Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0433(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0062/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0062/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/02/2019 - 16.4
CRE 13/02/2019 - 16.4
PV 13/03/2019 - 11.18

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0106
P8_TA(2019)0182

Hyväksytyt tekstit
PDF 202kWORD 55k
Keskiviikko 13. maaliskuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
Perusluonteiset lentoyhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavat yhteiset säännöt ***I
P8_TA-PROV(2019)0182A8-0062/2019
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusluonteiset lentoyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavista yhteisistä säännöistä (COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0893),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 100 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0510/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 20. helmikuuta 2019 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 27. helmikuuta 2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A8-0062/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi perusluonteiset lentoyhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavista yhteisistä säännöistä
P8_TC1-COD(2018)0433

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisesti. Perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sinä päivänä, jona erosopimus tulee voimaan, tai, jollei sopimusta ole, kahden vuoden kuluttua mainitusta ilmoituksesta eli 30 päivästä maaliskuuta 2019, jollei Eurooppa-neuvosto yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa päätä yksimielisesti pidentää tätä määräaikaa.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1008/2008(3) säädetään edellytyksistä, joilla unionin liikennelupa myönnetään lentoliikenteen harjoittajille, sekä vapaudesta harjoittaa EU:n sisäistä lentoliikennettä.

(3)  Ilman erityissäännöksiä Yhdistyneen kuningaskunnan ero unionista lakkauttaisi kaikki unionin oikeudesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet, jotka koskevat asetuksella (EY) N:o 1008/2008 vahvistettua markkinoillepääsyä, kun on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan ja jäljelle jäävien 27 jäsenvaltion välisestä suhteesta.

(4)  Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa väliaikaiset toimenpiteet, jotka antavat Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiluvan saaneille lentoliikenteen harjoittajille mahdollisuuden harjoittaa lentoliikennettä Yhdistyneen kuningaskunnan alueen ja jäljelle jäävien 27 jäsenvaltion välillä. Jotta varmistettaisiin asianmukainen tasapaino Yhdistyneen kuningaskunnan ja jäljelle jäävien 27 jäsenvaltioiden välillä, näin myönnettyjen oikeuksien ehtona olisi oltava, että Yhdistynyt kuningaskunta myöntää vastaavat oikeudet unionissa toimiluvan saaneille lentoliikenteen harjoittajille, minkä lisäksi olisi asetettava tiettyjä tasapuolisen kilpailun varmistavia ehtoja.

(5)  Asetuksen väliaikainen luonne olisi otettava huomioon rajoittamalla sen soveltaminen lyhyeen ajanjaksoon rajoittamatta kuitenkaan mahdollisia Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytäviä neuvotteluja tulevasta sopimuksesta, jossa unioni on sopimuspuolena ja jonka soveltamisalaan kuuluu lentoliikenteen harjoittaminen, ja rajoittamatta tällaisen sopimuksen voimaantuloa. Komissiolle olisi annettava mahdollisimman pian komission suosituksen mukaisesti lupa neuvotella kattava lentoliikennesopimus Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Tällaisesta sopimuksesta olisi neuvoteltava ja se olisi tehtävä viipymättä.

(6)  Jotta yhteyksien toimivuus pysyisi molempia osapuolia hyödyttävällä tasolla, olisi sovittava yhteisistä markkinointijärjestelyistä, kuten yhteisten reittitunnusten käytöstä, jotka koskevat sekä Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajia että unionin lentoliikenteen harjoittajia vastavuoroisuusperiaatteen mukaisesti.

(7)  Kun otetaan huomioon poikkeukselliset ja ainutkertaiset olosuhteet, jotka edellyttävät tämän asetuksen hyväksymistä, sekä perussopimukset, unionin on aiheellista käyttää väliaikaisesti sille perussopimuksissa annettua asiaan liittyvää jaettua toimivaltaa. Tämän asetuksen mahdollisten vaikutusten unionin ja jäsenvaltioiden väliseen toimivallan jakoon olisi kuitenkin oltava ajallisesti tarkkaan rajoitettuja. Unionin olisi sen vuoksi käytettävä toimivaltaansa ainoastaan tämän asetuksen soveltamisjakson aikana. Näin ollen unioni lakkaa käyttämästä jaettua toimivaltaa heti, kun tätä asetusta ei enää sovelleta. Jäsenvaltiot ryhtyvät sen vuoksi jälleen käyttämään toimivaltaansa kyseisestä hetkestä alkaen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Lisäksi olisi muistettava, että unionin toimivallan käytön laajuus tässä asetuksessa kattaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteenä olevan jaetun toimivallan käytöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 25 mukaisesti ainoastaan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat asiat eikä koko alaa. Lentoliikenteen alan kansainvälisten sopimusten tekemistä koskeva unionin ja jäsenvaltioiden keskinäinen toimivalta määritetään perussopimusten mukaisesti sekä asiaa koskeva unionin lainsäädäntö huomioon ottaen.

(8)  Asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukaisesti unionin lentoliikenteen harjoittajien on voimassa olevien liikennelupiensa säilyttämiseksi erityisesti noudatettava kaikkina aikoina kyseisessä asetuksessa säädettyjä omistusta ja määräysvaltaa koskevia vaatimuksia. Siinä tapauksessa, että Yhdistyneen kuningaskunnan ero unionista toteutuu ilman erosopimusta, eräiden unionin lentoliikenteen harjoittajien on todennäköisesti hankala noudattaa kyseisiä vaatimuksia eropäivästä alkaen. Sen vuoksi on tarpeen ottaa käyttöön varautumistoimenpiteitä. Yhdenvertaisen kohtelun ja suhteellisuuden periaatteiden mukaisesti näiden toimenpiteiden soveltaminen olisi rajoitettava siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä hallitsemattomasta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisesta johtuvien ongelmien ratkaisemiseksi. Samojen periaatteiden mukaisesti on myös tarpeen ottaa käyttöön mekanismeja, joiden avulla voidaan seurata tiiviisti omistusta ja määräysvaltaa koskevien vaatimusten noudattamisen edistymistä ja peruuttaa liikennelupa silloin, kun se on perusteltua. Jotta voidaan välttää liikenteen äkillinen loppuminen ja mahdollistaa erityisesti asianomaisten matkustajien kotiuttaminen, vaatimustenvastaisen liikenneluvan peruuttamisen olisi tultava voimaan kaksi viikkoa sen jälkeen, kun peruuttamispäätös on tehty, ellei asianmukaista suunnitelmaa korjaavien toimien toteuttamiseksi ole esitetty.

(9)  Tällä asetuksella ei saisi estää jäsenvaltioita myöntämästä lupia säännölliseen lentoliikenteeseen, jota unionin lentoliikenteen harjoittajat harjoittavat Yhdistyneen kuningaskunnan niille myöntämien oikeuksien perusteella, samalla tavalla kuin tilanteissa, joissa noudatetaan kansainvälisiä sopimuksia. Tällaisia lupia myöntäessään jäsenvaltiot eivät saisi harjoittaa syrjintää unionin lentoliikenteen harjoittajien välillä.

(10)  Komission ja jäsenvaltioiden olisi ratkaistava ongelmat, jotka voivat vaikuttaa nykyisiin liikenteen jakamisen järjestelyihin Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen johdosta. Erityisesti olisi toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä, jotta voidaan varmistaa näiden järjestelyjen täysimääräinen noudattaminen ja jotta siirtyminen sujuisi mahdollisimman hallitusti siten, että vältetään matkustajille ja yrityksille aiheutuvat häiriöt unionissa.

(11)  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka koskee sellaisten toimenpiteiden toteuttamista, joilla varmistetaan, että unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan yksipuolisesti toistensa lentoliikenteen harjoittajille myöntämät oikeudet ovat kohtuullisen vastavuoroisia ja että unionin lentoliikenteen harjoittajat voivat kilpailla Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajien kanssa oikeudenmukaisin ehdoin lentoliikenteen harjoittamisesta. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(4) mukaisesti. Nämä toimenpiteet olisi hyväksyttävä tarkastelumenettelyä noudattaen, koska niillä voi olla vaikutusta jäsenvaltioiden lentoyhteyksiin. Komission olisi hyväksyttävä välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä, kun tämä on tarpeen asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa. Tällaisista asianmukaisesti perustelluista tapauksista voi olla kyse silloin, kun Yhdistynyt kuningaskunta ei myönnä vastaavia oikeuksia unionin lentoliikenteen harjoittajille ja aiheuttaa siten ilmeisen epätasapainon tai kun kilpailuolosuhteet, jotka eivät ole yhtä edulliset kuin Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajiin vaikuttavat olosuhteet tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien lentoliikennepalvelujen tarjoamisessa, uhkaavat unionin lentoliikenteen harjoittajien taloudellista elinkelpoisuutta.

(12)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on sellaisista väliaikaisista toimenpiteistä säätäminen, joita sovelletaan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan väliseen lentoliikenteeseen siinä tapauksessa, että erosopimusta ei ole, vaan se voidaan laajuutensa ja vaikutustensa vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä tarpeen on tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(13)  Gibraltar ei kuulu tämän asetuksen alueelliseen soveltamisalaan ja viittaukset Yhdistyneeseen kuningaskuntaan eivät kata Gibraltaria.

(14)  Tämä asetus ei vaikuta Espanjan kuningaskunnan oikeudelliseen asemaan sen alueen suvereeniuden suhteen, jolla Gibraltarin lentoasema sijaitsee.

(15)  Tämän asetuksen säännösten olisi tultava voimaan kiireellisesti, ja niitä olisi lähtökohtaisesti sovellettava sitä päivää seuraavasta päivästä, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ▌, paitsi jos Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehty erosopimus on tullut voimaan kyseiseen päivään mennessä. Tiettyjä säännöksiä olisi kuitenkin sovellettava tämän asetuksen voimaantulosta alkaen, jotta tarvittavat hallinnolliset menettelyt voidaan toteuttaa mahdollisimman pian,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään väliaikaisista toimenpiteistä, joita sovelletaan unionin ja Ison‑Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan, jäljempänä ’Yhdistynyt kuningaskunta’, väliseen lentoliikenteeseen Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen jälkeen.

2 artikla

Toimivallan käyttäminen

1.   Unionin toimivallan käyttäminen tämän asetuksen nojalla rajoittuu tämän asetuksen soveltamisaikaan, sellaisena kuin se määritellään 16 artiklan 4 kohdassa. Tämän ajan umpeuduttua unioni lakkaa välittömästi käyttämästä kyseistä toimivaltaa ja jäsenvaltiot käyttävät jälleen toimivaltaansa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2.   Unionin toimivallan käyttäminen tämän asetuksen nojalla ei rajoita jäsenvaltioiden toimivaltaa liikenneoikeuksien osalta meneillään olevissa tai tulevissa neuvotteluissa lentoliikennepalveluja koskevista kansainvälisistä sopimuksista sekä tällaisten sopimusten allekirjoittamisessa tai tekemisessä muiden kolmansien maiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tämän asetuksen soveltamisen päättymisen jälkeen.

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu unionin toimivallan käyttäminen kattaa ainoastaan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat asiat.

4.  Tällä asetuksella ei rajoiteta unionin ja jäsenvaltioiden toimivaltaa lentoliikenteen alalla niiden asioiden osalta, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1.  ’lentoliikenteellä’ yleisölle tarjottua matkustajien, matkatavaroiden, rahdin ja postin kuljettamista ilma-aluksella joko erikseen tai yhdessä maksua tai muuta korvausta vastaan, säännöllinen lentoliikenne ja tilauslentoliikenne mukaan luettuina;

2.  ’kansainvälisellä lentoliikenteellä’ lentoliikennettä, joka kulkee useamman kuin yhden valtion alueen yläpuolisen ilmatilan läpi;

3.  ’unionin lentoliikenteen harjoittajalla’ lentoliikenteen harjoittajaa, jolla on voimassa oleva liikennelupa, jonka toimivaltainen lupaviranomainen on myöntänyt asetuksen (EY) N:o 1008/2008 II luvun mukaisesti;

4.  ’Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajalla’ lentoliikenteen harjoittajaa,

a)  jonka pääasiallinen toimipaikka sijaitsee Yhdistyneessä kuningaskunnassa; ja

b)  joka täyttää jommankumman seuraavista edellytyksistä:

i)  Yhdistynyt kuningaskunta ja/tai Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset omistavat yli 50 prosenttia kyseisestä yrityksestä ja yritys on tosiasiallisesti niiden määräysvallassa joko suoraan tai epäsuorasti yhden tai useamman muun yrityksen välityksellä; tai

ii)  unionin jäsenvaltiot ja/tai unionin jäsenvaltioiden kansalaiset ja/tai Euroopan talousalueen muut jäsenvaltiot ja/tai tällaisten valtioiden kansalaiset kaikkina yhdistelminä joko yksin tai yhdessä Yhdistyneen kuningaskunnan ja/tai Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten kanssa omistavat yli 50 prosenttia kyseisestä yrityksestä ja yritys on tosiasiallisesti niiden määräysvallassa joko suoraan tai epäsuorasti yhden tai useamman muun yrityksen välityksellä;

c)  jolla b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa oli voimassa oleva asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukainen liikennelupa 16 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädettyä tämän asetuksen ensimmäistä soveltamispäivää edeltävänä päivänä;

5.  ’tosiasiallisella määräysvallalla’ suhdetta, joka perustuu oikeuksiin, sopimuksiin tai muihin keinoihin, joilla erikseen tai yhdessä ja ottaen huomioon tosiasialliset ja oikeudelliset seikat annetaan mahdollisuus suoraan tai välillisesti käyttää määräävää vaikutusvaltaa yrityksessä, erityisesti

a)  antamalla oikeus käyttää kaikkia yrityksen varoja tai osaa niistä;

b)  oikeuksin tai sopimuksin, joiden nojalla saadaan määräävä vaikutusvalta yrityksen elinten kokoonpanoon, äänestyksiin tai päätöksiin taikka muutoin yrityksen liiketoimien hoitamiseen;

6.  ’kilpailulainsäädännöllä’ lainsäädäntöä, joka koskee seuraavaa toimintaa, kun se voi vaikuttaa lentoliikennepalveluihin:

a)  toiminta, joka koostuu seuraavista:

i)  lentoliikenteen harjoittajien väliset sopimukset, lentoliikenteen harjoittajien yhteenliittymien päätökset sekä yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena tai seurauksena on kilpailun estäminen, rajoittaminen tai vääristäminen;

ii)  yhden tai useamman lentoliikenteen harjoittajan harjoittama määräävän aseman väärinkäyttö;

iii)  toimenpiteet, jotka Yhdistynyt kuningaskunta toteuttaa tai pitää voimassa sellaisten julkisten yritysten ja yritysten osalta, joille se myöntää erityis- tai yksinoikeuksia, ja jotka ovat i tai ii alakohdan vastaisia; ja

b)  lentoliikenteen harjoittajien keskittymät, jotka olennaisesti estävät tehokasta kilpailua erityisesti määräävän aseman syntymisen tai vahvistumisen seurauksena;

7.  ’tuella’ rahoitusosuutta, jonka valtio tai muu julkisyhteisö antaa millä tahansa tasolla lentoliikenteen harjoittajalle tai lentoasemalle ja joka antaa etua, seuraavat mukaan luettuina:

a)  varojen suora siirto, esimerkiksi avustuksina, lainoina tai pääomasijoituksena, varojen mahdollinen suora siirto ja vastuiden, kuten lainatakausten, pääomalisäysten, omistuksen, konkurssisuojan tai vakuutuksen vastattavaksi ottaminen;

b)  luopuminen saamisista, jotka olisi muuten maksettava, tai tällaisten saamisten perimättä jättäminen;

c)  muiden tavaroiden tai palvelujen kuin yleisen infrastruktuurin tarjoaminen taikka tavaroiden tai palvelujen hankinta; tai

d)  maksut rahoitusmekanismiin tai yksityisen elimen valtuuttaminen tai määrääminen suorittamaan yksi tai useampi a, b ja c alakohdassa mainituista, tavanomaisesti valtiolle tai muulle julkisyhteisölle kuuluvista tehtävistä, kun kyseinen käytäntö ei tosiasiassa eroa valtioiden tavanomaisesti noudattamista käytännöistä.

Valtion tai muun julkisyhteisön antaman rahoitusosuuden ei katsota antavan etua, jos yksityinen markkinatoimija, jonka toiminta perustuu yksinomaan kannattavuusnäkymiin, olisi samassa tilanteessa kuin asianomainen julkisyhteisö antanut saman rahoitusosuuden;

8.  ’riippumattomalla kilpailuviranomaisella’ kilpailulainsäädännön soveltamisesta ja täytäntöönpanosta sekä tukien valvonnasta vastaavaa viranomaista, joka täyttää kaikki seuraavat edellytykset:

a)  viranomainen on toiminnallisesti riippumaton ja sillä on asianmukaiset resurssit tehtäviensä suorittamiseen;

b)  viranomaisella on tehtäviään suorittaessaan ja toimivaltaansa käyttäessään tarvittavat takeet siitä, että se on riippumaton poliittisesta tai muusta ulkoisesta vaikutuksesta ja toimii puolueettomasti; ja

c)  viranomaisen päätökset voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi;

9.  ’syrjinnällä’ kaikenlaista erilaiseen asemaan asettamista ilman objektiivisia perusteita, kun on kyse lentoliikennepalvelujen tarjoamisessa käytettävien tavaroiden tai palvelujen, myös julkisten palvelujen, tarjoamisesta, tai siitä, miten viranomaiset kohtelevat tällaisia palveluja;

10.  ’säännöllisellä lentoliikenteellä’ sellaisten lentojen sarjaa, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a)  kullakin lennolla on istuinpaikkoja ja/tai rahdin ja/tai postin kuljetuskapasiteettia, jotka ovat yleisön ostettavissa (joko suoraan lentoliikenteen harjoittajalta tai sen valtuutetuilta edustajilta);

b)  lennon tarkoituksena on palvella samojen kahden tai useamman lentoaseman välistä liikennettä joko

i)  julkistetun aikataulun mukaisesti tai

ii)  niin säännöllisesti tai toistuvasti, että se selvästikin on osa järjestelmällistä sarjaa;

11.  ’tilauslentoliikenteellä’ kaupallista lentoliikennettä, jota harjoitetaan muuna kuin säännöllisenä lentoliikenteenä;

12.  ’unionin alueella’ Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien jäsenvaltioiden maa-aluetta, sisävesiä ja aluemerta kyseisissä sopimuksissa määrätyin edellytyksin sekä niiden yläpuolella olevaa ilmatilaa;

13.  ’Yhdistyneen kuningaskunnan alueella’ Yhdistyneen kuningaskunnan maa-aluetta, sisävesiä ja aluemerta sekä niiden yläpuolella olevaa ilmatilaa;

14.  ’Chicagon yleissopimuksella’ Chicagossa 7 päivänä joulukuuta 1944 allekirjoitettua kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta.

4 artikla

Liikenneoikeudet

1.  Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajat saavat tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin

a)  lentää laskeutumatta unionin alueen yli;

b)  laskeutua unionin alueelle ilman kaupallista tarkoitusta Chicagon yleissopimuksessa tarkoitetulla tavalla;

c)  harjoittaa kansainvälistä säännöllistä lentoliikennettä ja tilauslentoliikennettä kuljettaen pelkästään matkustajia, matkustajia ja rahtia yhdessä ja pelkästään rahtia minkä tahansa kahden paikan välillä, joista toinen sijaitsee Yhdistyneen kuningaskunnan alueella ja toinen unionin alueella;

d)  enintään viiden kuukauden ajan 16 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa vahvistetusta soveltamispäivästä lukien harjoittaa kansainvälistä säännöllistä lentoliikennettä ja tilauslentoliikennettä kuljettaen pelkästään rahtia mikä tahansa kahden paikan välillä, joista toinen sijaitsee unionin alueella ja toinen kolmannen maan alueella, rahtiliikenteessä, jonka lähtö- tai määräpaikka on Yhdistyneen kuningaskunnan alueella. Liikennekausittainen kokonaiskapasiteetti, jota Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajat tarjoavat kyseisessä lentoliikenteessä, ei saa olla suurempi kuin kyseisten lentoliikenteen harjoittajien vuorojen kokonaismäärä tässä lentoliikenteessä IATA:n talvi- ja kesäliikennekausilla vuonna 2018 pro rata temporis -periaatteen mukaisesti;

e)  enintään seitsemän kuukauden ajan 16 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa vahvistetusta soveltamispäivästä lukien harjoittaa edelleen säännöllistä lentoliikennettä reiteillä, joihin sovelletaan julkisen palvelun velvoitteita, jos oikeus harjoittaa toimintaa on myönnetty asetuksen (EY) N:o 1008/2008 16 ja 17 artiklan mukaisesti ennen tämän asetuksen soveltamispäivää ja edellyttäen, että noudatetaan asetuksessa (EY) N:o 1008/2008 säädettyjä näiden palvelujen edellytyksiä.

2.  Jäsenvaltioiden on toteutettava 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun ajanjakson aikana toimenpiteet, joilla varmistetaan tarpeellisiksi katsottujen julkisten palveluiden jatkuminen asetuksen (EY) N:o 1008/2008 16 ja 17 artiklan mukaisesti kyseisen ajanjakson päättymisen jälkeen.

3.  Jäsenvaltiot eivät saa neuvotella tai tehdä kahdenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa tämän asetuksen soveltamisajan osalta. Ne eivät saa kyseisen ajan osalta muutoinkaan myöntää Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajille lentoliikenteen yhteydessä muita oikeuksia kuin tässä asetuksessa myönnetään.

5 artikla

Yhteiset markkinointijärjestelyt

1.  Tämän asetuksen 4 artiklan mukaisia lentoliikennepalveluja voidaan tarjota yhteisiä markkinointijärjestelyjä, kuten kiintiövarauksia tai yhteisten reittitunnusten käyttöä koskevia järjestelyjä, noudattaen seuraavasti:

a)  Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittaja voi toimia markkinoivana lentoliikenteen harjoittajana siten, että unionin lentoliikenteen harjoittaja tai Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittaja on lennon suorittava lentoliikenteen harjoittaja, tai siten, että lennon suorittava lentoliikenteen harjoittaja on sellaisen kolmannen maan lentoliikenteen harjoittaja, jolla on unionin oikeuden tai tapauksen mukaan asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden lainsäädännön nojalla tarvittavat liikenneoikeudet ja jonka lentoliikenteen harjoittajilla on oikeus käyttää kyseisiä oikeuksia kyseisen järjestelyn mukaisesti.

b)  Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittaja voi toimia lennon suorittavana lentoliikenteen harjoittajana siten, että unionin lentoliikenteen harjoittaja tai Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittaja on markkinoiva lentoliikenteen harjoittaja, tai siten, että markkinoiva lentoliikenteen harjoittaja on sellaisen kolmannen maan lentoliikenteen harjoittaja, jolla on unionin oikeuden tai tapauksen mukaan asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden lainsäädännön nojalla tarvittavat reittioikeudet ja jonka lentoliikenteen harjoittajilla on oikeus käyttää kyseisiä oikeuksia kyseisen järjestelyn mukaisesti.

2.  Missään tapauksessa yhteisten markkinointijärjestelyjen soveltaminen, joko markkinoivan lentoliikenteen harjoittajan tai lennon suorittavan lentoliikenteen harjoittajan ominaisuudessa, ei saa johtaa siihen, että Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittaja käyttää muita kuin 4 artiklan 1 kohdassa säädettyjä oikeuksia.

3.  Missään tapauksessa ei voida tulkita, että Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajille 1 kohdan mukaisesti myönnetyt oikeudet antavat kolmannen maan lentoliikenteen harjoittajille muita oikeuksia kuin ne, joita ne voivat käyttää unionin oikeuden tai asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden lainsäädännön nojalla.

4.  Asianomaisten jäsenvaltioiden on edellytettävä, että niiden toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät 1 kohdassa tarkoitetut järjestelyt tässä artiklassa vahvistettujen ehtojen sekä sovellettavien unionin oikeudessa ja kansallisessa lainsäädännössä erityisesti lentoturvallisuuden ja ilmailun turvaamisen osalta asetettujen vaatimusten noudattamisen varmentamiseksi.

6 artikla

Ilma-alusten vuokraus

1.  Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittaja voi 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja oikeuksia käyttäessään tarjota lentoliikennepalveluja omilla ilma‑aluksillaan sekä kaikissa seuraavissa tapauksissa:

a)  se käyttää miltä tahansa vuokralleantajalta ilman miehistöä vuokrattua ilma-alusta;

b)  se käyttää miltä tahansa Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajalta miehistöineen vuokrattua ilma-alusta;

c)  se käyttää minkä tahansa muun maan kuin Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajilta miehistöineen vuokrattua ilma-alusta, edellyttäen, että vuokraaminen on perusteltua vuokralleottajan poikkeuksellista tarvetta tai kausiluonteista kapasiteettitarvetta varten tai toiminnallisten ongelmien ratkaisemiseksi ja että vuokrauksen kesto rajataan siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä kyseisten tarpeiden täyttämiseksi ja kyseisten ongelmien selvittämiseksi.

2.  Asianomaisten jäsenvaltioiden on edellytettävä, että niiden toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät 1 kohdassa tarkoitetut järjestelyt siinä vahvistettujen ehtojen sekä sovellettavien unionin oikeudessa ja kansallisessa lainsäädännössä erityisesti lentoturvallisuuden ja ilmailun turvaamisen osalta asetettujen vaatimusten noudattamisen varmentamiseksi.

7 artikla

Liikennelupien kohtelu omistusta ja määräysvaltaa koskevien vaatimusten osalta

1.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1008/2008 8 artiklassa säädetään, jos lentoliikenteen harjoittaja, jolla on muun jäsenvaltion kuin Yhdistyneen kuningaskunnan myöntämä liikennelupa, ei enää täytä kyseisen asetuksen 4 artiklan f alakohdassa asetettuja vaatimuksia, jäljempänä ’omistusta ja määräysvaltaa koskevat vaatimukset’, Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen johdosta, kyseisten vaatimusten noudattamatta jättäminen ei vaikuta liikenneluvan voimassaoloon ennen kuin tämän asetuksen 16 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa vahvistetusta ensimmäisestä soveltamispäivästä on kulunut kuuden kuukauden pituinen ajanjakso, edellyttäen, että tämän artiklan 2–5 kohdassa asetetut ehdot täyttyvät.

2.  Lentoliikenteen harjoittajan on kahden viikon kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta esitettävä toimivaltaiselle lupaviranomaiselle suunnitelma korjaavista toimista. Suunnitelmassa on esitettävä kattavasti ja täsmällisesti toimenpiteet, joiden tarkoituksena on noudattaa täysimääräisesti omistusta ja määräysvaltaa koskevia vaatimuksia viimeistään ensimmäisenä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua ajanjaksoa seuraavana päivänä. Jos lentoliikenteen harjoittaja ei ole esittänyt suunnitelmaa määräajassa, toimivaltaisen lupaviranomaisen on, annettuaan kyseiselle lentoliikenteen harjoittajalle tilaisuuden esittää näkemyksensä, peruutettava liikennelupa välittömästi, kuitenkin aikaisintaan 16 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta päivästä alkaen, ja ilmoitettava tästä komissiolle. Peruuttaminen tulee voimaan kahden viikon kuluttua siitä, kun lupaviranomainen on antanut päätöksensä, kuitenkin aikaisintaan 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta päivästä alkaen. Toimivaltaisen lupaviranomaisen on annettava päätöksensä tiedoksi lentoliikenteen harjoittajalle ja ilmoitettava siitä komissiolle.

3.  Jos asianomainen lentoliikenteen harjoittaja on esittänyt korjaavia toimia koskevan suunnitelman 2 kohdassa tarkoitetussa määräajassa, toimivaltaisen lupaviranomaisen on kahden kuukauden kuluessa suunnitelman vastaanottamisesta arvioitava, johtavatko siinä esitetyt toimenpiteet omistusta ja määräysvaltaa koskevien vaatimusten täydelliseen noudattamiseen viimeistään ensimmäisenä 1 kohdassa tarkoitettua ajanjaksoa seuraavana päivänä ja vaikuttaako todennäköiseltä, että lentoliikenteen harjoittaja saattaa toimenpiteet päätökseen kyseiseen päivään mennessä. Toimivaltaisen lupaviranomaisen on ilmoitettava arvioinnistaan lentoliikenteen harjoittajalle ja komissiolle.

4.  Jos toimivaltainen lupaviranomainen annettuaan asianomaiselle lentoliikenteen harjoittajalle tilaisuuden esittää näkemyksensä toteaa, että suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet eivät johda omistusta ja määräysvaltaa koskevien vaatimusten täydelliseen noudattamiseen viimeistään ensimmäisenä 1 kohdassa tarkoitettua ajanjaksoa seuraavana päivänä, tai jos vaikuttaa epätodennäköiseltä, että asianomainen lentoliikenteen harjoittaja saattaa toimenpiteet päätökseen kyseiseen päivään mennessä, se voi peruuttaa liikenneluvan välittömästi. Peruuttaminen tulee voimaan kahden viikon kuluttua siitä, kun lupaviranomainen on antanut päätöksensä. Toimivaltaisen lupaviranomaisen on annettava päätöksensä tiedoksi lentoliikenteen harjoittajalle ja ilmoitettava siitä komissiolle.

5.  Jos toimivaltainen lupaviranomainen toteaa, että suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet johtavat omistusta ja määräysvaltaa koskevien vaatimusten täydelliseen noudattamiseen viimeistään ensimmäisenä 1 kohdassa tarkoitettua ajanjaksoa seuraavana päivänä, ja jos vaikuttaa todennäköiseltä, että asianomainen lentoliikenteen harjoittaja saattaa toimenpiteet päätökseen kyseiseen päivään mennessä, sen on seurattava tiiviisti ja jatkuvasti suunnitelman täytäntöönpanoa ja ilmoitettava havaintonsa säännöllisesti komissiolle.

6.  Toimivaltaisen lupaviranomaisen on 1 kohdassa tarkoitetun ajanjakson päättyessä ratkaistava, noudattaako lentoliikenteen harjoittaja omistusta ja määräysvaltaa koskevia vaatimuksia täysimääräisesti. Jos toimivaltainen lupaviranomainen annettuaan asianomaiselle lentoliikenteen harjoittajalle tilaisuuden esittää näkemyksensä ratkaisee, että lentoliikenteen harjoittaja ei noudata omistusta ja määräysvaltaa koskevia vaatimuksia täysimääräisesti, sen on peruutettava liikennelupa ensimmäisestä 1 kohdassa tarkoitettua ajanjaksoa seuraavasta päivästä alkaen.

7.  Jos komissio annettuaan toimivaltaiselle lupaviranomaiselle ja asianomaiselle lentoliikenteen harjoittajalle tilaisuuden esittää näkemyksensä toteaa, että toimivaltainen lupaviranomainen ei ole peruuttanut asiaankuuluvaa liikennelupaa, vaikka peruuttamista vaaditaan tämän artiklan 2 tai 6 kohdan mukaisesti, komissio pyytää asetuksen (EY) N:o 1008/2008 15 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti toimivaltaista lupaviranomaista peruuttamaan liikenneluvan. Tällöin sovelletaan kyseisen asetuksen 15 artiklan 3 kohdan kolmatta ja neljättä alakohtaa.

8.  Tämä artikla ei rajoita asetuksen (EY) N:o 1008/2008 muiden säännösten soveltamista.

8 artikla

Oikeuksien vastaavuus

1.  Komissio seuraa Yhdistyneen kuningaskunnan unionin lentoliikenteen harjoittajille myöntämiä oikeuksia ja niiden käytön ehtoja.

2.  Jos komissio toteaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan unionin lentoliikenteen harjoittajille myöntämät oikeudet eivät vastaa tämän asetuksen nojalla Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajille myönnettyjä oikeuksia oikeudellisesti tai tosiasiallisesti tai että kyseiset oikeudet eivät ole yhtäläisesti kaikkien unionin lentoliikenteen harjoittajien saatavilla, se hyväksyy viipymättä vastaavuuden palauttamiseksi täytäntöönpanosäädöksiä toteuttaakseen seuraavat toimenpiteet:

a)  vahvistaa rajat Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajien käytettävissä olevalle säännöllisen lentoliikenteen sallitulle kapasiteetille ▌ ja vaatii jäsenvaltioita mukauttamaan vastaavasti sekä voimassa olevia että vasta myönnettyjä Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajien liikennöintilupia;

b)  vaatii jäsenvaltioita epäämään kyseiset liikennöintiluvat tai peruuttamaan ne tilapäisesti tai kokonaan; tai

c)  asettaa taloudellisia velvoitteita tai toimintarajoituksia.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Ne hyväksytään 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä noudattaen, kun tämä on tarpeen asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät 2 kohdassa tarkoitetun vastaavuuden vakavaan puutteeseen.

9 artikla

Tasapuolinen kilpailu

1.  Komissio seuraa, millä edellytyksillä unionin lentoliikenteen harjoittajat ja unionin lentoasemat kilpailevat Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajien ja Yhdistyneen kuningaskunnan lentoasemien kanssa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien lentoliikennepalvelujen tarjoamisesta.

2.  Jos komissio toteaa, että kyseiset edellytykset ovat jonkin tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetun tilanteen vuoksi huomattavasti epäedullisempia kuin Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajiin sovellettavat edellytykset, se hyväksyy viipymättä tilanteen korjaamiseksi täytäntöönpanosäädöksiä toteuttaakseen seuraavat toimenpiteet:

a)  vahvistaa rajat Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajien käytettävissä olevalle säännöllisen lentoliikenteen sallitulle kapasiteetille ▌ ja vaatii jäsenvaltioita mukauttamaan vastaavasti sekä voimassa olevia että vasta myönnettyjä Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajien liikennöintilupia;

b)  vaatii jäsenvaltioita epäämään kyseiset liikennöintiluvat tai peruuttamaan ne tilapäisesti tai kokonaan joiltakin tai kaikilta Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajilta; tai

c)  asettaa taloudellisia velvoitteita tai toimintarajoituksia.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Ne hyväksytään 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä noudattaen, kun tämä on tarpeen asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät unionin lentoliikenteenharjoittajien yhden tai useamman operaation taloudelliseen elinkelpoisuuteen kohdistuvaan uhkaan.

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja täytäntöönpanosäädöksiä annetaan kyseisessä kohdassa määritetyin ehdoin seuraavien tilanteiden korjaamiseksi:

a)  Yhdistynyt kuningaskunta myöntää tukia;

b)  Yhdistynyt kuningaskunta ei ota käyttöön kilpailulainsäädäntöä tai sovella sitä tehokkaasti;

c)  Yhdistynyt kuningaskunta ei perusta tai ylläpidä riippumatonta kilpailuviranomaista;

d)  Yhdistynyt kuningaskunta soveltaa työntekijöiden suojelua, lentoturvallisuutta, ilmailun turvaamista, ympäristöä tai matkustajien oikeuksia koskevia standardeja, jotka ovat vähemmän tiukkoja kuin unionin oikeudessa vahvistetut standardit tai, jos unionin oikeus ei sisällä asiaa koskevia säännöksiä, jotka ovat vähemmän tiukkoja kuin kaikkien jäsenvaltioiden soveltamat standardit tai joka tapauksessa vähemmän tiukkoja kuin asiaa koskevat kansainväliset standardit;

e)  unionin lentoliikenteen harjoittajiin kohdistuu syrjintää.

4.  Sovellettaessa 1 kohtaa komissio voi pyytää tietoja Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisilta viranomaisilta, Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajilta tai Yhdistyneen kuningaskunnan lentoasemilta. Jos Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaiset viranomaiset, Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajat tai Yhdistyneen kuningaskunnan lentoasemat eivät toimita pyydettyjä tietoja komission asettamassa kohtuullisessa määräajassa tai jos niiden toimittamat tiedot ovat puutteellisia, komissio voi menetellä 2 kohdan mukaisesti.

5.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 868/2004(5) ei sovelleta tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin asioihin.

10 artikla

Liikennöintilupa

1.  Jotta Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajat voivat käyttää niille 4 artiklan mukaisesti myönnettyjä oikeuksia, niiden on hankittava liikennöintilupa jokaiselta jäsenvaltiolta, jossa ne haluavat harjoittaa toimintaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin ja kansallisen lentoturvallisuusalan lainsäädännön soveltamista.

2.  Saadessaan liikennöintilupaa koskevan hakemuksen Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajalta asianomaisen jäsenvaltion on myönnettävä asianmukainen liikennöintilupa ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että

a)  hakemuksen tehneellä Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajalla on Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön mukainen voimassa oleva liikennelupa; ja

b)  hakemuksen tehnyt Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittaja on Yhdistyneen kuningaskunnan jatkuvan ja tehokkaan viranomaisvalvonnan alainen, toimivaltainen viranomainen on selkeästi määritelty ja Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajalla on kyseisen viranomaisen antama lentotoimintalupa.

3.  Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajilla on oikeus jättää liikennöintilupia koskevia hakemuksiaan tämän asetuksen voimaantulopäivästä alkaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tarvetta varata riittävästi aikaa tarpeellisten arviointien tekemiseen. Jäsenvaltioilla on valta hyväksyä näitä hakemuksia kyseisestä päivästä alkaen edellyttäen, että hakemusten hyväksymisedellytykset täyttyvät. Näin myönnetyt liikennöintiluvat tulevat kuitenkin voimaan aikaisintaan 16 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa vahvistettuna tämän asetuksen ensimmäisenä soveltamispäivänä.

11 artikla

Toimintasuunnitelmat, ohjelmat ja aikataulut

1.  Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajien on toimitettava lentoliikennepalvelujen toimintasuunnitelmat, ohjelmat ja aikataulut kunkin asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten hyväksyttäviksi. Ne on toimitettava vähintään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista.

2.  Jollei 10 artiklasta muuta johdu, 16 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädettynä tämän asetuksen ensimmäisenä soveltamispäivänä käynnissä olevaa IATA:n kautta koskevat ja ensimmäistä sen jälkeistä liikennekautta koskevat toimintasuunnitelmat, ohjelmat ja aikataulut voidaan toimittaa ja hyväksyä ennen kyseistä päivää.

3.  Tällä asetuksella ei estetä jäsenvaltioita myöntämästä lupia säännölliseen lentoliikenteeseen, jota unionin lentoliikenteen harjoittajat harjoittavat Yhdistyneen kuningaskunnan niille myöntämien oikeuksien perusteella. Tällaisten lupien osalta jäsenvaltiot eivät saa harjoittaa syrjintää unionin lentoliikenteen harjoittajien välillä.

12 artikla

Luvan epääminen, peruuttaminen kokonaan, peruuttaminen tilapäisesti ja rajoittaminen

1.  Jäsenvaltioiden on evättävä tai tapauksen mukaan peruutettava kokonaan tai tilapäisesti Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajan liikennöintilupa, jos

a)  lentoliikenteen harjoittajaa ei voida pitää tämän asetuksen mukaisena Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajana; tai

b)  10 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset eivät täyty.

2.  Jäsenvaltioiden on evättävä Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajan liikennöintilupa, peruutettava se kokonaan tai tilapäisesti, rajoitettava sitä tai asetettava sille ehtoja tai rajoitettava kyseisen lentoliikenteen harjoittajan toimintaa tai asetettava sen toiminnalle ehtoja seuraavissa tilanteissa:

a)  sovellettavia turvallisuus- ja turvavaatimuksia ei noudateta;

b)  sovellettavia vaatimuksia, jotka koskevat lentoliikenteessä käytettävien ilma-alusten pääsyä asianomaisen jäsenvaltion alueelle, toimintaa sen alueella tai lähtöä sen alueelta, ei noudateta;

c)  sovellettavia vaatimuksia, jotka koskevat ilma-aluksessa olevien matkustajien, miehistön, matkatavaroiden, rahdin ja/tai postin pääsyä asianomaisen jäsenvaltion alueelle, olemista sen alueella tai lähtöä sen alueelta (mukaan luettuina maahantuloa, selvitystä, maahanmuuttoa, passeja, tulleja ja karanteenia koskevat määräykset tai postin osalta postisäännöt), ei noudateta.

3.  Jäsenvaltioiden on evättävä Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajien liikennöintiluvat, peruutettava ne kokonaan tai tilapäisesti, rajoitettava niitä tai asetettava niille ehtoja tai rajoitettava kyseisten lentoliikenteen harjoittajien toimintaa tai asetettava niiden toiminnalle ehtoja, jos komissio vaatii sitä jäsenvaltioilta 8 tai 9 artiklan mukaisesti.

4.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille ilman aiheetonta viivytystä kaikista päätöksistä evätä tai peruuttaa Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajan liikennöintilupa 1 ja 2 kohdan nojalla.

13 artikla

Todistukset ja lupakirjat

Jäsenvaltioiden on tunnustettava Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajien tämän asetuksen mukaisen lentoliikenteen harjoittamista varten Yhdistyneen kuningaskunnan myöntämät tai hyväksymät lentokelpoisuustodistukset, pätevyystodistukset ja lupakirjat, jotka ovat edelleen voimassa, edellyttäen, että tällaiset todistukset tai lupakirjat on myönnetty tai hyväksytty vähintään Chicagon yleissopimuksen nojalla vahvistettujen asiaankuuluvien kansainvälisten standardien nojalla ja mukaisesti.

14 artikla

Neuvottelut ja yhteistyö

1.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tarpeen mukaan neuvoteltava ja tehtävä yhteistyötä Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisten viranomaisten kanssa tämän asetuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi.

2.  Jäsenvaltioiden on pyynnöstä ja ilman aiheetonta viivytystä toimitettava komissiolle tämän artiklan 1 kohdan nojalla saadut tiedot tai muut tiedot, joilla on merkitystä 8 ja 9 artiklan täytäntöönpanon kannalta.

15 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa asetuksella (EY) N:o 1008/2008 ▌perustettu komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

3.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 8 artiklaa yhdessä sen 5 artiklan kanssa.

16 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.  Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.  Sitä sovelletaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona unionin oikeutta lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Edellä olevia 7 artiklaa, 10 artiklan 3 kohtaa ja 11 artiklan 2 kohtaa sovelletaan kuitenkin tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

3.  Tätä asetusta ei sovelleta, jos Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehty erosopimus on tullut voimaan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuun päivään mennessä.

4.  Tämän asetuksen soveltaminen päättyy aiempana seuraavista kahdesta päivästä:

a)  päivä, jona Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehty lentoliikenteen harjoittamista koskeva kattava sopimus, jossa unioni on sopimuspuolena, tulee voimaan tai, tapauksen mukaan, jona sitä sovelletaan väliaikaisesti; tai

b)  30 päivä maaliskuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty ...

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1) Lausunto annettu 20. helmikuuta 2019 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
(2) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 13. maaliskuuta 2019.
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1008/2008, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä (EUVL L 293, 31.10.2008, s. 3).
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
(5)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 868/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, lentoliikennepalvelujen tarjoamiseen muista maista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista liittyviltä yhteisön lentoliikenteen harjoittajia vahingoittavilta tuilta ja epäterveiltä hinnoittelukäytännöiltä suojautumisesta (EUVL L 162, 30.4.2004, s. 1).

Päivitetty viimeksi: 14. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus