Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0436(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0063/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0063/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2019 - 16.3
CRE 13/02/2019 - 16.3
PV 13/03/2019 - 11.17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0105
P8_TA(2019)0181

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 236kWORD 65k
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Κοινοί κανόνες διασφάλισης βασικής συνδεσιμότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I
P8_TA-PROV(2019)0181A8-0063/2019
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες διασφάλισης βασικής συνδεσιμότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση (COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0895),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0511/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2019(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 15ης Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0063/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες διασφάλισης βασικής συνδεσιμότητας των οδικών εμπορευματικών και οδικών επιβατικών μεταφορών όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
P8_TC1-COD(2018)0436

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 91 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΣΕΕ»). Οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος συμφωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει συμφωνίας, δύο έτη μετά την εν λόγω γνωστοποίηση, ήτοι από τις 30 Μαρτίου 2019, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφασίσει ομόφωνα να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία.

(2)  Με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, όσον αφορά τη σχέση με τα υπόλοιπα είκοσι επτά κράτη μέλη και ελλείψει ειδικών διατάξεων, παύουν όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο και αφορούν στην πρόσβαση στην αγορά, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1072/2009(3) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4).

(3)  Το πολυμερές σύστημα ποσοστώσεων της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Υπουργών Μεταφορών (ECMT) είναι το μοναδικό άλλο διαθέσιμο νομικό πλαίσιο που θα μπορούσε να παράσχει μια βάση για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την ημερομηνία αποχώρησης. Ωστόσο, λόγω του περιορισμένου αριθμού των αδειών που επί του παρόντος είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο του συστήματος ECMT και του περιορισμένου πεδίου εφαρμογής του αναφορικά με τους καλυπτόμενους τύπους οδικών μεταφορών, το σύστημα επί του παρόντος δεν επαρκεί για την πλήρη αντιμετώπιση των αναγκών των οδικών εμπορευματικών μεταφορών μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου.

(4)  Προκειμένου να αποτραπούν απορρέουσες σοβαρές διαταράξεις, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τη δημόσια τάξη, είναι αναγκαίο να θεσπιστεί μια δέσμη προσωρινών μέτρων τα οποία θα επιτρέπουν στους οδικούς μεταφορείς και στους φορείς εκμετάλλευσης λεωφορείων και πούλμαν που διαθέτουν άδεια από το Ηνωμένο Βασίλειο να πραγματοποιούν οδικές εμπορευματικές και επιβατικές μεταφορές ανάμεσα στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου και των υπόλοιπων είκοσι επτά κρατών μελών, ή από το έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου προς το έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου με διέλευση υπό καθεστώς διαμετακόμισης από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Προκειμένου να διασφαλίζεται η σωστή ισορροπία ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα υπόλοιπα κράτη μέλη, τα παρεχόμενα δικαιώματα θα πρέπει να προϋποθέτουν τη χορήγηση ισοδύναμων δικαιωμάτων και να υπόκεινται σε ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες διασφαλίζουν θεμιτό ανταγωνισμό.

(5)  Tο Γιβραλτάρ δεν περιλαμβάνεται στο εδαφικό πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και κάθε αναφορά στο Ηνωμένο Βασίλειο που αυτός περιέχει δεν περιλαμβάνει το Γιβραλτάρ.

(6)  Το δικαίωμα εκτέλεσης μεταφορών εντός του εδάφους κράτους μέλους ή μεταξύ κρατών μελών αποτελεί θεμελιώδες επίτευγμα της εσωτερικής αγοράς και θα πρέπει, μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και ελλείψει οποιασδήποτε ειδικής διάταξης περί του αντιθέτου, να μην είναι πλέον διαθέσιμο στις επιχειρήσεις οδικών μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου που δεν είναι εγκατεστημένες στην Ένωση. Ωστόσο, θα πρέπει να προβλεφθούν προσωρινά μέτρα σταδιακής κατάργησης για να επιτραπεί στους οδικούς μεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου να πραγματοποιήσουν περιορισμένο αριθμό πρόσθετων μεταφορών εντός του εδάφους της Ένωσης στο πλαίσιο των μεταφορών μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ένωσης. Αμέσως μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ελλείψει συμφωνίας αποχώρησης, τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να συμβάλουν στην αποφυγή αιφνίδιων διαταραχών στη ροή κυκλοφορίας, που αναμένονται από τους επιπλέον ελέγχους των οχημάτων και των εμπορευμάτων τους και απορρεουσών απειλών για τη δημόσια τάξη. Αυτά θα πρέπει να συμβάλουν στη μείωση, πιο συγκεκριμένα, της πίεσης στα συνοριακά σημεία που είναι πολύ λίγα αριθμητικά και που είναι αυτά στα οποία τέτοιες διαταραχές είναι πιο πιθανές, καθώς τα οχήματα δεν χρειάζεται να επιστρέψουν αμέσως. Θα πρέπει να είναι αναλογικά και να μην αναπαράγουν το ίδιο επίπεδο δικαιωμάτων με εκείνα που απολαμβάνουν οι οδικοί μεταφορείς εμπορευμάτων της Ένωσης στο πλαίσιο των κανόνων για την εσωτερική αγορά και θα πρέπει να σταματήσει σταδιακά η εκτέλεσή τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(7)  Ελλείψει ειδικών διατάξεων, η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση θα οδηγήσει επίσης σε σοβαρές διαταραχές, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τη δημόσια τάξη, στο πλαίσιο των υπηρεσιών οδικών επιβατικών μεταφορών. Η Συμφωνία σχετικά με τις έκτακτες διεθνείς μεταφορές επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία(5) ("συμφωνία Interbus") είναι το μοναδικό διαθέσιμο νομικό πλαίσιο που παρέχει μια βάση για τις οδικές επιβατικές μεταφορές με λεωφορείο και πούλμαν μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την ημερομηνία αποχώρησης. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί αυτοτελώς συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία Interbus από την 1η Απριλίου 2019. Ωστόσο, η συμφωνία Interbus καλύπτει μόνο τις έκτακτες γραμμές και, ως εκ τούτου, δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση των διαταραχών που απορρέουν από την αποχώρηση, δεδομένου του μεγάλου αριθμού ανθρώπων που θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών της συμφωνίας Interbus αποτέλεσε ένα πρωτόκολλο που θα καλύπτει τις τακτικές υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών, αλλά δεν αναμένεται να τεθεί σε ισχύ εγκαίρως ώστε να δοθεί μια βιώσιμη εναλλακτική λύση στη σημερινή κατάσταση για την περίοδο αμέσως μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Ως εκ τούτου, για τις τακτικές και ειδικές τακτικές γραμμές μεταφοράς επιβατών με λεωφορεία και πούλμαν, τα ισχύοντα μέσα δεν καλύπτουν τις ανάγκες οδικών επιβατικών μεταφορών μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Για να μετριαστούν απορρέουσες σημαντικές διαταραχές, που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη, είναι επομένως σκόπιμο να επιτραπεί στους μεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου να μεταφέρουν επιβάτες από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ένωση και αντιστρόφως, υπό την προϋπόθεση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα χορηγήσει τουλάχιστον ισοδύναμα δικαιώματα στους μεταφορείς της ΕΕ. Τα εν λόγω δικαιώματα που χορηγούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να περιορίζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να καταστεί δυνατόν να τεθεί σε ισχύ το πρωτόκολλο της συμφωνίας Interbus σχετικά με τις τακτικές γραμμές και να προσχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο στο εν λόγω πρωτόκολλο.

Οι διασυνοριακές μεταφορές με πούλμαν και λεωφορεία μεταξύ της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις κοινότητες που ζουν στις παραμεθόριες περιοχές, προκειμένου να εξασφαλιστεί βασική συνδεσιμότητα μεταξύ των κοινοτήτων, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της Κοινής Ταξιδιωτικής Περιοχής. Η επιβίβαση και αποβίβαση σε περιοχές εκατέρωθεν των συνόρων στηρίζουν τη βιωσιμότητα των εν λόγω υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, η παροχή υπηρεσιών επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών από υπηρεσίες μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να εξακολουθήσει να επιτρέπεται στις παραμεθόριες περιοχές της Ιρλανδίας, στο πλαίσιο των διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία μεταξύ της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Τα δικαιώματα αυτά θα πρέπει να εκχωρηθούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα (έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019), ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή εναλλακτικών λύσεων.

(8)  Για να αποτυπωθεί ο προσωρινός χαρακτήρας δέσμης μέτρων που προβλέπονται στο παρόντα κανονισμό, η εφαρμογή τους θα πρέπει να περιοριστεί σε μια σύντομη χρονική περίοδο και χωρίς να δημιουργεί προηγούμενο. Όσον αφορά τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, οι χρονικοί περιορισμοί θεσπίζονται ενόψει ενδεχόμενων ρυθμίσεων για τη βασική συνδεσιμότητα στο σύστημα ECMT, και με την επιφύλαξη και πιθανών διαπραγματεύσεων και της έναρξης ισχύος μιας μελλοντικής συμφωνίας η οποία θα καλύπτει τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου και μελλοντικές ενωσιακές διατάξεις σχετικά με τις μεταφορές. Όσον αφορά τη μεταφορά επιβατών με λεωφορεία και πούλμαν, ο χρονικός περιορισμός θεσπίζεται προκειμένου να καταστεί δυνατή η έναρξη ισχύος του πρωτοκόλλου της συμφωνίας Interbus σχετικά με τις τακτικές γραμμές και να προσχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο στο εν λόγω πρωτόκολλο, και με την επιφύλαξη ενδεχόμενης μελλοντικής συμφωνίας επ’ αυτού μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου.

(9)  Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του άρθρου 5 ΣΕΕ, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(10)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ επειγόντως και να εφαρμοστεί από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκτός αν μέχρι την εν λόγω ημερομηνία έχει τεθεί σε ισχύ συμφωνία αποχώρησης που θα έχει συναφθεί με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να παύσει να εφαρμόζεται στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Ως εκ τούτου, η Ένωση παύει να ασκεί την αρμοδιότητα που ασκείται μέσω του παρόντος κανονισμού μετά την ημερομηνία αυτή. Με την επιφύλαξη άλλων ενωσιακών μέτρων και υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσης με τα εν λόγω μέτρα, η αρμοδιότητα αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), θα ασκείται και πάλι από τα κράτη μέλη. Οι αντίστοιχες αρμοδιότητες της Ένωσης και των κρατών μελών όσον αφορά τη σύναψη διεθνών συμφωνιών στον τομέα των οδικών μεταφορών καθορίζονται σύμφωνα με τις Συνθήκες και λαμβανομένης υπόψη της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης.

(11)  Όταν απαιτείται για την αντιμετώπιση αναγκών της αγοράς, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»), ώστε να αποκαθίσταται η ισοδυναμία των δικαιωμάτων που χορηγούνται από την Ένωση στους οδικούς μεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και στους φορείς εκμετάλλευσης λεωφορείων και πούλμαν του Ηνωμένου Βασιλείου με τα δικαιώματα που χορηγούνται από το Ηνωμένο Βασίλειο στους οδικούς μεταφορείς της Ένωσης και στους φορείς εκμετάλλευσης λεωφορείων και πούλμαν της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου τα δικαιώματα που χορηγεί το Ηνωμένο Βασίλειο χορηγούνται με βάση το κράτος μέλος προέλευσης, δηλαδή δεν χορηγούνται εξίσου σε όλους τους φορείς της Ένωσης, και να αντιμετωπίζονται περιστατικά αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος των οδικών μεταφορέων της Ένωσης και των φορέων εκμετάλλευσης λεωφορείων και πούλμαν της Ένωσης.

(12)  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα πρέπει να συμμορφώνονται με την αρχή της αναλογικότητας, και οι όροι τους θα πρέπει συνεπώς να είναι ανάλογοι προς τα προβλήματα που προκύπτουν από τη μη χορήγηση ισοδύναμων δικαιωμάτων ή μέσω αθέμιτων όρων ανταγωνισμού. Η αναστολή της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να προβλέπεται από την Επιτροπή μόνο στις σοβαρότερες περιπτώσεις, όταν δεν χορηγούνται από το Ηνωμένο Βασίλειο καθόλου ισοδύναμα δικαιώματα στους οδικούς μεταφορείς της Ένωσης ή στους φορείς εκμετάλλευσης λεωφορείων και πούλμαν της Ένωσης ή όταν τα χορηγούμενα δικαιώματα είναι ελάχιστα ή όταν οι όροι του ανταγωνισμού για τους οδικούς μεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου ή τους φορείς παροχής φορείς εκμετάλλευσης πούλμαν και λεωφορείων διαφέρουν τόσο πολύ από εκείνους των επιχειρήσεων της Ένωσης που η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις της Ένωσης δεν είναι οικονομικά βιώσιμη για αυτές.

(13)  Κατά την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(6). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οποιαδήποτε τέτοια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη δεν επηρεάζει αδικαιολόγητα την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(14)  Για να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα που παρέχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο στους οδικούς μεταφορείς της Ένωσης και στους φορείς εκμετάλλευσης λεωφορείων και πούλμαν της Ένωσης ως ισοδύναμα με τα δικαιώματα που χορηγούνται από τον παρόντα κανονισμό στους οδικούς μεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και στους φορείς εκμετάλλευσης λεωφορείων και πούλμαν του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι επίσης διαθέσιμα σε όλους τους οδικούς μεταφορείς της Ένωσης, θα πρέπει να επεκταθεί προσωρινά το πεδίο εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1073/2009. Οι εν λόγω κανονισμοί καλύπτουν ήδη το τμήμα της διαδρομής μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας στο έδαφος οποιουδήποτε κράτους μέλους διέλευσης υπό καθεστώς διαμετακόμισης. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί, στην περίπτωση αυτή, ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 ισχύει επίσης για το μέρος της διαδρομής που βρίσκεται στο έδαφος του κράτους μέλους φόρτωσης ή εκφόρτωσης και ότι ο κανονισμός 1073/2009 εφαρμόζεται στο μέρος της διαδρομής που πραγματοποιείται στο έδαφος του κράτους μέλους επιβίβασης ή αποβίβασης των επιβατών. Η εν λόγω παράταση έχει στόχο να διασφαλίσει ότι οι φορείς εκμετάλλευσης της Ένωσης θα μπορούν να εκτελούν διασταυρούμενες εμπορικές δραστηριότητες από ή προς το Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και να πραγματοποιούν πρόσθετες στάσεις κατά την διενέργεια από αυτούς επιβατικών μεταφορών,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός καθορίζει προσωρινά μέτρα τα οποία διέπουν τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές καθώς και την παροχή τακτικών και ειδικών τακτικών γραμμών για την μεταφορά επιβατών με πούλμαν ή λεωφορείο μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας («Ηνωμένο Βασίλειο»), μετά την αποχώρησή του από την Ένωση.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)  «όχημα»: σε σχέση με τη μεταφορά εμπορευμάτων, μηχανοκίνητο όχημα ταξινομημένο στο Ηνωμένο Βασίλειο, ή συνδυασμός συζευγμένων οχημάτων από τα οποία τουλάχιστον το μηχανοκίνητο όχημα είναι ταξινομημένο στο Ηνωμένο Βασίλειο, με αποκλειστικό προορισμό τη μεταφορά εμπορευμάτων, είτε ανήκει στην επιχείρηση ή έχει αγοραστεί από αυτήν επί πιστώσει ή έχει μισθωθεί εφόσον, στη δεύτερη αυτή περίπτωση, πληροί τους όρους που καθορίζονται στην οδηγία 2006/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7) και σε σχέση με τη μεταφορά επιβατών, λεωφορείο ή πούλμαν·

2)  «επιτρεπόμενες μεταφορές εμπορευμάτων»:

α)  οι μετακινήσεις ενός οχήματος με φορτίο, από το έδαφος της Ένωσης προς το έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου ή αντιστρόφως, με ή χωρίς διέλευση υπό καθεστώς διαμετακόμισης από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες·

β)  μετά από μετακίνηση με φορτίο από το έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου η οποία καλύπτεται από το στοιχείο α) του παρόντος σημείου, η εκτέλεση εντός επτά ημερών από την εκφόρτωση εντός του εδάφους της Ένωσης έως δύο επιπλέον επιχειρήσεων φόρτωσης και εκφόρτωσης εντός του εδάφους της Ένωσης για περίοδο τεσσάρων μηνών από την πρώτη ημέρα εφαρμογής που ορίζεται στο άρθρο 12 δεύτερο εδάφιο , και μίας επιχείρησης εντός επτά ημερών από την εκφόρτωση εντός του εδάφους της Ένωσης, κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών μηνών·

γ)  οι μετακινήσεις ενός οχήματος με φορτίο από το έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου προς το έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου με διέλευση υπό καθεστώς διαμετακόμισης από το έδαφος της Ένωσης·

δ)  οι μετακινήσεις χωρίς φορτίο σε συνδυασμό με τις μεταφορές που αναφέρονται στα στοιχεία α) και γ)·

3)  «επιτρεπόμενες μεταφορές επιβατών με πούλμαν και λεωφορείο»:

α)  οι μετακινήσεις ενός λεωφορείου ή πούλμαν για τη μεταφορά επιβατών από το έδαφος της Ένωσης προς το έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου ή αντιστρόφως, με ή χωρίς διέλευση υπό καθεστώς διαμετακόμισης από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες·

β)  οι μετακινήσεις ενός λεωφορείου ή πούλμαν για τη μεταφορά επιβάτη από το έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου προς το έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου με διέλευση υπό καθεστώς διαμετακόμισης από το έδαφος της Ένωσης·

γ)  οι μετακινήσεις χωρίς επιβάτες σε συνδυασμό με τις μεταφορές οι οποίες αναφέρονται στα στοιχεία α) και β)·

δ)  η επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών στη μεθοριακή περιοχή της Ιρλανδίας στο πλαίσιο διεθνών τακτικών και ειδικών τακτικών γραμμών μεταξύ της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019·

4)  «παραμεθόριος περιοχή της Ιρλανδίας»: οι κομητείες της Ιρλανδίας που γειτνιάζουν με τα χερσαία σύνορα μεταξύ Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας·

5)  «οδικός μεταφορέας εμπορευμάτων της Ένωσης»: επιχείρηση οδικών εμπορευματικών μεταφορών η οποία διαθέτει έγκυρη κοινοτική άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009·

6)  «οδικός μεταφορέας του Ηνωμένου Βασιλείου»: επιχείρηση εγκατεστημένη στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία επιτρέπεται να εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές και διαθέτει έγκυρη άδεια από το Ηνωμένο Βασίλειο·

7)  «άδεια από το Ηνωμένο Βασίλειο»: εφόσον έχει εκδοθεί σε οδικό μεταφορέα του Ηνωμένου Βασιλείου, άδεια που εκδίδεται από το Ηνωμένο Βασίλειο για τους σκοπούς διεθνών μεταφορών όσον αφορά επιτρεπόμενες μεταφορές εμπορευμάτων, και όταν χορηγείται σε φορέα εκμετάλλευσης πούλμαν και λεωφορείων του Ηνωμένου Βασιλείου, άδεια που εκδίδεται από το Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό τις διεθνείς μεταφορές όσον αφορά επιτρεπόμενες μεταφορές επιβατών με πούλμαν και λεωφορείο·

8)  «λεωφορείο ή πούλμαν»: όχημα που έχει ταξινομηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι κατάλληλο και προορίζεται, λόγω της κατασκευής και του εξοπλισμού του, να μεταφέρει περισσότερους από εννέα επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού·

9)  «τακτικές γραμμές»: οι υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα και διαδρομές, κατά τις οποίες οι επιβάτες μπορούν να επιβιβάζονται και να αποβιβάζονται από το όχημα σε προκαθορισμένα σημεία στάσης·

10)  «ειδικές τακτικές γραμμές»: τακτικές γραμμές, ανεξάρτητα από το ποιος τις οργανώνει, με τις οποίες μεταφέρονται ειδικές κατηγορίες επιβατών, αποκλειομένων άλλων επιβατών·

11)  «φορέας εκμετάλλευσης πούλμαν και λεωφορείων της Ένωσης»: επιχείρηση επιβατικών μεταφορών με πούλμαν και λεωφορείο η οποία διαθέτει έγκυρη κοινοτική άδεια, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/2009·

12)  «φορέας εκμετάλλευσης πούλμαν και λεωφορείων του Ηνωμένου Βασιλείου»: επιχείρηση εγκατεστημένη στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία είναι αδειοδοτημένη να εκτελεί επιβατικές μεταφορές με πούλμαν και λεωφορείο και διαθέτει έγκυρη άδεια από το Ηνωμένο Βασίλειο·

13)  «οδικός μεταφορέας»: οδικός μεταφορέας εμπορευμάτων ή φορέας εκμετάλλευσης πούλμαν και λεωφορείων·

14)  «δίκαιο περί ανταγωνισμού»: οποιοδήποτε δίκαιο που αντιμετωπίζει τις ακόλουθες συμπεριφορές, όταν αυτές μπορεί να επηρεάζουν τις υπηρεσίες οδικών εμπορευματικών μεταφορών ή μεταφορών με πούλμαν ή λεωφορείο·

α)  συμπεριφορές που συνίστανται σε:

i)  συμφωνίες μεταξύ οδικών μεταφορέων ή φορέων εκμετάλλευσης πούλμαν και λεωφορείων αντίστοιχα, αποφάσεις ενώσεων οδικών μεταφορέων ή φορέων εκμετάλλευσης πούλμαν και λεωφορείων και εναρμονισμένες πρακτικές οι οποίες έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού·

ii)  καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης από έναν ή περισσότερους οδικούς μεταφορείς ή φορείς εκμετάλλευσης πούλμαν και λεωφορείων·

iii)  μέτρα που λαμβάνονται ή παραμένουν σε ισχύ από το Ηνωμένο Βασίλειο, σε περίπτωση δημόσιων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων στις οποίες το Ηνωμένο Βασίλειο χορηγεί ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα τα οποία αντίκεινται στο σημείο i) ή ii)· και

β)  συγκεντρώσεις μεταξύ οδικών μεταφορέων ή φορέων εκμετάλλευσης πούλμαν και λεωφορείων αντίστοιχα οι οποίες παρακωλύουν σημαντικά τον πραγματικό ανταγωνισμό, ιδίως ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης·

15)  «επιδότηση»: κάθε χρηματοδοτική συνεισφορά που χορηγείται σε οδικό μεταφορέα από το Δημόσιο ή από άλλον δημόσιο φορέα σε οποιοδήποτε επίπεδο, η οποία παρέχει όφελος, και περιλαμβάνει:

α)  την άμεση μεταφορά κεφαλαίων, όπως επιχορηγήσεις, δάνεια, εισφορά ιδίων κεφαλαίων, τη δυνητική άμεση μεταφορά κεφαλαίων, και την ανάληψη υποχρεώσεων, όπως εγγυήσεις δανείων, εισφορές κεφαλαίου, κυριότητα, πτωχευτική προστασία ή ασφάλιση·

β)  τα διαφυγόντα έσοδα ή τη μη είσπραξη εσόδων που διαφορετικά θα ήταν οφειλόμενα·

γ)  την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν της γενικότερης υποδομής, ή την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών· ή

δ)  τη συνεισφορά ποσών σε κάποιο σύστημα χρηματοδοτήσεων ή ανάθεση ή εντολή σε έναν ιδιωτικό φορέα να διενεργήσει μία ή περισσότερες από τις λειτουργίες που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ), οι οποίες κανονικά υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημοσίου ή άλλου δημόσιου φορέα, και εφόσον η διενέργεια των εν λόγω πράξεων δεν διαφέρει κατ’ ουσίαν από τη συνήθη διενέργεια πράξεων από το Δημόσιο.

Δεν θεωρείται ότι παρέχεται πλεονέκτημα από χρηματοδοτική συνεισφορά χορηγούμενη από το Δημόσιο ή από άλλον δημόσιο φορέα, αν ο ιδιώτης οδικός μεταφορέας με αποκλειστικό κίνητρο την προοπτική κερδοφορίας, στη θέση του εν λόγω δημόσιου φορέα, μπορούσε να έχει χορηγήσει την εν λόγω χρηματοδοτική συνεισφορά·

16)  «ανεξάρτητη αρχή ανταγωνισμού»: αρχή η οποία είναι αρμόδια για την εφαρμογή και την επιβολή του δικαίου ανταγωνισμού, καθώς και για τον έλεγχο των επιχορηγήσεων, και η οποία πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  η αρχή είναι λειτουργικά ανεξάρτητη και κατάλληλα εφοδιασμένη με τους πόρους που απαιτούνται για την επιτέλεση των καθηκόντων της·

β)  κατά την επιτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των εξουσιών της, η αρχή διαθέτει τις απαραίτητες εγγυήσεις ανεξαρτησίας από πολιτική ή άλλη εξωτερική επιρροή και ενεργεί αμερόληπτα· και

γ)  οι αποφάσεις της αρχής υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο·

17)  «διάκριση»: κάθε είδους διαφοροποίηση χωρίς αντικειμενική αιτιολόγηση αναφορικά με την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των δημόσιων υπηρεσιών, η οποία χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών οδικών εμπορευματικών μεταφορών ή υπηρεσιών μεταφορών με πούλμαν και λεωφορείο, ή αναφορικά με τη αντιμετώπισή τους από τις δημόσιες αρχές που σχετίζονται με τις εν λόγω υπηρεσίες·

18)  «έδαφος της Ένωσης»: έδαφος των κρατών μελών στα οποία ισχύουν η ΣΕΕ και η ΣΛΕΕ, και υπό τους όρους που προβλέπονται στις Συνθήκες αυτές.

Άρθρο 3

Δικαίωμα εκτέλεσης επιτρεπόμενων μεταφορών εμπορευμάτων

1.  Οι οδικοί μεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, να διεξάγουν επιτρεπόμενες μεταφορές εμπορευμάτων.

