Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/0433(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0062/2019

Predložena besedila :

A8-0062/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/02/2019 - 16.4
CRE 13/02/2019 - 16.4
PV 13/03/2019 - 11.18

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0106
P8_TA(2019)0182

Sprejeta besedila
PDF 208kWORD 64k
Sreda, 13. marec 2019 - Strasbourg Začasna izdaja
Skupna pravila za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije ***I
P8_TA-PROV(2019)0182A8-0062/2019
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije (COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0893),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 100(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0510/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 20. februarja 2019(1),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 27. februarja 2019, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A8-0062/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. marca 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije
P8_TC1-COD(2018)0433

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 100(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 na podlagi člena 50 Pogodbe o Evropski uniji predložilo uradno obvestilo o svoji nameri o izstopu iz Unije. Pogodbi se bosta za Združeno kraljestvo prenehali uporabljati z dnem začetka veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa dve leti po tem uradnem obvestilu, in sicer 30. marca 2019, razen če Evropski svet po dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno ne sklene, da se to obdobje podaljša.

(2)  Uredba (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta(3) določa pogoje za izdajo operativne licence Unije letalskim prevoznikom in vzpostavlja svobodo opravljanja storitev zračnega prevoza znotraj EU.

(3)  Ob odsotnosti posebnih določb bi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije prenehale vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz prava Unije v zvezi z dostopom do trga, kot so bile vzpostavljene z Uredbo (ES) št. 1008/2008, kar se tiče razmerja med Združenim kraljestvom in preostalimi 27 državami članicami.

(4)  Zato je treba določiti začasni sklop ukrepov, ki bodo prevoznikom z licenco, izdano v Združenem kraljestvu, omogočali, da opravljajo storitve zračnega prometa med ozemljem Združenega kraljestva in preostalimi 27 državami članicami. Da bi vzpostavili ustrezno ravnovesje med Združenim kraljestvom in preostalimi državami članicami, bi morale biti tako dodeljene pravice pogojene z dodelitvijo enakovrednih pravic letalskim prevoznikom z licenco, izdano v Uniji, s strani Združenega kraljestva in zanje bi morali veljati določeni pogoji za zagotavljanje poštene konkurence.

(5)  Zaradi svoje začasnosti bi se morala ta uredba uporabljati v kratkem časovnem obdobju, brez poseganja v morebitna pogajanja in začetek veljavnosti prihodnjega sporazuma, ki bi vseboval določbo o sporazumu o storitvah zračnega prevoza z Združenim kraljestvom, katerega partnerica bi bila Unija. Komisija bi morala na svoje priporočilo čim prej dobiti pooblastilo za pogajanja o celovitem sporazumu o zračnem prometu z Združenim kraljestvom. O sporazumu bi se bilo treba pogajati in ga skleniti brez odlašanja.

(6)  Da bi ohranili obojestransko koristno raven povezljivosti, bi bilo treba v skladu z načelom vzajemnosti za letalske prevoznike Združenega kraljestva in letalske prevoznike Unije predvideti dogovore o sodelovanju na področju trženja, kot je skupna raba oznak.

(7)  Zaradi izjemnih in edinstvenih okoliščin, ki zahtevajo sprejetje te uredbe, in v skladu s Pogodbama je primerno, da Unija začasno izvaja ustrezno deljeno pristojnost, ki ji jo podeljujeta Pogodbi. Vendar bi moral biti vsak učinek te uredbe na delitev pristojnosti med Unijo in državami članicami strogo časovno omejen. Zato bi morala Unija izvajati svojo pristojnost le za obdobje uporabe te uredbe. Tako bo Unija prenehati izvajati deljeno pristojnost, takoj ko se ta uredba preneha uporabljati. V skladu s členom 2(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije bodo od takrat dalje države članice ponovno izvajale svojo pristojnost. Poleg tega je treba opozoriti, da področje izvajanja pristojnosti Unije v tej uredbi, kot je določeno v Protokolu št. 25 o izvajanju deljene pristojnosti, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, vsebuje le tiste elemente, ki jih ureja ta uredba, in ne zajema celotnega področja. Pristojnosti Unije in držav članic v zvezi s sklepanjem mednarodnih sporazumov na področju zračnega prevoza se določijo v skladu s Pogodbama in ob upoštevanju ustrezne zakonodaje Unije.

(8)  V skladu z Uredbo (ES) št. 1008/2008 morajo letalski prevozniki Unije zaradi ohranitve veljavnih operativnih licenc ves čas izpolnjevati zahteve glede lastništva in nadzora iz navedene uredbe. Če bi do izstopa Združenega kraljestva iz Unije prišlo brez sporazuma o izstopu, bi imeli nekateri letalski prevozniki Unije najbrž težave pri izpolnjevanju teh zahtev od datuma izstopa, zato so potrebni ukrepi, ki se sprejmejo ob nepredvidljivih dogodkih. V skladu z načeloma enake obravnave in sorazmernosti bi se morali ti ukrepi strogo omejiti na to, kar je nujno za reševanje težav zaradi neurejenega izstopa Združenega kraljestva iz Unije. Zaradi istih načel je treba vzpostaviti tudi mehanizme, ki omogočajo natančno spremljanje napredka pri doseganju skladnosti z zahtevami glede lastništva in nadzora ter za preklic operativne licence, če je to upravičeno. Da bi se izognili nenadnemu prenehanju dejavnosti in omogočili zlasti vrnitev prizadetih potnikov v domovino, bi moral preklic neustrezne operativne licence začeti učinkovati dva tedna po sprejetju sklepa o preklicu, če ni bil predložen ustrezni načrt za popravne ukrepe.

(9)  Ta uredba državam članicam ne bi smela preprečiti izdaje dovoljenja letalskim prevoznikom Unije za opravljanje rednih zračnih prevozov v okviru uveljavljanja pravic, ki jim jih je dodelilo Združeno kraljestvo, podobno kot v primerih, ki nastanejo v okviru mednarodnih sporazumov. Pri teh dovoljenjih države članice ne bi smele diskriminirati med letalskimi prevozniki Unije.

(10)  Komisija in države članice bi morale rešiti težave, ki lahko vplivajo na obstoječe sisteme prometne distribucije zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije. Zlasti bi bilo treba sprejeti ustrezne ukrepe, da bi se zagotovila popolna skladnost s temi sistemi in omogočil čim bolj urejen prehod ter preprečile motnje za potnike in podjetja v Uniji.

(11)  Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje te uredbe bi bilo treba Komisiji podeliti izvedbena pooblastila za sprejetje ukrepov, ki jamčijo ustrezno stopnjo vzajemnosti med pravicami, ki jih Unija in Združeno kraljestvo enostransko podelita letalskim prevoznikom druge strani, ter ki zagotavljajo, da lahko letalski prevozniki Unije pod poštenimi pogoji konkurirajo letalskim prevoznikom Združenega kraljestva pri opravljanju storitev zračnega prevoza. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta(4). Zaradi njihovega morebitnega učinka na letalsko povezljivost držav članic bi bilo treba za sprejetje teh ukrepov uporabiti postopek pregleda. Komisija bi morala sprejeti izvedbene akte, ki se začnejo uporabljati takoj, kadar je to potrebno iz izredno nujnih razlogov v ustrezno utemeljenih primerih. Ti ustrezno utemeljeni primeri bi se lahko nanašali na okoliščine, ko Združeno kraljestvo ne zagotavlja enakih pravic letalskim prevoznikom Unije in s tem povzroča očitno neravnovesje, ali če manj ugodni konkurenčni pogoji kot tisti, ki jih imajo letalski prevozniki Združenega kraljestva pri izvajanju storitev zračnega prevoza, ki jih vključuje ta uredba, ogrožajo ekonomsko vzdržnost letalskih prevoznikov Unije.

(12)  Ker cilja te uredbe, namreč določitve začasnih ukrepov za urejanje zračnega prevoza med Unijo in Združenim kraljestvom v primeru odsotnosti sporazuma o izstopu, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi obsega in učinkov lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(13)  Ozemeljsko področje uporabe te uredbe in sklicevanje na Združeno kraljestvo v tej uredbi ne vključujeta Gibraltarja.

(14)  Ta uredba ne posega v pravni položaj Kraljevine Španije v zvezi s suverenostjo nad ozemljem, na katerem je letališče Gibraltarja.

(15)  Določbe te uredbe bi morale nujno začeti veljati in bi se morale načeloma začeti uporabljati od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo▌, razen če do tega dne ne začne veljati sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom. Za čim prejšnjo izvedbo potrebnih upravnih postopkov pa bi morale nekatere določbe začeti veljati z začetkom veljavnosti te uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba določa začasni sklop ukrepov za urejanje zračnega prometa med Unijo in Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska (v nadaljnjem besedilu: Združeno kraljestvo) po njegovem izstopu iz Unije.

Člen 2

Izvajanje pristojnosti

1.   Izvajanje pristojnosti Unije v skladu s to uredbo je omejeno na obdobje uporabe te uredbe, kot je določeno v členu 16(4). Po koncu tega obdobja Unija takoj preneha izvajati to pristojnost in države članice ponovno izvajajo svojo pristojnost v skladu s členom 2(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije.

2.   Izvajanje pristojnosti Unije v skladu s to uredbo ne posega v pristojnost držav članic v zvezi s prometnimi pravicami v okviru sedanjih ali prihodnjih pogajanj o mednarodnih sporazumih v zvezi z zračnimi prevozi z Združenim kraljestvom, ali s katero koli drugo tretjo državo – ali v okviru podpisa ali sklenitve takšnih sporazumov –, po tem ko se preneha uporabljati ta uredba.

3.  Izvajanje pristojnosti Unije iz odstavka 1 vključuje le elemente, ki jih ureja ta uredba.

4.  Ta uredba ne posega v pristojnosti Unije in držav članic na področju zračnega prevoza v zvezi z elementi, ki se ne urejajo s to uredbo.

Člen 3

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.  „zračni prevoz“ pomeni prevoz potnikov, prtljage, tovora in pošte z zrakoplovom, ločeno ali skupaj, ki je na voljo javnosti za plačilo ali najem ter vključuje storitve rednega in posebnega zračnega prevoza;

2.  „mednarodni zračni prevoz“ pomeni zračni prevoz, ki poteka čez zračni prostor nad ozemljem več kot ene države;

3.  „letalski prevoznik Unije“ pomeni letalskega prevoznika z veljavno operativno licenco, ki jo je izdal organ, pristojen za izdajo licenc, v skladu s poglavjem II Uredbe (ES) št. 1008/2008;

4.  „letalski prevoznik Združenega kraljestva“ pomeni letalskega prevoznika, ki:

(a)  ima svoj glavni kraj poslovanja v Združenem kraljestvu ter

(b)  izpolnjuje enega od naslednjih dveh pogojev:

(i)  Združeno kraljestvo in/ali državljani Združenega kraljestva imajo v lasti več kot 50 % podjetja in ga dejansko nadzorujejo, bodisi neposredno ali posredno prek enega ali več vmesnih podjetij; ali

(ii)  države članice Unije in/ali državljani držav članic Unije in/ali druge države članice Evropskega gospodarskega prostora in/ali državljani takšnih držav imajo, v kateri koli kombinaciji, bodisi same(-i) bodisi skupaj z Združenim kraljestvom in/ali državljani Združenega kraljestva, v lasti več kot 50 % podjetja in ga dejansko nadzorujejo, bodisi neposredno ali posredno prek enega ali več vmesnih podjetij;

(c)  je imel v primeru iz točke (b)(ii) veljavno operativno licenco v skladu z Uredbo (ES) št. 1008/2008 na dan pred prvim dnevom začetka uporabe te uredbe, kot je določeno v prvem pododstavku člena 16(2);

5.  „dejanski nadzor“ pomeni odnos, vzpostavljen s pravicami, pogodbami ali drugimi sredstvi, ki posamezno ali skupaj ob upoštevanju zadevnih dejstev ali zakonov dajejo možnost neposrednega ali posrednega odločilnega vpliva na podjetje, zlasti s:

(a)  pravico do uporabe celotnega ali dela premoženja podjetja;

(b)  pravicami ali pogodbami, ki zagotavljajo odločilen vpliv na sestavo, glasovanje ali odločitve organov podjetja ali kako drugače zagotavljajo odločilen vpliv na vodenje poslovanja podjetja;

6.  „konkurenčno pravo“ pomeni pravo, ki obravnava naslednje ravnanje, kadar lahko vpliva na storitve zračnega prevoza:

(a)  ravnanje, ki ga sestavljajo:

(i)  sporazumi med letalskimi prevozniki, odločitve združenj letalskih prevoznikov in usklajena ravnanja, katerih cilj ali posledica je preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence;

(ii)  zlorabe prevladujočega položaja s strani enega ali več letalskih prevoznikov;

(iii)  ukrepi, ki jih Združeno kraljestvo sprejelo ali ohranilo v veljavi v primeru javnih podjetij in podjetij, ki jim je Združeno kraljestvo podelilo posebne ali izključne pravice, in ki so v nasprotju s točko (i) ali (ii); ter

(b)  koncentracije letalskih prevoznikov, ki resno ovirajo učinkovito konkurenco, zlasti zaradi nastanka ali krepitve prevladujočega položaja;

7.  „subvencija“ pomeni kakršen koli finančni prispevek, ki ga vlada ali kateri koli drugi javni organ na kateri koli ravni podeli letalskemu prevozniku ali letališču ter ki prinaša ugodnost in vključuje:

(a)  neposredni prenos sredstev, kot so nepovratna sredstva, posojila ali infuzije lastniškega kapitala, potencialni neposredni prenos sredstev, prevzem obveznosti, kot so garancije za posojila, kapitalske injekcije, lastništvo, zaščita pred stečajem ali zavarovanje;

(b)  odpoved ali nepobiranje prihodkov, ki bi sicer zapadli v plačilo;

(c)  zagotavljanje blaga ali opravljanje storitev, ki niso splošna infrastruktura, ali nakup blaga ali storitev; ali

(d)  plačila v mehanizem financiranja ali pooblastitev zasebnega organa oziroma navodilo takemu organu, da izvede eno ali več dejavnosti iz točk (a), (b) in (c), ki so običajno v pristojnosti vlade ali drugega javnega organa, pri čemer se ta praksa dejansko ne razlikuje od običajnih praks vlad;

finančni prispevek vlade ali drugega javnega organa se ne šteje za dodeljeno ugodnost, če bi zasebni udeleženec na trgu – zgolj zaradi možnosti donosa – v enakih razmerah kot zadevni javni organ izvedel enak finančni prispevek;

8.  „neodvisni organ za konkurenco“ pomeni organ, ki je pristojen za uporabo in izvrševanje konkurenčnega prava ter nadzor nad subvencijami in izpolnjuje vse naslednje pogoje:

(a)  organ je operativno neodvisen in je ustrezno opremljen s sredstvi, potrebnimi za izvajanje svojih nalog;

(b)  organ ima pri opravljanju svojih nalog in izvajanju svojih pooblastil potrebna jamstva za neodvisnost od političnih ali drugih zunanjih vplivov in deluje nepristransko ter

(c)  odločitve organa so predmet sodnega nadzora;

9.  „diskriminacija“ pomeni vsakršno razlikovanje brez objektivne utemeljitve v zvezi z dobavo blaga ali storitev, vključno z javnimi storitvami, ki se uporabljajo za opravljanje storitev zračnega prevoza, ali v zvezi z njihovo obravnavo s strani javnih organov, ki so pristojni za take storitve;

10.  „redni zračni prevoz“ pomeni serijo letov z naslednjimi značilnostmi:

(a)  na vsakem letu so sedeži in/ali zmogljivost prevoza tovora in/ali pošte javnosti na voljo za individualen nakup (bodisi neposredno od letalskega prevoznika bodisi od njegovih pooblaščenih zastopnikov);

(b)  opravlja se tako, da se zagotovi prevoz med dvema istima letališčema ali več letališči:

(i)  v skladu z objavljenim voznim redom ali

(ii)  z leti, ki so tako redni ali pogosti, da tvorijo prepoznavno sistematično serijo;

11.  „posebni zračni prevoz“ pomeni komercialni zračni prevoz, razen rednega zračnega prevoza;

12.  „ozemlje Unije“ pomeni kopensko ozemlje, celinske vode in teritorialno morje držav članic, kjer se uporabljata Pogodba o Evropski uniji in Pogodba o delovanju Evropske unije, v skladu s pogoji iz navedenih pogodb, ter zračni prostor nad njimi;

13.  „ozemlje Združenega kraljestva“ pomeni kopensko ozemlje, celinske vode in teritorialno morje Združenega kraljestva ter zračni prostor nad njim;

14.  „Čikaška konvencija“ pomeni Konvencijo o mednarodnem civilnem letalstvu, ki je bila podpisana 7. decembra 1944 v Čikagu.

Člen 4

Prometne pravice

1.  Letalski prevozniki Združenega kraljestva lahko pod pogoji iz te uredbe:

(a)  preletijo ozemlje Unije brez pristanka;

(b)  pristanejo na ozemlju Unije v nekomercialne namene v smislu Čikaške konvencije;

(c)  opravljajo storitve rednega in posebnega potniškega, kombiniranega in tovornega mednarodnega zračnega prevoza med katerima koli krajema, od katerih se eden nahaja na ozemlju Združenega kraljestva in drugi na ozemlju Unije.

(d)  največ pet mesecev od prvega dne uporabe iz prvega pododstavka člena 16(2) opravljajo storitve rednega in posebnega mednarodnega zračnega prevoza za tovorni prevoz med katerim koli parom točk, od katerih je ena na ozemlju Unije, druga pa na ozemlju tretje države, kot del storitve z začetnim ali končnim krajem na ozemlju Združenega kraljestva. Celotna sezonska zmogljivost, ki jo morajo zagotoviti ▌prevozniki Združenega kraljestva za navedene storitve, ne preseže pogostosti letov, ki so jih po načelu časovne porazdelitve opravili navedeni prevozniki za te storitve med zimsko oziroma poletno sezono IATA v letu 2018;

(e)  največ sedem mesecev od prvega dne uporabe iz prvega pododstavka člena 16(2) še naprej opravljajo redne zračne prevoze na progah, za katere veljajo obveznosti javne službe, če je bila pravica do opravljanja prevoza zagotovljena v skladu s členoma 16 in 17 Uredbe (ES) št. 1008/2008 pred datumom začetka uporabe te uredbe ter ob izpolnjevanju pogojev za te storitve iz Uredbe (ES) št. 1008/2008.

2.  Države članice uporabijo obdobje iz točke (e) odstavka 1, da sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se javne storitve, ki štejejo za potrebne, nadaljujejo tudi po izteku tega obdobja, v skladu s členoma 16 in 17 Uredbe (ES) št. 1008/2008.

3.  Države članice se z Združenim kraljestvom ne pogajajo o kakršnih koli dvostranskih sporazumih ali dogovorih oziroma jih ne sklenejo v zvezi z zadevami, ki spadajo na področje uporabe te uredbe, v času, ko se uporablja ta uredba. V tem času prevoznikom Združenega kraljestva ne smejo kako drugače podeliti drugih pravic v zvezi z zračnim prevozom, razen tistih, ki so podeljene v tej uredbi.

Člen 5

Dogovori o sodelovanju na področju trženja

1.  Storitve zračnega prevoza se lahko v skladu s členom 4 te uredbe zagotavljajo v okviru dogovorov o sodelovanju na področju trženja, kot so dogovori o rezervaciji prostora ali skupni uporabi oznak, in sicer :

(a)  letalski prevoznik Združenega kraljestva lahko deluje kot prevoznik, ki trži let katerega koli dejanskega letalskega prevoznika Unije ali Združenega kraljestva ali tretje države, ki opravi let in ki po pravu Unije ali po pravu zadevne države članice ali držav članic uživa potrebne prometne pravice in pravico svojih prevoznikov, da navedene pravice uveljavlja na podlagi zadevnega dogovora;

(b)  letalski prevoznik Združenega kraljestva lahko deluje kot dejanski prevoznik, ki opravi let s katerim koli letalskim prevoznikom Unije ali Združenega kraljestva ali tretje države, ki trži let in ki po pravu Unije ali po pravu zadevne države članice ali držav članic uživa potrebne pravice do določene proge in pravico svojih prevoznikov, da navedene pravice uveljavlja na podlagi zadevnega dogovora.

2.  V nobenem primeru sklicevanje na dogovor o sodelovanju na področju trženja v vlogi dejanskega prevoznika ali prevoznika, ki trži let, letalskemu prevozniku Združenega kraljestva ne omogoča uveljavljanja pravic, ki niso določene v členu 4(1).

3.  V nobenem primeru se pravice, dodeljene letalskim prevoznikom Združenega kraljestva v skladu z odstavkom 1, ne razlagajo tako, da se letalskim prevoznikom iz tretjih držav podeljujejo kakršne koli pravice, razen tistih, ki jih uživajo v skladu s pravom Unije ali pravom zadevne države članice ali držav članic.

4.  Zadevne države članice zahtevajo, da dogovore iz odstavka 1 odobrijo njihovi pristojni organi z namenom, da se preveri izpolnjevanje pogojev iz tega člena ter veljavnih zahtev prava Unije in nacionalnega prava, zlasti glede varnosti in zaščite.

Člen 6

Zakup zrakoplova

1.  Letalski prevoznik Združenega kraljestva lahko pri uveljavljanju pravic iz člena 4(1) opravlja storitve zračnega prevoza z lastnim zrakoplovom in v vseh naslednjih primerih:

(a)  z uporabo zrakoplova, zakupljenega brez posadke pri katerem koli najemodajalcu;

(b)  z uporabo zrakoplova, zakupljenega s posadko pri katerem koli letalskem prevozniku Združenega kraljestva;

(c)  z uporabo zrakoplova, zakupljenega s posadko pri letalskem prevozniku katere koli druge države, ki ni Združeno kraljestvo, pod pogojem, da je zakup upravičen na podlagi izjemnih potreb, potreb glede sezonske zmogljivosti ali operativnih težav najemnika, in če zakup ne presega obdobja, ki je nujno potrebno za izpolnitev teh potreb ali za premostitev teh težav.

2.  Zadevne države članice zahtevajo, da dogovore iz odstavka 1 odobrijo njihovi pristojni organi, da se preveri izpolnjevanje navedenih pogojev ter veljavnih zahtev prava Unije in nacionalnega prava, zlasti glede varnosti in varovanja.

Člen 7

Obravnava operativnih licenc v zvezi z zahtevami glede lastništva in nadzora

1.  Z odstopanjem od člena 8 Uredbe (ES) št. 1008/2008 kadar letalski prevoznik z operativno licenco, ki jo je izdala država članica, ki ni Združeno kraljestvo, preneha izpolnjevati zahteve iz točke (f) člena 4 navedene uredbe (v nadaljnjem besedilu: zahteve glede lastništva in nadzora) zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije, neizpolnjevanje teh zahtev ne vpliva na veljavnost operativne licence do konca šestmesečnega obdobja od prvega dne uporabe, določenega v prvem pododstavku člena 16(2) te uredbe, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov 2 do 5 tega člena.

2.  Letalski prevoznik v dveh tednih od začetka veljavnosti te uredbe organu, pristojnemu za izdajo licenc, predloži načrt za popravne ukrepe. Ta načrt celostno in natančno določa ukrepe za popolno skladnost z zahtevami glede lastništva in nadzora, in sicer najpozneje prvi dan po obdobju iz odstavka 1 tega člena. Če letalski prevoznik ne predloži načrta v roku, mu organ, pristojen za izdajo licenc, omogoči, da poda svoje mnenje, nato pa takoj prekliče operativno licenco, vendar ne pred datumom iz prvega pododstavka člena 16(2), in o tem obvesti Komisijo. Preklic začne učinkovati dva tedna po sklepu organa za izdajo licenc, vendar ne pred datumom iz člena 16(2). Organ, pristojen za izdajo licenc, o svojem sklepu obvesti letalskega prevoznika in Komisijo.

3.  Če zadevni letalski prevoznik predloži načrt za popravne ukrepe v roku iz odstavka 2, organ, pristojen za izdajo licenc, v dveh mesecih od prejema načrta oceni, ali bi v njem navedeni ukrepi dosegli popolno skladnost z zahtevami glede lastništva in nadzora najpozneje prvi dan po obdobju iz odstavka 1 in ali se zdi verjetno, da bo letalski prevoznik ukrepe zaključil do tega datuma. Organ, pristojen za izdajo licenc, o svoji oceni obvesti letalskega prevoznika in Komisijo.

4.  Če je organ, pristojen za izdajo licenc, zadevnemu letalskemu prevozniku dal možnost, da poda svoje mnenje, potem pa ugotovil, da ukrepi iz načrta ne bodo dosegli popolne skladnosti z zahtevami glede lastništva in nadzora najpozneje prvi dan po obdobju iz odstavka 1, ali če se ne zdi verjetno, da bo zadevni letalski prevoznik ukrepe zaključil do tega datuma, lahko takoj prekliče operativno licenco. Preklic začne učinkovati dva tedna po sklepu organa, pristojnega za izdajo licenc. Organ, pristojen za izdajo licenc, o svojem sklepu obvesti letalskega prevoznika in Komisijo.

5.  Če organ, pristojen za izdajo licenc, ugotovi, da bodo ukrepi iz načrta dosegli popolno skladnost z zahtevami glede lastništva in nadzora najpozneje prvi dan po obdobju iz odstavka 1, in če se zdi verjetno, da bo letalski prevoznik ukrepe zaključil do tega datuma, pozorno in stalno spremlja izvajanje načrta ter redno obvešča Komisijo o svojih ugotovitvah.

6.  Do konca obdobja iz odstavka 1 organ, pristojen za izdajo licenc, odloči, ali letalski prevoznik v celoti izpolnjuje zahteve glede lastništva in nadzora. Če je organ, pristojen za izdajo licenc, zadevnemu letalskemu prevozniku dal možnost, da poda svoje mnenje, potem pa ugotovil, da letalski prevoznik ne izpolnjuje zahtev glede lastništva in nadzora v celoti, prekliče operativno licenco od prvega dne po obdobju iz odstavka 1.

7.  Kadar Komisija, potem ko sta organ, pristojen za izdajo licenc, in zadevni letalski prevoznik imela možnost podati svoje mnenje, ugotovi, da organ, pristojen za izdajo licenc, ni preklical ustrezne operativne licence, kot se to zahteva v odstavku 2 ali odstavku 6 tega člena, Komisija v skladu z drugim pododstavkom člena 15(3) Uredbe (ES) št. 1008/2008 od organa, pristojnega za izdajo licenc, zahteva, da prekliče operativno licenco. Uporabljata se tretji in četrti pododstavek člena 15(3) navedene uredbe.

8.  Ta člen ne vpliva na uporabo drugih določb Uredbe (ES) št. 1008/2008.

Člen 8

Enakovrednost pravic

1.  Komisija spremlja pravice, ki jih Združeno kraljestvo podeli letalskim prevoznikom Unije, in pogoje za njihovo uveljavljanje.

2.  Če Komisija ugotovi, da pravice, ki jih je Združeno kraljestvo podelilo letalskim prevoznikom Unije, pravno ali dejansko niso enakovredne pravicam, podeljenim letalskim prevoznikom Združenega kraljestva na podlagi te uredbe, ali da navedene pravice niso enako na voljo vsem prevoznikom Unije, ▌Komisija za ponovno vzpostavitev enakovrednosti brez odlašanja sprejme izvedbene akte, s katerimi ▌:

(a)  določi mejne vrednosti za dovoljeno zmogljivost za redni zračni prevoz, ki je na voljo letalskim prevoznikom Združenega kraljestva, ▌in zahteva, da države članice ustrezno prilagodijo tako obstoječa kot na novo izdana operativna dovoljenja letalskih prevoznikov Združenega kraljestva;

(b)  zahteva, da države članice zavrnejo, začasno razveljavijo ali prekličejo navedena operativna dovoljenja; ali

(c)  naloži finančne dajatve ali operativne omejitve.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2). Sprejmejo se v skladu z nujnim postopkom iz člena 15(3), če je to potrebno v izredno nujnih in ustrezno utemeljenih primerih resnega pomanjkanja enakovrednosti za namene odstavka 2.

Člen 9

Poštena konkurenca

1.  Komisija spremlja pogoje, pod katerimi letalski prevozniki Unije in letališča Unije konkurirajo letalskim prevoznikom Združenega kraljestva in letališčem Združenega kraljestva pri opravljanju storitev zračnega prevoza, ki jih zajema ta uredba.

2.  Če Komisija ugotovi, da so navedeni pogoji zaradi katerih koli razmer iz odstavka 3 tega člena znatno manj ugodni od tistih, ki veljajo za letalske prevoznike Združenega kraljestva, ▌ za izboljšanje razmer ▌brez odlašanja sprejme izvedbene akte, s katerimi:

(a)  določi mejne vrednosti za dovoljeno zmogljivost za redni zračni prevoz, ki je na voljo letalskim prevoznikom Združenega kraljestva, ▌in zahteva, da države članice ustrezno prilagodijo tako obstoječa kot na novo izdana operativna dovoljenja letalskih prevoznikov Združenega kraljestva;

(b)  zahteva, da države članice zavrnejo, začasno razveljavijo ali prekličejo navedena operativna dovoljenja nekaterim ali vsem letalskim prevoznikom Združenega kraljestva; ali

(c)  naloži finančne dajatve ali operativne omejitve.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2). Sprejmejo se v skladu z nujnim postopkom iz člena 15(3), če je to potrebno v izredno nujnih in ustrezno utemeljenih primerih, ko je ogrožena ekonomska vzdržnost ene ali več operacij letalskih prevoznikov Unije.

3.  Izvedbeni akti iz odstavka 2 se pod pogoji iz navedenega odstavka ▌ sprejmejo za izboljšanje naslednjih razmer:

(a)  Združeno kraljestvo podeli subvencije;

(b)  Združeno kraljestvo ni vzpostavilo konkurenčnega prava ali ga ne uporablja učinkovito;

(c)  Združeno kraljestvo ni vzpostavilo neodvisnega organa za konkurenco ali ga ne ohranja;

(d)  Združeno kraljestvo uporablja standarde za varstvo delavcev, varnost, zaščito, okolje ali pravice potnikov, ki so nižji od standardov iz prava Unije, ali so, če v pravu Unije ni ustreznih določb, nižji od standardov, ki jih uporabljajo vse države članice, ali v vsakem primeru nižji od ustreznih mednarodnih standardov;

(e)  kakršna koli oblika diskriminacije letalskih prevoznikov Unije.

4.  Za namene odstavka 1 lahko Komisija zahteva informacije od pristojnih organov Združenega kraljestva, letalskih prevoznikov Združenega kraljestva ali letališč Združenega kraljestva. Če pristojni organi Združenega kraljestva, letalski prevoznik Združenega kraljestva ali letališče Združenega kraljestva ne zagotovijo zahtevanih informacij v razumnem roku, ki ga je določila Komisija, ali predložijo nepopolne informacije, lahko Komisija ravna v skladu z odstavkom 2.

5.  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 868/2004(5) se ne uporablja za zadeve, ki spadajo na področje uporabe te uredbe.

Člen 10

Operativno dovoljenje

1.  Brez poseganja v pravo Unije in nacionalno pravo na področju varnosti v letalstvu morajo letalski prevozniki Združenega kraljestva pridobiti operativno dovoljenje od vsake države članice, v katero želijo opravljati prevoz, da bi lahko uveljavljali pravice, ki so jim podeljene na podlagi člena 4.

2.  Po prejemu vloge za izdajo operativnega dovoljenja, ki ga vloži letalski prevoznik Združenega kraljestva, zadevna država članica brez nepotrebnega odlašanja izda ustrezno operativno dovoljenje, pod pogojem, da:

(a)  ima letalski prevoznik Združenega kraljestva, ki zaprosi za dovoljenje, veljavno operativno licenco v skladu z zakonodajo Združenega kraljestva ter

(b)  Združeno kraljestvo izvaja in vzdržuje učinkovit regulativni nadzor nad letalskim prevoznikom Združenega kraljestva, ki zaprosi za dovoljenje, je pristojni organ jasno opredeljen in ima letalski prevoznik Združenega kraljestva spričevalo letalskega prevoznika, ki ga je izdal navedeni organ.

3.  Brez poseganja v potrebo po zagotovitvi dovolj dolgega časovnega obdobja za izvedbo potrebnih ocen so letalski prevozniki Združenega kraljestva upravičeni do oddaje vlog za operativna dovoljenja od datuma začetka veljavnosti te uredbe. Države članice so od navedenega datuma pooblaščene za odobritev navedenih zahtevkov, če so izpolnjeni pogoji za takšno odobritev. Vendar vsako izdano dovoljenje začne učinkovati šele na prvi dan začetka uporabe, ki je določen v prvem pododstavku člena 16(2).

Člen 11

Operativni načrti, programi in vozni redi

1.  Letalski prevozniki Združenega kraljestva pristojnim organom vsake zadevne države članice predložijo v odobritev operativne načrte, programe in vozne rede za storitve zračnega prevoza. To storijo vsaj 30 dni pred začetkom operacij.

2.  Ob upoštevanju člena 10 se lahko operativni načrti, programi in vozni redi za sezono IATA, ki je v teku na prvi dan začetka uporabe te uredbe, kot je določeno v prvem pododstavku člena 16(2), in za prvo sezono zatem predložijo in odobrijo pred navedenim datumom.

3.  Ta uredba državam članicam ne preprečuje izdaje dovoljenja prevoznikom Unije za opravljanje rednih zračnih prevozov v okviru uveljavljanja pravic, ki jim jih je dodelilo Združeno kraljestvo. Pri teh dovoljenjih države članice ne diskriminirajo med prevozniki Unije.

Člen 12

Zavrnitev, preklic, začasna razveljavitev in omejitev dovoljenja

1.  Države članice zavrnejo ali, odvisno od primera, prekličejo ali začasno razveljavijo operativno dovoljenje letalskega prevoznika Združenega kraljestva, če:

(a)  se letalski prevoznik na podlagi te uredbe ne šteje za letalskega prevoznika Združenega kraljestva ali

(b)  pogoji iz člena 10(2) niso izpolnjeni.

2.  Države članice zavrnejo, prekličejo, začasno razveljavijo, omejijo ali pogojujejo operativno dovoljenje letalskega prevoznika Združenega kraljestva oziroma omejijo ali pogojujejo njegove operacije v katerih koli od naslednjih okoliščin:

(a)  veljavne zahteve za varnost in varovanje niso izpolnjene;

(b)  zahteve, ki veljajo za prihod zrakoplovov, ki opravljajo zračni prevoz, na ozemlje zadevne države članice, opravljanje dejavnosti na njem ali odhod z njega, niso izpolnjene;

(c)  zahteve, ki veljajo za prihod potnikov, posadke, prtljage, tovora in/ali pošte na zrakoplovu na ozemlje zadevne države članice, opravljanje dejavnosti na njem in odhod z njega (vključno s predpisi v zvezi z vstopom, mejno kontrolo, imigracijo, potnimi listinami, carino in karanteno ali za pošto v skladu s poštnimi predpisi), niso izpolnjene.

3.  Države članice zavrnejo, prekličejo, začasno razveljavijo, omejijo ali pogojujejo operativna dovoljenja letalskih prevoznikov Združenega kraljestva oziroma omejijo ali pogojujejo njihove operacije, če to zahteva Komisija v skladu s členom 8 ali 9.

4.  Države članice Komisijo in druge države članice brez nepotrebnega odlašanja obvestijo o kakršni koli odločitvi o zavrnitvi ali preklicu operativnega dovoljenja letalskega prevoznika Združenega kraljestva na podlagi odstavkov 1 in 2.

Člen 13

Spričevala in licence

Spričevala o plovnosti, spričevala o usposobljenosti in licence, ki jih je izdalo ali potrdilo Združeno kraljestvo in še veljajo, države članice priznajo kot veljavne za namen opravljanja storitev zračnega prevoza s strani letalskih prevoznikov Združenega kraljestva na podlagi te uredbe, pod pogojem, da so bila takšna spričevala ali licence izdane ali potrjene na podlagi vsaj ustreznih mednarodnih standardov, določenih na podlagi Čikaške konvencije, in v skladu z njimi.

Člen 14

Posvetovanje in sodelovanje

1.  Pristojni organi držav članic se po potrebi posvetujejo s pristojnimi organi Združenega kraljestva in z njimi sodelujejo, da se zagotovi izvajanje te uredbe.

2.  Države članice Komisiji na zahtevo brez nepotrebnega odlašanja zagotovijo vse informacije, ki so jih pridobile v skladu z odstavkom 1 tega člena, ali katere koli druge informacije, ki so pomembne za izvajanje členov 8 in 9.

Člen 15

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga odbor, ustanovljen▌ z Uredbo (ES) št. 1008/2008. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 8 Uredbe (EU) št. 182/2011 v povezavi s členom 5 navedene uredbe.

Člen 16

Začetek veljavnosti in uporaba

1.  Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.  Uporablja se od dne, ki sledi dnevu, na katerega se pravo Unije preneha uporabljati za Združeno kraljestvo na podlagi člena 50(3) Pogodbe o Evropski uniji.

Vendar se člen 7, člen 10(3) in člen 11(2) uporabljajo od začetka veljavnosti te uredbe.

3.  Ta uredba se ne uporablja, če sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom v skladu s členom 50(2) Pogodbe o Evropski uniji, začne veljati do dne iz prvega pododstavka odstavka 2.

4.  Ta uredba se preneha uporabljati na zgodnejšega od naslednjih dveh datumov:

(a)  datum, na katerega začne veljati celovit sporazum ▌, ki ureja opravljanje storitev zračnega prevoza z Združenim kraljestvom, katerega pogodbenica je Unija, ali, odvisno od primera, se začne uporabljati začasno, ali

(b)  30. marca 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1) Mnenje z dne 20. februarja 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu).
(2) Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019.
(3) Uredba (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (UL L 293, 31.10.2008, str. 3).
(4) Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).
(5)Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 868/2004 z dne 21. aprila 2004 o varstvu pred subvenconiranjem in nepošteno prakso oblikovanja cen, ki povzroča škodo letalskim prevoznikom Skupnosti pri izvajanju zračnega prevoza iz tretjih držav (UL L 162, 30.4.2004, str. 1).

Zadnja posodobitev: 14. marec 2019Pravno obvestilo