Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0900(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0439/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0439/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/03/2019 - 11.15

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0179

Hyväksytyt tekstit
PDF 164kWORD 44k
Keskiviikko 13. maaliskuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
Ehdotus Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta ***I
P8_TA-PROV(2019)0179A8-0439/2018
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta (02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetun unionin tuomioistuimen pyynnön tarkistetun version (02360/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 256 artiklan 1 kohdan ja 281 artiklan toisen kohdan sekä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti säädösehdotus on toimitettu Euroopan parlamentille (C8-0132/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 ja 15 kohdan,

–  ottaa huomioon komission lausunnot (COM(2018)0534) ja C(2018)7500,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 16. tammikuuta 2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 48 ja 59 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0439/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle, unionin tuomioistuimelle ja kansallisille parlamenteille.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2019/… antamiseksi Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta
P8_TC1-COD(2018)0900

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja ▌ erityisesti ▌ sen 256 artiklan 1 kohdan ja 281 artiklan toisen kohdan,

ottavat huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja ▌ erityisesti ▌ sen 106 A artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon unionin tuomioistuimen pyynnön,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan komission lausunnot(1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  ▌ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2015/2422(3) 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti unionin tuomioistuin on yhdessä unionin yleisen tuomioistuimen kanssa tarkastellut niille kuuluvaa toimivaltaa kokonaisuutena ja arvioinut, olisiko kyseisen asetuksen mukaisesti toteutettu unionin tuomioistuinrakenteen uudistus huomioon ottaen syytä tehdä tiettyjä muutoksia unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen väliseen toimivallan jakoon tai muutoksenhakuasioiden käsittelyyn unionin tuomioistuimessa.

(2)  Kuten unionin tuomioistuimen 14 päivänä joulukuuta 2017 Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle antamasta kertomuksesta ilmenee, unionin tuomioistuin katsoo, ettei tässä vaiheessa ole aiheellista ehdottaa muutoksia sille Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 267 artiklan nojalla esitettyjen ennakkoratkaisukysymysten käsittelyyn. Ennakkoratkaisupyynnöt ovat ▌ unionin tuomioistuinjärjestelmän kantava voima ja ne käsitellään ripeästi ▌, joten tällä hetkellä ei ole tarpeen siirtää unionin yleiselle tuomioistuimelle toimivaltaa ratkaista ennakkoratkaisukysymyksiä Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännössä määrätyissä erityisasioissa.

(3)  Unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen suorittama tarkastelu osoitti kuitenkin, että kun unionin yleinen tuomioistuin ratkaisee jäsenvaltion nostaman, unionin tuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 260 artiklan 2 tai 3 kohdan nojalla antaman tuomion täytäntöönpanon laiminlyöntiin liittyvää komission tointa koskevan kumoamiskanteen, unionin yleisellä tuomioistuimella voi olla vakavia vaikeuksia kanteen ratkaisemisessa silloin, kun komission ja asianomaisen jäsenvaltion näkemykset tämän jäsenvaltion unionin tuomioistuimen tuomion noudattamiseksi toteuttamien toimenpiteiden riittävyydestä eroavat toisistaan. Tämän vuoksi on tarpeen jättää ▌ unionin tuomioistuimen yksinomaiseen toimivaltaan oikeudenkäynnit, joihin liittyy Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 260 artiklan 2 tai 3 kohdan mukaisesti jäsenvaltion maksettavaksi määrätty kiinteämääräinen hyvitys tai uhkasakko.

(4)  Unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen suorittamasta tarkastelusta ilmenee selvästi myös, että valituksia tehdään suuri määrä sellaisissa asioissa, jotka on jo tutkittu kahteen kertaan, ensin riippumattomassa valituslautakunnassa ja sen jälkeen unionin yleisessä tuomioistuimessa, ja että unionin tuomioistuin hylkää monia tällaisia valituksia selvästi perusteettomina ▌ tai jättää ne tutkimatta niiden tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvän puuttumisen vuoksi. Jotta unionin tuomioistuimelle annettaisiin mahdollisuus keskittyä asioihin, jotka edellyttävät sen täysimääräistä huomiota, asianmukaisen oikeudenkäytön nimissä on syytä ottaa käyttöön tällaisia asioita koskevissa valituksissa menettely, jolla unionin tuomioistuin myöntää valitusluvan ▌kokonaisuudessaan tai osittain ainoastaan, jos valituksen kohteena on unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta merkityksellinen kysymys.

(5)  Kun otetaan huomioon unionin tuomioistuimen käsiteltäviksi saatettujen asioiden lukumäärän jatkuva kasvu, on Euroopan unionin tuomioistuimen presidentin 13 päivänä heinäkuuta 2018 päivätyn kirjeen mukaisesti tässä vaiheessa aiheellista ensisijaisesti toteuttaa edellä mainittu menettely, jossa unionin tuomioistuin päättää valitusluvasta. Unionin tuomioistuimen 26 päivänä maaliskuuta 2018 esittämän pyynnön sitä osaa, joka koskee jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevien kanteiden osittaista siirtämistä unionin yleiselle tuomioistuimelle, olisi tarkasteltava myöhemmässä vaiheessa sen jälkeen, kun ▌ asetuksen (EU, Euratom) 2015/2422 3 artiklan 1 kohdan mukainen kertomus unionin yleisen tuomioistuimen toiminnasta on laadittu joulukuussa 2020. Palautetaan mieleen, että kyseisessä kertomuksessa olisi keskityttävä erityisesti käsittelemään unionin yleisen tuomioistuimen tehokkuutta sekä tuomareiden määrän lisäämisen 56:een tarpeellisuutta ja vaikuttavuutta, ottaen huomioon myös tavoite varmistaa sukupuolten tasapuolinen edustus unionin yleisessä tuomioistuimessa, kuten asetuksen (EU, Euratom) 2015/2422 johdanto-osassa todetaan.

(6)  Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehtyä pöytäkirjaa N:o 3 on näin ollen muutettava, ja samalla on varmistettava, että mainitun pöytäkirjan määräysten ja niitä vastaavien Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen määräysten termistöt ovat keskenään täysin johdonmukaisia, ja annettava asianmukaisia siirtymäsäännöksiä tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olevien asioiden käsittelystä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan pöytäkirja N:o 3 seuraavasti:

1)  Korvataan 51 artikla seuraavasti ▌:"

51 artikla

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 256 artiklan 1 kohdassa esitetystä säännöstä poiketen ainoastaan unionin tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvat

   a) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 ja 265 artiklassa tarkoitetut kanteet, jotka jäsenvaltio nostaa
   i) säädöksestä, Euroopan parlamentin, Eurooppa-neuvoston tai neuvoston toimesta tai siitä, että yksi tai useampi näistä toimielimistä on laiminlyönyt ratkaisun tekemisen, lukuun ottamatta
   neuvoston päätöksiä, jotka se on tehnyt Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan nojalla;
   neuvoston toimia, jotka se on hyväksynyt Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklassa tarkoitetuista kauppaa suojaavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen perusteella;
   neuvoston toimia, joilla se käyttää täytäntöönpanovaltaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla;
   ii) komission Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 331 artiklan 1 kohdan nojalla toteuttamasta toimesta tai siitä, että komissio on laiminlyönyt ratkaisun tekemisen;
   b) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 ja 265 artiklassa tarkoitetut kanteet, jotka unionin toimielin nostaa säädöksestä taikka Euroopan parlamentin, Eurooppa-neuvoston, neuvoston, komission tai Euroopan keskuspankin toimesta tai siitä, että yksi tai useampi näistä toimielimistä on laiminlyönyt ratkaisun tekemisen;
   c) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 artiklassa tarkoitetut kanteet, jotka jäsenvaltio nostaa komission toimesta, joka koskee unionin tuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 260 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan tai 3 kohdan toisen alakohdan nojalla antaman tuomion täytäntöönpanon laiminlyöntiä.”

"

2)  Lisätään artikla seuraavasti:"

58 a artikla

Unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisusta, joka koskee jonkin seuraavan unionin laitoksen riippumattoman valituslautakunnan päätöstä, tehdyn valituksen tutkiminen edellyttää, että unionin tuomioistuin myöntää ensin valitusluvan:

   a) Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto;
   b) yhteisön kasvilajikevirasto;
   c) Euroopan kemikaalivirasto ▌;
   d) Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto.

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua menettelyä sovelletaan myös valituksiin unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisuista, jotka koskevat sellaisen riippumattoman valituslautakunnan päätöstä, joka on perustettu … päivän …kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] jälkeen johonkin muuhun unionin laitokseen ja jonka käsiteltäväksi asia on saatettava ennen kuin kanne voidaan nostaa unionin yleisessä tuomioistuimessa.

Muutoksenhaku otetaan käsiteltäväksi kokonaisuudessaan tai osittain työjärjestyksessä vahvistettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti, jos siihen liittyy ▌ unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta merkityksellinen kysymys.

Valituslupaa koskeva myönteinen tai kielteinen ratkaisu perustellaan ja se julkaistaan.”

"

2 artikla

Asiat, jotka pöytäkirjan N:o 3, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, nojalla kuuluvat unionin tuomioistuimen toimivaltaan ja jotka ovat unionin yleisessä tuomioistuimessa vireillä … päivänä …kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä], mutta joissa asian käsittelyn kirjallinen vaihe ei ole vielä mainittuna päivänä päättynyt, siirretään unionin tuomioistuimeen.

3 artikla

Pöytäkirjassa N:o 3 olevassa 58 a artiklassa tarkoitettua menettelyä ei sovelleta muutoksenhakuihin, jotka ovat vireillä unionin tuomioistuimessa … päivänä …kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä ▌].

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty ▌…,

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1) Lausunto, annettu 11. heinäkuuta 2018 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja lausunto, annettu 23. lokakuuta 2018 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
(2) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 13. maaliskuuta 2019.
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2015/2422, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta (EUVL L 341, 24.12.2015, s. 14).

Päivitetty viimeksi: 14. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus