskich na rzecz zwiększania zdolności państw członkowskich do opracowywania, monitorowania i oceniania ich polityk azylowych w świetle ich własnych zobowiązań wynikających z obowiązującego prawa Unii.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
(10)  Fundusz powinien wspierać starania Unii i państw członkowskich o zwiększenie zdolności państw członkowskich do opracowywania, monitorowania i oceniania polityk azylowych w świetle własnych zobowiązań wynikających z obowiązującego prawa Unii.
(10)  Fundusz powinien wspierać Unię i państwa członkowskie we wdrażaniu obowiązującego prawa Unii, zapewniając pełne poszanowanie praw podstawowych, w szczególności dyrektyw 2013/33/UE1a (dyrektywa w sprawie warunków przyjmowania), 2013/32/UE1b (dyrektywa w sprawie procedur azylowych), 2011/95/UE1c (dyrektywa w sprawie kwalifikowania) i 2008/115/WE1d (dyrektywa w sprawie powrotów) Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/20131e (rozporządzenie dublińskie).
________________________
1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/33/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową (Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 96).
1b Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej (Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 60).
1c Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony (Dz.U. L 337 z 20.12.2011, s. 9).
1d Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 98).
1e Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 13).
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
(11)  Partnerstwa i współpraca z państwami trzecimi w celu zapewnienia odpowiedniego zarządzania przepływami osób ubiegających się o azyl lub inne formy ochrony międzynarodowej są niezbędnym składnikiem unijnej polityki azylowej. Aby zastąpić niebezpieczne i nieuregulowane drogi migracji legalnymi i bezpiecznymi sposobami dotarcia na terytorium państw członkowskich obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców wymagających ochrony międzynarodowej, wyrazić solidarność z państwami w regionach, do których lub wewnątrz których wysiedlono dużą liczbę osób wymagających ochrony międzynarodowej, pomóc w złagodzeniu presji na te państwa, przyczynić się do osiągania celów unijnej polityki migracyjnej przez zwiększanie wpływu Unii na państwa trzecie oraz skutecznie współdziałać w globalnych inicjatywach w zakresie przesiedleń przez reprezentowanie wspólnego stanowiska na forach międzynarodowych i w relacjach z państwami trzecimi, Fundusz powinien zapewniać zachęty finansowe do wdrażania unijnych ram przesiedleń [i przyjmowania ze względów humanitarnych].
skreśla się
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)
(11a)  Fundusz powinien wspierać starania państw członkowskich na rzecz zapewnienia na ich terytoriach ochrony międzynarodowej i trwałego rozwiązania dla uchodźców i przesiedleńców uznanych za kwalifikujących się do przesiedlenia lub w ramach krajowych programów przyjmowania ze względów humanitarnych, które powinny uwzględniać przewidywania potrzeb w zakresie przesiedleń UNHCR. Aby przyczynić się w sposób ambitny i skuteczny, Fundusz powinien zapewniać ukierunkowaną pomoc w formie zachęt finansowych dla każdej przyjętej lub przesiedlonej osoby.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
(12)  Biorąc pod uwagę wysoki poziom przepływów migracyjnych do Unii w ostatnich latach oraz znaczenie zapewniania spójności naszych społeczeństw, niezbędne jest wspieranie polityki państw członkowskich na rzecz wczesnej integracji legalnie przebywających obywateli państw trzecich, w tym polityki w priorytetowych obszarach wskazanych w planie działania na rzecz integracji obywateli państw trzecich, przyjętym przez Komisję w 2016 r.
(12)  Biorąc pod uwagę znaczenie zapewniania spójności naszych społeczeństw, niezbędne jest wspieranie polityki państw członkowskich na rzecz integracji legalnie przebywających obywateli państw trzecich, w tym polityki w priorytetowych obszarach wskazanych w planie działania na rzecz integracji obywateli państw trzecich, przyjętym przez Komisję w 2016 r.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13
(13)  Aby zwiększyć skuteczność, osiągnąć jak największą unijną wartość dodaną oraz zapewnić spójność działań Unii na rzecz integracji obywateli państw trzecich, działania finansowane z Funduszu powinny być szczegółowo określone i uzupełniające w stosunku do działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Środki finansowane w ramach niniejszego Funduszu powinny wspierać dostosowane do potrzeb obywateli państw trzecich działania, które są na ogół realizowane na wczesnym etapie integracji, oraz działania horyzontalne wspierające zdolności państw członkowskich w obszarze integracji, natomiast interwencje na rzecz obywateli państw trzecich mające bardziej długoterminowe skutki powinny być finansowane w ramach EFRR i EFS+.
(13)  Aby zwiększyć skuteczność, osiągnąć jak największą unijną wartość dodaną oraz zapewnić spójność działań Unii na rzecz integracji obywateli państw trzecich, działania finansowane z Funduszu powinny być szczegółowo określone i uzupełniające w stosunku do działań finansowanych z unijnych funduszy strukturalnych. Środki finansowane w ramach niniejszego Funduszu powinny wspierać działania dostosowane do potrzeb obywateli państw trzecich, które są na ogół realizowane na wczesnych etapach integracji, oraz działania horyzontalne wspierające zdolności państw członkowskich w obszarze integracji, uzupełnione interwencjami mającymi na celu promowanie włączenia społecznego i gospodarczego obywateli państw trzecich finansowanymi w ramach funduszy strukturalnych.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)
(13a)   Zakres środków integracyjnych powinien obejmować także osoby korzystające z ochrony międzynarodowej, tak aby zapewnione zostało kompleksowe podejście do integracji, uwzględniające specyfikę tej grupy docelowej. Jeśli środki integracyjne są połączone z przyjmowaniem, w stosownych przypadkach należy umożliwić objęcie tymi działaniami również osób ubiegających się o azyl.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
(14)  W tym kontekście organy państw członkowskich odpowiedzialne za wdrażanie Funduszu powinny być zobowiązane do współpracy i ustanowienia mechanizmów koordynacji z organami wyznaczonymi przez państwa członkowskie do celów zarządzania interwencjami w ramach EFS+ i EFRR, a w razie potrzeby także z ich instytucjami zarządzającymi oraz z instytucjami zarządzającymi innych unijnych funduszy, które przyczyniają się do integracji obywateli państw trzecich.
(14)  W tym kontekście organy państw członkowskich odpowiedzialne za wdrażanie Funduszu powinny być zobowiązane do współpracy i ustanowienia mechanizmów koordynacji z organami wyznaczonymi przez państwa członkowskie do celów zarządzania interwencjami w ramach funduszy strukturalnych, a w razie potrzeby także z ich instytucjami zarządzającymi oraz z instytucjami zarządzającymi innych unijnych funduszy, które przyczyniają się do integracji obywateli państw trzecich. Za pomocą tych mechanizmów koordynacji Komisja powinna oceniać spójność i komplementarność funduszy oraz stopień, w jakim środki wdrożone za pośrednictwem każdego funduszu przyczyniają się do integracji obywateli państw trzecich.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16
(16)  Należy pozwolić państwom członkowskim, które chcą przyjąć takie podejście, na zapisanie w programach krajowych, że działania integracyjne mogą obejmować bliskich krewnych obywateli państw trzecich w takim zakresie, jaki jest konieczny do skutecznej realizacji takich działań. Pojęcie „bliski krewny” należy rozumieć jako oznaczające małżonka, partnera oraz każdą inną osobę spokrewnioną w linii zstępnej lub wstępnej z obywatelem państwa trzeciego objętym działaniami integracyjnymi, które to osoby nie zostałyby w inny sposób objęte zakresem Funduszu.
(16)  Należy pozwolić państwom członkowskim, które chcą przyjąć takie podejście, na zapisanie w programach krajowych, że działania integracyjne mogą obejmować bliskich krewnych obywateli państw trzecich, wspierając w ten sposób jedność rodzin w najlepszym interesie dziecka, w takim zakresie, jaki jest konieczny do skutecznej realizacji takich działań. Pojęcie „bliski krewny” należy rozumieć jako oznaczające małżonka, partnera oraz każdą inną osobę spokrewnioną w linii zstępnej lub wstępnej z obywatelem państwa trzeciego objętym działaniami integracyjnymi, które to osoby nie zostałyby w inny sposób objęte zakresem Funduszu.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17
(17)  Biorąc pod uwagę zasadniczą rolę, jaką w dziedzinie integracji odgrywają organy lokalne i regionalne oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego, oraz aby ułatwić dostęp tych podmiotów do finansowania na poziomie Unii, Fundusz powinien wspierać realizację działań w zakresie integracji przez organy lokalne i regionalne lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w tym za pomocą instrumentu tematycznego oraz wyższych stóp współfinansowania tych działań.
(17)  Biorąc pod uwagę zasadniczą rolę, jaką w dziedzinie integracji odgrywają organy lokalne i regionalne i reprezentujące je stowarzyszenia oraz aby ułatwić bezpośredni dostęp tych podmiotów do finansowania na poziomie Unii, Fundusz powinien wspierać realizację działań w zakresie integracji przez organy lokalne i regionalne lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w tym za pomocą wyższych stóp współfinansowania tych działań oraz przez wykorzystywanie specjalnego komponentu instrumentu tematycznego tam, gdzie te organy lokalne i regionalne są uprawnione do przeprowadzania działań na rzecz integracji.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18
(18)  Mając na względzie długoterminowe wyzwania gospodarcze i demograficzne, z jakimi zmaga się Unia, niezbędne jest stworzenie dobrze funkcjonujących legalnych kanałów migracji do Unii, aby utrzymać pozycję Unii jako atrakcyjnego celu dla migrantów oraz zapewnić zrównoważony charakter systemów opieki społecznej i wzrost unijnej gospodarki.
(18)  Mając na względzie długoterminowe wyzwania gospodarcze i demograficzne, z jakimi zmaga się Unia, a także coraz bardziej globalny charakter migracji, niezbędne jest stworzenie dobrze funkcjonujących legalnych kanałów migracji do Unii, aby utrzymać pozycję Unii jako atrakcyjnego celu dla legalnych migrantów, zgodnie z potrzebami gospodarczymi i społecznymi państw członkowskich, oraz zapewnić zrównoważony charakter systemów opieki społecznej i wzrost unijnej gospodarki, chroniąc jednocześnie pracowników migrujących przed wyzyskiem w pracy.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19
(19)  Fundusz powinien wspierać państwa członkowskie w tworzeniu strategii organizowania legalnej migracji oraz w zwiększaniu ich zdolności do opracowywania, wdrażania, monitorowania i oceniania ogółem wszystkich strategii, polityk i środków w zakresie imigracji i integracji, w tym unijnych instrumentów prawnych, odnoszących się do legalnie przebywających obywateli państw trzecich. Fundusz powinien również wspierać wymianę informacji i najlepszych praktyk oraz współpracę między różnymi działami administracji i poziomami sprawowania rządów oraz między państwami członkowskimi.
(19)  Fundusz powinien wspierać państwa członkowskie w tworzeniu strategii organizowania i poszerzania dróg legalnej migracji oraz w zwiększaniu ich zdolności do opracowywania, wdrażania, monitorowania i oceniania ogółem wszystkich strategii, polityk i środków w zakresie imigracji i integracji odnoszących się do legalnie przebywających obywateli państw trzecich, w szczególności unijnych instrumentów na rzecz legalnej migracji. Fundusz powinien również wspierać wymianę informacji i najlepszych praktyk oraz współpracę między różnymi działami administracji i poziomami sprawowania rządów oraz między państwami członkowskimi.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20
(20)  Skuteczna polityka powrotowa jest integralną częścią kompleksowego podejścia do migracji, stosowanego przez Unię i jej państwa członkowskie. Fundusz powinien wspierać wysiłki państw członkowskich i zachęcać je do działania, mając na celu skuteczne wdrażanie i dalsze rozwijanie wspólnych norm w zakresie powrotów, w szczególności określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE15, oraz zintegrowanego i skoordynowanego podejścia do zarządzania powrotami. Aby zapewnić zrównoważony charakter polityki powrotowej, Fundusz powinien w równym stopniu wspierać powiązane środki w państwach trzecich, takie jak reintegracja osób powracających.
(20)  Skuteczna i godna polityka powrotowa jest integralną częścią kompleksowego podejścia do migracji, stosowanego przez Unię i jej państwa członkowskie. Fundusz powinien wspierać wysiłki państw członkowskich i zachęcać je do działania, mając na celu skuteczne wdrażanie i dalsze rozwijanie wspólnych norm w zakresie powrotów, ze szczególnym naciskiem na powroty dobrowolne, w szczególności określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE15, oraz zintegrowanego i skoordynowanego podejścia do zarządzania powrotami. Fundusz powinien w równym stopniu wspierać powiązane środki w państwach trzecich, aby ułatwić i zagwarantować bezpieczne i godne powroty oraz readmisję, a także trwałą reintegrację, jak zapisano w globalnym porozumieniu w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji.
__________________
__________________
15 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 98).
15 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 98).
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21
(21)  Państwa członkowskie powinny dawać pierwszeństwo dobrowolnym powrotom. Aby promować dobrowolne powroty, państwa członkowskie powinny przewidzieć zapewnienie czynników zachęcających, takich jak preferencyjne traktowanie w formie zwiększonej pomocy przy dobrowolnym powrocie do kraju. Taki dobrowolny powrót leży w interesie zarówno osób powracających, jak i organów – ze względu na oszczędność kosztów.
(21)  Państwa członkowskie powinny dawać pierwszeństwo dobrowolnym powrotom oraz zapewnić skuteczny, bezpieczny i godny powrót migrantów o nieuregulowanym statusie. W związku z tym w ramach Funduszu należy preferencyjnie wspierać działania związane z dobrowolnymi powrotami. Aby je promować, państwa członkowskie powinny zapewnić zachęty, takie jak preferencyjne traktowanie w formie zwiększonej pomocy, a także długoterminowe wsparcie na rzecz reintegracji. Taki dobrowolny powrót leży w interesie zarówno osób powracających, jak i organów – ze względu na oszczędność kosztów. We wszystkich działaniach lub decyzjach dotyczących migrujących dzieci, w tym powrotów, należy przede wszystkim dbać o najlepszy interes dzieci, uwzględniając w pełni ich prawo do wyrażania opinii.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22
(22)  Powroty dobrowolne i przymusowe są jednak ze sobą powiązane i wzajemnie się wspierają, należy więc zachęcać państwa członkowskie, aby w swoich działaniach zwiększały komplementarność tych dwóch form powrotów. Możliwość wydalenia jest istotnym elementem przyczyniającym się do integralności systemu azylowego i systemu legalnej migracji. Fundusz powinien zatem wspierać działania państw członkowskich mające na celu ułatwienie i przeprowadzanie wydaleń, w stosownych przypadkach zgodnie ze standardami określonymi w prawie unijnym i przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych i godności osób powracających.
(22)  Choć dobrowolne powroty powinny mieć pierwszeństwo nad powrotami przymusowymi, one jednak ze sobą powiązane i wzajemnie się wspierają, należy więc zachęcać państwa członkowskie, aby w swoich działaniach zwiększały komplementarność tych dwóch form powrotów. Możliwość wydalenia jest istotnym elementem przyczyniającym się do integralności systemu azylowego i systemu legalnej migracji. Fundusz powinien zatem wspierać działania państw członkowskich mające na celu ułatwienie i przeprowadzanie wydaleń, w stosownych przypadkach zgodnie ze standardami określonymi w prawie unijnym i przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych i godności osób powracających. Fundusz powinien wspierać działania związane z powrotem dzieci wyłącznie w przypadku, gdy taki powrót opiera się na pozytywnej ocenie najlepszych interesów dziecka.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23
(23)  Szczególne środki wsparcia dla osób powracających stosowane w państwach członkowskich i krajach powrotu mogą poprawić warunki powrotu i reintegrację takich osób.
(23)  Szczególne środki wsparcia dla osób powracających, ze szczególnym uwzględnieniem ich potrzeb humanitarnych i potrzeb w zakresie ochrony, stosowane w państwach członkowskich i krajach powrotu mogą poprawić warunki powrotu i reintegrację takich osób. Szczególną uwagę należy zwrócić na grupy wymagające szczególnego traktowania. Decyzje nakazujące powrót powinny opierać się na wszechstronnej i szczegółowej ocenie sytuacji w kraju pochodzenia, a także na ocenie zdolności absorpcyjnej na poziomie lokalnym. Szczególne środki i działania wspierające kraje pochodzenia, a zwłaszcza osoby wymagające szczególnego traktowania, przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa, skuteczności i zrównoważonego charakteru powrotów. Takie środki należy wprowadzać przy aktywnym udziale władz lokalnych, społeczeństwa obywatelskiego i diaspor.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24
(24)  Unijne umowy o readmisji i inne porozumienia są integralnym składnikiem unijnej polityki powrotowej i jednym z głównych narzędzi skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi, ponieważ ułatwiają szybki powrót migrantów o nieuregulowanym statusie. Te umowy i porozumienia są ważnym elementem dialogu i współpracy z państwami trzecimi będącymi krajami pochodzenia i tranzytu migrantów o nieuregulowanym statusie, dlatego w interesie skutecznej polityki powrotowej na poziomach krajowymunijnym należy wspierać wykonywanie tych umów w państwach trzecich.
(24)  Formalne umowy o readmisji są integralnym i kluczowym składnikiem unijnej polityki powrotowej i jednym z głównych narzędzi skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi, ponieważ ułatwiają szybki powrót migrantów o nieuregulowanym statusie. Te umowy i porozumienia są ważnym elementem dialogu i współpracy z państwami trzecimi będącymi krajami pochodzenia i tranzytu migrantów o nieuregulowanym statusie, dlatego Fundusz powinien wspierać w określonym zakresieprzy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń wykonywanie tych umów w państwach trzecich w interesie skutecznej polityki bezpiecznych i godnych powrotów.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25
(25)  Oprócz wspierania powrotów osób, jak przewidziano w niniejszym rozporządzeniu, Fundusz powinien także wspierać inne środki służące przeciwdziałaniu migracji nieuregulowanej, eliminowaniu zachęt do nielegalnej migracji i zwalczaniu obchodzenia obowiązujących przepisów dotyczących migracji, a tym samym chronić spójność systemów imigracyjnych państw członkowskich.
(25)  Oprócz wspierania integracji obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców w państwach członkowskich Fundusz powinien także wspierać inne środki służące zwalczaniu handlu migrantami, zachęcaniu do tworzenia przepisów dotyczących legalnej migracji i ułatwianiu ich ustanawiania, gwarantując tym samym ochronę spójności systemów imigracyjnych w krajach pochodzenia, w pełnej zgodności z zasadą spójności na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26
(26)  Zatrudnianie migrantów o nieuregulowanym statusie stanowi czynnik przyciągający, który zachęca do nielegalnej migracji i podważa politykę mobilności pracowników opartą na programach legalnej migracji. Fundusz powinien zatem wspierać państwa członkowskie, bezpośrednio lub pośrednio, we wdrażaniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE16, która zabrania zatrudniania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich i przewiduje kary wobec pracodawców łamiących ten zakaz.
(26)  Zatrudnianie migrantów o nieuregulowanym statusie podważa politykę mobilności pracowników opartą na programach legalnej migracji i zagraża prawom pracowników migrujących, narażając ich na naruszenia praw i nadużycia. Fundusz powinien zatem wspierać państwa członkowskie, bezpośrednio lub pośrednio, we wdrażaniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE16, która zabrania zatrudniania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, zapewnia mechanizm składania skarg i odzyskiwania wynagrodzenia przez wyzyskiwanych pracowników i przewiduje kary wobec pracodawców łamiących ten zakaz.
_________________
_________________
16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidująca minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich (Dz.U. L 168 z 30.6.2009, s. 24).
16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidująca minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich (Dz.U. L 168 z 30.6.2009, s. 24).
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 a (nowy)
(26a)   Państwa członkowskie powinny wspierać potrzeby społeczeństwa obywatelskiego i stowarzyszeń pracowniczych, takie jak utworzenie europejskiej sieci przyjmowania pracowników obu płci, w celu połączenia wszystkich pracowników zaangażowanych w Europie w dziedzinie migracji, aby wspierać godne przyjmowanie i podejście do migracji oparte na prawach człowieka oraz wymianie dobrych praktyk w dziedzinie przyjmowania i integracji zawodowej.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27
(27)  Fundusz powinien wspierać państwa członkowskie, bezpośrednio lub pośrednio, we wdrażaniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE17, która określa przepisy dotyczące pomocy i wsparcia dla ofiar handlu ludźmi oraz ochrony tych ofiar.
(27)  Fundusz powinien wspierać państwa członkowskie, bezpośrednio lub pośrednio, we wdrażaniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE17, która określa przepisy dotyczące pomocy i wsparcia dla ofiar handlu ludźmi oraz ochrony tych ofiar. Środki te powinny uwzględniać specyficzny dla danej płci charakter handlu ludźmi. Przy wdrażaniu Funduszu państwa członkowskie powinny wziąć pod uwagę fakt, że w przypadku osób, które są zmuszone do opuszczenia zwyczajowych miejsc zamieszkania ze względu na nagłe lub postępujące skutki zmiany klimatu, które mają negatywny wpływ na ich życie lub warunki życia, istnieje wysokie ryzyko, że staną się one ofiarami handlu ludźmi.
__________________
__________________
17 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).
17 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27 a (nowy)
(27a)  Fundusz powinien wspierać w szczególności identyfikację oraz środki na rzecz zaspokojenia potrzeb osób ubiegających się o azyl, które wymagają szczególnego traktowania, np. małoletnich bez opieki, lub które są ofiarami tortur bądź innych poważnych form przemocy, zgodnie z dorobkiem prawnym Unii w dziedzinie azylu.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27 b (nowy)
(27b)  Aby osiągnąć sprawiedliwy i przejrzysty podział zasobów między celami Funduszu, należy zapewnić minimalny poziom wydatków dla określonych celów niezależnie od tego, czy są one zarządzane bezpośrednio, pośrednio, czy też wspólnie.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28
(28)  Fundusz powinien uzupełniać i wspierać działania podejmowane w zakresie powrotów przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej ustanowioną rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/162418, a tym samym przyczyniać się do skutecznego europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami określonego w art. 4 tego rozporządzenia.
(28)  Fundusz powinien uzupełniać i wspierać działania podejmowane w zakresie powrotów przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej ustanowioną rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/162418 bez zapewniania dodatkowego finansowania dla Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, której roczny budżet umożliwiający wykonanie wszystkich zadań jest ustanawiany przez organ władzy budżetowej.
__________________
__________________
18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE (Dz.U. L 251 z 16.9.2016, s. 1).
18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE (Dz.U. L 251 z 16.9.2016, s. 1).
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29
(29)  Należy dążyć do synergii, spójności i efektywności w powiązaniu z innymi funduszami unijnymi oraz unikać nakładania się działań.
(29)  Należy dążyć do synergii, spójności, komplementarności i efektywności w powiązaniu z innymi funduszami unijnymi oraz unikać nakładania się działań lub sprzeczności między nimi.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30
(30)  Środki w państwach trzecich i dotyczące państw trzecich, objęte wsparciem w ramach Funduszu, powinny uzupełniać inne działania realizowane poza Unią, wspierane za pośrednictwem unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego. Podczas realizacji takich działań należy w szczególności dążyć do pełnej spójności z zasadami i ogólnymi celami działań zewnętrznych Unii i jej polityki zagranicznej wobec danego państwa lub regionu oraz międzynarodowymi zobowiązaniami Unii. Jeżeli chodzi o wymiar zewnętrzny, Fundusz powinien przeznaczać wsparcie na zacieśnianie współpracy z państwami trzecimi oraz umacnianie kluczowych aspektów zarządzania migracjami w obszarach będących przedmiotem zainteresowania polityki migracyjnej Unii.
(30)  Priorytetem Funduszu powinno być finansowanie działań na terytorium Unii. Z Funduszu można finansować środki w państwach trzecich i w odniesieniu do państw trzecich, które powinny być ograniczone pod względem finansowym, a jednocześnie powinny być odpowiednie, aby osiągnąć cele Funduszu określone w art. 3 niniejszego rozporządzenia, oraz powinny podlegać odpowiednim zabezpieczeniom. Środki te powinny uzupełniać inne działania realizowane poza Unią, wspierane za pośrednictwem unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego. Podczas realizacji takich działań należy w szczególności dążyć do pełnej spójności i komplementarności z zasadami i ogólnymi celami działań zewnętrznych Unii i jej polityki zagranicznej wobec danego państwa lub regionu oraz międzynarodowymi zobowiązaniami Unii. Należy przestrzegać zasady spójności polityki na rzecz rozwoju, określonej w pkt 35 Konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju. Przy wdrażaniu pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych należy zapewnić zgodność z zasadami humanitarnymi określonymi w Konsensusie europejskim w sprawie pomocy humanitarnej.
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31
(31)  Finansowanie z budżetu Unii powinno koncentrować się na działaniach, w których interwencja Unii może przynieść wartość dodaną w porównaniu z działaniami podejmowanymi przez same państwa członkowskie. Wsparcie finansowe zapewniane na podstawie niniejszego rozporządzenia powinno się przyczyniać w szczególności do wzmacniania krajowych i unijnych zdolności w obszarach azylu i migracji.
(31)  Finansowanie z budżetu Unii powinno koncentrować się na działaniach, w których interwencja Unii może przynieść wartość dodaną w porównaniu z działaniami podejmowanymi przez same państwa członkowskie. Wsparcie finansowe zapewniane na podstawie niniejszego rozporządzenia powinno się przyczyniać w szczególności do solidarności między państwami członkowskimi w dziedzinie azylu i migracji zgodnie z art. 80 TFUE oraz do wzmacniania krajowych i unijnych zdolności w obszarach azylu i migracji.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33
(33)  Ustanawiając Fundusz, należy uwzględnić konieczność zwiększenia elastyczności i uproszczenia, a zarazem spełnić wymogi związane z przewidywalnością oraz zapewnić sprawiedliwy i przejrzysty podział zasobów, aby zrealizować cele polityki i cele szczegółowe określone w niniejszym rozporządzeniu.
(33)  Ustanawiając Fundusz, należy uwzględnić konieczność zwiększenia przejrzystości, elastyczności i uproszczenia, a zarazem spełnić wymogi związane z przewidywalnością oraz zapewnić sprawiedliwy i przejrzysty podział zasobów, aby zrealizować cele polityki i cele szczegółowe określone w niniejszym rozporządzeniu. Przy wdrażaniu Funduszu należy kierować się zasadami wydajności, skuteczności i jakości wydatków. Ponadto wdrażanie Funduszu powinno odbywać się w sposób jak najbardziej przyjazny dla użytkowników.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34
(34)  W niniejszym rozporządzeniu należy określić wstępne kwoty dla państw członkowskich obejmujące stałą kwotę oraz kwotę obliczoną na podstawie kryteriów określonych w załączniku I, które odzwierciedlają potrzeby i presję odczuwaną przez poszczególne państwa członkowskie w zakresie azylu, integracji i powrotów.
(34)  W niniejszym rozporządzeniu należy określić wstępne kwoty dla państw członkowskich, które odzwierciedlają potrzeby i presję odczuwaną przez poszczególne państwa członkowskie w zakresie azylu, migracji, integracji i powrotów. Należy zwrócić szczególną uwagę na społeczeństwa regionów wyspiarskich, które mierzą się z nieproporcjonalnymi wyzwaniami związanymi z migracją.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35
(35)  Te wstępne kwoty powinny stanowić podstawę dla długoterminowych inwestycji państw członkowskich. Aby uwzględnić zmiany przepływów migracyjnych, zaspokoić potrzeby w zakresie zarządzania systemem azylowym i systemem przyjmowania oraz integracji legalnie przebywających obywateli państw trzecich, a także przeciwdziałać nieuregulowanej migracji za pomocą skutecznej i zrównoważonej polityki powrotowej, w połowie okresu programowania należy przydzielić państwom członkowskim dodatkową kwotę uwzględniającą poziomy absorpcji. Kwotę tę należy ustalić na podstawie najnowszych dostępnych danych statystycznych określonych w załączniku I, aby uwzględnić zmiany sytuacji wyjściowej państw członkowskich.
(35)  Te wstępne kwoty powinny stanowić podstawę dla długoterminowych inwestycji państw członkowskich. Aby uwzględnić zmiany przepływów migracyjnych, zaspokoić potrzeby w zakresie zarządzania systemem azylowym i systemem przyjmowania oraz integracji legalnie przebywających obywateli państw trzecich, rozwijać legalną migrację, a także przeciwdziałać nielegalnej migracji za pomocą skutecznej, opartej na prawach i zrównoważonej polityki powrotowej, w połowie okresu programowania należy przydzielić państwom członkowskim dodatkową kwotę uwzględniającą poziomy absorpcji. Kwotę tę należy ustalić na podstawie najnowszych dostępnych danych statystycznych określonych w załączniku I, aby uwzględnić zmiany sytuacji wyjściowej państw członkowskich.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36
(36)  Aby przyczynić się do realizacji celu polityki Funduszu, państwa członkowskie powinny zapewnić włączenie do swoich programów działań służących realizacji celów szczegółowych niniejszego rozporządzenia, dopilnować, aby wyznaczone priorytety były zgodne ze środkami wykonawczymi określonymi w załączniku II, oraz przyznać zasoby na realizację celów w sposób zapewniający osiągnięcie ogólnych celów polityki.
(36)  Aby przyczynić się do osiągnięcia celu polityki Funduszu, państwa członkowskie i Komisja powinny zapewnić, aby programy państw członkowskich obejmowały działania przyczyniające się do osiągnięcia każdego z celów szczegółowych niniejszego rozporządzenia. Powinny one ponadto zapewnić, aby przydział środków finansowych na cele szczegółowe służył osiągnięciu tych celów w najlepszy możliwy sposób i opierał się na najbardziej aktualnych potrzebach, aby programy obejmowały minimalny poziom wydatków w odniesieniu do tych celów, podział zasobów na cele był proporcjonalny do napotykanych wyzwań, oraz aby wybrane priorytety były zgodne ze środkami określonymi w załączniku II, a podział zasobów na dane cele zapewniał osiągnięcie ogólnego celu politycznego.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37
(37)  Z uwagi na stale zmieniające się wyzwania w obszarze migracji istnieje potrzeba dostosowania przydziału środków finansowych do zmian przepływów migracyjnych. Aby zaspokoić pilne potrzeby i uwzględnić zmiany w zakresie polityki i priorytetów Unii oraz przeznaczyć środki finansowe na działania o dużej unijnej wartości dodanej, część finansowania będzie okresowo przydzielana na działania szczególne, działania unijne, pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych, przesiedlenia oraz – za pośrednictwem instrumentu tematycznego – jako dodatkowe wsparcie dla państw członkowskich przyczyniających się do działań w zakresie solidarności i podziału odpowiedzialności.
(37)  Z uwagi na stale zmieniające się wyzwania w obszarze migracji istnieje potrzeba dostosowania przydziału środków finansowych do zmian przepływów migracyjnych. Aby zaspokoić pilne potrzeby i uwzględnić zmiany w zakresie polityki i priorytetów Unii oraz przeznaczyć środki finansowe na działania o dużej unijnej wartości dodanej, część finansowania będzie okresowo przydzielana na działania szczególne, działania unijne, działania organów lokalnych i regionalnych, pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych, przesiedlenia oraz – za pośrednictwem instrumentu tematycznego – jako dodatkowe wsparcie dla państw członkowskich przyczyniających się do działań w zakresie solidarności i podziału odpowiedzialności.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38 a (nowy)
(38a)  Działania podejmowane przez państwa członkowskie w celu pełnego i właściwego wdrożenia dorobku prawnego Unii w dziedzinie azylu, w tym zapewnienia osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową oraz jej beneficjentom odpowiednich warunków przyjmowania, w celu zagwarantowania prawidłowego określania statusu, zgodnie z dyrektywą 2011/95/UE, aby stosować sprawiedliwe i skuteczne procedury azylowe, powinny być wspierane przez Fundusz, w szczególności gdy działania te kierowane są do małoletnich bez opieki, w przypadku których koszty są wyższe. W związku z tym państwa członkowskie powinny otrzymywać kwotę ryczałtową w odniesieniu do każdego małoletniego bez opieki, któremu przyznano ochronę międzynarodową, jednak kwota ta nie powinna łączyć się z dodatkowym finansowaniem przekazywanym na mocy niniejszego rozporządzenia na rzecz przesiedleń.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40
(40)  Fundusz powinien się przyczyniać do wsparcia na rzecz kosztów operacyjnych związanych z azylem i powrotami oraz umożliwiać państwom członkowskim utrzymanie zdolności niezbędnych dla tych działań na poziomie całej Unii. Wsparcie to obejmuje pełen zwrot kosztów szczególnych związanych z celami przewidzianymi w ramach Funduszu i powinno stanowić integralną część programów państw członkowskich.
(40)  Fundusz powinien się przyczyniać do wsparcia na rzecz kosztów operacyjnych związanych z azylem i imigracją oraz umożliwiać państwom członkowskim utrzymanie zdolności niezbędnych dla tych działań na poziomie całej Unii. Wsparcie to obejmuje pełen zwrot kosztów szczególnych związanych z celami przewidzianymi w ramach Funduszu i powinno stanowić integralną część programów państw członkowskich.
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41
(41)  Aby uzupełnić realizację celu polityki Funduszu na poziomie krajowym za pośrednictwem programów państw członkowskich, Fundusz powinien też zapewniać wsparcie na rzecz działań na poziomie Unii. Takie działania powinny służyć ogólnym celom strategicznym wchodzącym w zakres interwencji Funduszu, związanym z analizą polityczną i innowacjami, wzajemnym uczeniem się i partnerstwami transnarodowymi oraz testowaniem nowych inicjatyw i działań w całej Unii.
(41)  Aby uzupełnić realizację celu polityki Funduszu na poziomie krajowym za pośrednictwem programów państw członkowskich, Fundusz powinien też zapewniać wsparcie na rzecz działań na poziomie Unii. Takie działania powinny służyć ogólnym celom strategicznym wchodzącym w zakres interwencji Funduszu, związanym z analizą polityczną i innowacjami, wzajemnym uczeniem się i partnerstwami transnarodowymi oraz testowaniem nowych inicjatyw i działań w całej Unii, przy jednoczesnym poszanowaniu potrzeby zapewnienia odpowiedniego finansowania, w sprawiedliwy i przejrzysty sposób, dla osiągnięcia celów Funduszu. Podczas wdrażania Funduszu i podejmowania tych działań należy zapewnić ochronę praw podstawowych.
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42
(42)  Aby wzmocnić zdolność Unii do natychmiastowego reagowania na nieprzewidzianą lub nieproporcjonalną silną presję migracyjną w jednym lub większej liczbie państw członkowskich, charakteryzującą się napływem dużej lub nieproporcjonalnej liczby obywateli państw trzecich, co stanowi znaczące i nagłe obciążenie dla ośrodków przyjmowania i ośrodków detencyjnych, systemów i procedur azylowych oraz systemów i procedur zarządzania migracjami w tych państwach, a także na silną presję migracyjną w państwach trzecich, wywołaną zmianami sytuacji politycznej lub konfliktami, należy umożliwić zapewnianie pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych zgodnie z ramami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.
(42)  Aby wzmocnić zdolność Unii do natychmiastowego reagowania na nieprzewidziany lub nieproporcjonalny napływ obywateli państw trzecich do jednego państwa członkowskiego lub kilku państw członkowskich, co stanowi znaczące i nagłe obciążenie dla ośrodków przyjmowania i ośrodków detencyjnych, systemów i procedur azylowych oraz systemów i procedur zarządzania migracjami w tych państwach, lub na wyzwania migracyjne bądź znaczące potrzeby w dziedzinie przesiedleń w państwach trzecich, wywołane zmianami sytuacji politycznej, konfliktami lub klęskami żywiołowymi, należy umożliwić zapewnianie pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych zgodnie z ramami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44
(44)  Cele polityki Funduszu będą również realizowane za pomocą instrumentów finansowych i gwarancji budżetowych w ramach segmentów polityki funduszu InvestEU. Wsparcie finansowe należy wykorzystywać w celu korygowania niedoskonałości rynku lub niekorzystnych warunków inwestycyjnych w proporcjonalny sposób, a podejmowane działania nie powinny powielać ani wypierać finansowania prywatnego ani zakłócać konkurencji na rynku wewnętrznym. Działania powinny charakteryzować się wyraźną europejską wartością dodaną.
skreśla się
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47
(47)  Do celów realizacji działań objętych zarządzaniem dzielonym Fundusz powinien stanowić część spójnych ram, na które składają się niniejsze rozporządzenie, rozporządzenie finansowe i rozporządzenie (UE) .../2021 [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów].
(47)  Do celów realizacji działań objętych zarządzaniem dzielonym Fundusz powinien stanowić część spójnych ram, na które składają się niniejsze rozporządzenie, rozporządzenie finansowe i rozporządzenie (UE) .../2021 [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów]. W przypadku sprzeczności przepisów niniejsze rozporządzenie ma pierwszeństwo przed rozporządzeniem (UE) nr X [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów].
Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48
(48)  Rozporządzenie (UE) .../2021 [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] ustanawia ramy działania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Funduszu Azylu i Migracji (FAM), Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) oraz instrumentu na rzecz zarządzania granicami i wiz (IZGW) stanowiącego część Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami (FZZG) i określa, w szczególności, przepisy dotyczące programowania, monitorowania i oceny, zarządzania i kontroli w odniesieniu do funduszy Unii wdrażanych według metody zarządzania dzielonego. Konieczne jest zatem określenie celów FAM oraz przepisów szczegółowych dotyczących rodzaju działań, które mogą być finansowane z FAM.
(48)  Oprócz ram ustanawiających zasady finansowe wspólne dla kilku funduszy unijnych, w tym Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), konieczne jest określenie celów tego Funduszu oraz ustanowienie przepisów szczegółowych dotyczących rodzaju działań, które mogą być finansowane w jego ramach.
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50
(50)  Zgodnie z rozporządzeniem finansowym21, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/201322, rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2988/9523, rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 2185/9624 i rozporządzeniem Rady (UE) 2017/193925 interesy finansowe Unii należy chronić za pomocą proporcjonalnych środków, w tym środków zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym, ich wykrywania, korygowania i prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, a także odzyskiwania środków straconych, nienależnie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, nakładania sankcji administracyjnych. W szczególności, zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 883/2013 i rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/96 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może prowadzić dochodzenia administracyjne, w tym kontrole na miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne przestępstwo, naruszające interesy finansowe Unii. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1939 Prokuratura Europejska może prowadzić dochodzenia i ścigać nadużycia finansowe i inne nielegalne działania naruszające interesy finansowe Unii, jak przewidziano w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/137126. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym każda osoba lub podmiot, które otrzymują środki finansowe Unii, w pełni współpracują w celu ochrony interesów finansowych Unii, przyznają konieczne prawa i dostęp Komisji, OLAF-owi i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu oraz zapewniają, aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące w wykonaniu środków finansowych Unii przyznały tym organom równoważne prawa.
(50)  Zgodnie z rozporządzeniem finansowym21, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/201322, rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2988/9523, rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 2185/9624 i rozporządzeniem Rady (UE) 2017/193925 interesy finansowe Unii należy chronić za pomocą proporcjonalnych środków, w tym środków zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym, ich wykrywania, korygowania i prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, a także odzyskiwania środków straconych, nienależnie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, nakładania sankcji administracyjnych lub karnych. W szczególności, zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 883/2013 i rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/96 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może prowadzić dochodzenia administracyjne, w tym kontrole na miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne przestępstwo, naruszające interesy finansowe Unii. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1939 Prokuratura Europejska może prowadzić dochodzenia i ścigać nadużycia finansowe i inne nielegalne działania naruszające interesy finansowe Unii, jak przewidziano w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/137126. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym każda osoba lub podmiot, które otrzymują środki finansowe Unii, w pełni współpracują w celu ochrony interesów finansowych Unii, przyznają konieczne prawa i dostęp Komisji, OLAF-owi i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu oraz zapewniają, aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące w wykonaniu środków finansowych Unii przyznały tym organom równoważne prawa. Państwa członkowskie powinny w pełni współpracować i zapewniać wszelką niezbędną pomoc instytucjom, agencjom i organom Unii w ochronie jej interesów finansowych. Wyniki dochodzeń dotyczących nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w odniesieniu do Funduszu należy udostępniać Parlamentowi Europejskiemu.
_________________
_________________
21 Dz.U. C z […], s. […].
21 Dz.U. C z […], s. […].
22 Dz.U. C z […], s. […].
22 Dz.U. C z […], s. […].
23 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1).
23 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1).
24 Dz.U. C z […], s. […].
24 Dz.U. C z […], s. […].
25 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1371 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).
25 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).
26 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).
26 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51 a (nowy)
(51a)  Jeżeli pojawią się wyraźne dowody na to, że zgodność z prawem projektów lub legalność i prawidłowość finansowania lub realizacja projektów mogłyby zostać zakwestionowane w wyniku uzasadnionej opinii Komisji w sprawie uchybienia zobowiązaniom na mocy art. 258 TFUE, Komisja powinna dopilnować, aby środki finansowe na te projekty nie były udostępniane.
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 53 a (nowy)
(53a)   Przy programowaniu, realizacji i ocenie programów finansowanych z Funduszu powinno się przeprowadzać konsultacje z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego oraz z organami lokalnymi i regionalnymi, a także z parlamentami narodowymi w państwach członkowskich i państwach trzecich.
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 54
(54)  Zgodnie z pkt 22 i 23 porozumienia międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. zachodzi potrzeba oceny tego Funduszu w oparciu o informacje zgromadzone w kontekście konkretnych wymogów dotyczących monitorowania, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji i obciążenia administracyjnego, zwłaszcza względem państw członkowskich. Wymogi te mogą, w stosownych przypadkach, obejmować mierzalne wskaźniki jako podstawę oceny oddziaływania Funduszu w terenie. Aby zmierzyć osiągnięcia Funduszu, należy ustanowić wspólne wskaźniki i powiązane wartości docelowe w odniesieniu do każdego celu szczegółowego Funduszu. Za pomocą tych wspólnych wskaźników i sprawozdawczości finansowej Komisja i państwa członkowskie powinny monitorować wdrażanie Funduszu zgodnie z odpowiednimi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .../2021 [rozporządzeniesprawie wspólnych przepisów]z niniejszym rozporządzeniem.
(54)  Zgodnie z pkt 22 i 23 porozumienia międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. zachodzi potrzeba oceny tego Funduszu w oparciu o informacje zgromadzone w kontekście konkretnych wymogów dotyczących monitorowania, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji i obciążenia administracyjnego, zwłaszcza względem państw członkowskich. W stosownych przypadkach wymogi te mogą obejmować mierzalne wskaźniki, w tym jakościowe i ilościowe, jako podstawę oceny oddziaływania Funduszu w terenie. Aby zmierzyć osiągnięcia Funduszu, należy ustanowić wspólne wskaźniki i powiązane wartości docelowe w odniesieniu do każdego celu szczegółowego Funduszu. Za pomocą tych wspólnych wskaźników i sprawozdawczości finansowej Komisja i państwa członkowskie powinny monitorować wdrażanie Funduszu. Aby odpowiednio wypełniać swoją rolę nadzorczą, Komisja powinna być w stanie określić kwoty faktycznie wydane z Funduszu w danym roku. Składając Komisji roczne sprawozdania finansowe dotyczące programów krajowych, państwa członkowskie powinny zatem dokonać rozróżnienia między odzyskiwaniem środków, płatnościami zaliczkowymi na rzecz beneficjentów końcowych oraz zwrotami faktycznie poniesionych wydatków. W celu ułatwienia audytu i monitorowania wdrażania Funduszu Komisja powinna włączyć te kwoty do swojego rocznego sprawozdania z wdrażania Funduszu, a także wyniki monitorowania i realizacji działań Funduszu na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym, w tym konkretnych projektów i partnerów. Komisja powinna co roku przedstawiać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie podsumowanie zatwierdzonych rocznych sprawozdań z osiągnięcia celów. Sprawozdania przedstawiające wyniki monitorowania i wdrożenie działań podejmowanychramach Funduszu zarówno na szczeblu krajowym, jakunijnym, powinny zostać upublicznione i przedstawione Parlamentowi Europejskiemu.
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55
(55)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, niniejszy Fundusz przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie UE mają sięgnąć 25 %. Podczas przygotowywania i wdrażania Funduszu określone zostaną odpowiednie działania, które zostaną poddane ponownej ocenie w kontekście procesów oceny i przeglądu.
(55)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, niniejszy Fundusz przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie UE mają sięgnąć 25 % w WRF na lata 2021–2027, oraz celu rocznego na poziomie 30 % jak najszybciej, a najpóźniej do 2027 r. Podczas przygotowywania i wdrażania Funduszu określone zostaną odpowiednie działania, które zostaną poddane ponownej ocenie w kontekście procesów oceny i przeglądu.
Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 56
(56)  W celu uzupełnienia i zmiany niektórych, innych niż istotne, elementów niniejszego rozporządzenia uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy przekazać Komisji w odniesieniu do wykazu działań kwalifikujących się do wyższego współfinansowania, wymienionych w załączniku IV, oraz wsparcia operacyjnego, a także w celu dalszego rozwijania wspólnych ram monitorowania i oceny. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.
(56)  W celu uzupełnienia i zmiany niektórych, innych niż istotne, elementów niniejszego rozporządzenia uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy przekazać Komisji w odniesieniu do programów prac dla instrumentu tematycznego, wykazu działań kwalifikujących się do uzyskania wsparcia w ramach instrumentu, o którym mowa w załączniku III, wykazu działań kwalifikujących się do wyższego współfinansowania, wymienionych w załączniku IV, oraz wsparcia operacyjnego przewidzianego w załączniku VII, a także w celu dalszego rozwijania wspólnych ram monitorowania i oceny. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów i z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacjami migrantów i uchodźców, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 58
(58)  Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi zgodnie ze wspólną polityką w zakresie azylu i ochrony międzynarodowej oraz wspólną polityką imigracyjną, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez same państwa członkowskie, natomiast możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.
(58)  Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie zwiększenie solidarności państw członkowskich, przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi oraz wdrażania, wzmacniania i rozwoju wspólnej polityki w zakresie azylu, ochrony uzupełniającej i ochrony tymczasowej, a także wspólnej polityki imigracyjnej, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez same państwa członkowskie, natomiast możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1
1.  Niniejsze rozporządzenie ustanawia Fundusz Azylu i Migracji („Fundusz”).
1.  Niniejsze rozporządzenie ustanawia Fundusz Azylu, Migracji i Integracji („Fundusz”).
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – litera a
a)  „osoba ubiegająca się o udzielenie ochrony międzynarodowej” oznacza osobę według definicji zawartej w art. 2 pkt [x] rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie w sprawie procedury azylowej]30;
a)  „osoba ubiegająca się o udzielenie ochrony międzynarodowej” oznacza osobę według definicji zawartej w art. 2 lit. c) dyrektywy 2013/32/UE;
__________________
30 Dz.U. C z […], s. […].
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – litera b
b)  „osoba korzystająca z ochrony międzynarodowej” w rozumieniu art. [2] pkt 2 rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie o kwalifikowaniu]31;
b)  „osoba korzystająca z ochrony międzynarodowej” w rozumieniu art. 2 lit. b) dyrektywy 2011/95/UE;
__________________
31 Dz.U. C z […], s. […].
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – litera e
e)  „przyjęcie ze względów humanitarnych” w rozumieniu art. [2] rozporządzenia (UE) .../... [Unijne ramy przesiedleń [i przyjmowania ze względów humanitarnych]]32;
e)  „program humanitarny” oznacza dopuszczenie na terytorium państw członkowskich obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców przesiedlonych do państw trzecich, którym przyznano ochronę międzynarodową lub status humanitarny zgodnie z prawem krajowym, które przewiduje prawa i obowiązki równoważne z prawami i obowiązkami wynikającymi z art. 20–32 i art. 34 dyrektywy 2011/95/UE w odniesieniu do osób korzystających z ochrony uzupełniającej; dopuszczenie to odbywa się na wniosek danego państwa członkowskiego po przekazaniu sprawy przez Biuro UNHCR lub inny odnośny organ międzynarodowy;
_______________
32 Dz.U. C z […], s. […].
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – litera g
g)  „przesiedlenie” oznacza „przesiedlenie” według definicji zawartej w art. [2] rozporządzenia (UE) .../... [Unijne ramy przesiedleń [i przyjmowania ze względów humanitarnych]];
g)  „przesiedlenie” oznacza dopuszczenie na terytorium państw członkowskich, po przekazaniu sprawy przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców („UNHCR”), obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców z państwa trzeciego, do którego zostali oni przesiedleni, którym przyznano ochronę międzynarodową i którzy mają dostęp do trwałego rozwiązania zgodnie z prawem unijnym i krajowym;
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – litera j a (nowa)
ja)  „małoletni bez opieki” oznacza małoletniego, który przybywa na terytorium państw członkowskich bez opieki osoby dorosłej odpowiedzialnej za niego zgodnie z prawem lub z praktyką danego państwa członkowskiego, dopóki nie zostanie on skutecznie objęty opieką takiej osoby dorosłej, w tym małoletniego, który zostaje pozostawiony bez opieki po przybyciu na terytorium państw członkowskich.
Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1
1.  Celem polityki Funduszu jest przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi zgodnie z odnośnym dorobkiem prawnym UEzobowiązaniami Uniizakresie praw podstawowych.
1.  Celem polityki Funduszu jest przyczynianie się do wdrażania, wzmacniania i rozwoju wszystkich elementów wspólnej polityki europejskiej w dziedzinie azylu na mocy art. 78 TFUE oraz wspólnej europejskiej polityki imigracyjnej na mocy art. 79 TFUE zgodnie z zasadą solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności, przy pełnym poszanowaniu zobowiązań Unii i państw członkowskich wynikających z prawa międzynarodowego oraz prawzasad zapisanychKarcie praw podstawowych Unii Europejskiej.
Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b
b)  wspieranie legalnej migracji do państw członkowskich, w tym przyczynianie się do integracji obywateli państw trzecich;
b)  wzmacnianie i rozwój strategii politycznych w dziedzinie legalnej migracji na szczeblu europejskim i krajowym zgodnie z potrzebami gospodarczymi i społecznymi państw członkowskich;
Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c
c)  przyczynianie się do zwalczania migracji nieuregulowanej i zapewnianie skutecznych powrotów i readmisji w państwach trzecich.
c)  przyczynianie się, w uzupełnieniu do innych funduszy UE, do skutecznej integracji i włączenia społecznego obywateli państw trzecich, a także propagowanie tych elementów;
Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c a (nowa)
ca)  przyczynianie się do zwalczania migracji nieuregulowanej i zapewnianie skutecznych, bezpiecznych i godnych powrotów, readmisji i reintegracji w państwach trzecich;
Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c b (nowa)
cb)  zapewnianie – w tym przez praktyczną współpracę – solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności pomiędzy państwami członkowskimi, w szczególności w odniesieniu do tych państw, których zjawisko przepływów migracyjnych dotyczy w największym stopniu.
Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 a (nowy)
Artykuł 3a
Partnerstwo
W odniesieniu do Funduszu partnerstwa obejmują przynajmniej władze lokalne i regionalne lub reprezentujące je stowarzyszenia, odpowiednie organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe, w szczególności organizacje uchodźców i migrantów, krajowe instytucje ochrony praw człowieka i organy ds. równości oraz partnerów gospodarczych i społecznych.
Partnerzy ci uczestniczą w istotny sposób w przygotowywaniu, wdrażaniu, monitorowaniu i ocenie programów.
Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1
1.  W ramach celów, o których mowa w art. 3, i zgodnie ze środkami wykonawczymi wymienionymi w załączniku II Fundusz wspiera w szczególności działania wymienione w załączniku III.
1.  Zgodnie ze środkami wykonawczymi wymienionymi w załączniku II Fundusz wspiera działania przyczyniające się do osiągnięcia celów, o których mowa w art. 3, i wymienione w załączniku III. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 32 w celu zmiany wykazu działań kwalifikujących się do wsparcia w ramach Funduszu, o których mowa w załączniku III.
Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2
2.  Aby osiągnąć cele niniejszego rozporządzenia, Fundusz może w stosownych przypadkach wspierać działania zgodnie z priorytetami Unii, o których mowa w załączniku III, skierowane do państw trzecich i prowadzone w państwach trzecich, zgodnie z art. 5 i 6.
2.  Aby osiągnąć cele, o których mowa w art. 3 niniejszego rozporządzenia, Fundusz może w wyjątkowych i stosownych przypadkach, w określonych granicach i z zastrzeżeniem odpowiednich gwarancji, wspierać działania, o których mowa w załączniku III, skierowane do państw trzecich i prowadzone w państwach trzecich, zgodnie z art. 5 i 6.
Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Nie naruszając przepisów art. 16, łączna kwota finansowania przeznaczonego na wspieranie działań w państwach trzecich i skierowanych do państw trzecich w ramach instrumentu tematycznego zgodnie z art. 9 nie przekracza 5 % łącznej kwoty przydzielonej na instrument tematyczny zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. b).
Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 b (nowy)
2b.  Nie naruszając przepisów art. 16, całkowita kwota finansowania wsparcia działań przeprowadzanych w państwach trzecich lub w odniesieniu do tych państw w ramach programów państw członkowskich zgodnie z art. 13 nie przekracza dla każdego państwa członkowskiego 5 % całkowitej kwoty przyznanej na rzecz danego państwa członkowskiego zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. a), art. 11 ust. 1 i załącznikiem I.
Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 c (nowy)
2c.  Działania wspierane na podstawie niniejszego ustępu muszą być w pełni zgodne ze środkami wspieranymi przez zewnętrzne instrumenty finansowe Unii oraz z ogólnymi zasadami i celami działań zewnętrznych Unii.
Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)
Artykuł 4a
Równouprawnienie płci i niedyskryminacja
Komisja i państwa członkowskie zapewniają, aby równouprawnienie płci i włączenie perspektywy płci stanowiły integralną część poszczególnych etapów wdrażania Funduszu oraz były wspierane na tych etapach. Komisja i państwa członkowskie podejmują wszystkie odpowiednie kroki zapobiegające wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub wierzenia, przekonania polityczne i inne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w zakresie dostępu do Funduszu oraz na poszczególnych etapach wdrażania Funduszu.
Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – wprowadzenie
W Funduszu mogą uczestniczyć państwa trzecie zgodnie z warunkami określonymi w porozumieniu szczegółowym obejmującym kwestie uczestnictwa państwa trzeciego w Funduszu Azylu i Migracji, o ile takie porozumienie:
W Funduszu mogą uczestniczyć państwa trzecie stowarzyszone ze strefą Schengen zgodnie z warunkami określonymi w porozumieniu szczegółowym, które ma zostać przyjęte zgodnie z art. 218 TFUE, obejmującym kwestie uczestnictwa państwa trzeciego w Funduszu Azylu i Migracji, o ile takie porozumienie:
Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 a (nowy)
Przy sporządzaniu porozumienia szczegółowego, o którym mowa w niniejszym artykule, Komisja konsultuje się z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności w odniesieniu do aspektów porozumienia dotyczących praw podstawowych.
Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – punkt 3
3)  państwo trzecie wymienione w programie prac z zastrzeżeniem warunków w nim określonych;
3)  państwo trzecie wymienione w programie prac z zastrzeżeniem określonych w nim warunków, pod warunkiem że wszystkie działania podejmowane przez państwo trzecie, prowadzone w tym państwie trzecim lub skierowane do niego są w pełni zgodne z prawami i zasadami zapisanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej oraz ze zobowiązaniami międzynarodowymi Unii i państw członkowskich;
Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b
b)  wszelkie podmioty prawne utworzone na mocy prawa unijnego lub wszelkie organizacje międzynarodowe.
b)  wszelkie podmioty prawne utworzone na mocy prawa unijnego lub wszelkie odnośne organizacje międzynarodowe.
Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3
3.  Podmioty prawne z siedzibą w państwie trzecim mogą w drodze wyjątku kwalifikować się do uczestnictwa, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celów danego działania.
skreśla się
Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4
4.  Podmioty prawne uczestniczące w konsorcjach złożonych z co najmniej dwóch niezależnych podmiotów, z siedzibą w różnych państwach członkowskich lub w krajach lub terytoriach zamorskich powiązanych z tymi państwami, lub w państwach trzecich, spełniają kryteria kwalifikowalności.
4.  Podmioty prawne uczestniczące w konsorcjach złożonych z co najmniej dwóch niezależnych podmiotów, z siedzibą w różnych państwach członkowskich lub w krajach lub na terytoriach zamorskich powiązanych z tymi państwami spełniają kryteria kwalifikowalności, jeżeli przyczynia się to do osiągnięcia celów Funduszu określonych w artykule 3 niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1
1.  Wsparcie zapewniane na podstawie niniejszego rozporządzenia uzupełnia interwencje krajowe, regionalne i lokalne i skupia się na wartości dodanej w odniesieniu do celów niniejszego rozporządzenia.
1.  Wsparcie zapewnione na podstawie niniejszego rozporządzenia uzupełnia interwencje krajowe, regionalne i lokalne oraz koncentruje się na wytworzeniu unijnej wartości dodanej w odniesieniu do celów niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2
2.  Komisja i państwa członkowskie zapewniają, aby wsparcie udzielane na mocy niniejszego rozporządzenia i przez państwa członkowskie było spójne z odpowiednimi działaniami, politykami i priorytetami Unii i stanowiło uzupełnienie innych instrumentów Unii.
2.  Komisja i państwa członkowskie zapewniają, aby wsparcie udzielane na mocy niniejszego rozporządzenia i przez państwa członkowskie było spójne z odpowiednimi działaniami, politykami i priorytetami Unii i stanowiło uzupełnienie instrumentów krajowych i innych instrumentów Unii oraz środków finansowanych w ramach innych funduszy Unii w szczególności w ramach funduszy strukturalnych i zewnętrznych instrumentów finansowych Unii, oraz było z nimi skoordynowane.
Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1
1.  Pula środków finansowych na realizację Funduszu na lata 2021–2027 wynosi 10 415 000 000 EUR w cenach bieżących.
1.  Pula środków finansowych na realizację Funduszu na lata 2021–2027 wynosi 9 204 957 000 EUR w cenach z 2018 r. (10 415 000 000 EUR w cenach bieżących).
Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a
a)  6 249 000 000 EUR przydziela się na programy realizowane według metody zarządzania dzielonego;
a)  5 522 974 200 EUR według cen z 2018 r. (6 249 000 000 EUR według cen bieżących) przydziela się na programy realizowane według metody zarządzania dzielonego;
Poprawka 90
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b
b)  4 166 000 000 EUR przydziela się na instrument tematyczny.
b)  3 681 982 800 EUR według cen z 2018 r. (4 166 000 000 EUR w cenach bieżących) przydziela się na instrument tematyczny.
Poprawka 91
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3
3.  Maksymalnie 0,42 % puli środków finansowych przydziela się na pomoc techniczną z inicjatywy Komisji, o której mowa w art. 29 rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów].
3.  Maksymalnie 0,42 % puli środków finansowych przydziela się na pomoc techniczną z inicjatywy Komisji.
Poprawka 92
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 1 – litera e
e)  wsparcie dla państw członkowskich przyczyniających się do działań w zakresie solidarności i podziału odpowiedzialności oraz
e)  wsparcie dla państw członkowskich, w tym władz regionalnych i lokalnych oraz organizacji międzynarodowych i pozarządowych, które przyczyniają się do działań w zakresie solidarności oraz
Poprawka 93
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2
2.  Finansowanie z instrumentu tematycznego jest przeznaczane na priorytety o wysokiej wartości dodanej dla Unii lub wykorzystywane w celu zaspokojenia pilnych potrzeb zgodnie z uzgodnionymi priorytetami Unii określonymi w załączniku II.
2.  Finansowanie z instrumentu tematycznego jest przeznaczane na priorytety o wysokiej wartości dodanej dla Unii lub wykorzystywane w celu zaspokojenia pilnych potrzeb zgodnie z uzgodnionymi priorytetami Unii określonymi w załączniku II oraz poprzez kwalifikowalne działania określone w załączniku III. Komisja zapewnia regularne kontakty z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w ramach przygotowywania, wdrażania, monitorowania i oceny programów prac.
Co najmniej 20 % środków finansowych z instrumentu tematycznego przeznacza się na cel szczegółowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. a).
Co najmniej 10% środków finansowych z instrumentu tematycznego przeznacza się na cel szczegółowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 akapit pierwszy lit. b).
Co najmniej 10% środków finansowych z instrumentu tematycznego przeznacza się na cel szczegółowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 akapit pierwszy lit. c).
Co najmniej 10% środków finansowych z instrumentu tematycznego przeznacza się na cel szczegółowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 akapit pierwszy lit. cb).
Poprawka 94
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3
3.  W przypadku gdy finansowanie z instrumentu tematycznego zostaje przyznane państwom członkowskim w ramach zarządzania bezpośredniego lub pośredniego, należy zapewnić, aby wybranych projektów nie dotyczyła uzasadniona opinia Komisji w sprawie uchybienia zobowiązaniom na mocy art. 258 TFUE, która kwestionuje legalność i prawidłowość wydatków lub realizacji projektów.
3.  W przypadku gdy finansowanie z instrumentu tematycznego zostaje przyznane państwom członkowskim w ramach zarządzania bezpośredniego lub pośredniego, nie jest możliwe finansowanie projektów , jeżeli istnieją wyraźne dowody, że legalność tych projektów lub legalność i prawidłowość tego finansowania bądź realizacja tych projektów zostałyby zakwestionowane w wyniku uzasadnionej opinii Komisji w sprawie uchybienia zobowiązaniom na mocy art. 258 TFUE.
Poprawka 95
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4
4.  W przypadku gdy finansowanie z instrumentu tematycznego jest wykonywane według metody zarządzania dzielonego, Komisja – do celów art. 18 i art. 19 ust. 2 rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] – ocenia, czy przewidzianych działań nie dotyczy uzasadniona opinia Komisji w sprawie uchybienia zobowiązaniom na mocy art. 258 TFUE, która kwestionuje legalność i prawidłowość wydatków lub realizacji projektów.
4.  W przypadku gdy finansowanie z instrumentu tematycznego jest wykonywane według metody zarządzania dzielonego, Komisja zapewnia, aby finansowanie projektów nie było możliwe, jeżeli istnieją wyraźne dowody, że legalność tych projektów lub legalność i prawidłowość tego finansowania bądź realizacja tych projektów zostałyby zakwestionowane w wyniku uzasadnionej opinii Komisji w sprawie uchybienia zobowiązaniom na mocy art. 258 TFUE.
Poprawka 96
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5
5.  Komisja ustanawia łączną kwotę udostępnianą na instrument tematyczny w ramach środków rocznych z budżetu Unii. Komisja przyjmuje decyzje w sprawie finansowania, o których mowaart. [110] rozporządzenia finansowego, dotyczące instrumentu tematycznego i określające cele i działania, jakie mają być wspierane, oraz kwoty przeznaczone na każdy z komponentów, o których mowa w ust. 1. W stosownych przypadkach decyzje w sprawie finansowania określają całkowitą kwotę zarezerwowaną na działania łączone.
5.  Komisja ustanawia łączną kwotę udostępnianą na instrument tematyczny w ramach środków rocznych z budżetu Unii. Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 32celu ustanowienia programów prac dotyczących instrumentu tematycznego i określających cele i działania, jakie mają być wspierane, oraz kwoty przeznaczone na każdy z komponentów, o których mowa w ust. 1. Programy prac podaje się do wiadomości publicznej.
Poprawka 97
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6
6.  Instrument tematyczny wspiera w szczególności działania objęte środkiem wykonawczym, o którym mowa w załączniku II art. 2 lit. b), realizowane przez organy lokalne i regionalne lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego.
6.  Instrument tematyczny wspiera w szczególności działania objęte środkiem wykonawczym, o którym mowa w pkt 2a załącznika II, realizowane przez organy lokalne i regionalne lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego. W związku z tym przyznaje się co najmniej 5 % puli środków finansowych instrumentu tematycznego w ramach zarządzania bezpośredniego lub pośredniego na rzecz organów lokalnych i regionalnych, które wdrażają działania integracyjne.
Poprawka 98
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 7
7.  Po przyjęciu decyzji w sprawie finansowania, o której mowa w ust. 5, Komisja może wprowadzić odpowiednie zmiany do programów realizowanych według metody zarządzania dzielonego.
7.  Po przyjęciu programów prac, o których mowa w ust. 5, Komisja może wprowadzić odpowiednie zmiany do programów realizowanych według metody zarządzania dzielonego.
Poprawka 99
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 8
8.  Te decyzje w sprawie finansowania mogą być roczne lub wieloletnie i mogą obejmować jeden lub większą liczbę komponentów instrumentu tematycznego.
8.  Te programy prac mogą być roczne lub wieloletnie i mogą obejmować jeden lub większą liczbę komponentów instrumentu tematycznego.
Poprawka 100
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2
2.  Wsparcie w ramach tej sekcji jest realizowane według metody zarządzania dzielonego zgodnie z art. [63] rozporządzenia finansowego i rozporządzeniem (UE).../... [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów].
2.  Wsparcie w ramach tej sekcji jest realizowane według metody zarządzania dzielonego zgodnie z art. [63] rozporządzenia finansowego i ramami ustanawiającymi przepisy finansowe wspólne dla kilku unijnych funduszy, w tym dla FAMI.
Poprawka 101
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1
1.  Wkład z budżetu Unii nie przekracza 75 % łącznych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem.
1.  Wkład z budżetu Unii nie przekracza 75 % łącznych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem. Zachęca się państwa członkowskie do zapewnienia funduszy partnerskich na działania wspierane w ramach Funduszu.
Poprawka 102
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3
3.  Wkład z budżetu Unii można zwiększyć do 90 % łącznych wydatków kwalifikowalnych na działania wymienione w załączniku IV.
3.  Wkład z budżetu Unii zwiększa się do co najmniej 80 % i można zwiększyć go do 90 % łącznych wydatków kwalifikowalnych na działania wymienione w załączniku IV.
Poprawka 103
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1
1.  Każde państwo członkowskie zapewnia, aby priorytety objęte jego programem były spójne z unijnymi priorytetami i wyzwaniami w obszarze zarządzania migracjami i im odpowiadały oraz były w pełni zgodne z odnośnym dorobkiem prawnym UE i uzgodnionymi priorytetami Unii. Przy określaniu priorytetów swoich programów państwa członkowskie zapewniają, aby programy te we właściwy sposób uwzględniały środki wykonawcze określone w załączniku II.
1.  Każde państwo członkowskie i Komisja zapewniają, aby priorytety objęte programem krajowym były spójne z unijnymi priorytetami i wyzwaniami w obszarze azylu i zarządzania migracją i aby im odpowiadały oraz były w pełni zgodne z odnośnym dorobkiem prawnym UE, a także z międzynarodowymi zobowiązaniami Unii i państw członkowskich wynikającymi z instrumentów międzynarodowych, których są sygnatariuszami, zwłaszcza z Konwencją ONZ o prawach dziecka. Przy określaniu priorytetów swoich programów państwa członkowskie zapewniają, aby programy te we właściwy sposób uwzględniały środki wykonawcze określone w załączniku II. W związku z tym państwa członkowskie przeznaczają co najmniej 20 % przydzielonych środków finansowych na cel szczegółowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 akapit pierwszy lit. a).
Państwa członkowskie przeznaczają co najmniej 10 % przydzielonych środków finansowych na cel szczegółowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 akapit pierwszy lit. b).
Państwa członkowskie przeznaczają co najmniej 10 % przydzielonych środków finansowych na cel szczegółowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 akapit pierwszy lit. c).
Państwa członkowskie przeznaczają co najmniej 10 % przydzielonych środków finansowych na cel szczegółowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 akapit pierwszy lit. cb).
Poprawka 104
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Ponadto państwa członkowskie zapewniają, aby ich programy obejmowały działania odnoszące się do wszystkich celów szczegółowych Funduszu określonych w art. 3 ust. 2 oraz aby podział środków na te cele gwarantował ich osiągnięcie. Oceniając programy państw członkowskich, Komisja zapewnia, aby finansowanie projektów nie było możliwe, jeżeli istnieją wyraźne dowody, że legalność tych projektów lub legalność i prawidłowość tego finansowania bądź realizacja tych projektów zostałyby zakwestionowane w wyniku uzasadnionej opinii Komisji w sprawie uchybienia zobowiązaniom na mocy art. 258 TFUE.
Poprawka 105
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2
2.  Komisja zapewnia, aby Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu i Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej były zaangażowane w proces opracowywania programów na wczesnym etapie, w odniesieniu do obszarów ich kompetencji. Komisja konsultuje projekty programów z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz Agencją Unii Europejskiej ds. Azylu, aby zapewnić spójność i komplementarność działań agencji z działaniami państw członkowskich.
2.  Komisja zapewnia, aby Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej były zaangażowane w proces opracowywania programów na wczesnym etapie, w odniesieniu do obszarów ich kompetencji. Komisja konsultuje projekty programów z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Europejskim Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu, aby zapewnić spójność i komplementarność działań agencji z działaniami państw członkowskich.
Poprawka 106
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3
3.  Komisja może w stosownych przypadkach włączyć Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu i Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej do zadań monitorowania i oceny, o których mowa w sekcji 5, zwłaszcza w celu zapewnienia zgodności działań realizowanych przy wsparciu Funduszu z odnośnym dorobkiem prawnym UE i uzgodnionymi priorytetami Unii.
3.  Komisja może w stosownych przypadkach włączyć Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu, Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej i Biuro UNHCR do zadań monitorowania i oceny, o których mowa w sekcji 5, zwłaszcza w celu zapewnienia zgodności działań realizowanych przy wsparciu Funduszu z odnośnym dorobkiem prawnym UE i uzgodnionymi priorytetami Unii.
Poprawka 107
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4
4.  W związku z procesem monitorowania przeprowadzonym zgodnie z rozporządzeniem (UE) [.../...] [rozporządzenie AUEA] lub przyjęciem zaleceń zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1053/2013, które wchodzą w zakres niniejszego rozporządzenia, odnośne państwa członkowskie wraz z Komisją, a w stosownych przypadkach z Agencją Unii Europejskiej ds. Azylu i Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej, analizują, w jaki sposób odnieść się do ustaleń, w tym wszelkich niedociągnięć lub problemów w zakresie zdolności i gotowości, oraz wdrażają zalecenia za pośrednictwem swojego programu.
4.  W związku z każdym przeprowadzonym procesem monitorowania lub przyjęciem zaleceń zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1053/2013, które wchodzą w zakres niniejszego rozporządzenia, odnośne państwa członkowskie wraz z Komisją, a w stosownych przypadkach z Europejskim Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu, Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej, analizują, w jaki sposób odnieść się do ustaleń, w tym wszelkich niedociągnięć lub problemów w zakresie zdolności i gotowości, oraz wdrażają zalecenia za pośrednictwem swojego programu.
Poprawka 108
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5
5.  W stosownych przypadkach do danego programu wprowadzane są zmiany, aby uwzględnić zalecenia, o których mowa w ust. 4. W zależności od skutków tego dostosowania zmieniony program może zostać zatwierdzony przez Komisję.
5.  W stosownych przypadkach do danego programu wprowadzane są zmiany, aby uwzględnić zalecenia, o których mowa w ust. 4, oraz postępy w osiąganiu celów pośrednich i końcowych zgodnie z oceną zawartą w rocznych sprawozdaniach z realizacji celów, o których mowa w art. 30 ust. 2 lit. a). W zależności od skutków tego dostosowania zmieniony program może zostać zatwierdzony przez Komisję.
Poprawka 109
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 7 a (nowy)
7a.  W programach krajowych można zezwolić na objęcie działaniami, o których mowa w pkt 3a załącznika III, bliskich krewnych osób należących do grupy docelowej, o której mowa we wspomnianym punkcie, w takim zakresie, jaki jest konieczny do skutecznej realizacji takich działań.
Poprawka 110
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 8
8.  W każdym przypadku, gdy państwo członkowskie postanawia realizować projekt z państwem trzecim lub na terenie państwa trzeciego przy wsparciu Funduszu, państwo członkowskie konsultuje się z Komisją przed rozpoczęciem projektu.
8.  Bez uszczerbku dla art. 4 ust. 2 akapit drugi, w każdym przypadku, gdy państwo członkowskie postanawia realizować projekt z państwem trzecim lub na terenie państwa trzeciego przy wsparciu Funduszu, państwo członkowskie występuje do Komisji o zgodę przed rozpoczęciem projektu. Komisja zapewnia komplementarność i spójność planowanych projektów z innymi działaniami Unii i państw członkowskich podejmowanymi w danym państwie trzecim lub w odniesieniu do danego państwa trzeciego oraz sprawdza, czy spełnione zostały warunki określone w art. 6 ust. 1 lit. a) pkt 3.
Poprawka 111
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 9
9.  Programowanie, o którym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia (UE) .../2021 [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów], opiera się na rodzajach interwencji określonych w załączniku VI, tabela 1.
9.  Każdy program krajowy określa dla każdego celu szczegółowego rodzaje interwencji zgodnie z tabelą 1 zawartą w załączniku VI oraz orientacyjny podział zaplanowanych środków według rodzaju interwencji lub obszaru wsparcia.
Poprawka 112
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 9 a (nowy)
9a.  Każde państwo członkowskie publikuje swój program na specjalnej stronie internetowej oraz przekazuje go Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Na stronie tej przedstawia się działania wspierane w ramach wdrażania programu oraz wykaz beneficjentów. Strona internetowa jest aktualizowana regularnie, co najmniej wraz z publikacją rocznego sprawozdania z realizacji celów, o którym mowa w art. 30.
Poprawka 113
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp -1 (nowy)
-1.  Programy podlegają przeglądowi śródokresowemu i ocenie śródokresowej zgodnie z art. 29 niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 114
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1
1.  W 2024 r. Komisja przydzieli na programy państw członkowskich dodatkową kwotę, o której mowa w art. 11 ust. 1 lit. b), zgodnie z kryteriami, o których mowa w załączniku I, od pkt 1 lit. b) do pkt 5. Finansowanie to będzie obowiązywać w okresie rozpoczynającym się od roku kalendarzowego 2025.
1.  Przed końcem 2024 r. i po poinformowaniu Parlamentu Europejskiego Komisja przydziela na programy państw członkowskich dodatkową kwotę, o której mowa w art. 11 ust. 1 lit. b), zgodnie z kryteriami, o których mowa w załączniku I, od pkt 1 lit. b) do pkt 5. Finansowanie to będzie obowiązywać w okresie rozpoczynającym się od roku kalendarzowego 2025.
Poprawka 115
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2
2.  Jeżeli co najmniej 10 % początkowego przydziału środków na program, o którym mowa w art. 11 ust. 1 lit. a), nie zostało pokryte wnioskami o płatność złożonymi zgodnie z art. [85] rozporządzenia (UE) .../2021 [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów], dane państwo członkowskie nie kwalifikuje się do otrzymania dodatkowego przydziału środków na program, o którym mowa w ust. 1.
2.  Jeżeli co najmniej 30 % początkowego przydziału środków na program, o którym mowa w art. 11 ust. 1 lit. a), nie zostało pokryte wnioskami o płatność, dane państwo członkowskie nie kwalifikuje się do otrzymania dodatkowego przydziału środków na program, o którym mowa w ust. 1.
Poprawka 116
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3
3.  Od 2025 r. przydział środków z instrumentu tematycznego w stosownych przypadkach uwzględnia postępy w osiąganiu celów pośrednich ram wykonania, o których mowa w art. [12] rozporządzenia (UE) .../2021 [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów], oraz stwierdzone niedociągnięcia w zakresie wdrażania.
3.  Od 2025 r. przydział środków z instrumentu tematycznego uwzględnia postępy w osiąganiu celów pośrednich ram wykonania oraz stwierdzone niedociągnięcia w zakresie wdrażania.
Poprawka 117
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1
1.  Działania szczególne to projekty transnarodowe lub krajowe zgodne z celami niniejszego rozporządzenia, na które jedno, kilka lub wszystkie państwa członkowskie mogą otrzymać dodatkowy przydział środków do swoich programów.
1.  Działania szczególne to projekty transnarodowe lub krajowe o unijnej wartości dodanej, zgodne z celami niniejszego rozporządzenia, na które jedno, kilka lub wszystkie państwa członkowskie mogą otrzymać dodatkowy przydział środków do swoich programów.
Poprawka 118
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16
Artykuł 16
skreśla się
Środki na rzecz unijnych ram przesiedleń [i przyjmowania ze względów humanitarnych]
1.  Oprócz przydziału środków obliczonego zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a) państwa członkowskie otrzymują wkład w wysokości 10 000 EUR na każdą osobę przesiedloną zgodnie z docelowym unijnym programem przesiedleń. Wkład ten ma formę finansowania niepowiązanego z kosztami zgodnie z art. [125] rozporządzenia finansowego.
2.  Kwota, o której mowa w ust. 1, jest przydzielana państwom członkowskim w drodze zmiany ich programów, pod warunkiem że osoba, w odniesieniu do której przydzielono wkład, została skutecznie przesiedlona zgodnie z unijnymi ramami przesiedleń [i przyjmowania ze względów humanitarnych].
3.  Finansowanie to nie może być wykorzystane na inne działania w ramach programu z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków i po zatwierdzeniu przez Komisję w drodze zmiany programu.
4.  Państwa członkowskie przechowują informacje niezbędne do umożliwienia odpowiedniej identyfikacji osób przesiedlonych i daty ich przesiedlenia.
Poprawka 119
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 a (nowy)
Artykuł 16a
Zasoby na potrzeby przesiedleń i przyjmowania ze względów humanitarnych
1.  Oprócz przydziału obliczonego zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a) państwa członkowskie co dwa lata otrzymują kwotę dodatkową w oparciu o kwotę ryczałtową w wysokości 10 000 EUR na każdą osobę przyjętą poprzez przesiedlenie.
2.  Oprócz przydziału obliczonego zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a) państwa członkowskie co dwa lata otrzymują kwotę dodatkową w oparciu o kwotę ryczałtową w wysokości 6000 EUR na każdą osobę przyjętą za pośrednictwem systemów humanitarnych.
3.  W stosownych przypadkach państwa członkowskie mogą również kwalifikować się do otrzymania kwot ryczałtowych na członków rodziny osób, o których mowa w ust. 1, w celu zapewnienia jedności rodzin.
4.  Kwota dodatkowa, o której mowa w ust. 1 i 2, jest przydzielana państwom członkowskim co dwa lata, za pierwszym razem na mocy indywidualnych decyzji w sprawie finansowania zatwierdzających ich programy krajowe, a następnie na mocy decyzji w sprawie finansowania, która ma zostać załączona do decyzji zatwierdzających ich programy krajowe.
5.  Biorąc pod uwagę obecne wskaźniki inflacji, istotne zmiany w dziedzinie przesiedleń, czynniki, które mogą zoptymalizować wykorzystanie zachęty finansowej wynikającej z kwoty ryczałtowej, oraz dostępne środki, Komisja jest uprawniona zgodnie z art. 32 do przyjmowania aktów delegowanych w celu dostosowania w razie potrzeby kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu.
Poprawka 120
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17
Artykuł 17
skreśla się
Środki na wsparcie wdrażania rozporządzenia .../... [rozporządzenie dublińskie]
1.  Oprócz przydziału środków obliczonego zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a) państwa członkowskie otrzymują wkład w wysokości 10 000 EUR na każdą osobę ubiegającą się o ochronę międzynarodową, za którą to państwo członkowskie staje się odpowiedzialne, z chwilą gdy państwo to znajdzie się w trudnej sytuacji zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (UE) .../... [rozporządzenie dublińskie].
2.  Oprócz przydziału środków obliczonego zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a) państwa członkowskie otrzymują wkład w wysokości [10 000] EUR na każdą osobę ubiegającą się o ochronę międzynarodową, która to osoba została przydzielona temu państwu członkowskiemu ponad poziom sprawiedliwego przydziału przypadającego na to państwo członkowskie będące beneficjentem Funduszu.
3.  Państwo członkowskie, o którym mowa w ust. 1 i 2, otrzymuje dodatkowy wkład w wysokości [10 000] EUR na osobę, której przyznano ochronę międzynarodową, do celów wdrożenia środków na rzecz integracji.
4.  Państwo członkowskie, o którym mowa w ust. 1 i 2, otrzymuje dodatkowy wkład w wysokości [10 000] EUR na osobę, co do której państwo członkowskie może stwierdzić na podstawie aktualizacji zbioru danych, o którym mowa w art. 11 lit. d) rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie Eurodac], że osoba ta opuściła terytorium państwa członkowskiego przymusowo lub dobrowolnie zgodnie z decyzją nakazującą powrót lub z nakazem wydalenia.
5.  Oprócz przydziału środków obliczonego zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a) państwa członkowskie otrzymują wkład w wysokości 500 EUR na każdą osobę ubiegającą się o ochronę międzynarodową, przeniesioną z jednego państwa członkowskiego do innego, na każdą osobę ubiegającą się o ochronę międzynarodową, przeniesioną na podstawie art. 34 ppkt (i) akapit pierwszy lit. c) rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie dublińskie], oraz w stosownych przypadkach na każdą osobę ubiegającą się o ochronę międzynarodową, przeniesioną na podstawie art. 34 ppkt (j) lit. g) rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie dublińskie].
6.  Kwoty, o których mowa w niniejszym artykule, mają formę finansowania niepowiązanego z kosztami zgodnie z art. [125] rozporządzenia finansowego.
7.  Dodatkowe kwoty, o których mowa w ust. 1–5, są przydzielane państwom członkowskim w ich programach, pod warunkiem że osoba, w odniesieniu do której przydzielono wkład, została skutecznie przeniesiona do innego państwa członkowskiego, faktycznie powróciła do kraju pochodzenia lub została zarejestrowana jako osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową w odpowiedzialnym państwie członkowskim zgodnie z rozporządzeniem (UE) .../... [rozporządzenie dublińskie].
8.  Finansowanie to nie może być wykorzystane na inne działania w ramach programu z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków i po zatwierdzeniu przez Komisję w drodze zmiany programu.
Poprawka 121
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 a (nowy)
Artykuł 17a
Środki na wsparcie wdrażania rozporządzenia (UE) nr 604/2013
1.  Państwo członkowskie dokonujące ustalenia odpowiedzialnego państwa członkowskiego otrzymuje, oprócz przydziału środków obliczonego zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a) niniejszego rozporządzenia, zwrot kosztów przyjęcia osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową od czasu złożenia wniosku do czasu przekazania tej osoby do odpowiedzialnego państwa członkowskiego lub do czasu przyjęcia przez państwo członkowskie dokonujące ustalenia odpowiedzialnego państwa członkowskiego odpowiedzialności za tę osobę zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 604/2013.
2.  Oprócz przydziału środków obliczonego zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a) niniejszego rozporządzenia przekazujące państwo członkowskie otrzymuje zwrot kosztów niezbędnych do przekazania wnioskodawcy lub innych osób, o których mowa w art. 18 ust. 1 lit. c) i d) rozporządzenia (UE) nr 604/2013.
3.  Oprócz przydziału środków obliczonego zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a) niniejszego rozporządzenia każde państwo członkowskie otrzymuje kwotę ryczałtową w wysokości 10 000 EUR na każdego małoletniego bez opieki, któremu przyznano ochronę międzynarodową w tym państwie członkowskim, pod warunkiem że państwo to nie kwalifikuje się do płatności ryczałtowej na tego małoletniego bez opieki na mocy art. 16 ust. 1.
4.  Zwrot, o którym mowa w niniejszym artykule, ma formę finansowania zgodnie z art. 125 rozporządzenia finansowego.
5.  Zwrot, o którym mowa w ust. 2, jest przydzielany państwom członkowskim w ich programach, pod warunkiem że osoba, w odniesieniu do której przydzielono zwrot, została skutecznie przekazana do innego państwa członkowskiego zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 604/2013.
Poprawka 122
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 b (nowy)
Artykuł 17b
Zasoby na przekazywanie osób ubiegających się o ochronę międzynarodową lub osób korzystających z ochrony międzynarodowej
1.  Z myślą o realizacji zasady solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności państwa członkowskie, oprócz przydziału środków obliczonego zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a), otrzymują kwotę dodatkową w oparciu o kwotę ryczałtową w wysokości 10 000 EUR na każdą osobę ubiegającą się o ochronę międzynarodową lub korzystającą z ochrony międzynarodowej przekazaną z innego państwa członkowskiego.
2.  W stosownych przypadkach państwa członkowskie mogą również kwalifikować się do otrzymania kwot ryczałtowych na członków rodziny osób, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem że ci członkowie rodzin zostali przekazani zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
3.  Kwoty dodatkowe, o których mowa w ust. 1, są przydzielane państwom członkowskim za pierwszym razem na mocy indywidualnych decyzji w sprawie finansowania zatwierdzających ich programy krajowe, a następnie na mocy decyzji w sprawie finansowania, która ma zostać załączona do decyzji zatwierdzającej ich program krajowy. Finansowanie to nie może być wykorzystane na inne działania w ramach programu z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków i po zatwierdzeniu przez Komisję w drodze zmiany programu.
4.  Aby skutecznie realizować cele solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi, o których mowa w art. 80 TFUE, oraz biorąc pod uwagę obecne wskaźniki inflacji, istotne zmiany w dziedzinie przekazywania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową i osób korzystających z ochrony międzynarodowej z jednego państwa członkowskiego do drugiego, zmiany w dziedzinie przesiedleń i inne przypadki przyjmowania ad hoc ze względów humanitarnych, czynniki, które mogą zoptymalizować wykorzystanie zachęty finansowej wynikającej z kwoty ryczałtowej, oraz dostępne środki, Komisja jest uprawniona zgodnie z art. 32 do przyjmowania aktów delegowanych w celu dostosowania w razie potrzeby kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.
Poprawka 123
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2
2.  państwo członkowskie może wykorzystać do 10 % kwoty przydzielonej w ramach Funduszu na swój program w celu sfinansowania wsparcia operacyjnego w ramach celów, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) i c).
2.  państwo członkowskie może wykorzystać do 10 % kwoty przydzielonej w ramach Funduszu na swój program w celu sfinansowania wsparcia operacyjnego w ramach celów, o których mowa w art. 3 ust. 2.
Poprawka 124
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3
3.  Państwa członkowskie wykorzystujące wsparcie operacyjne przestrzegają dorobku prawnego Unii w dziedzinie azylu i powrotów.
3.  Państwa członkowskie wykorzystujące wsparcie operacyjne przestrzegają dorobku prawnego Unii w dziedzinie azylu i imigracji oraz w pełni przestrzegają praw i zasad przewidzianych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.
Poprawka 125
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4
4.  Państwa członkowskie uzasadniają w programie i w rocznym sprawozdaniu z realizacji celów, o którym mowa w art. 30, wykorzystanie wsparcia operacyjnego do osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia. Przed zatwierdzeniem programu Komisja, wraz z Agencją Unii Europejskiej ds. Azylu i Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej, zgodnie z art. 13, ocenia sytuację wyjściową w państwach członkowskich, które zgłosiły zamiar wykorzystania wsparcia operacyjnego. Komisja bierze pod uwagę informacje dostarczone przez te państwa członkowskie oraz, w stosownych przypadkach, informacje dostępne w ramach monitorowania przeprowadzanego zgodnie z rozporządzeniem (UE) .../... [rozporządzenie AUEA] i rozporządzeniem (UE) nr 1053/2013, wchodzące w zakres niniejszego rozporządzenia.
4.  Państwa członkowskie uzasadniają w programie i w rocznym sprawozdaniu z realizacji celów, o którym mowa w art. 30, wykorzystanie wsparcia operacyjnego do osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia. Przed zatwierdzeniem programu Komisja, wraz z Europejskim Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu, Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej, zgodnie z art. 13 ocenia sytuację wyjściową w państwach członkowskich, które zgłosiły zamiar wykorzystania wsparcia operacyjnego. Komisja bierze pod uwagę informacje dostarczone przez te państwa członkowskie oraz, w stosownych przypadkach, informacje dostępne w ramach monitorowania przeprowadzanego przez Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1053/2013, wchodzące w zakres niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 126
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 5
5.  Wsparcie operacyjne koncentruje się na szczegółowych zadaniach i usługach określonych w załączniku VII.
5.  Wsparcie operacyjne koncentruje się na kwalifikowalnych działaniach określonych w załączniku VII.
Poprawka 127
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 6
6.  Aby uwzględnić nowe lub nieprzewidziane sytuacje bądź w celu zapewnienia skutecznego wdrażania finansowania, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 32 w celu wprowadzenia zmian do wykazu szczegółowych zadań i usług w załączniku VII.
6.  Aby uwzględnić nowe lub nieprzewidziane sytuacje bądź w celu zapewnienia skutecznego wdrażania finansowania, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 32 w celu wprowadzenia zmian do wykazu kwalifikowalnych działań w załączniku VII.
Poprawka 128
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4
4.  Dotacje wdrażane według metody zarządzania bezpośredniego są przyznawane i zarządzane zgodnie z [tytułem VIII] rozporządzenia finansowego.
4.  Dotacje w ramach zarządzania bezpośredniego i pośredniego są przyznawane i zarządzane zgodnie z [tytułem VIII] rozporządzenia finansowego.
Poprawka 129
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Komisja zapewnia elastyczny, sprawiedliwy i przejrzysty rozdział zasobów na cele, o których mowa w art. 3 ust. 2.
Poprawka 130
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 6
6.  Z wkładów na mechanizm wzajemnego ubezpieczenia można pokryć ryzyko związane z odzyskaniem środków należnych od beneficjentów i wkłady te uznaje się za wystarczającą gwarancję w ramach rozporządzenia finansowego. Zastosowanie mają przepisy przewidziane w [art. X] rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie zastępujące rozporządzenie dotyczące funduszu gwarancyjnego].
6.  Z wkładów na mechanizm wzajemnego ubezpieczenia można pokryć ryzyko związane z odzyskaniem środków należnych od beneficjentów i wkłady te uznaje się za wystarczającą gwarancję w ramach rozporządzenia finansowego.
Poprawka 131
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2
2.  Kwotę udostępnianą Europejskiej Sieci Migracyjnej w ramach rocznych środków Funduszu oraz program prac określający priorytety jej działania przyjmuje Komisja, po zatwierdzeniu przez komitet kierowniczy zgodnie z art. 4 ust. 5 lit. a) decyzji 2008/381/WE (ze zmianami). Decyzja Komisji stanowi decyzję w sprawie finansowania zgodnie z art. [110] rozporządzenia finansowego. Aby zapewnić terminową dostępność zasobów, Komisja może przyjąć program prac Europejskiej Sieci Migracyjnej w drodze osobnej decyzji w sprawie finansowania.
2.  Kwotę udostępnianą Europejskiej Sieci Migracyjnej w ramach rocznych środków Funduszu oraz program prac określający priorytety jej działania przyjmuje Komisja, po zatwierdzeniu przez komitet kierowniczy zgodnie z art. 4 ust. 5 lit. a) decyzji 2008/381/WE (ze zmianami). Decyzja Komisji stanowi decyzję w sprawie finansowania w rozumieniu rozporządzenia finansowego. Aby zapewnić terminową dostępność zasobów, Komisja może przyjąć program prac Europejskiej Sieci Migracyjnej w drodze osobnej decyzji w sprawie finansowania.
Poprawka 132
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 a (nowy)
Decyzja 2008/381/WE
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera d a (nowa)
Artykuł 21a
Zmiana decyzji 2008/381/WE
Do art. 5 ust. 5 dyrektywy 2008/381/WE dodaje się następujący punkt:
„da) pełnią funkcję punktu kontaktowego dla potencjalnych beneficjentów finansowania na mocy rozporządzenia w sprawie Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz zapewniają bezstronne wytyczne, informacje praktyczne i pomoc w odniesieniu do wszystkich aspektów Funduszu, w tym w odniesieniu do wniosków o finansowanie w ramach odpowiedniego programu krajowego lub instrumentu tematycznego.”.
Poprawka 133
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit 1
Działania łączone w ramach niniejszego Funduszu realizowane są zgodnie z [rozporządzeniem InvestEU] oraz tytułem X rozporządzenia finansowego.
