Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/0019(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0161/2019

Předložené texty :

A8-0161/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/03/2019 - 11.16

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0180

Přijaté texty
PDF 186kWORD 51k
Středa, 13. března 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Stanovení alternativních opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v návaznosti na vystoupení Spojeného království z EU ***I
P8_TA-PROV(2019)0180A8-0161/2019
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví alternativní opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v návaznosti na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie (COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0053),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 48 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0039/2019),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 25. února 2019 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0161/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou  tohoto usnesení, které bude zveřejněno v řadě C Úředního věstníku Evropské unie;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. března 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterým se stanoví alternativní opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení po vystoupení Spojeného království z Unie
P8_TC1-COD(2019)0019

(Text s významem pro EHP a Švýcarsko)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 48 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem(1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). Dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo v případě, že nebude uzavřena, dva roky po uvedeném oznámení, totiž dnem 30. března 2019, přestávají být Smlouvy použitelné na Spojené království, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím o prodloužení této lhůty.

(2)  Nebude-li uzavřena dohoda o vystoupení nebo prodlouženo dvouleté období po oznámení záměru Spojeného království vystoupit z Unie, přestanou se dne 30. března 2019 na Spojené království a ve Spojeném království uplatňovat pravidla Unie o koordinaci sociálního zabezpečení stanovená v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004(2) a (ES) č. 987/2009(3).

(3)  V důsledku toho se osoby, které přede dnem vystoupení Spojeného království z Unie jako občané Unie oprávněně vykonaly právo na volný pohyb nebo svobodu usazování zakotvené v článcích 45 a 49 Smlouvy o fungování Evropské unie, jakož i jejich rodinní příslušníci a pozůstalí po nich, již nebudou moci spoléhat na tato pravidla Unie o koordinaci sociálního zabezpečení, pokud jde o jejich nároky na sociální zabezpečení na základě skutečností a událostí nastalých a dob pojištění, zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti či pobytu získaných přede dnem vystoupení, které se týkají Spojeného království. Stejný dopad pocítí i osoby bez státní příslušnosti a uprchlíci, na které se vztahují nebo se vztahovaly právní předpisy jednoho nebo více členských států a kteří se nacházejí nebo nacházeli v situacích zahrnujících Spojené království, jakož i jejich rodinní příslušníci a pozůstalí po nich.

(4)  K dosažení cíle ochrany nároků na sociální zabezpečení pro dotčené osoby by členské státy měly nadále uplatňovat zásady Unie týkající se rovného zacházení, stejného posuzování a sčítání stanovené v nařízeních (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009, jakož i pravidla těchto nařízení, která jsou nezbytná k provedení uvedených zásad, pokud jde o dotčené osoby, skutečnosti a události nastalé a doby získané před vystoupením Spojeného království z Unie.

(5)  Tímto nařízením nejsou dotčeny platné úmluvy a dohody o sociálním zabezpečení uzavřené mezi Spojeným královstvím a jedním či více členskými státy, které jsou v souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 883/2004 a článkem 9 nařízení (ES) č. 987/2009. Tímto nařízením není dotčena možnost Unie nebo členských států přijmout opatření v oblasti správní spolupráce a výměny informací s příslušnými orgány Spojeného království s cílem provádět zásady tohoto nařízení. Tímto nařízením rovněž není dotčena žádná pravomoc Unie či členských států uzavírat úmluvy a dohody o sociálním zabezpečení se třetími zeměmi, nebo se Spojeným královstvím, která se pokrývají dobu následující po dni, kdy Smlouvy přestanou být použitelné pro Spojené království.

(6)  Tímto nařízením nejsou dotčena žádná práva již získaná nebo jejichž nabývání probíhalo v souladu s právními předpisy některého členského státu v období přede dnem použitelnosti tohoto nařízení. K ochraně a prosazování těchto práv je nutná kvalitní spolupráce. Je důležité zajistit, aby měly dotčené osoby k dispozici relevantní a aktuální informace.

(7)  Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž dosažení jednotného jednostranného uplatňování zásad sociálního zabezpečení týkajících se rovného zacházení, stejného posuzování a sčítání nemůže být dosaženo uspokojivě samotnými členskými státy, ale spíše jej, z důvodů koordinace jejich reakce, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o EU. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(8)  Vzhledem k tomu, že pokud nebude uzavřena dohoda o vystoupení nebo prodlouženo dvouleté období počínající dnem oznámení Spojeného království o jeho záměru vystoupit z Unie, přestanou být Smlouvy dne 30. března 2019 použitelné pro Spojené království, a že je třeba zaručit právní jistotu, je vhodné stanovit výjimku ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o EU, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

(9)  Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost co nejdříve, a to prvním dnem po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, a mělo by se použít ode dne následujícího po dni, kdy Smouvy přestanou být použitelné pro Spojené království, nevstoupí-li do uvedeného dne v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v článku 1 nařízení (ES) č. 883/2004 a v článku 1 nařízení (ES) č. 987/2009.

Článek 2

Osobní působnost

Toto nařízení se použije na tyto osoby:

a)  státní příslušníky některého z členských států, osoby bez státní příslušnosti a uprchlíky, na které se vztahují nebo se vztahovaly právní předpisy jednoho nebo více členských států a kteří se nacházejí nebo nacházeli v situacích týkajících se Spojeného království přede dnem použitelnosti tohoto nařízení, jakož i na jejich rodinné příslušníky a pozůstalé po nich;

b)  státní příslušníky Spojeného království, na které se vztahují nebo se vztahovaly právní předpisy jednoho nebo více členských států přede dnem použitelnosti tohoto nařízení, jakož i na jejich rodinné příslušníky a pozůstalé po nich.

Článek 3

Věcná působnost

Toto nařízení se vztahuje na všechny oblasti sociálního zabezpečení uvedené v článku 3 nařízení (ES) č. 883/2004.

Článek 4

Rovnost zacházení

Na osoby uvedené v článku 2 tohoto nařízení se použije zásada rovnosti zacházení stanovená v článku 4 nařízení (ES) č. 883/2004, pokud jde o jakékoli situace, které nastaly ▌přede dnem použitelnosti tohoto nařízení.

Článek 5

Stejné posuzování a sčítání

1.  Pokud jde o dávky nebo příjmy získané a skutečnosti nebo události nastalé ve Spojeném království přede dnem použitelnosti tohoto nařízení, použije se zásada stejného posuzování stanovená v článku 5 nařízení (ES) č. 883/2004.

2.  Pokud jde o doby pojištění, zaměstnání, amostatné výdělečné činnosti či pobytu získané ve Spojeném království přede dnem použitelnosti tohoto nařízení, použije se zásada sčítání stanovená v článku 6 nařízení (ES) č. 883/2004.

3.  Použijí se veškerá další ustanovení nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 nezbytná k provedení zásad stanovených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku.

Článek 6

Vztah k dalším nástrojům koordinace

1.  Tímto nařízením nejsou dotčeny platné úmluvy a dohody o sociálním zabezpečení uzavřené mezi Spojeným královstvím a jedním či více členskými státy, které jsou v souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 883/2004 a článkem 9 nařízení (ES) č. 987/2009.

2.  Tímto nařízením nejsou dotčeny úmluvy a dohody o sociálním zabezpečení uzavřené mezi Spojeným královstvím a jedním či více členskými státy, které byly uzavřeny po dni, kdy pro Spojené království přestaly být na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU použitelné Smlouvy, a které pokrývají období přede dnem použitelnosti tohoto nařízení, pokud tyto úmluvy a dohody provádějí zásady stanovené v čl. 5 odst. 1 a 2 tohoto nařízení, uplatňují ustanovení uvedená v čl. 5 odst. 3 tohoto nařízení, zakládají se na zásadách nařízení (ES) č. 883/2004 a jsou v souladu s jeho duchem.

Článek 7

Zpráva

Do jednoho roku ode dne použitelnosti tohoto nařízení předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení. Tato zpráva se bude zabývat zejména praktickými otázkami, které budou dotčené osoby muset řešit, včetně potíží způsobených přerušením kontinuity koordinace systémů sociálního zabezpečení.

Článek 8

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU být použitelné pro Spojené království.

Toto nařízení se však nepoužije, jestliže do dne uvedeného ve druhém pododstavci tohoto článku vstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím v souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o EU.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Komise

Nařízení, kterým se stanovují alternativní opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v návaznosti na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, se zakládá na článku 48 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), jelikož se týká opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení. Rozšíření platnosti tohoto nařízení na státní příslušníky třetích zemí v rámci téhož právního aktu není možné z důvodu neslučitelnosti právních základů, jelikož toto rozšíření by se muselo zakládat na čl. 79 odst. 2 písm. b) SFEU.

Komise se domnívá, že státní příslušníci třetích zemí, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, by měli mít možnost nadále využívat základní zásady koordinace sociálního zabezpečení, jež má být kodifikována tímto nařízením, kterým se stanovují alternativní opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení, a to na základě ustanovení nařízení (EU) č. 1231/2010 a nařízení (ES) č. 883/2004 a 987/2009, která zůstávají v platnosti.

Pokud to však bude později nutné, zváží Komise možnost rozšíření platnosti zásad stanovených v tomto nařízení na příslušníky třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v některém členském státě, na něž se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010 vztahují právní předpisy EU o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, tak aby byl potvrzen jejich nárok za období, kdy bylo Spojené království členským státem Unie.

(1)Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019.
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1).
(3)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 284, 30.10.2009, s. 1).

Poslední aktualizace: 14. března 2019Právní upozornění