Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0433(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0062/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0062/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 13/02/2019 - 16.4
CRE 13/02/2019 - 16.4
PV 13/03/2019 - 11.18

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0106
P8_TA(2019)0182

Elfogadott szövegek
PDF 225kWORD 62k
2019. március 13., Szerda - Strasbourg Ideiglenes kiadás
Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű légi összeköttetést biztosító közös szabályok ***I
P8_TA-PROV(2019)0182A8-0062/2019
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2019. március 13-i jogalkotási állásfoglalása a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű légi összeköttetést biztosító közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0893),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 100. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0510/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2019. február 20-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2019. február 27-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A8-0062/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 13-án került elfogadásra az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű légi összeköttetést biztosító közös szabályokról szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2018)0433

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen 100. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

A Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében(2),

mivel:

(1)  2017. március 29-én az Egyesült Királyság az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. A kilépésről rendelkező megállapodás hatálybalépésének időpontjától, illetve ennek hiányában a kilépés bejelentésétől számított két év elteltével, azaz 2019. március 30-tól a Szerződések az Egyesült Királyságra többé nem alkalmazhatók, kivéve, ha az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben ennek a határidőnek a meghosszabbításáról egyhangúlag határoz.

(2)  Az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(3) meghatározza az uniós működési engedély légi fuvarozók számára történő kiadására vonatkozó feltételeket, és megállapítja az Unión belüli légi szolgáltatások nyújtásának szabadságát.

(3)  Különleges rendelkezések hiányában az Egyesült Királyság Unióból való kilépése az 1008/2008/EK rendeletben foglaltak szerinti piaci hozzáférés tekintetében az uniós jogból eredő valamennyi jogot és kötelezettséget megszüntetné, amennyiben azok az Egyesült Királyság és a többi 27 tagállam közötti kapcsolatot érintik.

(4)  Ezért olyan ideiglenes intézkedéseket kell hozni, amelyek lehetővé teszik az Egyesült Királyságban engedélyezett légi fuvarozók számára, hogy légi járatot üzemeltessenek az Egyesült Királyság területe és a fennmaradó 27 tagállam között. Az Egyesült Királyság és a fennmaradó 27 tagállam közötti megfelelő egyensúly biztosítása érdekében e jogok biztosítását ahhoz a feltételhez kell kötni, hogy az Egyesült Királyságnak egyenértékű jogokat kell biztosítania az Unióban engedélyezett légi fuvarozók számára, továbbá bizonyos, a tisztességes versenyt biztosító feltételektől kell függővé tenni.

(5)  E rendelet ideiglenes jellegének tükrözése érdekében alkalmazását rövid időre kell korlátozni, a légi közlekedési szolgáltatásokra vonatkozó, az Egyesült Királysággal kötendő olyan jövőbeni megállapodásra vonatkozó esetleges tárgyalások és a szóban forgó megállapodás esetleges hatálybalépésének sérelme nélkül, amelynek az Unió részes fele. A Bizottság ajánlása alapján a lehető legrövidebb időn belül felhatalmazást kell adni a Bizottságnak az Egyesült Királysággal kötendő átfogó légiközlekedési megállapodás megtárgyalására. Egy ilyen megállapodást haladéktalanul meg kell tárgyalni és meg kell kötni.

(6)  A kölcsönösen előnyös összeköttetési szintek fenntartása érdekében kereskedelmi együttműködési megállapodásokat, például közös üzemelést (code sharing) kell előirányozni a viszonosság elvével összhangban az Egyesült Királyság és az Unió légi fuvarozói számára.

(7)  Az e rendelet elfogadását szükségessé tevő kivételes és egyedi körülményekre tekintettel, illetve a Szerződésekkel összhangban helyénvaló, hogy az Unió ideiglenesen gyakorolja a Szerződések által rá ruházott megosztott vonatkozó hatáskört. E rendeletnek az Unió és a tagállamok közötti hatáskörmegosztásra gyakorolt hatása azonban időben szigorúan korlátozott kell, hogy maradjon. Az Unió által gyakorolt hatáskört ezért csak e rendelet alkalmazásának időszakára vonatkozóan kell gyakorolni. Ennek megfelelően e rendelet alkalmazásának megszűnésekor az Unió nem fogja tovább gyakorolni ezt a megosztott hatáskört. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 2. cikkének (2) bekezdése értelmében ezért ettől kezdve a tagállamok újra gyakorolni fogják hatásköreiket. Emlékeztetni kell továbbá arra, hogy az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, a megosztott hatáskörök gyakorlásáról szóló 25. jegyzőkönyvben foglaltak szerint az Unió hatáskörének gyakorlása e rendelet szerint kizárólag azokra az elemekre terjed ki, amelyekre e rendelet vonatkozik, és nem terjed ki a terület egészére. A nemzetközi légiközlekedési megállapodások megkötése tekintetében az Unió és a tagállamok vonatkozó hatásköreit a Szerződésekkel összhangban és a vonatkozó uniós jogszabályok figyelembevételével kell meghatározni.

(8)  Az 1008/2008/EK rendelet szerint az érvényes működési engedélyek fenntartása érdekében az uniós légi fuvarozóknak mindenkor meg kell felelniük különösen az említett rendeletben előírt tulajdonjogi és ellenőrzési követelményeknek. Abban az esetben, ha az Egyesült Királyság Unióból való kilépése a kilépésről rendelkező megállapodás nélkül történik, egyes uniós légi fuvarozók a kilépés időpontjától kezdődően nehézségekbe ütközhetnek az említett követelményeknek való megfelelés tekintetében. Ezért szükséghelyzeti intézkedéseket kell életbe léptetni. Az egyenlő bánásmód és az arányosság elvével összhangban az említett intézkedéseknek az Egyesült Királyság Unióból való rendezetlen kilépéséből eredő problémák kezeléséhez feltétlenül szükséges mértékre kell korlátozódniuk. Ugyanezen elvekre tekintettel olyan mechanizmusokat is létre kell hozni, amelyek lehetővé teszik a tulajdonjogi és ellenőrzési követelményeknek való megfelelés felé történő előrehaladás szoros nyomon követését, valamint indokolt esetben a működési engedély visszavonását. A működés hirtelen megszüntetésének elkerülése és különösen az érintett utasok hazaszállításának lehetővé tétele érdekében a nem megfelelő működési engedély visszavonásának – megfelelő korrekciós intézkedési terv benyújtása hiányában – a visszavonásról szóló határozat meghozatalát követően két héttel kell hatályba léptetni.

(9)  Ez a rendelet nem akadályozhatja meg a tagállamokat abban, hogy – a nemzetközi megállapodásokkal összefüggésben felmerülő helyzetekhez hasonlóan – engedélyeket adjanak ki olyan menetrend szerinti légi járatok uniós légi fuvarozók általi üzemeltetésére, amelyeket az Egyesült Királyság által számukra biztosított jogok gyakorlásaként üzemeltetnek. Ezen engedélyek tekintetében a tagállamok nem alkalmazhatnak megkülönböztetést az uniós légi fuvarozók között.

(10)  A Bizottságnak és a tagállamoknak meg kell oldaniuk azokat a problémákat, amelyek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése következtében a meglévő forgalommegosztási rendszereket érinthetik. Különösen pedig megfelelő intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az e rendszereknek való teljes megfelelést, és – az uniós utasokra és vállalatokra gyakorolt zavaró hatást elkerülendő – a lehető legnagyobb mértékben biztosítani lehessen a rendezett átmenetet.

(11)  E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni azon intézkedések elfogadása tekintetében, amelyek méltányos szintű viszonosságot garantálnak az Unió és az Egyesült Királyság által egymás légi fuvarozói számára egyoldalúan biztosított jogok között, és amelyek biztosítják, hogy a légiközlekedési szolgáltatások terén az uniós légi fuvarozók tisztességes feltételek mellett versenyezhessenek az Egyesült Királyság légi fuvarozóival. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek(4) megfelelően kell gyakorolni. Ezen intézkedések elfogadásához – a tagállamok légi összeköttetésére gyakorolt lehetséges hatásukra tekintettel – vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni. A Bizottságnak azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat kell elfogadnia, ha az kellően indokolt esetekben rendkívül sürgős okokból szükséges. Az ilyen, kellően indokolt esetek azokra az esetekre vonatkozhatnak, amikor az Egyesült Királyság nem biztosít egyenértékű jogokat az uniós légi fuvarozók számára, és ezáltal nyilvánvaló egyensúlyhiányt okoz, vagy amikor az e rendelet hatálya alá tartozó légi járatok üzemeltetése során az Egyesült Királyság légi fuvarozóinak biztosítottaknál kedvezőtlenebb feltételek az uniós légi fuvarozók gazdasági életképességét fenyegetik.

(12)  Mivel e rendelet célját – nevezetesen a kilépésről rendelkező megállapodás hiányában az Unió és az Egyesült Királyság közötti légi közlekedés tekintetében ideiglenes intézkedések megállapítását – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban annak nagyságrendje és hatása miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(13)  E rendelet területi hatálya nem terjed ki Gibraltárra, és az e rendeletben szereplő, az Egyesült Királyságra való hivatkozások nem vonatkoznak Gibraltárra.

(14)  E rendelet nem érinti a Spanyol Királyságnak az azon terület feletti szuverenitásra vonatkozó jogi álláspontját, ahol a gibraltári repülőtér található.

(15)  E rendelet rendelkezéseinek sürgősen hatályba kell lépnie, és azokat elviekben az azon időpontot követő naptól kell alkalmazni, amelytől fogva a Szerződések már nem alkalmazhatók az Egyesült Királyságra, ▌kivéve, ha addig az időpontig hatályba lép az Egyesült Királysággal megkötött kilépésről rendelkező megállapodás. A szükséges adminisztratív eljárások mihamarabbi lefolytatásának lehetővé tétele érdekében azonban bizonyos rendelkezéseket már e rendelet hatálybalépésének időpontjától alkalmazni kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály

Ez a rendelet ideiglenes intézkedéseket állapít meg az Unió és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (a továbbiakban: az Egyesült Királyság) közötti légiközlekedés tekintetében, utóbbinak az Unióból való kilépését követően.

2. cikk

A hatáskör gyakorlása

(1)   Az uniós hatáskör e rendelet szerinti gyakorlása a 16. cikk (4) bekezdésében meghatározott alkalmazási időszakra korlátozódik. Ezen időszak végét követően az Unió haladéktalanul megszünteti az említett hatáskör gyakorlását, és a tagállamok az Európai Unió működéséről szóló szerződés 2. cikkének (2) bekezdésével összhangban újból gyakorolják hatáskörüket.

(2)   Az uniós hatáskör e rendelet szerinti gyakorlása nem érinti a tagállamok forgalmi jogokra vonatkozó hatáskörét az Egyesült Királysággal és bármely egyéb harmadik országgal az e rendelet alkalmazásának megszűnését követő időszak vonatkozásában folyamatban lévő vagy jövőben folytatandó tárgyalások, illetve e tárgyban születő nemzetközi megállapodások aláírása vagy megkötése tekintetében.

(3)  Az (1) bekezdésben említett uniós hatáskör gyakorlása kizárólag az e rendelet által szabályozott elemekre terjed ki.

(4)  E rendelet nem érinti az Uniónak és a tagállamoknak a légiközlekedés területén az e rendelet hatálya alá nem tartozó elemek tekintetében fennálló hatásköreit.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.  „légiközlekedés”: utasok, poggyász, áru és postai küldemények külön-külön vagy együttesen, a nyilvánosság számára díj vagy ellenszolgáltatás ellenében igénybe vehető, légi járműveken történő szállítása, amely magában foglalja a menetrend szerinti és a nem menetrend szerinti szolgáltatásokat is;

2.  „nemzetközi légiközlekedés”: az egynél több állam területe feletti légtérben megvalósuló légiközlekedés;

3.  „uniós légi fuvarozó”: olyan, érvényes működési engedéllyel rendelkező légi fuvarozó, amelynek engedélyét egy illetékes engedélyező hatóság adta ki az 1008/2008/EK rendelet II. fejezetének megfelelően;

4.  „az Egyesült Királyság légi fuvarozója”: olyan légi fuvarozó, amely

a)  központi ügyvezetésének helye az Egyesült Királyságban van; és

b)  teljesíti az alábbi két feltétel egyikét:

i.  a vállalkozás több mint 50 %-a az Egyesült Királyság és/vagy annak állampolgárai tulajdonában van, és a vállalkozás az Egyesült Királyság és/vagy annak állampolgárai tényleges ellenőrzése alatt áll, akár közvetlen, akár közvetett módon egy vagy több közvetítő vállalkozáson keresztül; vagy

ii.  a vállalkozás több mint 50 %-a uniós tagállamok és/vagy azok állampolgárai és/vagy az Európai Gazdasági Térség más tagállamai és/vagy ilyen államok állampolgárai kizárólagos vagy az Egyesült Királysággal és/vagy annak állampolgáraival közös tulajdonában van – bármilyen kombinációban –, és a vállalkozás az említettek tényleges ellenőrzése alatt áll, akár közvetlen, akár közvetett módon egy vagy több közvetítő vállalkozáson keresztül;

c)  a b) pont ii. alpontjában említett esetben az e rendelet alkalmazásának a 16. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében meghatározott kezdőnapját megelőző napon az 1008/2008/EK rendeletnek megfelelő érvényes működési engedéllyel rendelkezett;

5.  „tényleges ellenőrzés”: jogosultságok, szerződések, illetve bármely más eszköz alapján létrejött kapcsolat, amely elkülönülten vagy együttesen, és az adott eset jogi és ténybeli körülményeinek figyelembevételével lehetővé teszi döntő befolyás közvetlen vagy közvetett módon való gyakorlását egy vállalkozásban, különösen az alábbiak által:

a)  egy vállalkozás eszközeinek teljes vagy részleges használati joga;

b)  olyan jogosultságok és szerződések, amelyek döntő befolyást biztosítanak egy vállalkozás testületeinek összetételére, szavazására vagy határozataira vonatkozóan, vagy egyébként biztosítanak döntő befolyást a vállalkozás üzletmenetére nézve;

6.  „versenyjog”: olyan jog, amely a következő magatartással foglalkozik, amennyiben az hatással lehet a légi járatokra:

a)  olyan magatartás, amely a következőkből áll:

i.  légi fuvarozók közötti megállapodások, légi fuvarozók társulásai által hozott döntés és összehangolt magatartás, amelyek célja vagy hatása a verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása;

ii.  erőfölénnyel való visszaélés egy vagy több légi fuvarozó részéről;

iii.  olyan intézkedések, amelyeket az Egyesült Királyság közvállalkozások és olyan vállalkozások számára hozott vagy tart fenn, amelyeknek az Egyesült Királyság különleges vagy kizárólagos jogokat nyújtott, és amely intézkedések ellentétesek az i. vagy az ii. alponttal; és

b)  a légi fuvarozók közötti olyan összefonódások, amelyek jelentősen gátolják a hatékony versenyt, különösen az erőfölény kialakulásának vagy megerősödésének eredményeképpen;

7.  „állami támogatás”: a kormány vagy bármely más szintű közigazgatási szerv által légi fuvarozó vagy repülőtér számára nyújtott, előnyt biztosító pénzügyi hozzájárulás, amely a következőket foglalja magában:

a)  pénzeszközök, – például juttatások, kölcsönök vagy tőkeinjekció – közvetlen átadása, pénzeszközök potenciális közvetlen átadása, kötelezettségek – például hitelgaranciák – átvállalása, tőkeinjekció, tulajdonlás, csődvédelem vagy biztosítás;

b)  az egyébként esedékes bevételekről való lemondás vagy azok beszedésének elmulasztása;

c)  az általános infrastruktúrától eltérő áruk vagy szolgáltatások biztosítása, illetve áruk vagy szolgáltatások beszerzése; vagy

d)  kifizetések teljesítése egy finanszírozási mechanizmus javára, vagy egy magánszervezet megbízása azzal, illetve utasítása arra, hogy hajtson végre egy vagy több olyan feladatkört az a), b) és c) pontban említettek közül, amelyek rendes körülmények között a kormányra vagy más közigazgatási szervre hárulnának, és valójában gyakorlatilag nem különböznek a kormányok által általában követett gyakorlattól;

Nem tekinthető úgy, hogy egy kormány vagy más közigazgatási szerv által nyújtott pénzügyi hozzájárulás előnyt biztosít, amennyiben egy magánpiaci szereplő a szóban forgó közigazgatási szervvel megegyező helyzetben, kizárólag jövedelmezőségi kilátásoktól vezérelve ugyanazt a pénzügyi hozzájárulást nyújtotta volna;

8.  „független versenyhatóság”: a versenyjog alkalmazásáért és végrehajtásáért, valamint az állami támogatások ellenőrzéséért felelős hatóság, amely megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:

a)  működése szempontjából a hatóság független, és kellő forrásokkal rendelkezik feladatai ellátásához;

b)  feladatainak ellátása és hatáskörei gyakorlása során a hatóság rendelkezik a politikai vagy egyéb külső befolyástól való függetlenséget biztosító szükséges garanciákkal, és pártatlanul jár el; és

c)  a hatóság határozatait bírósági felülvizsgálatnak vetik alá;

9.  „megkülönböztetés”: bármilyen jellegű, objektív indokolás nélküli megkülönböztetés a légi járatok üzemeltetéséhez használt áruknak vagy szolgáltatásoknak – ideértve a közszolgáltatásokat is – a nyújtása során vagy az ilyen járatok tekintetében az illetékes állami hatóságok által alkalmazott bánásmód során;

10.  „menetrend szerinti légi járat”: olyan repüléssorozat, amely megfelel az alábbi jellemzők mindegyikének:

a)  minden repülés alkalmával az ülőhelyeket és/vagy az áruk vagy postai küldemények szállítására vonatkozó kapacitást bárki egyénileg megvásárolhatja (közvetlenül a légi fuvarozótól vagy meghatalmazott ügynökeitől);

b)  úgy üzemeltetik, hogy ugyanazt a két vagy több repülőtér közötti forgalmat szolgálja ki, akár:

i.  közzétett menetrend szerint; vagy

ii.  olyan rendszeres vagy gyakori repülésekkel, hogy azok felismerhetően rendszeres járatsorozatot képeznek;

11.  „nem menetrend szerinti légi járat”: menetrend szerinti légi járattól eltérő kereskedelmi légi járat;

12.  „az Unió területe”: a tagállamok szárazföldi területe, belvizei és tengeri felségvizei, amelyekre az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés az azokban meghatározott feltételekkel alkalmazandó, valamint az azok feletti légtér;

13.  „az Egyesült Királyság területe”: az Egyesült Királyság szárazföldi területe, belvizei és tengeri felségvizei, valamint az azok feletti légtér;

14.  „Chicagói Egyezmény”: a nemzetközi polgári repülésről szóló, 1944. december 7-én Chicagóban aláírt egyezmény.

4. cikk

Forgalmi jogok

(1)  Az Egyesült Királyság légi fuvarozói az e rendeletben megállapított feltételek mellett:

a)  leszállás nélkül átrepülhetnek az Unió területe felett;

b)  a Chicagói Egyezmény értelmében nem kereskedelmi célból leszállhatnak az Unió területén;

c)  menetrend szerinti és nem menetrend szerinti nemzetközi légi járatokat üzemeltethetnek utasok, utasok és áruk, illetve kizárólag áruk szállítása céljából két olyan tetszőleges pont között, amelyek egyike az Egyesült Királyság területén, a másik pedig az Unió területén található;

d)  a 16. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében említett alkalmazási kezdőnaptól számított legfeljebb öt hónapon keresztül menetrend szerinti és nem menetrend szerinti nemzetközi légi járatokat üzemeltethetnek kizárólag áruk szállítása céljából két olyan tetszőleges pont között, amelyek egyike az Unió területén, a másik pedig egy harmadik ország területén található, az Egyesült Királyság területéről kiinduló vagy ott célállomással rendelkező szolgáltatás részeként. Az Egyesült Királyság légi fuvarozói által ▌az említett szolgáltatásokért biztosítandó teljes szezonális kapacitás időarányosan nem haladhatja meg az e fuvarozók által az említett szolgáltatásokért a IATA 2018. évi téli, illetve nyári menetrendi időszakában üzemeltetett járatok teljes számát;

e)  a 16. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében említett alkalmazási kezdőnaptól számított legfeljebb hét hónapon keresztül folytathatják a menetrend szerinti légi járatok üzemeltetését a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítése érdekében üzemeltetett útvonalakon, amelyekre a működési jogot e rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtt az 1008/2008/EK rendelet 16. és 17. cikkével összhangban, az 1008/2008/EK rendeletben az e szolgáltatásokra vonatkozóan meghatározott feltételek mellett adták meg.

(2)  A tagállamok az (1) bekezdés e) pontjában említett időszakot az annak biztosításához szükséges intézkedések megtételére használják fel, hogy a szükségesnek ítélt közszolgáltatások a szóban forgó időszak lejárta után is az 1008/2008/EK rendelet 16. és 17. cikkével összhangban folytatódjanak.

(3)  E rendelet alkalmazásának ideje alatt a tagállamok nem tárgyalhatnak és nem köthetnek kétoldalú megállapodást vagy megegyezést az Egyesült Királysággal az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben. A tagállamok ezen időszakban az Egyesült Királyság légi fuvarozói számára az e rendelet által biztosított jogokon túl a légiközlekedés tekintetében semmilyen más jogot nem biztosíthatnak.

5. cikk

Kereskedelmi együttműködési megállapodások

(1)  Az e rendelet 4. cikke szerinti légi járatokat olyan kereskedelmi együttműködési megállapodások keretében is lehet üzemeltetni, amilyenek például az üléshely-bérletre (blocked space) vagy közös üzemelésre (code sharing) vonatkozó megállapodások, az alábbiak szerint:

a)  az Egyesült Királyság légi fuvarozója forgalmazó fuvarozói minőségben járhat el bármely uniós vagy egyesült királyságbeli üzemeltető légi fuvarozóval kapcsolatban, vagy bármely olyan harmadik ország üzemeltető légi fuvarozójával kapcsolatban, amely ország az uniós jog vagy adott esetben az érintett tagállam vagy tagállamok joga alapján rendelkezik az üzemeltetéshez szükséges forgalmi jogokkal, valamint fuvarozóinak azzal a jogával, hogy az említett jogokat a szóban forgó megállapodás útján gyakorolják.

b)  az Egyesült Királyság légi fuvarozója üzemeltető fuvarozói minőségben járhat el bármely uniós vagy egyesült királyságbeli forgalmazó fuvarozóval kapcsolatban, vagy bármely olyan harmadik ország forgalmazó fuvarozójával kapcsolatban, amely ország az uniós jog vagy adott esetben az érintett tagállam vagy tagállamok joga alapján rendelkezik a szükséges útvonalengedélyekkel, valamint fuvarozóinak azzal a jogával, hogy az említett jogokat a szóban forgó megállapodás útján gyakorolják.

(2)  A kereskedelmi együttműködési megállapodások üzemeltető vagy forgalmazó fuvarozói minőségben való megkötése semmilyen esetben sem eredményezheti azt, hogy az Egyesült Királyság valamely légi fuvarozója a 4. cikk (1) bekezdésében előírtakon kívül más jogokat is gyakorolhasson.

(3)  Az Egyesült Királyság légi fuvarozóinak az (1) bekezdés értelmében biztosított jogok semmilyen esetben sem értelmezhetők úgy, mint amelyek az uniós jog vagy az érintett tagállam vagy tagállamok joga által biztosított jogokon túlmenően további jogokkal ruháznák fel valamely harmadik ország légi fuvarozóit.

(4)  Az érintett tagállamok előírják az (1) bekezdésben említett megállapodások illetékes hatóságaik általi jóváhagyását az e cikkben meghatározott feltételeknek, valamint az uniós és nemzeti jog különösen a biztonság és a védelem tekintetében alkalmazandó követelményeinek való megfelelés ellenőrzése céljából.

4. cikk

Légi járművek bérlése

(1)  A 4. cikk (1) bekezdésében előírt jogok gyakorlása során az Egyesült Királyság légi fuvarozója légi járatokat üzemeltethet saját légi járműveivel és az alábbi összes esetben:

a)  bármely bérbeadótól személyzet nélkül bérelt légi jármű felhasználásával;

b)  bármely egyéb egyesült királyságbeli légi fuvarozótól személyzettel együtt bérelt légi jármű felhasználásával;

c)  az Egyesült Királyságon kívüli országok légi fuvarozóitól személyzettel együtt bérelt légi jármű felhasználásával, feltéve, hogy a bérletet kivételes szükségletek, időszakos kapacitásigény vagy a bérbevevő működési nehézségei indokolják, és a bérlet nem haladja meg az ezen igények kielégítéséhez vagy e nehézségek leküzdéséhez feltétlenül szükséges időtartamot.

(2)  Az érintett tagállamok előírják az (1) bekezdésben említett megállapodások illetékes hatóságaik általi jóváhagyását az e cikkben meghatározott feltételeknek, valamint az uniós és nemzeti jog különösen a biztonság és a védelem tekintetében alkalmazandó követelményeinek való megfelelés ellenőrzése céljából.

7. cikk

A működési engedélyek kezelése a tulajdonjogi és ellenőrzési követelmények tekintetében

(1)  Az 1008/2008/EK rendelet 8. cikkétől eltérve, amennyiben egy, az Egyesült Királyságon kívüli tagállam által kibocsátott működési engedéllyel rendelkező légi fuvarozó az Egyesült Királyság Unióból való kilépése miatt többé nem felel meg az említett rendelet 4. cikkének f) pontjában meghatározott követelményeknek (tulajdonjogi és ellenőrzési követelmények), az említett követelmények be nem tartása az e rendelet 16. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében említett alkalmazási kezdőnaptól számított hat hónapos időszak végéig nem érinti a működési engedély érvényességét, feltéve, hogy teljesülnek az e cikk (2)–(5) bekezdésében meghatározott feltételek.

(2)  A légi fuvarozó az e rendelet hatálybalépésétől számított két héten belül korrekciós intézkedési tervet terjeszt az illetékes engedélyező hatóság elé. A tervnek teljes körűen és pontosan meg kell határoznia azokat az intézkedéseket, amelyek célja a tulajdonjogi és ellenőrzési követelményeknek való teljes körű megfelelés legkésőbb az e cikk (1) bekezdésében említett időszakot követő első napon. Amennyiben a légi fuvarozó nem nyújtott be ilyen tervet a határidőn belül, az illetékes engedélyező hatóság – miután lehetőséget biztosított az érintett légi fuvarozó számára álláspontja ismertetésére – haladéktalanul, de leghamarabb a 16. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében említett időponttól kezdődően visszavonja a működési engedélyt, és erről tájékoztatja a Bizottságot. A visszavonás az engedélyező hatóság döntése után két héttel, de legkorábban a 16. cikk (2) bekezdésében említett időponttól kezdődően lép hatályba. Az illetékes engedélyező hatóság döntéséről értesíti a légi fuvarozót, és tájékoztatja a Bizottságot.

(3)  Amennyiben az érintett légi fuvarozó a (2) bekezdésben említett határidőn belül benyújtotta a korrekciós intézkedési tervet, az illetékes engedélyező hatóság a terv kézhezvételétől számított két hónapon belül megvizsgálja, hogy az abban meghatározott intézkedések eredményeképpen legkésőbb az (1) bekezdésben említett időszakot követő első napon megvalósulna-e a tulajdonjogi és ellenőrzési követelményeknek való teljes mértékű megfelelés, és valószínűsíthető-e, hogy a légi fuvarozó az említett időpontig befejezi az intézkedéseket. Az illetékes engedélyező hatóság tájékoztatja a légi fuvarozót és a Bizottságot az értékeléséről.

(4)  Amennyiben az illetékes engedélyező hatóság – azt követően, hogy az érintett légi fuvarozó lehetőséget kapott álláspontja kifejtésére – úgy találja, hogy a tervben meghatározott intézkedések eredményeképpen legkésőbb az (1) bekezdésben említett időszakot követő első napon nem valósulna meg a tulajdonjogi és ellenőrzési követelményeknek való teljes mértékű megfelelés, vagy ha nem tűnik valószínűnek, hogy az érintett légi fuvarozó az említett időpontig befejezi az intézkedéseket, akkor azonnal visszavonhatja a működési engedélyt. A visszavonás az engedélyező hatóság döntése után két héttel lép hatályba. Az illetékes engedélyező hatóság döntéséről értesíti a légi fuvarozót, és tájékoztatja a Bizottságot.

(5)  Amennyiben az illetékes engedélyező hatóság megállapítja, hogy a tervben meghatározott intézkedések eredményeképpen legkésőbb az (1) bekezdésben említett időszakot követő első napon megvalósul a tulajdonjogi és ellenőrzési követelményeknek való teljes mértékű megfelelés, és amennyiben valószínűsíthető, hogy a légi fuvarozó az említett időpontig befejezi ezeket az intézkedéseket, e hatóság szorosan és folyamatosan nyomon követi a terv végrehajtását, és megállapításairól rendszeresen tájékoztatja a Bizottságot.

(6)  Az (1) bekezdésben említett időszak végéig az illetékes engedélyező hatóság határoz arról, hogy a légi fuvarozó teljes mértékben megfelel-e a tulajdonjogi és ellenőrzési követelményeknek. Amennyiben az illetékes engedélyező hatóság – azt követően, hogy az érintett légi fuvarozó lehetőséget kapott álláspontja kifejtésére – úgy határoz, hogy a légi fuvarozó nem felel meg teljes mértékben a tulajdonjogi és ellenőrzési követelményeknek, az (1) bekezdésben említett időszakot követő első naptól visszavonja a működési engedélyt.

(7)  Amennyiben azt követően, hogy az illetékes engedélyező hatóság és az érintett légi fuvarozó lehetőséget kapott álláspontjának kifejtésére, a Bizottság megállapítja, hogy az illetékes engedélyező hatóság nem vonta vissza a vonatkozó működési engedélyt, annak ellenére, hogy azt e cikk (2) vagy (6) bekezdése alapján meg kellett volna tennie, a Bizottság az 1008/2008/EK rendelet 15. cikke (3) bekezdésének második albekezdésével összhangban felkéri az illetékes engedélyező hatóságot, hogy vonja vissza a működési engedélyt. Az említett rendelet 15. cikke (3) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdését alkalmazni kell.

(8)  E rendelet nem érinti az 1008/2008/EK rendelet bármely más rendelkezésének alkalmazását.

8. cikk

A jogok egyenértékűsége

(1)  A Bizottság figyelemmel kíséri az Egyesült Királyság által az uniós légi fuvarozók számára biztosított jogokat és azok gyakorlásának feltételeit.

(2)  Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az Egyesült Királyság által az uniós légi fuvarozóknak biztosított jogok – de jure vagy de facto – nem egyenértékűek az e rendelet alapján az Egyesült Királyság légi fuvarozói számára biztosított jogokkal, vagy hogy ezek a jogok nem állnak egyenlő mértékben rendelkezésre az Unió valamennyi légi fuvarozója számára, a Bizottság haladéktalanulés az egyenértékűség helyreállítása érdekében végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyek révén:

a)  korlátokat állapíthat meg az Egyesült Királyság légi fuvarozói számára a menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére engedélyezett kapacitás tekintetében ▌, továbbá kötelezi a tagállamokat arra, hogy ennek megfelelően igazítsák ki az Egyesült Királyság légi fuvarozói számára már korábban, illetve újonnan kiadott működési engedélyeket;

b)  előírja a tagállamok számára, hogy az említett működési engedélyeket tagadják meg, függesszék fel vagy vonják vissza; vagy

c)  pénzügyi kötelezettségeket vagy működési korlátozásokat állapít meg.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 15. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 15. cikk (3) bekezdésében említett sürgősségi eljárás keretében kell elfogadni, amennyiben a (2) bekezdés alkalmazásában az egyenértékűség súlyos hiányával kellően indokolt esetben ez rendkívül sürgős okból szükséges.

9. cikk

Tisztességes verseny

(1)  A Bizottság nyomon követi, hogy az uniós légi fuvarozók és repülőterek az e rendelet hatálya alá tartozó légi járatok üzemeltetéséért milyen feltételek mellett versenyeznek az Egyesült Királyság légi fuvarozóival és repülőtereivel.

(2)  Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az e cikk(3) bekezdésében említett helyzetek bármelyike miatt az említett feltételek jelentősen kedvezőtlenebbek, mint az Egyesült Királyság légi fuvarozói számára biztosítottak, a Bizottság a helyzet orvoslása érdekében ▌ haladéktalanul végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyek révén:

a)  korlátokat állapít meg az Egyesült Királyság légi fuvarozói számára a menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére engedélyezett kapacitás tekintetében ▌, továbbá kötelezheti a tagállamokat arra, hogy ennek megfelelően igazítsák ki az Egyesült Királyság légi fuvarozói számára már korábban, illetve újonnan kiadott működési engedélyeket;

b)  előírja a tagállamok számára, hogy az Egyesült Királyság egyes vagy valamennyi légi fuvarozójának kiadott működési engedélyeket tagadják meg, függesszék fel vagy vonják vissza; vagy

c)  pénzügyi kötelezettségeket vagy működési korlátozásokat állapít meg.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 15. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 15. cikk (3) bekezdésében említett sürgősségi eljárás keretében kell elfogadni, amennyiben az uniós légi fuvarozók egy vagy több műveletének gazdasági életképességét fenyegető, kellően indokolt esetben ez rendkívül sürgős okból szükséges.

(3)  A (2) bekezdésben említettvégrehajtási jogi aktusok az abban a bekezdésben meghatározott feltételekre is figyelemmel a következő helyzetek orvoslására fogadhatók el:

a)  az Egyesült Királyság állami támogatásokat nyújt;

b)  az Egyesült Királyságban nem létezik versenyjog, vagy azt nem alkalmazzák hatékonyan;

c)  az Egyesült Királyság nem hozott létre vagy nem működtet független versenyhatóságot;

d)  az Egyesült Királyság által a munkavállalók, a biztonság és védelem, a környezet vagy az utasjogok védelme érdekében alkalmazott előírások kevésbé szigorúak az uniós jogszabályokban rögzítetteknél, vagy releváns uniós jogszabályok hiányában a valamennyi tagállam által alkalmazott előírásoknál, de minden esetben a vonatkozó nemzetközi előírásoknál;

e)  az uniós légi fuvarozókkal szemben fennáll a megkülönböztetés valamely formája.

(4)  Az (1) bekezdés alkalmazásában a Bizottság információkat kérhet az Egyesült Királyság illetékes hatóságaitól, légi fuvarozóitól vagy repülőtereitől. Amennyiben az Egyesült Királyság illetékes hatósága, légi fuvarozója vagy repülőtere nem bocsátja rendelkezésre a kért információkat a Bizottság által előírt észszerű határidőn belül, vagy hiányos információkat szolgáltatnak, a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el a (2) bekezdéssel összhangban.

(5)  A 868/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(5) nem vonatkozik az e rendelet hatálya alá tartozó kérdésekre.

10. cikk

Működési engedély

(1)  A légiközlekedés-biztonság területén alkalmazandó uniós és a nemzeti jog sérelme nélkül, a 4. cikk alapján számukra biztosított jogok gyakorlása érdekében az Egyesült Királyság légi fuvarozói kötelesek működési engedélyt beszerezni minden olyan tagállamtól, amelyben tevékenységet kívánnak folytatni.

(2)  Miután az érintett tagállam megkapta az Egyesült Királyság légi fuvarozójának működési engedély iránti kérelmét, indokolatlan késedelem nélkül megadja a megfelelő működési engedélyt, feltéve hogy:

a)  a kérelmező egyesült királyságbeli légi fuvarozó az Egyesült Királyság jogszabályainak megfelelő, érvényes működési engedéllyel rendelkezik; és

b)  az Egyesült Királyság hatékony szabályozási ellenőrzést gyakorol és tart fenn a kérelmező egyesült királyságbeli légi fuvarozó tevékenysége felett, az illetékes hatóság egyértelműen azonosítható, és az egyesült királyságbeli légi fuvarozó rendelkezik az említett hatóság által kiállított üzembentartási bizonyítvánnyal.

(3)  Azon igény sérelme nélkül, hogy elegendő időt kell biztosítani a szükséges értékelések elvégzésére, az Egyesült Királyság légi fuvarozói e rendelet hatálybalépésének napjától jogosultak működési engedély iránti kérelmet benyújtani. E kérelmek jóváhagyására a tagállamok az említett naptól jogosultak, feltéve, hogy a jóváhagyás feltételei teljesülnek. Az így kiadott engedélyek azonban legkorábban ▌ a 16. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében meghatározott alkalmazási kezdőnapon lépnek érvénybe.

11. cikk

Üzemeltetési tervek, programok és menetrendek

(1)  Az Egyesült Királyság légi fuvarozói jóváhagyás céljából benyújtják az egyes érintett tagállamok illetékes hatóságainak a légi járatokra vonatkozó üzemeltetési terveket, programokat és menetrendeket. Ezeket a jóváhagyás iránti kérelmeket legalább 30 nappal az üzemeltetés megkezdése előtt kell benyújtani.

(2)  A 10. cikkre is figyelemmel, az e rendelet alkalmazásának a 16. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében meghatározott kezdőnapján folyamatban lévő IATA-idényre, valamint az azt követő első idényre vonatkozó üzemeltetési terveket, programokat és menetrendeket az említett időpontot megelőzően be lehet nyújtani és jóvá lehet hagyni.

(3)  Ez a rendelet nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy engedélyeket adjanak ki olyan menetrend szerinti légi járatok uniós légi fuvarozók általi üzemeltetésére, amelyeket az Egyesült Királyság által számukra biztosított jogok gyakorlásaként üzemeltetnek. Ezen engedélyek tekintetében a tagállamok nem alkalmazhatnak megkülönböztetést az uniós fuvarozók között.

12. cikk

Az engedély megtagadása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása

(1)  A tagállamok megtagadják, vagy helyzettől függően visszavonják vagy felfüggesztik az Egyesült Királyság légi fuvarozójának működési engedélyét, amennyiben:

a)  a légi fuvarozó e rendelet értelmében nem minősül az Egyesült Királyság légi fuvarozójának; vagy

b)  a 10. cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételek nem teljesülnek.

(2)  A tagállamok megtagadják, visszavonják, korlátozzák vagy feltételekhez kötik az Egyesült Királyság légi fuvarozójának működési engedélyét, illetve korlátozzák vagy feltételekhez kötik annak működését, amennyiben az alábbi körülmények bármelyike fennáll:

a)  nem tartják be a vonatkozó biztonsági és védelmi követelményeket;

b)  nem tartják be a légiközlekedésben részt vevő légi járműnek az érintett tagállam területére történő belépésével, az azon belüli működtetésével, illetve az onnan való elindulásával kapcsolatos alkalmazandó előírásokat;

c)  nem tartják be a légi járművön szállított utasoknak, személyzetnek, poggyásznak, árunak, és/vagy postai küldeményeknek az érintett tagállam területére történő belépésével, azon belüli kezelésével, illetve onnan való kilépésével kapcsolatos alkalmazandó előírásokat (beleértve a belépésre, a vámkezelésre, a bevándorlásra, az útlevelekre, a vámeljárásokra és a karanténra vonatkozó rendelkezéseket, illetve a postai küldemények esetében a postai rendelkezéseket is).

(3)  A tagállamok megtagadják, visszavonják, korlátozzák vagy feltételekhez kötik az Egyesült Királyság légi fuvarozóinak működési engedélyeit, illetve korlátozzák vagy feltételekhez kötik azok működését, amennyiben azt a Bizottság a 8. vagy a 9. cikk alapján előírja számukra.

(4)  A tagállamok indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot minden olyan döntésükről, amely egy egyesült királyságbeli légi fuvarozó működési engedélyének az (1) és (2) bekezdés szerinti megtagadására vagy visszavonására vonatkozik.

13. cikk

Bizonyítványok és engedélyek

Az Egyesült Királyság által kiadott vagy érvényesített és még hatályban lévő légi alkalmassági bizonyítványokat, képesítési bizonyítványokat és engedélyeket a tagállamok érvényesnek ismerik el az e rendelet hatálya alá tartozó légi járatok egyesült királyságbeli légi fuvarozók általi üzemeltetése céljából, feltéve, hogy e bizonyítványokat vagy engedélyeket legalább a Chicagói Egyezmény értelmében meghatározott nemzetközi előírásoknak és ajánlott gyakorlatoknak megfelelően és azokkal összhangban adták ki vagy érvényesítették.

14. cikk

Konzultáció és együttműködés

(1)  A tagállamok illetékes hatóságai e rendelet végrehajtásának biztosítása érdekében szükség szerint konzultálnak és együttműködnek az Egyesült Királyság illetékes hatóságaival.

(2)  A tagállamok kérésre indokolatlan késedelem nélkül továbbítják a Bizottságnak az e cikk (1) bekezdése alapján kapott információkat vagy minden egyéb, a 8. és a 9. cikk végrehajtása szempontjából releváns információt.

15. cikk

Bizottsági eljárás

(1)   A Bizottságot az 1008/2008/EK rendelet által létrehozott bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

(3)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, összefüggésben annak 5. cikkével.

16. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

(1)  Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)  E rendeletet az azt a napot követő naptól kell alkalmazni, amelytől fogva az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének (3) bekezdése alapján az uniós jog nem alkalmazandó az Egyesült Királyságra nézve.

A 7. cikket, a 10. cikk (3) bekezdését és a 11. cikk (2) bekezdését azonban e rendelet hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.

(3)  Ez a rendelet nem alkalmazandó, ha az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke (2) bekezdésének megfelelően az Egyesült Királysággal kötött kilépésről rendelkező megállapodás a (2) bekezdés első albekezdésében említett időpontig hatályba lép.

(4)  Ez a rendelet a következő két időpont közül a korábbi időpontban hatályát veszti:

a)  azon a napon, amikor átfogó megállapodás lép hatályba – amelynek az Unió részes fele –, illetve válik adott esetben ideiglenesen alkalmazandóvá ▌az Egyesült Királysággal zajló légiközlekedés biztosításáról; vagy

b)  2020. március 30-án.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt …,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

(1)2019. február 20-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
(2)Az Európai Parlament 2019. március 13-i álláspontja.
(3)Az Európai Parlament és a Tanács 1008/2008/EK rendelete (2008. szeptember 24.) a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról (HL L 293., 2008.10.31., 3. o.).
(4)Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
(5)Az Európai Parlament és a Tanács 868/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból származó légi közlekedési szolgáltatások keretében a közösségi légi fuvarozóknak kárt okozó támogatásnyújtással és tisztességtelen árképzési gyakorlattal szembeni védelemről (HL L 162., 2004.4.30., 1. o.).

Utolsó frissítés: 2019. március 14.Jogi nyilatkozat