Działania łączone w ramach niniejszego Funduszu, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. c), realizowane są zgodnie z [rozporządzeniem InvestEU] oraz tytułem X rozporządzenia finansowego.
Poprawka 134
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – akapit 1
1.  Odbiorcy finansowania unijnego uznają pochodzenie i zapewniają eksponowanie finansowania unijnego, w szczególności podczas promowania działań i ich rezultatów, poprzez dostarczanie spójnych, skutecznych i proporcjonalnych informacji skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej.
1.  Odbiorcy finansowania unijnego promują działania i ich rezultaty poprzez dostarczanie spójnych, skutecznych i istotnych informacji skierowanych do różnych zainteresowanych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej, we wszystkich właściwych językach. W celu zapewnienia widoczności unijnego finansowania jego beneficjenci, informując o swoim działaniu, wskazują źródło finansowania. W tym celu odbiorcy dopilnowują, aby we wszelkich materiałach informacyjnych skierowanych do mediów i opinii publicznej eksponowany był symbol Unii oraz wyraźnie wskazywane było wsparcie unijne.
Poprawka 135
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2
2.  Komisja prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne związane z Funduszem, jego działaniami i rezultatami. Zasoby finansowe przydzielone na Fundusz przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej dotyczącej priorytetów politycznych Unii, o ile są one związane z celami, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu.
2.  Aby dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców, Komisja prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne związane z Funduszem, jego działaniami i rezultatami. Komisja publikuje w szczególności informacje dotyczące opracowywania rocznych i wieloletnich programów w ramach instrumentu tematycznego. Publikuje też wykaz operacji wybranych na potrzeby wsparcia w ramach instrumentu tematycznego na publicznie dostępnej stronie internetowej oraz aktualizuje ten wykaz co najmniej co trzy miesiące. Zasoby finansowe przydzielone na Fundusz przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej dotyczącej realizacji priorytetów politycznych Unii, o ile są one związane z celami, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu. Komisja może w szczególności promować najlepsze praktyki i wymianę informacji w odniesieniu do wdrażania instrumentu.
Poprawka 136
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Komisja publikuje informacje, o których mowa w ust. 2, w otwartych formatach nadających się do odczytu maszynowego, jak określono w art. 5 ust. 1 dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady1a, co pozwala na ich sortowanie, przeszukiwanie, ekstrakcję, porównywanie i ponowne wykorzystanie. Należy zapewnić możliwość sortowania danych według priorytetu, celu szczegółowego, łącznego kosztu kwalifikowalnego operacji, łącznego kosztu projektów, łącznego kosztu postępowań o udzielenie zamówienia, nazwiska/nazwy beneficjenta i nazwiska/nazwy wykonawcy.
_____________
1a Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 90).
Poprawka 137
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Fundusz zapewnia pomoc finansową w celu zaspokojenia pilnych i szczególnych potrzeb w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej spowodowanej co najmniej jednym z wymienionych poniżej czynników:
1.  Komisja może podjąć decyzję o udzieleniu pomocy finansowej w celu zaspokojenia pilnych i szczególnych potrzeb w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej spowodowanej co najmniej jednym z wymienionych poniżej czynników:
Poprawka 138
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera a
a)  silną presją migracyjną w jednym lub większej liczbie państw członkowskich, charakteryzującą się napływem dużej lub nieproporcjonalnej liczby obywateli państw trzecich, co stanowi znaczące i nagłe obciążenie dla ośrodków przyjmowania i ośrodków detencyjnych, systemów i procedur azylowych oraz systemów i procedur zarządzania migracjami w tych państwach;
a)  nieprzewidzianym napływem dużej lub nieproporcjonalnej liczby obywateli państw trzecich w co najmniej jednym państwie członkowskim, co stanowi znaczące i nagłe obciążenie dla ośrodków przyjmowania, systemów ochrony dzieci oraz systemów i procedur zarządzania azylem i migracją;
Poprawka 139
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera a a (nowa)
aa)  dobrowolną relokacją;
Poprawka 140
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera c
c)  poważną presją migracyjną w państwach trzecich, w tym w przypadku gdy osoby wymagające ochrony są pozostawione własnemu losowi z powodu zmian w sytuacji politycznej lub konfliktów, w szczególności jeżeli sytuacja ta może wpłynąć na przepływy migracyjne w kierunku UE.
c)  nieprzewidzianym napływem dużej lub nieproporcjonalnej liczby osób w państwach trzecich, w tym w przypadku gdy osoby wymagające ochrony są pozostawione własnemu losowi z powodu zmian w sytuacji politycznej, konfliktów lub klęsk żywiołowych, w szczególności jeżeli sytuacja ta może wpłynąć na przepływy migracyjne w kierunku UE.
Poprawka 141
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Środki realizowane w państwach trzecich zgodnie z niniejszym artykułem muszą być spójne z polityką humanitarną Unii oraz, w stosownych przypadkach, uzupełniać ją, a także muszą być zgodne z zasadami humanitarnymi określonymi w konsensusie w sprawie pomocy humanitarnej.
Poprawka 142
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 b (nowy)
1b.  W przypadkach opisanych w ust. 1 lit. a), aa), b) i c) niniejszego artykułu Komisja powiadamia o tym niezwłocznie Parlament Europejski i Radę.
Poprawka 143
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2
2.  Pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych może mieć formę dotacji przyznawanych bezpośrednio agencjom zdecentralizowanym.
2.  Pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych może mieć formę dotacji przyznawanych bezpośrednio Europejskiemu Urzędowi Wsparcia w dziedzinie Azylu oraz organom lokalnym i regionalnym w przypadku nieprzewidzianego napływu dużej lub nieproporcjonalnej liczby obywateli państw trzecich, a w szczególności organom odpowiedzialnym za przyjmowanie i integrację małoletnich migrantów bez opieki.
Poprawka 144
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 4
4.  Dotacje wdrażane według metody zarządzania bezpośredniego są przyznawane i zarządzane zgodnie z [tytułem VIII] rozporządzenia finansowego.
4.  Dotacje w ramach zarządzania bezpośredniego są przyznawane i zarządzane zgodnie z rozporządzeniem finansowym.
Poprawka 145
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Jeżeli jest to niezbędne do realizacji działania, pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych może obejmować wydatki poniesione przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dotacji lub wniosku o udzielenie pomocy, ale nie przed dniem 1 stycznia 2021 r.
Poprawka 146
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1
1.  Działanie, które otrzymało wkład w ramach Funduszu, może również otrzymać wkład z dowolnego innego programu unijnego, w tym funduszy objętych zarządzaniem dzielonym, pod warunkiem że wkłady te nie pokrywają tych samych kosztów. Przepisy każdego z unijnych programów wnoszących wkład mają zastosowanie do odpowiedniego wkładu tego programu do działania. Finansowanie skumulowane nie może przekraczać łącznych kosztów kwalifikowalnych działania, a wsparcie w ramach różnych programów unijnych może być obliczane na zasadzie proporcjonalnej, zgodnie z dokumentami określającymi warunki udzielenia tego wsparcia.
1.  Operacja, która otrzymała wkład w ramach Funduszu, może również otrzymać wkład z dowolnego innego programu unijnego, w tym funduszy objętych zarządzaniem dzielonym, pod warunkiem że wkłady te nie pokrywają tych samych kosztów. Programy przedstawione przez Komisję współdziałają i wzajemnie się uzupełniają oraz muszą być na tyle przejrzyste, by nie dochodziło do ich powielania. Przepisy każdego z unijnych programów wnoszących wkład mają zastosowanie do odpowiedniego wkładu tego programu do operacji. Finansowanie skumulowane nie może przekraczać łącznych kosztów kwalifikowalnych operacji, a wsparcie w ramach różnych programów unijnych może być obliczane na zasadzie proporcjonalnej, zgodnie z dokumentami określającymi warunki udzielenia tego wsparcia.
Poprawka 147
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie
Działania, którym przyznano pieczęć doskonałości lub które spełniają następujące łączne warunki porównawcze:
Operacje, którym przyznano pieczęć doskonałości lub które spełniają następujące łączne warunki porównawcze:
Poprawka 148
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1
1.  Zgodnie z wymogami dotyczącymi sprawozdawczości określonymi w art. [43 ust. 3 lit. h) ppkt (i)(iii)] rozporządzenia finansowego Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie informacje na temat realizacji celów zgodnie z załącznikiem V.
1.  Zgodnie z wymogami dotyczącymi sprawozdawczości określonymi w rozporządzeniu finansowym Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, co najmniej raz w roku, informacje na temat realizacji celów zgodnie z załącznikiem V.
Poprawka 149
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3
3.  Wskaźniki służące do przedstawiania sprawozdań z postępów Funduszu w osiąganiu celów niniejszego rozporządzenia określono w załączniku VIII. W przypadku wskaźników produktu wartość bazową ustala się na poziomie zero. Cele pośrednie określone na 2024 r. oraz cele końcowe wyznaczone na 2029 r. mają charakter skumulowany.
3.  Wskaźniki służące do przedstawiania sprawozdań z postępów Funduszu w osiąganiu celów niniejszego rozporządzenia określono w załączniku VIII. W przypadku wskaźników produktu wartość bazową ustala się na poziomie zero. Cele pośrednie określone na 2024 r. oraz cele końcowe wyznaczone na 2029 r. mają charakter skumulowany. Dane dotyczące wskaźników produktu i rezultatu uzyskane przez Komisję są udostępniane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na żądanie.
Poprawka 150
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29
Artykuł 29
skreśla się
Ocena
1.  Komisja przeprowadza ocenę śródokresową i ocenę retrospektywną niniejszego rozporządzenia, w tym działań realizowanych w ramach Funduszu.
2.  Ocenę śródokresową i ocenę retrospektywną przeprowadza się w terminie pozwalającym na uwzględnienie ich wyników w procesie decyzyjnym.
Poprawka 151
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 a (nowy)
Artykuł 29a
Ocena
1.  Do dnia 31 grudnia 2024 r. Komisja przedstawia śródokresową ocenę wdrażania niniejszego rozporządzenia. Ocena śródokresowa polega na badaniu skuteczności, wydajności, uproszczenia i elastyczności Funduszu. W szczególności obejmuje ona ocenę:
a)  postępów w osiąganiu celów niniejszego rozporządzenia, z uwzględnieniem wszystkich istotnych już dostępnych informacji, w szczególności składanych przez państwa członkowskie rocznych sprawozdań z realizacji celów, o których mowa w art. 30, oraz wskaźników produktu i rezultatu określonych w załączniku VIII;
b)  unijnej wartości dodanej działań i operacji realizowanych w ramach Funduszu;
c)  wkładu w unijną solidarność w dziedzinie azylu i migracji;
d)  stałej aktualności środków wykonawczych określonych w załączniku II i działań, o których mowa w załączniku III;
e)  komplementarności, koordynacji i spójności między działaniami wspieranymi w ramach Funduszu a wsparciem z innych funduszy Unii, takich jak fundusze strukturalne, i zewnętrznych instrumentów finansowych Unii;
f)  bardziej długoterminowego oddziaływania Funduszu i trwałości jego skutków.
Ocena śródokresowa uwzględnia retrospektywną ocenę wyników pod względem długoterminowego oddziaływania poprzedniego funduszu – Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014–2020 – oraz, w stosownych przypadkach, towarzyszy jej wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany niniejszego rozporządzenia.
2.  Do dnia 31 stycznia 2030 r. Komisja przeprowadza ocenę retrospektywną. Do tego samego dnia Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z oceny. Ocena retrospektywna obejmuje ocenę wszystkich elementów określonych w ust. 1. W związku z tym ocenie poddaje się bardziej długoterminowe oddziaływanie Funduszu i trwałość jego skutków z myślą o wykorzystaniu tej wiedzy przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym odnowieniu lub zmodyfikowaniu następnego funduszu.
Sprawozdania z oceny śródokresowej i oceny retrospektywnej, o których mowa w ust. 1 i akapicie pierwszym niniejszego ustępu, sporządza się z rzeczywistym udziałem partnerów społecznych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji migrantów i uchodźców, organów ds. równości, krajowych instytucji praw człowieka i innych odpowiednich organizacji, zgodnie z zasadą partnerstwa określoną w art. 3a.
3.  W ocenie śródokresowej i ocenie retrospektywnej Komisja zwraca szczególną uwagę na ocenę działań państw trzecich, w państwach trzecich lub w odniesieniu do tych państw zgodnie z art. 5, art. 6 i art. 13 ust. 8.
Poprawka 152
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1
1.  Do dnia 15 lutego 2023 r. i do tego samego dnia każdego kolejnego roku do 2031 r. włącznie państwa członkowskie przekazują Komisji roczne sprawozdanie z realizacji celów, o którym mowa w art. 36 ust. 6 rozporządzenia (UE) .../2021 [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów]. Sprawozdanie złożone w 2023 r. obejmuje realizację programu w okresie do dnia 30 czerwca 2022 r.
1.  Do dnia 15 lutego 2023 r. i do tego samego dnia każdego kolejnego roku do 2031 r. włącznie państwa członkowskie przekazują Komisji roczne sprawozdanie z realizacji celów. Sprawozdanie złożone w 2023 r. obejmuje realizację programu do dnia 30 czerwca 2022 r. Państwa członkowskie publikują te programy na specjalnej stronie internetowej i przekazują je Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
Poprawka 153
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 – litera a
a)  postępów w realizacji programu i osiąganiu celów pośrednich i celów końcowych, z uwzględnieniem najnowszych danych, zgodnie z wymogiem zawartym w art. [37] rozporządzenia (UE) .../2021 [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów];
a)  postępów w realizacji programu i osiąganiu celów pośrednich i celów końcowych, z uwzględnieniem najnowszych danych zbiorczych przekazanych Komisji;
Poprawka 154
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 – litera a a (nowa)
aa)  przedstawienia rocznego sprawozdania finansowego z programu krajowego z podziałem na środki odzyskane, płatności zaliczkowe na rzecz beneficjentów końcowych i rzeczywiście poniesione wydatki;
Poprawka 155
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 – litera b
b)  wszelkich problemów mających wpływ na wyniki programu i działań podjętych w celu zaradzenia tym problemom;
b)  wszelkich problemów mających wpływ na wyniki programu i działań podjętych w celu zaradzenia tym problemom, w tym uzasadnionych opinii wydanych przez Komisję w odniesieniu do postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na mocy art. 258 TFUE;
Poprawka 156
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 – litera c
c)  komplementarności działań wspieranych z Funduszu i wsparcia z innych funduszy Unii, w szczególności działań realizowanych w państwach trzecich lub dotyczących państw trzecich;
c)  komplementarności, koordynacji i spójności między działaniami wspieranymi w ramach Funduszu a wsparciem z innych funduszy Unii, takich jak fundusze strukturalne, i zewnętrznych instrumentów finansowych Unii;
Poprawka 157
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 – litera d
d)  wkładu programu we wdrażanie odpowiedniego dorobku prawnego UE i planów działania;
d)  wkładu programu we wdrażanie odpowiedniego dorobku prawnego UE i planów działania, jak również we współpracę i solidarność między państwami członkowskimi w dziedzinie azylu;
Poprawka 158
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 – litera d a (nowa)
da)  przestrzegania wymogów w zakresie praw podstawowych;
Poprawka 159
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – akapit 2 – litera g
g)  liczby osób przesiedlonych z pomocą Funduszu, zgodnie z kwotami, o których mowa w art. 16 ust. 1;
g)  liczby osób przesiedlonych lub przyjętych z pomocą Funduszu, zgodnie z kwotami, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 2;
Poprawka 160
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 – litera h
h)  liczby osób ubiegających się o ochronę międzynarodową i osób korzystających z ochrony międzynarodowej przeniesionych z jednego państwa członkowskiego do innego zgodnie z art. 17.
h)  liczby osób ubiegających się o ochronę międzynarodową i osób korzystających z ochrony międzynarodowej przeniesionych z jednego państwa członkowskiego do innego zgodnie z art. 17b.
Poprawka 161
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 – litera h a (nowa)
ha)  liczby osób wymagających szczególnego traktowania, którym udzielono pomocy w ramach programu, w tym dzieci i osób, którym udzielono ochrony międzynarodowej;
Poprawka 162
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3
3.  Komisja może zgłaszać uwagi do rocznego sprawozdania z realizacji celów w ciągu dwóch miesięcy od daty otrzymania tego sprawozdania. Jeżeli Komisja nie przekaże uwag w tym terminie, sprawozdanie uznaje się za przyjęte.
3.  Komisja może zgłaszać uwagi do rocznego sprawozdania z realizacji celów w ciągu dwóch miesięcy od daty otrzymania tego sprawozdania. Jeżeli Komisja nie przekaże uwag w tym terminie, sprawozdanie uznaje się za przyjęte. Wówczas Komisja udostępnia streszczenia rocznych sprawozdań z realizacji celów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie oraz publikuje je na specjalnej stronie internetowej. Jeżeli nie dojdzie do przekazania przez państwa członkowskie zgodnie z ust. 1, pełny tekst rocznego sprawozdania z realizacji celów jest udostępniany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na żądanie.
Poprawka 163
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 13, 18, 28 i 31, powierza się Komisji do dnia 31 grudnia 2028 r.
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4, 9, 13, 16, 17b, 18, 28 i 31, powierza się Komisji do dnia 31 grudnia 2028 r.
Poprawka 164
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 13, 18, 28 i 31, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4, 9, 13, 16, 17b, 28 i 31, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
Poprawka 165
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 6
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 13, 18, 28 i 31 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 4, 9, 13, 16, 17b, 18, 28 i 31 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Poprawka 166
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera a
a)  każde państwo członkowskie otrzymuje z Funduszu kwotę zryczałtowaną w wysokości 5 000 000 EUR tylko na początku okresu programowania;
a)  każde państwo członkowskie otrzymuje z Funduszu kwotę zryczałtowaną w wysokości 10 000 000 EUR tylko na początku okresu programowania;
Poprawka 167
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 4 – wprowadzenie
4.  W obszarze przeciwdziałania migracji nieuregulowanej, w tym za pomocą powrotów, uwzględniane będą następujące kryteria, ważone w następujący sposób:
4.  W obszarze przeciwdziałania migracji nieuregulowanej uwzględniane będzie następujące kryterium:
Poprawka 168
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 4 – litera a
a)  50 % proporcjonalnie do liczby obywateli państw trzecich, którzy nie spełniają lub przestali spełniać warunki wjazdu i pobytu na terytorium państwa członkowskiego i którzy są objęci decyzją nakazującą powrót na podstawie prawa krajowego lub wspólnotowego, tj. decyzją administracyjną lub sądową bądź aktem administracyjnym lub sądowym, stwierdzającymi nielegalność pobytu i nakładającymi obowiązek powrotu;
a)  liczba obywateli państw trzecich, którzy nie spełniają lub przestali spełniać warunki wjazdu i pobytu na terytorium państwa członkowskiego i którzy są objęci ostateczną decyzją nakazującą powrót na podstawie prawa krajowego lub unijnego, tj. decyzją administracyjną lub sądową bądź aktem administracyjnym lub sądowym, stwierdzającymi nielegalność pobytu i nakładającymi obowiązek powrotu.