2.  Επιτρεπόμενες μεταφορές εμπορευμάτων των κάτωθι τύπων μπορούν να διεξάγονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, χωρίς να απαιτείται άδεια από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 7):

α)  οι ταχυδρομικές μεταφορές που εκτελούνται στο πλαίσιο καθεστώτος καθολικής υπηρεσίας·

β)  οι μεταφορές οχημάτων που έχουν υποστεί ζημία ή βλάβη·

γ)  οι εμπορευματικές μεταφορές με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η συνολική επιτρεπόμενη μάζα, συμπεριλαμβανομένου του βάρους των ρυμουλκουμένων, δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους·

δ)  οι μεταφορές φαρμάκων, ιατρικών συσκευών και ιατρικού εξοπλισμού, καθώς και άλλων αναγκαίων αντικειμένων, σε περίπτωση βοήθειας έκτακτης ανάγκης, ιδίως κατόπιν φυσικών καταστροφών·

ε)  οι μεταφορές εμπορευμάτων υπό την προϋπόθεση ότι:

i)  τα μεταφερόμενα εμπορεύματα ανήκουν στην επιχείρηση ή έχουν πωληθεί, αγοραστεί, μισθωθεί ή εκμισθωθεί, παραχθεί, εξορυχθεί, μεταποιηθεί ή επισκευαστεί από αυτήν·

ii)  η μεταφορά εξυπηρετεί την προσκόμιση των εμπορευμάτων προς την επιχείρηση, την αποστολή τους από αυτήν, ή τη μετακίνησή τους, είτε εντός είτε εκτός της επιχείρησης για λογαριασμό της·

iii)  τα μηχανοκίνητα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αυτή οδηγούνται από το προσωπικό που απασχολείται από την επιχείρηση ή από προσωπικό που τίθεται στη διάθεση της επιχείρησης δυνάμει συμβατικής υποχρέωσης·

iv)  τα οχήματα που μεταφέρουν τα εμπορεύματα ανήκουν στην επιχείρηση ή έχουν αγοραστεί από αυτήν επί πιστώσει ή έχουν μισθωθεί εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην οδηγία 2006/1/ΕΚ· και

v)  η μεταφορά αυτή συνιστά απλώς επικουρική δραστηριότητα στο πλαίσιο του συνόλου των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Άρθρο 4

Δικαίωμα διεξαγωγής υπηρεσιών τακτικών και ειδικών τακτικών γραμμών με πούλμαν και λεωφορεία

1.  Οι φορείς εκμετάλλευσης πούλμαν και λεωφορείων από το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, να εκτελούν επιτρεπόμενες μεταφορές επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία που αποτελούν τακτικές και ειδικές τακτικές γραμμές.

2.  Οι φορείς εκμετάλλευσης πούλμαν και λεωφορείων από το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να έχουν άδεια η οποία να έχει εκδοθεί πριν την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 6 έως 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/2009, για την παροχή επιτρεπόμενων υπηρεσιών τακτικών και ειδικών τακτικών γραμμών με πούλμαν και λεωφορεία για λογαριασμό τρίτου.

3.  Οι άδειες που εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εάν έχουν ανανεωθεί υπό τους ίδιους όρους ή έχουν τροποποιηθεί όσον αφορά τις στάσεις, τους ναύλους ή το χρονοδιάγραμμα, και με την επιφύλαξη των διατάξεων και διαδικασιών των άρθρων 6 έως 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 για περίοδο ισχύος που δεν εκτείνεται πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2019.

4.  Οι επιτρεπόμενες μεταφορές επιβατών με πούλμαν και λεωφορείο που εκτελούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στο Ηνωμένο Βασίλειο για μη εμπορικούς και μη κερδοσκοπικούς σκοπούς μπορεί να εκτελούνται χωρίς να απαιτείται άδεια από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 7), όταν:

α)  οι μεταφορές αποτελούν απλώς παρεπόμενη δραστηριότητα του νομικού ή φυσικού προσώπου· και

β)  τα χρησιμοποιούμενα οχήματα ανήκουν κατά κυριότητα σε αυτό το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή έχουν αγοραστεί από αυτό με δόσεις ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο μακροπρόθεσμης σύμβασης μίσθωσης, και οδηγούνται από μέλος του προσωπικού αυτού του φυσικού ή νομικού προσώπου, από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή από προσωπικό που απασχολεί η επιχείρηση ή που έχει τεθεί στη διάθεση της επιχείρησης βάσει συμβατικής υποχρέωσης.

Οι εν λόγω μεταφορές εξαιρούνται από οποιοδήποτε σύστημα έγκρισης εντός της Ένωσης, υπό τον όρο ότι το πρόσωπο που ασκεί τη δραστηριότητα κατέχει εθνική άδεια που εκδόθηκε πριν την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/2009.

5.  Τυχόν αλλαγή οχήματος ή διακοπή της μεταφοράς με σκοπό να εκτελεστεί μέρος της διαδρομής από άλλο μέσο μεταφοράς, δεν θίγει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5

Διμερείς συμφωνίες ή ρυθμίσεις

Τα κράτη μέλη δεν διαπραγματεύονται ούτε συνάπτουν διμερείς συμφωνίες ή ρυθμίσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σε θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σε ό,τι αφορά την περίοδο κατά την οποία ισχύει ο παρών κανονισμός. Σε ό,τι αφορά την εν λόγω περίοδο, δεν παρέχουν άλλως στους οδικούς μεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου ή στους φορείς εκμετάλλευσης πούλμαν και λεωφορείων του Ηνωμένου Βασιλείου οποιαδήποτε δικαιώματα άλλα από εκείνα που παρέχονται στον παρόντα κανονισμό, με την επιφύλαξη των υφιστάμενων πολυμερών ρυθμίσεων.

Άρθρο 6

Κοινωνικοί και τεχνικοί κανόνες

Κατά τη διάρκεια των επιτρεπόμενων μεταφορών εμπορευμάτων ή επιβατών με πούλμαν και λεωφορείο σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες:

α)  όσον αφορά μετακινούμενους εργαζομένους και αυτοαπασχολούμενους οδηγούς, οι απαιτήσεις που προβλέπονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8)·

β)  όσον αφορά ορισμένες κοινωνικές διατάξεις που σχετίζονται με τις οδικές μεταφορές, οι απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9)·

γ)  όσον αφορά ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών, οι απαιτήσεις που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10)·

δ)  όσον αφορά τα αρχικά προσόντα των οδηγών και την περιοδική κατάρτιση, οι απαιτήσεις που καθορίζονται στην οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11)·

ε)  όσον αφορά τις μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις και τα μέγιστα επιτρεπόμενα βάρη ορισμένων οδικών οχημάτων, οι απαιτήσεις που προβλέπονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου(12)·

στ)  όσον αφορά την εγκατάσταση και τη χρήση διατάξεων περιορισμού της ταχύτητας σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων με κινητήρα, οι απαιτήσεις που προβλέπονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου(13)·

ζ)  όσον αφορά την υποχρεωτική χρησιμοποίηση ζωνών ασφαλείας και συστημάτων συγκράτησης για παιδιά στα οχήματα, οι απαιτήσεις που προβλέπονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 91/671/ΕΟΚ του Συμβουλίου(14)·

η)  όσον αφορά την απόσπαση εργαζομένων, οι απαιτήσεις που προβλέπονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15).

θ)  όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 181/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16).

Άρθρο 7

Ισοδυναμία δικαιωμάτων

1.  Η Επιτροπή παρακολουθεί τα δικαιώματα που χορηγεί το Ηνωμένο Βασίλειο στους οδικούς μεταφορείς και στους φορείς εκμετάλλευσης πούλμαν και λεωφορείων της Ένωσης και τις συνθήκες άσκησής τους.

2.  Εάν κρίνει ότι τα δικαιώματα που χορηγεί το Ηνωμένο Βασίλειο σε οδικούς μεταφορείς της Ένωσης ή σε φορείς εκμετάλλευσης πούλμαν και λεωφορείων της Ένωσης δεν είναι, de jure ή de facto, ισοδύναμα με εκείνα που χορηγούνται σε επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ή ότι τα δικαιώματα αυτά δεν παρέχονται εξ ίσου σε όλους τους οδικούς μεταφορείς της Ένωσης ή τους φορείς εκμετάλλευσης πούλμαν και λεωφορείων της Ένωσης, η Επιτροπή, προκειμένου να αποκαταστήσει την ισοδυναμία, εκδίδει αμελλητί κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11 με τις οποίες προβαίνει στα παρακάτω:

α)  αναστέλλει την εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 ή του άρθρου 4 παράγραφοι 1 έως 4 του παρόντος κανονισμού, σε περίπτωση που δεν χορηγούνται ισοδύναμα δικαιώματα στους οδικούς μεταφορείς της Ένωσης ή σε περίπτωση που τα χορηγούμενα δικαιώματα είναι ελάχιστα·

β)  θεσπίζει όρια στη χωρητικότητα που επιτρέπεται στους οδικούς μεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου ή στους φορείς εκμετάλλευσης πούλμαν και λεωφορείων του Ηνωμένου Βασιλείου, ή όρια στον αριθμό των διαδρομών, ή σε αμφότερα· ή

γ)  εγκρίνει επιχειρησιακούς περιορισμούς που σχετίζονται με τους τύπους οχημάτων ή τους όρους κυκλοφορίας.

Άρθρο 8

Θεμιτός ανταγωνισμός

1.  Η Επιτροπή παρακολουθεί τις συνθήκες υπό τις οποίες οι επιχειρήσεις της Ένωσης ανταγωνίζονται τις επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου για την παροχή υπηρεσιών οδικών εμπορευματικών μεταφορών και υπηρεσιών λεωφορείων και πούλμαν που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

2.  Εάν κρίνει ότι, ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε εκ των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου είναι σημαντικά λιγότερο ευνοϊκές σε σχέση με εκείνες από τις οποίες επωφελούνται οι επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, η Επιτροπή, προκειμένου να διορθώσει την κατάσταση, εκδίδει αμελλητί κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11 με τις οποίες προβαίνει στα παρακάτω:

α)  αναστέλλει την εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 ή του άρθρου 4 παράγραφοι 1 έως 4, όταν οι συνθήκες ανταγωνισμού για τους οδικούς μεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου ή τους φορείς εκμετάλλευσης λεωφορείων και πούλμαν του Ηνωμένου Βασιλείου διαφέρουν τόσο πολύ από τις συνθήκες που ισχύουν για τους φορείς της Ένωσης, ώστε να μην είναι οικονομικά βιώσιμη για τους τελευταίους η παροχή υπηρεσιών· ή

β)  θεσπίζει όρια στη χωρητικότητα που επιτρέπεται στους οδικούς μεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου ή στους φορείς εκμετάλλευσης πούλμαν και λεωφορείων του Ηνωμένου Βασιλείου, ή όρια στον αριθμό των διαδρομών, ή σε αμφότερα· ή

γ)  εγκρίνει επιχειρησιακούς περιορισμούς που σχετίζονται με τους τύπους οχημάτων ή τους όρους κυκλοφορίας.

3.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, υπό τους όρους που καθορίζονται στην εν λόγω παράγραφο, εκδίδονται για τη διόρθωση των κάτωθι καταστάσεων:

α)  χορήγηση επιδοτήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο·

β)  μη θέση σε ισχύ ή μη αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού από το Ηνωμένο Βασίλειο·

γ)  μη δημιουργία ή μη διατήρηση ανεξάρτητης αρχής ανταγωνισμού από το Ηνωμένο Βασίλειο·

δ)  εφαρμογή προτύπων από το Ηνωμένο Βασίλειο στον τομέα της προστασίας των εργαζομένων, της ασφάλειας ή του περιβάλλοντος ▌τα οποία είναι κατώτερα από εκείνα που προβλέπονται στο ενωσιακό δίκαιο ή, ελλείψει συναφών διατάξεων στο ενωσιακό δίκαιο, κατώτερα από εκείνα που εφαρμόζονται από όλα τα κράτη μέλη ή, σε κάθε περίπτωση, κατώτερα από τα συναφή διεθνή πρότυπα·

ε)  εφαρμογή προτύπων από το Ηνωμένο Βασίλειο στον τομέα της χορήγησης αδειών σε οδικούς μεταφορείς ή σε φορείς εκμετάλλευσης πούλμαν και λεωφορείων τα οποία είναι κατώτερα από τα προβλεπόμενα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009(17)·

στ)  εφαρμογή προτύπων από το Ηνωμένο Βασίλειο στον τομέα των προσόντων και της εκπαίδευσης των επαγγελματιών οδηγών τα οποία είναι κατώτερα από τα προβλεπόμενα στην οδηγία 2003/59/EΚ(18)·

ζ)  εφαρμογή από το Ηνωμένο Βασίλειο κανόνων επιβολής οδικών τελών και φορολόγησης των οδικών μεταφορών που αποκλίνουν από τους κανόνες που θεσπίζονται στην οδηγία 1999/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(19)· και

η)  οποιαδήποτε μορφή διάκρισης σε βάρος οδικών μεταφορέων της Ένωσης.

4.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η Επιτροπή δύναται να ζητεί πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ή από τις επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Εάν αυτές δεν παρέχουν τις ζητούμενες πληροφορίες εντός του εύλογου χρονικού διαστήματος που τάσσει η Επιτροπή ή παρέχουν ατελείς πληροφορίες, η Επιτροπή μπορεί να πράξει σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 9

Επέκταση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1073/2009

1.  Στο πλαίσιο της μεταφοράς εμπορευμάτων μεταξύ του εδάφους της Ένωσης και του εδάφους του Ηνωμένου Βασιλείου, την οποία αναλαμβάνει οδικός μεταφορέας της Ένωσης ο οποίος ασκεί τα δικαιώματα που του παρέχει το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού, και τα οποία είναι ισοδύναμα με τα δικαιώματα που παρέχονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 εφαρμόζεται στο τμήμα της διαδρομής που βρίσκεται στο έδαφος του κράτους μέλους φόρτωσης ή εκφόρτωσης.

2.  Στο πλαίσιο της μεταφοράς επιβατών μεταξύ του εδάφους της Ένωσης και του εδάφους του Ηνωμένου Βασιλείου, την οποία αναλαμβάνει φορέας εκμετάλλευσης πούλμαν και λεωφορείων της Ένωσης ο οποίος ασκεί τα δικαιώματα που του παρέχει το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού, και τα οποία είναι ισοδύναμα με τα δικαιώματα που παρέχονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 εφαρμόζεται στο τμήμα της διαδρομής που βρίσκεται στο έδαφος του κράτους μέλους επιβίβασης ή αποβίβασης.

Άρθρο 10

Διαβουλεύσεις και συνεργασία

1.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διαβουλεύονται και συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, προκειμένου να διασφαλίζουν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2.  Τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος, παρέχουν στην Επιτροπή αμελλητί οποιεσδήποτε πληροφορίες αποκτώνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή κάθε άλλη πληροφορία συναφή με την εφαρμογή των άρθρων 7 και 8.

Άρθρο 11

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και στο άρθρο 8 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

2.   Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 2 ή 8 παράγραφος 2, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

3.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την επομένη της ημέρας κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 ΣΕΕ.

Ωστόσο, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται αν μέχρι την εν λόγω ημερομηνία έχει τεθεί σε ισχύ συμφωνία αποχώρησης που θα έχει συναφθεί με το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 ΣΕΕ.

Ο παρών κανονισμός παύει να εφαρμόζεται στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1)Γνώμη της 20ής Φεβρουαρίου 2019 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019.
(3)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 72).
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 88).
(5) ΕΕ L 321 της 26.11.2002, σ. 13.
(6) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(7)Οδηγία 2006/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές (ΕΕ L 33 της 4.2.2006, σ. 8).
(8)Οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών (ΕΕ L 80 της 23.3.2002, σ. 35).
(9)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 1).
(10)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών (ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 1).
(11) Οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 226 της 10.9.2003, σ. 4).
(12)Οδηγία 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1996, σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές (ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 5).
(13)Οδηγία 92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1992, σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση διατάξεων περιορισμού της ταχύτητας σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων με κινητήρα στην Κοινότητα (ΕΕ L 57 της 2.3.1992, σ. 27).
(14)Οδηγία 91/671/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1991, για την υποχρεωτική χρησιμοποίηση ζωνών ασφαλείας και συστημάτων συγκράτησης για παιδιά στα οχήματα (ΕΕ L 373 της 31.12.1991, σ. 26).
(15)Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1).
(16) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 181/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 1).
(17) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου (EE L 300 της 14.11.2009, σ. 51).
(18) Οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 226 της 10.9.2003, σ. 4).
(19)Οδηγία 1999/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 1999, περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής (ΕΕ L 187 της 20.7.1999, σ. 42).

Τελευταία ενημέρωση: 19 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου