Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0433(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0062/2019

Внесени текстове :

A8-0062/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/02/2019 - 16.4
CRE 13/02/2019 - 16.4
PV 13/03/2019 - 11.18

Приети текстове :

P8_TA(2019)0106
P8_TA(2019)0182

Приети текстове
PDF 238kWORD 69k
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
P8_TA-PROV(2019)0182A8-0062/2019
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза (COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0893),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 100, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0510/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 20 февруари 2019 г. (1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 27 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A8-0062/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
P8_TC1-COD(2018)0433

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  На 29 март 2017 г. Обединеното кралство представи нотификацията за намерението си да се оттегли от Съюза съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз. Договорите ще престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство, считано от датата на влизане в сила на споразумение за оттегляне или при липса на такова две години след посочената нотификация, а именно от 30 март 2019 г., освен ако Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство не реши с единодушие да продължи този срок.

(2)  Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета(3) определя условията за предоставянето на оперативни лицензи от Съюза на въздушни превозвачи и установява свободата на предоставяне на въздухоплавателни услуги в рамките на ЕС.

(3)  Ако липсват специални разпоредби, оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз ще прекрати всички права и задължения, произтичащи от правото на Съюза по отношение на достъпа до пазара, както е определено в Регламент (ЕО) № 1008/2008, доколкото това засяга връзката между Обединеното кралство и останалите 27 държави членки.

(4)  Поради това е необходимо да се установи набор от временни мерки, които да дадат възможност на превозвачите, лицензирани в Обединеното кралство, да предоставят въздухоплавателни услуги между неговата територия и останалите 27 държави членки. За да се гарантира добро равновесие между Обединеното кралство и останалите 27 държави членки, предоставените по този начин права следва да зависят от предоставянето на еквивалентни права от Обединеното кралство на въздушните превозвачи, лицензирани в Съюза и да подлежат на определени условия, които да осигуряват лоялна конкуренция.

(5)  За да отрази неговия временен характер, прилагането на настоящия регламент следва да се ограничи до кратък период от време, без да се засягат евентуалните преговори и влизането в сила на едно бъдещо споразумение, което обхваща предоставянето на въздухоплавателни услуги с Обединеното кралство и по което Съюзът е страна. По негова препоръка Комисията следва да получи възможно най-скоро разрешение да договори всеобхватно споразумение за въздушен транспорт с Обединеното кралство. Такова споразумение следва да бъде договорено и сключено незабавно.

(6)  За да се поддържат взаимноизгодни равнища на свързаност, следва да се предвидят договорености за маркетингово сътрудничество, като споделяне на кодове, както за въздушните превозвачи от Обединеното кралство, така и за въздушните превозвачи от Съюза в съответствие с принципа на реципрочност.

(7)  С оглед на изключителните и уникални обстоятелства, които изискват приемането на настоящия регламент, и в съответствие с Договорите е целесъобразно Съюзът временно да упражнява съответната споделена компетентност, която му е предоставена от Договорите. Всяко въздействие на настоящия регламент върху разделението на компетентностите между Съюза и държавите членки обаче следва да бъде строго ограничено във времето. Следователно компетентността, упражнявана от Съюза, следва да се упражнява само по отношение на периода на прилагане на настоящия регламент. Съответно упражняваната по този начин споделена компетентност ще престане да се упражнява от Съюза веднага щом настоящият регламент престане да се прилага. Ето защо, в съответствие с член 2, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, държавите членки отново ще упражняват компетентността си от този момент. Освен това се припомня, че съгласно посоченото в Протокол № 25 относно упражняването на споделена компетентност, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, упражняването на компетентността на Съюза в настоящия регламент обхваща само онези елементи, които се уреждат от настоящия регламент, и не обхваща цялата област. Съответната компетентност на Съюза и на държавите членки по отношение на сключването на международни споразумения в областта на въздушния транспорт се определят в съответствие с Договорите и като се взема предвид съответното законодателство на Съюза.

(8)  Съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008 за да се поддържат валидни оперативни лицензи, въздушните превозвачи от Съюза трябва по-специално да спазват по всяко време изискванията за собственост и контрол от посочения регламент. В случай че оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза се осъществи без споразумението за оттегляне, някои въздушни превозвачи от Съюза вероятно ще срещат трудности при спазването на тези изисквания, считано от датата на оттегляне. Следователно е необходимо да се въведат извънредни мерки. В съответствие с принципите на равно третиране и пропорционалност тези мерки следва да бъдат ограничени до строго необходимото за справяне с проблемите, произтичащи от хаотичното оттегляне на Обединеното кралство от Съюза. С оглед на същите принципи е необходимо и да се създадат механизми, за да се позволи внимателно наблюдение на напредъка по отношение на спазването на изискванията за собственост и контрол, както и да се отнема оперативният лиценз, когато това е необходимо. За да се избегне внезапно прекратяване на операциите и да се даде възможност по-специално за репатриране на засегнатите пътници, отмяната на несъответстващия на изискванията оперативен лиценз, в случай че не е представен подходящ план за коригиращи действия, следва да влезе в сила две седмици след решението за отмяна.

(9)  Настоящият регламент следва да не възпрепятства държавите членки да издават разрешения за извършване на редовни въздухоплавателни услуги от въздушни превозвачи от Съюза при упражняването на предоставени им от Обединеното кралство права, както в ситуации, възникващи в контекста на международни споразумения. По отношение на тези разрешения държавите членки следва да не дискриминират въздушните превозвачи от Съюза.

(10)  Комисията и държавите членки следва да разрешат проблемите, които могат да засегнат съществуващите схеми за разпределение на въздушното движение в резултат на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза. По-специално следва да се вземат подходящи мерки, така че да може да се осигури пълно съответствие с тези схеми и да се осигури, доколкото е възможно, плавен преход, за да се избегнат смущения за пътниците и дружествата в Съюза.

(11)  За да се осигурят еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на приемането на мерки, за да се гарантира справедлива степен на реципрочност между правата, предоставени едностранно от Съюза и Обединеното кралство на въздушните превозвачи на другата страна, както и да се гарантира, че въздушните превозвачи от Съюза могат да се конкурират с въздушните превозвачи от Обединеното кралство при справедливи условия при предоставянето на въздухоплавателни услуги. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(4). Като се има предвид потенциалното им въздействие върху въздушните връзки на държавите членки, за приемането на тези мерки следва да се използва процедурата по разглеждане. Комисията следва да приема актове за изпълнение с незабавно приложение, когато това се изисква по наложителни причини за спешност в надлежно обосновани случаи. Такива надлежно обосновани случаи биха могли да бъдат случаите, в които Обединеното кралство не предоставя равностойни права на въздушните превозвачи от Съюза и по този начин води до явен дисбаланс или в които по-неблагоприятни условия на конкуренция от тези, с които се ползват въздушните превозвачи от Обединеното кралство при предоставянето на попадащи в обхвата на настоящия регламент въздухоплавателни услуги, представляват заплаха за икономическата жизнеспособност на въздушните превозвачи от Съюза.

(12)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно определянето на временни мерки за въздушния транспорт между Съюза и Обединеното кралство в случай че не се постигне споразумение за оттегляне, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради неговия обхват и последици може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на посочената цел.

(13)  Териториалният обхват на настоящия регламент и всяко позоваване на Обединеното кралство в него не включват Гибралтар.

(14)  Настоящият регламент не засяга правното положение на Кралство Испания по отношение на суверенитета над територията, на която се намира летището на Гибралтар.

(15)  Разпоредбите на настоящия регламент следва спешно да влязат в сила и по принцип следва да се прилагат от деня следващ деня, в който Договорите престанат да се прилагат спрямо ▌Обединеното кралство, освен ако до този момент не е влязло в сила споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство. За да се даде обаче възможност за провеждане на необходимите административни процедури възможно най-рано, някои разпоредби следва да се прилагат считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Обхват

С настоящия регламент се определя набор от временни мерки, които да уреждат въздушния транспорт между Съюза и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия („Обединеното кралство“) след оттеглянето му от Съюза.

Член 2

Упражняване на компетентността

1.   Упражняването на компетентността на Съюза съгласно настоящия регламент се ограничава до периода на прилагане на настоящия регламент, съгласно определеното в член 16, параграф 4. След края на този период Съюзът незабавно престава да упражнява тази компетентност и държавите членки упражняват отново своята компетентност в съответствие с член 2, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

2.   Упражняването на компетентността на Съюза съгласно настоящия регламент не засяга компетентността на държавите членки по отношение на правата на въздушно движение при текущи или бъдещи преговори, подписване или сключване на международни споразумения, свързани с въздухоплавателни услуги с която и да било друга трета държава и с Обединеното кралство по отношение на периода след прекратяване на прилагането на настоящия регламент.

3.  Упражняването на компетентността от Съюза, посочено в параграф 1, обхваща само елементите, които се уреждат от настоящия регламент.

