Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0900(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0439/2018

Texte depuse :

A8-0439/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/03/2019 - 11.15

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0179

Texte adoptate
PDF 169kWORD 53k
Miercuri, 13 martie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Proiect de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene ***I
P8_TA-PROV(2019)0179A8-0439/2018
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene (02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea Curții de Justiție înaintată Parlamentului European și Consiliului, în versiunea revizuită (02360/2018),

–  având în vedere articolul 256 alineatul (1) și articolul 281 al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și articolul 106a alineatul (1) din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în temeiul cărora proiectul de act legislativ a fost prezentat Parlamentului (C8-0132/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatele (3) și (15) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizele Comisiei Europene (COM(2018)0534 și C(2018)7500),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 16 ianuarie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 48 și 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizul Comisiei pentru afaceri constituționale (A8-0439/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE, Euratom) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene
P8_TC1-COD(2018)0900

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, ▌în special ▌articolul 256 alineatul (1) și articolul 281 al doilea paragraf,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, ▌în special ▌articolul 106a alineatul (1),

având în vedere solicitarea Curții de Justiție,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizele Comisiei Europene(1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(2),

întrucât:

(1)  În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2015/2422 al Parlamentului European și al Consiliului(3)▌, Curtea de Justiție a efectuat, împreună cu Tribunalul, o analiză generală a competenței exercitate de cele două instanțe și a analizat dacă, având în vedere reforma structurii instanțelor Uniunii care a avut loc în temeiul regulamentului menționat, ar trebui aduse anumite modificări în ceea ce privește repartizarea competențelor între Curtea de Justiție și Tribunal sau în ceea ce privește modul în care sunt tratate recursurile de către Curtea de Justiție.

(2)  După cum rezultă din raportul pe care l-a prezentat Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, la data de 14 decembrie 2017, Curtea de Justiție apreciază că nu este necesar, în acest stadiu, să propună modificări în ceea ce privește modul în care sunt abordate chestiunile cu care este sesizată pentru a se pronunța cu titlu preliminar în temeiul articolului 267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Astfel, trimiterile preliminare constituie cheia de boltă a sistemului jurisdicțional al Uniunii și sunt examinate cu celeritate▌, în așa fel încât, la acest moment, nu este necesar un transfer către Tribunal al competenței de a judeca trimiteri preliminare în domenii specifice prevăzute de Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(3)  Analiza efectuată de Curtea de Justiție și de Tribunal a evidențiat însă că, atunci când se pronunță asupra unei acțiuni în anulare formulate de un stat membru împotriva unui act al Comisiei referitor la neexecutarea unei hotărâri pronunțate de Curtea de Justiție în temeiul articolului 260 alineatul (2) sau (3) din TFUE, Tribunalul se poate confrunta cu dificultăți serioase în a se pronunța asupra unei astfel de acțiuni atunci când Comisia și statul membru în cauză au puncte de vedere divergente în ceea ce privește caracterul adecvat al măsurilor adoptate de statul membru respectiv pentru a respecta hotărârea Curții de Justiție. Din aceste motive, se consideră necesar să se rezerve ▌exclusiv Curții de Justiție litigiile privind plata unei sume forfetare sau a unei penalități cu titlu cominatoriu impuse unui stat membru în temeiul articolului 260 alineatul (2) sau (3) din TFUE.

(4)  În plus, din analiza pe care au efectuat-o Curtea de Justiție și Tribunalul reiese că numeroase recursuri sunt formulate în cauze care au beneficiat deja de o dublă examinare, într-o primă fază de către o cameră de recurs independentă, iar apoi de către Tribunal, și că multe dintre aceste recursuri sunt respinse de Curtea de Justiție deoarece sunt în mod evident nefondate ▌sau pe motiv că sunt în mod vădit inadmisibile. Pentru a permite Curții de Justiție să se concentreze asupra cauzelor care necesită atenția sa deplină, este necesar, în interesul unei bune administrări a justiției, să se introducă, pentru recursurile legate de aceste cauze, o procedură prin care Curtea de Justiție să admită ▌un recurs, în întregime sau în parte, numai în cazul în care acesta ridică o problemă care este semnificativă în ceea ce privește unitatea, consecvența sau evoluția dreptului Uniunii.

(5)  Având în vedere creșterea constantă a numărului de cauze deduse judecății Curții de Justiție și în conformitate cu scrisoarea președintelui Curții de Justiție a Uniunii Europene din 13 iulie 2018, este necesar, în acest stadiu, să se acorde prioritate instituirii procedurii menționate mai sus, prin care Curtea de Justiție să decidă dacă un recurs este admisibil. Partea din solicitarea Curții de Justiție din 26 martie 2018 care se referă la transferul parțial către Tribunal al acțiunilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor ar trebui să fie efectuată într-un stadiu ulterior, după elaborarea în decembrie 2020, a raportului privind funcționarea Tribunalului prevăzut la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) 2015/2422 ▌. Se reamintește că acest raport ar trebui să se concentreze în special asupra eficienței Tribunalului și asupra necesității și a eficacității creșterii numărului de judecători la 56, ținându-se totodată seama de obiectivul de a se garanta echilibrul de gen în cadrul Tribunalului, astfel cum se menționează în preambulul Regulamentului (UE, Euratom) 2015/2422.

(6)  În consecință, este necesar să se modifice Protocolul nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene, asigurându-se, totodată, o consecvență terminologică deplină între dispozițiile protocolului respectiv și dispozițiile corespunzătoare din TFUE și să se prevadă dispoziții tranzitorii adecvate în ceea ce privește situația cauzelor pendinte la data intrării în vigoare a prezentului regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Protocolul nr. 3 ▌se modifică după cum urmează:

1.  Articolul 51 se înlocuiește cu următorul text▌:"

Articolul 51

Prin derogare de la regula prevăzută la articolul 256 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, se rezervă Curții de Justiție:

   (a) acțiunile menționate la articolele 263 și 265 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene care sunt formulate de un stat membru împotriva:
   (i) unui act legislativ, a unui act al Parlamentului European, al Consiliului European sau al Consiliului, ori împotriva unei abțineri de a acționa a uneia sau a mai multora dintre aceste instituții, cu excepția:
   deciziilor adoptate de Consiliu conform articolului 108 alineatul (2) al treilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
   actelor Consiliului adoptate în temeiul unui regulament al Consiliului privind măsuri de protecție comercială în înțelesul articolului 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
   actelor Consiliului prin care acesta își exercită competențele de executare în conformitate cu articolul 291 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
   (ii) unui act sau a unei abțineri de a acționa a Comisiei în temeiul articolului 331 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
   (b) acțiunile menționate la articolele 263 și 265 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care sunt formulate de o instituție a Uniunii împotriva unui act legislativ, a unui act al Parlamentului European, al Consiliului European, al Consiliului, al Comisiei sau al Băncii Centrale Europene, ori împotriva unei abțineri de a acționa a uneia sau a mai multora dintre aceste instituții;
   (c) acțiunile menționate la articolul 263 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene care sunt formulate de un stat membru împotriva unui act al Comisiei referitor la nerespectarea unei hotărâri pronunțate de Curte în temeiul articolului 260 alineatul (2) al doilea paragraf sau al articolului 260 alineatul (3) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.”;

"

2.  Se introduce următorul articol:"

Articolul 58a

Un recurs formulat împotriva unei hotărâri a Tribunalului privind o decizie a unei camere de recurs independente a unuia dintre următoarele oficii și agenții ale Uniunii nu este admis decât dacă, mai întâi, Curtea de Justiție stabilește că ar trebui să fie admis:

   (a) Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală;
   (b) Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante;
   (c) Agenția Europeană pentru Produse Chimice▌;
   (d) Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației.

Procedura menționată la primul alineat se aplică și în cazul recursurilor introduse împotriva unor hotărâri ale Tribunalului referitoare la o decizie a unei camere de recurs independente, constituite după … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare] în cadrul unui alt oficiu sau al unei alte agenții a Uniunii, care trebuie sesizată înainte ca o acțiune să poată fi introdusă în fața Tribunalului.

Recursul este admis, în totalitate sau în parte, potrivit normelor detaliate prevăzute în regulamentul de procedură, în cazul în care ridică ▌ o chestiune importantă pentru unitatea, consecvența sau dezvoltarea dreptului Uniunii.

Decizia referitoare la admisibilitatea recursului se motivează și se publică.”

"

Articolul 2

Cauzele care sunt de competența Curții de Justiție în conformitate cu Protocolul nr. 3, astfel cum a fost modificat prin prezentul regulament, și cu care Tribunalul este sesizat la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare], însă în cazul cărora faza scrisă a procedurii nu este încă încheiată la data respectivă, se trimit Curții de Justiție.

Articolul 3

Procedura prevăzută la articolul 58a din Protocolul nr. 3 nu este aplicabilă recursurilor cu care Curtea de Justiție este sesizată la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare].

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în prima zi a lunii care urmează după data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ▌...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

(1)Avizul din 11 iulie 2018 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și avizul din 23 octombrie 2018 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
(2)Poziția Parlamentului European din 13 martie 2019.
(3)Regulamentul (UE, Euratom) 2015/2422 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europe (JO L 341, 24.12. 2015, p. 14).

Ultima actualizare: 14 martie 2019Notă juridică