Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0433(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0062/2019

Predkladané texty :

A8-0062/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/02/2019 - 16.4
CRE 13/02/2019 - 16.4
PV 13/03/2019 - 11.18

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0106
P8_TA(2019)0182

Prijaté texty
PDF 229kWORD 63k
Streda, 13. marca 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Spoločné pravidlá na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
P8_TA-PROV(2019)0182A8-0062/2019
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie (COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0893),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 100 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0510/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 20. februára 2019(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 27. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0062/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. marca 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie
P8_TC1-COD(2018)0433

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(2),

keďže:

(1)  Spojené kráľovstvo predložilo 29. marca 2017 oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. Zmluvy sa prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení alebo v prípade, ak sa tak nestane, dva roky po uvedenom oznámení, a to od 30. marca 2019, pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty.

(2)  V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008(3) sa stanovujú podmienky udelenia prevádzkovej licencie leteckým dopravcom Únie, ako aj sloboda poskytovať letecké dopravné služby v rámci územia EÚ.

(3)  Bez osobitných ustanovení by vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie znamenalo ukončenie všetkých práv a povinností v súvislosti s prístupom na trh vyplývajúcich z práva Únie, ako sa stanovuje v nariadení (ES) č. 1008/2008, pokiaľ ide o vzťahy medzi Spojeným kráľovstvom a zostávajúcimi 27 členskými štátmi.

(4)  Je preto potrebné stanoviť dočasný súbor opatrení, ktoré umožnia leteckým dopravcom s licenciou v Spojenom kráľovstve poskytovať letecké dopravné služby medzi jeho územím a zostávajúcimi 27 členskými štátmi. S cieľom zabezpečiť primeranú rovnováhu medzi Spojeným kráľovstvom a zostávajúcimi 27 členskými štátmi by sa takto udelené práva mali podmieniť tým, že Spojené kráľovstvo udelí rovnocenné práva leteckým dopravcom s licenciou v Únii, a mali by sa na ne vzťahovať určité podmienky zaisťujúce spravodlivú hospodársku súťaž.

(5)  Uplatňovanie tohto nariadenia by sa malo vzhľadom na jeho dočasný charakter obmedziť na krátke obdobie bez toho, aby tým boli dotknuté prípadné rokovania a nadobudnutie platnosti budúcej dohody o poskytovaní leteckých služieb so Spojeným kráľovstvom, ktorej je Únia zmluvnou stranou. Komisia by mala na základe svojho odporúčania dostať čo najskôr oprávnenie rokovať so Spojeným kráľovstvom o komplexnej dohode o leteckej doprave. Takáto dohoda by sa mala bezodkladne prerokovať a uzavrieť.

(6)  V záujme zachovania vzájomne prospešnej miery prepojenosti by sa mali v súlade so zásadou reciprocity pre leteckých dopravcov Spojeného kráľovstva, ako aj pre leteckých dopravcov Únie uzavrieť dojednania marketingovej spolupráce ako napríklad o spoločnom označovaní liniek (code-sharing).

(7)  Vzhľadom na výnimočné a jedinečné okolnosti, ktoré si vyžadujú prijatie tohto nariadenia, ako aj v súlade so zmluvami, je vhodné, aby Únia dočasne vykonávala príslušné spoločné právomoci, ktoré jej boli udelené na základe zmlúv. Všetky účinky tohto nariadenia na rozdelenie právomocí medzi Úniou a členskými štátmi by však mali byť prísne časovo obmedzené. Právomoc vykonávaná Úniou by tak mala byť vykonávaná len s ohľadom na obdobie uplatňovania tohto nariadenia. To znamená, že Únia prestane takúto spoločnú právomoc vykonávať, len čo sa toto nariadenie prestane uplatňovať. V súlade s článkom 2 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie budú tak od tohto okamihu svoju právomoc opäť vykonávať členské štáty. Okrem toho treba pripomenúť, že rozsah výkonu právomoci Únie sa v tomto nariadení vzťahuje len na prvky upravené týmto nariadením, ako sa ustanovuje v Protokole č. 25 o vykonávaní spoločnej právomoci, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, a nevzťahuje sa na celú oblasť. Príslušné právomoci Únie a členských štátov v súvislosti s uzatváraním medzinárodných dohôd v oblasti leteckej dopravy sa určia v súlade so zmluvami a s prihliadnutím na príslušné právne predpisy Únie.

(8)  V súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 majú leteckí dopravcovia Únie najmä neustále dodržiavať požiadavky týkajúce sa vlastníctva a kontroly stanovené v uvedenom nariadení, aby si udržali platné prevádzkové licencie. V prípade, že sa vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie uskutoční bez dohody o vystúpení, stretnú sa niektorí leteckí dopravcovia Únie pravdepodobne s problémami spojenými s plnením uvedených požiadaviek odo dňa vystúpenia. Preto je potrebné zaviesť krízové opatrenia. V súlade so zásadami rovnakého zaobchádzania a proporcionality by sa tieto opatrenia mali obmedziť len na to, čo je nevyhnutne potrebné na riešenie problémov vyplývajúcich z neriadeného vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie. S ohľadom na rovnaké zásady je tiež potrebné zaviesť mechanizmy umožňujúce dôkladné monitorovanie pokroku, pokiaľ ide o plnenie požiadaviek týkajúcich sa vlastníctva a kontroly, a v opodstatnených prípadoch vedúce k odobratiu prevádzkovej licencie.

Aby sa zabránilo náhlemu ukončeniu prevádzky a najmä umožnil návrat dotknutých cestujúcich, malo by zrušenie prevádzkovej licencie v dôsledku nesplnenia podmienok v prípade, že nebol predložený vhodný plán nápravných opatrení, nadobudnúť účinnosť dva týždne po prijatí rozhodnutia o zrušení.

(9)  Toto nariadenie by nemalo členským štátom brániť v tom, aby vydávali povolenia na poskytovanie pravidelných leteckých dopravných služieb leteckými dopravcami Únie uplatňujúcimi práva, ktoré im udelilo Spojené kráľovstvo, podobne ako v situáciách, ktoré sa vyskytujú v kontexte medzinárodných dohôd. Členské štáty by nemali rozlišovať medzi leteckými dopravcami Únie, pokiaľ ide o uvedené povolenia.

(10)  Komisia a členské štáty by mali vyriešiť problémy, ktoré môžu mať vplyv na existujúce systémy rozloženia prevádzky v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie. Mali by sa prijať najmä vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť plný súlad s týmito systémami a zaistiť v najväčšej možnej miere riadny prechod, aby sa zabránilo narušeniu na úkor cestujúcich a spoločností v Únii.

(11)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o prijatie opatrení zaručujúcich spravodlivú mieru reciprocity medzi právami, ktoré Únia a Spojené kráľovstvo jednostranne udeľujú leteckým dopravcom druhej strany, a s cieľom zabezpečiť, aby leteckí dopravcovia Únie pri poskytovaní leteckých služieb mohli súťažiť s leteckými dopravcami Spojeného kráľovstva za spravodlivých podmienok. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(4). Vzhľadom na ich možný vplyv na leteckú prepojenosť členských štátov by sa mal na prijímanie uvedených opatrení uplatňovať postup preskúmania. Komisia by mala prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty, ak sa to vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov v riadne odôvodnených prípadoch. Takéto riadne odôvodnené prípady sa môžu týkať prípadov, keď Spojené kráľovstvo neudelí rovnaké práva leteckým dopravcom Únie, čim spôsobí zjavnú nerovnováhu, alebo ak menej priaznivé podmienky hospodárskej súťaže, než aké majú leteckí dopravcovia Spojeného kráľovstva pri poskytovaní leteckých dopravných služieb, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, ohrozia hospodársku životaschopnosť leteckých dopravcov Únie.

(12)  Keďže cieľ tohto nariadenia, a to stanovenie predbežných opatrení upravujúcich leteckú dopravu medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom v prípade, že nebude uzavretá žiadna dohoda o vystúpení, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(13)  Gibraltár nie je zaradený do územnej pôsobnosti tohto nariadenia a žiadny odkaz na Spojené kráľovstvo uvedený v tomto nariadení sa nevzťahuje na Gibraltár.

(14)  Týmto nariadením nie je dotknuté právne postavenie Španielskeho kráľovstva, pokiaľ ide o zvrchovanosť nad územím, na ktorom sa nachádza letisko Gibraltár.

(15)  Ustanovenia tohto nariadenia by mali z dôvodu naliehavosti nadobudnúť účinnosť čo najskôr a mali by sa v zásade začať uplatňovať odo dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému sa zmluvy prestanú na Spojené kráľovstvo ▌vzťahovať s výnimkou prípadu, keď do uvedeného dátumu nadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom. V záujme čo najskoršieho vykonania potrebných administratívnych postupov by sa však určité ustanovenia mali uplatňovať od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovuje dočasný súbor opatrení, ktoré upravujú leteckú dopravu medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) po jeho vystúpení z Únie.

Článok 2

Výkon právomoci

1.   Výkon právomoci Únie podľa tohto nariadenia sa obmedzuje na obdobie uplatňovania tohto nariadenia vymedzené v článku 16 ods. 4. Po skončení tohto obdobia Únia okamžite prestane túto právomoc vykonávať a členské štáty začnú svoju právomoc opäť vykonávať v súlade s článkom 2 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

2.   Výkonom právomoci Únie podľa tohto nariadenia nie je dotknutá právomoc členských štátov v oblasti dopravných práv v rámci akýchkoľvek prebiehajúcich alebo budúcich rokovaní, pri podpisovaní alebo uzatváraní medzinárodných dohôd týkajúcich sa leteckých služieb so Spojeným kráľovstvom po skončení uplatňovania tohto nariadenia alebo s ktoroukoľvek inou treťou krajinou.

3.  Výkon právomoci Únie uvedený v odseku 1 sa vzťahuje len na prvky upravené týmto nariadením.

4.  Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté príslušné právomoci Únie a členských štátov v oblasti leteckej dopravy, pokiaľ ide o iné prvky ako tie, ktoré sú upravené týmto nariadením.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.  „letecká doprava“ je preprava cestujúcich, batožiny, nákladu a/alebo poštových zásielok lietadlom, a to samostatne alebo v kombinácii, ktorá sa poskytuje verejnosti za úhradu alebo nájomné a ktorá zahŕňa pravidelné a nepravidelné letecké dopravné služby;

2.  „medzinárodná letecká doprava“ je letecká doprava, ktorá prechádza cez vzdušný priestor nad územím viac ako jedného štátu;

3.  „letecký dopravca Únie“ je letecký dopravca s platnou prevádzkovou licenciou udelenou príslušným licenčným úradom v súlade s kapitolou II nariadenia (ES) č. 1008/2008;

4.  „letecký dopravca Spojeného kráľovstva“ je letecký dopravca, ktorý:

a)  má hlavné miesto podnikania v Spojenom kráľovstve; a

b)  spĺňa jednu z týchto dvoch podmienok:

i)  Spojené kráľovstvo a/alebo štátni príslušníci Spojeného kráľovstva vlastnia viac ako 50 % podniku a účinne ho riadia, či už priamo alebo nepriamo, prostredníctvom jedného alebo viacerých sprostredkovateľských podnikov; alebo

ii)  členské štáty Únie a/alebo štátni príslušníci členských štátov Únie a/alebo iné členské štáty Európskeho hospodárskeho priestoru a/alebo štátni príslušníci takýchto štátov, v akejkoľvek kombinácii, či už samostatne alebo spoločne so Spojeným kráľovstvom a/alebo štátnymi príslušníkmi Spojeného kráľovstva vlastnia viac ako 50 % podniku a účinne ho riadia, či už priamo alebo nepriamo, prostredníctvom jedného alebo viacerých sprostredkovateľských podnikov;

c)  v prípade uvedenom v písmene b) bode ii) bol držiteľom platnej prevádzkovej licencie v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 deň pred prvým dňom uplatňovania tohto nariadenia stanovenom v článku 16 ods. 2 prvom pododseku;

5.  „účinná kontrola“ je vzťah, ktorý tvoria práva, zmluvy alebo iné prostriedky, ktoré buď samostatne, alebo spoločne a s ohľadom na vecné skutočnosti alebo právnu úpravu umožňujú priamo alebo nepriamo uplatňovať rozhodujúci vplyv na podnik, najmä:

a)  právo použiť všetky aktíva podniku alebo ich časť;

b)  práva alebo zmluvy, ktoré umožňujú rozhodujúci vplyv na zloženie, hlasovanie alebo rozhodnutia orgánov podniku, alebo inak umožňujú rozhodujúci vplyv na riadenie obchodnej činnosti podniku.

6.  „právo hospodárskej súťaže“ je právo týkajúce sa tejto činnosti, ak môže ovplyvniť letecké dopravné služby:

a)  činnosť pozostávajúca z :

i)  dohôd medzi leteckými dopravcami, rozhodnutí združení leteckých dopravcov a zosúladených postupov, ktorých cieľom alebo dôsledkom je zabránenie hospodárskej súťaži, jej obmedzenie alebo narušenie;

ii)  zneužívanie dominantného postavenia jedným alebo viacerými leteckými dopravcami;

iii)  opatrenia, ktoré Spojené kráľovstvo prijalo alebo uplatňuje v prípade verejných podnikov a podnikov, ktorým Spojené kráľovstvo udelilo osobitné alebo výlučné práva, a ktoré sú v rozpore s bodom i) alebo ii); a

b)  koncentrácie medzi leteckými dopravcami, ktoré významne bránia účinnej hospodárskej súťaži, najmä v dôsledku vytvárania alebo posilňovania dominantného postavenia;

7.  „subvencia“ je akýkoľvek finančný príspevok, ktorý vláda alebo ktorýkoľvek iný verejný orgán na akejkoľvek úrovni poskytne leteckému dopravcovi alebo letisku, ktorý predstavuje výhodu, vrátane týchto možností:

a)  priamy prevod finančných prostriedkov, ako sú napríklad granty, pôžičky alebo prísuny kapitálu, prípadný priamy prevod prostriedkov, prevzatie záväzkov, ako sú napríklad úverové záruky, kapitálové injekcie, vlastníctvo, ochrana proti bankrotu alebo poistenie;

b)  vzdanie sa alebo nevybratie príjmov, ktoré sú inak splatné;

c)  poskytovanie tovaru alebo služieb (okrem všeobecnej infraštruktúry), či nákup tovaru alebo služieb; alebo

d)  realizovanie platieb do finančného mechanizmu alebo poverenie či usmernenie súkromnej inštitúcie na vykonávanie jednej alebo viacerých funkcií uvedených v písmenách a), b) a c), ktoré by inak prináležali vláde alebo inému verejnému orgánu a ktorých vykonávanie sa v žiadnom zmysle nelíši od praxe, ktorú vlády bežne vykonávajú;

Finančný príspevok zo strany vlády alebo iného verejného orgánu sa nepovažuje za výhodu, pokiaľ by rovnaký finančný príspevok poskytol súkromný účastník trhu motivovaný výlučne vyhliadkou na zisk, ktorý sa nachádza v rovnakej situácii ako príslušný verejný orgán;

8.  „nezávislý orgán na ochranu hospodárskej súťaže“ je orgán zodpovedný za uplatňovanie a presadzovanie práva hospodárskej súťaže, ako aj za kontrolu subvencií, a spĺňa všetky tieto podmienky:

a)  orgán je prevádzkovo nezávislý a primerane vybavený zdrojmi potrebnými na plnenie svojich úloh;

b)  pri vykonávaní svojich povinností a právomocí má orgán potrebné záruky nezávislosti od politického alebo iného vonkajšieho vplyvu a koná nestranne; a

c)  rozhodnutia orgánu podliehajú súdnemu preskúmaniu;

9.  „diskriminácia“ je rozlišovanie akéhokoľvek druhu bez objektívneho dôvodu v súvislosti s dodaním tovaru alebo poskytovaním služieb vrátane verejných služieb využívaných na poskytovanie leteckých dopravných služieb, alebo v súvislosti so zaobchádzaním s nimi zo strany subjektov verejného sektora relevantných pre letecké dopravné služby;

10.  „pravidelná letecká dopravná služba“ je séria letov, pričom každý z nich má všetky tieto charakteristiky:

a)  pri každom lete sú miesta na sedenie a/alebo kapacita na prepravu nákladu a/alebo poštových zásielok k dispozícii pre individuálny nákup zo strany verejnosti (buď priamo od leteckého dopravcu alebo od jeho poverených zástupcov);

b)  uskutočňuje sa tak, aby slúžila na dopravu medzi tými istými dvoma alebo viacerými letiskami, buď:

i)  podľa uverejneného cestovného poriadku, alebo

ii)  letmi, ktoré sú také pravidelné alebo časté, že tvoria rozpoznateľnú systematickú sériu;

11.  „nepravidelná letecká dopravná služba“ je obchodná letecká dopravná služba, ktorá je poskytovaná inak než pravidelná letecká dopravná služba;

12.  „územie Únie“ je pevninské územie, vnútrozemské vody a pobrežné more členských štátov, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie, ako aj podmienky stanovené v uvedených zmluvách, a vzdušný priestor nad nimi;

13.  „územie Spojeného kráľovstva“ je pevninské územie, vnútrozemské vody a pobrežné more Spojeného kráľovstva a vzdušný priestor nad nimi;

14.  „Chicagský dohovor“ je Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve, ktorý bol podpísaný 7. decembra 1944 v Chicagu.

Článok 4

Dopravné práva

1.  Leteckí dopravcovia Spojeného kráľovstva môžu za podmienok stanovených v tomto nariadení:

a)  lietať ponad územie Únie bez pristátia;

b)  uskutočňovať zastávky na území Únie na iné ako dopravné účely v zmysle Chicagského dohovoru;

c)  poskytovať pravidelné a nepravidelné medzinárodné letecké dopravné služby pre cestujúcich, kombináciu cestujúcich a nákladu, ako aj služby určené len na prepravu nákladu medzi akýmikoľvek dvoma miestami, z ktorých jedno sa nachádza na území Spojeného kráľovstva a druhé na území Únie;

d)  poskytovať najviac počas piatich mesiacov počnúc prvým dňom uplatňovania stanoveného v článku 16 ods. 2 prvom pododseku pravidelné a nepravidelné medzinárodné letecké dopravné služby určené len na prepravu nákladu medzi akýmikoľvek dvoma miestami, z ktorých jedno sa nachádza na území Únie a druhé na území tretej krajiny, a to ako súčasť služby s východiskovým miestom alebo miestom určenia na území Spojeného kráľovstva. Celková sezónna kapacita, ktorú leteckí dopravcovia Spojeného kráľovstva poskytnú ▌pre uvedené služby, nesmie presiahnuť pro rata temporis celkový počet frekvencií letov prevádzkovaných týmito dopravcami pre uvedené služby počas zimnej a letnej sezóny IATA v roku ▌2018.

e)  pokračovať najviac počas siedmich mesiacov počnúc prvým dňom uplatňovania uvedeného v článku 16 ods. 2 prvom pododseku v poskytovaní pravidelných leteckých dopravných služieb na trasách vyplývajúcich zo záväzkov služieb verejného záujmu, ak bolo právo na prevádzku udelené v súlade s článkami 16 a 17 nariadenia (ES) č. 1008/2008 pred dátumom začiatku uplatňovania tohto nariadenia a v súlade s podmienkami pre tieto služby stanovené nariadením (ES) č. 1008/2008.

2.  Členské štáty využijú obdobie uvedené v odseku 1 písm. e) na prijatie akýchkoľvek opatrení potrebných na zabezpečenie pokračovania služieb, ktorých fungovanie sa považuje za nevyhnutné aj po uplynutí tohto obdobia v súlade s článkami 16 a 17 nariadenia (ES) č. 1008/2008.

3.  Počas obdobia uplatňovania tohto nariadenia členské štáty nesmú rokovať ani uzatvárať dvojstranné zmluvy či dojednania so Spojeným kráľovstvom o záležitostiach patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Počas uvedeného obdobia nesmú leteckým dopravcom Spojeného kráľovstva v súvislosti s leteckou dopravou udeliť žiadne iné práva ako tie, ktoré sa udeľujú týmto nariadením.

Článok 5

Dojednania marketingovej spolupráce

1.  Letecké dopravné služby v súlade s článkom 4 tohto nariadenia sa môžu poskytovať v rámci dojednaní marketingovej spolupráce, ako sú napríklad dojednania o blokovaní časti kapacity lietadla alebo o spoločnom označovaní liniek (code-sharing), za týchto podmienok:

a)  letecký dopravca Spojeného kráľovstva môže pôsobiť ako marketingový dopravca s ktorýmkoľvek prevádzkovým dopravcom, ktorý je leteckým dopravcom Únie, alebo leteckým dopravcom Spojeného kráľovstva, alebo s ktorýmkoľvek prevádzkovým dopravcom tretej krajiny, ktorá má podľa práva Únie, alebo v náležitých prípadoch podľa práva dotknutého členského štátu alebo členských štátov, potrebné prepravné práva a ktorej dopravcovia sú oprávnení vykonávať uvedené práva prostredníctvom daného dojednania.

b)  letecký dopravca Spojeného kráľovstva môže pôsobiť ako prevádzkový dopravca s ktorýmkoľvek marketingovým dopravcom, ktorý je leteckým dopravcom Únie, alebo leteckým dopravcom Spojeného kráľovstva, alebo s ktorýmkoľvek marketingovým dopravcom tretej krajiny, ktorá má podľa práva Únie, alebo v náležitých prípadoch podľa práva dotknutého členského štátu alebo členských štátov, potrebné prepravné práva a ktorej dopravcovia sú oprávnení vykonávať uvedené práva prostredníctvom daného dojednania.

2.  Dojednania marketingovej spolupráce v žiadnom prípade neoprávňujú leteckého dopravcu Spojeného kráľovstva, či už ako prevádzkujúceho dopravcu alebo ako marketingového dopravcu, k vykonávaniu práv nad rámec tých, ktoré sú stanovené v článku 4 ods. 1.

3.  Práva udelené leteckým dopravcom Spojeného kráľovstva podľa odseku 1 sa v žiadnom prípade nesmú vykladať tak, že leteckých dopravcov tretej krajiny oprávňujú na výkon práv nad rámec tých, ktoré majú podľa práva Únie alebo podľa práva dotknutého členského štátu alebo členských štátov.

4.  Dotknuté členské štáty musia vyžadovať, aby dojednania podľa odseku 1 schválili ich príslušné orgány s cieľom overiť súlad s podmienkami stanovenými v tomto článku a s uplatniteľnými požiadavkami práva Únie a vnútroštátneho práva, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť a bezpečnostnú ochranu.

Článok 6

Prenájom lietadiel

1.  Pri uplatňovaní práv podľa článku 4 ods. 1 môže letecký dopravca Spojeného kráľovstva poskytovať letecké dopravné služby vlastným lietadlom vždy, ak:

a)  použije lietadlo prenajaté bez posádky od ktoréhokoľvek prenajímateľa;

b)  použije lietadlo prenajaté s posádkou od ktoréhokoľvek iného leteckého dopravcu Spojeného kráľovstva;

c)  použije lietadlo prenajaté s posádkou od leteckých dopravcov ktorejkoľvek krajiny inej ako Spojené kráľovstvo za predpokladu, že prenájom je odôvodnený mimoriadnou potrebou, sezónnou kapacitou alebo prevádzkovými ťažkosťami nájomcu a prenájom nepresiahne obdobie, ktoré je nevyhnutné na naplnenie týchto potrieb alebo prekonanie týchto ťažkostí.

2.  Dotknuté členské štáty musia vyžadovať, aby dojednania podľa odseku 1 schválili ich príslušné orgány s cieľom overiť súlad s podmienkami stanovenými v uvedenom odseku a s uplatniteľnými požiadavkami práva Únie a vnútroštátneho práva, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť a bezpečnostnú ochranu.

Článok 7

Nakladanie s prevádzkovými licenciami z hľadiska požiadaviek na vlastníctvo a riadenie

1.  Odchylne od článku 8 nariadenia (ES) č. 1008/2008, ak letecký dopravca, ktorý je držiteľom prevádzkovej licencie vydanej členským štátom iným ako Spojené kráľovstvo, prestane spĺňať požiadavky podľa článku 4 písm. f) uvedeného nariadenia (ďalej len „požiadavky na vlastníctvo a riadenie“) z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie, nesplnenie týchto požiadaviek nemá vplyv na platnosť prevádzkovej licencie, a to počas obdobia šiestich mesiacov počnúc prvým dňom uplatňovania uvedeného v článku 16 ods. 2 prvého pododseku tohto nariadenia za predpokladu, že sú splnené podmienky uvedené v odsekoch 2 až 5 tohto článku.

2.  Letecký dopravca predloží príslušnému licenčnému úradu do dvoch týždňov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia plán nápravných opatrení. V uvedenom pláne úplne a presne stanoví opatrenia na dosiahnutie úplného súladu s požiadavkami na vlastníctvo a riadenie najneskôr v prvý deň po uplynutí obdobia podľa odseku 1 tohto článku. Ak letecký dopravca nepredloží plán v stanovenej lehote, príslušný licenčný úrad po tom, ako poskytne dotknutému leteckému dopravcovi príležitosť vyjadriť sa, bezodkladne, ale najskôr odo dňa podľa článku 16 ods. 2 prvého pododseku zruší prevádzkovú licenciu a informuje o tom Komisiu. Takéto zrušenie nadobúda účinnosť dva týždne po rozhodnutí licenčného úradu, ale najskôr dňom podľa článku 16 ods. 2. Príslušný licenčný úrad oznámi svoje rozhodnutie leteckému dopravcovi a informuje o tom Komisiu.

3.  Ak dotknutý letecký dopravca predloží plán nápravných opatrení v lehote podľa odseku 2, príslušný licenčný úrad do dvoch mesiacov od prijatia plánu posúdi, či by sa opatreniami v ňom uvedenými dosiahol úplný súlad s požiadavkami na vlastníctvo a riadenie najneskôr v prvý deň nasledujúci po období uvedenom v odseku 1 a či je pravdepodobné, že tento letecký dopravca dokončí opatrenia do tohto dátumu. Príslušný licenčný úrad informuje o svojom posúdení leteckého dopravcu a Komisiu.

4.  Ak príslušný licenčný úrad po tom, ako dá dotknutému leteckému dopravcovi možnosť vyjadriť sa, zistí, že opatreniami uvedenými v pláne by sa nedosiahol plný súlad s požiadavkami na vlastníctvo a riadenie najneskôr v prvý deň nasledujúci po období uvedenom v odseku 1, alebo ak je nepravdepodobné, že by príslušný letecký dopravca dokončil opatrenia do tohto dátumu, môže okamžite zrušiť prevádzkovú licenciu. Takéto zrušenie nadobúda účinnosť dva týždne po rozhodnutí licenčného úradu. Príslušný licenčný úrad oznámi svoje rozhodnutie leteckému dopravcovi a informuje o tom Komisiu.

5.  Ak príslušný licenčný úrad zistí, že opatreniami uvedenými v pláne by sa dosiahol plný súlad s požiadavkami na vlastníctvo a riadenie najneskôr v prvý deň nasledujúci po období uvedenom v odseku 1, a ak je pravdepodobné, že letecký dopravca dokončí uvedené opatrenia do uvedeného dátumu, podrobne a priebežne monitoruje vykonávanie plánu a o svojich zisteniach pravidelne informuje Komisiu.

6.  Do konca obdobia uvedeného v odseku 1 príslušný licenčný úrad rozhodne, či letecký dopravca v plnej miere spĺňa požiadavky na vlastníctvo a riadenie. Ak príslušný licenčný úrad po tom, ako dá dotknutému leteckému dopravcovi možnosť vyjadriť sa, dospeje k záveru, že letecký dopravca nespĺňa v plnej miere požiadavky na vlastníctvo a riadenie, zruší prevádzkovú licenciu počnúc prvým dňom nasledujúcim po období podľa odseku 1.

7.  Ak po tom, ako príslušný licenčný úrad a príslušný letecký dopravca dostanú príležitosť vyjadriť sa, Komisia zistí, že príslušný licenčný úrad nezrušil prevádzkovú licenciu napriek tomu, že na to boli dôvody podľa odseku 2 alebo 6 tohto článku, Komisia v súlade s článkom 15 ods. 3 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1008/2008 požiada príslušný licenčný úrad o zrušenie prevádzkovej licencie. Uplatní sa článok 15 ods. 3 tretí a štvrtý pododsek uvedeného nariadenia.

8.  Týmto článkom nie je dotknuté uplatnenie iných ustanovení nariadenia (ES) č. 1008/2008.

Článok 8

Rovnocennosť práv

1.  Komisia monitoruje práva, ktoré Spojené kráľovstvo udelí leteckým dopravcom Únie, a podmienky ich vykonávania.

2.  Ak Komisia zistí, že práva, ktoré Spojené kráľovstvo udelilo leteckým dopravcom Únie, nie sú de jure alebo de facto rovnocenné s právami, ktoré sa týmto nariadením udeľujú leteckým dopravcom Spojeného kráľovstva, alebo že dané práva nie sú rovnako dostupné pre všetkých dopravcov Únie, bezodkladne a v záujme nastolenia rovnocennosti práv prijme vykonávacie akty s cieľom:

a)  stanoviť obmedzenia povolenej kapacity pre pravidelné letecké dopravné služby dostupné pre leteckých dopravcov Spojeného kráľovstva a členským štátom uloží povinnosť náležite upraviť (existujúce a novo udelené) povolenie na vykonávanie leteckej dopravy leteckými dopravcami Spojeného kráľovstva;

b)  požiadať členské štáty, aby zamietli, pozastavili alebo odňali uvedené povolenie na vykonávanie leteckej dopravy; alebo

c)  zaviesť finančné povinnosti alebo prevádzkové obmedzenia.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedenom v článku 15 ods. 2. Prijmú sa v súlade s postupom pre naliehavé prípady podľa článku 15 ods. 3, ak si to v riadne odôvodnených prípadoch vážneho porušenia rovnocennosti práv v zmysle odseku 2 nevyhnutne vyžadujú naliehavé dôvody.

Článok 9

Spravodlivá hospodárska súťaž

1.  Komisia monitoruje podmienky, za akých leteckí dopravcovia Únie a letiská nachádzajúce sa na území Únie súťažia s leteckými dopravcami Spojeného kráľovstva a letiskami nachádzajúcimi sa na území Spojeného kráľovstva pri poskytovaní leteckých dopravných služieb, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

2.  Ak Komisia zistí, že v dôsledku niektorej zo situácií uvedených v odseku 3 tohto článku sú uvedené podmienky zjavne menej priaznivé než podmienky pre leteckých dopravcov Spojeného kráľovstva, Komisia v snahe napraviť túto situáciu bezodkladne prijme vykonávacie akty s cieľom:

a)  stanoviť obmedzenia povolenej kapacity pre pravidelné letecké dopravné služby dostupné pre leteckých dopravcov Spojeného kráľovstva a členským štátom uloží povinnosť náležite upraviť (existujúce a novo udelené) povolenia na vykonávanie leteckej dopravy leteckými dopravcami Spojeného kráľovstva;

b)  požiadať členské štáty, aby zamietli, pozastavili alebo odňali uvedené povolenia na vykonávanie leteckej dopravy niektorým alebo všetkým leteckým dopravcom Spojeného kráľovstva; alebo

c)  zaviesť finančné povinnosti alebo prevádzkové obmedzenia.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2. Prijmú sa v súlade s postupom pre naliehavé prípady uvedeným v článku 15 ods. 3, ak si to v riadne odôvodnených prípadoch vážneho ohrozenia hospodárskej životaschopnosti jednej alebo viacerých prevádzok leteckých dopravcov Únie nevyhnutne vyžadujú naliehavé dôvody.

3.  Vykonávacie akty uvedené v odseku 2 sa za podmienok stanovených v uvedenom odseku prijmú s cieľom napraviť tieto situácie:

a)  poskytovanie subvencií Spojeným kráľovstvom;

b)  Spojené kráľovstvo nezavedie alebo účinne neuplatňuje právo hospodárskej súťaže;

c)  Spojené kráľovstvo nezriadi alebo nezachová nezávislý orgán na ochranu hospodárskej súťaže;

d)  Spojené kráľovstvo uplatňuje normy v oblasti ochrany pracovníkov, bezpečnostnej ochrany, bezpečnosti, životného prostredia alebo práv cestujúcich, ktoré sú na nižšej úrovni než normy stanovené v práve Únie, alebo ak neexistujú príslušné ustanovenia v práve Únie, normy sú na nižšej úrovni než normy uplatňované všetkými členskými štátmi, no v každom prípade na nižšej úrovni než príslušné medzinárodné normy;

e)  akákoľvek forma diskriminácie voči leteckým dopravcom Únie.

4.  Na účely odseku 1 si Komisia môže vyžiadať informácie od príslušných orgánov, leteckých dopravcov alebo letísk Spojeného kráľovstva. Ak príslušné orgány Spojeného kráľovstva, letecký dopravca Spojeného kráľovstva alebo letisko Spojeného kráľovstva neposkytnú požadované informácie v primeranej lehote stanovenej Komisiou alebo poskytnú neúplné informácie, Komisia môže postupovať v súlade s odsekom 2.

5.  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 868/2004(5) sa neuplatňuje na záležitosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Článok 10

Povolenie na vykonávanie leteckej dopravy

1.  Bez toho, aby bolo dotknuté právo Únie a vnútroštátne právo v oblasti bezpečnosti letectva, s cieľom vykonávať práva, ktoré im boli udelené podľa článku 4, sú leteckí dopravcovia Spojeného kráľovstva povinní získať povolenie na vykonávanie leteckej dopravy od každého členského štátu, v ktorom chcú prevádzkovať svoju činnosť.

2.  Dotknutý členský štát po doručení žiadosti o povolenie na vykonávanie leteckej dopravy od leteckého dopravcu Spojeného kráľovstva bez zbytočného odkladu udelí príslušné povolenie na vykonávanie leteckej dopravy, ak:

a)  je žiadajúci letecký dopravca Spojeného kráľovstva držiteľom licencie v súlade s právnymi predpismi Spojeného kráľovstva; a

b)  Spojené kráľovstvo vykonáva a udržiava účinnú regulačnú kontrolu nad žiadajúcim leteckým dopravcom Spojeného kráľovstva, príslušný orgán je jednoznačne určený a letecký dopravca Spojeného kráľovstva je držiteľom osvedčenia leteckého prevádzkovateľa vydaného daným orgánom.

3.  Bez toho, aby bola dotknutá potreba poskytnúť dostatočný čas na vykonanie potrebných posúdení, leteckí dopravcovia Spojeného kráľovstva sú oprávnení predkladať svoje žiadosti o povolenia na vykonávanie leteckej dopravy odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Členské štáty majú právomoc schvaľovať žiadosti od uvedeného dňa za predpokladu, že sú splnené príslušné podmienky. Všetky takto poskytnuté povolenia nadobudnú účinnosť najskôr prvým dňom uplatňovania stanoveným v článku 16 ods. 2 prvom pododseku.

Článok 11

Prevádzkové plány, programy a letové poriadky

1.  Leteckí dopravcovia Spojeného kráľovstva predložia prevádzkové plány, programy a letové poriadky pre letecké služby na schválenie príslušnému orgánu každého dotknutého členského štátu. Každé takéto predloženie sa musí uskutočniť aspoň 30 dní pred začiatkom prevádzky.

2.  Podľa článku 10 sa prevádzkové plány, programy a letové poriadky sezóny IATA, ktorá prebieha v prvý deň uplatňovania tohto nariadenia stanoveného v článku 16 ods. 2 prvom pododseku, ako aj prevádzkové plány, programy a letové poriadky prvej nasledujúcej sezóny môžu predložiť a schváliť pred daným dátumom.

3.  Týmto nariadením nie je dotknutá možnosť členských štátov vydávať v rámci uplatňovania práv, ktoré im udelilo Spojené kráľovstvo, povolenia na poskytovanie pravidelných leteckých dopravných služieb dopravcami Únie. Pokiaľ ide o tieto povolenia, členské štáty nesmú rozlišovať medzi dopravcami Únie.

Článok 12

Zamietnutie, odňatie, pozastavenie a obmedzenie povolenia na vykonávanie leteckej dopravy

1.  Členské štáty zamietnu alebo prípadne odnímu či pozastavia povolenie na vykonávanie leteckej dopravy leteckým dopravcom Spojeného kráľovstva, ak:

a)  letecký dopravca nie je leteckým dopravcom Spojeného kráľovstva podľa tohto nariadenia; alebo

b)  neboli splnené podmienky stanovené v článku 10 ods. 2.

2.  Členské štáty zamietnu, odnímu, pozastavia či obmedzia povolenie na vykonávanie leteckej dopravy leteckým dopravcom Spojeného kráľovstva alebo uložia podmienky na takéto povolenie, prípadne obmedzia prevádzku či uložia podmienky prevádzky, ak nastane ktorákoľvek z týchto situácií:

a)  neboli splnené uplatniteľné požiadavky na bezpečnosť a bezpečnostnú ochranu;

b)  neboli splnené uplatniteľné požiadavky týkajúce sa vstupu lietadla používaného na leteckú dopravu na územie dotknutého členského štátu, jeho prevádzky na tomto území alebo odletu z tohto územia;

c)  neboli splnené uplatniteľné požiadavky týkajúce sa vstupu cestujúcich, posádky, batožiny, nákladu a/alebo poštových zásielok na územie dotknutého členského štátu, pobytu na ňom či odchodu z neho (vrátane predpisov vzťahujúcich sa na vstup, odbavenie, prisťahovalectvo, pasy, colné odbavenie a karanténu alebo v prípade pošty poštových predpisov).

3.  Členské štáty zamietnu, odnímu, pozastavia či obmedzia povolenia na vykonávanie leteckej dopravy leteckými dopravcami Spojeného kráľovstva alebo uložia podmienky na takéto povolenia, prípadne obmedzia prevádzku či uložia podmienky prevádzky, ak to od nich požaduje Komisia v súlade s článkom 8 alebo 9.

4.  Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých rozhodnutiach o zamietnutí alebo odňatí povolenia na vykonávanie leteckej dopravy leteckým dopravcom Spojeného kráľovstva podľa odsekov 1 a 2.

Článok 13

Osvedčenia a licencie

Členské štáty uznajú platnosť osvedčení o letovej spôsobilosti, osvedčení o spôsobilosti a licencií, ktoré Spojené kráľovstvo vydalo či vyhlásilo za platné a ktoré sú stále platné, na účely poskytovania leteckých dopravných služieb leteckými dopravcami Spojeného kráľovstva podľa tohto nariadenia za predpokladu, že takéto osvedčenia alebo licencie boli vydané alebo vyhlásené za platné minimálne podľa príslušných medzinárodných noriem stanovených v rámci Chicagského dohovoru a v súlade s nimi.

Článok 14

Konzultácie a spolupráca

1.  Príslušné orgány členských štátov podľa potreby vedú konzultácie a spolupracujú s príslušnými orgánmi Spojeného kráľovstva s cieľom zabezpečiť vykonávanie tohto nariadenia.

2.  Členské štáty Komisii na požiadanie a bez zbytočného odkladu poskytnú všetky informácie získané podľa odseku 1 tohto článku alebo akékoľvek iné informácie dôležité pre vykonávanie článkov 8 a 95.

Článok 15

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor zriadený podľa nariadenia (ES) č. 1008/2008. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 5.

Článok 16

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.  Uplatňuje sa odo dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému sa podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii právo Únie prestane uplatňovať na Spojené kráľovstvo.

Článok 7, článok 10 ods. 3 a článok 11 ods. 2 sa však uplatňujú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

3.  Toto nariadenie sa neuplatňuje, ak do dátumu uvedeného v prvom pododseku odseku 2 nadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii.

4.  Toto nariadenie sa prestane uplatňovať ku skoršiemu z týchto dvoch dátumov:

a)  dátum nadobudnutia platnosti alebo prípadne dátum začiatku predbežného vykonávania komplexnej dohody, ktorá upravuje vykonávanie leteckej dopravy so Spojeným kráľovstvom a ktorej zmluvnou stranou je Únia alebo

b)  30. marec 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1)Stanovisko z 20. februára 2019 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).
(2)Pozícia Európskeho parlamentu z 13. marca 2019.
(3)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3).
(4)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(5)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 868/2004 z 21. apríla 2004 o ochrane voči ujme spôsobenej leteckým dopravcom spoločenstva subvencovaním a nekalými cenovými praktikami pri poskytovaní leteckých dopravných služieb zo štátov, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 162, 30.04.2004, s. 1).

Posledná úprava: 14. marca 2019Právne oznámenie