Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0433(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0062/2019

Ingivna texter :

A8-0062/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/02/2019 - 16.4
CRE 13/02/2019 - 16.4
PV 13/03/2019 - 11.18

Antagna texter :

P8_TA(2019)0106
P8_TA(2019)0182

Antagna texter
PDF 211kWORD 58k
Onsdagen den 13 mars 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Gemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU ***I
P8_TA-PROV(2019)0182A8-0062/2019
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen (COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0893),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 100.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0510/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 20 februari 2019(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 27 februari 2019 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A8-0062/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 mars 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om gemensamma bestämmelser för grundläggande lufttrafikförbindelser med anledning av Förenade kungarikets utträde ur unionen
P8_TC1-COD(2018)0433

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 100.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(2), och

av följande skäl:

(1)  Den 29 mars 2017 anmälde Förenade kungariket sin avsikt att utträda ur unionen enligt artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Fördragen kommer att upphöra att vara tillämpliga på Förenade kungariket den dag då ett avtal om utträde träder i kraft eller, om det inte finns något sådant avtal, två år efter denna anmälan, närmare bestämt den 30 mars 2019, såvida inte Europeiska rådet i samförstånd med Förenade kungariket enhälligt beslutar att förlänga denna tidsfrist.

(2)  I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008(3) fastställs villkoren för utfärdande av unionens operativa licens för lufttrafikföretag och friheten att tillhandahålla lufttrafik inom unionen.

(3)  I avsaknad av särskilda bestämmelser skulle Förenade kungarikets utträde ur unionen avsluta alla rättigheter och skyldigheter enligt unionsrätten vad gäller marknadstillträde enligt förordning (EG) nr 1008/2008, vad beträffar förhållandet mellan Förenade kungariket och de 27 återstående medlemsstaterna.

(4)  Det är därför nödvändigt att införa en rad tillfälliga åtgärder så att lufttrafikföretag med licens i Förenade kungariket kan tillhandahålla lufttransporttjänster mellan det landets territorium och de återstående 27 medlemsstaterna. För att säkerställa en korrekt balans mellan Förenade kungariket och de återstående 27 medlemsstaterna bör de rättigheter som sålunda tilldelats gälla på villkor att Förenade kungariket tilldelar motsvarande rättigheter till lufttrafikföretag med licens i unionen och omfattas av vissa bestämmelser om rättvis konkurrens.

(5)  I syfte att återspegla förordningens tillfälliga karaktär bör dess tillämpning begränsas till en kort tidsperiod, utan att det påverkar eventuella förhandlingar om och ikraftträdande av ett framtida avtal med Förenade kungariket om tillhandahållande av lufttrafiktjänster, som unionen är part i. Kommissionen bör, på dess rekommendation, så snart som möjligt ges tillstånd att förhandla om ett omfattande lufttransportavtal med Förenade kungariket. Ett sådant avtal bör förhandlas fram och ingås utan dröjsmål.

(6)  För att upprätthålla ömsesidigt gynnsamma förbindelsenivåer, bör överenskommelser om samverkande marknadsföring, såsom gemensamma linjebeteckningar, planeras för både Förenade kungarikets lufttrafikföretag och EU-lufttrafikföretag i enlighet med principen om ömsesidighet.

(7)  Mot bakgrund av de exceptionella och unika omständigheter som gör det nödvändigt att anta denna förordning och i enlighet med fördragen är det lämpligt att unionen tillfälligt utövar den relevanta delade befogenhet som den har tilldelats genom fördragen. Alla eventuella följder av denna förordning på fördelningen av befogenheter mellan unionen och medlemsstaterna bör emellertid vara strikt tidsbegränsade. Den befogenhet som utövas av unionen bör därför endast utövas med beaktande av denna förordnings tillämpningsperiod. Den delade befogenhet som därmed utövas kommer följaktligen att upphöra att utövas av unionen så snart denna förordning upphör att tillämpas. I enlighet med artikel 2.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt kommer medlemsstaterna därför att på nytt utöva sin befogenhet från och med den tidpunkten. Dessutom erinras det om att tillämpningsområdet för unionens befogenhetsutövande enligt denna förordning, i enlighet med det protokoll nr 25 om utövandet av delade befogenheter som fogats till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, endast omfattar de delar som styrs av denna förordning, inte hela området. Unionens och medlemsstaternas respektive befogenheter med avseende på ingående av internationella avtal på lufttransportområdet bör fastställas i enlighet med fördragen och med beaktande av relevant unionslagstiftning.

(8)  För att bibehålla en giltig operativ licens ska EU-lufttrafikföretag, enligt förordning (EG) nr 1008/2008, uttryckligen alltid uppfylla kraven på ägande och kontroll i den förordningen. Om Förenade kungarikets utträde ur unionen sker utan utträdesavtal kommer det sannolikt att bli svårt för vissa EU-lufttrafikföretag att uppfylla dessa krav från och med utträdesdagen. Beredskapsåtgärder behöver därför vidtas. I enlighet med principerna om likabehandling och proportionalitet bör dessa åtgärder begränsas till vad som är absolut nödvändigt för att hantera de problem som följer på Förenade kungarikets oordnade utträde ur unionen. Mot bakgrund av dessa principer behöver också mekanismer inrättas som gör det möjligt att noggrant övervaka framstegen mot uppfyllande av kraven på ägande och kontroll och, om det är befogat, återkalla den operativa licensen. För att undvika ett plötsligt stopp i verksamheten och för att möjliggöra framför allt hemtransport för drabbade passagerare bör ett återkallande av en operativ licens för ett företag som inte uppfyller kraven, i de fall då ingen lämplig plan för korrigerande åtgärder har lagts fram, ges verkan två veckor efter att återkallelsebeslutet har fattats.

(9)  Denna förordning bör inte hindra medlemsstaterna från att bevilja EU‑lufttrafikföretag tillstånd att bedriva regelbunden lufttrafik genom utövande av rättigheter som Förenade kungariket har beviljat dem, i likhet med situationer som uppstår inom ramen för internationella avtal. Vad gäller dessa tillstånd bör medlemsstaterna inte diskriminera mellan EU-lufttrafikföretag.

(10)  Kommissionen och medlemsstaterna bör lösa de problem som kan påverka de befintliga trafikfördelningssystemen till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen. Framför allt bör lämpliga åtgärder vidtas för att säkerställa fullständig efterlevnad av dessa system och i möjligaste mån tillhandahålla en ordnad övergång för att undvika störningar för passagerare och företag i unionen.

(11)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på antagandet av åtgärder som garanterar en balanserad ömsesidighet mellan de rättigheter som unionen respektive Förenade kungariket unilateralt har beviljat varandras lufttrafikföretag, och för att säkerställa att EU-lufttrafikföretag kan konkurrera med Förenade kungarikets lufttrafikföretag på rättvisa villkor när de tillhandahåller lufttrafiktjänster. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011(4). Med hänsyn till deras potentiella inverkan på medlemsstaternas flygförbindelser, bör granskningsförfarandet användas vid antagandet av dessa åtgärder. Kommissionen bör anta omedelbart tillämpliga genomförandeakter om det, i vederbörligen motiverade fall, är nödvändigt av tvingande skäl till skyndsamhet. Sådana vederbörligen motiverade fall kan gälla där Förenade kungariket inte ger likvärdiga rättigheter till EU‑lufttrafikföretag och därmed orsakar en uppenbar obalans, eller fall där mindre gynnsamma konkurrensvillkor än de som Förenade kungarikets lufttrafikföretag åtnjuter vid tillhandahållandet av lufttransporttjänster som omfattas av denna förordning hotar EU-lufttrafikföretags ekonomiska lönsamhet.

(12)  Eftersom målet för denna förordning, nämligen att fastställa tillfälliga åtgärder som reglerar lufttransporten mellan unionen och Förenade kungariket i avsaknad av ett avtal om utträde, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av dess omfång och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(13)  Denna förordnings territoriella tillämpningsområde och alla hänvisningar till Förenade kungariket i denna förordning inbegriper inte Gibraltar.

(14)  Denna förordning påverkar inte Konungariket Spaniens rättsliga ståndpunkt i fråga om överhögheten över det territorium där Gibraltars flygplats är belägen.

(15)  Bestämmelserna i denna förordning bör träda i kraft så snart som möjligt och bör i princip tillämpas från och med dagen efter det att fördragen upphör att tillämpas på ▌Förenade kungariket, såvida inte ett avtal om utträde ▌med Förenade kungariket har trätt i kraft senast den dagen. För att nödvändiga administrativa förfaranden ska kunna genomföras så snart som möjligt bör vissa bestämmelser emellertid tillämpas från och med denna förordnings ikraftträdande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

I denna förordning fastställs tillfälliga åtgärder som reglerar lufttransporten mellan unionen och Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland (nedan kallat Förenade kungariket) efter dess utträde ur unionen.

Artikel 2

Utövande av befogenhet

1.   Utövandet av unionens befogenhet enligt denna förordning ska begränsas till tillämpningsperioden för denna förordning enligt artikel 16.4. Efter utgången av denna period ska unionen omedelbart upphöra med att utöva denna befogenhet och medlemsstaterna ska på nytt utöva sina befogenheter i enlighet med artikel 2.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

2.   Utövandet av unionens befogenhet enligt denna förordning ska inte påverka medlemsstaternas befogenhet i fråga om trafikrättigheter i eventuella pågående eller framtida förhandlingar om, undertecknande eller ingående av internationella avtal som rör lufttrafik med något annat tredjeland, och med Förenade kungariket med avseende på perioden efter det att denna förordning har upphört att tillämpas.

