Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2019/0019(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0161/2019

Predložena besedila :

A8-0161/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 11.16

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0180

Sprejeta besedila
PDF 169kWORD 53k
Sreda, 13. marec 2019 - Strasbourg Začasna izdaja
Uvedba ukrepov za nepredvidljive razmere na področju koordinacije sistemov socialne varnosti po izstopu Združenega kraljestva iz EU ***I
P8_TA-PROV(2019)0180A8-0161/2019
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi ukrepov za nepredvidljive razmere na področju koordinacije sistemov socialne varnosti po izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije (COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2019)0053),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 48 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0039/2019),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 25. februarja 2019, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0161/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  se seznanja z izjavo Komisije, ki je priložena tej resoluciji in bo objavljena v seriji C Uradnega lista Evropske unije;

3.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. marca 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi ukrepov za nepredvidljive razmere na področju koordinacije sistemov socialne varnosti po izstopu Združenega kraljestva iz Unije
P8_TC1-COD(2019)0019

(Besedilo velja za EGP in Švico)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 48 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 na podlagi člena 50 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije. Pogodbi se bosta za Združeno kraljestvo prenehali uporabljati z dnem začetka veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa dve leti po tem uradnem obvestilu, in sicer od 30. marca 2019 naprej, razen če Evropski svet po dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno ne sklene, da se to obdobje podaljša.

(2)  Če ne bo sporazuma o izstopu ali podaljšanja dvoletnega obdobja po obvestilu Združenega kraljestva o nameri o izstopu iz Unije, se bodo od 30. marca 2019 za Združeno kraljestvo in v njem prenehala uporabljati tudi pravila o koordinaciji sistemov socialne varnosti iz uredb (ES) št. 883/2004(2) in (ES) št. 987/2009(3) Evropskega parlamenta in Sveta.

(3)  Posledično se oseba, ki je pred datumom izstopa Združenega kraljestva iz Unije kot državljan Unije zakonito uveljavljala pravico do prostega gibanja ali pravico do ustanavljanja, določeno v členih 45 oziroma 49 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ter člani njene družine in preživele osebe ne bodo več mogli sklicevati na pravila Unije o koordinaciji sistemov socialne varnosti glede svojih pravic socialne varnosti na podlagi dejstev in dogodkov ter zavarovalnih dob, dob zaposlitve, samozaposlitve ali prebivanja, ki so se zgodili oziroma so se zaključile pred datumom izstopa ter vključujejo Združeno kraljestvo. Enako velja za osebe brez državljanstva in begunce, za katere velja ali je veljala zakonodaja ene ali več držav članic in ki so ali so bili v okoliščinah, ki vključujejo Združeno kraljestvo, ter njihove družinske člane in preživele osebe.

(4)  Za doseganje cilja o zaščiti pravic socialne varnosti za zadevne osebe bi morale države članice še naprej uporabljati načela Unije glede enakega obravnavanja, izenačevanja in seštevanja, določena v uredbah (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009, pa tudi pravila v navedenih uredbah, ki so potrebna za uveljavljanje teh načel v zvezi z zadevnimi osebami, dejstvi ali dogodki in dobami, ki so se zgodili oziroma so se zaključile pred izstopom Združenega kraljestva iz Unije.

(5)  Ta uredba ne vpliva na obstoječe konvencije in sporazume o socialni varnosti med Združenim kraljestvom in eno ali več državami članicami, ki so v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 883/2004 in členom 9 Uredbe (ES) št. 987/2009. Ta uredba ne posega v možnost, da Unija ali države članice sprejmejo ukrepe v zvezi z upravnim sodelovanjem in izmenjavo informacij s pristojnimi institucijami v Združenem kraljestvu, da bi se izvajala načela te uredbe. Poleg tega ta uredba ne vpliva na morebitno pristojnost Unije ali držav članic, da sklenejo konvencije in sporazume o socialni varnosti s tretjimi državami ali z Združenim kraljestvom, ki zajemajo obdobje po dnevu, ko se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo in v njem.

(6)  Ta uredba ne vpliva na pravice, ki so bile pridobljene ali v postopku pridobivanja v skladu z zakonodajo države članice v času pred datumom začetka uporabe te uredbe. Za zaščito in spoštovanje teh pravic je potrebno dobro sodelovanje. Pomembno je zagotoviti, da so zadevnim osebam na voljo ustrezne in pravočasne informacije.

(7)  Ker cilja te uredbe, in sicer doseganja enotne enostranske uporabe načel socialne varnosti glede enakega obravnavanja, izenačevanja in seštevanja, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi usklajevanja njihovega odziva lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 PEU. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(8)  Glede na to, da se bosta, če se z Združenim kraljestvom ne sklene sporazum o izstopu ali podaljša dvoletno obdobje po obvestilu Združenega kraljestva o nameri o izstopu iz Unije, od 30. marca 2019 za Združeno kraljestvo in v njem Pogodbi prenehali uporabljati, in zaradi zagotovitve pravne varnosti je bilo primerno določiti izjemo od roka osmih tednov iz člena 4 Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen PEU, PDEU in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo.

