Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 186kWORD 49k
Středa, 13. března 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Pravidla týkající se Evropského námořního a rybářského fondu po vystoupení Spojeného království z Unie ***I
P8_TA-PROV(2019)0183
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o některá pravidla týkající se Evropského námořního a rybářského fondu po vystoupení Spojeného království z Unie (COM(2019)0048 – C8-0037/2019 – 2019/0009(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0048),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 42 a 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0037/2019),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 20. února 2019 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 59 a 154 jednacího řádu,

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předala postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. března 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o některá pravidla týkající se Evropského námořního a rybářského fondu po vystoupení Spojeného království z Unie
P8_TC1-COD(2019)0009

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 42 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

v souladu s řádným legislativním postupem(1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). Dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo v případě, že nebude uzavřena, dva roky po uvedeném oznámení, totiž dnem 30. března 2019, přestávají být Smlouvy použitelné na Spojené království, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím o prodloužení této lhůty.

(2)  Dohoda o vystoupení, zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie dne 19. února 2019(2), obsahuje ujednání týkající se uplatňování právních předpisů Unie na Spojené království i po dni, kdy Smlouvy přestanou být použitelné pro Spojené království. Pokud tato dohoda vstoupí v platnost, bude se společná rybářská politika vztahovat na Spojené království během přechodného období v souladu s uvedenou dohodou a přestane být použitelná na konci zmíněného období.

(3)  Jakmile se společná rybářská politika přestane na Spojené království vztahovat, nebudou již vody Spojeného království (teritoriální moře a přilehlá výlučná ekonomická zóna) součástí vod Unie. V případě neexistence dohody o vystoupení tedy hrozí, že ke dni 30. března 2019 ztratí plavidla Unie přístup do vod Spojeného království a rybolovná práva v nich. To by mělo značný dopad na rybolovné činnosti loďstva Unie a na ekonomickou návratnost.

(4)  Opatření, která mohou být použita ke zmírnění nepříznivých ekonomických dopadů vystoupení Spojeného království z Unie na celý řetězec produkce a uvádění na trh, jsou již k dispozici podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014(3).

(5)  Nařízení (EU) č. 508/2014 stanoví pravidla a podmínky pro poskytování finančních náhrad pro rybáře a majitele rybářských plavidel v případě dočasného zastavení rybolovných činností. Kritéria, která umožňují dočasné zastavení, neumožňují kompenzaci v důsledku vystoupení členského státu z Unie a následné ztráty přístupu k vodám daného státu a rybolovných práv v nich.

(6)  S cílem zmírnit nepříznivé ekonomické dopady způsobené vystoupením členského státu z Unie by současně s opatřeními, která jsou již podle nařízení (EU) č. 508/2014 dostupná, měla být zavedena veřejná podpora v případě dočasného zastavení rybolovných činností rybářům a provozovatelům, kteří značně závisí na přístupu do vod Spojeného království.

(7)  Nařízení (EU) č. 508/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)  Zbývající prostředky jsou dostupné pro přidělení jakémukoli způsobilému opatření zmírňujícímu následky vystoupení Spojeného království z Unie.

(9)  V zájmu zjednodušení se dotčené členské státy vyzývají, aby při úpravách svého operačního programu přihlížely ke čl. 22 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013(4).

(10)  Vzhledem k potřebě zajistit, ještě před vystoupením Spojeného království z Unie, dostupnost podpory z Evropského námořního a rybářského fondu v případě dočasného zastavení rybolovných činností pro rybářská plavidla Unie, která značně závisí na přístupu do vod Spojeného králoství, v případě, že Spojené králoství neudělí ode dne svého vystoupení z Unie, kterým by mohl být 30. březen 2019, přístup do těchto vod, je vhodné stanovit výjimku ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o EU, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

(11)  Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost co nejdříve, a to prvním dnem po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, a mělo by se použít ode dne následujícího po dni, kdy Smouvy přestanou být použitelné pro Spojené království, nevstoupí-li do uvedeného dne v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 508/2014 se mění takto:

1)  V článku 13 se doplňuje nový odstavec, který zní:"

„9. Členské státy mohou překročit částku stanovenou v odstavci 2 tohoto článku a nedosáhnout částek stanovených v odstavcích 3 až 7 tohoto článku za účelem podpory opatření stanovených v článku 33 tohoto nařízení v případě, že Spojené království neudělí přístupová práva do svých vod pro rybářská plavidla Unie, která značně závisí na přístupu do těchto vod za účelem svých rybolovných činností, pokud pro Spojené království přestanou být použitelné Smlouvy podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU.“

"

2)  V článku 25 se vkládá nový odstavec, který zní:"

„3a. Při určování, zda došlo k překročení prahových hodnot stanovených v odst. 3 písm. a) a b) tohoto článku, se nepřihlíží k celkovému finančnímu příspěvku z ENRF na opatření uvedená v čl. 33 odst. 1 písm. d).“,

"

3)  Článek 33 se mění takto:

a)  v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:"

„d) za účelem řešení důsledků situace, v níž Spojené království neudělí přístupová práva do svých vod pro rybářská plavidla Unie, která značně závisí na přístupu do těchto vod za účelem svých rybolovných činností, pokud pro Spojené království přestanou být použitelné Smlouvy podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU.“;

"

b)  odstavec 2 se nahrazuje tímto:"

„2. Podporu uvedenou v odst. 1 písm. a), b) a c) lze v období 2014–2020 poskytnout na dobu nejvýše šesti měsíců na plavidlo a podporu uvedenou v odst. 1 písm. d) lze v období 2014–2020 poskytnout na dobu nejvýše devíti měsíců na plavidlo. Výdaje související s odst. 1 písm. d) jsou způsobilé ode dne použitelnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/…*(5).

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/.... ze dne..., kterým se mění nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o některá pravidla týkající se Evropského námořního a rybářského fondu po vystoupení Spojeného království z Unie (Úř. věst. L , ...., s. ...).“.

"

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU být použitelné pro Spojené království.

Toto nařízení se však nepoužije, jestliže do dne uvedeného ve druhém pododstavci tohoto článku vstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím v souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o EU.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

(1) Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019.
(2)Úř. věst. C 66 I, 19.2.2019, s. 1.
(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1).
(4)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).
(5)+ Úř. věst.: vložte prosím vložte do textu číslo nařízení obsaženého v dokumentu PE-CONS 35/19 (2019/0009(COD)) a vložte do poznámky pod čarou číslo, datum přijetí a odkaz na vyhlášení uvedeného nařízení.

Poslední aktualizace: 15. března 2019Právní upozornění