Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0900(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0439/2018

Внесени текстове :

A8-0439/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 11.15

Приети текстове :

P8_TA(2019)0179

Приети текстове
PDF 177kWORD 55k
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Предложени изменения по Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз ***I
P8_TA-PROV(2019)0179A8-0439/2018
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно проекта на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз (02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането на Съда, представено на Парламента и на Съвета, в преработената му версия (02360/2018),

—  като взе предвид член 256, параграф 1 и член 281, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и член 106а, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, съгласно които проектът на акт е представен на Парламента (C8-0132/2018),

—  като взе предвид член 294, параграфи 3 и 15 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становищата на Европейската комисия (COM(2018)0534 и C(2018)7500),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейностт,а и поетия с писмо от 16 януари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 48 и 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становището на комисията по конституционни въпроси (A8-0439/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията, на Съда, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС, Евратом) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз
P8_TC1-COD(2018)0900

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и ▌по-специално ▌член 256, параграф 1 и член 281, втора алинея от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и ▌по-специално ▌член 106а, параграф 1 от него,

като взеха предвид искането на Съда,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становищата на Европейската комисия(1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  В съответствие с член 3, параграф  2 от Регламент (ЕС, Евратом) 2015/2422 на Европейския парламент и на Съвета(3) ▌, Съдът пристъпи, заедно с Общия съд, към цялостен преглед на упражняваната от всеки от тях компетентност и разгледа въпроса дали, предвид реформата в организацията на съдебната власт на Съюза, извършена с посочения регламент, следва да бъдат внесени някои промени в разпределението на компетентността между Съда и Общия съд или в реда за разглеждането на жалби от Съда.

(2)  Както се посочва в доклада, представен на Европейския парламент, Съвета и Комисията на 14 декември 2017 г., Съдът смята, че на този етап не е необходимо да се предлагат изменения във връзка с реда за разглеждане на преюдициалните запитвания, отправяни до него по силата на член 267 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Преюдициалните запитвания стоят в основата на съдебната система на ▌ Съюза и се разглеждат експедитивно ▌, поради което към настоящия момент не е необходимо да се прехвърля на Общия съд компетентността да разглежда и да се произнася по преюдициални запитвания в специфични сфери, определени от статута на Съда на Европейския съюз.

(3)  Въпреки това, извършеният от Съда и Общия съд преглед открои факта, че когато се произнася по искове на държави членки за отмяна на актове на Комисията, свързани с неизпълнение на постановено от Съда решение по член 260, параграф 2 или 3 от ДФЕС, Общият съд може да срещне сериозни затруднения, когато Комисията и съответната държава членка поддържат различни становища относно адекватността на мерките, предприети от тази държава членка за съобразяване с решението на Съда. Поради тези съображения изглежда, че е необходимо съдебните спорове относно заплащането на еднократно платима сума или периодична имуществена санкция, наложено на държава членка съгласно член 260, параграф 2 или 3 от ДФЕС, да останат изключителна компетентност ▌ на Съда.

(4)  Наред с това извършеният от Съда и Общия съд преглед ясно показва, че голяма част от жалбите се отнасят до дела, които вече са разглеждани два пъти — първо от независим апелативен състав, а след това от Общия съд, и че Съдът отхвърля много от тези жалби като очевидно неоснователни ▌или явно недопустими. За да може Съдът да се съсредоточи върху делата, които изискват цялото му внимание, по съображения за добро правораздаване е необходимо за жалбите по такива дела да се въведе процедура, чрез която Съдът да допуска частично или пълно обжалване, само когато с него се повдига въпрос от съществено значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза.

(5)  В контекста на постоянно нарастващия брой на отнасяните до Съда дела и в съответствие с писмото на председателя на Съда на Европейския съюз от 13 юли 2018 г., на този етап е необходимо да се отдаде приоритет на създаването на посочената по-горе процедура, съгласно която Съдът решава дали да се допусне разглеждането на дадена жалба. Частта от искането на Съда от 26 март 2018 г., която се отнася до частичното прехвърляне на Общия съд на производствата за установяване на нарушения, следва да бъде разгледана на по-късен етап, след като през декември 2020 г. бъде изготвен докладът относно функционирането на Общия съд, предвиден в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) 2015/2422 ▌. Припомня се, че в този доклад следва да се обърне внимание по-специално върху ефикасността на Общия съд и необходимостта и ефективността на увеличаването на броя на съдиите до 56, като се взема предвид също и целта за осигуряване на равнопоставеност между половете в Общия съд, както е посочено в преамбюла на Регламент (ЕС, Евратом) 2015/2422.

(6)  Поради това Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз е необходимо да бъде изменен, като същевременно се гарантира пълна терминологична съгласуваност между разпоредбите на протокола и съответните разпоредби на ДФЕС и се предвидят подходящи преходни разпоредби по отношение на висящите дела към датата на влизане в сила на настоящия регламент,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Протокол № 3 ▌ се изменя, както следва:

1)  Член 51 се заменя със следното ▌:"

Член 51

Чрез дерогация от правилото по член 256, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз Съдът запазва компетентността да разглежда:

   а) исковете, посочени в членове 263 и 265 от Договора за функционирането на Европейския съюз, които са предявени от държава членка:
   i) срещу законодателен акт, акт на Европейския парламент, на Европейския съвет или на Съвета или срещу бездействие на една или няколко от тези институции, освен за:
   решения, взети от Съвета съгласно член 108, параграф 2, трета алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз;
   актове на Съвета, приети съгласно регламент на Съвета относно мерките за търговска защита по смисъла на член 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
   актове на Съвета, чрез които Съветът упражнява изпълнителни правомощия в съответствие с член 291, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
   ii) срещу акт или бездействие на Комисията съгласно член 331, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
   б) исковете, посочени в членове 263 и 265 от Договора за функционирането на Европейския съюз, които са предявени от институция на Съюза срещу законодателен акт, акт на Европейския парламент, на Европейския съвет, на Съвета, на Комисията или на Европейската централна банка или срещу бездействие на една или няколко от тези институции;
   в) исковете, посочени в член 263 от Договора за функционирането на Европейския съюз, които са предявени от държава членка срещу акт на Комисията, отнасящ се до неизпълнение на постановено от Съда решение по член 260, параграф 2, втора алинея или параграф 3, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз.“;

"

2)  Вмъква се следният член:"

Член 58а

Жалба срещу решение на Общия съд, което се отнася до решение на независим апелативен състав на една от следните служби и агенции на Съюза, се разглежда само при условие че Съдът предварително е допуснал това обжалване:

   а) Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост;
   б) Службата на Общността за сортовете растения;
   в) Европейската агенция по химикали ▌;
   г) Агенцията на Европейския съюз за авиационна безопасност.

Процедурата, посочена в първата алинея се прилага и за жалби срещу решения на Общия съд, които се отнасят до решение на независим апелативен състав, създаден след … [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение] в рамките на която и да е друга служба или агенция на Съюза, който трябва да бъде сезиран, преди да може да бъде предявен иск пред Общия съд.

Обжалването, изцяло или частично, се допуска в съответствие с подробните правила, установени в Процедурния правилник, когато с жалбата ▌се повдига въпрос от съществено значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза.

Решението дали да се допусне или не обжалване се мотивира и се публикува.“

"

Член 2

Делата, които са от компетентността на Съда съгласно Протокол № 3, както е изменен с настоящия регламент, и които са образувани пред Общия съд към … [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение], но за които към тази дата писмената фаза на производството още не е приключила, се разпределят на Съда.

Член 3

Процедурата, посочена в член 58а от Протокол № 3, не се прилага за жалбите, с които Съдът е сезиран към … [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение ▌].

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на първия ден от месеца след месеца на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ▌… на

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1)Становище от 11 юли 2018 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и становище от 23 октомври 2018 г. (все още непубликувано в Официален вестник).
(2)Позиция на Европейския парламент от 13 март 2019 г.
(3)Регламент (ЕС, Евратом) 2015/2422 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз (ОВ L 341, 24.12.2015 г., стр. 14).

Последно осъвременяване: 14 март 2019 г.Правна информация