(9)  Ta uredba bi morala nujno začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije, in bi se morala uporabljati od dne ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo, razen če do tega dne ne začne veljati sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 1 Uredbe (ES) št. 883/2004 in člena 1 Uredbe (ES) št. 987/2009.

Člen 2

Osebna veljavnost

Ta uredba se uporablja za naslednje osebe:

(a)  državljane države članice, osebe brez državljanstva in begunce, za katere velja ali je veljala zakonodaja ene ali več držav članic in so ali so bili v okoliščinah, ki vključujejo Združeno kraljestvo, pred datumom začetka uporabe te uredbe, ter za njihove družinske člane in preživele osebe;

(b)  državljane Združenega kraljestva, za katere velja ali je pred datumom začetka uporabe te uredbe veljala zakonodaja ene ali več držav članic, ter za njihove družinske člane in preživele osebe.

Člen 3

Stvarna veljavnost

Ta uredba se uporablja za vsa področja socialne varnosti iz člena 3 Uredbe (ES) št. 883/2004.

Člen 4

Enako obravnavanje

Načelo enakega obravnavanja, kot je določeno v členu 4 Uredbe (ES) št. 883/2004, se uporablja za osebe iz člena 2 te uredbe v zvezi z vsemi okoliščinami, ki so se zgodile ▌pred datumom začetka uporabe te uredbe.

Člen 5

Izenačevanje in seštevanje

1.  Načelo izenačevanja, kot je določeno v členu 5 Uredbe (ES) št. 883/2004, se uporablja v zvezi s pridobljenimi dajatvami ali dohodki ter dejstvi ali dogodki, ki so se zgodili v Združenem kraljestvu pred datumom začetka uporabe te uredbe.

2.  Načelo seštevanja, kot je določeno v členu 6 Uredbe (ES) št. 883/2004, se uporablja v zvezi z zavarovalnimi dobami, dobami zaposlitve, samozaposlitve ali prebivanja v Združenem kraljestvu, ki so se zaključile pred datumom začetka uporabe te uredbe.

3.  Uporabljajo se vse druge določbe Uredbe (ES) št. 883/2004 in Uredbe (ES) št. 987/2009, ki so potrebne za uveljavljanje načel iz odstavkov 1 in 2 tega člena.

Člen 6

Povezanost z drugimi koordinacijskimi instrumenti

1.  Ta uredba ne posega v obstoječe konvencije in sporazume o socialni varnosti med Združenim kraljestvom in eno ali več državami članicami, ki so v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 883/2004 in členom 9 Uredbe (ES) št. 987/2009.

2.  Ta uredba ne posega v konvencije in sporazume o socialni varnosti med Združenim kraljestvom in eno ali več državami članicami, ki se sklenejo po dnevu, ko se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo na podlagi člena 50(3) PEU, in ki zajemajo obdobje pred datumom začetka uporabe te uredbe, če uveljavljajo načela iz člena 5(1) in (2) te uredbe, uporabljajo določbe iz člena 5(3) te uredbe, temeljijo na načelih Uredbe (ES) št. 883/2004 in so v skladu z njenim duhom.

Člen 7

Poročilo

Eno leto po datumu začetka uporabe te uredbe Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o izvajanju te uredbe. V tem poročilu se obravnavajo predvsem praktične težave, s katerimi se srečujejo zadevne osebe, tudi s pomanjkanjem kontinuitete pri koordinaciji sistemov socialne varnosti.

Člen 8

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati ▌dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo na podlagi člena 50(3) PEU.

Vendar pa se ta uredba ne uporablja, če sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom v skladu s členom 50(2) PEU, začne veljati do datuma začetka uporabe te uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Izjava Komisije

Uredba o uvedbi ukrepov za nepredvidljive razmere na področju koordinacije sistemov socialne varnosti po izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije temelji na členu 48 Pogodbe o delovanje Evropske unije (PDEU), saj zadeva ukrepe na področju koordinacije sistemov socialne varnosti. Razširitev te uredbe na državljane tretjih držav v istem pravnem aktu ni mogoča zaradi nezdružljivosti pravnih podlag, saj bi takšna razširitev morala temeljiti na členu 79(2)(b) PDEU.

Komisija meni, da bi morali državljani tretjih držav, ki so zajeti v Uredbi (EU) št. 1231/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010, še naprej imeti korist od osnovnih načel koordinacije sistemov socialne varnosti, ki naj bi bila kodificirana v Uredbi o vzpostavitvi ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih na področju koordinacije sistemov socialne varnosti na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1231/2010 ter uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009, ki ostanejo v veljavi.

Komisija bo razmislila, ali bi bilo treba načela iz te uredbe, če bi se pozneje pokazala potreba, razširiti na državljane tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici in ki so ali so bili skladno z Uredbo (EU) št. 1231/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 zajeti z zakonodajo EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti, da bi potrdili njihove pravice, ki se nanašajo na obdobje, ko je bilo Združeno kraljestvo država članica.

(1)Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019.
(2)Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L 166, 30.4.2004, str. 1).
(3)Uredba (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L 284, 30.10.2009, str. 1).

Zadnja posodobitev: 14. marec 2019Pravno obvestilo