4.  Настоящият регламент не засяга съответните области на компетентност на Съюза и на държавите членки в областта на въздушния транспорт по отношение на елементи, различни от тези, които се уреждат от настоящия регламент.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)  „въздушен транспорт“ означава превоз с въздухоплавателно средство на пътници, багаж, товари и поща, поотделно или заедно, предлаган на обществеността срещу възнаграждение или под наем, който включва редовни и нередовни (чартърни) въздухоплавателни услуги;

2)  „международен въздушен транспорт“ означава въздушен превоз, който преминава през въздушното пространство над територията на повече от една държава;

3)  „въздушен превозвач от Съюза“ означава въздушен превозвач с валиден оперативен лиценз, предоставен от компетентен лицензиращ орган в съответствие с глава II от Регламент (ЕО) № 1008/2008;

4)  „въздушен превозвач от Обединеното кралство“ означава въздушен превозвач, който:

а)  е установил основното си място на стопанска дейност в Обединеното кралство; и

б)  изпълнява едно от следните две условия:

i)  Обединеното кралство и/или граждани на Обединеното кралство притежават повече от 50% от предприятието и упражняват действителен контрол над него — пряко или косвено, чрез едно или повече междинни предприятия; или

ii)  държави членки на Съюза и/или граждани на държави членки на Съюза, и/или други държави от Европейското икономическо пространство и/или граждани на тези държави, в каквато и да било комбинация, независимо дали сами или съвместно с Обединеното кралство и/или граждани на Обединеното кралство, притежават повече от 50% от предприятието и упражняват действителен контрол над него — пряко или косвено, чрез едно или повече междинни предприятия;

в)  в случая, посочен в буква б), подточка ii), е притежавал валиден оперативен лиценз в съответствие с Регламент (ЕО) № 1008/2008 в деня преди първия ден от прилагането на настоящия регламент, посочен в член 16, параграф 2, първа алинея;

5)  „действителен контрол“ означава отношение, установено в резултат на упражняване на права, въз основа на договори или по друг начин, които заедно или поотделно и с оглед на съществуващите фактически обстоятелства или приложимото право дават възможност за пряко или непряко упражняване на решаващо влияние върху дадено предприятие, по-специално чрез:

а)  право на ползване на всички или част от активите на предприятието;

б)  права или договори, с които се предоставя решаващо влияние върху състава, гласуването или решенията на органите на предприятието или които по друг начин предоставят решаващо влияние върху управлението на дейността на предприятието;

6)  „право в областта на конкуренцията“ означава право, което разглежда следното поведение, доколкото то може да засегне въздухоплавателните услуги:

а)  следните деяния:

i)  споразумения между въздушни превозвачи, решения на сдружения на въздушни превозвачи и съгласувани практики, които имат за цел или резултат предотвратяването, ограничаването или изкривяването на конкуренцията;

ii)  злоупотреби с господстващо положение на пазара от страна на един или повече въздушни превозвачи;

iii)  мерки, въведени или оставени в сила от Обединеното кралство при публични предприятия и предприятия, на които Обединеното кралство предоставя специални и изключителни права и които са в противоречие с подточки i) или ii); както и

б)  концентрации между въздушни превозвачи, които засягат съществено ефективната конкуренция, по-специално в резултат на установяване или засилване на господстващо положение;

7)  „субсидия“ означава всеки финансов принос, предоставен на даден въздушен превозвач или летище от правителствен или друг публичен орган на всяко равнище, който му осигурява ползи, включително:

а)  пряко прехвърляне на средства, например безвъзмездни средства, заеми или вливане на капитал, потенциално пряко прехвърляне на средства, поемане на финансови задължения като гаранции по заеми, вноски в капитала, собственост, защита от банкрут или застраховка;

б)  отказ или несъбиране на дължими приходи;

в)  предоставяне на стоки или услуги, различни от общата инфраструктура, или закупуване на стоки или услуги; или

г)  заплащане на вноски във фондове или упълномощаване или възлагане на частна организация да изпълнява една или повече от функциите, посочени в букви а), б) и в), които обикновено се упражняват от правителствен или друг публичен орган, като практиката в действителност не се отличава от практиките, които обичайно се следват от правителствата;

Не се смята за осигуряване на ползи чрез финансов принос от страна на правителствен или друг публичен орган, ако частен пазарен оператор, единствено воден от перспективи за рентабилност, в същото положение като въпросния публичен орган, би направил същия финансов принос;

8)  „независим орган за защита на конкуренцията“ означава орган, който отговаря за прилагането и спазването на правото в областта на конкуренцията, както и за контрола на субсидиите, и изпълнява всички изброени по-долу условия:

а)  органът е оперативно независим и разполага с всички необходими ресурси, за да изпълнява задачите си;

б)  при изпълнението на своите задължения и упражняването на своите правомощия той разполага с необходимите гаранции за независимост от политическа или друга външна намеса и действа безпристрастно; както и

в)  неговите решения подлежат на съдебен контрол;

9)  „дискриминация“ означава различно третиране по какъвто и да било признак без обективна обосновка по отношение на предоставянето на стоки или услуги, включително обществени услуги, използвано при извършването на въздухоплавателни услуги или по отношение на третирането от страна на публичните органи, свързани с тези услуги;

10)  „редовна въздухоплавателна услуга“ означава серия от полети, притежаващи всяка от следните характеристики:

а)  за всеки полет местата и/или капацитетът за превоз на товари, и/или поща са предоставени за индивидуално закупуване от масовия потребител (директно от въздушния превозвач или от неговите упълномощени представители);

б)  извършва се така, че да обслужва въздушното движение между същите две или повече летища:

i)  съгласно обявено разписание; или

ii)  чрез полети, които са толкова редовни или чести, че представляват установима систематична серия;

11)  „нередовна въздухоплавателна услуга“ означава търговска въздухоплавателна услуга, изпълнявана по начин, различен от редовната въздухоплавателна услуга;

12)  „територия на Съюза“ означава територията, вътрешните води и териториалните морета на държавите членки, към които се прилагат Договорът за Европейския съюз и Договорът за функционирането на Европейския съюз и при условията, определени в тези договори, както и въздушното пространство над тях;

13)  „територия на Обединеното кралство“ означава територията, вътрешните води и териториалните морета на Обединеното кралство и въздушното пространство над тях;

14)  „Чикагска конвенция“ означава Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписана в Чикаго на 7 декември 1944 г.

Член 4

Права на въздушно движение

1.  При условията, определени в настоящия регламент, въздушните превозвачи от Обединеното кралство могат:

а)  да прелитат над територията на Съюза без кацане;

б)  да спират на територията на Съюза с нетърговска цел по смисъла на Чикагската конвенцията;

в)  да извършват редовни и нередовни международни въздухоплавателни услуги за пътници, комбинация от пътници и товари и изцяло товарни услуги между всеки две точки, една от които е разположена на територията на Обединеното кралство, а другата — на територията на Съюза;

г)  за максимален срок от пет месеца от първия ден на прилагане, посочен в член 16, параграф 2, първа алинея, извършват редовни и нередовни международни въздухоплавателни услуги, включващи изцяло товарни услуги, между всяка двойка точки, едната от които се намира на територията на Съюза, а другата – на територията на трета държава, като част от услуга с произход или местоназначение на територията на Обединеното кралство. Общият сезонен капацитет, осигуряван от въздушните превозвачи от Обединеното кралство ▌за тези услуги, не надхвърля общия брой на честотите, експлоатирани от тези превозвачи за тези услуги съответно през зимния и летния сезон на ▌2018 г., pro rata temporis;

д)  за максимален период от седем месеца от първия ден на прилагане, посочен в член 16, параграф 2, първа алинея, да продължат да предоставят редовни въздухоплавателни услуги по маршрути, които са предмет на задължения за обществена услуга, когато правото на извършване на дейност е предоставено в съответствие с членове 16 и 17 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 преди датата на прилагане на настоящия регламент и при спазване на условията за тези услуги, посочени в Регламент (ЕО) № 1008/2008.

2.  Държавите членки използват периода, посочен в параграф 1, буква д), за да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират продължаването на считаните за необходими обществени услуги след изтичането на този срок в съответствие с членове 16 и 17 от Регламент (ЕО) № 1008/2008.

3.  Държавите членки не водят преговори, нито встъпват в двустранни споразумения или договорености за въздухоплавателни услуги с Обединеното кралство по въпроси, попадащи в обхвата на настоящия регламент, по отношение на периода, през който той се прилага. По отношение на този период те не предоставят по друг начин на превозвачи от Обединеното кралство права във връзка с въздушния транспорт, различни от предоставените с настоящия регламент.

Член 5

Договорености за маркетингово сътрудничество

1.  Въздухоплавателните услуги в съответствие с член 4 от настоящия регламент могат да бъдат предоставяни съгласно договорености за маркетингово сътрудничество, като споразумения за осигуряване на блок-места или договорености за съвместно използване на кодове, както следва:

а)  въздушният превозвач от Обединеното кралство може да действа в качеството на търговски превозвач по отношение на всеки опериращ превозвач, който е въздушен превозвач от Съюза или въздушен превозвач от Обединеното кралство, или всеки опериращ превозвач от трета държава, който съгласно правото на Съюза или, според случая, съгласно правото на съответната държава членка или съответните държави членки, разполага с необходимите права за въздушни превози, както и правото неговите превозвачи да упражняват посочените права посредством въпросното споразумение.

б)  въздушният превозвач от Обединеното кралство може да действа в качеството на опериращ превозвач по отношение на всеки търговски превозвач, който е въздушен превозвач от Съюза или въздушен превозвач от Обединеното кралство, или всеки търговски превозвач от трета държава, който съгласно правото на Съюза или, според случая, съгласно правото на съответната държава членка или съответните държави членки, разполага с необходимите права за въздушни маршрути, както и правото неговите превозвачи да упражняват посочените права посредством въпросното споразумение.

2.  В никакъв случай, било в качеството на опериращ превозвач или на търговски превозвач, не се прибягва до договорености за маркетингово сътрудничество, които водят до упражняването от страна на въздушен превозвач от Обединеното кралство на права, различни от предвидените в член 4, параграф 1.

3.  В никакъв случай правата, предоставени на въздушни превозвачи от Обединеното кралство съгласно параграф 1, не се тълкуват като права, предоставящи на въздушни превозвачи от трета държава каквито и да е права, различни от правата, с които те разполагат съгласно правото на Съюза или правото на съответната държава членка или съответните държави членки.

4.  Съответните държави членки изискват договореностите, посочени в параграф 1, да бъдат одобрени от техните компетентни органи за целите на проверката на съответствието с условията, предвидени в настоящия член, и с приложимите изисквания в правото на Съюза и националното право, по-специално по отношение на безопасността и сигурността.

Член 6

Лизинг на въздухоплавателни средства

1.  При упражняването на правата, предвидени в член 4, параграф 1, въздушен превозвач от Обединеното кралство може да предоставя въздухоплавателни услуги със собствени въздухоплавателни средства и във всички от следните случаи:

а)  при използване на въздухоплавателни средства, наети без екипаж от който и да е лизингодател;

б)  при използване на въздухоплавателни средства, наети с екипаж от всеки друг въздушен превозвач от Обединеното кралство;

в)  при използване на въздухоплавателни средства, наети с екипаж от въздушни превозвачи от друга държава, различна от Обединеното кралство, при условие че лизингът е обоснован от извънредни нужди, сезонен капацитет или оперативни затруднения на лизингополучателя и че лизингът не надхвърля срока, който е строго необходим за удовлетворяване на тези нужди или за преодоляване на тези затруднения.

2.  Съответните държави членки изискват договореностите, посочени в параграф 1, да бъдат одобрени от националните компетентни органи за целите на проверката на съответствието с условията, предвидени в този параграф, и с приложимите изисквания в правото на Съюза и националното право, по-специално по отношение на безопасността и сигурността.

Член 7

Третиране на оперативни лицензи с оглед на изискванията за собственост и контрол

1.  Чрез дерогация от член 8 от Регламент (ЕО) № 1008/2008, когато въздушен превозвач, притежаващ оперативен лиценз, издаден от държава членка, различна от Обединеното кралство, престане да отговаря на изискванията, посочени в член 4, буква е) от същия регламент („изискванията за собственост и контрол“), поради оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, неспазването на тези изисквания не засяга действието на оперативния лиценз до края на период от шест месеца от първия ден на прилагане, посочен в член 16, параграф 2, първа алинея от настоящия регламент, ако са изпълнени условията, определени в параграфи 2 — 5 от настоящия член.

2.  В срок от две седмици от влизането в сила на настоящия регламент въздушният превозвач представя на компетентния лицензиращ орган план за коригиращи действия. Този план определя, по пълен и точен начин, мерките, предназначени да постигнат пълно съответствие с изискванията за собственост и контрол най-късно на първия ден след периода, посочен в параграф 1 от настоящия член. Ако въздушният превозвач не е представил план в рамките на определения срок, компетентният лицензиращ орган, след като даде на съответния въздушен превозвач възможност да изрази своите виждания, незабавно отменя оперативния лиценз, но най-рано от датата, посочена в член 16, параграф 2, първа алинея, и информира Комисията за това. Подобна отмяна влиза в сила две седмици след решението на лицензиращия орган, но най-рано от датата, посочена в член 16, параграф 2. Компетентният лицензиращ орган уведомява въздушния превозвач за своето решение и информира Комисията.

3.  Ако съответният въздушен превозвач е представил план за коригиращи действия в рамките на срока, посочен в параграф 2, в срок от два месеца от получаването на плана компетентният лицензиращ орган оценява дали изложените в него мерки ще доведат до постигане на пълно съответствие с изискванията за собственост и контрол най-късно на първия ден след периода, посочен в параграф 1, и дали е вероятно въздушният превозвач да изпълни мерките до тази дата. Компетентният лицензиращ орган уведомява въздушния превозвач и Комисията за своята оценка.

4.  Ако компетентният лицензиращ орган, след като предостави възможност на съответния въздушен превозвач да изложи своите виждания, установи, че предвидените в плана мерки няма да доведат до постигане на пълно съответствие с изискванията за собственост и контрол най-късно на първия ден след периода, посочен в параграф 1, или когато изглежда малко вероятно съответният въздушен превозвач да изпълни мерките до посочената дата, той може незабавно да отнеме оперативния лиценз. Подобна отмяна влиза в сила две седмици след решението на лицензиращия орган. Компетентният лицензиращ орган уведомява въздушния превозвач за своето решение и информира Комисията.

5.  Ако компетентният лицензиращ орган установи, че предвидените в плана мерки ще доведат до постигане на пълно съответствие с изискванията за собственост и контрол най-късно на първия ден след периода, посочен в параграф 1, и когато изглежда вероятно въздушният превозвач да изпълни мерките до тази дата, той следи отблизо и непрекъснато изпълнението на плана и редовно информира Комисията за своите констатации.

6.  Преди края на периода, посочен в параграф 1, компетентният лицензиращ орган решава дали въздушният превозвач напълно отговаря на изискванията за собственост и контрол. Ако компетентният лицензиращ орган, след като е дал възможност на съответния въздушен превозвач да изложи своите виждания, реши, че въздушният превозвач не спазва изцяло изискванията за собственост и контрол, той отменя оперативния лиценз от първия ден след периода, посочен в параграф 1.

7.  Ако, след като е предоставила възможност на компетентния лицензиращ орган и на съответния въздушен превозвач да изложат своите виждания, Комисията констатира, че компетентният лицензиращ орган не е отменил съответния оперативен лиценз, когато тази отмяна се изисква съгласно параграф 2 или параграф 6 от настоящия член, Комисията, в съответствие с член 15, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1008/2008, изисква от компетентния лицензиращ орган да отнеме оперативния лиценз. Прилагат се разпоредбите на член 15, параграф 3, трета и четвърта алинея от посочения регламент.

8.  Настоящият член не засяга прилагането на останалите разпоредби, посочени в Регламент (ЕО) № 1008/2008.

Член 8

Еквивалентност на правата

1.  Комисията следи правата, предоставени от Обединеното кралство на въздушните превозвачи от Съюза и условията за тяхното упражняване.

2.  Ако Комисията сметне, че правата, предоставени от Обединеното кралство на въздушните превозвачи от Съюза не са de jure или de facto еквивалентни на тези, предоставени на въздушни превозвачи от Обединеното кралство съгласно настоящия регламент, или че тези права не са еднакво достъпни за всички превозвачи от Съюза, за да възстанови равностойността ▌ Комисията трябва незабавно да приеме актове за изпълнение за:

а)  да въведе ограничения за допустимия капацитет за редовни въздухоплавателни услуги, предоставен на въздушните превозвачи от Обединеното кралство, ▌и да изиска от държавите членки да адаптират съответно оперативните лицензи (вече съществуващи или новоиздадени) на въздушните превозвачи от Обединеното кралство;

б)  да изиска от държавите членки да откажат, да прекратят временно или да отменят посочените оперативни лицензи; или

в)  да наложи финансови задължения или оперативни ограничения.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2. Те се приемат в съответствие с неотложната процедура, посочена в член 15, параграф 3, когато в надлежно обосновани случаи на сериозна липса на еквивалентност за целите на параграф 2, това се изисква по наложителни причини за спешност.

Член 9

Лоялна конкуренция

1.  Комисията наблюдава условията, при които въздушните превозвачи и летищата на Съюза се конкурират с въздушните превозвачи и летищата на Обединеното кралство за предоставянето на въздухоплавателните услуги, обхванати от настоящия регламент.

2.  Ако сметне, че в резултат на някоя от ситуациите, посочени в параграф 3 от настоящия член, тези условия са значително по-неблагоприятни от предоставените на въздушните превозвачи от Обединеното кралство, с цел да поправи това положение ▌ Комисията трябва незабавно да приеме актове за изпълнение за:

а)  да въведе ограничения за допустимия капацитет за редовни въздухоплавателни услуги, предоставен на въздушните превозвачи от Обединеното кралство, ▌и да изиска от държавите членки да адаптират съответно оперативните лицензи (вече съществуващи или новоиздадени) на въздушните превозвачи от Обединеното кралство;

б)  да изиска от държавите членки да откажат, да прекратят временно или да отменят посочените оперативни лицензи за някои или всички въздушни превозвачи от Обединеното кралство; или

в)  да наложи финансови задължения или оперативни ограничения.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2. Те се приемат в съответствие с неотложната процедура, посочена в член 15, параграф 3, когато в надлежно обосновани случаи на сериозна заплаха за икономическата жизнеспособност на една или повече дейности на въздушни превозвачи от Съюза, това се изисква по наложителни причини за спешност.

3.  Актовете за изпълнение, посочени в параграф 2, в съответствие с условията, посочени в този параграф, се приемат за коригиране на следните ситуации:

а)  ако Обединеното кралство предоставя субсидии;

б)  ако Обединеното кралство не приеме или не прилага ефективно правото в областта на конкуренцията;

в)  ако Обединеното кралство не създаде или не поддържа независим орган за защита на конкуренцията;

г)  ако Обединеното кралство прилага стандарти в областта на защитата на работниците, безопасността, сигурността, околната среда или правата на пътниците, които са по-неблагоприятни от стандартите, залегнали в правото на Съюза, а ако в правото на Съюза липсват съответните разпоредби — по-неблагоприятни от стандартите, прилагани от всички държави членки или във всички случаи по-неблагоприятни от съответните международни стандарти;

д)  ако е налице каквато и да било форма на дискриминация спрямо въздушните превозвачи от Съюза.

4.  За целите на параграф 1 Комисията може да поиска информация от компетентните органи, въздушните превозвачи или летищата на Обединеното кралство. Ако компетентните органи, въздушните превозвачи или летищата на Обединеното кралство не предоставят поисканата информация в разумен срок, препоръчан от Комисията, или ако предостави непълна информация, Комисията може да процедира в съответствие с параграф 2.

5.  Регламент (EО) № 868/2004 на Европейския парламент и на Съвета(5) не се прилага по въпроси, попадащи в обхвата на настоящия регламент.

Член 10

Оперативни лицензи

1.  Без да се засяга правото на Съюза и националното право в областта на безопасността на въздухоплаването, за да упражняват правата, предоставени им по силата на член 4, въздушните превозвачи от Обединеното кралство са длъжни да получат оперативен лиценз от всяка държава членка, в която желаят да осъществяват дейност.

2.  При получаване на заявление за оперативен лиценз от въздушен превозвач от Обединеното кралство съответната държава членка предоставя подходящия оперативен лиценз, ако:

а)  превозвачът от Обединеното кралство, подал заявлението, има валиден оперативен лиценз в съответствие със законодателството на Обединеното кралство; както и

б)  Обединеното кралство упражнява и поддържа действителен регулаторен контрол над подалия заявлението негов въздушен превозвач, компетентният орган е ясно определен и превозвачът от Обединеното кралство притежава издадено от посочения орган свидетелство за авиационен оператор.

3.  Без да се засяга необходимостта да се предвиди достатъчно време за извършване на необходимите оценки, въздушните превозвачи от Обединеното кралство имат право да подават своите заявления за оперативен лиценз считано от деня на влизане в сила на настоящия регламент. Държавите членки имат правомощието да одобряват тези заявления считано от същия ден, ако са изпълнени условията за одобрение. Евентуално предоставените лицензи обаче влизат в сила не по-рано от първия ден на прилагане ▌, посочен в член 16, параграф 2, алинея първа.

Член 11

Оперативни планове, програми и разписания

1.  Въздушните превозвачи от Обединеното кралство представят оперативни планове, програми и разписания на въздухоплавателните услуги за одобрение от компетентните органи на всяка от заинтересованите държави членки. Всички тези документи се представят най-малко 30 дни преди започването на операциите.

2.  При спазване на член 10, оперативните планове, програмите и разписанията за текущия сезон на IATA към първия ден на прилагане на настоящия регламент, посочен в член 16, параграф 2, първа алинея, както и тези за следващия сезон, могат да бъдат представени и одобрени преди тази дата.

