Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0900(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0439/2018

Indgivne tekster :

A8-0439/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/03/2019 - 11.15

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0179

Vedtagne tekster
PDF 169kWORD 53k
Onsdag den 13. marts 2019 - Strasbourg Foreløbig udgave
Udkast til ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol ***I
P8_TA-PROV(2019)0179A8-0439/2018
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 om udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol (02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til den anmodning fra Domstolen, som er blevet forelagt for Europa-Parlamentet og Rådet (02360/2018),

–  der henviser til artikel 256, stk. 1, og artikel 281, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106a, stk. 1, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, på grundlag af hvilke udkastet til retsakt er blevet forelagt for Parlamentet (C8-0132/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3 og 15, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelserne fra Kommissionen (COM(2018)0534) og C(2018)7500),

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 16. januar 2019 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48 og 59,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A8-0439/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2019/… om ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol
P8_TC1-COD(2018)0900

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, ▌særlig ▌artikel 256, stk. 1, og artikel 281, stk. 2,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, ▌særlig ▌artikel 106a, stk. 1,

under henvisning til anmodning fra Domstolen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelser fra Europa-Kommissionen(1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  I overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2015/2422(3) ▌ har Domstolen haft generelle drøftelser med Retten om de kompetencer, som de udøver, og undersøgt, om der i forbindelse med reformen af Unionens retslige struktur, der fandt sted i henhold til nævnte forordning, bør foretages visse ændringer i fordelingen af kompetence mellem Domstolen og Retten eller i Domstolens behandling af appelsager.

(2)  Således som det fremgår af den rapport, som Domstolen fremlagde for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen den 14. december 2017, er Domstolen af den opfattelse, at der på nuværende trin ikke er anledning til at foreslå ændringer for så vidt angår behandlingen af de præjudicielle spørgsmål, som bliver forelagt den i medfør af artikel 267 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). De præjudicielle forelæggelser udgør kernen i ▌Unionens domstolssystem og behandles hurtigt ▌, således at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for en overførsel til Retten af kompetencen til at påkende præjudicielle spørgsmål på specifikke områder, som er fastsat i statutten for Den Europæiske Unions Domstol.

(3)  De drøftelser, som Domstolen og Retten har ført, har imidlertid vist, at Retten, når den træffer afgørelse i et annullationssøgsmål, der bliver anlagt af en medlemsstat til prøvelse af en retsakt fra Kommissionen, og som vedrører en manglende opfyldelse af en dom, der er blevet afsagt af Domstolen i henhold til artikel 260, stk. 2 eller 3, i TEUF, kan støde på alvorlige vanskeligheder ved afgørelsen af dette søgsmål, når Kommissionens og den pågældende medlemsstats standpunkter afviger fra hinanden med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt de af nævnte medlemsstat trufne foranstaltninger er egnede med henblik på at efterkomme Domstolens dom. Af disse grunde synes det nødvendigt, at sager, der vedrører et fast beløb eller en tvangsbøde, som en medlemsstat er blevet pålagt at betale i medfør af artikel 260, stk. 2 eller 3, i TEUF, forbeholdes ▌Domstolen alene.

(4)  Det fremgår desuden af de drøftelser, som Domstolen og Retten har ført, at der iværksættes adskillige appeller i sager, der allerede har været genstand for en dobbelt prøvelse, først ved en uafhængig appelinstans og dernæst ved Retten, og at Domstolen afviser mange af disse appeller på grund af deres åbenlyse manglende grundlag ▌, eller på et åbenbart afvisningsgrundlag. Med henblik på at gøre det muligt for Domstolen at koncentrere sig om de sager, der kræver dens fulde opmærksomhed, er det nødvendigt af hensyn til retsplejen at indføre en ordning for appeller, der vedrører sådanne sager, hvorved Domstolen helt eller delvist admitterer en appel ▌, alene når den rejser et vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling.

(5)  På baggrund af det stadigt stigende antal sager, der indbringes for Domstolen, og i overensstemmelse med skrivelse af 13. juli 2018 fra præsidenten for Den Europæiske Unions Domstol er det på dette trin nødvendigt at prioritere indførelsen af ovennævnte ordning, hvorved Domstolen afgør, hvorvidt en appel kan admitteres. Behandlingen af den del af Domstolens anmodning af 26. marts 2018, som vedrører en delvis overførsel af traktatbrudssøgsmål til Retten, bør foretages på et senere tidspunkt, der ligger efter fremsættelsen i december 2020 af den rapport om Rettens funktion, som er fastsat i artikel 3, stk. 1, i ▌forordning (EU, Euratom) 2015/2422. Det skal erindres, at denne rapport navnlig bør fokusere på Rettens effektivitet og nødvendigheden og effektiviteten af forøgelsen til 56 dommere, samtidig med at der tages hensyn til målet om at sikre, at mænd og kvinder er ligeligt repræsenteret ved Retten, som nævnt i præamblen til forordning (EU, Euratom) 2015/2422.