Poprawka 169
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 4 – litera b
b)  50 % proporcjonalnie do liczby obywateli państw trzecich, którzy faktycznie opuścili terytorium państwa członkowskiego w następstwie administracyjnego lub sądowego nakazu opuszczenia, dobrowolnie lub pod przymusem.
skreśla się
Poprawka 170
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 5
5.  Do celów początkowego przydziału środków wartościami odniesienia są ostatnie roczne dane statystyczne opracowane przez Komisję (Eurostat), obejmujące poprzednie trzy lata kalendarzowe, oparte na danych dostarczonych przez państwa członkowskie na dzień rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia zgodnie z prawem Unii. Do celów przeglądu śródokresowego wartościami odniesienia są ostatnie roczne dane statystyczne opracowane przez Komisję (Eurostat), obejmujące poprzednie trzy lata kalendarzowe, dostępne w momencie przeprowadzania przeglądu środokresowego w 2024 r., oparte na danych dostarczonych przez państwa członkowskie zgodnie z prawem Unii. W przypadku gdy państwa członkowskie nie dostarczyły Komisji (Eurostatowi) odnośnych statystyk, jak najszybciej przekazują one dane wstępne.
5.  Do celów początkowego przydziału środków wartościami odniesienia są ostatnie roczne dane statystyczne opracowane przez Komisję (Eurostat), obejmujące poprzednie trzy lata kalendarzowe, oparte na danych dostarczonych przez państwa członkowskie na dzień rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia zgodnie z prawem Unii. Dane, również te dotyczące dzieci, powinny być zdezagregowane według kryterium wieku, płci, aspektów szczególnie trudnej sytuacji i statusu azylowego. Do celów przeglądu śródokresowego wartościami odniesienia są ostatnie roczne dane statystyczne opracowane przez Komisję (Eurostat), obejmujące poprzednie trzy lata kalendarzowe, dostępne w momencie przeprowadzania przeglądu śródokresowego w 2024 r., oparte na danych dostarczonych przez państwa członkowskie zgodnie z prawem Unii. W przypadku gdy państwa członkowskie nie dostarczyły Komisji (Eurostatowi) odnośnych statystyk, jak najszybciej przekazują one dane wstępne.
Poprawka 171
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – litera b
b)  wspieranie zdolności systemów azylowych państw członkowskich w zakresie infrastruktury i usług w stosownych przypadkach;
b)  wspieranie zdolności systemów azylowych państw członkowskich, w tym na szczeblu lokalnym i regionalnym, w zakresie infrastruktury, takiej jak odpowiednie warunki przyjmowania, zwłaszcza małoletnich, oraz usług, takich jak pomoc i reprezentacja prawna oraz tłumaczenie ustne, w razie konieczności;
Poprawka 172
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – litera c
c)  zwiększanie poczucia solidarności i podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi, w szczególności w stosunku do państw najbardziej dotkniętych przepływami migracyjnymi, oraz zapewnianie wsparcia państwom członkowskim uczestniczącym w działaniach solidarnościowych;
skreśla się
Poprawka 173
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – litera d
d)  zwiększanie poczucia solidarności i zacieśnianie współpracy z państwami trzecimi dotkniętymi przepływami migracyjnymi, w tym za pomocą przesiedleń i innych legalnych sposobów udzielenia ochrony w Unii, a także partnerstw i współpracy z państwami trzecimi w celu zarządzania migracjami.
d)  zwiększanie poczucia solidarności i zacieśnianie współpracy z państwami trzecimi, do których przesiedlono dużą liczbę osób wymagających ochrony międzynarodowej, w tym przez wspieranie zdolności tych państw do poprawy warunków przyjmowania i ochrony międzynarodowej, oraz za pomocą przesiedleń i innych legalnych sposobów udzielenia ochrony w Unii, zwłaszcza grupom szczególnie wrażliwym, takim jak dzieci i nastolatki w obliczu ryzyka związanego z ochroną, a także w ramach partnerstwa i współpracy z państwami trzecimi w kontekście wysiłków w zakresie globalnej współpracy w dziedzinie ochrony międzynarodowej.
Poprawka 174
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – litera d a (nowa)
da)  udzielanie pomocy technicznej i operacyjnej jednemu lub kilku innym państwom członkowskim we współpracy z Europejskim Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu.
Poprawka 175
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – litera a
a)  wspieranie opracowywania i wdrażania polityki promującej legalną migrację oraz wdrażanie dorobku prawnego UE w zakresie legalnej migracji;
a)  wspieranie opracowywania i wdrażania polityki promującej legalną migrację, w tym łączenie rodzin, oraz wdrażanie dorobku prawnego UE w zakresie legalnej migracji, w szczególności instrumentów w zakresie legalnej migracji zarobkowej zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi standardami w zakresie migracji oraz ochrony pracowników migrujących;
Poprawka 176
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – litera a a (nowa)
aa)  promowanie i opracowywanie środków strukturalnych i wspierających, ułatwiających legalne przybycie do Unii i legalne przebywanie na jej terytorium;
Poprawka 177
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – litera a b (nowa)
ab)  wzmacnianie partnerstwa i współpracy z państwami trzecimi dotkniętymi przepływami migracyjnymi, w tym za pomocą legalnych możliwości przybycia do Unii, na potrzeby wysiłków w zakresie globalnej współpracy w dziedzinie ochrony międzynarodowej;
Poprawka 178
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – litera b
b)  promowanie środków na rzecz wczesnej integracji w celu włączenia społecznego i gospodarczego obywateli państw trzecich, przygotowywanie ich aktywnego uczestnictwa i promowanie akceptacji w społeczeństwie przyjmującym, zwłaszcza przy zaangażowaniu organów lokalnych i regionalnych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
skreśla się
Poprawka 179
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 a (nowy)
2a.  Fundusz przyczynia się do realizacji celu szczegółowego określonego w art. 3 ust. 2 lit. c) przez skoncentrowanie się na następujących środkach wykonawczych:
a)  promowanie środków na rzecz integracji w celu włączenia społecznego i gospodarczego obywateli państw trzecich, ułatwianie łączenia rodzin, przygotowywanie ich aktywnego uczestnictwa i promowanie akceptacji w społeczeństwie przyjmującym, zwłaszcza przy zaangażowaniu organów lokalnych i regionalnych, organizacji pozarządowych, w tym organizacji uchodźców i migrantów oraz partnerów społecznych; oraz
b)  promowanie i wdrażanie środków ochrony osób wymagających szczególnego traktowania w kontekście środków na rzecz integracji.
Poprawka 180
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3 – wprowadzenie
3.  Fundusz przyczynia się do realizacji celu szczegółowego określonego w art. 3 ust. 2 lit. c) przez skoncentrowanie się na następujących środkach wykonawczych:
3.  Fundusz przyczynia się do realizacji celu szczegółowego określonego w art. 3 ust. 2 lit. ca) przez skoncentrowanie się na następujących środkach wykonawczych:
Poprawka 181
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3 – litera b
b)  wspieranie zintegrowanego i skoordynowanego podejścia do zarządzania powrotami na poziomie Unii i państw członkowskich, do rozwijania zdolności w zakresie skutecznych i trwałych powrotów oraz ograniczenia czynników zachęcających do migracji nieuregulowanej;
b)  wspieranie zintegrowanego i skoordynowanego podejścia do zarządzania powrotami na poziomie Unii i państw członkowskich, do rozwijania zdolności w zakresie skutecznych, godnych i trwałych powrotów oraz ograniczenia czynników zachęcających do migracji nieuregulowanej;
Poprawka 182
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3 – litera c
c)  wspieranie wspomaganych dobrowolnych powrotów i środków reintegracyjnych;
c)  wspieranie wspomaganych dobrowolnych powrotów, poszukiwania rodzin i środków reintegracyjnych, z poszanowaniem nadrzędnego interesu małoletnich;
Poprawka 183
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3 – litera d
d)  wzmacnianie współpracy z państwami trzecimi i ich zdolności do wdrażania umów o readmisji i innych ustaleń, oraz do umożliwienia trwałych powrotów.
d)  wzmacnianie współpracy z państwami trzecimi i ich zdolności do wdrażania umów o readmisji obejmujących środki reintegracyjne w celu umożliwienia trwałych powrotów.
Poprawka 184
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3 a (nowy)
3a.  Fundusz przyczynia się do realizacji celu szczegółowego określonego w art. 3 ust. 2 lit. cb) przez skoncentrowanie się na następujących środkach wykonawczych:
a)  promowanie i wdrażanie przestrzegania prawa międzynarodowego i Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w ramach polityk i środków w zakresie azylu i migracji;
b)  zwiększanie poczucia solidarności i podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi, w szczególności solidarności w stosunku do państw najbardziej dotkniętych przepływami migracyjnymi, oraz zapewnianie wsparcia państwom członkowskim na szczeblu centralnym, regionalnym lub lokalnym, organizacjom międzynarodowym, organizacjom pozarządowym i partnerom społecznym w ich działaniach solidarnościowych;
c)  wspieranie przekazywania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową lub osób korzystających z ochrony międzynarodowej z jednego państwa członkowskiego do innego.
Poprawka 185
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tytuł
Zakres wsparcia
Działania kwalifikujące się do wsparcia z instrumentu zgodnie z art. 3
Poprawka 186
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 1 – wprowadzenie
1.  W ramach celu polityki, o którym mowa w art. 3 ust. 1, Fundusz wspiera w szczególności:
1.  W ramach celu polityki, o którym mowa w art. 3 ust. 1, Fundusz wspiera:
Poprawka 187
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 1 – litera a
a)  opracowywanie i rozwijanie krajowych strategii w zakresie azylu, legalnej migracji, integracji, powrotów i migracji nieuregulowanej;
a)  opracowywanie i rozwijanie strategii krajowych, regionalnych i lokalnych na rzecz wdrażania dorobku prawnego Unii w zakresie azylu, legalnej migracji, integracji, zwłaszcza lokalnych strategii integracji, powrotów i migracji nieuregulowanej;
Poprawka 188
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 1 – litera b
b)  tworzenie struktur administracyjnych, systemów i narzędzi oraz szkolenie pracowników, w tym organów lokalnych i innych zainteresowanych stron;
b)  tworzenie struktur administracyjnych, systemów i narzędzi oraz szkolenie pracowników, w tym organów lokalnych i innych zainteresowanych stron, w stosownych przypadkach we współpracy z właściwymi agencjami unijnymi;
Poprawka 189
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 1 – litera c
c)  rozwijanie, monitorowanie i ocenę polityk i procedur, w tym dotyczących gromadzenia i wymiany informacji i danych, rozwijanie i stosowanie wspólnych narzędzi, metod i wskaźników statystycznych, służących do mierzenia postępów i oceny zmian polityki;
c)  rozwijanie, monitorowanie i ocenę polityk i procedur, w tym opracowywanie, gromadzenie, analizowanie i rozpowszechnianie jakościowych i ilościowych danych i statystyk dotyczących migracji i ochrony międzynarodowej oraz rozwijanie i stosowanie wspólnych narzędzi, metod i wskaźników statystycznych służących do mierzenia postępów i oceny zmian polityki;
Poprawka 190
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 1 – litera e
e)  usługi pomocy i wsparcia spójne ze statusem i potrzebami danej osoby, zwłaszcza osób wymagających szczególnego traktowania;
e)  usługi pomocy i wsparcia uwzględniające aspekt płci i spójne ze statusem i potrzebami danej osoby, zwłaszcza osób wymagających szczególnego traktowania;
Poprawka 191
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 1 – litera e a (nowa)
ea)  skuteczną ochronę dzieci migrujących, w tym wdrażanie ocen nadrzędnego interesu dziecka przed podjęciem decyzji, wszystkie środki wymienione w komunikacie Komisji z 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ochrony migrujących dzieci, takie jak zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych i terminowe wyznaczanie opiekunów wszystkich małoletnich bez opieki, wkłady na rzecz europejskiej sieci placówek opiekuńczych, oraz rozwijanie, monitorowanie i ocena strategii i procedur ochrony dzieci, w tym mechanizm oparty na prawach dziecka;
Poprawka 192
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 1 – litera f
f)  działania mające na celu zwiększenie świadomości na temat polityki w zakresie azylu, integracji, legalnej migracji i powrotów wśród zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa.
f)  działania mające na celu zwiększenie świadomości wśród zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa na temat polityki w zakresie azylu, integracji, legalnej migracji i powrotów ze szczególnym uwzględnieniem grup wymagających szczególnego traktowania, w tym małoletnich.
Poprawka 193
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 2 – wprowadzenie
2.  W ramach celu szczegółowego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. a), Fundusz wspiera w szczególności:
2.  W ramach celu szczegółowego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. a), Fundusz wspiera:
Poprawka 194
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 2 – litera a
a)  zapewnianie pomocy materialnej, w tym pomocy na granicy;
a)  zapewnianie pomocy materialnej, w tym pomocy na granicy, ośrodków przyjaznych dla dzieci i uwzględniających aspekt płci, usług ratowniczych świadczonych przez lokalne organy, edukacji, szkoleń, usług wsparcia, pomocy i reprezentacji prawnej, opieki zdrowotnej i psychologicznej;
Poprawka 195
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 2 – litera b
b)  przeprowadzanie procedur azylowych;
b)  przeprowadzanie procedur azylowych obejmujących poszukiwanie rodzin oraz zapewnianie osobom ubiegającym się o azyl dostępu do pomocy i reprezentacji prawnej oraz tłumaczenia ustnego na wszystkich etapach procedury;
Poprawka 196
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 2 – litera c
c)  identyfikowanie osób ubiegających się o ochronę międzynarodową o specjalnych potrzebach w zakresie procedur lub przyjmowania;
c)  identyfikowanie osób ubiegających się o ochronę międzynarodową o specjalnych potrzebach w zakresie procedur lub przyjmowania, w tym wczesne identyfikowanie ofiar handlu ludźmi, małoletnich i innych osób wymagających szczególnego traktowania, takich jak ofiary tortur i przemocy na tle płciowym, oraz kierowanie ich do wyspecjalizowanych służb;
Poprawka 197
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 2 – litera c a (nowa)
ca)  zapewnianie profesjonalnych usług psychospołecznych i rehabilitacyjnych na rzecz ofiar przemocy i tortur, w tym przemocy na tle płciowym;
Poprawka 198
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 2 – litera d
d)  tworzenie lub usprawnianie infrastruktury zakwaterowania do celów przyjmowania, w tym możliwe wspólne korzystanie z takich placówek przez więcej niż jedno państwo członkowskie;
d)  tworzenie lub usprawnianie infrastruktury zakwaterowania do celów przyjmowania, takiej jak małe jednostki mieszkaniowe i infrastruktura o małej skali uwzględniająca potrzeby rodzin z małoletnimi, w tym infrastruktura zapewniana przez organy lokalne i regionalne i obejmująca ewentualne wspólne korzystanie z takich placówek przez więcej niż jedno państwo członkowskie;
Poprawka 199
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 2 – litera a (nowa)
da)  zapewnianie alternatywnych form opieki, które są zintegrowane z istniejącymi krajowymi systemami ochrony dzieci i odpowiadają potrzebom wszystkich dzieci zgodnie ze standardami międzynarodowymi;
Poprawka 200
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 2 – litera e
e)  zwiększanie zdolności państw członkowskich w zakresie gromadzenia, analizowania i rozpowszechniania informacji o kraju pochodzenia;
e)  zwiększanie zdolności państw członkowskich w zakresie gromadzenia, analizowania i wzajemnej wymiany informacji o kraju pochodzenia;
Poprawka 201
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 2 – litera f
f)  działania związane z przeprowadzaniem procedur w celu wdrożenia unijnych ram przesiedleń [i przyjmowania ze względów humanitarnych] lub krajowych programów przesiedleń, które są kompatybilne z unijnymi ramami przesiedleń;
f)  działania związane z przeprowadzaniem procedur w celu wdrożenia krajowych systemów przesiedleń lub przyjmowania ze względów humanitarnych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;
Poprawka 202
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 2 – litera g
g)  transfery osób korzystających z ochrony międzynarodowej;
g)  transfery osób ubiegających się o ochronę międzynarodową i osób korzystających z ochrony międzynarodowej;
Poprawka 203
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 2 – litera h
h)  zwiększanie zdolności państw trzecich do poprawy ochrony osób wymagających ochrony międzynarodowej;
h)  zwiększanie zdolności państw trzecich do poprawy ochrony osób wymagających ochrony międzynarodowej, w tym przez wspieranie rozwoju solidnych mechanizmów ochrony dzieci w państwach trzecich, zapewnienie dzieciom ochrony przed przemocą, nadużyciami i zaniedbywaniem we wszystkich dziedzinach oraz dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej;
Poprawka 204
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 2 – litera i
i)  tworzenie, rozwijanie i usprawnianie skutecznych środków będących alternatywą dla zatrzymań (w celu wydalenia), zwłaszcza w przypadku małoletnich bez opieki i rodzin.
i)  tworzenie, rozwijanie i usprawnianie skutecznych środków będących alternatywą dla zatrzymań (w celu wydalenia) i opieki instytucjonalnej, zwłaszcza w przypadku małoletnich bez opieki i dzieci z rodzinami zgodnie z Konwencją ONZ o prawach dziecka.
