Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/0019(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0161/2019

Ingivna texter :

A8-0161/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/03/2019 - 11.16

Antagna texter :

P8_TA(2019)0180

Antagna texter
PDF 171kWORD 47k
Onsdagen den 13 mars 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade kungarikets utträde ur EU ***I
P8_TA-PROV(2019)0180A8-0161/2019
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen (COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2019)0053),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 48 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0039/2019),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 25 februari 2019 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0161/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution och som kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 mars 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade konungarikets utträde ur unionen
P8_TC1-COD(2019)0019

(Text av betydelse för EES och Schweiz)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 48,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(1), och

av följande skäl:

(1)  Den 29 mars 2017 anmälde Förenade kungariket sin avsikt att utträda ur unionen i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). Fördragen kommer att upphöra att vara tillämpliga på Förenade kungariket från den dag då ett avtal om utträde träder i kraft eller, om det inte finns något sådant avtal, två år efter denna anmälan, det vill säga från den 30 mars 2019, såvida inte Europeiska rådet i samförstånd med Förenade kungariket enhälligt beslutar att förlänga denna tidsfrist.

(2)  I avsaknad av ett avtal om utträde eller en förlängning av tvåårsperioden efter Förenade kungarikets anmälan om sin avsikt att utträda ur unionen kommer unionens regler om samordning av de sociala trygghetssystemen i förordningarna (EG) nr 883/2004(2) och (EG) nr 987/2009(3) att upphöra att vara tillämpliga på och i Förenade kungariket från och med den 30 mars 2019.

(3)  Till följd av detta kan personer som i egenskap av unionsmedborgare har utövat sin legitima rätt till fri rörlighet eller etableringsfrihet enligt artiklarna 45 och 49 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) före dagen för Förenade kungarikets utträde ur unionen, samt deras familjemedlemmar och efterlevande, inte längre kan åberopa unionsreglerna om samordning av de sociala trygghetssystemen när det gäller deras socialförsäkringsrättigheter på grundval av omständigheter och händelser som inträffade och försäkrings-, anställnings-, egenföretagande- eller bosättningsperioder som fullgjordes före utträdesdagen och som berör Förenade kungariket. Statslösa personer och flyktingar som omfattas eller har omfattats av lagstiftningen i en eller flera medlemsstater och som är eller har varit i situationer som berör Förenade kungariket samt deras familjer och efterlevande kommer också att påverkas.

(4)  För att uppnå målet att trygga socialförsäkringsrättigheterna för de berörda personerna bör medlemsstaterna fortsätta att tillämpa unionens principer om likabehandling, likställande och sammanläggning enligt förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009 samt bestämmelserna i dessa förordningar som är nödvändiga för att ge verkan åt de principerna, både vad gäller personer som omfattas, omständigheter eller händelser som inträffat och perioder som fullgjordes före Förenade kungarikets utträde ur unionen.

(5)  Denna förordning påverkar inte befintliga konventioner och avtal om social trygghet mellan Förenade kungariket och en eller flera medlemsstater som ingåtts i överensstämmelse med artikel 8 i förordning (EG) nr 883/2004 och artikel 9 i förordning (EG) nr 987/2009. Denna förordning påverkar inte heller unionens eller medlemsstaternas möjlighet att vidta åtgärder för att hantera det administrativa samarbetet och informationsutbytet med de behöriga institutionerna i Förenade kungariket i syfte att ge verkan åt principerna i denna förordning. Vidare påverkar denna förordning varken unionens eller medlemsstaternas eventuella behörighet att ingå konventioner och avtal om social trygghet med tredjeländer, eller med Förenade kungariket som omfattar perioden efter den dag då fördragen upphör att tillämpas på Förenade kungariket.

(6)  Denna förordning påverkar inte rättigheter som förvärvades eller var på väg att förvärvas i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat före den dag då denna förordning börjar tillämpas. Det krävs gott samarbete för att sådana rättigheter ska skyddas och upprätthållas. Det är viktigt att se till att de berörda personerna får tillgång till lämplig information i god tid.

(7)  Eftersom målet för denna förordning, nämligen att uppnå enhetlig ensidig tillämpning av principerna om likabehandling, likställande och sammanläggning inom den sociala tryggheten, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, med hänsyn till samordningen av deras insatser, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i EU-fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(8)  Med beaktande av att fördragen kommer att upphöra att vara tillämpliga på Förenade kungariket från och med den 30 mars 2019 i avsaknad av ett avtal om utträde eller en förlängning av tvåårsperioden efter Förenade kungarikets anmälan av sin avsikt att utträda ur unionen, och med beaktande av behovet att skapa ett tydligt rättsläge, har det ansetts lämpligt att föreskriva ett undantag från den åttaveckorsperiod som avses i artikel 4 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, fogat till EU-fördraget, EUF-fördraget och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

(9)  Denna förordning bör brådskande träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och tillämpas från och med den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket, såvida inte ett utträdesavtal med Förenade kungariket har trätt i kraft den dagen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I denna förordning ska definitionerna i artikel 1 i förordning (EG) nr 883/2004 och i artikel 1 i förordning (EG) nr 987/2009 gälla.

Artikel 2

Personer som omfattas

Denna förordning är tillämplig på följande personer:

a)  Medborgare i en medlemsstat, statslösa personer och flyktingar som omfattas eller har omfattats av lagstiftningen i en eller flera medlemsstater och som är eller har varit i en situation som berör Förenade kungariket före den dag då denna förordning börjar tillämpas samt deras familjemedlemmar och efterlevande.

b)  Medborgare i Förenade kungariket som omfattas eller har omfattats av lagstiftningen i en eller flera medlemsstater före den dag då denna förordning börjar tillämpas samt deras familjemedlemmar och efterlevande.

Artikel 3

Sakområden

Denna förordning är tillämplig på alla de grenar av den sociala tryggheten som anges i artikel 3 i förordning (EG) nr 883/2004.

Artikel 4

Likabehandling

Principen om likabehandling enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 883/2004 ska tillämpas på de personer som avses i artikel 2 i denna förordning när det gäller alla situationer som inträffat ▌före den dag då den här förordningen börjar tillämpas.

Artikel 5

Likställande och sammanläggning

1.  Principen om likställande enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 883/2004 ska tillämpas på förmåner eller inkomster som förvärvats och omständigheter eller händelser som inträffat i Förenade kungariket före den dag då den här förordningen börjar tillämpas.

2.  Principen om sammanläggning enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 883/2004 ska tillämpas på försäkrings-, anställnings- och bosättningsperioder och perioder med verksamhet som egenföretagare i Förenade kungariket som fullgjordes före den dag då denna förordning börjar tillämpas.

3.  Alla andra bestämmelser i förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 som är nödvändiga för att ge verkan åt de principer som anges i punkterna 1 och 2 i denna artikel ska tillämpas.

Artikel 6

Förhållandet till andra samordningsinstrument

1.  Denna förordning ska inte påverka de befintliga konventioner och avtal om social trygghet mellan Förenade kungariket och en eller flera medlemsstater som är förenliga med artikel 8 i förordning (EG) nr 883/2004 och artikel 9 i förordning (EG) nr 987/2009.

2.  Denna förordning ska inte påverka konventioner och avtal om social trygghet som ingåtts mellan Förenade kungariket och en eller flera medlemsstater efter den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket i enlighet med artikel 50.3 i EU-fördraget och som omfattar tiden före den dag då denna förordning börjar tillämpas, under förutsättning att dessa konventioner och avtal ger verkan åt de principer som anges i artikel 5.1 och 5.2 i den här förordningen, tillämpar de bestämmelser som avses i artikel 5.3 i den här förordningen, grundar sig på principerna i förordning (EG) nr 883/2004 och överensstämmer med principerna i dessa.

Artikel 7

Rapport

Ett år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas ska kommissionen lämna en rapport till Europaparlamentet och till rådet om genomförandet av denna förordning. Rapporten ska i synnerhet behandla praktiska problem som uppstått för de berörda personerna, däribland problem som beror på bristande kontinuitet i samordningen av de sociala trygghetssystemen.

Artikel 8

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft ▌dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med dagen efter den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på och i Förenade kungariket i enlighet med artikel 50.3 i EU-fördraget.

Denna förordning ska dock inte tillämpas om ett utträdesavtal som ingåtts med Förenade kungariket i enlighet med artikel 50.2 i EU-fördraget har trätt i kraft den dag då denna förordning börjar tillämpas.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i ...

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Kommissionens uttalande

Förordningen om fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen grundar sig på artikel 48 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) eftersom den rör åtgärder på området för samordning av de sociala trygghetssystemen. En utvidgning av denna förordning till tredjelandsmedborgare i samma rättsakt är inte möjlig på grund av att de rättsliga grunderna är oförenliga, eftersom en sådan utvidgning skulle behöva grundas på artikel 79.2 b i EUF-fördraget.

Kommissionen anser att tredjelandsmedborgare som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1231/2010 av den 24 november 2010 bör fortsätta att omfattas av de grundläggande principer för samordning av de sociala trygghetssystemen som ska kodifieras i förordningen om fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen, som grundar sig på bestämmelserna i förordning (EU) nr 1231/2010 och förordningarna (EG) nr 883/2004 och 987/2009, som fortsätter att gälla.

Kommissionen kommer emellertid vid behov att i ett senare skede överväga att utvidga principerna i denna förordning till att omfatta tredjelandsmedborgare som lagligen är bosatta i en medlemsstat och som i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1231/2010 av den 24 november 2010 omfattas eller har omfattats av EU:s lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen för att bekräfta deras rättigheter när det gäller den period då Förenade kungariket var en medlemsstat.

(1)Europaparlamentets ståndpunkt av den 13 mars 2019.
(2)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 166, 30.4.2004, s. 1).
(3)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 284, 30.10.2009, s. 1).

Senaste uppdatering: 14 mars 2019Rättsligt meddelande