Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 157kWORD 55k
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Κανόνες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I
P8_TA-PROV(2019)0183
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον αφορά ορισμένους κανόνες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (COM(2019)0048 – C8-0037/2019 – 2019/0009(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2019)0048),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 42 και 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0037/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 και το άρθρο 154 του Κανονισμού του,

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις,

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον αφορά ορισμένους κανόνες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
P8_TC1-COD(2019)0009

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 42 και το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει συμφωνίας, δύο έτη μετά την εν λόγω γνωστοποίηση, δηλαδή από τις 30 Μαρτίου 2019, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφασίσει ομόφωνα να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία.

(2)  Η συμφωνία αποχώρησης που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 19 Φεβρουαρίου 2019(2) περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του δικαίου της Ένωσης ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο πέραν της ημερομηνίας κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Αν η εν λόγω συμφωνία τεθεί σε ισχύ, η Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ) θα εφαρμόζεται για το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, δυνάμει της εν λόγω συμφωνίας, και θα παύσει να εφαρμόζεται στη λήξη της εν λόγω περιόδου.

(3)  Όταν η ΚΑΠ παύσει να εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου (χωρικά ύδατα και αποκλειστική οικονομική ζώνη) δεν θα αποτελούν πλέον μέρος των υδάτων της Ένωσης. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση έλλειψης συμφωνίας αποχώρησης, τα σκάφη της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου κινδυνεύουν να χάσουν την πρόσβαση στα εν λόγω ύδατα και τις αλιευτικές δυνατότητες εντός αυτών από τις 30 Μαρτίου 2019. Αυτό θα είχε σημαντικές επιπτώσεις όσον αφορά τις αλιευτικές δραστηριότητες του στόλου της Ένωσης και την οικονομική απόδοση.

(4)  Υπάρχουν ήδη διαθέσιμα μέτρα στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3) τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον μετριασμό των αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων που απορρέουν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας.

(5)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 προβλέπει κανόνες και ρυθμίσεις για τη χορήγηση οικονομικής αποζημίωσης στους αλιείς και στους ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών σε περιπτώσεις προσωρινής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Βάσει των κριτηρίων που διέπουν την προσωρινή παύση δεν προβλέπεται αποζημίωση λόγω αποχώρησης κράτους μέλους από την Ένωση και της επακόλουθης απώλειας της πρόσβασης και των αλιευτικών δυνατοτήτων εντός των υδάτων του κράτους αυτού.

(6)  Εκτός από τα μέτρα που είναι ήδη διαθέσιμα δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, για τον μετριασμό των αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων που προκαλούνται από την αποχώρηση ενός κράτους μέλους από την Ένωση, θα πρέπει να είναι διαθέσιμη δημόσια στήριξη για την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων για τους αλιείς και τους οικονομικούς φορείς που έχουν σημαντική εξάρτηση από την πρόσβαση στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου.

(7)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 θα πρέπει κατά συνέπεια να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8)  Οι εναπομένουσες πιστώσεις είναι διαθέσιμες να διατεθούν για οποιοδήποτε επιλέξιμο μέτρο μετριάζει τις επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση.

(9)  Για λόγους απλούστευσης, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη καλούνται να εξετάσουν το ενδεχόμενο συγχώνευσης τροποποιήσεων στο επιχειρησιακό τους πρόγραμμα στο πλαίσιο του άρθρου 22 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4).

(10)  Ενόψει της ανάγκης να διασφαλιστεί, πριν από την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, η διαθεσιμότητα στήριξης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας για προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη με σημαντική εξάρτηση από την πρόσβαση στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου στην περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο δεν χορηγήσει πρόσβαση στα εν λόγω ύδατα, από την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, που ενδέχεται να είναι η 30ή Μαρτίου 2019, θεωρήθηκε κατάλληλο να προβλεφθεί εξαίρεση από την προθεσμία των οκτώ εβδομάδων που αναφέρεται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που προσαρτάται στη ΣΕΕ, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας.

(11)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει επειγόντως την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να εφαρμοστεί από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτός εάν έχει τεθεί σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία αυτή συμφωνία αποχώρησης που θα έχει συναφθεί με το Ηνωμένο Βασίλειο,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 τροποποιείται ως εξής:

1)  Στο άρθρο 13 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«9. Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να υπερβαίνουν το ποσό που καθορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και να κατεβαίνουν κάτω από τα ποσά που καθορίζονται στις παραγράφους 3 έως 7 του παρόντος άρθρου για να στηρίξουν τα μέτρα που προσδιορίζονται στο άρθρο 33 του παρόντος κανονισμού, εάν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν χορηγήσει δικαιώματα πρόσβασης στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που έχουν σημαντική εξάρτηση από την πρόσβαση στα ύδατα αυτά για τις αλιευτικές τους δραστηριότητες σε περίπτωση που οι Συνθήκες παύσουν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ).».

"

2)  Στο άρθρο 25 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«3α. Η συνολική χρηματοδοτική συνδρομή του ΕΤΘΑ στα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχείο δ) δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαπίστωση του εάν σημειώνεται υπέρβαση των κατώτατων ορίων που προβλέπονται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.».

"

3)  Το άρθρο 33 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«δ) για την αντιμετώπιση των συνεπειών κατάστασης κατά την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο δεν χορηγήσει δικαιώματα πρόσβασης στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που έχουν σημαντική εξάρτηση από την πρόσβαση στα ύδατα αυτά για τις δραστηριότητές τους σε περίπτωση που οι Συνθήκες παύσουν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 ΣΕΕ.»·

"

β)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Η στήριξη που αναφέρεται στα στοιχεία α), β) και γ) της παραγράφου 1 δύναται να χορηγείται για μέγιστο χρονικό διάστημα έξι μηνών ανά σκάφος κατά το χρονικό διάστημα 2014 έως 2020 και η στήριξη που αναφέρεται στο στοιχείο δ) της εν λόγω παραγράφου μπορεί να χορηγείται για μέγιστο χρονικό διάστημα εννέα μηνών ανά σκάφος κατά το χρονικό διάστημα 2014 έως 2020. Δαπάνες σχετικές με το στοιχείο δ) της παραγράφου 1 είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*(5).

––––––––––––––––––––––

* Κανονισμός (EΕ) 2019/.... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της [ημερομηνία] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον αφορά ορισμένους κανόνες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (ΕΕ L , …, σ. ).».

"

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 ΣΕΕ.

Ωστόσο, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται εάν έχει αρχίσει να ισχύει συμφωνία αποχώρησης συναφθείσα με το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 ΣΕΕ από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019.
(2) ΕΕ C 66 I της 19.2.2019, σ. 1.
(3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1).
(4) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320)
(5)+ ΕΕ: Να συμπληρωθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιλαμβάνεται στο έγγραφο PE-CONS 35/19 (2019/0009(COD)) και να εισαχθεί ο αριθμός, η ημερομηνία και τα στοιχεία ΕΕ του εν λόγω κανονισμού στην υποσημείωση.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου