Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 156kWORD 56k
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Правила относно Европейския фонд за морско дело и рибарство след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
P8_TA-PROV(2019)0183
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение на някои правила, свързани с Европейския фонд за морско дело и рибарство, поради оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (COM(2019)0048 – C8-0037/2019 – (2019/0009(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2019)0048),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 42 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0037/2019),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

—  като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 20 февруари 2019 г., за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 59 и 154 от своя Правилник за дейността,

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение на някои правила, свързани с Европейския фонд за морско дело и рибарство след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
P8_TC1-COD(2019)0009

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 42 и член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

след консултация с Европейския икономически и социален комитетв съответствие с обикновената законодателна процедура(1),

като имат предвид, че:

(1)  На 29 март 2017 г. Обединеното кралство представи нотификацията за намерението си да се оттегли от Съюза съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). Договорите ще престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство от датата на влизане в сила на споразумение за оттегляне или — при липсата на такова — две години след посочената нотификация, а именно от 30 март 2019 г., освен ако Европейският съвет, в съгласие с Обединеното кралство, не вземе единодушно решение за удължаване на този срок.

(2)  Споразумението за оттегляне, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз на 19 февруари 2019 г.(2), съдържа договорености за прилагане на разпоредбите на правото на Съюза спрямо Обединеното кралство и след датата, на която Договорите престанат да са прилагат спрямо Обединеното кралство. Ако посоченото споразумение влезе в сила, общата политика в областта на рибарството (ОПОР) ще се прилага спрямо Обединеното кралство по време на преходния период в съответствие с посоченото споразумение и ще престане да се прилага след края на този период.

(3)  Когато ОПОР престане да се прилага спрямо Обединеното кралство, водите на Обединеното кралство (териториалното море и прилежащата изключителна икономическа зона) вече няма да са част от водите на Съюза. Поради това, при липсата на споразумение за оттегляне, корабите на Съюза рискуват да загубят достъпа до водите на Обединеното кралство и възможностите за риболов в тях от 30 март 2019 г. Това би имало значителни последици за риболовните дейности на флота на Съюза и икономическите ползи.

(4)  В Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета(3) вече се предвиждат мерки, които могат да се използват за смекчаване на неблагоприятните икономически последици, породени от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза по цялата верига на производство и предлагане на пазара.

(5)  С Регламент (ЕС) № 508/2014 се определят правилата и условията за отпускане на парични обезщетения за рибари и собственици на риболовни кораби в случаите на временно преустановяване на риболовните дейности. Критериите за допускане на временно преустановяване не позволяват изплащане на обезщетения поради оттегляне на държава членка от Съюза и последващата загуба на достъп до водите на тази държава и възможностите за риболов в тях.

(6)  Освен мерките, които вече са налице съгласно Регламент (ЕС) № 508/2014, с цел смекчаване на неблагоприятните икономически последици, породени от оттеглянето на държава членка от Съюза, във връзка с временното преустановяване на риболовните дейности следва да се предостави публично подпомагане на рибарите и операторите, които са силно зависими от достъпа до водите на Обединеното кралство.

(7)  Поради това Регламент (ЕС) № 508/2014 следва да бъде съответно изменен.

(8)  Останалите бюджетни кредити са на разположение за отпускане за всяка допустима мярка за смекчаване на последиците от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза.

(9)  С цел постигане на опростяване засегнатите държави членки се приканват да обмислят обединяване на измененията на своите оперативни програми в контекста на член 22, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета(4).

(10)  Предвид необходимостта да се гарантира, преди датата на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, наличието на подкрепа по Европейския фонд за морско дело и рибарство за временно преустановяване на риболовни дейности от риболовни кораби на Съюза със значителна зависимост от достъпа до водите на Обединеното кралство, в случай че Обединеното кралство не предостави достъп до тези води от датата на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, която може да е 30 март 2019 г., беше счетено за целесъобразно да се предвиди изключение от осемседмичния период, посочен в член 4 от Протокол № 1 за ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към ДЕС, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.

(11)  Настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз и да се прилага от деня след този, в който Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство, освен ако споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство, е влязло в сила до тази дата,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 508/2014 се изменя, както следва:

1)  В член 13 се добавя следният параграф:"

„9. Държавите членки имат възможност да надвишават посочената в параграф 2 от настоящия член сума и да разпределят по-малък размер от сумите, посочени в параграфи 3—7 от настоящия член, в подкрепа на мерките по член 33 от настоящия регламент, ако Обединеното кралство не предостави права на достъп до водите на Обединеното кралство за риболовни кораби на Съюза, които имат силна зависимост от достъпа до тези води за риболовните си дейности, в случай че Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство по силата на член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС).“

"

2)  В член 25 се вмъква следният параграф:"

„3а Общото финансово участие на ЕФМДР в мерките, посочени в член 33, параграф 1, буква е), не се взема предвид, когато се определя дали са надвишени праговете, посочени в параграф 3, букви а) и б) от настоящия член.“

"

3)  Член 33 се изменя, както следва:

а)  в параграф 1 се добавя следната буква:"

„г) за смекчаване на последиците от ситуация, в която, Обединеното кралство не предоставя права на достъп до водите на Обединеното кралство на риболовни кораби на Съюза, които имат силна зависимост от достъпа до тези води за риболовните си дейности, в случай че Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство по силата на член 50, параграф 3 от ДЕС.“;

"

б)  параграф 2 се заменя със следното:"

„2. Подпомагането по параграф 1, букви а), б) и в) може да се предоставя за максимален срок от шест месеца на риболовен кораб през периода 2014—2020 г., а подпомагането по буква г) от същия параграф може да се предоставя за максимален срок от девет месеца на риболовен кораб през периода 2014—2020 г. Разходите по параграф 1, буква г) са допустими от датата на прилагане на Регламент (ЕС) … на Европейския парламент и на Съвета*(5).

_________________

* Регламент (ЕС) 2019/…. на Европейския парламент и на Съвета от … за изменение на Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение на някои правила, свързани с Европейския фонд за морско дело и рибарство във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (OВ L , …, стр. ).“

"

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от деня след този, в който Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство съгласно член 50, параграф 3 от ДЕС.

Въпреки това, настоящият регламент не се прилага ако към деня след този, на който Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство е влязло в сила споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство съгласно член 50, параграф 2 от ДЕС.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) Позиция на Европейския парламент от 13 март 2019 г.
(2) ОВ С 66 I, 19.2.2019, стр. 1.
(3)Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1).
(4)Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).
(5)+ ОВ: Моля, въведете в текста номера на регламента, съдържащ се в документ PE-CONS 35/19 (2019/0009 (COD)) и впишете в бележка под линия номера, датата и данните за публикацията в ОВ на този регламент.

Последно осъвременяване: 19 март 2019 г.Правна информация