Poprawka 205
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 3 – wprowadzenie
3.  W ramach celu szczegółowego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. b), Fundusz wspiera w szczególności:
3.  W ramach celu szczegółowego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. b), Fundusz wspiera:
Poprawka 206
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 3 – litera b
b)  opracowywanie programów mobilności do Unii, takich jak programy migracji cyrkulacyjnej lub czasowej, w tym szkoleń poprawiających zdolność do zatrudnienia;
b)  opracowywanie programów mobilności do Unii, obejmujących między innymi programy migracji cyrkulacyjnej lub czasowej, w tym szkoleń zawodowych i innych szkoleń poprawiających zdolność do zatrudnienia;
Poprawka 207
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 3 – litera d
d)  ocenę umiejętności i kwalifikacji zdobytych w państwie trzecim, a także ich przejrzystości i kompatybilności z umiejętnościami i kwalifikacjami zdobytymi w państwie członkowskim;
d)  ocenę i uznawanie umiejętności i kwalifikacji, w tym doświadczenia zawodowego, zdobytych w państwie trzecim, a także ich przejrzystości i kompatybilności z umiejętnościami i kwalifikacjami zdobytymi w państwie członkowskim, oraz opracowywanie wspólnych standardów oceny;
Poprawka 208
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 3 – litera e
e)  pomoc w kontekście wniosków o łączenie rodzin w rozumieniu dyrektywy Rady 2003/86/WE51;
e)  pomoc w kontekście wniosków o łączenie rodzin w celu zapewnienia zharmonizowanego wdrożenia dyrektywy Rady 2003/86/WE51;
__________________
__________________
51 Dyrektywa Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin (Dz.U. L 251 z 3.10.2003, s. 12 – 18.).
51 Dyrektywa Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin (Dz.U. L 251 z 3.10.2003, s. 12 – 18.).
Poprawka 209
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 3 – litera f
f)  pomoc związaną ze zmianą statusu obywateli państw trzecich, którzy przebywają już legalnie w państwie członkowskim, zwłaszcza w związku z uzyskaniem statusu legalnego pobytu, zdefiniowanego na poziomie Unii;
f)  pomoc, w tym pomoc i reprezentację prawną, związaną ze zmianą statusu obywateli państw trzecich, którzy przebywają już legalnie w państwie członkowskim, zwłaszcza w związku z uzyskaniem statusu legalnego pobytu, zdefiniowanego na poziomie Unii;
Poprawka 210
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 3 – litera f a (nowa)
fa)  pomoc w odniesieniu do wykonywania praw przyznanych obywatelom państw trzecich, którzy legalnie przebywają w Unii, w szczególności w odniesieniu do mobilności w obrębie Unii oraz dostępu do zatrudnienia;
Poprawka 211
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 3 – litera g
g)  środki na rzecz wczesnej integracji, takie jak dostosowane do potrzeb obywateli państw trzecich wsparcie i programy integracyjne skupiające się na edukacji, nauce języka i innych szkoleniach, na przykład kursach kształtujących świadomość obywatelską oraz poradnictwie zawodowym;
skreśla się
Poprawka 212
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 3 – litera h
h)  działania promujące równość w dostępie i świadczeniu usług publicznych i prywatnych dla obywateli państw trzecich, w tym dostosowanie tych usług do potrzeb grupy docelowej;
skreśla się
Poprawka 213
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 3 – litera i
i)  współpracę między organami rządowymi i pozarządowymi w zintegrowany sposób, w tym za pomocą skoordynowanych ośrodków wspierania integracji, takich jak punkty kompleksowej obsługi;
skreśla się
Poprawka 214
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 3 – litera j
j)  działania umożliwiające i wspierające wprowadzenie i aktywne uczestnictwo obywateli państw trzecich w społeczeństwie przyjmującym oraz działania promujące ich akceptację przez społeczeństwo przyjmujące;
skreśla się
Poprawka 215
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 3 – litera k
k)  promowanie wymiany i dialogu między obywatelami państw trzecich, społeczeństwem przyjmującym i organami publicznymi, w tym za pomocą konsultacji z obywatelami państw trzecich oraz dialogu międzykulturowego i międzywyznaniowego.
skreśla się
Poprawka 216
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 3 a (nowy)
3a.  W ramach celu szczegółowego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. c), Fundusz wspiera w szczególności:
a)  środki integracyjne, takie jak dostosowane do potrzeb obywateli państw trzecich wsparcie i programy integracyjne skupiające się na edukacji i opiece włączającej, nauce języka, doradztwie, szkoleniach zawodowych i innych szkoleniach, na przykład kursach kształtujących świadomość obywatelską oraz poradnictwie zawodowym;
b)  budowanie zdolności w zakresie usług integracyjnych świadczonych przez władze lokalne;
c)  działania promujące równość w dostępie i świadczeniu usług publicznych i prywatnych dla obywateli państw trzecich, w tym w dostępie do edukacji, opieki zdrowotnej i wsparcia psychospołecznego, oraz dostosowanie ich do potrzeb grupy docelowej;
d)  współpracę między organami rządowymi i pozarządowymi w zintegrowany sposób, w tym za pomocą skoordynowanych ośrodków wspierania integracji, takich jak punkty kompleksowej obsługi;
e)  działania umożliwiające i wspierające wprowadzenie i aktywne uczestnictwo obywateli państw trzecich w społeczeństwie przyjmującym oraz działania promujące ich akceptację przez społeczeństwo przyjmujące;
f)  promowanie wymiany i dialogu między obywatelami państw trzecich, społeczeństwem przyjmującym i organami publicznymi, w tym za pomocą konsultacji z obywatelami państw trzecich oraz dialogu międzykulturowego i międzywyznaniowego.
Poprawka 217
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 4 – wprowadzenie
4.  W ramach celu szczegółowego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. c), Fundusz wspiera w szczególności:
4.  W ramach celu szczegółowego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. ca), Fundusz wspiera:
Poprawka 218
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 4 – litera a
a)  infrastrukturę do celów przyjmowania i zatrzymań (w celu wydalenia), w tym możliwe wspólne korzystanie z takich placówek przez więcej niż jedno państwo członkowskie;
a)  poprawę infrastruktury otwartych ośrodków recepcyjnych oraz poprawę istniejącej infrastruktury do celów przyjmowania i zatrzymań (w celu wydalenia), w tym możliwe wspólne korzystanie z takich placówek przez więcej niż jedno państwo członkowskie;
Poprawka 219
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 4 – litera b
b)  tworzenie, rozwijanie i usprawnianie skutecznych środków będących alternatywą dla zatrzymań (w celu wydalenia), zwłaszcza w przypadku małoletnich bez opieki i rodzin;
b)  tworzenie, rozwijanie, wdrażanie i usprawnianie skutecznych środków będących alternatywą dla zatrzymań (w celu wydalenia) opartych na zarządzaniu sprawami w społeczności, zwłaszcza w przypadku małoletnich bez opieki i rodzin;
Poprawka 220
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 4 – litera b a (nowa)
ba)  identyfikację i przyjmowanie ofiar handlu ludźmi zgodnie z dyrektywą 2011/36/UE i dyrektywą Rady 2004/81/WE1a;
___________________
1a Dyrektywa Rady 2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami handlu ludźmi lub wcześniej byli przedmiotem działań ułatwiających nielegalną imigrację, którzy współpracują z właściwymi organami (Dz.U. L 261 z 6.8.2004, s. 19).
Poprawka 221
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 4 – litera d
d)  przeciwdziałanie czynnikom zachęcającym do migracji nieuregulowanej, w tym zatrudnianiu migrantów o nieuregulowanym statusie w drodze skutecznych i odpowiednich inspekcji opartych na ocenie ryzyka, szkoleń dla pracowników, ustanawiania i wdrażania mechanizmów, za pomocą których migranci o nieuregulowanym statusie mogą odzyskać zaległe wynagrodzenia i zaskarżyć swoich pracodawców, lub kampanii informacyjnych i podnoszących świadomość, informujących pracodawców i migrantów o nieuregulowanym statusie o ich prawach i obowiązkach na podstawie dyrektywy 2009/52/WE53;
d)  ograniczanie czynników zachęcających do migracji nieuregulowanej, w tym zatrudniania migrantów o nieuregulowanym statusie w drodze skutecznych i odpowiednich inspekcji opartych na ocenie ryzyka, szkoleń dla pracowników, ustanawiania i wdrażania mechanizmów, za pomocą których migranci o nieuregulowanym statusie mogą odzyskać zaległe wynagrodzenia i zaskarżyć swoich pracodawców, lub kampanii informacyjnych i podnoszących świadomość, informujących pracodawców i migrantów o nieuregulowanym statusie o ich prawach i obowiązkach na podstawie dyrektywy 2009/52/WE53;
__________________
__________________
53 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidująca minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich (Dz.U. L 168 z 30.6.2009, s. 24–32).
53 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidująca minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich (Dz.U. L 168 z 30.6.2009, s. 24–32).
Poprawka 222
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 4 – litera g
g)  pomoc przy powrotach, w szczególności wspomagane dobrowolne powroty i informacje na temat programów wspomaganych dobrowolnych powrotów;
g)  pomoc przy powrotach, w szczególności wspomagane dobrowolne powroty i informacje na temat programów dotyczących takich powrotów, w tym przez zapewnianie konkretnego doradztwa dla dzieci dotyczącego procedur powrotu i zapewnianie procedur powrotu opartych na prawach dziecka;
Poprawka 223
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 4 – litera j
j)  placówki i usługi w państwach trzecich zapewniające odpowiednie tymczasowe zakwaterowanie i przyjęcie po przybyciu, w tym dla małoletnich bez opieki i innych osób wymagających szczególnego traktowania zgodnie z międzynarodowymi standardami;
j)  placówki i usługi w państwach trzecich zapewniające odpowiednie zakwaterowanie tymczasowe, przyjęcie po przyjeździe i szybkie przeniesienie do zakwaterowania w odpowiedniej społeczności;
Poprawka 224
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 4 – litera k
k)  współpracę z państwami trzecimi w zwalczaniu migracji nieuregulowanej i organizowaniu skutecznych powrotów i readmisji, w tym w ramach wdrażania umów o readmisji i innych porozumień;
k)  współpracę z państwami trzecimi w zwalczaniu migracji nieuregulowanej i organizowaniu skutecznych powrotów i readmisji, w tym w ramach wdrażania umów o readmisji;
Poprawka 225
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 4 – litera l
l)  środki mające na celu zwiększanie świadomości na temat odpowiednich legalnych sposobów imigracji oraz zagrożeń związanych z nielegalną imigracją;
l)  środki mające na celu zwiększanie świadomości na temat odpowiednich legalnych sposobów migracji oraz zagrożeń związanych z imigracją nieuregulowaną;
Poprawka 226
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 4 – litera m
m)   wsparcie dla państw trzecich i działania prowadzone w państwach trzecich, w tym dotyczące infrastruktury, sprzętu i innych środków, pod warunkiem że przyczyniają się one do poprawy efektywnej współpracy między państwami trzecimi a Unią i jej państwami członkowskimi w zakresie powrotów i readmisji.
skreśla się
Poprawka 227
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 4 a (nowy)
4a.  W ramach celu szczegółowego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. cb), Fundusz wspiera:
a)  przenoszenie osób ubiegających się o ochronę międzynarodową lub osób korzystających z ochrony międzynarodowej z jednego państwa członkowskiego do drugiego, w tym środki, o których mowa w art. 17b niniejszego rozporządzenia;
b)  wsparcie operacyjne w postaci oddelegowanych pracowników lub wsparcie finansowe udzielane przez jedno państwo członkowskie innemu państwu członkowskiemu borykającemu się z wyzwaniami migracyjnymi;
c)  działania związane z przeprowadzaniem procedur w celu wdrożenia krajowych systemów przesiedleń lub przyjmowania ze względów humanitarnych.
Poprawka 228
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – tiret 1
–  Środki na rzecz integracji wdrażane przez organy lokalne i regionalne oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego;
–  Środki na rzecz integracji wdrażane przez organy lokalne i regionalne oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacje uchodźców i migrantów;
Poprawka 229
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – tiret 2
–  Działania mające na celu stworzenie i wdrożenie skutecznych środków będących alternatywą dla zatrzymania (w celu wydalenia);
–  Działania mające na celu stworzenie i wdrożenie skutecznych środków będących alternatywą dla zatrzymania (w celu wydalenia) i opieki instytucjonalnej;
Poprawka 230
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – tiret 4
–  Środki skierowane do osób wymagających szczególnego traktowania i osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, mających specjalne potrzeby w zakresie przyjmowania i procedur, w tym środki zapewniające skuteczną ochronę migrujących dzieci, zwłaszcza bez opieki.
–  Środki skierowane do osób wymagających szczególnego traktowania i osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, mających specjalne potrzeby w zakresie przyjmowania i procedur, w tym środki zapewniające skuteczną ochronę migrujących dzieci, zwłaszcza małoletnich bez opieki.
Poprawka 231
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część -1 (nowa)
-1.  Wszystkie główne wskaźniki realizacji celów wymienione poniżej muszą być zdezagregowane według płci i wieku.
Poprawka 232
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 1 – punkt 1 a (nowy)
1a.  Liczba osób przyjętych w ramach systemów przyjmowania ze względów humanitarnych.
Poprawka 233
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 1 – punkt 3 a (nowy)
3a.  Liczba osób ubiegających się o ochronę międzynarodową przeniesionych z jednego państwa członkowskiego do innego przy wsparciu z Funduszu.
Poprawka 234
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 1 – punkt 3 b (nowy)
3b.  Liczba osób korzystających z ochrony międzynarodowej przeniesionych z jednego państwa członkowskiego do innego przy wsparciu z Funduszu.
Poprawka 235
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 1 a (nowa)
Cel szczegółowy 1a: Wspieranie legalnej migracji do państw członkowskich:
1.  Liczba niebieskich kart wydanych przy wsparciu z Funduszu.
2.  Liczba pracowników przeniesionych w ramach jednego przedsiębiorstwa, którym przyznano taki status przy wsparciu z Funduszu.
3.  Liczba osób, które złożyły wniosek o połączenie rodziny i które zostały połączone z rodzinami przy wsparciu z Funduszu.
4.  Liczba obywateli państw trzecich, którym udzielono zezwolenia na pobyt długoterminowy przy wsparciu z Funduszu.
Poprawka 236
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 2 – Cel szczegółowy 2
Cel szczegółowy 2: Wspieranie legalnej migracji do państw członkowskich, w tym przyczynianie się do integracji obywateli państw trzecich:
Cel szczegółowy 2: Przyczynianie się do integracji obywateli państw trzecich:
Poprawka 237
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 2 – punkt 2
2.  Liczba osób objętych środkami na rzecz integracji, wspieranymi z Funduszu, które uznały, że środki te miały korzystny wpływ na ich wczesną integrację, w porównaniu z łączną liczbą osób objętych środkami na rzecz integracji wspieranymi z Funduszu.
2.  Liczba osób objętych środkami na rzecz integracji wspieranymi z Funduszu.
Poprawka 238
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 2 – punkt 2 a (nowy)
2a.  Liczba osób objętych środkami na rzecz integracji wspieranymi z Funduszu, które następnie dostały pracę.
Poprawka 239
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 2 – punkt 2 b (nowy)
2b.  Liczba osób objętych środkami na rzecz integracji wspieranymi z Funduszu, których kwalifikacje zostały uznane lub które uzyskały dyplom w jednym z państw członkowskich.
Poprawka 240
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 3 – punkt 1
1.  Liczba powrotów w następstwie nakazu opuszczenia terytorium w porównaniu z liczbą obywateli państw trzecich, którym nakazano opuszczenie terytorium.
1.  Liczba powrotów wspieranych z Funduszu w następstwie nakazu opuszczenia terytorium w porównaniu z liczbą obywateli państw trzecich, którym nakazano opuszczenie terytorium.
Poprawka 241
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 3 a (nowa)
Cel szczegółowy 3a: Zapewnienie solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności:
1.  Liczba przeniesień osób ubiegających się o ochronę międzynarodową przeprowadzonych na podstawie art. 17b niniejszego rozporządzenia.
1a.  Liczba przeniesień osób korzystających z ochrony międzynarodowej przeprowadzonych na podstawie art. 17b niniejszego rozporządzenia.
2.  Liczba oddelegowanych pracowników lub ilość wsparcia finansowego udzielonego państwom członkowskim borykającym się z wyzwaniami migracyjnymi.
3.  Liczba osób przesiedlonych lub przyjętych w ramach systemów humanitarnych przy wsparciu z Funduszu.
Poprawka 242
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – część -1 (nowy)
-1 Wszystkie główne wskaźniki realizacji celów wymienione poniżej muszą być zdezagregowane według płci i wieku.
Poprawka 243
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – część 1 a (nowa)
Cel szczegółowy 1a: Wspieranie legalnej migracji do państw członkowskich:
1.  Liczba niebieskich kart wydanych przy wsparciu z Funduszu.
2.  Liczba pracowników przeniesionych w ramach jednego przedsiębiorstwa, którym przyznano taki status przy wsparciu z Funduszu.
3.  Liczba osób, które złożyły wniosek o połączenie rodziny i które zostały połączone z rodzinami przy wsparciu z Funduszu.
4.  Liczba obywateli państw trzecich, którym udzielono zezwolenia na pobyt długoterminowy przy wsparciu z Funduszu.
Poprawka 244
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – część 2 – Cel szczegółowy 2
Cel szczegółowy 2: Wspieranie legalnej migracji do państw członkowskich, w tym przyczynianie się do integracji obywateli państw trzecich:
Cel szczegółowy 2: Przyczynianie się do integracji obywateli państw trzecich:
Poprawka 245
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – część 2 – punkt 2 a (nowy)
2a.  Liczba osób objętych środkami na rzecz integracji wspieranymi z Funduszu, które następnie dostały pracę.
Poprawka 246
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – część 2 – punkt 2 b (nowy)
2b.  Liczba osób objętych środkami na rzecz integracji wspieranymi z Funduszu, które następnie uzyskały dyplom w jednym z państw członkowskich.
Poprawka 247
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – część 2 – punkt 4 a (nowy)
4a.  Liczba obywateli państw trzecich, którzy zdobyli wykształcenie podstawowe, średnie lub wyższe w państwie członkowskim przy wsparciu z Funduszu.
Poprawka 248
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – część 3 – punkt 4
4.  Liczba osób powracających, które przed powrotem lub po nim otrzymały pomoc na rzecz reintegracji współfinansowaną z Funduszu, w porównaniu z łączną liczbą powrotów wspieranych w ramach Funduszu.
4.  Liczba osób powracających, które przed powrotem lub po nim otrzymały pomoc na rzecz reintegracji współfinansowaną z Funduszu, w porównaniu z łączną liczbą powrotów wspieranych w ramach Funduszu.
a)  osób, które powróciły dobrowolnie;
b)  osób, które zostały wydalone.
Poprawka 249
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – część 3 a (nowa)
Cel szczegółowy 3a: Zapewnienie solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności:
1.  Liczba przeniesień osób ubiegających się o ochronę międzynarodową przeprowadzonych na podstawie art. 17b niniejszego rozporządzenia.
1.  Liczba przeniesień osób korzystających z ochrony międzynarodowej przeprowadzonych na podstawie art. 17b niniejszego rozporządzenia.
2.  Liczba oddelegowanych pracowników lub ilość wsparcia finansowego udzielonego państwom członkowskim borykającym się z wyzwaniami migracyjnymi.
3.  Liczba osób przesiedlonych przy wsparciu z Funduszu.
Ostatnia aktualizacja: 14 marca 2019Informacja prawna