Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/0019(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0161/2019

Внесени текстове :

A8-0161/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 11.16

Приети текстове :

P8_TA(2019)0180

Приети текстове
PDF 183kWORD 58k
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Установяване на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ***I
P8_TA-PROV(2019)0180A8-0161/2019
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност след оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз (COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2019)0053),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 48 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0039/2019),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 25 февруари 2019 г., за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0161/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция, което ще бъде публикувано в серия C на Официален вестник на Европейския съюз;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за установяване на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
P8_TC1-COD(2019)0019

(текст от значение за ЕИП и за Швейцария)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 48 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(1),

като имат предвид, че:

(1)  На 29 март 2017 г. Обединеното кралство представи нотификацията за намерението си да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). Договорите ще престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство, считано от датата на влизане в сила на споразумение за оттегляне или при липсата на такова споразумение — две години след посочената нотификация, а именно от 30 март 2019 г., освен ако Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство не реши с единодушие да удължи този срок.

(2)  При липса на споразумение за оттегляне или удължаване на двугодишния срок след нотификацията на Обединеното кралство за намерението му да се оттегли от Съюза, правилата на Съюза за координация на системите за социална сигурност, предвидени в регламенти (ЕО) № 883/2004 (2) и (ЕО) № 987/2009(3) на Европейския парламент и на Съвета, ще престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство и на негова територия, считано от 30 март 2019 г.

(3)  В резултат на това лицата, които в качеството си на граждани на Съюза законно са упражнявали правото на свободно движение или свободата на установяване, залегнали в членове 45 и 49 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), преди датата на оттегляне на Обединеното кралство от Съюза, както и членовете на техните семейства и преживелите ги лица, вече не могат да се позовават на правилата на Съюза за координация на системите за социална сигурност във връзка със социалноосигурителните си права, възникнали въз основа на свързани с Обединеното кралство факти или събития, настъпили преди датата на оттеглянето, както и въз основа на свързани с Обединеното кралство завършени осигурителни периоди, периоди на заетост, периоди на самостоятелна заетост или периоди на пребиваване преди датата на оттегляне. Лицата без гражданство и бежанците, които са или са били подчинени на законодателството на една или повече държави членки и които са или са били в положения, свързани с Обединенотокралство, както и членовете на техните семействата и преживелите ги лица също ще бъдат засегнати.

(4)  С оглед на постигането на целта да се запазят социалноосигурителните права на заинтересованите лица, държавите членки следва да продължат да прилагат принципите на Съюза на равно третиране, приравняване и сумиране, установени с регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009, както и правилата на тези регламенти, необходими за прилагането на посочените принципи, спрямо лицата, които попадат в персоналния им обхват, фактите или събитията, които са настъпили, и периодите, които са завършили, преди оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза.

(5)  Настоящият регламент не засяга съществуващите конвенции и споразумения в областта на социалната сигурност между Обединеното кралство и една или повече държави членки, които са в съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 883/2004 и член 9 от Регламент (ЕО) № 987/2009. Настоящият регламент не засяга възможността Съюзът или държавите членки да предприемат мерки по отношение на административното сътрудничество и обмена на информация с компетентните институции в Обединеното кралство с цел прилагане на принципите на настоящия регламент. Освен това настоящият регламент не засяга компетентността на Съюза и на държавите членки да сключват конвенции и споразумения в областта на социалната сигурност с трети държави или с Обединеното кралство, които обхващат периода след деня, на който Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство.

(6)  Настоящият регламент не засяга правата, които са придобити или са в процес на придобиване в съответствие със законодателството на държава членка през периода преди началната дата на прилагане на настоящия регламент. Необходимо е добро сътрудничество, за да могат тези права да бъдат защитавани и запазени. Важно е да се гарантира наличието на подходяща и навременна информация за заинтересованите лица.

(7)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно постигането на еднакво едностранно прилагане на принципите на социалната сигурност — равно третиране, приравняване и сумиране, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради причини, свързани с координацията на тяхната реакция, може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(8)  Тъй като при липса на споразумение за оттегляне или на удължаване на двугодишния срок след нотификацията на Обединеното кралство за намерението му да се оттегли от Съюза, Договорите ще престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство, считано от 30 март 2019 г., и поради необходимостта да се гарантира правна сигурност, е уместно да се предвиди изключение от срока от осем седмици, посочен в член 4 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към ДЕС, към ДФЕС и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.

(9)  Настоящият регламент следва по спешност да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз и следва да се прилага от деня, следващ деня, в който Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство, ако до тази дата не е влязло в сила споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, установени в член 1 от Регламент (ЕО) № 883/2004 и член 1 от Регламент (ЕО) № 987/2009.

Член 2

Персонален обхват

Настоящият регламент се прилага спрямо следните лица:

а)  граждани на държава членка, лица без гражданство и бежанци, които са или са били подчинени на законодателството на една или повече държави членки и които са или са били в положения, които имат отношение към Обединеното кралство, преди началната дата на прилагане на настоящия регламент, както и членовете на техните семейства и преживелите ги лица;

б)  граждани на Обединеното кралство, които са или са били подчинени на законодателството на една или повече държави членки преди датата на прилагане на настоящия регламент, както и членовете на техните семейства и преживелите ги лица.

Член 3

Материален обхват

Настоящият регламент се прилага за всички клонове на социалната сигурност, посочени в член 3 от Регламент (ЕО) № 883/2004.

Член 4

Равно третиране

Принципът на равно третиране, установен в член 4 от Регламент (ЕО) № 883/2004, се прилага спрямо лицата, посочени в член 2 от настоящия регламент, във връзка с всяко положение, възникнало преди началната дата на прилагане на настоящия регламент.

Член 5

Приравняване и сумиране

1.  Принципът на приравняване, установен в член 5 от Регламент (ЕО) № 883/2004, се прилага спрямо придобитите обезщетения или доходи и настъпилите факти или събития в Обединеното кралство преди началната дата на прилагане на настоящия регламент.

2.  Принципът на сумиране, установен в член 6 от Регламент (ЕО) № 883/2004, се прилага спрямо периодите на осигуряване, на заетост, на самостоятелна заетост или на пребиваване, завършени в Обединеното кралство преди началната дата на прилагане на настоящия регламент.

3.  Прилагат се всички други разпоредби на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009, които са необходими за прилагането на принципите, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член.

Член 6

Отношения с други инструменти за координация

1.  Настоящият регламент не засяга съществуващите конвенции и споразумения в областта на социалната сигурност между Обединеното кралство и една или повече държави членки, които са в съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 883/2004 и член 9 от Регламент (ЕО) № 987/2009.

2.  Настоящият регламент не засяга конвенциите и споразуменията в областта на социалната сигурност между Обединеното кралство и една или повече държави членки, сключени след датата, на която Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство съгласно член 50, параграф 3 ДЕС, които обхващат периода преди началната дата на прилагане на настоящия регламент, при условие че тези конвенции и споразумения привеждат в действие принципите, посочени в член 5, параграфи 1 и 2 от настоящия регламент, прилагат разпоредбите на член 5, параграф 3 от настоящия регламент, основават се на принципите на Регламент (ЕО) № 883/2004 и съответстват на духа му.

Член 7

Доклад

Една година след началната дата на прилагане на настоящия регламент Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент. В доклада се разглеждат, по-специално, практическите проблеми, които възникват за заинтересованите лица, включително проблемите, които възникват поради прекъсването на координацията на системите за социална сигурност.

Член 8

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от деня, следващ деня, в който Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство съгласно член 50, параграф 3 ДЕС.

Настоящият регламент обаче не се прилага, ако до началната дата на прилагане на настоящия регламент влезе в сила споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство в съответствие с член 50, параграф 2 ДЕС.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Комисията

Регламентът за установяване на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност след оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз се основава на член 48 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), тъй като се отнася до мерки в областта на координацията на системите за социалната сигурност. Удължаването на срока на действие на този регламент за граждани на трети държави в този правен акт е невъзможно поради несъвместимостта на правните основания, тъй като едно такова удължаване трябва да се основава на член 79, параграф 2, буква б) от ДФЕС.

Комисията счита, че гражданите на трети държави, за които важат разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г., следва да продължат да се ползват от основните принципи за координация на системите за социална сигурност, предвидени да бъдат кодифицирани в Регламента за установяване на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност, въз основа на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1231/2010, Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009, които остават в сила.

Но на по-късен етап, ако е необходимо, Комисията ще обмисли възможността за разширяване на обхвата на принципите, изложени в настоящото предложение, така че да важат и за граждани на трети държави, законно пребиваващи в държава членка, които съгласно Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. са или са били обхванати от законодателството на ЕС в областта на координацията на системите за социална сигурност с цел потвърждаване на техните права във връзка с периода, когато Обединеното кралство е било държава членка.

(1)Позиция на Европейския парламент от 13 март 2019 г.
(2)Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност (ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1).
(3)Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (ОВ L 284, 30.10.2009 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 14 март 2019 г.Правна информация