Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 160kWORD 48k
Onsdag den 13. marts 2019 - Strasbourg Foreløbig udgave
Regler vedrørende Den Europæiske Hav- og Fiskerifond på grund af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I
P8_TA-PROV(2019)0183
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår visse regler vedrørende Den Europæiske Hav- og Fiskerifond under henvisning til Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union (COM(2019)0048 – C8-0037/2019 – 2019/0009(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2019)0048),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 42 og 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0037/2019),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 20. februar 2019 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og 154,

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... om ændring af forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår visse regler vedrørende Den Europæiske Hav- og Fiskerifond under henvisning til Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen
P8_TC1-COD(2019)0009

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 42 og artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

efter den almindelige lovgivningsprocedure(1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Den 29. marts 2017 indgav Det Forenede Kongerige meddelelse om sin hensigt om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra datoen for en udtrædelsesaftales ikrafttræden eller, hvis en sådan aftale ikke foreligger, to år efter nævnte meddelelse, dvs. fra den 30. marts 2019, medmindre Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige med enstemmighed beslutter at forlænge denne periode.

(2)  Udtrædelsesaftalen, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 19. februar 2019(2), indeholder ordninger for anvendelse af EU-retlige bestemmelser på Det Forenede Kongerige efter den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige. Hvis nævnte aftale træder i kraft, vil den fælles fiskeripolitik finde anvendelse på Det Forenede Kongerige i overgangsperioden i overensstemmelse med nævnte aftale og vil ophøre med at finde anvendelse ved udgangen af denne periode.

(3)  Når den fælles fiskeripolitik ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige, vil Det Forenede Kongeriges farvande (territorialfarvandet og den tilstødende eksklusive økonomiske zone) ikke længere være en del af EU-farvandene. I tilfælde af, at der ikke indgås en udtrædelsesaftale, risikerer EU-fartøjer derfor fra den 30. marts 2019 at miste adgangen til Det Forenede Kongeriges farvande og fiskerimulighederne deri. Dette vil have en betydelig indvirkning på EU-flådens fiskeriaktiviteter og økonomiske afkast.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 indeholder allerede foranstaltninger(3), som kan anvendes til at afbøde de negative økonomiske virkninger som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen gennem hele produktions- og afsætningskæden.

(5)  Forordning (EU) nr. 508/2014 indeholder regler for og ordninger om ydelse af økonomisk godtgørelse til fiskere og ejere af fiskerfartøjer i tilfælde af midlertidigt ophør af fiskeriaktiviteter. Kriterierne for at tillade midlertidigt ophør giver ikke mulighed for kompensation som følge af en medlemsstats udtræden af Unionen og det deraf følgende tab af adgangen til og fiskerimulighederne i den pågældende stats farvande.

(6)  Ud over de foranstaltninger, der allerede er til rådighed i forordning (EU) nr. 508/2014, bør der for at afbøde de negative økonomiske virkninger som følge af en medlemsstats udtræden af Unionen være offentlig støtte til midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter til rådighed for fiskere og operatører, der i betydeligt omfang er afhængige af adgang til Det Forenede Kongeriges farvande.

(7)  Forordning (EU) nr. 508/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)  De resterende bevillinger kan anvendes til alle støtteberettigede foranstaltninger, der afbøder konsekvenserne af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen.

(9)  Af forenklingshensyn opfordres de berørte medlemsstater til at overveje at kombinere ændringer af deres operationelle program inden for rammerne af artikel 22, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013(4).

(10)  I betragtning af, at det inden datoen for Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen er nødvendigt at sikre tilgængeligheden af støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for midlertidigt ophør af EU-fiskerfartøjers fiskeriaktiviteter, der er særligt afhængige af adgang til Det Forenede Kongeriges farvande i tilfælde af, at Det Forenede Kongerige ikke giver adgang til disse farvande fra datoen for Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, der kunne blive den 30. marts 2019, bør der ske fravigelse af den periode på otte uger, der er omhandlet i artikel 4 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til TEU, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.

(11)  Denne forordning bør træde i kraft så hurtigt som muligt på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende og bør finde anvendelse fra dagen efter den dag, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige, medmindre en udtrædelsesaftale indgået med Det Forenede Kongerige er trådt i kraft senest på denne dato —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 508/2014 foretages følgende ændringer:

1)  I artikel 13 tilføjes følgende stykke:"

"9. Medlemsstaterne har mulighed for at overskride det i denne artikels stk. 2 fastsatte beløb og at gå under de i denne artikels stk. 3-7 fastsatte beløb for at støtte de foranstaltninger, der er fastsat i denne forordnings artikel 33, hvis Det Forenede Kongerige ikke giver adgangsrettigheder til Det Forenede Kongeriges farvande for EU-fiskerfartøjer, der i betydeligt omfang er afhængige af adgang til disse farvande i forbindelse med deres fiskeriaktiviteter, i tilfælde af at traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU)."

"

2)  I artikel 25 indsættes følgende stykke:"

"3a. Det samlede finansielle bidrag fra EHFF til de foranstaltninger, der er omhandlet i denne forordnings artikel 33, stk. 1, litra d), tages ikke i betragtning ved vurderingen af, om de i nærværende artikels stk. 3, litra a) og b), fastsatte tærskler er overskredet."

"

3)  I artikel 33 foretages følgende ændringer:

a)  I stk. 1 tilføjes følgende litra:"

"d) for at afhjælpe konsekvenserne af en situation, hvor Det Forenede Kongerige ikke giver adgangsrettigheder til Det Forenede Kongeriges farvande for EU-fiskerfartøjer, der i betydeligt omfang er afhængige af adgang til disse farvande i forbindelse med deres fiskeriaktiviteter, i tilfælde af at traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU."

"

b)  Stk. 2 affattes således:"

"2. Den i stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede støtte kan ydes for en periode på højst seks måneder pr. fartøj i perioden 2014-2020, og den i stk. 1, litra d), omhandlede støtte kan ydes for en periode på højst ni måneder pr. fartøj i perioden 2014-2020. Udgifter i forbindelse med stk. 1, litra d), er støtteberettigede fra datoen for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) ...*(5).

_____________________________

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/…. af … om ændring af forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår visse regler vedrørende Den Europæiske Hav- og Fiskerifond under henvisning til Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union (EUT L … af …, s. …)."

"

Artikel 2

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra dagen efter den dag, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU.

Denne forordning finder imidlertid ikke anvendelse, hvis en udtrædelsesaftale indgået med Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 50, stk. 2, i TEU er trådt i kraft senest på datoen efter den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ..., den ... .

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1) Europa-Parlamentets holdning af 13.3.2019.
(2) EUT C 66 I af 19.2.2019, s. 1.
(3)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 (EUT L 149 af 20.5.2014, s. 1).
(4)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).
(5)+ OJ: Indsæt venligst nummeret på forordningen, der er indeholdt i dokument PE-CONS 35/19 (2019/0009(COD)), i teksten og indsæt nummeret, datoen og EUT-referencen på nævnte forordning i fodnoten.

Seneste opdatering: 15. marts 2019Juridisk meddelelse