Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2019/0019(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0161/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0161/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 13/03/2019 - 11.16

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0180

Elfogadott szövegek
PDF 192kWORD 48k
2019. március 13., Szerda - Strasbourg Ideiglenes kiadás
A szociális biztonsági rendszerek koordinálása területén az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépését követő rendkívüli intézkedések bevezetése ***I
P8_TA-PROV(2019)0180A8-0161/2019
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2019. március 13-i jogalkotási állásfoglalása a szociális biztonsági rendszerek koordinálása területén a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból való kilépését követő rendkívüli intézkedések bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2019)0053),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 48. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0039/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2019. február 25-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A8-0161/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát, amelyet az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában fognak közzétenni;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget léptet, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 13-án került elfogadásra a szociális biztonsági rendszerek koordinálása területén az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépését követő rendkívüli intézkedések bevezetéséről szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2019)0019

(EGT- és Svájc-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 48. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében(1),

mivel:

(1)  2017. március 29-én az Egyesült Királyság az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. A kilépésről rendelkező megállapodás hatálybalépésének időpontjától, illetve ennek hiányában a bejelentéstől számított két év elteltével, azaz 2019. március 30-tól a Szerződések az Egyesült Királyságra többé már nem alkalmazhatók, kivéve, ha az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben ennek a határidőnek a meghosszabbításáról egyhangúlag határoz.

(2)  A kilépésről rendelkező megállapodás, vagy az Egyesült Királyság Unióból való kilépési szándékáról szóló értesítésének benyújtásától számított kétéves időszak meghosszabbítása hiányában a 883/2004/EK(2) és a 987/2009/EK(3) európai parlamenti és tanácsi rendeletben a szociális biztonsági rendszerek koordinálására vonatkozóan előírt uniós szabályok 2019. március 30-ától az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban többé már nem alkalmazhatók.

(3)  Ennek következtében azok a személyek, akik uniós polgárként az Egyesült Királyság Unióból való kilépésének időpontját megelőzően jogszerűen gyakorolták az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 45. és 49. cikkében foglalt szabad mozgáshoz vagy szabad letelepedéshez való jogukat, valamint e személyek családtagjai és túlélő hozzátartozói, a továbbiakban nem hivatkozhatnak a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló uniós szabályokra szociális biztonsági jogosultságaik tekintetében olyan tények és események alapján, amelyek a kilépés időpontja előtt történtek, és olyan biztosítási idők, foglalkoztatásban eltöltött időszakok, önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi időszakok vagy tartózkodási idők alapján, amelyeket a kilépés időpontja előtt teljesítettek, és amelyek az Egyesült Királyságot érintették. A hontalan személyek és menekültek, akik egy vagy több tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartoznak vagy tartoztak, és akik az Egyesült Királyságot érintő helyzetekben vannak vagy voltak, valamint e személyek családtagjai és túlélő hozzátartozói ugyanígy érintettek lesznek.

(4)  Annak érdekében, hogy az érintett személyek a szociális biztonsági jogosultságaikat megőrizzék, a tagállamoknak továbbra is alkalmazniuk kell a 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendeletben megállapított, az egyenlő bánásmódra, az asszimilációra és az időszakok összesítésére vonatkozó uniós elveket, valamint e rendeletek azon szabályait, amelyek az említett elvek érvényre juttatásához szükségesek az érintett személyek, az Egyesült Királyság Unióból való kilépését megelőzően történt tények vagy események, valamint az azt megelőzően teljesített időszakok tekintetében.

(5)  Ez a rendelet nem érinti az Egyesült Királyság és egy vagy több tagállam között hatályban lévő, a 883/2004/EK rendelet 8. cikkének és a 987/2009/EK rendelet 9. cikkének megfelelő szociális biztonsági egyezményeket és megállapodásokat. Ez a rendelet nem érinti az Unió vagy a tagállamok azon lehetőségét, hogy e rendelet elveinek érvényre juttatása céljából intézkedéseket hozzanak az Egyesült Királyság illetékes intézményeivel való közigazgatási együttműködést és információcserét illetően. E rendelet nem érinti továbbá sem az Unió, sem a tagállamok esetleges hatáskörét sem a tekintetben, hogy szociális biztonsági egyezményeket és megállapodásokat kössenek harmadik országokkal vagy az Egyesült Királysággal arra az időszakra vonatkozóan, amikor a Szerződések az Egyesült Királyságra többé már nem alkalmazhatók.

(6)  Ez a rendelet nem érinti az alkalmazásának kezdőnapja előtti időszakban a tagállamok jogszabályainak megfelelően megszerzett vagy akkor megszerzés alatt álló jogokat. E jogok védelme és fenntartása érdekében megfelelő együttműködésre van szükség.Fontos biztosítani, hogy megfelelő és időszerű információk álljanak az érintett személyek rendelkezésére.

(7)  Mivel e rendelet célját, nevezetesen az egyenlő bánásmód, az asszimiláció és az időszakok összesítése szociális biztonsági alapelveinek egységes egyoldalú alkalmazását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban a tagállamok válaszintézkedéseinek koordinációja révén ez jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az EUSZ 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(8)  Tekintettel arra, hogy a kilépésről rendelkező megállapodás, vagy az Egyesült Királyság Unióból való kilépési szándékáról szóló értesítésének benyújtásától számított kétéves időszak meghosszabbítása hiányában a Szerződések 2019. március 30-tól az Egyesült Királyságra többé már nem alkalmazhatók, és mivel jogbiztonságot kell nyújtani, helyénvalónak tűnt kivételt biztosítani az EUSZ-hez, az EUMSZ-hez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a nemzeti parlamentek Európai Unióban betöltött szerepéről szóló 1. jegyzőkönyv 4. cikkében említett nyolchetes időszak alól.

(9)  Ennek a rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon sürgősséggel hatályba kell lépnie, és az azon napot követő naptól kell alkalmazni, amelytől kezdve a Szerződések az Egyesült Királyságra többé már nem alkalmazhatók, kivéve, ha addig az időpontig hatályba lép az Egyesült Királysággal megkötött kilépési megállapodás,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a 883/2004/EK rendelet 1. cikkében, illetve a 987/2009/EK rendelet 1. cikkében foglalt fogalommeghatározások az irányadók.

2. cikk

Személyi hatály

Ez a rendelet a következő személyekre alkalmazandó:

a)  egy tagállam állampolgárai, hontalanok és menekültek, akik egy vagy több tagállam jogszabályainak hatálya alá tartoznak vagy tartoztak, és akik e rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtt az Egyesült Királyságot érintő helyzetben állnak vagy álltak, valamint e személyek családtagjai és túlélő hozzátartozói;

b)  az Egyesült Királyság azon állampolgárai, akik e rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtt egy vagy több tagállam jogszabályainak hatálya alá tartoznak vagy tartoztak, valamint e személyek családtagjai és túlélő hozzátartozói.

3. cikk

Alkalmazási kör

Ez a rendelet a 883/2004/EK rendelet 3. cikkében előírt valamennyi szociális biztonsági ágra alkalmazandó.

4. cikk

Egyenlő bánásmód

Az egyenlő bánásmódnak a 883/2004/EK rendelet 4. cikkében meghatározott elvét alkalmazni kell az e rendelet 2. cikkében említett személyekre az e rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtt bekövetkezett bármilyen helyzet tekintetében.

5. cikk

Asszimiláció és az időszakok összesítése

(1)  Az asszimilációnak a 883/2004/EK rendelet 5. cikkében meghatározott elvét alkalmazni kell az Egyesült Királyságban az e rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtt szerzett ellátás vagy jövedelem vonatkozásában és az említett időpont előtt bekövetkezett tények vagy események tekintetében.

(2)  Az időszakok összesítésének a 883/2004/EK rendelet 6. cikkében meghatározott elvét alkalmazni kell az Egyesült Királyságban az e rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtt teljesített biztosítási idők, foglalkoztatásban eltöltött időszakok, önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi időszakok vagy tartózkodási idők tekintetében.

(3)  A 883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet bármely olyan egyéb rendelkezését alkalmazni kell, amely az e cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott elvek érvényre juttatásához szükséges.

6. cikk

Egyéb koordinációs jogi eszközökkel fennálló kapcsolat

(1)  Ez a rendelet nem érinti az Egyesült Királyság és egy vagy több tagállam között hatályban lévő, a 883/2004/EK rendelet 8. cikkének és a 987/2009/EK rendelet 9. cikkének megfelelő szociális biztonsági egyezményeket és megállapodásokat.

(2)  Ez a rendelet nem érinti az Egyesült Királyság és egy vagy több tagállam közötti azon szociális biztonsági egyezményeket és megállapodásokat, amelyeket azon napot követően kötötték, amelytől kezdve az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése értelmében a Szerződések az Egyesült Királyságra többé már nem alkalmazhatók, és amelyek az e rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtti időszakra vonatkoznak, feltéve hogy az említett egyezmények és megállapodások érvényre juttatják az e rendelet 5. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározott elveket, alkalmazzák az e rendelet 5. cikkének (3) bekezdésében említett rendelkezéseket, valamint a 883/2004/EK rendelet elvein alapulnak és annak szellemiségét követik.

7. cikk

Jelentés

A Bizottság egy évvel e rendelet alkalmazásának kezdőnapját követően jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról. Az említett jelentés kiterjed különösen azokra a gyakorlati problémákra, amelyek az érintett személyek vonatkozásában felmerülnek, ideértve azokat, amelyek a szociális biztonsági rendszerek koordinálása folytonosságának hiányából erednek.

8. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő ▌napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet az azt a napot követő naptól kell alkalmazni, amelyen az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése értelmében a Szerződések az Egyesült Királyságra többé már nem alkalmazhatók.

Ezt a rendeletet nem kell alkalmazni azonban akkor, ha e rendelet alkalmazásának kezdőnapjáig hatályba lép az Egyesült Királysággal az EUSZ 50. cikkének (2) bekezdésével összhangban megkötött, kilépésről rendelkező megállapodás.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ...,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A Bizottság nyilatkozata

A szociális biztonsági rendszerek koordinálása területén a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból való kilépését követő rendkívüli intézkedések bevezetéséről szóló, a Bizottság által javasolt rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 48. cikkén alapszik, mivel a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozik. Nem lehet ugyanazon jogi aktusban kiterjeszteni a rendeletet a harmadik országbeli állampolgárokra a jogalapok összeegyeztethetetlensége miatt, mivel e kiterjesztésnek az EUMSZ 79. cikke (2) bekezdésének b) pontján kellene alapulnia.

A Bizottság szerint a 2010. november 24-i 1231/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgároknak továbbra is élvezniük kell a szociális biztonsági koordináció alapelveit, amelyeket a szociális biztonsági rendszerek koordinálása területén rendkívüli intézkedések bevezetéséről szóló rendelet hivatott jogszabályba foglalni, a továbbra is hatályban maradó 1231/2010/EU, 883/2004/EK és 987/2009/EK rendeletek rendelkezései alapján.

A Bizottság azonban, amennyiben szükséges, egy későbbi szakaszban megvizsgálja, hogy az e javaslatban meghatározott elvek kiterjeszthetők-e a valamely tagállamban jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokra, akik a 2010. november 24-i 1231/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló uniós jogszabályok hatálya alá tartoznak vagy tartoztak, azon időszakhoz kapcsolódó jogosultságaik megerősítése céljából, amikor az Egyesült Királyság még uniós tagállam volt.

(1)Az Európai Parlament 2019. március 13-i álláspontja.
(2)Az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról (HL L 166., 2004.4.30., 1. o.).
(3)Az Európai Parlament és a Tanács 987/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról (HL L 284., 2009.10.30., 1. o.).

Utolsó frissítés: 2019. március 14.Jogi nyilatkozat