Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0900(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0439/2018

Teksty złożone :

A8-0439/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/03/2019 - 11.15

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0179

Teksty przyjęte
PDF 179kWORD 53k
Środa, 13 marca 2019 r. - Strasburg Wersja tymczasowa
Projekt zmian Protokołu nr 3 w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ***I
P8_TA-PROV(2019)0179A8-0439/2018
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany Protokołu nr 3 w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Trybunału Sprawiedliwości przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, w zmienionej wersji (02360/2018),

–  uwzględniając art. 256 ust. 1 i art. 281 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także art. 106a ust. 1 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, zgodnie z którymi projekt aktu został przedstawiony Parlamentowi (C8-0132/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 i 15 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinie Komisji Europejskiej (COM(2018)0534 oraz C(2018)7500),

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 16 stycznia 2019 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 48 i 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinię przedstawioną przez Komisję Spraw Konstytucyjnych (A8-0439/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, a także parlamentom narodowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 marca 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2019/... zmieniającego Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
P8_TC1-COD(2018)0900

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ▌w szczególności ▌jego art. 256 ust. 1 i art. 281 akapit drugi,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, ▌w szczególności ▌jego art. 106a ust. 1,

uwzględniając wniosek Trybunału Sprawiedliwości,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinie Komisji Europejskiej(1),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2015/2422(3) Trybunał Sprawiedliwości, wraz z Sądem, dokonały ogólnego przeglądu swoich właściwości i przeanalizowały, czy, z uwagi na reformę struktury sądowej Unii, która odbyła się na podstawie tego rozporządzenia, należy wprowadzić pewne zmiany w podziale właściwości między Trybunałem Sprawiedliwości a Sądem lub w sposobie postępowania z odwołaniami przez Trybunał Sprawiedliwości.

(2)  Jak wynika ze sprawozdania, które Trybunał Sprawiedliwości przedstawił Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji w dniu 14 grudnia 2017 r., Trybunał Sprawiedliwości uważa, że na obecnym etapie nie ma potrzeby proponowania zmian w odniesieniu do sposobu postępowania z pytaniami prejudycjalnymi przedkładanymi mu na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Odesłania prejudycjalne stanowią kluczowy element systemu sądowniczego Unii ▌i postępuje się z nimi bez zbędnej zwłoki▌, zatem przekazanie Sądowi właściwości do rozpoznawania pytań prejudycjalnych w poszczególnych dziedzinach określonych w Statucie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie jest obecnie konieczne.

(3)  Przegląd dokonany przez Trybunał Sprawiedliwości i Sąd ujawnił jednak, że orzekając w przedmiocie skargi o stwierdzenie nieważności wniesionej przez państwo członkowskie na akt Komisji, który dotyczyniewykonania wyroku wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości na podstawie art. 260 ust. 2 lub 3 TFUE, Sąd może napotkać poważne trudności, w przypadku gdy Komisja i zainteresowane państwo członkowskie nie zgadzają się co do tego, czy środki podjęte przez to państwo członkowskie w celu wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości są właściwe. Z tych względów konieczne wydaje się zastrzeżenie ▌wyłącznie do właściwości Trybunału Sprawiedliwości sporów dotyczących ryczałtu lub okresowej kary pieniężnej nałożonych na państwo członkowskie na podstawie art. 260 ust. 2 lub 3 TFUE.

(4)  Z dokonanego przez Trybunał Sprawiedliwości i Sąd przeglądu wynika ponadto, że liczne odwołania są wnoszone w sprawach, które były już rozpatrywane dwukrotnie, najpierw przez niezależną izbę odwoławczą, a następnie przez Sąd, oraz że wiele z tych odwołań zostaje oddalonych lub odrzuconych przez Trybunał Sprawiedliwości, ponieważ są one odpowiednio oczywiście bezzasadne ▌lub oczywiście niedopuszczalne. Aby umożliwić Trybunałowi Sprawiedliwości skoncentrowanie się na sprawach, które wymagają jego pełnej uwagi, w trosce o zapewnienie prawidłowego przebiegu postępowania należy w przypadku odwołań dotyczących takich spraw wprowadzić procedurę, zgodnie z którą Trybunał Sprawiedliwości przyjmuje odwołanie do rozpoznania, ▌w całości lub w części, tylko wtedy, gdy występuje w nim kwestia istotna dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii.

(5)  W związku ze stałym wzrostem liczby spraw wnoszonych do Trybunału Sprawiedliwości i zgodnie z pismem prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 lipca 2018 r. na tym etapie należy uznać, że priorytetem jest ustanowienie wspomnianej wyżej procedury, zgodnie z którą Trybunał Sprawiedliwości decyduje, czy należy przyjąć odwołanie do rozpoznania. Tę część wniosku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 26 marca 2018 r., która dotyczy częściowego przekazania Sądowi postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom, należy przeanalizować na późniejszym etapie, po tym jak w grudniu 2020 r. zostanie sporządzone sprawozdanie z funkcjonowania Sądu przewidziane w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) 2015/2422 ▌. Należy przypomnieć, że sprawozdanie to powinno koncentrować się w szczególności na efektywności funkcjonowania Sądu, potrzebie i efektywności zwiększenia liczby sędziów do 56, uwzględniając również cel, jakim jest zapewnienie w Sądzie równowagi płci, o czym mowa w preambule do rozporządzenia (UE, Euratom) 2015/2422.

(6)  W związku z powyższym należy zmienić Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zapewniając jednocześnie pełną spójność terminologiczną między jego postanowieniami a odpowiednimi postanowieniami TFUE, oraz ustanowić odpowiednie postanowienia przejściowe dotyczące dalszego biegu spraw zawisłych w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W Protokole nr 3 ▌wprowadza się następujące zmiany:

1)  art. 51 otrzymuje brzmienie ▌:"

„Artykuł 51

Na zasadzie odstępstwa od zasady określonej w artykule 256 ustęp 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do orzekania w przedmiocie:

   a) skarg, o których mowa w artykułach 263 i 265 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wniesionych przez państwo członkowskie:
   (i) na akt ustawodawczy, akt Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej lub Rady lub na zaniechanie działania przez jedną z tych instytucji lub większą ich liczbę, z wyjątkiem:
   decyzji przyjętych przez Radę na podstawie artykułu 108 ustęp 2 akapit trzeci Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
   aktów Rady przyjętych zgodnie z rozporządzeniem Rady dotyczącym handlowych środków ochronnych w rozumieniu artykułu 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
   aktów Rady, poprzez które Rada wykonuje uprawnienia wykonawcze zgodnie z artykułem 291 ustęp 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
   (ii) na akt Komisji lub na zaniechanie działania przez Komisję na podstawie artykułu 331 ustęp 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
   b) skarg, o których mowa w artykułach 263 i 265 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wniesionych przez jedną z instytucji Unii na akt ustawodawczy, akt Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komisji lub Europejskiego Banku Centralnego lub na zaniechanie działania przez jedną z tych instytucji lub większą ich liczbę;
   c) skarg, o których mowa w artykule 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wniesionych przez państwo członkowskie na akt Komisji dotyczący niewykonania wyroku wydanego przez Trybunał na podstawie artykułu 260 ustęp 2 akapit drugi lub artykułu 260 ustęp 3 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.”;

"

2)  dodaje się artykuł w brzmieniu:"

„Artykuł 58a

W przypadku odwołania wniesionego od orzeczenia Sądu dotyczącego decyzji niezależnej izby odwoławczej jednej z poniższych jednostek organizacyjnych Unii Trybunał Sprawiedliwości decyduje wcześniej o jego przyjęciu do rozpoznania:

   a) Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej;
   b) Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin;
   c) Europejska Agencja Chemikaliów▌;
   d) Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego.

Procedurę, o której mowa w akapicie pierwszym, stosuje się także do odwołań wniesionych od orzeczeń Sądu dotyczących decyzji niezależnej izby odwoławczej, utworzonej po dniu ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego] w jakiejkolwiek innej jednostce organizacyjnej Unii, do której to izby odwoławczej należy się zwrócić, zanim skarga zostanie wniesiona do Sądu.

Odwołanie przyjmuje się do rozpoznania, w całości lub w części, zgodnie ze szczegółowymi przepisami określonymi w regulaminie postępowania, jeżeli występuje w nim ▌ kwestia istotna dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii.

Decyzję w sprawie przyjęcia odwołania do rozpoznania lub odmowy przyjęcia do rozpoznania uzasadnia się i publikuje.”.

"

Artykuł 2

Sprawy, które należą do właściwości Trybunału Sprawiedliwości na podstawie Protokołu nr 3 w brzmieniu określonym niniejszym rozporządzeniem, zawisłe przez Sądem w dniu ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego], w przypadku których pisemny etap postępowania nie został jeszcze zamknięty w tym dniu, są przekazywane Trybunałowi Sprawiedliwości.

Artykuł 3

Procedury, o której mowa w artykule 58a Protokołu nr 3, nie stosuje się do odwołań zawisłych przed Trybunałem Sprawiedliwości w dniu ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego].

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało ono opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w ▌,

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

(1)Opinia z dnia 11 lipca 2018 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i opinia z dnia 23 października 2018 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
(2)Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2019 r.
(3)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2015/2422 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Dz.U. L 341 z 24.12.2015, s. 14).

Ostatnia aktualizacja: 14 marca 2019Informacja prawna