Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0433(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0062/2019

Předložené texty :

A8-0062/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/02/2019 - 16.4
CRE 13/02/2019 - 16.4
PV 13/03/2019 - 11.18

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0106
P8_TA(2019)0182

Přijaté texty
PDF 232kWORD 62k
Středa, 13. března 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Společná pravidla zajišťující základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I
P8_TA-PROV(2019)0182A8-0062/2019
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie (COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0893),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 100 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0510/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 20. února 2019(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů ze dne,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 27. února 2019 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0062/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. března 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie
P8_TC1-COD(2018)0433

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem(2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). Dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo v případě, že nebude uzavřena, dva roky po uvedeném oznámení, totiž dnem 30. března 2019, přestávají být Smlouvy použitelné na Spojené království, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím o prodloužení této lhůty.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008(3) stanoví podmínky pro vydávání provozní licence Unie leteckým dopravcům a zavádí svobodu poskytovat letecké služby uvnitř Unie.

(3)  Bez zvláštních ustanovení by vystoupení Spojeného království z Unie ukončilo platnost veškerých práv a povinností vyplývajících z práva Unie, pokud jde o přístup na trh stanovený nařízením (ES) č. 1008/2008, co se týče vztahu mezi Spojeným královstvím a zbývajícími 27 členskými státy.

(4)  Je proto nezbytné stanovit dočasný soubor opatření, která dopravcům licencovaným ve Spojeném království umožní poskytovat služby letecké dopravy mezi územím Spojeného království a zbývajícími 27 členskými státy. Aby byla zajištěna řádná rovnováha mezi Spojeným královstvím a zbývajícími 27 členskými státy, měla by být takto udělená práva podmíněna tím, že Spojené království poskytne leteckým dopravcům licencovaným v Unii rovnocenná práva a že tato práva budou podléhat určitým podmínkám zajišťujícím spravedlivou hospodářskou soutěž.

(5)  Aby se zohlednila dočasná povaha tohoto nařízení, mělo by být jeho používání omezeno na krátkou dobu, aniž by bylo dotčeno možné sjednání a vstup v platnost budoucí dohody se Spojeným královstvím o poskytování leteckých služeb, jíž bude Unie smluvní stranou. Komise by měla být na základě svého doporučení co nejrychleji zmocněna sjednat se Spojeným královstvím komplexní dohodu o letecké dopravě. Tato dohoda by měla být sjednána a uzavřena bez prodlení.

(6)  Aby mohla být zachována vzájemně přínosná míra propojení, bylo by vhodné předvídat v souladu se zásadou vzájemnosti pro letecké dopravce Spojeného království i pro letecké dopravce Unie ujednání o marketingové spolupráci, jako jsou ujednání o společném označování linek.

(7)  S ohledem na výjimečné a specifické okolnosti, které vyžadují přijetí tohoto nařízení, a v souladu se Smlouvami je vhodné, aby Unie dočasně vykonávala příslušné sdílené pravomoci, které jí Smlouvy svěřují. Dopady tohoto nařízení na rozdělení pravomocí mezi Unií a členskými státy by však měly být přísně časově omezeny. Pravomoc vykonávaná Unií by proto měla být vykonávána pouze po dobu použitelnosti tohoto nařízení. Unie proto přestane vykonávat takto vykonávanou sdílenou pravomoc, jakmile se toto nařízení přestane uplatňovat. V souladu s čl. 2 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie budou tedy členské státy od tohoto okamžiku opět vykonávat svou pravomoc. Dále je třeba připomenout, že oblast výkonu pravomoci Unie se v tomto vztahuje pouze na ty prvky, které jsou upraveny tímto nařízením, jak je stanoveno v protokolu č. 25 o výkonu sdílených pravomocí, připojeném ke Smlouvě o EU a Smlouvě o fungování Evropské unie, a nevztahuje se na celou oblast. Příslušné pravomoci Unie a členských států, pokud jde o uzavírání mezinárodních dohod v oblasti letecké dopravy, mají být stanoveny v souladu se Smlouvami a s přihlédnutím k příslušným právním předpisům Unie.

(8)  Podle nařízení (ES) č. 1008/2008 mají letečtí dopravci Unie zejména splňovat za všech okolností požadavky na vlastnictví a kontrolu stanovené v uvedeného nařízení, aby si udrželi platné provozní licence. Dojde-li vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody o vystoupení, setkají se pravděpodobně někteří letečtí dopravci Unie s obtížemi při plnění těchto požadavků ode dne vystoupení. Je proto nezbytné zavést nouzová opatření. V souladu se zásadami rovného zacházení a přiměřenosti by se tato opatření měla omezit na to, co je nezbytně nutné pro řešení problémů vyplývajících z neřízeného vystoupení Spojeného království z Unie. S ohledem na stejné zásady je rovněž nezbytné zavést mechanismy umožňující podrobně sledovat pokrok při plnění požadavků na vlastnictví a kontrolu a v odůvodněných případech odejmout provozní licenci. S cílem zabránit náhlému ukončení provozu a umožnit zejména návrat cestujících, kteří by tím byli zasaženi, by mělo zrušení provozní licence pro nesplnění požadavků v případě, že by nebyl předložen vhodný plán nápravných opatření, nabýt účinnosti dva týdny po přijetí rozhodnutí o zrušení licence.

(9)  Toto nařízení by nemělo bránit členským státům ve vydávání oprávnění k provozování pravidelných služeb letecké dopravy leteckým dopravcům Unie vykonávajícím práva, která jim udělilo Spojené království, podobně jako v případech, k nimž dochází v souvislosti s mezinárodními dohodami. V souvislosti s těmito oprávněními by se členské státy měly zdržet diskriminace mezi leteckými dopravci Unie.

(10)  Komise a členské státy by měly vyřešit problémy, které mohou mít vliv na stávající systémy rozdělení provozu v důsledku vystoupení Spojeného království z Unie. Měla by být zejména přijata vhodná opatření, aby byl zajištěn plný soulad s těmito systémy a aby byl umožněn co nejplynulejší přechod s cílem zabránit narušení přepravy pro cestující a společnosti v Unii.

(11)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o přijetí opatření k zaručení spravedlivé míry vzájemnosti mezi právy, která Unie a Spojené království jednostranně udělí leteckým dopravcům druhé strany, a k zajištění toho, aby letečtí dopravci z Unie mohli při poskytování leteckých služeb konkurovat leteckým dopravcům ze Spojeného království za spravedlivých podmínek. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011(4). Vzhledem k možnému dopadu těchto opatření na propojení členských států v letecké dopravě je třeba je přijmout přezkumným postupem. Je-li to nezbytné v závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech, měla by Komise přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty. Tyto řádně odůvodněné případy by se mohly týkat situace, kdy Spojené království nezaručí leteckým dopravcům Unie rovnocenná práva, což povede ke zjevné nevyváženosti, nebo pokud budou méně příznivé konkurenční podmínky než ty, které platí pro letecké dopravce Spojeného království při poskytování služeb letecké dopravy, na které se vztahuje toto nařízení, ohrožovat hospodářskou životaschopnost leteckých dopravců Unie.

(12)  Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž stanovení prozatímních opatření upravujících leteckou dopravu mezi Unií a Spojeným královstvím v případě neexistence dohody o vystoupení, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy, ale spíše jich z důvodu jejich rozsahu či účinků může být lépe dosaženo na úrovni Unie, smí Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o EU. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.

(13)  Územní působnost tohoto nařízení a jakýkoli odkaz na Spojené království v tomto nařízení nezahrnuje Gibraltar.

(14)  Tímto nařízením není dotčeno právní postoj Španělského království, pokud jde o svrchovanost nad územím, na němž se nachází letiště Gibraltar.

(15)  Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost co nejdříve a mělo by se v zásadě použít ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou být použitelné pro Spojené království ▌, nevstoupí-li do uvedeného dne v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím. Aby však bylo možné provést nezbytné správní postupy co nejdříve, měla by se některá ustanovení použít ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení stanoví dočasný soubor opatření upravujících leteckou dopravu mezi Unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) po jeho vystoupení z Unie.

Článek 2

Výkon pravomoci

1.   Výkon pravomoci Unie podle tohoto nařízení je omezen na dobu použitelnosti tohoto nařízení, jak je stanovena v čl. 16 odst. 4. Po jejím skončení Unie okamžitě přestane tuto pravomoc vykonávat a členské státy budou opět vykonávat svou pravomoc v souladu s čl. 2 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.

2.   Výkonem pravomoci Unie podle tohoto nařízení není dotčena pravomoc členských států, pokud jde o přepravní práva ve všech probíhajících nebo budoucích jednáních, při podpisu nebo uzavírání mezinárodních dohod týkajících se leteckých služeb s jakoukoli jinou třetí zemí a se Spojeným královstvím na dobu po skončení použitelnosti tohoto nařízení.

3.  Výkon pravomoci Unie podle odstavce 1 se týká pouze prvků, které jsou upraveny tímto nařízením.

4.  Tímto nařízením nejsou dotčeny příslušné pravomoci Unie a členských států v oblasti letecké dopravy, pokud jde o jiné prvky než ty, které jsou upraveny tímto nařízením.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)  „leteckou dopravou“ přeprava cestujících, zavazadel, nákladu a pošty uskutečněná odděleně či společně letadlem, poskytovaná veřejnosti za úplatu nebo nájemné, včetně pravidelných a nepravidelných služeb letecké dopravy;

2)  „mezinárodní leteckou dopravou“ letecká doprava, která využívá vzdušný prostor nad územím více než jednoho státu;

3)  „leteckým dopravcem Unie“ letecký dopravce s platnou provozní licencí vydanou příslušným orgánem vydávajícím licenci v souladu s kapitolou II nařízení (ES) č. 1008/2008;

4)  „leteckým dopravcem Spojeného království“ letecký dopravce, který:

a)  má hlavní místo obchodní činnosti ve Spojeném království a

b)  splňuje jednu z těchto dvou podmínek:

i)  Spojené království anebo státní příslušníci Spojeného království vlastní více než 50 % podniku a fakticky jej kontrolují, ať už přímo, nebo nepřímo prostřednictvím jednoho nebo více zprostředkujících podniků, nebo

ii)  členské státy Unie anebo státní příslušníci členských států Unie anebo ostatní členské státy Evropského hospodářského prostoru anebo státní příslušníci těchto států, v jakékoli kombinaci, samostatně nebo spolu se Spojeným královstvím anebo státními příslušníky Spojeného království vlastní více než 50 % podniku a fakticky jej kontrolují, ať už přímo, nebo nepřímo prostřednictvím jednoho nebo více zprostředkujících podniků;

c)  v případě uvedeném v písm. b) bodě ii) má ke dni předcházejícímu prvnímu dni použitelnosti tohoto nařízení stanovenému v čl. 16 odst. 2 prvním pododstavci platnou provozní licenci podle nařízení (ES) č. 1008/2008;

5)  „faktickou kontrolou“ vztah na základě práva, smluv nebo jiných prostředků, které samostatně nebo společně a s ohledem na věcné a právní skutečnosti zakládají možnost přímého nebo nepřímého rozhodujícího vlivu na podnik, zejména prostřednictvím:

a)  práva užívat majetek podniku nebo jeho část;

b)  práva nebo smluv, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování, nebo rozhodování orgánů podniku nebo jinak poskytují rozhodující vliv na chod podniku;

6)  „právními předpisy v oblasti hospodářské soutěže“ právní předpisy, které se zabývají následujícím jednáním, pokud může ovlivnit služby letecké dopravy:

a)  jednání, které má formu:

i)  dohod mezi leteckými dopravci, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě, jejichž cílem nebo výsledkem je vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže;

ii)  zneužívání dominantního postavení jedním nebo více leteckými dopravci;

iii)  opatření přijatých nebo zachovávaných v platnosti Spojeným královstvím pro veřejné podniky a podniky, kterým Spojené království uděluje zvláštní nebo výhradní práva, která jsou v rozporu s body i) nebo ii), a

b)  spojování leteckých dopravců, jež významně brání účinné hospodářské soutěži, zejména v důsledku vytvoření nebo posilování dominantního postavení;

7)  „subvencí“ jakýkoli finanční příspěvek poskytnutý leteckému dopravci nebo letišti vládou nebo jiným veřejným subjektem na jakékoli úrovni, který přináší výhodu, což zahrnuje:

a)  přímý převod finančních prostředků, například ve formě grantu, půjčky či účasti na základním kapitálu, potenciální přímý převod finančních prostředků, převzetí závazků, například formou úvěrových záruk, kapitálových vkladů, vlastnictví, ochrany před úpadkem nebo pojištění;

b)  prominutí nebo nevybrání příjmů, které jsou jinak splatné;

c)  poskytování zboží nebo služeb kromě obecné infrastruktury nebo pořízení zboží či služeb, nebo

d)  provádění plateb do mechanismu financování nebo pověření soukromého subjektu, nebo nařízení soukromému subjektu, aby vykonával jednu nebo více funkcí popsaných v písmenech a), b) a c), jež by za běžných okolností prováděla vláda nebo jiný veřejný subjekt a jež se v praxi v podstatě neliší od postupů obvykle prováděných vládami.

Finanční příspěvek poskytnutý vládou nebo jiným veřejným subjektem není považován za výhodu, pokud by stejný finanční příspěvek poskytl soukromý účastník trhu působící pouze na základě vyhlídky na dosažení zisku, který je ve stejné situaci jako dotčený veřejný subjekt;

8)  „nezávislým orgánem pro hospodářskou soutěž“ orgán, který je odpovědný za uplatňování a prosazování právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže a za kontrolu subvencí a který splňuje všechny tyto podmínky:

a)  je funkčně nezávislý a je náležitě vybaven zdroji potřebnými k plnění svých úkolů;

b)  při plnění svých povinností a výkonu svých pravomocí má potřebné záruky nezávislosti na politickém nebo jiném vnějším vlivu a jedná nestranně a

c)  jeho rozhodnutí podléhají soudnímu přezkumu;

9)  „diskriminací“ jakékoli rozlišování bez objektivního důvodu ve vztahu k dodávkám zboží či služeb, včetně veřejných služeb, využívaných k provozování služeb letecké dopravy, nebo ve vztahu k zacházení s nimi ze strany veřejných orgánů příslušných pro tyto služby;

10)  „pravidelnou službou letecké dopravy“ soubor letů, z nichž každý má všechny tyto vlastnosti:

a)  pro každý let jsou k dispozici místa nebo kapacita pro přepravu nákladu nebo poštovních zásilek pro individuální prodej veřejnosti buď přímo leteckým dopravcem, nebo jeho schválenými zástupci;

b)  let je provozován za účelem poskytování dopravy mezi dvěma nebo více stejnými letišti buď:

i)  podle zveřejněného letového řádu, nebo

ii)  s lety tak pravidelnými nebo četnými, že tvoří zřejmou systematickou řadu;

11)  „nepravidelnou službou letecké dopravy“ služba obchodní letecké dopravy vykonávaná jinak než jako pravidelná služba letecké dopravy;

12)  „územím Unie“ pevninské území, vnitřní vody a teritoriální moře členských států, na které se vztahují Smlouva o EU a Smlouva o fungování Evropské unie za podmínek v nich stanovených, a vzdušný prostor nad nimi;

13)  „územím Spojeného království“ pevninské území, vnitřní vody a teritoriální moře Spojeného království a vzdušný prostor nad nimi;

14)  „Chicagskou úmluvou“ Úmluva o mezinárodním civilním letectví, podepsaná v Chicagu dne 7. prosince 1944.

Článek 4

Provozní práva

1.  Letečtí dopravci Spojeného království mohou za podmínek stanovených tímto nařízením:

a)  přelétat nad územím Unie bez přistání;

b)  vykonávat zastávky na území Unie pro neobchodní účely ve smyslu Chicagské úmluvy;

c)  provozovat pravidelné a nepravidelné služby mezinárodní letecké dopravy určené k přepravě cestujících, cestujících spolu s nákladem nebo pouze k přepravě nákladu mezi jakýmikoli dvěma místy, z nichž jedno se nachází na území Spojeného království a druhé na území Unie;

d)  po dobu nejvýše pěti měsíců od prvního dne použitelnosti stanoveného v čl. 16 odst. 2 prvním pododstavci provozovat pravidelné a nepravidelné služby mezinárodní letecké dopravy určené pouze k přepravě nákladu mezi jakýmikoli dvěma místy, z nichž jedno se nachází na území Unie a druhé na území třetí země, jakožto součást služby, jejíž výchozí nebo cílové místo leží na území Spojeného království. Celková sezónní kapacita nabízená ▌leteckými dopravci Spojeného království pro tyto služby nesmí překročit celkový počet spojů provozovaných těmito dopravci pro tyto služby v zimní a letní letové sezóně IATA roku 2018 pro rata temporis;

e)  po dobu nejvýše sedmi měsíců od prvního dne použitelnosti stanoveného v čl. 16 odst. 2 prvním pododstavci nadále provozovat pravidelné služby letecké dopravy na trasách, na něž se vztahují závazky veřejné služby, pokud bylo provozní právo uděleno podle článků 16 a 17 nařízení (ES) č. 1008/2008 přede dnem použitelnosti tohoto nařízení a jsou splněny podmínky pro tyto služby stanovené v nařízení (ES) č. 1008/2008.

2.  Členské státy využijí dobu uvedenou v odst. 1 písm. e) k přijetí veškerých opatření k zajištění toho, aby veřejné služby považované za nezbytné pokračovaly po uplynutí této doby v souladu s články 16 a 17 nařízení (ES) č. 1008/2008.

3.  Ve vztahu k době použitelnosti tohoto nařízení členské státy nesjednají ani neuzavřou se Spojeným královstvím žádné dvoustranné dohody nebo ujednání o záležitostech spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení. Ve vztahu k této době leteckým dopravcům Spojeného království neudělí v souvislosti s leteckou dopravou žádná jiná práva než ta, která jsou udělena tímto nařízením.

Článek 5

Ujednání o marketingové spolupráci

1.  Služby letecké dopravy podle článku 4 tohoto nařízení mohou být poskytovány podle ujednání o marketingové spolupráci, jako jsou ujednání o vyhrazené kapacitě míst nebo o společném označování linek, takto:

a)  letecký dopravce Spojeného království může vykonávat činnost marketingového dopravce s jakýmkoli provozujícím dopravcem, který je leteckým dopravcem Unie nebo leteckým dopravcem Spojeného království, nebo s jakýmkoli provozujícím dopravcem třetí země, který podle práva Unie nebo případně podle práva dotčeného členského státu nebo dotčených členských států požívá nezbytných provozních práv, jakož i práva, aby jeho dopravci vykonávali tato práva prostřednictvím uvedeného ujednání;

b)  letecký dopravce Spojeného království může vykonávat činnost provozujícího leteckého dopravce s jakýmkoli marketingovým dopravcem, který je leteckým dopravcem Unie nebo leteckým dopravcem Spojeného království, nebo s jakýmkoli marketingovým dopravcem třetí země, který podle práva Unie nebo případně podle práva dotčeného členského státu nebo dotčených členských států požívá nezbytných práv pro dané trasy, jakož i práva, aby jeho dopravci vykonávali tato práva prostřednictvím uvedeného ujednání.

2.  Uplatňování ujednání o marketingové spolupráci, ať už jako provozující dopravce nebo marketingový dopravce, neopravňuje leteckého dopravce Spojeného království za žádných okolností k výkonu jiných práv než těch, která jsou stanovena v čl. 4 odst. 1.

3.  Práva udělená leteckým dopravcům Spojeného království podle odstavce 1 nesmějí být za žádných okolností chápána tak, že letečtí dopravci třetí země získávají jiná práva než ta, kterých požívají podle práva Unie nebo podle práva dotčeného členského státu či dotčených členských států.

4.  Dotčené členské státy vyžadují, aby ujednání uvedené v odstavci 1 bylo schváleno jeho příslušnými orgány za účelem ověření souladu s podmínkami stanovenými v tomto článku a s příslušnými požadavky práva Unie a vnitrostátního práva, zejména v souvislosti s provozní bezpečností a ochranou letectví před protiprávními činy.

Článek 6

Leasing letadel

1.  Při výkonu práv stanovených v čl. 4 odst. 1 může letecký dopravce Spojeného království poskytovat služby letecké dopravy za použití vlastních letadel a ve všech následujících případech:

a)  za použití letadel pronajatých bez posádky od jakéhokoli pronajímatele;

b)  za použití letadel pronajatých s posádkou od jakéhokoli jiného leteckého dopravce Spojeného království;

c)  za použití letadel pronajatých s posádkou od leteckých dopravců z jakékoli jiné země, než je Spojené království, za předpokladu, že tento leasing je opodstatněn výjimečnými potřebami, sezónní potřebou kapacity nebo provozními obtížemi nájemce a doba leasingu nepřesáhne dobu, která je nezbytně nutná k naplnění těchto potřeb či překonání těchto obtíží.

2.  Dotčené členské státy vyžadují, aby ujednání uvedené v odstavci 1 schválily jejich příslušné orgány za účelem ověření souladu s podmínkami v něm stanovenými a s příslušnými požadavky práva Unie a vnitrostátního práva, zejména v souvislosti s provozní bezpečností a ochranou letectví před protiprávními činy.

Článek 7

Zacházení s provozními licencemi s ohledem na požadavky na vlastnictví a kontrolu

1.  Odchylně od článku 8 nařízení (ES) č. 1008/2008, pokud letecký dopravce, který je držitelem provozní licence vydané v členském státě jiném, než je Spojené království, přestane v důsledku vystoupení Spojeného království z Unie splňovat požadavky čl. 4 písm. f) uvedeného nařízení (dále jen „požadavky na vlastnictví a kontrolu“), neplnění těchto požadavků neovlivní platnost provozní licence do konce období šesti měsíců od prvního dne použitelnosti stanoveného v čl. 16 odst. 2 prvním pododstavci tohoto nařízení, za předpokladu, že jsou splněny podmínky stanovené v odstavcích 2 až 5 tohoto článku.

2.  Letecký dopravce předloží do dvou týdnů od vstupu tohoto nařízení v platnost příslušnému orgánu vydávajícímu licenci plán nápravných opatření. V plánu v plném rozsahu a přesně stanoví opatření, která mají zajistit, aby nejpozději k prvnímu dni po skončení doby uvedené v odstavci 1 tohoto článku bylo dosaženo plného souladu s požadavky na vlastnictví a kontrolu. Pokud letecký dopravce nepředloží plán ve stanovené lhůtě, příslušný orgán vydávající licenci poté, co mu dal příležitost se vyjádřit, zruší okamžitě provozní licenci, avšak nejdříve ke dni uvedenému v čl. 16 odst. 2 prvním pododstavci, a informuje o tom Komisi. Zrušení licence nabývá účinnosti dva týdny poté, co orgán vydávající licenci přijal rozhodnutí, nejdříve však ke dni uvedenému v čl. 16 odst. 2. Příslušný orgán vydávající licenci oznámí své rozhodnutí leteckému dopravci a informuje Komisi.

3.  Pokud dotčený letecký dopravce předložil plán nápravných opatření ve lhůtě uvedené v odstavci 2, příslušný orgán vydávající licenci do dvou měsíců od obdržení tohoto plánu posoudí, zda opatření v něm uvedená zajistí, aby nejpozději k prvnímu dni po skončení doby uvedené v odstavci 1 bylo dosaženo plného souladu s požadavky na vlastnictví a kontrolu, a zda je pravděpodobné, že letecký dopravce uvedená opatření do tohoto dne dokončí. Příslušný orgán vydávající licenci informuje leteckého dopravce a Komisi o závěrech svého posouzení.

4.  Pokud příslušný orgán vydávající licenci poté, co dal dotčenému leteckému dopravci příležitost se vyjádřit, zjistí, že opatření stanovená v plánu nezajistí, aby nejpozději k prvnímu dni po skončení doby uvedené v odstavci 1 bylo dosaženo plného souladu s požadavky na vlastnictví a kontrolu, nebo pokud je nepravděpodobné, že dotčený letecký dopravce tato opatření dokončí do tohoto dne, může provozní licenci okamžitě zrušit. Zrušení licence nabývá účinnosti dva týdny poté, co orgán licenci přijal rozhodnutí. Příslušný orgán vydávající licenci oznámí své rozhodnutí leteckému dopravci a informuje Komisi.

5.  Pokud příslušný orgán vydávající licenci zjistí, že opatření stanovená v plánu zajistí, aby nejpozději k prvnímu dni po skončení doby uvedené v odstavci 1 bylo dosaženo plného souladu s požadavky na vlastnictví a kontrolu, a pokud je pravděpodobné, že letecký dopravce tato opatření dokončí do tohoto dne, uplatňování plánu podrobně a průběžně sleduje a pravidelně informuje Komisi o svých zjištěních.

6.  Do konce doby uvedené v odstavci 1 příslušný orgán vydávající licenci rozhodne, zda letecký dopravce v plném rozsahu splňuje požadavky na vlastnictví a kontrolu. Pokud příslušný orgán vydávající licenci poté, co dal dotčenému leteckému dopravci příležitost vyjádřit se, rozhodne, že letecký dopravce nesplňuje požadavky na vlastnictví a kontrolu v plném rozsahu, zruší jeho provozní licenci k prvnímu dni po skončení doby uvedené v odstavci 1.

7.  Pokud Komise poté, co dala příslušnému orgánu vydávajícímu licenci a dotčenému leteckému dopravci příležitost vyjádřit se, zjistí, že příslušný orgán vydávající licenci danou provozní licenci nezrušil, je-li toto zrušení požadováno podle odstavce 2 nebo odstavce 6 tohoto článku, požádá v souladu s čl. 15 odst. 3 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1008/2008 příslušný orgán vydávající licenci, aby provozní licenci zrušil. Použije se čl. 15 odst. 3 třetí a pátý pododstavec uvedeného nařízení.

8.  Tímto článkem zůstává nedotčeno používání veškerých dalších ustanovení nařízení (ES) č. 1008/2008.

Článek 8

Rovnocennost práv

1.  Komise sleduje práva, která Spojené království udělí leteckým dopravcům Unie, a podmínky jejich výkonu.

2.  Shledá-li Komise, že práva udělená Spojeným královstvím leteckým dopravcům Unie nejsou de iure nebo de facto rovnocenná právům uděleným leteckým dopravcům Spojeného království podle tohoto nařízení, nebo že těchto práv nemohou ve stejné míře požívat všichni letečtí dopravci Unie, neprodleně a za účelem obnovení rovnocennosti přijme prováděcí akty s cílem ▌:

a)  stanovit omezení přípustné kapacity pro pravidelné služby letecké dopravy dostupné pro letecké dopravce Spojeného království ▌a požadovat, aby členské státy odpovídajícím způsobem uzpůsobily stávající i nově udělená provozní oprávnění leteckých dopravců Spojeného království;

b)  požadovat, aby členské státy odepřely, pozastavily nebo zrušily uvedená provozní oprávnění, nebo

c)  stanovit finanční poplatky nebo provozní omezení.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2. Přijímají se v souladu s postupem pro naléhavé případy uvedeným v čl. 15 odst. 3, pokud to v řádně odůvodněných případech vážného porušení rovnocennosti ve smyslu tohoto odstavce vyžadují závažné naléhavé důvody.

Článek 9

Spravedlivá hospodářská soutěž

1.  Komise sleduje podmínky, za nichž letečtí dopravci Unie a letiště Unie konkurují leteckým dopravcům Spojeného království a letištím Spojeného království, pokud jde o poskytování služeb letecké dopravy v působnosti tohoto nařízení.

2.  Shledá-li Komise, že v důsledku některé situace uvedené v odstavci 3 tohoto článku jsou tyto podmínky výrazně méně příznivé, než jaké mají letečtí dopravci Spojeného království, neprodleně za účelem nápravy dané situace přijme prováděcí akty s cílem▌:

a)  stanovit omezení přípustné kapacity pro pravidelné služby letecké dopravy dostupné pro letecké dopravce Spojeného království ▌a požadovat, aby členské státy odpovídajícím způsobem uzpůsobily stávající i nově udělená provozní oprávnění leteckých dopravců Spojeného království;

b)  požadovat, aby členské státy odepřely, pozastavily nebo zrušily uvedená provozní oprávnění některým nebo všem leteckým dopravcům Spojeného království, nebo

c)  stanovit finanční poplatky nebo provozní omezení.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2. Přijímají se v souladu s postupem pro naléhavé případy uvedeným v čl. 15 odst. 3, pokud to v řádně odůvodněných případech ohrožení hospodářské životaschopnosti jedné či více činností leteckých dopravců Unie vyžadují závažné naléhavé důvody.

3.  Prováděcí akty uvedené v odstavci 2 jsou za podmínek stanovených v uvedeném odstavci přijímány k nápravě těchto situací:

a)  poskytování subvencí Spojeným královstvím;

b)  neschopnost Spojeného království zavést nebo účinně uplatňovat právo hospodářské soutěže;

c)  neschopnost Spojeného království zřídit nebo zachovat nezávislý orgán pro hospodářskou soutěž;

d)  uplatňování norem Spojeným královstvím v oblasti ochrany pracovníků, bezpečnosti, ochrany, životního prostředí nebo práv cestujících, které jsou méně přísné než normy stanovené v právu Unie, nebo pokud příslušná ustanovení v právu Unie neexistují, méně přísné než normy uplatňované všemi členskými státy, nebo v každém případě méně přísné než příslušné mezinárodní normy;

e)  jakákoli forma diskriminace leteckých dopravců Unie.

4.  Pro účely odstavce 1 může Komise žádat příslušné orgány Spojeného království, letecké dopravce Spojeného království nebo letiště Spojeného království o informace. Pokud příslušné orgány Spojeného království, letečtí dopravci Spojeného království nebo letiště Spojeného království neposkytnou požadované informace v přiměřené lhůtě stanovené Komisí nebo poskytnou neúplné informace, může Komise postupovat podle odstavce 2.

5.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 868/2004 (5) se nepoužije na záležitosti, které spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení.

Článek 10

Provozní oprávnění

1.  Aniž je dotčeno právo Unie a vnitrostátní právo v oblasti provozní bezpečnosti letectví, musí letečtí dopravci Spojeného království za účelem výkonu práv, která jim byla udělena podle článku 4, získat provozní oprávnění v každém členském státě, v němž chtějí působit.

2.  Po obdržení žádosti leteckého dopravce Spojeného království o provozní oprávnění dotčený členský stát vydá příslušné provozní oprávnění bez zbytečného odkladu, pokud:

a)  žádající letecký dopravce Spojeného království je držitelem platné provozní licence v souladu s právními předpisy Spojeného království a

b)  Spojené království vykonává a udržuje nad žádajícím leteckým dopravcem Spojeného království faktickou regulační kontrolu, příslušný orgán je jasně určen a letecký dopravce Spojeného království je držitelem osvědčení leteckého provozovatele vydaného uvedeným orgánem.

3.  Aniž je dotčena nutnost poskytnout dostatek času na provedení nezbytných posouzení, jsou letečtí dopravci Spojeného království oprávněni podávat žádosti o provozní oprávnění ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Členské státy mají pravomoc schvalovat žádosti, které splnily podmínky schválení, od uvedeného dne. Udělená povolení však nabývají účinku nejdříve prvním dnem použitelnosti stanoveným v čl. 16 odst. 2 prvním pododstavci.

Článek 11

Provozní plány, programy a letové řády

1.  Letečtí dopravci Spojeného království předloží příslušným orgánům všech dotčených členských států provozní plány, programy a letové řády pro letecké služby ke schválení. Všechny tyto dokumenty musí být předány nejméně 30 dní před zahájením provozu.

2.  S výhradou článku 10 lze provozní plány, programy a letové řády pro sezónu IATA, která probíhá v první den použitelnosti tohoto nařízení stanovený v čl. 16 odst. 2 prvním pododstavci, jakož i pro první následující sezónu předložit a schválit před tímto dnem.

3.  Toto nařízení nebrání členským státům ve vydávání oprávnění k provozování pravidelných služeb letecké dopravy dopravci Unie vykonávajícími práva, která jim udělilo Spojené království. V souvislosti s těmito oprávněními se členské státy zdrží diskriminace mezi dopravci Unie.

Článek 12

Odepření, zrušení, pozastavení a omezení provozního oprávnění

1.  Členské státy odepřou, nebo případně zruší či pozastaví provozní oprávnění leteckého dopravce Spojeného království, pokud:

a)  leteckého dopravce nelze považovat za leteckého dopravce Spojeného království podle tohoto nařízení nebo

b)  nejsou splněny podmínky uvedené v čl. 10 odst. 2.

2.  Členské státy odepřou, zruší, pozastaví nebo omezí provozní oprávnění leteckého dopravce Spojeného království či stanoví podmínky k tomuto oprávnění nebo omezí provoz či stanoví podmínky týkající se provozu v každém z následujících případů:

a)  nebyly dodrženy platné požadavky na provozní bezpečnost a ochranu letectví před protiprávními činy;

b)  nebyly dodrženy platné požadavky týkající se příletu letadla použitého k letecké dopravě na území dotčeného členského státu, jeho provozování na něm a odletu z něj;

c)  nebyly dodrženy platné požadavky týkající se vstupu cestujících, posádky, zavazadel, nákladu anebo pošty na území dotčeného členského státu, pobytu na něm či jeho opouštění (včetně předpisů, které se vztahují na vstup, celní odbavení, přistěhovaleckou kontrolu, pasy, clo a karanténu, nebo v případě pošty včetně poštovních předpisů).

3.  Členské státy odepřou, zruší, pozastaví nebo omezí provozní oprávnění leteckých dopravců Spojeného království či stanoví podmínky k tomuto oprávnění nebo omezí provoz či stanoví podmínky týkající se provozu, pokud to vyžaduje Komise v souladu s článkem 8 nebo 9.

4.  Členské státy informují bez zbytečného odkladu Komisi a ostatní členské státy o rozhodnutích odepřít nebo zrušit provozní oprávnění leteckého dopravce Spojeného království podle odstavců 1 a 2.

Článek 13

Osvědčení a licence

Osvědčení o letové způsobilosti, osvědčení způsobilosti a licence vydané nebo potvrzené Spojeným královstvím a stále platné uznávají členské státy za platné pro účely provozování leteckých služeb leteckými dopravci Spojeného království podle tohoto nařízení, pokud tato osvědčení nebo licence byly vydány nebo potvrzeny přinejmenším podle příslušných stanovených podle Chicagské úmluvy.

Článek 14

Konzultace a spolupráce

1.  Příslušné orgány členských států vedou konzultace a spolupracují s příslušnými orgány Spojeného království tak, aby bylo zajištěno provádění tohoto nařízení.

2.  Členské státy na požádání neprodleně poskytnou Komisi veškeré informace získané podle odstavce 1 tohoto článku nebo jakékoli jiné informace důležité pro provádění článků 8 a 9.

Článek 15

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor zřízený nařízením (ES) č. 1008/2008. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.

Článek 16

Vstup v platnost a použitelnost

1.  Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.  Toto nařízení se použije ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU být použitelné pro Spojené království.

Článek 7, čl. 10 odst. 3 a čl. 11 odst. 2 se však použijí od dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

3.  Toto nařízení se nepoužije, jestliže do dne uvedeného v odst. 2 prvním pododstavci vstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím v souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o EU.

4.  Toto nařízení pozbývá platnosti dřívějším z těchto dvou dnů:

a)  dnem vstupu komplexní dohody ▌o poskytování letecké dopravy se Spojeným královstvím, jíž je Unie smluvní stranou, v platnost, nebo případně dnem, od kdy bude prozatímně prováděna, nebo

b)  dnem 30. března 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

(1) Stanovisko ze dne 20. února 2019 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019.
(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (Úř. věst. L 293, 31.10.2008, s. 3).
(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011. s. 13).
(5)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 868/2004 ze dne 21. dubna 2004 o ochraně před poskytováním dotací a před nekalými cenovými praktikami způsobujícími újmu leteckým dopravcům Společenství při poskytování leteckých služeb ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 1).

Poslední aktualizace: 14. března 2019Právní upozornění