Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0900(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0439/2018

Predkladané texty :

A8-0439/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/03/2019 - 11.15

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0179

Prijaté texty
PDF 178kWORD 47k
Streda, 13. marca 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Návrh zmien Protokolu č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie ***I
P8_TA-PROV(2019)0179A8-0439/2018
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie (02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť Súdneho dvora predloženú Európskemu parlamentu a Rade v jej revidovanej verzii (02360/2018),

–  so zreteľom na článok 256 ods. 1 a článok 281 druhý odsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako aj na článok 106a ods. 1 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, v súlade s ktorými bol návrh preložený Európskemu parlamentu (C8-0132/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 a 15 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanoviská Európskej komisie (COM(2018)0534 a C(2018)7500),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 16. januára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 48 a 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a na stanovisko Výboru pre ústavné veci (A8-0439/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii, Súdnemu dvoru a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. marca 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2019/..., ktorým sa mení Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie
P8_TC1-COD(2018)0900

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 256 ods. 1 a článok 281 druhý odsek,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a ods. 1,

so zreteľom na žiadosť Súdneho dvora,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanoviská Európskej komisie(1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(2),

keďže:

(1)  V súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2015/2422(3) ▌ pristúpil Súdny dvor spolu so Všeobecným súdom k celkovému preskúmaniu právomocí, ktoré oba súdy vykonávajú, a posúdil, či je v rámci reformy štruktúry súdov Únie uskutočnenej na základe uvedeného nariadenia opodstatnené vykonať určité zmeny v rozdelení právomocí medzi Súdnym dvorom a Všeobecným súdom alebo v spôsobe, akým Súdny dvor koná o odvolaniach.

(2)  Ako sa uvádza v správe, ktorú predložil Európskemu parlamentu, Rade a Komisii 14. decembra 2017, Súdny dvor sa domnieva, že v tomto štádiu nie je potrebné navrhnúť zmeny týkajúce sa prejednávania prejudiciálnych otázok, ktoré sa mu predkladajú podľa článku 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“). Návrhy na začatie prejudiciálneho konania predstavujú „základný kameň“ súdneho systému ▌Únie a sú prejednávané rýchlo, takže prenesenie právomoci rozhodovať o prejudiciálnych otázkach v osobitných oblastiach, ktoré by boli určené v štatúte Súdneho dvora Európskej únie, na Všeobecný súd v súčasnosti nie je potrebné.

(3)  Z preskúmania, ktoré uskutočnili Súdny dvor a Všeobecný súd, však vyplynulo, že Všeobecný súd môže mať vážne ťažkosti pri rozhodovaní o žalobách o neplatnosť podaných členským štátom proti aktu Komisie týkajúcemu sa nedodržania rozsudku Súdneho dvora na základe článku 260 ods. 2 alebo 3 ZFEÚ, ak sa názory Komisie a dotknutého členského štátu rozchádzajú, pokiaľ ide o vhodnosť opatrení prijatých týmto členským štátom na dosiahnutie súladu s rozsudkom Súdneho dvora. Preto sa zdá nevyhnutné vyhradiť ▌celú sporovú agendu súvisiacu s ukladaním povinnosti zaplatiť penále alebo paušálnu pokutu členským štátom podľa článku 260 ods. 2 alebo 3 ZFEÚ výlučne Súdnemu dvoru.

(4)  Z preskúmania Súdneho dvora a Všeobecného súdu okrem toho vyplýva, že mnohé odvolania sú podané vo veciach, ktoré už boli predmetom dvojstupňového preskúmania, najskôr nezávislým odvolacím orgánom a následne Všeobecným súdom, a že množstvo týchto odvolaní Súdny dvor zamietne ako zjavne nedôvodné ▌alebo z dôvodu ich zjavnej neprípustnosti. S cieľom umožniť Súdnemu dvoru sústrediť sa na veci, ktoré si vyžadujú jeho plnú pozornosť, je preto v záujme riadneho výkonu spravodlivosti potrebné zaviesť pre odvolania týkajúce sa takýchto vecí postup, ktorým Súdny dvor ▌ umožní – úplne alebo sčasti – prijatie odvolania na ďalšie konanie, len ak odvolanie vyvoláva dôležitú otázku, pokiaľ ide o jednotu, vnútorný súlad alebo vývoj práva Únie.

