Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/0019(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0161/2019

Predkladané texty :

A8-0161/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/03/2019 - 11.16

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0180

Prijaté texty
PDF 185kWORD 49k
Streda, 13. marca 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Stanovenie krízových opatrení v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v nadväznosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
P8_TA-PROV(2019)0180A8-0161/2019
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú krízové opatrenia v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v nadväznosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie (COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2019)0053),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 48 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0039/2019),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 25. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0161/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu a ktoré bude uverejnené v sérii C Úradného vestníka Európskej únie;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. marca 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa stanovujú krízové opatrenia v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v nadväznosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie
P8_TC1-COD(2019)0019

(Text s významom pre EHP a Švajčiarsko)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 48,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(1),

keďže:

(1)  Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). Zmluvy sa na Spojené kráľovstvo prestanú uplatňovať odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení alebo v prípade, ak sa tak nestane, dva roky po uvedenom oznámení, a to od 30. marca 2019, pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty.

(2)  V prípade, že sa dohoda o vystúpení neuzavrie alebo že nedôjde k predĺženiu dvojročnej lehoty po oznámení Spojeného kráľovstva o jeho úmysle vystúpiť z Únie, prestanú sa od 30. marca 2019 na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve uplatňovať pravidlá Únie týkajúce sa koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia stanovené v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004(2) a (ES) č. 987/2009(3).

(3)  V dôsledku toho sa osoby, ktoré ako občania Európskej únie legitímne uplatňovali svoje právo na voľný pohyb alebo na slobodu usadiť sa zakotvené v článkoch 45 a 49 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) pred dátumom vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie, ako aj ich rodinní príslušníci a pozostalí, už nebudú môcť odvolávať na pravidlá Únie týkajúce sa koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia vo vzťahu k svojim nárokom na sociálne zabezpečenie na základe skutočností a udalostí, ku ktorým došlo, a období poistenia, zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo pobytu, ktoré boli ukončené pred dátumom vystúpenia, a ktoré sa týkali Spojeného kráľovstva. Uvedené sa rovnako bude uplatňovať na osoby bez štátnej príslušnosti a utečencov, na ktorých sa vzťahujú alebo vzťahovali právne predpisy jedného alebo viacerých členských štátov a ktorí sú alebo boli v situáciách týkajúcich sa Spojeného kráľovstva, ako aj na ich rodinných príslušníkov a pozostalých.

(4)  S cieľom zaručiť nároky na sociálne zabezpečenie pre dotknuté osoby by členské štáty mali naďalej uplatňovať zásady rovnosti zaobchádzania, rovnocenného posudzovania a sčítania stanovené v nariadeniach (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009, ako aj pravidlá podľa uvedených nariadení, ktoré sú potrebné na uplatňovanie uvedených zásad, pokiaľ ide o dotknuté osoby, skutočnosti a udalosti, ku ktorým došlo, a obdobia ukončené pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie.

(5)  Toto nariadenie nemá vplyv na existujúce dohovory a dohody o sociálnom zabezpečení uzavreté medzi Spojeným kráľovstvom a jedným alebo viacerými členskými štátmi, ktoré sú v súlade s článkom 8 nariadenia (ES) č. 883/2004 a článkom 9 nariadenia (ES) č. 987/2009. Týmto nariadením nie je dotknutá možnosť Únie alebo členských štátov prijímať opatrenia v oblasti administratívnej spolupráce a výmeny informácií s príslušnými inštitúciami v Spojenom kráľovstve na účely uplatňovania zásad tohto nariadenia. Toto nariadenie taktiež nemá vplyv na žiadnu právomoc Únie ani členských štátov uzavierať dohovory a dohody o sociálnom zabezpečení s tretími krajinami alebo so Spojeným kráľovstvom, ktoré sa vzťahujú na obdobie po dni, keď sa zmluvy prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo.

(6)  Týmto nariadením nie sú dotknuté práva, ktoré už boli nadobudnuté alebo boli v procese nadobúdania v súlade s právnymi predpismi členského štátu v období predchádzajúcom dátumu začiatku uplatňovania tohto nariadenia. Ochrana a dodržiavanie týchto práv si vyžaduje dobrú spoluprácu. Je dôležité zabezpečiť, aby mali dotknuté osoby k dispozícii primerané a včasné informácie.

(7)  Keďže cieľ tohto nariadenia, a to dosiahnutie jednotného jednostranného uplatňovania zásad v oblasti sociálneho zabezpečenia týkajúcich sa rovnosti zaobchádzania, rovnocenného posudzovania a sčítania, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu koordinovania reakcie ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(8)  Keďže sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo od 30. marca 2019, ak sa dohoda o vystúpení neuzavrie alebo ak nedôjde k predĺženiu dvojročnej lehoty po oznámení Spojeného kráľovstva o jeho úmysle vystúpiť z Únie, a vzhľadom na potrebu zabezpečiť právnu istotu, považovalo sa za vhodné uplatniť výnimku z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o EÚ, k ZFEÚ a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

(9)  Toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť bezodkladne, a to v deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie, a malo by sa uplatňovať odo dňa nasledujúceho po dni, keď sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo, pokiaľ do uvedeného dátumu nenadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov stanovené v článku 1 nariadenia (ES) č. 883/2004 a článku 1 nariadenia (ES) č. 987/2009.

Článok 2

Osoby, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje

Toto nariadenie sa uplatňuje na tieto osoby:

a)  štátni príslušníci členského štátu, osoby bez štátnej príslušnosti a utečenci, na ktorých sa vzťahujú alebo vzťahovali právne predpisy jedného alebo viacerých členských štátov a ktorí sú alebo boli v situácii týkajúcej sa Spojeného kráľovstva pred dátumom začiatku uplatňovania tohto nariadenia, ako aj ich rodinní príslušníci a pozostalí;

b)  štátni príslušníci Spojeného kráľovstva, na ktorých sa vzťahujú alebo vzťahovali právne predpisy jedného alebo viacerých členských štátov pred dátumom začiatku uplatňovania tohto nariadenia, ako aj ich rodinní príslušníci a pozostalí.

Článok 3

Vecná pôsobnosť

Toto nariadenie sa uplatňuje na všetky oblasti sociálneho zabezpečenia stanovené v článku 3 nariadenia (ES) č. 883/2004.

Článok 4

Rovnosť zaobchádzania

Na osoby uvedené v článku 2 tohto nariadenia sa uplatňuje zásada rovnosti zaobchádzania stanovená v článku 4 nariadenia (ES) č. 883/2004, pokiaľ ide o akúkoľvek situáciu, ku ktorej ▌došlo pred dátumom začiatku uplatňovania tohto nariadenia.

Článok 5

Rovnocenné posudzovanie a sčítanie

1.  Pokiaľ ide o získané dávky alebo príjmy a skutočnosti alebo udalosti, ku ktorým došlo v Spojenom kráľovstve pred dátumom začiatku uplatňovania tohto nariadenia, uplatňuje sa zásada rovnocenného posudzovania stanovená v článku 5 nariadenia (ES) č. 883/2004.

2.  Pokiaľ ide o obdobia poistenia, zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo pobytu v Spojenom kráľovstve, ktoré boli ukončené pred dátumom začiatku uplatňovania tohto nariadenia, uplatňuje sa zásada sčítania stanovená v článku 6 nariadenia (ES) č. 883/2004.

3.  Uplatňujú sa všetky ostatné ustanovenia nariadenia (ES) č. 883/2004 a nariadenia (ES) č. 987/2009 potrebné na zabezpečenie účinnosti zásad stanovených v odsekoch 1 a 2 tohto článku.

Článok 6

Vzťahy  s inými nástrojmi spolupráce

1.  Týmto nariadením nie sú dotknuté existujúce dohovory a dohody o sociálnom zabezpečení uzavreté medzi Spojeným kráľovstvom a jedným alebo viacerými členskými štátmi, ktoré sú v súlade s článkom 8 nariadenia (ES) č. 883/2004 a s článkom 9 nariadenia (ES) č. 987/2009.

2.  Týmto nariadením nie sú dotknuté dohovory a dohody o sociálnom zabezpečení uzavreté medzi Spojeným kráľovstvom a jedným alebo viacerými členskými štátmi po dni, keď sa na Spojené kráľovstvo prestanú uplatňovať zmluvy podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ, a ktoré sa vzťahujú na obdobie pred dátumom začiatku uplatňovania tohto nariadenia za predpokladu, že uvedené dohovory a dohody zabezpečujú účinnosť zásad stanovených v článku 5 ods. 1 a 2 tohto nariadenia, uplatňujú ustanovenia uvedené v článku 5 ods. 3 tohto nariadenia, vychádzajú zo zásad nariadenia (ES) č. 883/2004 a sú v súlade s jeho duchom.

Článok 7

Správa

Komisia do jedného roka po dátume začiatku uplatňovania tohto nariadenia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia. Uvedená správa sa zaoberá najmä praktickými problémami, ktoré vzniknú dotknutým osobám, vrátane problémov spôsobených nedostatočnou kontinuitou koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť ▌dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ.

Toto nariadenie sa však neuplatní, ak do dátumu začiatku uplatňovania tohto nariadenia nadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o EÚ.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Komisie

Nariadenie, ktorým sa stanovujú krízové opatrenia v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia po vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie, vychádza z článku 48 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), keďže sa týka opatrení v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia. Rozšírenie tohto nariadenia na štátnych príslušníkov tretích krajín v tom istom právnom akte nie je možné z dôvodu nezlučiteľnosti právnych základov, keďže takéto rozšírenie by muselo byť založené na článku 79 ods. 2 písm. b) ZFEÚ.

Komisia sa domnieva, že štátni príslušníci tretích krajín, na ktorých sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1231/2010 z 24. novembra 2010, by naďalej mali mať možnosť využívať základné zásady koordinácie sociálneho zabezpečenia, ktoré sa majú kodifikovať v nariadení o stanovení krízových opatrení v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia na základe ustanovení nariadenia (EÚ) č. 1231/2010 a nariadení (ES) č. 883/2004 a 987/2009, ktoré zostávajú v platnosti.

Ak to však bude v neskoršej fáze potrebné, Komisia zváži rozšírenie zásad stanovených v tomto nariadení na štátnych príslušníkov tretích krajín s riadnym pobytom v členskom štáte, na ktorých sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1231/2010 z 24. novembra 2010 vzťahujú alebo doteraz vzťahovali právne predpisy EÚ o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, aby sa potvrdili ich nároky vo vzťahu k obdobiu, keď Spojené kráľovstvo bolo členským štátom.

(1)Pozícia Európskeho parlamentu z 13. marca 2019.
(2)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1).
(3)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2009, s. 1).

Posledná úprava: 14. marca 2019Právne oznámenie