Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/0019(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0161/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0161/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 11.16

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0180

Usvojeni tekstovi
PDF 178kWORD 48k
Srijeda, 13. ožujka 2019. - Strasbourg Privremeno izdanje
Utvrđivanje mjera za izvanredne situacije u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a ***I
P8_TA-PROV(2019)0180A8-0161/2019
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 13. ožujka 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za izvanredne situacije u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije (COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2019)0053),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 48. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0039/2019),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 25. veljače 2019. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0161/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  prima na znanje izjavu Komisije priloženu ovoj Rezoluciji, koja će biti objavljena u seriji C Službenog lista Europske unije;

3.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 13. ožujka 2019. radi donošenja Uredbe (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za izvanredne situacije u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije
P8_TC1-COD(2019)0019

(Tekst značajan za EGP i Švicarsku)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 48.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(1),

budući da:

(1)  Ujedinjena Kraljevina dostavila je 29. ožujka 2017. obavijest o namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji (UEU). Ugovori će se prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od dana stupanja na snagu sporazuma o povlačenju ili, ako do toga ne dođe, dvije godine nakon te obavijesti, odnosno od 30. ožujka 2019., osim ako Europsko vijeće, u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom, jednoglasno odluči produljiti to razdoblje.

(2)  U nedostatku sporazuma o povlačenju ili produljenja dvogodišnjeg razdoblja od obavijesti Ujedinjene Kraljevine o namjeri povlačenja iz Unije pravila Unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti predviđena u uredbama (EZ) br. 883/2004(2) i (EZ) br. 987/2009(3) Europskog parlamenta i Vijeća prestat će se primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini 30. ožujka 2019.

(3)  Zbog toga se osobe koje su, u svojstvu građana Unije, zakonito iskoristile pravo na slobodu kretanja ili slobodu poslovnog nastana utvrđenu u člancima 45. i 49. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) prije datuma povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije, kao i članovi njihovih obitelji i nadživjeli članovi obitelji, više ne mogu oslanjati na pravila Unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti kada je riječ o njihovim pravima na socijalno osiguranje koja se temelje na činjenicama i događajima te razdobljima osiguranja, zaposlenja, samozaposlenja ili boravišta, koji su nastali odnosno koja su dovršena prije datuma povlačenja, i koji(-a) su uključivali Ujedinjenu Kraljevinu. To se na jednak način odnosi i na osobe bez državljanstva i izbjeglice na koje se primjenjuje ili se primjenjivalo zakonodavstvo jedne ili više država članica i koji se nalaze ili su se nalazili u situacijama koje uključuju Ujedinjenu Kraljevinu, kao i članove njihovih obitelji i nadživjele članove obitelji.

(4)  Kako bi se ostvario cilj zaštite prava predmetnih osoba u području socijalne sigurnosti, države članice trebale bi nastaviti primjenjivati načela Unije o jednakom postupanju, izjednačavanju i zbrajanju kako su utvrđena uredbama (EZ) br. 883/2004 i (EZ) br. 987/2009 te pravila iz tih uredaba koja su potrebna za provedbu tih načela kada je riječ o obuhvaćenim osobama, nastalim činjenicama ili događajima te razdobljima, koji su nastali odnosno koja su dovršena prije povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije.

(5)  Ova Uredba ne utječe na postojeće konvencije i sporazume o socijalnoj sigurnosti sklopljene između Ujedinjene Kraljevine i jedne ili više država članica, koji su u skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 883/2004 i člankom 9. Uredbe (EZ) br. 987/2009. Ovom se Uredbom ne dovodi u pitanje mogućnost da Unija ili države članice poduzmu mjere koje se odnose na administrativnu suradnju i razmjenu informacija s nadležnim institucijama u Ujedinjenoj Kraljevini za potrebe provedbe načela ove Uredbe. Nadalje, ova Uredba ne utječe na bilo koju nadležnost Unije ili država članica za sklapanje konvencija ili sporazuma o socijalnoj sigurnosti s trećim zemljama ili s Ujedinjenom Kraljevinom koji obuhvaćaju razdoblje nakon dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu.

(6)  Ova Uredba ne utječe na prava koja su stečena ili koja se još uvijek stječu u skladu sa zakonodavstvom pojedine države članice tijekom razdoblja prije datuma početka primjene ove Uredbe. Za zaštitu i poštovanje tih prava potrebna je dobra suradnja. Važno je osigurati pravodobno i odgovarajuće informiranje predmetnih osoba.

(7)  S obzirom na to da cilj ove Uredbe, odnosno postizanje ujednačene jednostrane primjene načela jednakosti postupanja, izjednačavanja i zbrajanja u području socijalne sigurnosti, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog koordinacije njihova odgovora on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. UEU-a. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(8)  S obzirom na to da će se, u nedostatku sporazuma o povlačenju ili produljenja dvogodišnjeg razdoblja od obavijesti Ujedinjene Kraljevine o namjeri povlačenja iz Unije Ugovori prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od 30. ožujka 2019., te s obzirom na potrebu pružanja pravne sigurnosti, smatralo se primjerenim predvidjeti iznimku od roka od osam tjedana iz članka 4. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, priloženog UEU-u, UFEU-u i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju.

(9)  Ova Uredba trebala bi hitno stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije i trebala bi se primjenjivati od dana koji slijedi nakon dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu, osim ako je do tog dana stupio na snagu sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije utvrđene u članku 1. Uredbe (EZ) br. 883/2004 i članka 1. Uredbe (EZ) br. 987/2009.

Članak 2.

Obuhvaćene osobe

Ova Uredba primjenjuje se na sljedeće osobe:

(a)  državljane države članice, osobe bez državljanstva i izbjeglice na koje se primjenjuje ili se primjenjivalo zakonodavstvo jedne ili više država članica i koji su bili ili se nalaze u situaciji koja uključuje Ujedinjenu Kraljevinu prije datuma početka primjene ove Uredbe te na članove njihovih obitelji i nadživjele članove obitelji;

(b)  državljane Ujedinjene Kraljevine na koje se primjenjuje ili se primjenjivalo zakonodavstvo jedne ili više država članica prije datuma početka primjene ove Uredbe te na članove njihovih obitelji i nadživjele članove obitelji.

Članak 3.

Materijalno područje primjene

Ova se Uredba primjenjuje na sve grane socijalne sigurnosti predviđene u članku 3. Uredbe (EZ) br. 883/2004.

Članak 4.

Jednakost postupanja

Načelo jednakosti postupanja utvrđeno u članku 4. Uredbe (EZ) br. 883/2004 primjenjuje se na osobe iz članka 2. ove Uredbe s obzirom na sve situacije koje su nastale u Ujedinjenoj Kraljevini prije datuma početka primjene ove Uredbe.

Članak 5.

Izjednačavanje i zbrajanje

1.  Načelo izjednačavanja utvrđeno u članku 5. Uredbe (EZ) br. 883/2004 primjenjuje se s obzirom na davanja ili prihode te činjenice ili događaje, koji su stečeni odnosno koji su nastali u Ujedinjenoj Kraljevini prije datuma početka primjene ove Uredbe.

2.  Načelo zbrajanja utvrđeno u članku 6. Uredbe (EZ) br. 883/2004 primjenjuje se s obzirom na razdoblja osiguranja, zaposlenja, samozaposlenja ili boravišta u Ujedinjenoj Kraljevini koja su dovršena prije datuma početka primjene ove Uredbe.

3.  Primjenjuju se sve ostale odredbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 i Uredbe (EZ) br. 987/2009 koje su potrebne za provedbu načela utvrđenih u stavcima 1. i 2. ovog članka.

Članak 6.

Odnosi s ostalim instrumentima koordinacije

1.  Ovom Uredbom ne dovode se u pitanje postojeći konvencije i sporazumi o socijalnoj sigurnosti sklopljeni između Ujedinjene Kraljevine i jedne ili više država članica, koji su u skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 883/2004 i člankom 9. Uredbe (EZ) br. 987/2009.

2.  Ovom Uredbom ne dovode se u pitanje konvencije i sporazumi u području socijalne sigurnosti između Ujedinjene Kraljevine i jedne ili više država članica koji su sklopljeni nakon dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu na temelju članka 50. stavka 3. UEU-a i koji obuhvaćaju razdoblje prije datuma početka primjene ove Uredbe, pod uvjetom da se tim konvencijama i sporazumima provode načela utvrđena u članku 5. stavcima 1. i 2. ove Uredbe, primjenjuju odredbe iz članka 5. stavka 3. ove Uredbe, da se temelje na načelima Uredbe (EZ) br. 883/2004 te da su u duhu te uredbe.

Članak 7.

Izvješće

Godinu dana nakon datuma početka primjene ove Uredbe Komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o provedbi ove Uredbe. Tim su izvješćem posebno obuhvaćeni praktični problemi s kojima se susreću predmetne osobe, između ostalog oni prouzročeni manjkom kontinuiteta pri koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.

Članak 8.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od dana koji slijedi nakon dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu u skladu s člankom 50. stavkom 3. UEU-a.

Međutim, ova se Uredba ne primjenjuje ako sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom u skladu s člankom 50. stavkom 2. UEU-a stupi na snagu do dana početka primjene ove Uredbe.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u ...,

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

Izjava Komisije

Uredba o utvrđivanju mjera za izvanredne situacije u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije temelji se na Članku 48 Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) jer se odnosi na koordinaciju mjera u području socijalne sigurnosti. Proširenje ove Uredbe na državljane trećih zemalja u istom pravnom aktu nije moguće zbog neusklađenosti pravne osnove jer bi se takvo produljenje trebalo temeljiti na članku 79. stavku 2. točki (b) UFEU-a.

Komisija smatra da državljani trećih zemalja obuhvaćeni Uredbom (EU) br. 1231/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. trebaju i dalje imati koristi od osnovnih načela koordinacije socijalne sigurnosti koja bi trebala biti kodificirana Uredbom o utvrđivanju hitnih mjera u području koordinacije socijalne sigurnosti na temelju odredbi Uredbe (EU) br. 1231/2010 i Uredbi (EZ) br. 883/2004 i 987/2009, koje ostaju na snazi.

Komisija će međutim kasnije razmotriti, ukoliko bude potrebno, proširenje načela iz ove Uredbe na državljane trećih zemalja koji zakonito borave u državi članici i koji su bili ili su sada, u skladu s Uredbom (EU) br. 1231/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010., obuhvaćeni zakonodavstvom EU-a o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti kako bi potvrdila njihova prava u periodu kad je Ujedinjena Kraljevina bila država članica Unije.

(1)Stajalište Europskog parlamenta od 13. ožujka 2019.
(2)Uredba (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (SL L 166, 30.4.2004., str. 1.).
(3)Uredba (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (SL L 284, 30.10.2009., str. 1.).

Posljednje ažuriranje: 14. ožujka 2019.Pravna napomena