(6)  Det er derfor nødvendigt at ændre protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol, idet der samtidig sikres en fuldstændig terminologisk sammenhæng mellem dens bestemmelser og de tilsvarende bestemmelser i TEUF, og fastsætte passende overgangsbestemmelser med hensyn til udfaldet af de sager, som verserer på tidspunktet for denne forordnings ikrafttræden —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Protokol nr. 3 ▌ændres således:

1)  Artikel 51 affattes således ▌:"

"Artikel 51

Som en undtagelse fra bestemmelsen i artikel 256, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har Domstolen enekompetence:

   a) i de søgsmål, som er omhandlet i artikel 263 og 265 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som er anlagt af en medlemsstat, og som er rettet mod:
   i) en lovgivningsmæssig retsakt, en retsakt vedtaget af Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd eller Rådet eller en eller flere af disse institutioners undladelse af at træffe afgørelse, dog bortset fra:
   afgørelser truffet af Rådet i medfør af artikel 108, stk. 2, tredje afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
   retsakter vedtaget af Rådet i medfør af en rådsforordning om handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger som omhandlet i artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
   Rådets retsakter, hvorved det udøver gennemførelsesbeføjelser i henhold til artikel 291, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
   ii) en retsakt vedtaget af Kommissionen eller Kommissionens undladelse af at træffe afgørelse i medfør af artikel 331, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
   b) i de søgsmål, som er omhandlet i artikel 263 og 265 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som er anlagt af en EU-institution, og som er rettet mod en lovgivningsmæssig retsakt, en retsakt vedtaget af Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen eller Den Europæiske Centralbank eller en eller flere af disse institutioners undladelse af at træffe afgørelse
   c) i de søgsmål, som er omhandlet i artikel 263 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som er anlagt af en medlemsstat, og som er rettet mod en af Kommissionen vedtaget retsakt vedrørende en manglende opfyldelse af en dom, som Domstolen har afsagt i henhold til artikel 260, stk. 2, andet afsnit, eller artikel 260, stk. 3, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde."

"

2)  Følgende artikel indsættes:"

"Artikel 58a

Behandlingen af en appel, der iværksættes til prøvelse af Rettens afgørelser vedrørende en afgørelse truffet af en uafhængig appelinstans i et af følgende af Unionens kontorer eller agenturer, er betinget af en forudgående bevilling fra Domstolen:

   a) Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret
   b) EF-Sortsmyndigheden
   c) Det Europæiske Kemikalieagentur ▌
   d) Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur.

Den i stk. 1 omhandlede ordning finder også anvendelse på appelsager, der iværksættes til prøvelse af Rettens afgørelser vedrørende en afgørelse truffet af en uafhængig appelinstans, der er nedsat efter den … [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden], i ethvert andet af Unionens kontorer eller agenturer, og som skal behandle sagen, før den kan indbringes for Retten.

Appellen admitteres helt eller delvist i henhold til den i procesreglementet fastsatte fremgangsmåde, når den rejser ▌et vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling.

Afgørelsen om, hvorvidt appellen kan admitteres eller ej, begrundes, og denne offentliggøres."

"

Artikel 2

De sager, der henhører under Domstolens kompetence i henhold til protokol nr. 3 som ændret ved denne forordning, og som er blevet indbragt for Retten den … [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden], men hvis skriftlige forhandling endnu ikke er afsluttet det nævnte tidspunkt, henvises til Domstolen.

Artikel 3

Den ordning, der er omhandlet i artikel 58a i protokol nr. 3, finder ikke anvendelse på de appelsager, som er blevet iværksat for Domstolen den … [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden ▌].

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft den første dag i den måned, der følger efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ▌…, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1)Udtalelse af 11.7.2018 (endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende) og udtalelse af 23. oktober 2018 (endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende).
(2)Europa-Parlamentets holdning af 13.3.2019.
(3)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2015/2422 af 16. december 2015 om ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol (EUT L 341 af 24.12.2015, s. 14).

Seneste opdatering: 14. marts 2019Juridisk meddelelse