3.  Unionens utövande av den befogenhet som avses i punkt 1 omfattar endast de delar som styrs av denna förordning.

4.  Denna förordning påverkar inte unionens och medlemsstaternas respektive befogenheter på luftfartsområdet vad avser andra delar än de som styrs av denna förordning.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.  lufttransport: transport med luftfartyg av passagerare, bagage, gods och post, var för sig eller tillsammans, som erbjuds allmänheten mot ersättning eller hyra, inbegripet regelbundna och icke-regelbundna lufttrafiktjänster.

2.  internationell lufttransport: lufttransport som passerar mer än en stats luftrum.

3.  EU-lufttrafikföretag: ett lufttrafikföretag med giltig operativ licens som utfärdats av en behörig tillståndsmyndighet i enlighet med kapitel II i förordning (EG) nr 1008/2008.

4.  Förenade kungarikets lufttrafikföretag: ett lufttrafikföretag som

a)  har sin huvudsakliga verksamhet i Förenade kungariket och

b)  uppfyller ett av följande två villkor:

i)  Förenade kungariket och/eller medborgare i Förenade kungariket äger mer än 50 % av företaget och utövar den faktiska kontrollen över det, direkt eller indirekt, via en eller flera mellanhänder, eller

ii)  unionens medlemsstater och/eller medborgare i unionens medlemsstater och/eller andra medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och/eller medborgare i sådana stater, i alla kombinationer, ensamma eller tillsammans med Förenade kungariket och/eller medborgare i Förenade kungariket, äger mer än 50 % av företaget och utövar den faktiska kontrollen över det, direkt eller indirekt via en eller flera mellanhänder,

c)  i det fall som avses i b ii, innehar en giltig operativ licens i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008 dagen före första tillämpningsdagen för denna förordning enligt artikel 16.2 första stycket.

5.  faktisk kontroll: ett förhållande som bygger på rättigheter, avtal eller annat, som var för sig eller tillsammans och med hänsyn till faktiska eller rättsliga förhållanden, ger möjligheter att direkt eller indirekt utöva ett avgörande inflytande över ett företag, särskilt genom

a)  rätten att använda alla eller delar av ett företags tillgångar,

b)  rättigheter eller avtal som ger ett avgörande inflytande på sammansättningen av företagets olika organ, omröstningar eller beslut, eller som på annat sätt ger ett avgörande inflytande på företagets verksamhet.

6.  konkurrensrätt: lagstiftning som avser följande, där detta kan påverka lufttransporttjänster:

a)  handlingar som består i

i)  avtal mellan lufttrafikföretag, beslut fattade av sammanslutningar av lufttrafikföretag och samordnade förfaranden som har till syfte eller får som effekt att förebygga, begränsa eller snedvrida konkurrensen,

ii)  ett eller flera lufttrafikföretags missbruk av dominerande ställning,

iii)  åtgärder som vidtas eller bibehålls i kraft av Förenade kungariket avseende offentliga företag och företag till vilka Förenade kungariket beviljat särskilda eller exklusiva rättigheter och som strider mot led i eller led ii, och

b)  lufttrafikföretagskoncentrationer som lägger väsentliga hinder i vägen för effektiv konkurrens, särskilt genom att upprätta eller förstärka en dominerande ställning.

7.  subvention: alla finansiella bidrag som beviljas lufttrafikföretag eller flygplatser av staten eller något annat offentligt organ på någon nivå och som innebär en förmån, inbegripet

a)  direkt överföring av medel, t.ex. bidrag, lån eller kapitaltillskott, en potentiell direkt överföring av medel till företaget eller övertagande av företagets förpliktelser, t.ex. lånegarantier, kapitaltillskott, ägarskap, konkursskydd eller försäkring,

b)  uteblivande av eller underlåtenhet att ta ut inkomstbelopp som förfallit,

c)  tillhandahållande av andra varor och tjänster än allmän infrastruktur, eller köp av varor eller tjänster, eller

d)  betalningar till en finansieringsmekanism, eller anförtroende åt eller beordrande av ett privat organ att utföra en eller flera av de uppgifter som anges i leden a, b och c, som vanligtvis tillhör statens eller något annat offentligt organs uppgifter och som i praktiken inte skiljer sig från normal statlig praxis.

Ingen förmån anses föreligga om ett finansiellt bidrag tillhandahålls av staten eller ett offentligt organ om en privat marknadsaktör som uteslutande styrs av lönsamhetsutsikter, i samma situation som det offentliga organet i fråga, skulle ha tillhandahållit samma finansiella bidrag.

8.  oberoende konkurrensmyndighet: en myndighet som ansvarar för tillämpningen och kontrollen av efterlevnaden av konkurrensrätten samt kontrollen av subventioner, och som uppfyller samtliga följande villkor:

a)  myndigheten är operativt oberoende och förfogar över alla resurser som krävs för att den ska kunna utföra sina uppgifter,

b)  myndigheten, vid utförandet av sina uppgifter och utövandet av sina befogenheter, ges alla nödvändiga garantier för oberoende från politisk eller annan yttre påverkan, samt agerar opartiskt, och

c)  myndighetens beslut kan överklagas till domstol.

9.  diskriminering: differentiering av alla slag utan objektiv motivering med avseende på leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster, även offentliga tjänster, som används för utförande av lufttransporttjänster, eller med avseende på hur de behandlas av offentliga myndigheter som är relevanta för sådana tjänster.

10.  regelbunden lufttransporttjänst: en serie flygningar där varje flygning uppfyller samtliga följande kriterier:

a)  För varje flygning erbjuds platser och/eller kapacitet att transportera gods och/eller post för försäljning till enskilda personer (antingen direkt av lufttrafikföretaget eller av dess auktoriserade ombud).

b)  Lufttransporten går mellan samma flygplatser, två eller flera, antingen

i)  enligt en offentliggjord tidtabell, eller

ii)  med flygningar som är så regelbundna eller täta att de utgör en tydlig och planmässig serie.

11.  icke-regelbunden lufttransporttjänst: en kommersiell lufttransporttjänst som utförs på annat sätt än som en regelbunden lufttransporttjänst.

12.  unionens territorium: landterritorium, inre vatten och territorialvatten i medlemsstaterna, på vilka fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämpliga och enligt de villkor som fastställs i dessa fördrag, samt luftrummet ovanför dem.

13.  Förenade kungarikets territorium: Förenade kungarikets landterritorium, inre vatten, och territorialvatten, och luftrummet ovanför dem.

14.  Chicagokonventionen: konventionen angående internationell civil luftfart, undertecknad i Chicago den 7 december 1944.

Artikel 4

Trafikrättigheter

1.  Förenade kungarikets lufttrafikföretag får, på de villkor som anges i denna förordning,

a)  flyga över unionens territorium utan att landa,

b)  landa på unionens territorium för andra ändamål än trafikändamål, i den mening som avses i Chicagokonventionen,

c)  utföra regelbundna och icke-regelbundna internationella lufttransporttjänster för passagerare, kombinationer av passagerare och gods och rena frakttjänster mellan två punkter, varav den ena är belägen på Förenade kungarikets territorium och den andra på unionens territorium,

d)  under en period på högst fem månader från den första tillämpningsdagen enligt artikel 16.2 första stycket utföra regelbundna och icke-regelbundna internationella lufttransporttjänster för rena frakttjänster mellan två punkter, varav den ena är belägen på unionens territorium och den andra på ett tredjelands territorium, som en del av en tjänst som utgår från eller har sitt slutmål på Förenade kungarikets territorium. Den totala kapaciteten per säsong som tillhandahålls av Förenade kungarikets lufttrafikföretag för dessa tjänster får inte överstiga det totala antal frekvenser som genomfördes av dessa företag för dessa tjänster tidsproportionellt under Iatas vinter- respektive sommarsäsong år 2018,

e)  under en period på högst sju månader från den första tillämpningsdagen enligt artikel 16.2 första stycket fortsätta att tillhandahålla regelbunden lufttrafik på flyglinjer som omfattas av allmän trafikplikt där rätten att bedriva verksamhet har beviljats i enlighet med artiklarna 16 och 17 i förordning (EG) nr 1008/2008 före den första tillämpningsdagen för denna förordning och under förutsättning att villkoren för dessa tjänster enligt förordning (EG) nr 1008/2008 är uppfyllda.

2.  Medlemsstaterna ska under den period som avses i punkt 1 e vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att den allmänna trafikplikt som anses vara nödvändig upprätthålls efter utgången av den perioden, i enlighet med artiklarna 16 och 17 i förordning (EG) nr 1008/2008.

3.  Medlemsstaterna får inte förhandla eller ingå bilaterala avtal eller överenskommelser med Förenade kungariket om frågor som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning, med beaktande av den period då denna förordning är tillämplig. Med beaktande av den perioden ska de, i samband med lufttransporter, inte bevilja Förenade kungarikets lufttrafikföretag några andra rättigheter än de som beviljas genom denna förordning.

Artikel 5

Överenskommelser om samverkande marknadsföring

1.  Lufttransporttjänster enligt artikel 4 i denna förordning får tillhandahållas inom ramen för överenskommelser om samverkande marknadsföring, såsom överenskommelser om reserverat utrymme på luftfartyg eller om gemensamma linjebeteckningar, enligt följande:

a)  Förenade kungarikets lufttrafikföretag får agera som marknadsansvarigt lufttrafikföretag i en överenskommelse med vilket som helst lufttrafikföretag som utför flygningen vilket är ett EU-lufttrafikföretag eller ett av Förenade kungarikets lufttrafikföretag, eller med vilket som helst utförande lufttrafikföretag i ett tredjeland som enligt unionsrätten eller, i tillämpliga fall, enligt den berörda medlemsstatens eller de berörda medlemsstaternas rätt har de trafikrättigheter som krävs samt rätten för sina lufttrafikföretag att utöva dessa rättigheter inom ramen för överenskommelsen i fråga.

b)  Förenade kungarikets lufttrafikföretag får agera som det lufttrafikföretag som utför flygningen i en överenskommelse med vilket som helst marknadsansvarigt lufttrafikföretag som är ett EU-lufttrafikföretag eller ett av Förenade kungarikets lufttrafikföretag, eller med vilket som helst marknadsansvarigt lufttrafikföretag i ett tredjeland som enligt unionsrätten eller, i tillämpliga fall, enligt den berörda medlemsstatens eller de berörda medlemsstaternas rätt, har de linjerättigheter som krävs samt rätten för sina lufttrafikföretag att utöva dessa rättigheter inom ramen för avtalet i fråga.

2.  Tillämpningen av överenskommelser om samverkande marknadsföring kan aldrig, varken för som det lufttrafikföretag som utför flygningen eller som marknadsvarigt lufttrafikföretag, ge ett av Förenade kungarikets lufttrafikföretag rätt att utöva andra rättigheter än de som anges i artikel 4.1.

3.  De rättigheter som beviljas Förenade kungarikets lufttrafikföretag enligt punkt 1 kan aldrig anses tilldela lufttrafikföretag i ett tredjeland andra rättigheter än de som de beviljas enligt unionsrätten eller enligt den berörda medlemsstatens eller de berörda medlemsstaternas rätt.

4.  De berörda medlemsstaterna ska kräva att de överenskommelser som avses i punkt 1 ska godkännas av deras behöriga myndigheter i syfte att kontrollera att villkoren i denna artikel och tillämpliga krav i unionsrätten och nationell rätt, i synnerhet avseende säkerhet och luftfartsskydd, är uppfyllda.

Artikel 6

Leasing av luftfartyg

1.  Vid utövandet av de rättigheter som föreskrivs i artikel 4.1 får Förenade kungarikets lufttrafikföretag tillhandahålla lufttransporttjänster med sina egna luftfartyg och i samtliga följande fall:

a)  använda luftfartyg som hyrs utan besättning från en uthyrare,

b)  använda luftfartyg som hyrs med besättning från ett annat av Förenade kungarikets lufttrafikföretag,

c)  använda luftfartyg som hyrs med besättning från lufttrafikföretag från andra länder än Förenade kungariket, under förutsättning att leasingen är berättigad på grundval av exceptionella behov, säsongsrelaterade kapacitetsbehov eller behov för att hantera inhyrares driftsstörningar, och att leasingen inte överstiger den tidsperiod som är absolut nödvändig för att tillgodose dessa behov eller hantera dessa störningar.

2.  De berörda medlemsstaterna ska kräva att de överenskommelser som avses i punkt 1 godkänns av deras behöriga myndigheter i syfte att kontrollera att villkoren i den punkten och tillämpliga krav i unionsrätten och nationell rätt, i synnerhet avseende säkerhet och luftfartsskydd, är uppfyllda.

Artikel 7

Hantering av operativa licenser mot bakgrund av kraven på ägande och kontroll

1.  Genom undantag från artikel 8 i förordning (EG) nr 1008/2008, enligt vilken ett lufttrafikföretag som innehar en operativ licens som har utfärdats av en annan medlemsstat än Förenade kungariket inte längre uppfyller kraven i artikel 4 f i den förordningen (krav på ägande och kontroll) till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen, ska bristande uppfyllande av dessa krav inte påverka den operativa licensens giltighet förrän vid utgången av en period av sex månader från och med den första tillämpningsdagen enligt artikel 16.2 första stycket i denna förordning, under förutsättning att villkoren i punkterna 2–5 i denna artikel är uppfyllda.

2.  Inom två veckor från det att denna förordning har trätt i kraft ska lufttrafikföretagen lägga fram en plan för korrigerande åtgärder för den behöriga tillståndsmyndigheten. Denna plan ska på ett fullständigt och exakt sätt ange de åtgärder som syftar till ett fullständigt uppfyllande av kraven på ägande och kontroll senast den första dagen efter den period som avses i punkt 1 i denna artikel. Om lufttrafikföretaget inte har lagt fram en plan inom tidsfristen ska den behöriga tillståndsmyndigheten, efter att ha gett det berörda lufttrafikföretaget tillfälle att lämna sina synpunkter, omedelbart återkalla den operativa licensen, dock tidigast från och med den dag som avses i artikel 16.2 första stycket, och underrätta kommissionen om detta. Ett sådant återkallande ska ges verkan två veckor efter det att tillståndsmyndigheten har fattat sitt beslut, dock tidigast från den dag som avses i artikel 16.2. Den behöriga tillståndsmyndigheten ska meddela sitt beslut till lufttrafikföretaget och underrätta kommissionen.

3.  Om det berörda lufttrafikföretaget har lagt fram en plan för korrigerande åtgärder inom den tidsfrist som avses i punkt 2 ska den behöriga tillståndsmyndigheten inom två månader från det att planen erhölls bedöma huruvida åtgärderna i planen kommer att leda till ett fullständigt uppfyllande av kraven på ägande och kontroll senast den första dagen efter den period som avses i punkt 1, och huruvida det förefaller sannolikt att lufttrafikföretaget kommer att ha slutfört åtgärderna senast den dagen. Den behöriga tillståndsmyndigheten ska underrätta lufttrafikföretaget och kommissionen om sin bedömning.

4.  Om den behöriga tillståndsmyndigheten, efter att ha gett det berörda lufttrafikföretaget tillfälle att lämna sina synpunkter, kommer fram till att åtgärderna i planen inte kommer att leda till ett fullständigt uppfyllande av kraven på ägande och kontroll senast den första dagen efter den period som avses i punkt 1, eller om det förefaller osannolikt att det berörda lufttrafikföretaget kommer att ha slutfört åtgärderna senast den dagen, får myndigheten omedelbart återkalla den operativa licensen. Ett sådant återkallande ska ges verkan två veckor efter det att tillståndsmyndigheten har fattat sitt beslut. Den behöriga tillståndsmyndigheten ska meddela sitt beslut till lufttrafikföretaget och underrätta kommissionen.

5.  Om den behöriga tillståndsmyndigheten kommer fram till att åtgärderna i planen kommer att leda till ett fullständigt uppfyllande av kraven på ägande och kontroll senast den första dagen efter den period som avses i punkt 1, och om det förefaller sannolikt att lufttrafikföretaget kommer att ha slutfört dessa åtgärder senast den dagen, ska myndigheten noggrant övervaka genomförandet av planen och regelbundet underrätta kommissionen om sina slutsatser.

6.  Vid utgången av den period som avses i punkt 1 ska den behöriga tillståndsmyndigheten besluta huruvida lufttrafikföretaget till fullo uppfyller kraven på ägande och kontroll. Om den behöriga tillståndsmyndigheten, efter att ha gett det berörda lufttrafikföretaget tillfälle att lämna sina synpunkter, beslutar att lufttrafikföretaget inte till fullo uppfyller kraven på ägande och kontroll ska myndigheten återkalla den operativa licensen från den första dagen efter den period som avses i punkt 1.

7.  Om kommissionen, efter att ha gett den behöriga tillståndsmyndigheten och det berörda lufttrafikföretaget tillfälle att lämna sina synpunkter, kommer fram till att den behöriga tillståndsmyndigheten har underlåtit att återkalla den berörda operativa licensen när ett sådant återkallande krävs enligt punkt 2 eller punkt 6 i denna artikel ska kommissionen, i enlighet med artikel 15.3 andra stycket i förordning (EG) nr 1008/2008, begära att den behöriga tillståndsmyndigheten återkallar den operativa licensen. Artikel 15.3 tredje och fjärde styckena i den förordningen ska tillämpas.

8.  Denna artikel påverkar inte tillämpningen av andra bestämmelser i förordning (EG) nr 1008/2008.

Artikel 8

Likvärdiga rättigheter

1.  Kommissionen ska övervaka de rättigheter som beviljats EU-lufttrafikföretag av Förenade kungariket och villkoren för deras utövande.

2.  Om kommissionen fastställer att de rättigheter som Förenade kungariket beviljat EU‑lufttrafikföretag inte rättsligt eller faktiskt motsvarar de rättigheter som har beviljats Förenade kungarikets lufttrafikföretag enligt denna förordning, eller att dessa rättigheter inte är lika tillgängliga för alla EU-lufttrafikföretag, ska kommissionen, utan dröjsmål och för att återställa likvärdigheten, anta genomförandeakter ▌för att:

a)  fastställa gränser för tillåten kapacitet för regelbundna lufttransporttjänster som är tillgängliga för Förenade kungarikets lufttrafikföretag ▌samt ålägga medlemsstaterna att i enlighet med detta anpassa trafiktillstånden för Förenade kungarikets lufttrafikföretag, både befintliga och nyligen utfärdade,

b)  kräva att medlemsstaterna vägrar, tillfälligt drar in eller återkallar dessa trafiktillstånd, eller

c)  införa avgifter eller operativa begränsningar.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.2. De ska antas i enlighet med det skyndsamma förfarandet i artikel 15.3 om det, i vederbörligen motiverade fall av allvarlig brist på likvärdighet vid tillämpningen av punkt 2, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet.

Artikel 9

Rättvis konkurrens

1.  Kommissionen ska övervaka de villkor enligt vilka EU-lufttrafikföretag och EU‑flygplatser konkurrerar med Förenade kungarikets lufttrafikföretag och flygplatser om tillhandahållande av lufttransporttjänster som omfattas av denna förordning.

2.  Om den fastställer att dessa villkor, till följd av någon av de situationer som avses i punkt 3 i denna artikel, är märkbart mindre gynnsamma än de som åtnjuts av Förenade kungarikets lufttrafikföretag, ska kommissionen, utan dröjsmål och i syfte att åtgärda situationen, anta genomförandeakter ▌för att

a)  fastställa gränser för tillåten kapacitet för regelbundna lufttransporttjänster som är tillgängliga för Förenade kungarikets lufttrafikföretag ▌samt ålägga medlemsstaterna att i enlighet med detta anpassa trafiktillstånden för Förenade kungarikets lufttrafikföretag, både befintliga och nya,

b)  kräva att medlemsstaterna vägrar, tillfälligt drar in eller återkallar dessa trafiktillstånd för vissa eller alla Förenade kungarikets lufttrafikföretag, eller

c)  införa avgifter eller operativa begränsningar.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.2. De ska antas i enlighet med det skyndsamma förfarandet i artikel 15.3 om det, i vederbörligen motiverade fall där den ekonomiska lönsamheten hos en eller flera av EU-lufttrafikföretags transporter hotas, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet.

3.  Genomförandeakterna som avses i punkt 2 ska, om inte annat följer av de villkor som specificeras i den punkten, antas för att åtgärda följande situationer:

a)  Förenade kungariket beviljar subventioner.

b)  Förenade kungariket underlåter att införa eller effektivt tillämpa konkurrensrätten.

c)  Förenade kungariket underlåter att inrätta eller bibehålla en oberoende konkurrensmyndighet.

d)  Förenade kungariket tillämpar standarder för skydd av arbetstagare, säkerhet, luftfartsskydd, miljö eller passagerares rättigheter som är mindre stränga än de som fastställs i unionsrätten eller, i avsaknad av tillämpliga bestämmelser i unionsrätten, är mindre stränga än de som tillämpas av alla medlemsstater eller, under alla omständigheter, mindre stränga än relevanta internationella standarder.

e)  Alla former av diskriminering mot EU-lufttrafikföretag.

4.  För de syften som avses i punkt 1 får kommissionen begära information från de behöriga myndigheterna i Förenade kungariket, Förenade kungarikets lufttrafikföretag eller flygplatser i Förenade kungariket. Om de behöriga myndigheterna i Förenade kungariket, Förenade kungarikets lufttrafikföretag eller flygplatser i Förenade kungariket inte tillhandahåller den begärda informationen inom den tidsfrist som kommissionen fastställt, eller tillhandahåller ofullständig information, får kommissionen vidta åtgärder i enlighet med punkt 2.

5.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 868/2004(5) ska inte tillämpas på frågor som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning.

Artikel 10

Trafiktillstånd

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av unionsrätten och nationell rätt om flygsäkerhet ska Förenade kungarikets lufttrafikföretag, i syfte att utöva de rättigheter som beviljas dem enligt artikel 4, vara skyldiga att erhålla trafiktillstånd i varje medlemsstat där de vill bedriva verksamhet.

2.  Vid mottagandet av en ansökan om trafiktillstånd från ett av Förenade kungarikets lufttrafikföretag ska den berörda medlemsstaten bevilja lämpliga trafiktillstånd utan onödigt dröjsmål, förutsatt att

a)  det sökande lufttrafikföretaget från Förenade kungariket innehar en giltig operativ licens utfärdad i enlighet med Förenade kungarikets lagstiftning, och

b)  effektiv tillsyn över Förenade kungarikets lufttrafikföretag utövas och bibehålls av Förenade kungariket, den behöriga myndigheten är tydligt angiven och Förenade kungarikets lufttrafikföretag innehar ett drifttillstånd som utfärdats av denna myndighet.

3.  Utan att det påverkar behovet av att ge tillräcklig tid för att utföra nödvändiga bedömningar, är Förenade kungarikets lufttrafikföretag berättigade att lämna in sina ansökningar om trafiktillstånd från och med den dag då denna förordning träder i kraft. Medlemsstaterna ska ha befogenhet att godkänna dessa ansökningar från och med den dagen, under förutsättning att villkoren för sådant godkännande är uppfyllda. Tillstånd som beviljas på detta sätt ska emellertid ges verkan tidigast den första tillämpningsdagen enligt artikel 16.2 första stycket.

Artikel 11

Driftfärdplaner, operativa program och tidtabeller

1.  Förenade kungarikets lufttrafikföretag ska lämna in driftfärdplaner, operativa program och tidtabeller för lufttrafiktjänster till de behöriga myndigheterna i varje berörd medlemsstat för godkännande. Detta ska ske minst 30 dagar innan verksamheten påbörjas.

2.  Om inte annat följer av artikel 10 kan driftfärdplaner, operativa program och tidtabeller för den Iata-säsong som pågår den första dagen för tillämpningen av denna förordning enligt artikel 16.2 första stycket och för den första därpå följande säsongen lämnas in och godkännas före detta datum.