3.  Настоящият регламент не възпрепятства държавите членки да издават разрешения за извършване на редовни въздушни услуги от превозвачи от Съюза при упражняването на права, предоставени им от Обединеното кралство. По отношение на тези разрешения държавите членки не дискриминират превозвачите от Съюза.

Член 12

Отказ, отмяна, временно прекратяване и ограничаване на оперативен лиценз

1.  Държавите членки отказват или, според случая, отменят или временно прекратяват оперативния лиценз на въздушния превозвач от Обединеното кралство, ако:

а)  въздушният превозвач не отговаря на условията за въздушен превозвач от Обединеното кралство съгласно настоящия регламент; или

б)  условията, определени в член 10, параграф 2, не са изпълнени.

2.  Държавите членки отказват, отменят, временно прекратяват, ограничават или налагат условия на оперативния лиценз на въздушен превозвач от Обединеното кралство или ограничават или налагат условия на неговите операции, ако е налице някое от следните обстоятелства:

а)  не се спазват приложимите изисквания за безопасност и сигурност;

б)  не се спазват приложимите изисквания, свързани с достъпа до, дейността на или отпътуването от територията на съответната държава членка от страна на въздухоплавателни средства, осигуряващи въздушен транспорт;

в)  не се спазват приложимите изисквания, свързани с достъпа до, дейността на или отпътуването от територията на съответната държава членка на пътници, екипажи, багаж, товари и/или поща на борда на въздухоплавателни средства (включително подзаконовите актове относно влизане, пропускателен режим, имиграция, паспорти, митници и карантина или, когато става дума за поща, подзаконовите актове за пощите).

3.  Държавите членки отказват, отменят, временно прекратяват, ограничават или налагат условия на оперативния лиценз на въздушен превозвач от Обединеното кралство или ограничават или налагат условия на неговите операции, ако Комисията изиска това от тях съгласно член 8 или 9.

4.  Държавите членки информират Комисията и останалите държави членки за всяко решение за отказ или отмяна на оперативен лиценз на въздушен превозвач от Обединеното кралство съгласно параграфи 1 и 2, без ненужно забавяне.

Член 13

Сертификати и лицензи

Сертификатите за летателна годност, свидетелствата за правоспособност и лицензите, издадени или признати за валидни от Обединеното кралство, които още са в сила, се признават от държавите членки за целите на извършване на въздухоплавателни услуги от превозвачи от Обединеното кралство по силата на настоящия регламент, ако тези сертификати или лицензи са издадени или признати по силата на и при спазване най-малко на съответните международни стандарти, установени съгласно Чикагската конвенция.

Член 14

Консултация и сътрудничество

1.  Компетентните органи на държавите членки се консултират и си сътрудничат с компетентните органи на Обединеното кралство, когато е необходимо, за да се осигури прилагането на настоящия регламент.

2.  Държавите членки предоставят на Комисията без ненужно забавяне всяка информация, получена съгласно параграф 1 от настоящия член или друга информация, която е от значение за прилагането на членове 8 и 9.

Член 15

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитета, създаден съгласно Регламент (ЕО) 1008/2008. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с член 5 от него.

Член 16

Влизане в сила и прилагане

1.  Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.  Прилага се от деня следващ деня, в който правото на Съюза престане да се прилага спрямо Обединеното кралство съгласно член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз.

Въпреки това член 7, член 10, параграф 3 и член 11 параграф 2 се прилагат от влизането в сила на настоящия регламент.

3.  Настоящият регламент не се прилага, ако споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство в съответствие с член 50, параграф 2 от Договора за Европейския съюз, влезе в сила преди датата, посочена в параграф 2, първа алинея.

4.  Настоящият регламент престава да се прилага на по-ранната от следните две дати:

а)  датата, на която влезе в сила или временно започне да се прилага всеобхватно споразумение ▌, което урежда предоставянето на въздушен транспорт с Обединеното кралство, по което споразумение Съюзът е страна, или

б)  30 март 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) Становище от 20 февруари 2019 г. (все още непубликувано в Официален вестник).
(2) Позиция на Европейския парламент от 13 март 2019 г.
(3) Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (ОВ L 293, 31.10.2008 г., стр. 3).
(4) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(5)Регламент (ЕО) № 868/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно защита срещу субсидиране и практики на несправедливо ценообразуване, причиняващи щети на въздушните превозвачи на Общността при осигуряване на въздушно обслужване от държави, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 162, 30.4.2004 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 14 март 2019 г.Правна информация