Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/0019(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0161/2019

Indgivne tekster :

A8-0161/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/03/2019 - 11.16

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0180

Vedtagne tekster
PDF 176kWORD 48k
Onsdag den 13. marts 2019 - Strasbourg Foreløbig udgave
Indførelse af beredskabsforanstaltninger inden for koordinering af socialsikring efter Det Forenede Kongeriges udtræden af EU ***I
P8_TA-PROV(2019)0180A8-0161/2019
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af beredskabsforanstaltninger inden for koordinering af socialsikring efter Det Forenede Kongerige Storbritanniens og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union (COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2019)0053),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 48 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på hvis grundlag Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0039/2019),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 25. februar 2019 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0161/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  noterer sig Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, og som vil blive offentliggjort i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... om indførelse af beredskabsforanstaltninger inden for koordinering af de sociale sikringsordninger efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen
P8_TC1-COD(2019)0019

(Tekst af relevans for EØS og Schweiz)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 48,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure(1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra ikrafttrædelsesdatoen for en udtrædelsesaftale eller, hvis en sådan aftale udebliver, to år efter nævnte meddelelse, dvs. fra den 30. marts 2019, medmindre Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige enstemmigt beslutter at forlænge denne periode.

(2)  I mangel af en udtrædelsesaftale eller en forlængelse af fristen på to år efter Det Forenede Kongeriges meddelelse af sin beslutning om at udtræde af Unionen ophører EU-bestemmelserne om koordinering af de sociale sikringsordninger fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004(2) og (EF) nr. 987/2009(3) med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige fra den 30. marts 2019.

(3)  Personer, som i deres egenskab af Unionsborgere legitimt har udøvet den ret til fri bevægelighed eller til fri etablering, der er forankret i artikel 45 og 49 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), inden datoen for Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, samt deres familiemedlemmer og efterladte, kan ikke længere henholde sig til Unionens bestemmelser om koordinering af de sociale sikringsordninger for så vidt angår de socialsikringsrettigheder, som er baseret på forhold og begivenheder, der er indtrådt, og forsikrings- eller beskæftigelsesperioder, eller perioder med selvstændig virksomhed eller bopælsperioder, der er tilbagelagt, inden udtrædelsesdatoen, og som involverer Det Forenede Kongerige. Statsløse og flygtninge, som er eller har været omfattet af en eller flere medlemsstaters lovgivning og er eller har befundet sig i situationer, som involverer Det Forenede Kongerige, samt disses familiemedlemmer og efterladte, vil også blive påvirket.

(4)  For at nå målet om at garantere de berørte personers socialsikringsrettigheder bør medlemsstaterne fortsat anvende Unionens principper om ligebehandling, sidestilling og sammenlægning som fastsat i forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009 samt de bestemmelser i disse forordninger, der er nødvendige for at gennemføre disse principper, for så vidt angår personer omfattet heraf, forhold eller begivenheder, der er indtrådt, og perioder, der er tilbagelagt, inden Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen.

(5)  Nærværende forordning berører ikke gældende konventioner om social sikring og aftaler mellem Det Forenede Kongerige og en eller flere medlemsstater, som er i overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 883/2004 og artikel 9 i forordning (EF) nr. 987/2009. Nærværende forordning berører ikke Unionens eller medlemsstaternes mulighed for at træffe foranstaltninger vedrørende administrativt samarbejde og udveksling af oplysninger med de kompetente institutioner i Det Forenede Kongerige med henblik på at gennemføre denne forordnings principper. Nærværende forordning berører heller ikke nogen kompetence hos hverken Unionen eller medlemsstaterne til at indgå aftaler om social sikring og aftaler med tredjelande eller med Det Forenede Kongerige, der dækker perioden efter den dag, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige.

(6)  Denne forordning berører ikke rettigheder, der blev erhvervet, eller som var ved at blive erhvervet i henhold til en medlemsstats lovgivning i perioden forud for denne forordnings anvendelsesdato. Et godt samarbejde er en forudsætning for, at sådanne rettigheder kan beskyttes og respekteres. Det er vigtigt at sikre, at de berørte personer har adgang til relevante og rettidige oplysninger.

(7)  Målet for denne forordning, nemlig at sikre ensartet og ensidig anvendelse af socialsikringsprincipperne om ligebehandling, sidestilling og sammenlægning, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan ved at koordinere deres reaktioner bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(8)  I betragtning af at traktaterne i mangel af en udtrædelsesaftale eller en forlængelse af fristen på to år efter Det Forenede Kongeriges meddelelse af sin beslutning om at udtræde af Unionen, vil ophøre med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra den 30. marts 2019, og i betragtning af nødvendigheden af at skabe retssikkerhed blev det anset for hensigtsmæssigt at give mulighed for en fravigelse af den periode på otte uger, der er omhandlet i artikel 4 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til TEU, til TEUF og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.

(9)  Denne forordning bør omgående træde i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende og bør finde anvendelse fra dagen efter den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige, medmindre en udtrædelsesaftale indgået med Det Forenede Kongerige er trådt i kraft senest på nævnte dato —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Definitioner

Med henblik på denne forordning finder de definitioner, der er fastsat i artikel 1 i forordning (EF) nr. 883/2004 og artikel 1 i forordning (EF) nr. 987/2009, anvendelse.

Artikel 2

Personkreds

Denne forordning finder anvendelse på følgende personer:

a)  statsborgere i en medlemsstat, statsløse og flygtninge, som er eller har været omfattet af en eller flere medlemsstaters lovgivning, og som er eller har været i en situation, der involverer Det Forenede Kongerige inden datoen for denne forordnings anvendelse, samt disses familiemedlemmer og efterladte

b)  statsborgere i Det Forenede Kongerige, som er eller har været omfattet af en eller flere medlemsstaters lovgivning inden datoen for denne forordnings anvendelse, samt disses familiemedlemmer og efterladte.

Artikel 3

Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på alle de sociale sikringsgrene, der er omhandlet i artikel 3 i forordning (EF) nr. 883/2004.

Artikel 4

Ligebehandling

Princippet om ligebehandling som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 883/2004 finder anvendelse på de personer, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 2, for så vidt angår en hvilken som helst situation, der er indtrådt ▌ inden datoen for nærværende forordnings anvendelse.

Artikel 5

Sidestilling og sammenlægning

1.  Princippet om sidestilling som omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 883/2004 finder anvendelse for så vidt angår ydelser eller indtægter, der er erhvervet, og forhold eller begivenheder, der er indtrådt, i Det Forenede Kongerige inden datoen for nærværende forordnings anvendelse.

2.  Princippet om sammenlægning som omhandlet i artikel 6 i forordning (EF) nr. 883/2004 finder anvendelse for så vidt angår forsikrings-, beskæftigelses- eller bopælsperioder eller perioder med selvstændig virksomhed, der er tilbagelagt i Det Forenede Kongerige inden datoen for nærværende forordnings anvendelse.

3.  Alle øvrige bestemmelser i forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009, som er nødvendige for at gennemføre de principper, der er omhandlet i denne artikels stk. 1 og 2, finder anvendelse.

Artikel 6

Forholdet til andre koordineringsinstrumenter

1.  Denne forordning berører ikke gældende konventioner om social sikring og aftaler mellem Det Forenede Kongerige og en eller flere medlemsstater, som er i overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 883/2004 og artikel 9 i forordning (EF) nr. 987/2009.

2.  Denne forordning berører ikke konventioner om social sikring og aftaler mellem Det Forenede Kongerige og en eller flere medlemsstater, der indgås efter den dag, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige i medfør af artikel 50, stk. 3, i TEU, og som dækker perioden inden nærværende forordnings anvendelsesdato, forudsat at disse konventioner og aftaler overholder principperne i denne forordnings artikel 5, stk. 1 og 2, anvender bestemmelserne i denne forordnings artikel 5, stk. 3, er baseret på principperne i forordning (EF) nr. 883/2004 og er i overensstemmelse med dens ånd.

Artikel 7

Rapport

Et år efter anvendelsesdatoen for denne forordning fremlægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og for Rådet om gennemførelsen af denne forordning. Denne rapport skal navnlig omhandle de praktiske problemer, der opstår for de pågældende personer, herunder dem, der opstår som følge af den manglende kontinuitet i koordineringen af de sociale sikringsordninger.

Artikel 8

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft ▌ dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra dagen efter den dag, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige, jf. artikel 50, stk. 3, i TEU.

Denne forordning finder imidlertid ikke anvendelse, hvis en udtrædelsesaftale indgået med Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med artikel 50, stk. 2, i TEU er trådt i kraft senest på datoen for denne forordnings anvendelse.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ..., den …

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Erklæring fra Kommissionen

Forordningen om fastlæggelse af beredskabsforanstaltninger vedrørende koordinering af de sociale sikringsordninger som følge af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union er baseret på artikel 48 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), da den vedrører foranstaltninger inden for koordinering af socialsikring. En udvidelse af denne forordning til at omfatte tredjelandsstatsborgere i samme retsakt er ikke mulig på grund af retsgrundlagenes uforenelighed, da en sådan udvidelse skulle baseres på artikel 79, stk. 2, litra b), i TEUF.

Kommissionen mener, at tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1231/2010 af 24. november 2010, fortsat bør være omfattet af de grundlæggende principper for koordinering af de sociale sikringsordninger, som skal kodificeres i forordningen om fastlæggelse af beredskabsforanstaltninger vedrørende koordinering af socialsikring, på grundlag af bestemmelserne i forordning (EU) nr. 1231/2010 samt forordning (EF) nr. 883/2004 og nr. 987/2009, som forbliver i kraft.

Kommissionen vil på et senere tidspunkt, hvis det bliver nødvendigt dog overveje at få principperne i denne forordning udvidet til at omfatte tredjelandsborgere, som har bopæl i en medlemsstat, og som i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1231/2010 af 24. november 2010 er eller har været omfattet af EU-lovgivningen om koordinering af socialsikringsordninger, med henblik på at bekræfte deres rettigheder i relation til den periode, hvor Det Forenede Kongerige var en medlemsstat.

(1)Europa-Parlamentets holdning af 13.3.2019.
(2)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1).
(3)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT L 284 af 30.10.2009, s. 1).

Seneste opdatering: 14. marts 2019Juridisk meddelelse