3.  Denna förordning får inte hindra medlemsstaterna från att bevilja EU‑lufttrafikföretag tillstånd att bedriva regelbunden lufttrafik genom utövande av rättigheter som Förenade kungariket har beviljat dem. Vad gäller dessa tillstånd ska medlemsstaterna inte diskriminera mellan EU-lufttrafikföretag.

Artikel 12

Vägran, återkallande, tillfälligt upphävande och begränsning av tillstånd

1.  Medlemsstaterna ska vägra eller, i förekommande fall, återkalla eller tillfälligt upphäva trafiktillståndet för Förenade kungarikets lufttrafikföretag

a)  om lufttrafikföretaget inte kan betraktas som ett av Förenade kungarikets lufttrafikföretag enligt denna förordning, eller

b)  om villkoren i artikel 10.2 inte uppfylls.

2.  Medlemsstaterna ska vägra, återkalla, tillfälligt upphäva, begränsa eller villkora trafiktillstånd för Förenade kungarikets lufttrafikföretag, eller begränsa eller införa villkor för företagens verksamhet, under följande omständigheter:

a)  De tillämpliga kraven på säkerhet och luftfartsskydd är inte uppfyllda.

b)  De tillämpliga kraven för luftfartyg i lufttransport gällande inresa i, verksamhet inom eller avresa från den berörda medlemsstatens territorium är inte uppfyllda.

c)  De tillämpliga kraven gällande inresa i, verksamhet inom eller avresa från den berörda medlemsstatens territorium för passagerare, besättning, bagage, gods och/eller post ombord på luftfartyg (inbegripet bestämmelser om inresa, tullbehandling, immigration, pass, tull och karantän eller, i fråga om försändelser, postföreskrifterna) är inte uppfyllda.

3.  Medlemsstaterna ska vägra, återkalla, tillfälligt upphäva, begränsa eller villkora trafiktillstånd för Förenade kungarikets lufttrafikföretag, eller begränsa eller införa villkor för företagens verksamhet, om detta krävs av kommissionen i enlighet med artikel 8 eller 9.

4.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om alla beslut om att vägra eller återkalla trafiktillstånd för ett av Förenade kungarikets lufttrafikföretag enligt punkterna 1 och 2 utan onödigt dröjsmål.

Artikel 13

Certifikat och licenser

Luftvärdighetsbevis, luftfartscertifikat och licenser som har utfärdats eller godkänts av Förenade kungariket och som fortfarande är i kraft ska av medlemsstaterna erkännas som giltiga för Förenade kungarikets lufttrafikföretags tillhandahållande av lufttransporttjänster enligt denna förordning, under förutsättning att dessa certifikat eller licenser har utfärdats eller erkänts giltiga enligt och i överensstämmelse med åtminstone de relevanta internationella standarder som fastställs enligt Chicagokonventionen.

Artikel 14

Samråd och samarbete

1.  Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska samråda och samarbeta med de behöriga myndigheterna i Förenade kungariket där så är nödvändigt för att säkerställa genomförandet av denna förordning.

2.  Medlemsstaterna ska på begäran utan onödigt dröjsmål förse kommissionen med all information som erhållits enligt punkt 1 i denna artikel eller andra uppgifter som är relevanta för tillämpningen av artiklarna 8 och 9.

Artikel 15

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats genom ▌förordning (EG) nr 1008/2008. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 jämförd med artikel 5 i den förordningen tillämpas.

Artikel 16

Ikraftträdande och tillämpning

1.  Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.  Den ska tillämpas från och med dagen efter den dag då unionsrätten upphör att vara tillämplig på Förenade kungariket enligt artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen.

Artiklarna 7, 10.3 och 11.2 ska dock tillämpas från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande.

3.  Denna förordning ska inte tillämpas om ett utträdesavtal med Förenade kungariket i enlighet med artikel 50.2 i fördraget om Europeiska unionen har trätt i kraft senast den dag som avses i punkt 2 första stycket.

4.  Denna förordning upphör att gälla det av följande datum som infaller först:

a)  Den dag då ett heltäckande avtal med Förenade kungariket om tillhandahållande av lufttransport, som unionen är part i, träder i kraft eller, i förekommande fall, tillämpas provisoriskt.

b)  Den 30 mars 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i ,

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1) Yttrande av den 20 februari 2019 (ännu ej offentliggjort i EUT).
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 13 mars 2019.
(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (EGT L 293, 31.10.2008, s. 3).
(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
(5) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 868/2004 av den 21 april 2004 om skydd mot sådana subventioner och sådan illojal prissättning vid tillhandahållandet av lufttrafiktjänster från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen som skadar EG-lufttrafikföretag (EUT L 162, 30.04.2004, s. 1).

Senaste uppdatering: 14 mars 2019Rättsligt meddelande