Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0433(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0062/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0062/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2019 - 16.4
CRE 13/02/2019 - 16.4
PV 13/03/2019 - 11.18

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0106
P8_TA(2019)0182

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 234kWORD 65k
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Κοινοί κανόνες διασφάλισης βασικής αεροπορικής συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I
P8_TA-PROV(2019)0182A8-0062/2019
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για κοινούς κανόνες διασφάλισης βασικής αεροπορικής συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση (COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0893),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 100 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0510/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2019(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 27ης Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0062/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες διασφάλισης βασικής αεροπορικής συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
P8_TC1-COD(2018)0433

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 100 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος συμφωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει συμφωνίας, δύο έτη μετά την εν λόγω γνωστοποίηση, ήτοι από τις 30 Μαρτίου 2019, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφασίσει ομόφωνα να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία.

(2)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3) καθορίζει τους όρους χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης της Ένωσης στους αερομεταφορείς και καθιερώνει την ελευθερία παροχής υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών εντός της ΕΕ.

(3)  Ελλείψει ειδικών διατάξεων, με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση θα παύσουν όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το δίκαιο της Ένωσης όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά, όπως ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, σε ό,τι αφορά τη σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των υπόλοιπων 27 κρατών μελών.

(4)  Είναι, επομένως, αναγκαίο να καθοριστεί μια σειρά προσωρινών μέτρων που θα καθιστούν δυνατόν στους αερομεταφορείς που έχουν αδειοδοτηθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο να παρέχουν υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των υπόλοιπων 27 κρατών μελών. Για να εξασφαλιστεί ορθή ισορροπία μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των υπόλοιπων 27 κρατών μελών, τα κατ’ αυτόν τον τρόπο παρεχόμενα δικαιώματα θα πρέπει να εξαρτώνται από τη χορήγηση ισοδύναμων δικαιωμάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο σε αερομεταφορείς που έχουν αδειοδοτηθεί στην Ένωση και να υπόκεινται σε ορισμένους όρους που εξασφαλίζουν θεμιτό ανταγωνισμό.

(5)  Για να αποτυπωθεί ο προσωρινός χαρακτήρας του παρόντος κανονισμού, η εφαρμογή του θα πρέπει να περιορισθεί σε μια σύντομη χρονική περίοδο, με την επιφύλαξη πιθανής διαπραγμάτευσης και έναρξης ισχύος μιας μελλοντικής συμφωνίας που θα διέπει την παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών με το Ηνωμένο Βασίλειο, συμβαλλόμενο μέρος της οποίας θα είναι η Ένωση. Θα πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή, με βάση τη σύστασή της, το ταχύτερο δυνατόν, εξουσιοδότηση για τη διαπραγμάτευση συνολικής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η συμφωνία αυτή θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης και να συναφθεί χωρίς καθυστέρηση.

(6)  Προκειμένου να διατηρηθούν αμοιβαία επωφελή επίπεδα συνδεσιμότητας, θα πρέπει να προβλεφθούν ρυθμίσεις εμπορικής συνεργασίας, όπως οι πτήσεις με συμφωνίες χρήσης κοινού κωδικού, τόσο για τους αερομεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και για τους αερομεταφορείς της Ένωσης, σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας.

(7)  Λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικές και μοναδικές περιστάσεις που επιβάλλουν την έκδοση του παρόντος κανονισμού και σύμφωνα με τις Συνθήκες, είναι σκόπιμο για την Ένωση να ασκεί προσωρινά τη σχετική συντρέχουσα αρμοδιότητα που της έχει ανατεθεί από τις Συνθήκες. Ωστόσο, οποιαδήποτε επίπτωση του παρόντος κανονισμού στην κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών θα πρέπει να είναι αυστηρά περιορισμένη χρονικά. Ως εκ τούτου, η αρμοδιότητα την οποία ασκεί η Ένωση θα πρέπει να ασκείται μόνο σε ό,τι αφορά την περίοδο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Αναλόγως, η συντρέχουσα αρμοδιότητα που ασκείται θα παύσει να ασκείται από την Ένωση αμέσως μόλις παύσει να ισχύει ο παρών κανονισμός. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη θα ασκούν, συνεπώς, εκ νέου την αρμοδιότητά τους από τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και μετέπειτα. Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι, όπως ορίζεται στο πρωτόκολλο αριθ. 25 σχετικά με την άσκηση συντρέχουσας αρμοδιότητας που προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πεδίο εφαρμογής της άσκησης της αρμοδιότητας της Ένωσης στον παρόντα κανονισμό καλύπτει μόνο τα στοιχεία που διέπονται από τον παρόντα κανονισμό και δεν καλύπτει ολόκληρο τον τομέα. Οι αντίστοιχες αρμοδιότητες της Ένωσης και των κρατών μελών όσον αφορά τη σύναψη διεθνών συμφωνιών στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών καθορίζονται σύμφωνα με τις Συνθήκες και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης.

(8)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, για τη διατήρηση έγκυρων αδειών εκμετάλλευσης, οι ενωσιακοί αερομεταφορείς πρέπει ιδίως να συμμορφώνονται ανά πάσα στιγμή με τις απαιτήσεις κυριότητας και ελέγχου που ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό. Σε περίπτωση που η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμφωνία αποχώρησης, ορισμένοι ενωσιακοί αερομεταφορείς ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους με τις εν λόγω απαιτήσεις από την ημερομηνία αποχώρησης. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της αναλογικότητας, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την άτακτη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση. Με βάση τις ίδιες αρχές, είναι επίσης αναγκαίο να θεσπιστούν μηχανισμοί για να καταστεί δυνατή η στενή παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις περί κυριότητας και ελέγχου και να ανακαλείται η άδεια εκμετάλλευσης, όπου αυτό δικαιολογείται. Προκειμένου να αποφευχθεί αιφνίδια διακοπή των εργασιών και να καταστεί δυνατός ιδίως ο επαναπατρισμός των επηρεαζόμενων επιβατών, η ανάκληση μη συμμορφούμενης άδειας λειτουργίας, σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί το κατάλληλο σχέδιο διορθωτικών μέτρων, θα πρέπει να είναι τίθεται σε ισχύ δύο εβδομάδες μετά την απόφαση ανάκλησης.

(9)  Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να εκδίδουν άδειες εκτέλεσης τακτικών αεροπορικών δρομολογίων από αερομεταφορείς της Ένωσης κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που τους παρέχει το Ηνωμένο Βασίλειο, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών. Όσον αφορά τις εν λόγω άδειες, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να εισάγουν διακρίσεις μεταξύ αερομεταφορέων της Ένωσης.

(10)  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιλύσουν τα προβλήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν τα υφιστάμενα συστήματα κατανομής της κυκλοφορίας ως αποτέλεσμα της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση. Ειδικότερα, θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με τα εν λόγω συστήματα και να προβλεφθεί μια όσο το δυνατόν πιο ομαλή μετάβαση προκειμένου να αποφευχθούν διαταραχές για τους επιβάτες και τις επιχειρήσεις στην Ένωση.

(11)  Για να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή όσον αφορά τη λήψη μέτρων που θα εγγυώνται επαρκή βαθμό αμοιβαιότητας μεταξύ των δικαιωμάτων που θα χορηγούνται μονομερώς από την Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο στους οικείους αερομεταφορείς, και για να εξασφαλισθεί ότι οι αερομεταφορείς της Ένωσης θα μπορούν να ανταγωνίζονται με θεμιτούς όρους τους αερομεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου στην παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4). Δεδομένου του δυνητικού αντικτύπου τους στην αεροπορική συνδεσιμότητα των κρατών μελών, για τη θέσπιση των μέτρων αυτών θα πρέπει να χρησιμοποιείται η διαδικασία εξέτασης. Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις άμεσης εφαρμογής, όταν το απαιτούν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις. Αυτές οι δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι αυτές στις οποίες το Ηνωμένο Βασίλειο δεν χορηγεί ισοδύναμα δικαιώματα στους αερομεταφορείς της Ένωσης και, ως εκ τούτου, προκαλεί πρόδηλη ανισορροπία ή όταν οι λιγότερο ευνοϊκοί όροι ανταγωνισμού από εκείνους που απολαμβάνουν οι αερομεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου στην παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό απειλούν την οικονομική βιωσιμότητα των αερομεταφορέων της Ένωσης.

(12)  Επειδή ο στόχος του παρόντος κανονισμού, ήτοι ο καθορισμός προσωρινών μέτρων που θα διέπουν τις αεροπορικές μεταφορές μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου σε περίπτωση έλλειψης συμφωνίας αποχώρησης, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(13)  Το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και κάθε αναφορά στο Ηνωμένο Βασίλειο που αυτός περιέχει δεν περιλαμβάνει το Γιβραλτάρ.

(14)  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τη νομική θέση του Βασιλείου της Ισπανίας όσον αφορά την κυριαρχία επί του εδάφους όπου βρίσκεται ο αερολιμένας του Γιβραλτάρ.

(15)  Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν επειγόντως και να εφαρμόζονται, καταρχήν, από την επομένη της ημέρας κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ▌, εκτός εάν μέχρι την εν λόγω ημερομηνία έχει τεθεί σε ισχύ συμφωνία αποχώρησης που θα έχει συναφθεί με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, για να επιτραπεί το συντομότερο δυνατό η διεξαγωγή των απαραίτητων διοικητικών διαδικασιών, ορισμένες διατάξεις θα πρέπει να εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός καθορίζει μια δέσμη προσωρινών μέτρων που θα διέπουν τις αεροπορικές μεταφορές μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας («Ηνωμένο Βασίλειο») μετά την αποχώρησή του από την Ένωση.

Άρθρο 2

Άσκηση της αρμοδιότητας

1.   Η άσκηση της αρμοδιότητας της Ένωσης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό περιορίζεται στην περίοδο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 4. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, η Ένωση παύει αμέσως να ασκεί την εν λόγω αρμοδιότητα και τα κράτη μέλη ασκούν εκ νέου τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Η άσκηση της αρμοδιότητας της Ένωσης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δεν θίγει την αρμοδιότητα των κρατών μελών όσον αφορά τα δικαιώματα κίνησης σε οποιεσδήποτε εν εξελίξει ή μελλοντικές διαπραγματεύσεις, υπογραφή ή σύναψη διεθνών συμφωνιών σχετικά με τις αεροπορικές μεταφορές με οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα, και με το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά την περίοδο μετά την παύση εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

3.  Η άσκηση της αρμοδιότητας της Ένωσης, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, καλύπτει μόνο τα στοιχεία που διέπονται από τον παρόντα κανονισμό.

4.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες της Ένωσης και των κρατών μελών στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών όσον αφορά άλλα στοιχεία εκτός αυτών που διέπονται από τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)  «αεροπορική μεταφορά»: η μεταφορά με αεροσκάφος επιβατών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομείου, χωριστά ή σε συνδυασμό, που πραγματοποιείται επ’ αμοιβή ή επί μισθώσει, η οποία περιλαμβάνει τακτικές και έκτακτες υπηρεσίες αεροπορικής μεταφοράς·

2)  «διεθνής αεροπορική μεταφορά»: υπηρεσία αεροπορικής μεταφοράς που διέρχεται από τον εναέριο χώρο υπεράνω του εδάφους περισσότερων του ενός κρατών·

3)  «αερομεταφορέας της Ένωσης»: αερομεταφορέας με έγκυρη άδεια εκμετάλλευσης την οποία έχει χορηγήσει αρμόδια αρχή αδειοδότησης σύμφωνα με το κεφάλαιο II του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1008/2008·

4)  «αερομεταφορέας του Ηνωμένου Βασιλείου»: αερομεταφορέας ο οποίος:

α)  έχει την κύρια επιχειρηματική του έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο· και

β)  πληροί έναν από τους ακόλουθους δύο όρους:

i)  το Ηνωμένο Βασίλειο και/ή υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου κατέχουν άνω του 50 % της επιχείρησης και έχουν τον πραγματικό έλεγχό της, είτε απευθείας είτε έμμεσα, μέσω ενός ή περισσότερων ενδιάμεσων επιχειρήσεων· ή

ii)  κράτη μέλη της Ένωσης και/ή υπήκοοι των κρατών μελών της Ένωσης και/ή άλλα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και/ή υπήκοοι των εν λόγω κρατών, σε οποιονδήποτε συνδυασμό, είτε εξ ιδίων είτε από κοινού με το Ηνωμένο Βασίλειο και/ή υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου, κατέχουν άνω του 50 % της επιχείρησης και έχουν τον πραγματικό έλεγχό της, είτε απευθείας είτε έμμεσα μέσω ενός ή περισσότερων ενδιάμεσων επιχειρήσεων·

γ)  στην περίπτωση που αναφέρεται στο στοιχείο β) σημείο ii), ήταν κάτοχοι έγκυρης άδειας εκμετάλλευσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 την ημέρα πριν από την πρώτη ημέρα εφαρμογής του παρόντος κανονισμού που ορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο·

5)  «πραγματικός έλεγχος»: η σχέση που συνίσταται σε δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα τα οποία, είτε χωριστά είτε από κοινού, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών εκτιμήσεων, παρέχουν τη δυνατότητα άσκησης άμεσης ή έμμεσης αποφασιστικής επιρροής σε μια επιχείρηση, ιδίως με:

α)  το δικαίωμα χρήσης όλων ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης·

β)  δικαιώματα ή συμβάσεις που παρέχουν αποφασιστική επιρροή στη σύνθεση, την ψηφοφορία ή τις αποφάσεις των οργάνων μιας επιχείρησης ή επηρεάζουν καθ’ οποιονδήποτε άλλον τρόπο αποφασιστικά τη λειτουργία της επιχείρησης·

6)  «δίκαιο περί ανταγωνισμού»: δίκαιο που πραγματεύεται την κάτωθι συμπεριφορά, εφόσον ενδέχεται να αφορά τις υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών:

α)  συμπεριφορά που συνίσταται σε:

i)  συμφωνίες μεταξύ αερομεταφορέων, αποφάσεις των ενώσεων αερομεταφορέων και εναρμονισμένες πρακτικές που έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη στρέβλωση του ανταγωνισμού·

ii)  κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από έναν ή περισσότερους αερομεταφορείς·

iii)  μέτρα που λαμβάνονται ή διατηρούνται σε ισχύ από το Ηνωμένο Βασίλειο σε δημόσιες επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις στις οποίες το Ηνωμένο Βασίλειο χορηγεί ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα, τα οποία αντίκεινται στο σημείο i) ή ii)· και

β)  συγκεντρώσεις μεταξύ αερομεταφορέων οι οποίες παρακωλύουν σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό, ιδίως συνεπεία της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης·

7)  «επιδότηση»: κάθε οικονομική συνεισφορά η οποία χορηγείται σε αερομεταφορέα ή σε αερολιμένα από την κυβέρνηση ή από άλλον δημόσιο φορέα οποιουδήποτε επιπέδου, προσφέρει πλεονέκτημα και περιλαμβάνει:

α)  την άμεση μεταφορά κεφαλαίων, όπως επιχορηγήσεις, δάνεια ή εισφορά ιδίων κεφαλαίων, πιθανή άμεση μεταφορά κεφαλαίων, ανάληψη υποχρεώσεων, όπως εγγυήσεις δανείων, εισφορές κεφαλαίου, κυριότητα, πτωχευτική προστασία ή ασφάλιση·

β)  διαφυγόντα δημοσιονομικά έσοδα ή μη είσπραξη εσόδων που διαφορετικά θα ήταν οφειλόμενα·

γ)  παροχή αγαθών ή υπηρεσιών, εκτός της γενικής υποδομής, ή αγορά αγαθών ή υπηρεσιών· ή

δ)  καταβολή πληρωμών σε σύστημα χρηματοδοτήσεων ή ανάθεση ή εντολή σε ιδιωτικό φορέα να διενεργήσει μία ή περισσότερες από τις λειτουργίες που περιγράφονται στα στοιχεία α), β) και γ), οι οποίες κανονικά υπάγονται στην αρμοδιότητα της κυβέρνησης ή άλλου δημόσιου φορέα και η πρακτική δεν διαφέρει ουσιαστικά από τις πρακτικές που ακολουθούν κανονικά οι κυβερνήσεις.

Θεωρείται ότι χρηματική συνεισφορά από κυβέρνηση ή άλλο δημόσιο φορέα δεν αποφέρει όφελος, εάν ένας ιδιωτικός φορέας της αγοράς ευρισκόμενος στην ίδια κατάσταση με τον εν λόγω δημόσιο φορέα που έχει ως κίνητρο αποκλειστικά τις προοπτικές κερδοφορίας, θα είχε προβεί στην ίδια χρηματική συνεισφορά·

8)  «ανεξάρτητη αρχή ανταγωνισμού»: αρχή η οποία είναι αρμόδια για την εφαρμογή και την επιβολή του δικαίου περί ανταγωνισμού, καθώς και για τον έλεγχο των επιδοτήσεων, και πληροί όλους τους ακόλουθους όρους:

α)  η αρχή είναι λειτουργικά ανεξάρτητη και είναι κατάλληλα εφοδιασμένη με τους αναγκαίους πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων της·

β)  κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η αρχή έχει τις κατάλληλες εγγυήσεις ανεξαρτησίας από πολιτική ή άλλη εξωτερική επιρροή και ενεργεί αμερόληπτα· και

γ)  οι αποφάσεις της αρχής υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο·

9)  «διάκριση»: κάθε είδους διαφοροποίηση χωρίς αντικειμενική αιτιολόγηση όσον αφορά την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπηρεσιών, που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών, ή όσον αφορά τη μεταχείρισή τους από δημόσιες αρχές που σχετίζονται με τις εν λόγω υπηρεσίες·

10)  «υπηρεσία τακτικής αεροπορικής μεταφοράς»: σειρά πτήσεων η οποία έχει όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α)  σε κάθε πτήση διατίθενται θέσεις και/ή χωρητικότητα μεταφοράς φορτίου και/ή ταχυδρομείου προς ατομική πώληση στο κοινό (είτε απευθείας από τον αερομεταφορέα είτε από τους εξουσιοδοτημένους πράκτορές του)·

β)  εκτελείται κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετείται η κυκλοφορία μεταξύ δύο ίδιων ή περισσότερων αερολιμένων, είτε:

i)  σύμφωνα με δημοσιευμένο πίνακα δρομολογίων ή

ii)  με πτήσεις τόσο τακτικές ή συχνές ώστε να αποτελούν αναγνωρίσιμη συστηματική σειρά·

11)  «υπηρεσία έκτακτης αεροπορικής μεταφοράς»: εμπορική υπηρεσία αεροπορικής μεταφοράς που εκτελείται άλλως από την υπηρεσία τακτικής αεροπορικής μεταφοράς·

12)  «επικράτεια της Ένωσης»: το έδαφος, τα εσωτερικά ύδατα και τα χωρικά ύδατα των κρατών μελών στα οποία εφαρμόζεται η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους όρους που καθορίζονται στις εν λόγω Συνθήκες, και ο υπερκείμενος αυτών εναέριος χώρος·

13)  «επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου»: το έδαφος, τα εσωτερικά ύδατα και τα χωρικά ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και ο υπερκείμενος αυτών εναέριος χώρος·

14)  «σύμβαση του Σικάγου»: η σύμβαση διεθνούς πολιτικής αεροπορίας που υπογράφηκε στο Σικάγο στις 7 Δεκεμβρίου 1944.

Άρθρο 4

Δικαιώματα κίνησης

1.  Οι αερομεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό:

α)  να εκτελούν πτήσεις μέσω της επικράτειας της Ένωσης χωρίς προσγείωση·

β)  να εκτελούν στάσεις στην επικράτεια της Ένωσης για μη εμπορικούς σκοπούς, κατά την έννοια της σύμβασης του Σικάγου·

γ)  να εκτελούν τακτικές και έκτακτες υπηρεσίες διεθνών αεροπορικών μεταφορών επιβατών, συνδυασμό υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών και φορτίου και υπηρεσίες μεταφοράς μόνον φορτίου μεταξύ δύο οποιωνδήποτε σημείων, το ένα από τα οποία βρίσκεται στην επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου και το άλλο στην επικράτεια της Ένωσης·

δ)  για πέντε το πολύ μήνες από την πρώτη ημέρα εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, να εκτελούν τακτικά και έκτακτα διεθνή αεροπορικά δρομολόγια για υπηρεσίες μεταφοράς μόνον φορτίου μεταξύ οποιουδήποτε ζεύγους σημείων, από τα οποία το ένα βρίσκεται στην επικράτεια της Ένωσης, και το άλλο βρίσκεται στην επικράτεια τρίτης χώρας, ως μέρος μιας υπηρεσίας με προέλευση ή προορισμό στην επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου. Η συνολική χωρητικότητα περιόδου προγραμματισμού που πρέπει να παρέχουν οι αερομεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου για τις υπηρεσίες αυτές δεν υπερβαίνει τον συνολικό αριθμό συχνοτήτων εξυπηρέτησης των διαδρομών αυτών από τους εν λόγω μεταφορείς για τις υπηρεσίες αυτές κατά τη διάρκεια της χειμερινής και της θερινής περιόδου προγραμματισμού της IATA του έτους 2018, αντίστοιχα, συναρτήσει του χρόνου·

ε)  για επτά το πολύ μήνες από την πρώτη ημέρα εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, να συνεχίσουν να παρέχουν τακτικά αεροπορικά δρομολόγια σε διαδρομές που υπόκεινται σε υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, στις οποίες το δικαίωμα εκμετάλλευσης έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τους όρους για τις υπηρεσίες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008.

2.  Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε) για να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι δημόσιες υπηρεσίες που θεωρούνται αναγκαίες συνεχίζουν μετά τη λήξη της εν λόγω περιόδου, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008.

3.  Τα κράτη μέλη δεν διαπραγματεύονται ούτε συνάπτουν διμερείς συμφωνίες ή ρυθμίσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σε θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σε ό,τι αφορά την περίοδο κατά την οποία ισχύει ο παρών κανονισμός. Σε ό,τι αφορά την εν λόγω περίοδο, τα κράτη μέλη δεν χορηγούν κατ’ άλλον τρόπο στους αερομεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου, όσον αφορά τις αεροπορικές μεταφορές, δικαιώματα άλλα από εκείνα που χορηγούνται βάσει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5

Συμφωνίες εμπορικής συνεργασίας

1.  Οι υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού μπορούν να παρέχονται στο πλαίσιο συμφωνιών εμπορικής συνεργασίας, όπως οι συμφωνίες για τη δέσμευση χώρου ή για πτήσεις με συμφωνία χρήσης κοινού κωδικού, ως εξής:

α)  Ο αερομεταφορέας του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να ενεργεί ως αερομεταφορέας εμπορίας, με οποιονδήποτε αερομεταφορέα εκμετάλλευσης που είναι αερομεταφορέας της Ένωσης ή αερομεταφορέας του Ηνωμένου Βασιλείου, ή με οποιονδήποτε αερομεταφορέα εκμετάλλευσης τρίτης χώρας που, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το δίκαιο του οικείου κράτους μέλους ή των οικείων κρατών μελών, απολαύει των αναγκαίων δικαιωμάτων κίνησης, καθώς και του δικαιώματος να ασκούν οι μεταφορείς του τα εν λόγω δικαιώματα μέσω της εν λόγω συμφωνίας.

β)  Ο αερομεταφορέας του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να ενεργεί ως ο αερομεταφορέας εκμετάλλευσης, μαζί με οποιονδήποτε αερομεταφορέα εμπορίας που είναι αερομεταφορέας της Ένωσης ή αερομεταφορέας του Ηνωμένου Βασιλείου, ή με οποιονδήποτε αερομεταφορέα εμπορίας τρίτης χώρας που, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το δίκαιο του οικείου κράτους μέλους ή των οικείων κρατών μελών, απολαύει των αναγκαίων δικαιωμάτων διαδρομής, καθώς και του δικαιώματος να ασκούν οι μεταφορείς του τα εν λόγω δικαιώματα μέσω της εν λόγω συμφωνίας.

2.  Σε καμία περίπτωση η προσφυγή σε συμφωνίες εμπορικής συνεργασίας, είτε ως μεταφορέας εκμετάλλευσης είτε ως αερομεταφορέας εμπορίας, δεν έχει ως αποτέλεσμα ένας αερομεταφορέας του Ηνωμένου Βασιλείου να ασκεί δικαιώματα άλλα από αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.

3.  Σε καμία περίπτωση τα δικαιώματα που χορηγούνται σε αερομεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει της παραγράφου 1 δεν θεωρείται ότι παρέχουν στους αερομεταφορείς τρίτης χώρας δικαιώματα άλλα από εκείνα των οποίων απολαύουν βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου του οικείου κράτους μέλους ή των οικείων κρατών μελών.

4.  Τα οικεία κράτη μέλη απαιτούν, οι συμφωνίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 να εγκρίνονται από τις αρμόδιες αρχές τους για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν άρθρο και με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία.

Άρθρο 6

Μίσθωση αεροσκαφών

1.  Κατά την άσκηση των προβλεπόμενων στο άρθρο 4 παράγραφος 1 δικαιωμάτων, ένας αερομεταφορέας του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να παρέχει υπηρεσίες αερομεταφοράς με τα δικά του αεροσκάφη και σε όλες τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)  χρησιμοποιώντας μισθωμένο αεροσκάφος χωρίς πλήρωμα από οποιονδήποτε εκμισθωτή·

β)  χρησιμοποιώντας μισθωμένο αεροσκάφος με πλήρωμα από οποιονδήποτε άλλο αερομεταφορέα του Ηνωμένου Βασιλείου·

γ)  χρησιμοποιώντας μισθωμένο αεροσκάφος με πλήρωμα από αερομεταφορείς οποιασδήποτε άλλης χώρας πλην του Ηνωμένου Βασιλείου, υπό την προϋπόθεση ότι η χρηματοδοτική μίσθωση δικαιολογείται από έκτακτες ανάγκες, ανάγκες εποχικής δυναμικότητας ή λειτουργικές δυσχέρειες του μισθωτή και η χρηματοδοτική μίσθωση δεν υπερβαίνει τη διάρκεια που είναι απολύτως αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών αυτών ή την υπέρβαση των δυσκολιών αυτών.

2.  Τα οικεία κράτη μέλη απαιτούν οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 να εγκρίνονται από τις αρμόδιες αρχές τους για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τους όρους που προβλέπονται σε αυτήν και με τις ισχύουσες απαιτήσεις του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία.

Άρθρο 7

Εξέταση των αδειών εκμετάλλευσης σε σχέση με τις απαιτήσεις περί κυριότητας και ελέγχου

1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, όταν ένας αερομεταφορέας ο οποίος είναι κάτοχος άδειας εκμετάλλευσης που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος άλλο από το Ηνωμένο Βασίλειο παύσει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 στοιχείο στ) του εν λόγω κανονισμού («απαιτήσεις περί κυριότητας και ελέγχου») λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, η μη συμμόρφωση με τις εν λόγω απαιτήσεις δεν θίγει την ισχύ της άδειας εκμετάλλευσης μέχρι το τέλος περιόδου έξι μηνών από την πρώτη ημέρα εφαρμογής που ορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του παρόντος κανονισμού, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι όροι που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 5 του παρόντος άρθρου.

2.  Εντός δύο εβδομάδων από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, ο αερομεταφορέας υποβάλλει σχέδιο διορθωτικών μέτρων στην αρμόδια αρχή αδειοδότησης. Το εν λόγω σχέδιο ορίζει, με πλήρη και ακριβή τρόπο, τα μέτρα που προορίζονται να επιτύχουν την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις περί κυριότητας και ελέγχου το αργότερο την πρώτη ημέρα μετά την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Εάν ο αερομεταφορέας δεν έχει υποβάλει σχέδιο εντός της προθεσμίας, η αρμόδια αρχή αδειοδότησης, αφού δώσει στον οικείο αερομεταφορέα τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει τις απόψεις του, ανακαλεί την άδεια εκμετάλλευσης αμέσως, αλλά το νωρίτερο από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. Η εν λόγω ανάκληση αρχίζει να ισχύει δύο εβδομάδες μετά την απόφαση της αρχής αδειοδότησης, αλλά το νωρίτερο από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2. Η αρμόδια αρχή αδειοδότησης κοινοποιεί την απόφασή της στον αερομεταφορέα και ενημερώνει την Επιτροπή.

3.  Όταν ο οικείος αερομεταφορέας έχει υποβάλει σχέδιο διορθωτικών μέτρων εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2, η αρμόδια αρχή αδειοδότησης, εντός δύο μηνών από την παραλαβή του σχεδίου, αξιολογεί κατά πόσον τα μέτρα που προβλέπονται σε αυτό θα έχουν ως αποτέλεσμα την επίτευξη πλήρους συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις περί κυριότητας και ελέγχου το αργότερο την πρώτη ημέρα μετά την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, και κατά πόσον φαίνεται πιθανό ο αερομεταφορέας να ολοκληρώσει τα μέτρα έως την ημερομηνία αυτή. Η αρμόδια αρχή αδειοδότησης ενημερώνει τον αερομεταφορέα και την Επιτροπή για την αξιολόγησή της.

4.  Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή αδειοδότησης, αφού δώσει στον οικείο αερομεταφορέα τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει τις απόψεις του, διαπιστώσει ότι τα μέτρα που ορίζονται στο σχέδιο δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα την επίτευξη πλήρους συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις περί κυριότητας και ελέγχου το αργότερο την πρώτη ημέρα μετά την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ή σε περίπτωση που φαίνεται απίθανο ότι ο συγκεκριμένος αερομεταφορέας θα ολοκληρώσει τα μέτρα έως την ημερομηνία αυτή, μπορεί να ανακαλέσει αμέσως την άδεια εκμετάλλευσης. Η εν λόγω ανάκληση αρχίζει να ισχύει δύο εβδομάδες μετά την απόφαση της αρχής αδειοδότησης. Η αρμόδια αρχή αδειοδότησης κοινοποιεί την απόφασή της στον αερομεταφορέα και ενημερώνει την Επιτροπή.

5.  Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή αδειοδότησης διαπιστώσει ότι τα μέτρα που ορίζονται στο σχέδιο θα έχουν ως αποτέλεσμα την επίτευξη πλήρους συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις περί κυριότητας και ελέγχου το αργότερο την πρώτη ημέρα μετά την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, και όταν φαίνεται πιθανό ότι ο αερομεταφορέας θα ολοκληρώσει τα εν λόγω μέτρα έως την ημερομηνία αυτή, παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς και συνεχώς την εφαρμογή του σχεδίου και ενημερώνει τακτικά την Επιτροπή για τα πορίσματά της.

6.  Έως το τέλος της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή αδειοδότησης αποφασίζει εάν ο αερομεταφορέας συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις περί κυριότητας και ελέγχου. Εάν η αρμόδια αρχή αδειοδότησης, αφού δώσει στον ενδιαφερόμενο αερομεταφορέα τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει τις απόψεις του, αποφασίσει ότι ο αερομεταφορέας δεν συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις περί κυριότητας και ελέγχου, ανακαλεί την άδεια εκμετάλλευσης από την πρώτη ημέρα μετά την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

7.  Σε περίπτωση που, αφού δώσει στην αρμόδια αρχή αδειοδότησης και στον οικείο αερομεταφορέα τη δυνατότητα να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους, η Επιτροπή διαπιστώσει ότι η αρμόδια αρχή αδειοδότησης δεν έχει ανακαλέσει τη σχετική άδεια εκμετάλλευσης, όταν αυτή απαιτείται βάσει της παραγράφου 2 ή της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, ζητεί από την αρμόδια αρχή αδειοδότησης να ανακαλέσει την άδεια εκμετάλλευσης. Εφαρμόζονται το άρθρο 15 παράγραφος 3 τρίτο και τέταρτο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού.

8.  Το παρόν άρθρο δεν θίγει την εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης διάταξης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008.

Άρθρο 8

Ισοδυναμία δικαιωμάτων

1.  Η Επιτροπή παρακολουθεί τα δικαιώματα που χορηγεί το Ηνωμένο Βασίλειο σε αερομεταφορείς της Ένωσης και τους όρους άσκησής τους.

2.  Εφόσον η Επιτροπή κρίνει ότι τα δικαιώματα που χορηγεί το Ηνωμένο Βασίλειο σε αερομεταφορείς της Ένωσης δεν είναι, εκ του νόμου ή εκ των πραγμάτων, ισοδύναμα εκείνων που παρέχονται στους αερομεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ή ότι τα δικαιώματα αυτά δεν είναι εξίσου διαθέσιμα σε όλους τους αερομεταφορείς της Ένωσης, η Επιτροπή, χωρίς καθυστέρηση και για να αποκατασταθεί η ισοδυναμία, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες:

α)  θεσπίζει όρια στην επιτρεπόμενη χωρητικότητα για τακτικά δρομολόγια αεροπορικών μεταφορών που διατίθενται σε αερομεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου ▌και απαιτεί από τα κράτη μέλη να αναπροσαρμόσουν τις εξουσιοδοτήσεις λειτουργίας των αερομεταφορέων του Ηνωμένου Βασιλείου, τόσο τις ήδη υπάρχουσες όσο και τις νέες, αναλόγως·

β)  ζητεί από τα κράτη μέλη να απορρίψουν, να αναστείλουν ή να ανακαλέσουν τις εν λόγω εξουσιοδοτήσεις λειτουργίας· ή

γ)  επιβάλλει οικονομικές υποχρεώσεις ή λειτουργικούς περιορισμούς.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 15 παράγραφος 2. Εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία επείγοντος στην οποία παραπέμπει το άρθρο 15 παράγραφος 3, όταν το απαιτούν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις σοβαρής έλλειψης ισοδυναμίας για τους σκοπούς της παραγράφου 2.

Άρθρο 9

Θεμιτός ανταγωνισμός

1.  Η Επιτροπή παρακολουθεί τους όρους υπό τους οποίους οι αερομεταφορείς της Ένωσης και οι αερολιμένες της Ένωσης ανταγωνίζονται τους αερομεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου και τους αερολιμένες του Ηνωμένου Βασιλείου στην παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.

2.  Εάν κρίνει ότι, ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε εκ των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, οι εν λόγω όροι είναι σημαντικά λιγότερο ευνοϊκοί σε σχέση με εκείνους από τους οποίους επωφελούνται οι αερομεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου, η Επιτροπή εκδίδει, χωρίς καθυστέρηση και προκειμένου να διορθώσει την εν λόγω κατάσταση ▌εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες:

α)  θεσπίζει όρια στην επιτρεπόμενη χωρητικότητα για τακτικά δρομολόγια αεροπορικών μεταφορών που διατίθενται σε αερομεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου ▌και απαιτεί από τα κράτη μέλη να αναπροσαρμόσουν τις εξουσιοδοτήσεις λειτουργίας των αερομεταφορέων του Ηνωμένου Βασιλείου, τόσο τις ήδη υπάρχουσες όσο και τις νέες, αναλόγως·

β)  απαιτεί από τα κράτη μέλη να απορρίψουν, να αναστείλουν ή να ανακαλέσουν τις εξουσιοδοτήσεις λειτουργίας ορισμένων ή όλων των αερομεταφορέων του Ηνωμένου Βασιλείου · ή

γ)  επιβάλλει οικονομικές υποχρεώσεις ή λειτουργικούς περιορισμούς.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 15 παράγραφος 2. Εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία επείγοντος στην οποία παραπέμπει το άρθρο 15 παράγραφος 3, όταν το απαιτούν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις απειλής εις βάρος της οικονομικής βιωσιμότητας μίας ή περισσοτέρων λειτουργιών των αερομεταφορέων της Ένωσης.

3.  Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, υπό τους όρους που καθορίζονται στην εν λόγω παράγραφο, εκδίδονται για τη διόρθωση των κάτωθι καταστάσεων:

α)  χορήγηση επιδοτήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο·

β)  μη θέσπιση ή μη αποτελεσματική εφαρμογή από το Ηνωμένο Βασίλειο του δικαίου περί ανταγωνισμού·

γ)  μη σύσταση ή μη διατήρηση από το Ηνωμένο Βασίλειο ανεξάρτητης αρχής ανταγωνισμού·

δ)  εφαρμογή από το Ηνωμένο Βασίλειο προτύπων σχετικά με την προστασία των εργαζομένων, την ασφάλεια πτήσεων, την ασφάλεια από έκνομες ενέργειες, το περιβάλλον, ή τα δικαιώματα των επιβατών, κατώτερων εκείνων που ορίζει το δίκαιο της Ένωσης ή, ελλείψει σχετικών διατάξεων στο δίκαιο της Ένωσης, κατώτερων εκείνων που εφαρμόζονται από όλα τα κράτη μέλη ή, εν πάση περιπτώσει, κατώτερων των σχετικών διεθνών προτύπων·

ε)  κάθε μορφή διάκρισης εις βάρος των αερομεταφορέων της Ένωσης.

4.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η Επιτροπή μπορεί να ζητεί πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, τους αερομεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου ή τους αερολιμένες του Ηνωμένου Βασιλείου. Εφόσον οι αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, οι αερομεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου ή οι αερολιμένες του Ηνωμένου Βασιλείου δεν διαβιβάσουν τις πληροφορίες που τους έχουν ζητηθεί εντός εύλογης προθεσμίας που έταξε η Επιτροπή, ή εφόσον διαβιβάσουν ελλιπείς πληροφορίες, η Επιτροπή μπορεί να ενεργήσει σύμφωνα με την παράγραφο 2.

5.  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 868/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5) δεν εφαρμόζεται σε ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 10

Εξουσιοδότηση λειτουργίας

1.  Με την επιφύλαξη του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου στον τομέα της ασφάλειας της αεροπορίας, για να ασκούν οι αερομεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου τα δικαιώματα που τους παρέχονται βάσει του άρθρου 4, απαιτείται να λάβουν εξουσιοδότηση λειτουργίας από κάθε κράτος μέλος στο οποίο επιθυμούν να λειτουργούν.

2.  Μόλις το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος παραλάβει αίτηση χορήγησης εξουσιοδότησης λειτουργίας από αερομεταφορέα του Ηνωμένου Βασιλείου, χορηγεί την εξουσιοδότηση λειτουργίας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, υπό τον όρο ότι:

α)  ο αιτών αερομεταφορέας του Ηνωμένου Βασιλείου είναι κάτοχος έγκυρης άδειας εκμετάλλευσης σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου· και

β)  ο ουσιαστικός ρυθμιστικός έλεγχος του αιτούντος αερομεταφορέα του Ηνωμένου Βασιλείου ασκείται και διατηρείται από το Ηνωμένο Βασίλειο, η αρμόδια αρχή είναι σαφώς προσδιορισμένη και ο αερομεταφορέας του Ηνωμένου Βασιλείου είναι κάτοχος πιστοποιητικού αερομεταφορέα που έχει εκδώσει η εν λόγω αρχή.

3.  Με την επιφύλαξη της ανάγκης να δοθεί επαρκής χρόνος για τη διεξαγωγή των απαραίτητων αξιολογήσεων, οι αερομεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για εξουσιοδότηση λειτουργίας από την ημέρα έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη έχουν την αρμοδιότητα να εγκρίνουν τις αιτήσεις αυτές από την ημέρα αυτή, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι όροι έγκρισης. Ωστόσο, κάθε άδεια χορηγούμενη κατ’ αυτόν τον τρόπο παράγει αποτελέσματα το νωρίτερο ▌την πρώτη ημέρα εφαρμογής που ορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο.

Άρθρο 7

Επιχειρησιακά σχέδια, προγράμματα και πίνακες δρομολογίων

1.  Οι αερομεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου υποβάλλουν προς έγκριση τα επιχειρησιακά σχέδια, τα προγράμματα και τους πίνακες δρομολογίων για τις οικείες υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών στις αρμόδιες αρχές κάθε ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Κάθε τέτοια αίτηση υποβάλλεται τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την έναρξη εκτέλεσης των υπηρεσιών.

2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, τα επιχειρησιακά σχέδια, τα προγράμματα και οι πίνακες δρομολογίων για την περίοδο προγραμματισμού της IATA που είναι σε εξέλιξη την πρώτη ημέρα εφαρμογής του παρόντος κανονισμού που ορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο και αυτά για την πρώτη επακόλουθη περίοδο μπορούν να υποβληθούν και να εγκριθούν πριν από την εν λόγω ημερομηνία.

3.  Ο παρών κανονισμός δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να εκδίδουν άδειες εκτέλεσης τακτικών αεροπορικών δρομολογίων από αερομεταφορείς της Ένωσης κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που τους παρέχει το Ηνωμένο Βασίλειο. Όσον αφορά τις εν λόγω άδειες, τα κράτη μέλη δεν εισάγουν διακρίσεις μεταξύ αερομεταφορέων της Ένωσης.

Άρθρο 12

Απόρριψη, ανάκληση, αναστολή και περιορισμός εξουσιοδότησης λειτουργίας

1.  Τα κράτη μέλη απορρίπτουν, ή, ανάλογα με την περίπτωση, ανακαλούν ή αναστέλλουν την εξουσιοδότηση λειτουργίας αερομεταφορέα του Ηνωμένου Βασιλείου εφόσον:

α)  ο αερομεταφορέας δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί αερομεταφορέας του Ηνωμένου Βασιλείου βάσει του παρόντος κανονισμού· ή

β)  δεν πληροί τους όρους του άρθρου 10 παράγραφος 2.

2.  Τα κράτη μέλη απορρίπτουν, ανακαλούν, αναστέλλουν, περιορίζουν ή επιβάλλουν όρους στην εξουσιοδότηση λειτουργίας αερομεταφορέα του Ηνωμένου Βασιλείου, ή περιορίζουν τις λειτουργίες του ή επιβάλλουν όρους σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)  δεν τηρούνται οι εφαρμοστέες απαιτήσεις ασφάλειας πτήσεων και ασφάλειας από έκνομες ενέργειες·

β)  δεν τηρούνται οι εφαρμοστέες απαιτήσεις εισόδου στο έδαφος, λειτουργίας εντός του εδάφους ή αναχώρησης από το έδαφος ενδιαφερόμενου κράτους μέλους αεροσκάφους χρησιμοποιούμενου στις αεροπορικές μεταφορές·

γ)  δεν τηρούνται οι εφαρμοστέες απαιτήσεις εισόδου στο έδαφος, λειτουργίας εντός του εδάφους ή αναχώρησης από το έδαφος ενδιαφερόμενου κράτους μέλους επιβατών, πληρώματος, αποσκευών, φορτίου και/ή ταχυδρομείου με αεροσκάφος (συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών διατάξεων για τις διατυπώσεις εισόδου, τις εξουσιοδοτήσεις, τη μετανάστευση, τον έλεγχο διαβατηρίων, τις τελωνειακές διατυπώσεις και την καραντίνα ή για το ταχυδρομείο οι διατάξεις περί ταχυδρομείου).

3.  Τα κράτη μέλη απορρίπτουν, ανακαλούν, αναστέλλουν, περιορίζουν ή επιβάλλουν όρους στην εξουσιοδότηση λειτουργίας αερομεταφορέα του Ηνωμένου Βασιλείου, ή περιορίζουν τις λειτουργίες του ή επιβάλλουν όρους, εφόσον το απαιτήσει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 8 ή 9.

4.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για αποφάσεις απόρριψης ή ανάκλησης της εξουσιοδότησης λειτουργίας αερομεταφορέα του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Άρθρο 13

Πιστοποιητικά και άδειες

Αναγνωρίζεται από τα κράτη μέλη η εγκυρότητα πιστοποιητικών αξιοπλοΐας, πιστοποιητικών επάρκειας και αδειών που έχουν εκδοθεί ή έχουν καταστεί έγκυρες από το Ηνωμένο Βασίλειο και εξακολουθούν να ισχύουν με σκοπό την εκτέλεση των υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών που παρέχουν αερομεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει του παρόντος κανονισμού, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω πιστοποιητικά ή άδειες έχουν εκδοθεί ή έχουν καταστεί έγκυρες δυνάμει, κατ’ ελάχιστο, των σχετικών διεθνών προτύπων που έχουν καθορισθεί με βάση τη σύμβαση του Σικάγου ή έχουν εκδοθεί ή έχουν καταστεί έγκυρες σύμφωνα με αυτά.

Άρθρο 14

Διαβούλευση και συνεργασία

1.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πραγματοποιούν διαβουλεύσεις και συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, όποτε απαιτείται για να διασφαλίζεται η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2.  Τα κράτη μέλη, κατόπιν σχετικού αιτήματος, παρέχουν στην Επιτροπή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τις πληροφορίες που λαμβάνουν βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή άλλες πληροφορίες σημαντικές για την εφαρμογή των άρθρων 8 και 9.

Άρθρο 15

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.   Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 5.

Άρθρο 16

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1.  Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Εφαρμόζεται από την επομένη της ημέρας κατά την οποία το δίκαιο της Ένωσης παύει να ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, το άρθρο 7γ, το άρθρο 10 παράγραφος 3 και το άρθρο 11 παράγραφος 2 εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

3.  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται εάν μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 έχει τεθεί σε ισχύ συμφωνία αποχώρησης που θα έχει συναφθεί με το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

4.  Ο παρών κανονισμός παύει να ισχύει την προγενέστερη από τις ακόλουθες δύο ημερομηνίες:

α)  την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει ή, κατά περίπτωση, εφαρμόζεται προσωρινά μια ολοκληρωμένη συμφωνία ▌που διέπει την ▌παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών με το Ηνωμένο Βασίλειο, της οποίας η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος· ή

β)  30 Μαρτίου 2020.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Γνώμη της 20ης Φεβρουαρίου 2019 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019.
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (ΕΕ L 293 της 31.10.2008, σ. 3).
(4) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(5)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 868/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για την προστασία από τις πρακτικές χορήγησης ενισχύσεων και τις αθέμιτες τιμολογιακές πρακτικές που προκαλούν ζημία στους κοινοτικούς αερομεταφορείς κατά την παροχή αεροπορικών υπηρεσιών από χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΕ L 162 της 30.04.2004, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 14 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου