Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0900(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0439/2018

Ingivna texter :

A8-0439/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/03/2019 - 11.15

Antagna texter :

P8_TA(2019)0179

Antagna texter
PDF 167kWORD 47k
Onsdagen den 13 mars 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Utkast till ändringar av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol ***I
P8_TA-PROV(2019)0179A8-0439/2018
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 mars 2019 om utkastet till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol (02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av domstolens framställning som har lagts fram för Europaparlamentet och rådet, i dess reviderade version (02360/2018),

–  med beaktande av artikel 256.1 och artikel 281 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och artikel 106a.1 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, i enlighet med vilka utkastet till akt har lagts fram för parlamentet (C8-0132/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 och 294.15 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av kommissionens yttranden (COM(2018)0534) och C(2018/7500),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 16 januari 2019 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 48 och 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandet från utskottet för konstitutionella frågor (A8-0439/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen, domstolen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 mars 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2019/… om ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol
P8_TC1-COD(2018)0900

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, ▌ särskilt ▌ artiklarna 256.1 och 281 andra stycket,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, ▌ särskilt ▌ artikel 106a.1,

med beaktande av domstolens begäran,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska kommissionens yttranden(1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(2), och

av följande skäl:

(1)  I enlighet med artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2015/2422(3) ▌ har domstolen, tillsammans med tribunalen, gjort en övergripande översyn av sin respektive behörighet och undersökt om det finns skäl att i samband med den reform av Europeiska unionens domstolsstruktur som ägde rum enligt den förordningen göra vissa ändringar i behörighetsfördelningen mellan domstolen och tribunalen eller i domstolens behandling i mål om överklaganden.

(2)  Såsom framgår av den rapport som domstolen överlämnat till Europaparlamentet, rådet och kommissionen den 14 december 2017 anser domstolen att det i detta skede saknas skäl att föreslå ändringar i fråga om handläggningen av frågor som hänskjuts till den för förhandsavgörande med stöd av artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget). Förfarandet för förhandsavgörande utgör nämligen kärnan i ▌ unionens domstolssystem och målen om förhandsavgörande handläggs snabbt ▌, varför det för närvarande inte är nödvändigt att ge tribunalen behörighet att avgöra frågor som hänskjutits för förhandsavgörande på vissa särskilda områden som fastställs i stadgan för Europeiska unionens domstol.

(3)  Den översyn som gjorts av domstolen och tribunalen har emellertid tydligt visat att tribunalen, när den avgör ett mål om talan om ogiltigförklaring som väckts av en medlemsstat mot en av kommissionen antagen akt som rör en medlemsstats underlåtenhet att följa en dom som domstolen meddelat enligt artikel 260.2 eller 260.3 i EUF-fördraget, kan komma att ställas inför betydande svårigheter, om kommissionen och den berörda medlemsstaten är oense om huruvida de åtgärder som medlemsstaten har vidtagit för att följa domstolens dom är lämpliga. Det framstår därför som nödvändigt att mål som rör tvister om ett schablonbelopp eller löpande vite som en medlemsstat ålagts att betala enligt artikel 260.2 eller 260.3 i EUF-fördraget omfattas av domstolens ▌ exklusiva behörighet.

(4)  Av den översyn som domstolen och tribunalen har genomfört framgår det vidare klart att ett stort antal överklaganden ges in i mål där tvisten redan har prövats två gånger, först av en oberoende överklagandenämnd och därefter av tribunalen, och att många av dessa överklaganden ogillas eller avvisas av domstolen på grund av att det är uppenbart att de är ogrundade ▌ respektive inte kan prövas i sak. För att göra det möjligt för domstolen att koncentrera sig på de mål som kräver dess fulla uppmärksamhet, och för att tillgodose intresset av en god rättskipning, bör det för sådana mål införas ett förfarande för prövningstillstånd för överklaganden, som ger domstolen möjlighet att medge ▌ prövningstillstånd, helt eller delvis, endast om överklagandet aktualiserar en fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten.

(5)  Mot bakgrund av den ständigt ökande målstillströmningen vid domstolen, och i enlighet med skrivelsen från ordföranden för Europeiska unionens domstol av den 13 juli 2018, är det i detta skede nödvändigt att prioritera inrättandet av det ovannämnda förfarandet, varigenom domstolen beslutar om prövningstillstånd ska ges. Den del av domstolens begäran av den 26 mars 2018 som rör den delvisa överföringen av fördragsbrottsförfaranden till tribunalen bör behandlas senare, när den rapport om tribunalens funktionssätt som föreskrivs i artikel 3.1 i förordning (EU, Euratom) 2015/2422 ▌ har utarbetats i december 2020. Det erinras om att denna rapport i synnerhet bör inriktas på tribunalens effektivitet och på frågan om ökningen av antalet domare till 56 varit nödvändig och ändamålsenlig, med beaktande även av målet att säkerställa en jämn könsfördelning i tribunalen i enlighet med vad som sägs i ingressen i förordning (EU, Euratom) 2015/2422.

(6)  Protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol bör följaktligen ändras, samtidigt som ändringar görs för att säkerställa att terminologin i bestämmelserna i protokollet helt överensstämmer med terminologin i motsvarande bestämmelser i EUF-fördraget. Det bör även föreskrivas lämpliga övergångsbestämmelser om vad som gäller i fråga om mål som pågår den dag då denna förordning träder i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokoll nr 3 ▌ ska ändras på följande sätt:

1.  Artikel 51 ska ersättas med följande ▌:"

Artikel 51

Med avvikelse från regeln i artikel 256.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska domstolen ha exklusiv behörighet att pröva

   a) talan, enligt artiklarna 263 och 265 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, vilken väcks av en medlemsstat,
   i) mot en lagstiftningsakt, en akt som antagits av Europaparlamentet, av Europeiska rådet eller av rådet, eller mot en eller flera av dessa institutioners underlåtenhet att vidta åtgärder, med undantag av
   beslut som rådet har fattat med stöd av artikel 108.2 tredje stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
   akter som rådet har antagit enligt en rådsförordning som rör handelspolitiska skyddsåtgärder i den mening som avses i artikel 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
   akter antagna av rådet genom vilka detta utövar genomförandebefogenheter i enlighet med artikel 291.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
   ii) mot en akt antagen av kommissionen eller mot kommissionens underlåtenhet att fatta beslut enligt artikel 331.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
   b) talan, enligt artiklarna 263 och 265 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som väcks av en unionsinstitution mot en lagstiftningsakt, en akt som antagits av Europaparlamentet, av Europeiska rådet, av rådet, av kommissionen eller av Europeiska centralbanken, eller mot en eller flera av dessa institutioners underlåtenhet att vidta åtgärder,
   c) talan, enligt artikel 263 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som väcks av en medlemsstat mot en akt som antagits av kommissionen och som rör medlemsstatens underlåtenhet att följa en dom som domstolen har meddelat enligt artikel 260.2 andra stycket eller 260.3 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.”

"

2.  Följande artikel ska införas:"

Artikel 58a

För att domstolen ska pröva ett överklagande av ett avgörande av tribunalen som avser ett beslut av en oberoende överklagandenämnd vid någon av följande unionsbyråer krävs att domstolen först meddelar prövningstillstånd:

   a) Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet.
   b) Gemenskapens växtsortsmyndighet.
   c) Europeiska kemikaliemyndigheten ▌.
   d) Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet.

Det förfarande som avses i första stycket ska även vara tillämpligt på överklaganden av tribunalens avgöranden i fråga om avgöranden av en oberoende överklagandenämnd, som inrättats inom varje annan unionsbyrå efter den … [den dag då denna ändringsförordning träder i kraft] , vid vilken saken måste prövas innan talan kan väckas vid tribunalen.

Prövningstillstånd ska meddelas, helt eller delvis, i enlighet med de närmare bestämmelser härom som föreskrivs i rättegångsreglerna, om överklagandet ▌ aktualiserar en fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten.

Beslut att meddela eller neka prövningstillstånd ska motiveras och offentliggöras.”.

"

Artikel 2

Mål som omfattas av domstolens behörighet enligt protokoll nr 3 såsom det ändrats genom denna förordning och som pågår vid tribunalen den … [den dag då denna ändringsförordning träder i kraft], men i vilka den skriftliga delen av förfarandet den dagen ännu inte har avslutats, ska överlämnas till domstolen.

Artikel 3

Det förfarande som avses i artikel 58a i protokoll nr 3 ska inte tillämpas på mål om överklagande som pågår vid domstolen den … [den dag denna ändringsförordning träder i kraft ▌].

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den första dagen i den första månaden efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i ▌...

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1)Yttrande av den 11 juli 2018 (ännu ej offentliggjort i EUT) och yttrande av den 23 oktober 2018 (ännu ej offentliggjort i EUT).
(2)Europaparlamentets ståndpunkt av den 13 mars 2019.
(3)Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2015/2422 av den 16 december 2015 om ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol (EUT L 341, 24.12.2015, s. 14).

Senaste uppdatering: 14 mars 2019Rättsligt meddelande