(5)  Vzhľadom na neustále narastajúci počet napadnutých vecí na Súdnom dvore a v súlade s listom predsedu Súdneho dvora Európskej únie z 13. júla 2018 je potrebné v tomto štádiu uprednostniť ustanovenie uvedeného postupu, ktorým Súdny dvor rozhodne, či sa odvolanie prijme na ďalšie konanie. Časť žiadosti Súdneho dvora z 26. marca 2018, ktorá sa týka čiastočného prenesenia právomoci vo veciach žalôb o nesplnení povinnosti na Všeobecný súd, by sa mala preskúmať neskôr, a to po vypracovaní správy o fungovaní Všeobecného súdu podľa článku 3 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) ▌2015/2422 v decembri 2020. Pripomína sa, že táto správa by sa mala sústrediť najmä na efektivitu Všeobecného súdu a potrebu a účinnosť navýšenia na 56 sudcov, pričom sa zohľadní aj cieľ zabezpečiť rodovú rovnováhu na Všeobecnom súde uvedenú v preambule nariadenia (EÚ, Euratom) 2015/2422.

(6)  V dôsledku toho treba zmeniť Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie a súčasne zabezpečiť úplný terminologický súlad medzi jeho ustanoveniami a príslušnými ustanoveniami ZFEÚ, ako aj upraviť vhodné prechodné ustanovenia týkajúce sa vybavenia vecí prejednávaných ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Protokol č. 3 ▌sa mení takto:

(1)  Článok 51 sa nahrádza takto ▌:"

Článok 51

Odchylne od pravidla obsiahnutého v článku 256 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je právomoc vyhradená Súdnemu dvoru:

   a) pre žaloby uvedené v článkoch 263 a 265 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ak sú tieto žaloby podané členským štátom proti:
   i) legislatívnemu aktu, aktu Európskeho parlamentu, Európskej rady alebo Rady, alebo proti nečinnosti jednej alebo viacerých týchto inštitúcií, okrem:
   rozhodnutí prijatých Radou podľa článku 108 ods. 2 tretieho pododseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
   aktov Rady prijatých podľa nariadenia Rady týkajúceho sa opatrení na ochranu obchodu v zmysle článku 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
   aktov Rady, ktorými Rada vykonáva vykonávacie právomoci v súlade s článkom 291 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;
   ii) aktu alebo nečinnosti Komisie podľa článku 331 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
   b) pre žaloby uvedené v článkoch 263 a 265 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ak sú tieto žaloby podané inštitúciou Únie proti legislatívnemu aktu, aktu Európskeho parlamentu, Európskej rady, Rady, Komisie alebo Európskej centrálnej banky, alebo proti nečinnosti jednej alebo viacerých týchto inštitúcií;
   c) pre žaloby uvedené v článku 263 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ak sú tieto žaloby podané členským štátom proti aktu Komisie týkajúcemu sa nedodržania rozsudku vydaného Súdnym dvorom podľa článku 260 ods. 2 druhého pododseku alebo článku 260 ods. 3 druhého pododseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie.“

"

(2)  Vkladá sa tento článok:"

Článok 58a

Predchádzajúcemu prijatiu Súdnym dvorom podlieha odvolanie podané proti rozhodnutiu Všeobecného súdu o rozhodnutí nezávislého odvolacieho orgánu niektorého z týchto úradov a agentúr Únie:

   a) Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo;
   b) Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín;
   c) Európska chemická agentúra ▌;
   d) Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva.

Postup uvedený v prvom odseku sa uplatní aj na odvolania proti rozhodnutiam Všeobecného súdu o rozhodnutí nezávislého odvolacieho orgánu zriadeného po ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] v rámci ktoréhokoľvek iného úradu alebo agentúry Únie, ktorý musí vo veci konať pred tým, ako sa môže podať žaloba na Všeobecný súd.

Odvolanie sa prijme – sčasti alebo úplne – podľa postupu stanoveného v rokovacom poriadku, ak vyvoláva dôležitú otázku, pokiaľ ide o jednotu, vnútorný súlad alebo vývoj práva Únie.

Rozhodnutie o tom, či sa má odvolanie prijať, musí byť odôvodnené a uverejní sa.“.

"

Článok 2

Veci, ktoré patria do právomoci Súdneho dvora podľa Protokolu č. 3 v znení zmenenom týmto nariadením a ktoré boli predložené Všeobecnému súdu … [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia], ale v ktorých písomná časť konania ešte nie je k uvedenému dňu skončená, sa postúpia Súdnemu dvoru.

Článok 3

Mechanizmus uvedený v článku 58a Protokolu č. 3 sa neuplatňuje na odvolania, ktoré boli predložené Súdnemu dvoru … [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia].

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ▌

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1)Stanovisko z 11. júla 2018 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a stanovisko z 23. októbra 2018 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).
(2)Pozícia Európskeho parlamentu z 13. marca 2019.
(3)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2015/2422 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie (Ú. v. EÚ L 341, 24.12.2015, s. 14).

Posledná úprava: 14. marca 2019Právne oznámenie