Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/0900(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0439/2018

Predložena besedila :

A8-0439/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 11.15

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0179

Sprejeta besedila
PDF 167kWORD 53k
Sreda, 13. marec 2019 - Strasbourg Začasna izdaja
Predlogi sprememb k Protokolu št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije ***I
P8_TA-PROV(2019)0179A8-0439/2018
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019 o osnutku uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Protokola št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije (02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju zahteve Sodišča, predložene Parlamentu in Svetu, v spremenjeni različici (02360/2018),

–  ob upoštevanju člena 256(1) in drugega odstavka člena 281 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter člena 106a(1) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, na podlagi katerega je bil Parlamentu predložen osnutek akta (C8-0132/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) in (15) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenj Evropske komisije (COM(2018)0534) in C(2018)7500,

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 16. januarja 2019, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju členov 48 in 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve in mnenja Odbora za ustavne zadeve (A8-0439/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji, Sodišču in nacionalnim parlamentom.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. marca 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU, Euratom) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Protokola št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije
P8_TC1-COD(2018)0900

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter ▌zlasti ▌člena 256(1) in drugega odstavka člena 281 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in ▌zlasti ▌člena 106a(1) Pogodbe,

ob upoštevanju zahteve Sodišča,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenj Evropske komisije(1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  V skladu s členom 3(2) Uredbe (EU, Euratom) 2015/2422 Evropskega parlamenta in Sveta(3) ▌je Sodišče Evropske unije skupaj s Splošnim sodiščem opravilo splošni pregled pristojnosti, ki jo izvajata, in preučilo, ali bi bile glede na reformo strukture sodišč Unije, ki je bila izvedena na podlagi navedene uredbe, potrebne določene spremembe glede razdelitve pristojnosti med Sodiščem in Splošnim sodiščem ali glede načina, kako Sodišče obravnava pritožbe.

(2)  Kot je razvidno iz poročila, ki ga je Sodišče 14. decembra 2017 predložilo Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji, Sodišče meni, da trenutno ni treba predložiti sprememb glede načina obravnavanja vprašanj, ki so mu predložena v predhodno odločanje na podlagi člena 267 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Predlogi za sprejetje predhodne odločitve so temelj sodnega sistema ▌Unije in se hitro ▌obravnavajo, tako da prenos pristojnosti za odločanje o vprašanjih za predhodno odločanje na posebnih področjih, določenih s Statutom Sodišča Evropske unije, na Splošno sodišče trenutno ni potreben.

(3)  Pregled, ki sta ga opravila Sodišče in Splošno sodišče, je kljub temu pokazal, da lahko, kadar odloča o tožbi za razglasitev ničnostni, ki jo vloži država članica zoper akt Komisije v zvezi z neizvrševanjem sodbe, ki jo je Sodišče izdalo na podlagi člena 260(2) ali (3) PDEU, Splošno sodišče naleti na resne težave, kadar se Komisija in zadevna država članica ne strinjata glede ustreznosti ukrepov, ki jih je sprejela ta država članica za izvršitev sodbe Sodišča. Iz tega razloga se zdi nujno, da se odločanje o sporih v zvezi s pavšalnim zneskom ali denarno kaznijo, naloženim državi članici na podlagi člena 260(2) ali (3) PDEU, pridrži ▌izključno Sodišču.

(4)  Poleg tega je iz pregleda, ki sta ga izvedla Sodišče in Splošno sodišče, razvidno, da so številne pritožbe vložene v zadevah, v katerih je že bila opravljena dvojna preučitev, najprej s strani neodvisnega odbora za pritožbe in nato s strani Splošnega sodišča, in da Sodišče veliko število teh pritožb zavrne zaradi njihove očitne neutemeljenosti ali ▌zaradi očitne nedopustnosti. Da bi se Sodišču omogočilo, da se osredotoči na zadeve, ki zahtevajo vso njegovo pozornost, je v interesu učinkovitega izvajanja sodne oblasti potrebno, da se za pritožbe v takšnih zadevah uvede postopek, po katerem Sodišče dopusti pritožbo, deloma ali v celoti, le, kadar odpira vprašanje, ki je pomembno za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije.

(5)  Glede na nenehno naraščanje števila zadev pred Sodiščem in v skladu z dopisom predsednika Sodišča Evropske unije z dne 13. julija 2018 je treba trenutno dati prednost vzpostavitvi prej navedenega postopka, na podlagi katerega Sodišče odloči o dopustitvi pritožbe. Del zahteve Sodišča z dne 26. marca 2018, ki se nanaša na delni prenos tožb zaradi neizpolnitve obveznosti na Splošno sodišče, bi bilo treba preučiti pozneje, in sicer po tem, ko bo decembra 2020 predstavljeno poročilo o delovanju Splošnega sodišča, določeno v členu 3(1) Uredbe (EU, Euratom) 2015/2422 ▌. Opozoriti je treba, da bi moral biti poudarek tega poročila zlasti na uspešnosti Splošnega sodišča ter na nujnosti in učinkovitosti povečanja števila sodnikov na 56, tudi ob upoštevanju cilja zagotavljanja uravnotežene zastopanosti spolov v okviru Splošnega sodišča, kot je navedeno v uvodnih izjavah Uredbe (EU, Euratom) 2015/2422.

(6)  Posledično je treba spremeniti Protokol št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije in hkrati zagotoviti celovito terminološko skladnost med njegovimi določbami in ustreznimi določbami PDEU ter predvideti ustrezne prehodne določbe glede obravnavanja zadev, ki na dan začetka veljavnosti te uredbe še niso bile rešene –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Protokol št. 3 se spremeni:

(1)  člen 51 se nadomesti z naslednjim ▌:"

„Člen 51

Z odstopanjem od pravila iz člena 256(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije je Sodišču pridržana pristojnost za:

   (a) tožbe iz členov 263 in 265 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki jih država članica vloži zoper:
   (i) zakonodajni akt, akt Evropskega parlamenta, Evropskega sveta ali Sveta ali zoper opustitev ukrepanja s strani ene ali več navedenih institucij, razen za:
   sklepe, ki jih Svet sprejme na podlagi tretjega pododstavka člena 108(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;
   akte Sveta, sprejete na podlagi uredbe Sveta o ukrepih trgovinske zaščite v smislu člena 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije;
   akte Sveta, s katerimi Svet uresničuje izvedbena pooblastila v skladu s členom 291(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;
   (ii) ukrepanje ali opustitev ukrepanja Komisije na podlagi člena 331(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;
   (b) tožbe iz členov 263 in 265 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki jih vloži institucija Unije zoper zakonodajni akt, akt Evropskega parlamenta, Evropskega sveta, Sveta, Komisije ali Evropske centralne banke ali opustitev ukrepanja s strani ene ali več teh institucij;
   (c) tožbe iz člena 263 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki jih država članica vloži zoper akt Komisije v zvezi z neizvrševanjem sodbe Sodišča, izdane na podlagi drugega pododstavka člena 260(2) ali drugega pododstavka člena 260(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije.;

"

(2)  vstavi se naslednji člen:"

Člen 58a

Pritožba zoper odločitev Splošnega sodišča v zvezi z odločitvijo neodvisnega odbora za pritožbe enega od naslednjih uradov in agencij Unije se ne dopusti, razen če Sodišče vnaprej odloči, da jo je treba dopustiti:

   (a) Urada Evropske unije za intelektualno lastnino;
   (b) Urada Skupnosti za rastlinske sorte;
   (c) Evropske agencije za kemikalije ▌;
   (d) Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu.

Postopek iz prvega odstavka se uporablja tudi za pritožbe, vložene zoper odločitve Splošnega sodišča v zvezi z odločitvijo neodvisnega odbora za pritožbe, ustanovljenega po … [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi], katerega koli drugega urada ali agencije Unije, ki mora to pritožbo obravnavati, preden je mogoče vložiti tožbo pri Splošnem sodišču.

Pritožba se v celoti ali delno dopusti v skladu s podrobnimi pravili, določenimi v Poslovniku, kadar odpira ▌vprašanje, ki je pomembno za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije.

Odločitev o tem, ali je treba pritožbo dopustiti ali ne, se obrazloži in objavi.“

"

Člen 2

Zadeve, ki na podlagi Protokola št. 3, kakor je spremenjen s to uredbo, spadajo v pristojnost Sodišča in ki so v obravnavi pri Splošnem sodišču … [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi] ter katerih pisni del postopka na ta dan še ni končan, se dodelijo Sodišču.

Člen 3

Postopek iz člena 58a Protokola št. 3 se ne uporablja za pritožbe, ki so v obravnavi pri Sodišču … [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi].

Člen 4

Ta uredba začne veljati prvi dan meseca, ki sledi mesecu njene objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ▌,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1)Mnenje z dne 11. julija 2018 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in mnenje z dne 23. oktobra 2018 (še ni objavljeno v Uradnem listu).
(2)Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019.
(3) Uredba (EU, Euratom) 2015/2422 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o spremembi Protokola št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije (UL L 341, 24.12.2015, str. 14).

Zadnja posodobitev: 14. marec 2019Pravno obvestilo