Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2019/0019(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0161/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0161/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 13/03/2019 - 11.16

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0180

Téacsanna atá glactha
PDF 163kWORD 57k
Dé Céadaoin, 13 Márta 2019 - Strasbourg Eagrán sealadach
Bearta teagmhasacha a bhunú i réimse chomhordú na slándála sóisialta tar éis tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as AE ***I
P8_TA-PROV(2019)0180A8-0161/2019
Rún
 Téacs comhdhlúite

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 13 Márta 2019 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le bearta teagmhasacha a bhunú sa réimse maidir le comhordú na slándála sóisialta tar éis tharraingt siar Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann as an Aontas Eorpach (COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2019)0053),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 48 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0039/2019),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don ghealltanas a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 25 Feabhra 2019 go ndéanfadh sí seasamh Pharlaimint na hEorpa a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta (A8-0161/2019),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  ag tabhairt dá haire an ráiteas ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo, a fhoilseofar i sraith C d'Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

3.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige é a thogra a leasú go substaintiúil;

4.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 13 Márta 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear bearta teagmhasacha i réimse chomhordú na slándála sóisialta tar éis tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas.
P8_TC1-COD(2019)0019

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE agus maidir leis an Eilvéis)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 48 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach(1),

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)  An 29 Márta 2017, thíolaic an Ríocht Aontaithe an fógra á rá go raibh sé ar intinn aici tarraingt siar as an Aontas de bhun Airteagal 50 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE). Scoirfidh na Conarthaí d'fheidhm a bheith acu maidir leis an Ríocht Aontaithe ó dháta theacht i bhfeidhm comhaontaithe um tharraingt siar nó, ina éagmais sin, dhá bhliain tar éis an fhógra sin, eadhon ón 30 Márta 2019, mura rud é go gcinneann an Chomhairle Eorpach d'aon toil, i gcomhaontú leis an Ríocht Aontaithe, an tréimhse sin a fhadú..

(2)  In éagmais comhaontú um tharraingt siar nó fadú ar an tréimhse dhá bhliain tar éis an fhógra ón Ríocht Aontaithe á rá go bhfuil sé ar intinn aici tarraingt siar as an Aontas, scoirfidh rialacha an Aontais maidir le comhordú na slándála sóisialta dá bhforáiltear i Rialacháin (CE) Uimh. 883/2004(2) agus (CE) Uimh. 987/2009(3) ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle d’fheidhm a bheith acu maidir leis an Ríocht Aontaithe agus sa Ríocht Aontaithe ón 30 Márta 2019.

(3)  Mar thoradh air sin, maidir le daoine a bhain leas dlisteanach, ina gcáil mar shaoránaigh de chuid an Aontais, as an gceart chun saorghluaiseachta nó as an gceart chun na saoirse bunaíochta a chumhdaítear in Airteagail 45 agus 49 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) roimh dháta tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas, chomh maith le baill a dteaghlaigh agus marthanóirí, ní féidir leo brath a thuilleadh ar rialacha an Aontais maidir le comhordú na slándála sóisialta a mhéid a bhaineann lena dteidlíochtaí slándála sóisialta bunaithe ar na fíricí agus ar na himeachtaí a tharla, agus ar na tréimhsí árachais, tréimhsí fostaíochta, tréimhsí féinfhostaíochta nó na tréimhsí cónaithe a tugadh chun críche roimh dháta na tarraingthe siar agus lena raibh an Ríocht Aontaithe bainteach. Imreofar an tionchar céanna ar dhaoine gan stát agus ar dhídeanaithe atá nó a bhí faoi réir reachtaíocht de chuid Ballstáit amháin nó níos mó agus atá nó a bhí i staideanna lena mbaineann an Ríocht Aontaithe, chomh maith le baill a dteaghlaigh agus marthanóirí.

(4)  Chun an aidhm a bhaint amach teidlíochtaí slándála sóisialta na ndaoine lena mbaineann a chosaint, ba cheart do na Ballstáit leanúint de chur i bhfeidhm na bprionsabal um chóir chomhionann, asamhlú agus comhshuimiú de chuid an Aontais faoi mar a leagtar síos le Rialacháin (CE) Uimh. 883/2004 agus (CE) Uimh. 987/2009, anuas ar rialacha na Rialachán sin atá riachtanach chun éifeacht a thabhairt do na prionsabail sin, i dtaobh daoine arna gcumhdach, fíricí nó imeachtaí a tharla agus tréimhsí a tugadh chun críche roimh tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas.

(5)  Ní dhéanann an Rialachán seo difear do na coinbhinsiúin agus na comhaontuithe slándála sóisialta atá ann cheana idir an Ríocht Aontaithe agus ceann amháin nó níos mó de na Ballstáit atá i gcomhréir le hAirteagal 8 de Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 agus Airteagal 9 de Rialachán (CE) Uimh. 987/2009. Ní dochar an Rialachán seo don fhéidearthacht atá ag an Aontas nó ag na Ballstáit bearta a ghlacadh lena dtugtar aghaidh ar chomhar riaracháin agus ar an malartú faisnéise le hinstitiúidí inniúla sa Ríocht Aontaithe chun éifeacht a thabhairt do phrionsabail an Rialacháin seo. Thairis sin, ní dhéanann an Rialachán seo difear d’aon inniúlacht atá ag an Aontas ná ag na Ballstáit chun coinbhinsiúin agus comhaontuithe slándála sóisialta a thabhairt i gcrích le tríú tíortha nó leis an Ríocht Aontaithe a chumhdaíonn an tréimhse tar éis an lae a scoirfidh na Conarthaí d'fheidhm a bheith acu maidir leis an Ríocht Aontaithe.

(6)  Ní dhéanann an Rialachán seo difear d’aon chearta a fuarthas nó a bhí á bhfáil i gcomhréir le reachtaíocht Bhallstáit le linn na tréimhse roimh dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo. Tá comhar maith riachtanach le gur féidir cearta den sórt sin a chosaint agus seasamh leo. Tá sé tábhachtach a áirithiú go bhfuil faisnéis iomchuí agus thráthúil ar fáil do na daoine lena mbaineann.

(7)  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon cur i bhfeidhm aonfhoirmeach aontaobhach na bprionsabal slándála sóisialta um chóir chomhionann, asamhlú agus comhshuimiú, a ghnóthú go leordhóthanach agus, de bharr a bhfreagairt a chomhordú, gur fearr is féidir é a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 CAE. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a ghnóthú.

(8)  I bhfianaise, in éagmais comhaontú um tharraingt siar nó fadú ar an tréimhse dhá bhliain tar éis an fhógra ón Ríocht Aontaithe á rá go bhfuil sé ar intinn aici tarraingt siar as an Aontas, go scoirfidh na Conarthaí d’fheidhm a bheith acu maidir leis an Ríocht Aontaithe ón 30 Márta 2019, agus i bhfianaise an ghá atá ann deimhneacht dhlíthiúil a sholáthar, measadh gurbh iomchuí foráil a dhéanamh maidir le heisceacht ar an tréimhse ocht seachtaine dá dtagraítear in Airteagal 4 de Phrótacal Uimh. 1 maidir le ról na bparlaimintí náisiúnta san Aontas Eorpach, a ghabhann le CAE, le CFAE agus leis an gConradh lena mbunaítear an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach.

(9)  Ba cheart don Rialachán seo teacht i bhfeidhm mar ábhar práinne ar an lá tar éislá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus ba cheart dó feidhm a bheith aige ón lá tar éis an lae a scoirfidh na Conarthaí d’fheidhm a bheith acu maidir leis an Ríocht Aontaithe, mura mbeidh comhaontú um tharraingt siar leis an Ríocht Aontaithe tagtha i bhfeidhm faoin dáta sin,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, tá feidhm ag na sainmhínithe a leagtar síos in Airteagal 1 de Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 agus in Airteagal 1 de Rialachán (CE) Uimh. 987/2009.

Airteagal 2

Daoine atá cumhdaithe

Tá feidhm ag an Rialachán seo maidir leis na daoine seo a leanas:

(a)  náisiúnaigh de Bhallstát, daoine gan stát agus dídeanaithe atá nó a bhí faoi réir reachtaíocht Bhallstáit amháin nó níos mó agus atá nó a bhí i staid lena mbaineann an Ríocht Aontaithe roimh dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, chomh maith le baill a dteaghlaigh agus marthanóirí;

(b)  náisiúnaigh na Ríochta Aontaithe atá nó a bhí faoi réir reachtaíocht Bhallstáit amháin nó níos mó roimh dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, chomh maith le baill a dteaghlaigh agus marthanóirí.

Airteagal 3

Ábhair a chumhdaítear

Tá feidhm ag an Rialachán seo maidir le brainsí uile na slándála sóisialta dá bhforáiltear in Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 883/2004.

Airteagal 4

Cóir chomhionann

Beidh feidhm ag an bprionsabal um chóir chomhionann faoi mar a leagtar síos in Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir leis na daoine dá dtagraítear in Airteagal 2 den Rialachán seo a mhéid a bhaineann le haon staid a tharla ▌ roimh dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo.

Airteagal 5

Asamhlú agus comhshuimiú

1.  Beidh feidhm ag an bprionsabal um asamhlú faoi mar a leagtar síos in Airteagal 5 de Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le tairbhí nó ioncam a fuarthas agus na fíricí nó na himeachtaí a tharla sa Ríocht Aontaithe roimh dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo.

2.  Beidh feidhm ag an bprionsabal um chomhshuimiú faoi mar a leagtar síos in Airteagal 6 de Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le tréimhsí árachais, fostaíochta, féinfhostaíochta nó cónaithe sa Ríocht Aontaithe a tugadh chun críche roimh dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo.

3.  Beidh feidhm ag aon fhoráil eile de Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 agus de Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 atá riachtanach chun éifeacht a thabhairt do na prionsabail a leagtar síos faoi mhíreanna 1 agus 2 den Airteagal seo.

Airteagal 6

Gaol le hionstraimí comhordaithe eile

1.  Ní dochar an Rialachán seo do na coinbhinsiúin agus na comhaontuithe slándála sóisialta atá ann cheana idir an Ríocht Aontaithe agus ceann amháin nó níos mó de na Ballstáit atá i gcomhréir le hAirteagal 8 de Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 agus Airteagal 9 de Rialachán (CE) Uimh. 987/2009.

2.  Ní dochar an Rialachán seo do choinbhinsiúin agus comhaontuithe slándála sóisialta idir an Ríocht Aontaithe agus ceann amháin nó níos mó de na Ballstáit arna dtabhairt i gcrích tar éis an lae a scoirfidh na Conarthaí d'fheidhm a bheith acu maidir leis an Ríocht Aontaithe de bhun Airteagal 50(3) CAE agus a chumhdaíonn an tréimhse roimh dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, ar choinníoll go dtugann na coinbhinsiúin agus na comhaontuithe sin éifeacht do na prionsabail a leagtar síos in Airteagal 5(1) agus (2) den Rialachán seo, go gcuireann siad na forálacha dá dtagraítear in Airteagal 5(3) den Rialachán seo i bhfeidhm, go bhfuil siad bunaithe ar phrionsabail Rialachán (CE) Uimh. 883/2004, agus go bhfuil siad i gcomhréir le meon an Rialacháin sin.

Airteagal 7

Tuarascáil

Bliain amháin tar éis dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir le cur chun feidhme an Rialacháin seo. Tabharfaidh an tuarascáil sin, go háirithe, aghaidh ar fhadhbanna praiticiúla a thagann chun cinn do na daoine lena mbaineann, lena n-áirítear na fadhbanna sin a eascraíonn as easpa leanúnachais i gcomhordú na gcóras slándála sóisialta.

Airteagal 8

Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an ▌lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón lá tar éis an lae a scoirfidh na Conarthaí d’fheidhm a bheith acu maidir leis an Ríocht Aontaithe de bhun Airteagal 50(3) CAE.

Ní bheidh feidhm ag an Rialachán seo, áfach, má tá comhaontú um tharraingt siar arna thabhairt i gcrích leis an Ríocht Aontaithe i gcomhréir le hAirteagal 50(2) CAE tar éis teacht i bhfeidhm faoi dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in/sa ...,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán

IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

Ráiteas ón gCoimisiún

Tá an Rialachán maidir le bearta teagmhasacha a bhunú i réimse chomhordú na slándála sóisialta tar éis tharraingt siar Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann as an Aontas Eorpach bunaithe ar Airteagal 48 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) sa mhéid go mbaineann sé le bearta i réimse na slándála sóisialta. Ní féidir an Rialachán seo a leathnú chuig náisiúnaigh tríú tír san aon ghníomh dlí amháin toisc neamh-chomhoiriúnacht na mbunús dlí, mar go gcaithfeadh an leathnú sin a bheith bunaithe ar Airteagal 79(2)(b) CFAE.

Measann an Coimisiún gur cheart go leanfadh náisiúnaigh tríú tír a chumhdaítear le Rialachán (AE) Uimh. 1231/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 de thairbhiú as prionsabail bhunúsacha chomhordú na slándála sóisialta a bhfuil sé beartaithe iad a chódú sa Rialachán maidir le bearta teagmhasacha a bhunú i réimse chomhordú na slándála sóisialta, bunaithe ar fhorálacha Rialachán (AE) Uimh. 1231/2010 agus Rialacháin (CE) Uimh. 883/2004 agus 987/2009, atá fós i bhfeidhm.

Breithneoidh an Coimisiún, áfach, más gá níos déanaí, leathnú a dhéanamh ar na prionsabail a leagtar amach sa Rialachán seo chuig náisiúnaigh tríú tír atá ina gcónaí go dleathach i mBallstát, atá nó a bhí cumhdaithe, de bhun Rialachán (AE) Uimh. 1231/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010, ag reachtaíocht AE maidir le comhordú na slándála sóisialta, chun a dteidlíochtaí a dhearbhú i ndáil leis an tréimhse nuair a bhí an Ríocht Aontaithe ina Ballstát.

(1)Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 13 Márta 2019.
(2)Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta (IO L 166, 30.4.2004, lch. 1).
(3)Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme (IO L 284, 30.10.2009, lch. 1).

An nuashonrú is déanaí: 14 Márta 2019Fógra dlíthiúil